Indholdsplan for Kerteminde Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014"

Transkript

1 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning i det boglige fag 6 Undervisning i dansk som andet sprog - tosprogede 6 Uddannelses- og erhvervsvejledning 6 Oversigt over skolevejledning på Kerteminde Efterskole 6 Linjefag 6 Musik Performance Dance Drama Tekstil-design Idræt udendørs/indendørs se nærmere beskrivelse på hjemmesiden PADI-dykkercertifikat Styrkeidræt IT/medier Foto & film Billedkunst Friluftsliv/maritim Science eksperimenterende naturfag Fodbold Sejlads Adventure Race Valgfag 7 Kulturaftner 7 Fællessamling, Tv-avis og fortælletime 7 Sang 7 Terminsprøve 7 Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 7 Bliveweekender 8

2 Introuger 8 Udenlandsk og indenlandske ture 8 Dramauge 9 Obligatorisk selvvalgt opgave 9 Projektopgave 9 Afslutningsugerne 9 Vejledende program for kostskolerbejdet Skolens dagsrytme 9 Klubaktiviteter 10 Køkkenpraktik 10 Rengøringstjans 10 Lærernes tjenestetidsplan 10 Evalueringsformer 10

3 Skolens formål Kerteminde Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Skolens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Kerteminde Efterskole tilbyder eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som elevernes personlige trivsel. Skolen giver undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Det er vigtigt for skolen, at eleverne er godt bogligt rustet, når de går videre fra vores skole, således at de har mange valgmuligheder, når de skal vælge ungdomsuddannelser. Skolen prioriterer, at eleverne får en professionel vejledning i forbindelse med deres fremtidsvalg. Dette sørger skolens to veluddannede skolevejledere for. Efterskolens hverdag skal søge at skabe rum for elevens personlige og alsidige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolens bagland udgøres af lokale borgere og tidlige elever/forældre. Skolens værdigrundlag Skolen er en Grundtvig/Koldsk efterskole Idet vi arbejder for at gøre eleverne til hele mennesker ved at udvikle både deres teoretiske og praktiske sider. Vi vil gerne oplive og oplyse dem og undervise dem. Vi vil give dem kompetence både til at gå videre i uddannelsessystemet og ikke mindst i livet. Vi arbejder for, at vore elever i samspillet og samarbejdet med andre unge og skolens medarbejdere udvikler selvstændighed, hensyntagen og ansvarsfølelse Med selvstændighed mener vi at være i stand til at tage initiativ til at løse problemer, at få individualiteten til at trives i forhold til fællesskabet, at lære sig selv at kende at turde tage stilling. Hensyntagen er i vor terminologi at være positiv og kunne acceptere hinandens forskelligheder.

4 Har man ansvarsfølelse, føler man sig som en del af en større helhed. Man accepterer, at man har opgaver i forhold til denne helhed og man er tro mod disse opgaver. Helt konkret deltager eleverne i skolens praktiske hverdag rengøring og madlavning for også i denne sammenhæng skal vi opdrage dem til hele mennesker. Vi ønsker at styrke elevernes kreative sider gennem kropslig og musisk udfoldelse. - gennem temadage/temauger med f.eks. musical, samt gennem vore linjefag og valgfag. Vi ønsker at øge elevernes indsigt i den verden der omgiver dem - for dermed at skabe større forståelse for andre folkeslag og kulturer og dermed også for sig selv. Skolens fysiske rammer Skolen ejer ejendommen Drigstrup Jorde Skolen blev oprettet i 1959 og overtog en tidligere friskoles bygninger. Der er efterfølgende tilbygget køkken, spisesal, 8 elevfløje, 6 klasseværelser, 2 store opholdsrum, lærerværelse, lærerarbejdsværelse, kontor, Idrætshal i fuld størrelse, vægtløftningslokale, brydelokale musiklokale, dramalokale, billedkunstlokale, Tekstil-design værksted, pedelværksted, sølv- og keramikværksted, nyt naturfagslokale, IT-lokale, foredragssal, stort klublokale, 1 forstanderbolig, 1 lærerbolig og 1 lærerlejlighed. August 2009 blev en ny idræthal, ny spisesal, nyt køkken og 16 nye dobbeltværelser alt under et tag taget i brug. Der er et grønt område i midten, som anvendes til div. idræt samt 7-mandsfodbold. Skolen har råderum over fodboldbane med lysanlæg. Samtlige klasselokaler på skolen er udstyret med interaktive tavler, der er koblet på skolens interne netværk, hvortil eleverne har adgang fra hele skolens område via trådløst netværk. Skolen ligger særdeles natursmukt omkranset af vand på tre sider Storebælt, Odense Fjord, Kerteminde Fjord og Kertinge Nor denne placering udnyttes i forbindelse med linjefaget Friluftliv. 3 km. Afstand til Kerteminde og 17 km. til Odense det går bus ca. hver halve time. Elevgruppen Kerteminde Efterskole har på nuværende tidspunkt plads til 130 elever. Fordelingen af piger og drenge varierer, men det tilstræbes at være nogenlunde ligeligt. Piger og drenge bor adskilt på værelserne, men deler afdelinger. De har separate toilet- og badefaciliteter. Skolen er åben for alle elever, men der tilbydes ikke ekstraundervisning. Dog er der tilbud om ekstra danskundervisning til tosprogede. Samværsregler Skolens regler er fastsat af skolens personale og bestyrelsen. Vi ser disse regler som nødvendige for en tryg dagligdag, reglerne er som følger: Eleverne må besøge hinanden på hverdage i tidspunktet kl I weekender aftales tidspunkterne med vagtlærerne. Du skal behandle de andre elever og personalet med respekt. Du skal behandle skolens og andres materiale ordentligt.

5 Øl, spiritus og euforiserende stoffer er uforeneligt med ophold på vores skole, og overtrædelse vil som hovedregel medføre bortvisning. Tyveri fra hinanden, i lokalsamfundet eller på ture er ikke tilladt, og kan medføre bortvisning. Kerteminde Efterskole er for ikke rygere, og overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning. Skolens pædagogiske linje Et år på Kerteminde Efterskole skal være intenst og udfordrende, og dermed sætte sig nogle spor hos den enkelte elev, som strækker sig langt ud over selve opholdet. Samspillet mellem dagligdag, fritid og undervisning skal give eleverne værdier i hverdagen i form af fælles oplevelser og et personligt ansvar for fællesskabet. Det personlige ansvar for fællesskabet skal være med til at give eleven oplevelser af at være en værdifuld del af en helhed på en måde som forpligter. Skolens bygninger danner rammen om kostskoleformen, hvor eleverne både skal se det hele som deres hjem, som de derfor behandler med respekt, således at de med stolthed kan vise dette hjem frem for skolens mange gæster. Eleverne deltager derfor i den almindelige rengøring og oprydning af egne og fælles arealer. Elevernes læring er skolens kerneydelse, forstået ud fra et undervisningsbegreb som retter sig mod begge skoleformens dimensioner: Undervisning og samvær. Grundtvigs tanker byggede på den enkelte som centrum. Opholdets intense kombination af samvær og undervisning, giver personalet gode muligheder for at forstå den enkelte elevs behov og forudsætninger, hvilket er kernen i at arbejde med en undervisning målrettet den enkelte. Forudsætningen for at fremme elevernes læring er lærernes læring. Det er derfor vores ambition, at alle skolens medarbejdere til stadighed opdateres via kurser, skolesamarbejde, pædagogiske dage o.l. Personalet er alt afgørende for skolens videre udvikling en udvikling som skal ske i samarbejde med bestyrelsen, skolekredsen, eleverne og forældrene. Vi forsøger så vidt muligt at placere så mange af lektionerne i prøvefagene om formiddagene, således at eftermiddagene er forbeholdt linje- og valgfag.. Linje- og valgfagene er knyttet til skolens profil og er et tilbud om ekstra faglige udfordringer indenfor kreative, musiske og idrætslige områder. Skolen har to 9. klasser og fire 10. Disse klasser modtager undervisning i de prøveforberedende fag til hhv. FSA prøven og FS 10 prøven. Eleverne har mulighed for at vælge enten tysk eller fransk som andet fremmedsprog. For at tilgodese de elever, der har dansk som 2. sprog, tilbyder skolen ekstra undervisning til disse elever. Men i øvrige sammenhænge tilbydes der ikke ekstra undervisning. I 10. klasse kan man vælge mellem almen 10. klasse eller 10X. 10X henvender sig til elever, som véd, at de vil gå videre på en gymnasial uddannelse efter skoleåret se nærmere beskrivelse på vores hjemmeside. Alle 10. klasser afslutter med FS 10 prøven. For at tilgodese elevernes lektielæsning er der hver dag lektie/stilletime fra kl , undtagen når der er kulturaften, indlagt en lektie/stilletime. I denne time har eleverne ro til at få lavet deres lektier, samt mulighed for at få lektiehjælp af en lærer i lektiecafeen.

6 Undervisningen Eleverne har 31 undervisningstimer i gennemsnit pr. uge. Hertil kommer deltagelse i skolens obligatoriske arrangementer. Eleverne har følgende antal timer pr år 41 uger minutter 26 uger min. Dansk: 9. klasse 115,3 168,7 267,9 Dansk: 10. klasse 117,2 171,5 291,5 Matematik: 9. og 10. klasse 69,5 101,7 163,9 Engelsk: 9. og 10. klasse 69,7 102,0 166,9 Tysk: 9. og 10. klasse 68,9 100,8 167,1 Fransk: 9. og 10. klasse 63,5 92,9 170,0 Fysik/kemi: 9. klasse 36,0 52,7 87,5 Fysik/kemi: 10. klasse 66,7 97,6 160,4 Biologi: 9. klasse 22,5 32,9 54,0 Geografi: 9. klasse 22,5 32,9 54,0 Samfundsfag: 9. klasse 36,0 52,7 103,1 Historie: 9. klasse 20,3 29,7 56,8 Kristendomskundskab: 9. klasse 20,3 29,7 56,8 Motion 39 Undervisning af tosprogede 40 Linjefag for både 9. Og 10. Klasse: 172 Valgfag for både 9. Og 10. Klasse: 139

7 Der gøres opmærksom på, at ovennævnte er vejledende tal. Eleverne vil I skolens øvrige undervisning så som morgensamlinger, fællessamlinger, emneuger o.l. få suppleret ovennævnte fag. Undervisning i de boglige fag Her følger vi de læseplaner som gælder for folkeskolens 9. og 10. klasse. Matematik i 9. og 10. klasse arbejdes der med niveaudelte klasser. Uddannelses- og erhvervsvejledning: Undervisningen i uddanelses- og erhversvejledningen ser ud på følgende måde: Individuel vejledning. Gruppevejledning. 1 uges Brobygning for 10. klasse. Undervisning. Oso-opgaven Oversigt over skolevejledningen på Kerteminde Efterskole Alle elever tilbydes undervisning af vores to vejledere. Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet det er vigtigt at eleverne indser vigtighed af at tage en faglig uddannelse. Vejledningen skal bidrage til, at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse og en senere videregående uddannelse. Eleverne skal gøres bekendt med ungdomsuddannelsernes indhold og krav til den enkelte. Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer. Den individuelle vejledning og rådgivning skal medvirke til, at elevere bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. 10. klasserne kommer i løbet af skoleåret i 1 uges Brobygning på Ungdomsuddannelserne i Odense det er elevernes egne ønsker, der lægger til grund for, hvilke uddannelsesinstitutioner, de ønsker at besøge. Linjefag På Kerteminde Efterskole har eleverne mulighed for, at vælge en lang række linjefag. Der tilbydes undervisning i linjefag indenfor følgende områder: Musik i tre perioder. Drama i to perioder. Performance Danse i en periode. Tekstil/design i to perioder. Idræt udendørs i to perioder. Idræt indendørs i egen hal i tre perioder.

8 PADI dykkercertifikat i en periode. Kunstlinje i tre perioder. Friluftsliv/maritim i to perioder. IT/medier i en periode. Styrkeidræt brydning/vægtløftning i en periode. Sciense eksperimenterende naturfag i en periode Fodbold i en periode Sejlads Adventure race i en periode Der undervises i ovennævnte linjefag to timer hhv. tirsdag og torsdag der er tre linjefagsperioder i løbet af året. Der ligger sikkerhedsmæssige retningslinjer for de maritime fag, som alle undervisere skal overholde. Nærmere beskrivelse af linjefagene kan findes på vores hjemmeside Valgfag: I løbet af året kan eleverne vælge imellem ca. 25 valgfag, som typisk har et kreativt, musisk eller idrætslig indhold. Der undervises fire timer ugentligt i valgfagene for 10. klasse og to timer for 9. klasse der er tre valgfagsperioder i løbet af året. Valgfagene præsenteres for eleverne, når de er på skolen. Kerteminde Efterskoles profil er, at eleverne i løbet af et år får mulighed for at prøve mange forskellige fag. Kulturaften Der tilstræbes, at der hver onsdag aften er et kulturelt indslag på 1½ time, som er pligtigt for eleverne. Dette kan være foredrag, musik og andre relevante indslag af almendannende karakter. Til enkelte kulturaftner inviteres lokalbefolkningen samt elevernes forældre. Eleverne har også ansvar for nogle af kulturaftnerne. Fællessamling, TV-avis og fortælletime Hver morgen samles eleverne til morgensamling. I ca. halvdelen af disse samlinger ses TV-avisen for i fællesskab at perspektivere og belyse aktuelle samfundsmæssige sammenhænge og hændelser. Endvidere gives et historisk og samfundsmæssigt perspektiv for at sikre, at TV-avisen kan placeres i en korrekt kontekst. I de øvrige morgensamlinger er der fortælletime, hvor forskellige emner tages op.

9 Sang Sang og samspil forener og samler fællesskabet på tværs af forskelligheder, og sang er et vigtigt element i Kerteminde Efterskoles hverdag. Hver fredag inden skoleafslutning er eleverne samlet i foredragssalen til en ½ times fællessang. Der vil også være morgensamlinger, hvor der er fællessang. Der synges såvel danske som udenlandske sange. Terminsprøve Skolen afholder en terminsprøve om året. Det er godt for eleverne at skulle vænne sig til at arbejde under pres, som de også vil komme til at opleve ved prøverne. Endvidere giver det eleverne et godt pejlemærke omkring eget standpunkt. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse Skoleåret er på 41 uger. Skolen er altid åben, undtaget er sommerferien, efterårsferien, juleferien og vinterferien. Alle weekender og helligdage er der lærere på skolen. Skolen anvender 2 uger på rejseaktiviteter samt 1 uge på ekskursioner. Af typiske arrangementer kan nævnes: OSO-uge. Projektuge. Dramauge. Musikfestival på Vesterdal Ungdomsskole Korstævne Elementær brandslukningskursus med brandevakueringsøvelser samt basal førstehjælp. Bogruppearrangementer. Kontaktgruppelærerbesøg. Film, teater og musical besøg. Klubaktiviteter. Arrangementsweekender. Fodboldturneringer. Filmfestival. Bliveweekender: Der vil i løbet af året være seks forskellige arrangementsweekender. Hver enkelt elev skal sammen med weekendlærerne være med til at arrangere en weekend, denne valgte weekend er en bliveweekend for den pågældende elev. Endvidere er der et fællesarrangement, hvor alle elever skal blive.

10 Eleverne må gerne tage hjem i weekenden, hvor efterskolernes dag finder sted, men de skal så møde på skolen kl , således at de deltager i selve arrangementet. Introugerne Introugerne har til formål, at eleverne lærer hinanden og skolens personale at kende. De skal også opnå et større kendskab til skolen og mulighederne i lokalsamfundet Kerteminde og omegn. Introugerne er en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, informationer og sociale ryst sammen aktiviteter. Udenlandske og indenlandske ture I uge 5 tager alle elever til skisportsstedet Austlid nær Lillehammer i Norge. Turen har helt klart et vægtigt socialt element, men eleverne får i løbet af seks dage mulighed for at lære at stå på hhv. langrendsski, alpinski og snowboard for mange elever vil færdighederne på ski også løfte deres selvtillid og tro på egen kunnen. Eleverne bor i hytter med 6 i hver de skal selv stå for indkøb, madlavning, rengøring osv. Om aftenen afholdes der fællesmøder med forskelligt indhold. Turen udvikler elevernes tolerance, idet der stilles store krav til at indgå i det tætte fællesskab. I uge 16 tager alle elever på en friluftstur, hvor de kan vælge mellem en Vikingeskibstur i det sydfynske øhav, en cykeltur på Bornholm eller en adventurtur i Søhøjlandet ved Silkeborg. Dramauge Dramaugen er placeret sidst i november og har en varighed på 7 dage. Der er forskellige områder som eleverne kan deltage i skuespillere, dansere, gøglere, musikere, sangere, kostumeværksted, kulisseværksted, lyd- og teknik og medieværksted. Ugen afsluttes med en forestilling torsdag aften for vores gamle elever samt evt. venner/veninder. Fredag formiddag opføres musicalen for skoler i nærområdet, som vi samarbejder med, og fredag aften blive forestillingen fremvist for søskende og forældre. I løbet af dramaugen udvikler eleverne konkrete færdigheder indenfor teater- og medieproduktion samt teamkompetencer. Ansvarlighed overfor helheden udgør en stor del af hverdagen ugen igennem også her for selvtilliden et stort løft for rigtig mange elever. Obligatorisk selvvalgt opgave Obligatorisk selvvalgt opgave er et projekt for 10. klasse, hvor eleverne går i dybden med et emne, der har relation til elevens uddannelsesplan. Vi afsætter 5 dage til opgave 4 dage hvor eleverne arbejder selvstændigt, og en dag hvor der er mundtlig fremlæggelse.

11 Målet med opgaven er, at elverne skal blive mere afklaret indenfor et givent område, der vedrører deres fremtidige uddannelsesforløb. Endvidere opøver eleverne færdigheder i, selv at opsøge relevante oplysninger med uddannelsesrelevans. Projektopgaven Projektopgaven er en opgave for 9. klasse, hvor de i 5 dage arbejder med et bestemt emne, som de fordyber sig i. De har 4 dage til arbejdet og den 5 dag er der mundtlig fremlæggelse. Målet med opgaven er, at eleverne formår at arbejde koncentreret og dybdegående men et specifikt emne. Endvidere opøver eleverne færdigheder i, selv at søge relevante oplysninger og sortere i disse. Afslutningsugerne Den sidste del af efterskoleopholdet vil være præget af mundtlige prøver. Herefter vil der være forskellige fælles oplevelser bl.a. en tre dages tur til en spejderhytte, hvor eleverne vil få ro til at sige ordentligt farvel til hinanden, endvidere vil der være en masse forskellige aktiviteter. Skoleåret afsluttes med en Gallafest om torsdagen. Lørdag afsluttes året endeligt med en dimission, hvor forældre og søskende inviteres til et fællesarrangement på skolen. Vejledende program for kostskolearbejdet. Skolens dagsrytme: Det er nødvendigt med en struktureret dagsrytme af hensyn til fællesskabet, koordinering af de kompetencebaserede undervisningshold, samt skabe rum til linje- og valgfag. Men det tilstræbes at tilrettelægge sammenhængende faglige lektionsforløb, som giver tid og rum til fordybelse for den enkelte og for gruppen. Fritiden kan anvendes på skolen og efter stille/lektietid, må eleverne ikke forlade skolen. Klubaktiviteter Alle aftner undtagen når der er kulturaften, arrangeres der klubaktiviteter. Disse aktiviteter styres af eleverne, men vagtlærerne er tovholdere, således at eleverne kan støtte sig op af disse. Det kan være film, turneringer, rollespil, musik o.l. Alle elever skal deltage i nogle af disse klubaktiviteter i løbet af ugen. Det er vigtigt, at de selv lærer at tage initiativ til aktiviteter samt at organisere disse. Der er altid lærere som tovholder i forbindelse med disse klubaktiviteter.

12 Køkkenpraktik Undervisningen er tilrettelagt, som et obligatorisk køkkenpraktikforløb, hvor 3 elever ad gangen i 4 dage deltager i køkkenets arbejdsopgaver fra kl Eleverne er aktive i madlavningen og deltager i arbejdet med rengøring og opvask. I weekenden samt om aftenen sørger elever og lærere selv for maden. Herudover hjælper eleverne ved større arrangementer på skolen. Eleverne vil i løbet af deres køkkenpraktik deltage i alle arbejdsfunktioner, således at de gennem det praktiske arbejde i køkkenet får indblik i og erfaring med: Hygiejneregler, ernærings- og kostplanlægning samt kostøkonomi og tilberedning af kosten til deres kammerater. Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde med de ansatte køkkenpersonale, da elevernes oplevelse af deres køkkenuge skal være af så positiv karakter som muligt. Personalet i køkkenet, der har primærkontakt med eleverne under praktikken er faguddannet, hvilket sikrer et højt fagligt niveau. Elevernes indsats i køkkenpraktikken indgår i den endelige udtalelse, som eleverne får ved skoleårets slutning. Rengøringstjans Eleverne deltager to gange i ugen i rengøring af fællesområder. Dette sker under ledelse af vores rengøringsansvarlige samt 3 lærere. Hver dag efter middag går eleverne ud på deres afdelinger og sørger for rengøring af deres værelser samt deres bogruppeafdeling, dette sker under ledelse af deres bogruppelærere. Før længere ferier og hjemrejse gør alle lærere og det praktiske personale sammen med eleverne hovedrent i bogruppeafdelingerne. Inden hjemrejse gør samme gruppe rent på hele skolen. Lærernes tjenestetidsplan: Kerteminde Efterskole følger de fastlagte rammeaftaler for lærernes tjenestetidsplan. Bilag til undervisningsplan udarbejdes af forstander samt to lærere. Evalueringsformer: I løbet af skoleåret foretager de enkelte faglærere en skriftlig evaluering, hvor lærerne dels evaluerer eleven indsats og standpunkt, og eleverne evaluerer egen indsats samt tilfredshed med undervisningen. Hvert andet år foretages en selvevaluering som lægges ud på skolens hjemmeside. Bestyrelsen og lærerrådet beslutter hvilke temaer, der skal selvevalueres, dernæst godkendes dette af skolens bestyrelse. Den sidste selvevaluering blev foretaget i skoleåret Denne evaluering omhandlede lærernes IT-kompetencer. Der er ud fra evalueringen udfærdiget en handleplan, således at alle lærere får øget deres kompetencer på relevante områder dels gennem interne og eksterne kurser. I skoleåret evalueres Kerteminde Efterskoles linje- og valgfag.

13 I forbindelse med vores maritime fag, har vi udarbejdet sikkerhedsforskrifter. Disse kan læsse på skolens hjemmeside

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014/15 01

INDHOLDSPLAN 2014/15 01 INDHOLDSPLAN 2014/15 01 Indhold Overordnede forhold 01 1.1. Skolens formål 01 1.2. Værdigrundlag 01 1.3. Skolens elevgruppe 02 1.4. Skolens medarbejdergruppe 02 1.5. Lærerfordeling 02 Undervisningen 03

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere