Indholdsplan for Kerteminde Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014"

Transkript

1 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning i det boglige fag 6 Undervisning i dansk som andet sprog - tosprogede 6 Uddannelses- og erhvervsvejledning 6 Oversigt over skolevejledning på Kerteminde Efterskole 6 Linjefag 6 Musik Performance Dance Drama Tekstil-design Idræt udendørs/indendørs se nærmere beskrivelse på hjemmesiden PADI-dykkercertifikat Styrkeidræt IT/medier Foto & film Billedkunst Friluftsliv/maritim Science eksperimenterende naturfag Fodbold Sejlads Adventure Race Valgfag 7 Kulturaftner 7 Fællessamling, Tv-avis og fortælletime 7 Sang 7 Terminsprøve 7 Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 7 Bliveweekender 8

2 Introuger 8 Udenlandsk og indenlandske ture 8 Dramauge 9 Obligatorisk selvvalgt opgave 9 Projektopgave 9 Afslutningsugerne 9 Vejledende program for kostskolerbejdet Skolens dagsrytme 9 Klubaktiviteter 10 Køkkenpraktik 10 Rengøringstjans 10 Lærernes tjenestetidsplan 10 Evalueringsformer 10

3 Skolens formål Kerteminde Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Skolens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Kerteminde Efterskole tilbyder eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som elevernes personlige trivsel. Skolen giver undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Det er vigtigt for skolen, at eleverne er godt bogligt rustet, når de går videre fra vores skole, således at de har mange valgmuligheder, når de skal vælge ungdomsuddannelser. Skolen prioriterer, at eleverne får en professionel vejledning i forbindelse med deres fremtidsvalg. Dette sørger skolens to veluddannede skolevejledere for. Efterskolens hverdag skal søge at skabe rum for elevens personlige og alsidige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolens bagland udgøres af lokale borgere og tidlige elever/forældre. Skolens værdigrundlag Skolen er en Grundtvig/Koldsk efterskole Idet vi arbejder for at gøre eleverne til hele mennesker ved at udvikle både deres teoretiske og praktiske sider. Vi vil gerne oplive og oplyse dem og undervise dem. Vi vil give dem kompetence både til at gå videre i uddannelsessystemet og ikke mindst i livet. Vi arbejder for, at vore elever i samspillet og samarbejdet med andre unge og skolens medarbejdere udvikler selvstændighed, hensyntagen og ansvarsfølelse Med selvstændighed mener vi at være i stand til at tage initiativ til at løse problemer, at få individualiteten til at trives i forhold til fællesskabet, at lære sig selv at kende at turde tage stilling. Hensyntagen er i vor terminologi at være positiv og kunne acceptere hinandens forskelligheder.

4 Har man ansvarsfølelse, føler man sig som en del af en større helhed. Man accepterer, at man har opgaver i forhold til denne helhed og man er tro mod disse opgaver. Helt konkret deltager eleverne i skolens praktiske hverdag rengøring og madlavning for også i denne sammenhæng skal vi opdrage dem til hele mennesker. Vi ønsker at styrke elevernes kreative sider gennem kropslig og musisk udfoldelse. - gennem temadage/temauger med f.eks. musical, samt gennem vore linjefag og valgfag. Vi ønsker at øge elevernes indsigt i den verden der omgiver dem - for dermed at skabe større forståelse for andre folkeslag og kulturer og dermed også for sig selv. Skolens fysiske rammer Skolen ejer ejendommen Drigstrup Jorde Skolen blev oprettet i 1959 og overtog en tidligere friskoles bygninger. Der er efterfølgende tilbygget køkken, spisesal, 8 elevfløje, 6 klasseværelser, 2 store opholdsrum, lærerværelse, lærerarbejdsværelse, kontor, Idrætshal i fuld størrelse, vægtløftningslokale, brydelokale musiklokale, dramalokale, billedkunstlokale, Tekstil-design værksted, pedelværksted, sølv- og keramikværksted, nyt naturfagslokale, IT-lokale, foredragssal, stort klublokale, 1 forstanderbolig, 1 lærerbolig og 1 lærerlejlighed. August 2009 blev en ny idræthal, ny spisesal, nyt køkken og 16 nye dobbeltværelser alt under et tag taget i brug. Der er et grønt område i midten, som anvendes til div. idræt samt 7-mandsfodbold. Skolen har råderum over fodboldbane med lysanlæg. Samtlige klasselokaler på skolen er udstyret med interaktive tavler, der er koblet på skolens interne netværk, hvortil eleverne har adgang fra hele skolens område via trådløst netværk. Skolen ligger særdeles natursmukt omkranset af vand på tre sider Storebælt, Odense Fjord, Kerteminde Fjord og Kertinge Nor denne placering udnyttes i forbindelse med linjefaget Friluftliv. 3 km. Afstand til Kerteminde og 17 km. til Odense det går bus ca. hver halve time. Elevgruppen Kerteminde Efterskole har på nuværende tidspunkt plads til 130 elever. Fordelingen af piger og drenge varierer, men det tilstræbes at være nogenlunde ligeligt. Piger og drenge bor adskilt på værelserne, men deler afdelinger. De har separate toilet- og badefaciliteter. Skolen er åben for alle elever, men der tilbydes ikke ekstraundervisning. Dog er der tilbud om ekstra danskundervisning til tosprogede. Samværsregler Skolens regler er fastsat af skolens personale og bestyrelsen. Vi ser disse regler som nødvendige for en tryg dagligdag, reglerne er som følger: Eleverne må besøge hinanden på hverdage i tidspunktet kl I weekender aftales tidspunkterne med vagtlærerne. Du skal behandle de andre elever og personalet med respekt. Du skal behandle skolens og andres materiale ordentligt.

5 Øl, spiritus og euforiserende stoffer er uforeneligt med ophold på vores skole, og overtrædelse vil som hovedregel medføre bortvisning. Tyveri fra hinanden, i lokalsamfundet eller på ture er ikke tilladt, og kan medføre bortvisning. Kerteminde Efterskole er for ikke rygere, og overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning. Skolens pædagogiske linje Et år på Kerteminde Efterskole skal være intenst og udfordrende, og dermed sætte sig nogle spor hos den enkelte elev, som strækker sig langt ud over selve opholdet. Samspillet mellem dagligdag, fritid og undervisning skal give eleverne værdier i hverdagen i form af fælles oplevelser og et personligt ansvar for fællesskabet. Det personlige ansvar for fællesskabet skal være med til at give eleven oplevelser af at være en værdifuld del af en helhed på en måde som forpligter. Skolens bygninger danner rammen om kostskoleformen, hvor eleverne både skal se det hele som deres hjem, som de derfor behandler med respekt, således at de med stolthed kan vise dette hjem frem for skolens mange gæster. Eleverne deltager derfor i den almindelige rengøring og oprydning af egne og fælles arealer. Elevernes læring er skolens kerneydelse, forstået ud fra et undervisningsbegreb som retter sig mod begge skoleformens dimensioner: Undervisning og samvær. Grundtvigs tanker byggede på den enkelte som centrum. Opholdets intense kombination af samvær og undervisning, giver personalet gode muligheder for at forstå den enkelte elevs behov og forudsætninger, hvilket er kernen i at arbejde med en undervisning målrettet den enkelte. Forudsætningen for at fremme elevernes læring er lærernes læring. Det er derfor vores ambition, at alle skolens medarbejdere til stadighed opdateres via kurser, skolesamarbejde, pædagogiske dage o.l. Personalet er alt afgørende for skolens videre udvikling en udvikling som skal ske i samarbejde med bestyrelsen, skolekredsen, eleverne og forældrene. Vi forsøger så vidt muligt at placere så mange af lektionerne i prøvefagene om formiddagene, således at eftermiddagene er forbeholdt linje- og valgfag.. Linje- og valgfagene er knyttet til skolens profil og er et tilbud om ekstra faglige udfordringer indenfor kreative, musiske og idrætslige områder. Skolen har to 9. klasser og fire 10. Disse klasser modtager undervisning i de prøveforberedende fag til hhv. FSA prøven og FS 10 prøven. Eleverne har mulighed for at vælge enten tysk eller fransk som andet fremmedsprog. For at tilgodese de elever, der har dansk som 2. sprog, tilbyder skolen ekstra undervisning til disse elever. Men i øvrige sammenhænge tilbydes der ikke ekstra undervisning. I 10. klasse kan man vælge mellem almen 10. klasse eller 10X. 10X henvender sig til elever, som véd, at de vil gå videre på en gymnasial uddannelse efter skoleåret se nærmere beskrivelse på vores hjemmeside. Alle 10. klasser afslutter med FS 10 prøven. For at tilgodese elevernes lektielæsning er der hver dag lektie/stilletime fra kl , undtagen når der er kulturaften, indlagt en lektie/stilletime. I denne time har eleverne ro til at få lavet deres lektier, samt mulighed for at få lektiehjælp af en lærer i lektiecafeen.

6 Undervisningen Eleverne har 31 undervisningstimer i gennemsnit pr. uge. Hertil kommer deltagelse i skolens obligatoriske arrangementer. Eleverne har følgende antal timer pr år 41 uger minutter 26 uger min. Dansk: 9. klasse 115,3 168,7 267,9 Dansk: 10. klasse 117,2 171,5 291,5 Matematik: 9. og 10. klasse 69,5 101,7 163,9 Engelsk: 9. og 10. klasse 69,7 102,0 166,9 Tysk: 9. og 10. klasse 68,9 100,8 167,1 Fransk: 9. og 10. klasse 63,5 92,9 170,0 Fysik/kemi: 9. klasse 36,0 52,7 87,5 Fysik/kemi: 10. klasse 66,7 97,6 160,4 Biologi: 9. klasse 22,5 32,9 54,0 Geografi: 9. klasse 22,5 32,9 54,0 Samfundsfag: 9. klasse 36,0 52,7 103,1 Historie: 9. klasse 20,3 29,7 56,8 Kristendomskundskab: 9. klasse 20,3 29,7 56,8 Motion 39 Undervisning af tosprogede 40 Linjefag for både 9. Og 10. Klasse: 172 Valgfag for både 9. Og 10. Klasse: 139

7 Der gøres opmærksom på, at ovennævnte er vejledende tal. Eleverne vil I skolens øvrige undervisning så som morgensamlinger, fællessamlinger, emneuger o.l. få suppleret ovennævnte fag. Undervisning i de boglige fag Her følger vi de læseplaner som gælder for folkeskolens 9. og 10. klasse. Matematik i 9. og 10. klasse arbejdes der med niveaudelte klasser. Uddannelses- og erhvervsvejledning: Undervisningen i uddanelses- og erhversvejledningen ser ud på følgende måde: Individuel vejledning. Gruppevejledning. 1 uges Brobygning for 10. klasse. Undervisning. Oso-opgaven Oversigt over skolevejledningen på Kerteminde Efterskole Alle elever tilbydes undervisning af vores to vejledere. Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet det er vigtigt at eleverne indser vigtighed af at tage en faglig uddannelse. Vejledningen skal bidrage til, at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse og en senere videregående uddannelse. Eleverne skal gøres bekendt med ungdomsuddannelsernes indhold og krav til den enkelte. Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer. Den individuelle vejledning og rådgivning skal medvirke til, at elevere bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. 10. klasserne kommer i løbet af skoleåret i 1 uges Brobygning på Ungdomsuddannelserne i Odense det er elevernes egne ønsker, der lægger til grund for, hvilke uddannelsesinstitutioner, de ønsker at besøge. Linjefag På Kerteminde Efterskole har eleverne mulighed for, at vælge en lang række linjefag. Der tilbydes undervisning i linjefag indenfor følgende områder: Musik i tre perioder. Drama i to perioder. Performance Danse i en periode. Tekstil/design i to perioder. Idræt udendørs i to perioder. Idræt indendørs i egen hal i tre perioder.

8 PADI dykkercertifikat i en periode. Kunstlinje i tre perioder. Friluftsliv/maritim i to perioder. IT/medier i en periode. Styrkeidræt brydning/vægtløftning i en periode. Sciense eksperimenterende naturfag i en periode Fodbold i en periode Sejlads Adventure race i en periode Der undervises i ovennævnte linjefag to timer hhv. tirsdag og torsdag der er tre linjefagsperioder i løbet af året. Der ligger sikkerhedsmæssige retningslinjer for de maritime fag, som alle undervisere skal overholde. Nærmere beskrivelse af linjefagene kan findes på vores hjemmeside Valgfag: I løbet af året kan eleverne vælge imellem ca. 25 valgfag, som typisk har et kreativt, musisk eller idrætslig indhold. Der undervises fire timer ugentligt i valgfagene for 10. klasse og to timer for 9. klasse der er tre valgfagsperioder i løbet af året. Valgfagene præsenteres for eleverne, når de er på skolen. Kerteminde Efterskoles profil er, at eleverne i løbet af et år får mulighed for at prøve mange forskellige fag. Kulturaften Der tilstræbes, at der hver onsdag aften er et kulturelt indslag på 1½ time, som er pligtigt for eleverne. Dette kan være foredrag, musik og andre relevante indslag af almendannende karakter. Til enkelte kulturaftner inviteres lokalbefolkningen samt elevernes forældre. Eleverne har også ansvar for nogle af kulturaftnerne. Fællessamling, TV-avis og fortælletime Hver morgen samles eleverne til morgensamling. I ca. halvdelen af disse samlinger ses TV-avisen for i fællesskab at perspektivere og belyse aktuelle samfundsmæssige sammenhænge og hændelser. Endvidere gives et historisk og samfundsmæssigt perspektiv for at sikre, at TV-avisen kan placeres i en korrekt kontekst. I de øvrige morgensamlinger er der fortælletime, hvor forskellige emner tages op.

9 Sang Sang og samspil forener og samler fællesskabet på tværs af forskelligheder, og sang er et vigtigt element i Kerteminde Efterskoles hverdag. Hver fredag inden skoleafslutning er eleverne samlet i foredragssalen til en ½ times fællessang. Der vil også være morgensamlinger, hvor der er fællessang. Der synges såvel danske som udenlandske sange. Terminsprøve Skolen afholder en terminsprøve om året. Det er godt for eleverne at skulle vænne sig til at arbejde under pres, som de også vil komme til at opleve ved prøverne. Endvidere giver det eleverne et godt pejlemærke omkring eget standpunkt. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse Skoleåret er på 41 uger. Skolen er altid åben, undtaget er sommerferien, efterårsferien, juleferien og vinterferien. Alle weekender og helligdage er der lærere på skolen. Skolen anvender 2 uger på rejseaktiviteter samt 1 uge på ekskursioner. Af typiske arrangementer kan nævnes: OSO-uge. Projektuge. Dramauge. Musikfestival på Vesterdal Ungdomsskole Korstævne Elementær brandslukningskursus med brandevakueringsøvelser samt basal førstehjælp. Bogruppearrangementer. Kontaktgruppelærerbesøg. Film, teater og musical besøg. Klubaktiviteter. Arrangementsweekender. Fodboldturneringer. Filmfestival. Bliveweekender: Der vil i løbet af året være seks forskellige arrangementsweekender. Hver enkelt elev skal sammen med weekendlærerne være med til at arrangere en weekend, denne valgte weekend er en bliveweekend for den pågældende elev. Endvidere er der et fællesarrangement, hvor alle elever skal blive.

10 Eleverne må gerne tage hjem i weekenden, hvor efterskolernes dag finder sted, men de skal så møde på skolen kl , således at de deltager i selve arrangementet. Introugerne Introugerne har til formål, at eleverne lærer hinanden og skolens personale at kende. De skal også opnå et større kendskab til skolen og mulighederne i lokalsamfundet Kerteminde og omegn. Introugerne er en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, informationer og sociale ryst sammen aktiviteter. Udenlandske og indenlandske ture I uge 5 tager alle elever til skisportsstedet Austlid nær Lillehammer i Norge. Turen har helt klart et vægtigt socialt element, men eleverne får i løbet af seks dage mulighed for at lære at stå på hhv. langrendsski, alpinski og snowboard for mange elever vil færdighederne på ski også løfte deres selvtillid og tro på egen kunnen. Eleverne bor i hytter med 6 i hver de skal selv stå for indkøb, madlavning, rengøring osv. Om aftenen afholdes der fællesmøder med forskelligt indhold. Turen udvikler elevernes tolerance, idet der stilles store krav til at indgå i det tætte fællesskab. I uge 16 tager alle elever på en friluftstur, hvor de kan vælge mellem en Vikingeskibstur i det sydfynske øhav, en cykeltur på Bornholm eller en adventurtur i Søhøjlandet ved Silkeborg. Dramauge Dramaugen er placeret sidst i november og har en varighed på 7 dage. Der er forskellige områder som eleverne kan deltage i skuespillere, dansere, gøglere, musikere, sangere, kostumeværksted, kulisseværksted, lyd- og teknik og medieværksted. Ugen afsluttes med en forestilling torsdag aften for vores gamle elever samt evt. venner/veninder. Fredag formiddag opføres musicalen for skoler i nærområdet, som vi samarbejder med, og fredag aften blive forestillingen fremvist for søskende og forældre. I løbet af dramaugen udvikler eleverne konkrete færdigheder indenfor teater- og medieproduktion samt teamkompetencer. Ansvarlighed overfor helheden udgør en stor del af hverdagen ugen igennem også her for selvtilliden et stort løft for rigtig mange elever. Obligatorisk selvvalgt opgave Obligatorisk selvvalgt opgave er et projekt for 10. klasse, hvor eleverne går i dybden med et emne, der har relation til elevens uddannelsesplan. Vi afsætter 5 dage til opgave 4 dage hvor eleverne arbejder selvstændigt, og en dag hvor der er mundtlig fremlæggelse.

11 Målet med opgaven er, at elverne skal blive mere afklaret indenfor et givent område, der vedrører deres fremtidige uddannelsesforløb. Endvidere opøver eleverne færdigheder i, selv at opsøge relevante oplysninger med uddannelsesrelevans. Projektopgaven Projektopgaven er en opgave for 9. klasse, hvor de i 5 dage arbejder med et bestemt emne, som de fordyber sig i. De har 4 dage til arbejdet og den 5 dag er der mundtlig fremlæggelse. Målet med opgaven er, at eleverne formår at arbejde koncentreret og dybdegående men et specifikt emne. Endvidere opøver eleverne færdigheder i, selv at søge relevante oplysninger og sortere i disse. Afslutningsugerne Den sidste del af efterskoleopholdet vil være præget af mundtlige prøver. Herefter vil der være forskellige fælles oplevelser bl.a. en tre dages tur til en spejderhytte, hvor eleverne vil få ro til at sige ordentligt farvel til hinanden, endvidere vil der være en masse forskellige aktiviteter. Skoleåret afsluttes med en Gallafest om torsdagen. Lørdag afsluttes året endeligt med en dimission, hvor forældre og søskende inviteres til et fællesarrangement på skolen. Vejledende program for kostskolearbejdet. Skolens dagsrytme: Det er nødvendigt med en struktureret dagsrytme af hensyn til fællesskabet, koordinering af de kompetencebaserede undervisningshold, samt skabe rum til linje- og valgfag. Men det tilstræbes at tilrettelægge sammenhængende faglige lektionsforløb, som giver tid og rum til fordybelse for den enkelte og for gruppen. Fritiden kan anvendes på skolen og efter stille/lektietid, må eleverne ikke forlade skolen. Klubaktiviteter Alle aftner undtagen når der er kulturaften, arrangeres der klubaktiviteter. Disse aktiviteter styres af eleverne, men vagtlærerne er tovholdere, således at eleverne kan støtte sig op af disse. Det kan være film, turneringer, rollespil, musik o.l. Alle elever skal deltage i nogle af disse klubaktiviteter i løbet af ugen. Det er vigtigt, at de selv lærer at tage initiativ til aktiviteter samt at organisere disse. Der er altid lærere som tovholder i forbindelse med disse klubaktiviteter.

12 Køkkenpraktik Undervisningen er tilrettelagt, som et obligatorisk køkkenpraktikforløb, hvor 3 elever ad gangen i 4 dage deltager i køkkenets arbejdsopgaver fra kl Eleverne er aktive i madlavningen og deltager i arbejdet med rengøring og opvask. I weekenden samt om aftenen sørger elever og lærere selv for maden. Herudover hjælper eleverne ved større arrangementer på skolen. Eleverne vil i løbet af deres køkkenpraktik deltage i alle arbejdsfunktioner, således at de gennem det praktiske arbejde i køkkenet får indblik i og erfaring med: Hygiejneregler, ernærings- og kostplanlægning samt kostøkonomi og tilberedning af kosten til deres kammerater. Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde med de ansatte køkkenpersonale, da elevernes oplevelse af deres køkkenuge skal være af så positiv karakter som muligt. Personalet i køkkenet, der har primærkontakt med eleverne under praktikken er faguddannet, hvilket sikrer et højt fagligt niveau. Elevernes indsats i køkkenpraktikken indgår i den endelige udtalelse, som eleverne får ved skoleårets slutning. Rengøringstjans Eleverne deltager to gange i ugen i rengøring af fællesområder. Dette sker under ledelse af vores rengøringsansvarlige samt 3 lærere. Hver dag efter middag går eleverne ud på deres afdelinger og sørger for rengøring af deres værelser samt deres bogruppeafdeling, dette sker under ledelse af deres bogruppelærere. Før længere ferier og hjemrejse gør alle lærere og det praktiske personale sammen med eleverne hovedrent i bogruppeafdelingerne. Inden hjemrejse gør samme gruppe rent på hele skolen. Lærernes tjenestetidsplan: Kerteminde Efterskole følger de fastlagte rammeaftaler for lærernes tjenestetidsplan. Bilag til undervisningsplan udarbejdes af forstander samt to lærere. Evalueringsformer: I løbet af skoleåret foretager de enkelte faglærere en skriftlig evaluering, hvor lærerne dels evaluerer eleven indsats og standpunkt, og eleverne evaluerer egen indsats samt tilfredshed med undervisningen. Hvert andet år foretages en selvevaluering som lægges ud på skolens hjemmeside. Bestyrelsen og lærerrådet beslutter hvilke temaer, der skal selvevalueres, dernæst godkendes dette af skolens bestyrelse. Den sidste selvevaluering blev foretaget i skoleåret Denne evaluering omhandlede lærernes IT-kompetencer. Der er ud fra evalueringen udfærdiget en handleplan, således at alle lærere får øget deres kompetencer på relevante områder dels gennem interne og eksterne kurser. I skoleåret evalueres Kerteminde Efterskoles linje- og valgfag.

13 I forbindelse med vores maritime fag, har vi udarbejdet sikkerhedsforskrifter. Disse kan læsse på skolens hjemmeside

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra 1932. Den bygger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. På Efterskolen Østergård evaluerer vi løbende elevernes udbytte af deres efterskoleophold. Arrangementer, emneuger og særlige forløb

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2013-2014 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes faglige identitet I det følgende gennemgås Hornes faglige identitet, og herunder Faglighed på Horne Efterskole er at få en ny chance Inklusion Mentorordning

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE MIDTJYSK Prøv vores linjefag På Midtjysk Efterskole får du mulighed for at afprøve fem ud af seks linjefag. Når du har prøvet, skal du beslutte dig for det linjefag, du vil være på resten af året. Friluftslinjen

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere