Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1."

Transkript

1 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion til sygeplejerskeuddannelsen og sygeplejefaget. Du får indblik i, hvor sygeplejersker arbejder, og hvad de arbejder med. Modulet indeholder desuden undervisning i, hvad det vil sige at være patient, og mødet mellem patienter og sygeplejersker. Ifølge sygeplejerskeuddannelsens studieordning er det hensigten, at du som studerende har opnået følgende læringsudbytter efter modulet: Du skal kunne søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og handlinger. Du skal kunne redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. Du skal kunne redegøre for menneskets fysiologiske behov. Du skal kunne identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt. Du skal kunne forstå, hvad det vil sige at være patient. Du skal kunne anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje. Du skal kunne tilrettelægge din egen læring og anvende forskellige studiemetoder, herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre. Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Modulets struktur og opbygning Modul 1 varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point 13 teoretiske og 2 kliniske. De centrale fagområder på modulet er Sygepleje (8 teoretiske og 1 klinisk ECTS-point) Biokemi og biofysik (2 teoretiske ECTS-point) Anatomi og fysiologi (3 teoretiske og 1 klinisk ECTS-point). Sygeplejefaget på modul 1 har fokus på 5 områder: 1. At studere sygepleje SIH rev juni

2 2. Curologi, hvad er sygepleje? Teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt 3. Patientologi, læren om det at være patient 4. Grundlæggende behov 5. Kliniske metoder. Undervisningen inden for de kliniske ECTS-point foregår dels i sygeplejelaboratoriet, dels på en sygehusafdeling og i primær sundhedstjeneste, dvs. i plejeboliger og i hjemmeplejen. Modulets indhold Sygeplejefaget Hensigten er, at de studerende bliver indført i sygepleje som fag og profession, med fokus på sygeplejerskens arbejdsområder, patienternes/borgernes oplevelser og relationen mellem sygeplejersken og patienten/borgeren at de studerende arbejder med værdier og teorier i sygepleje og kan anvende disse til vurdering af behovet for sygepleje. Målet er, at du som studerende udvikler kompetence til at planlægge din egen læring og samarbejde med andre ved brug af forskellige studiemetoder herunder studiegrupper, klynger 1 og it at analysere og redegøre for menneskets grundlæggende behov ud fra Virginia Hendersons teori om sygepleje at beskrive og reflektere over plejesituationer hos patient eller borger at reflektere over sygeplejerskens profession: virksomhed, genstandsfelt og samarbejdsrelationer på hospitaler og i primær sundhedstjeneste at redegøre for og udføre sygepleje i forhold til udvalgte områder af menneskets grundlæggende behov at redegøre for og udføre en sikker håndhygiejne at overholde tavshedspligt for sundhedspersonale og diskutere konsekvenser af dette i forskellige plejesituationer at analysere data ud fra cases, give forslag til og begrunde sygeplejen ved hjælp af teori fra sygepleje og anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik at opnå øvelse i at udvælge og prioritere patientens væsentligste behov for sygepleje at søge artikler i relevante databaser og vurdere og anvende disse til refleksion over sygepleje at følge sygeplejeuddannelsens Retningslinjer for skriftlige opgaver. 1. At studere sygepleje indeholder 1 Klynger består af studerende og en sygeplejefaglig underviser fra team A. Klyngerne fastsættes ved uddannelsesstart og forløber hen over hele 1. semester = både modul 1 og 2. SIH rev juni

3 indføring og øvelse i forskellige teoretiske studiemetoder, bl.a. studieteknikker, analyse og faglig argumentation, vidensøgning, opgaveskrivning og gruppesamarbejde indføring og øvelse i kliniske studiemetoder, bl.a. uddannelsens e-portfolio, observationer i klinisk praksis, praksisbeskrivelser og refleksion samt professionel kontakt. 2. Curologi indeholder sygeplejens virksomhed, genstandsområde og etik sygeplejens videnskabelige grundlag professionsbegrebet, herunder udpluk fra sygeplejens historie sygeplejerskens praksis på hospitaler og i primær sundhedstjeneste. 3. Patientologien indeholder hvad vil det sige at være patient og borger med behov for hjælp, fx at være syns- eller hørehæmmet eller at være konfus og forvirret? kundskab om patienters/borgeres livssituation, oplevelse og reaktioner i forbindelse med sygdom, svækkelse og indlæggelse etablering af gode møder mellem sygeplejerske og patient og pårørende. 4. Grundlæggende behov indeholder forståelse for og anvendelse af Virginia Henderson sygeplejeteori grundlæggende hygiejne praktisk sygepleje relateret til udvalgte grundlæggende behov. 5. Kliniske metoder i grundlæggende sygepleje indeholder teoretisk forståelse og anvendelse af sygeplejeprocessen. Anatomi, fysiologi og biokemi/-fysik Hensigten er, at de studerende opnår viden om og forståelse af udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning (anatomi) og funktion (fysiologi og biokemi/-fysik), herunder fysiologiske reaktioner i forbindelse med sundhed og sygdom. Målet er, at du som studerende efter at have deltaget i undervisningsaktiviteterne i fagområderne anatomi, fysiologi og biokemi/-fysik kan: identificere og nævne fysiologisk centrale proteiner, kulhydrater og fedtstoffer beskrive kulhydraters, fedtstoffers og proteiners opbygning og funktioner i hovedtræk beskrive i hovedtræk hvordan energiomsætningen i cellerne, herunder nedbrydningen af glukose, foregår beskrive cellemembranens opbygning og funktioner, herunder transportmekanismer for transport af stoffer gennem cellemembranen og membranproteiners rolle i denne transport og funktionen af receptorer identificere og benævne cellens organeller og strukturer og beskrive organellernes funktioner beskrive opbygningen og organiseringen af menneskets arvemateriale beskrive basale aspekter vedr. nervesystemets opbygning og funktion, det endokrine systems opbygning og funktion og hormoners struktur SIH rev juni

4 identificere og benævne kredsløbssystemets organer og deres anatomiske detaljer og blodets bestanddele ved brug af faglige begreber og beskrive organernes beliggenhed identificere og benævne respirationsorganerne og deres anatomiske detaljer ved brug af faglige begreber og beskrive organernes beliggenhed identificere og benævne blodets celler og stoffer i plasma og beskrive blodcellernes funktioner beskrive kredsløbssystemets og dets deles funktioner og identificere og benævne centrale kredsløbsfysiologiske værdier og centrale værdier vedr. blodet beskrive respirationsorganernes funktioner og identificere og benævne centrale respirationsfysiologiske værdier relatere kredsløbssystemets funktioner og respirationssystemets funktioner til hinanden. Indhold Retninger og planer i anatomien Organiske stoffer og deres egenskaber og funktioner (herunder proteiner, enzymer, aminosyrer, kulhydrater, fedtstoffer, ATP og energiomsætning) Cellers opbygning og funktioner Vævs opbygning og funktioner Introduktion til nervesystem og endokrine system Kredsløbet Blodet Respirationsorganerne. Sygeplejeprofessionens metoder kliniske metoder, refleksionsmetoder, forskningsog udviklingsmetoder Studiemetoder, fx gruppebaserede læreprocesser, notatteknik, analyser og opgaveskrivning. Virginia Hendersons teori til vurdering af behov for sygepleje. Tekstanalyse af sygeplejeteori. It-kompetencer med hensyn til at søge og udvælge tekster fra forskellige databaser. Læreprocesser i sygeplejelaboratoriet. Læring i praksis samt refleksion over sygepleje. Undervisnings- og arbejdsformer forelæsning, dialog- og diskussionsbaseret undervisning, vejledning, øvelser m.m. Undervisningen er tilrettelagt som en blanding af forelæsninger, andre former for holdundervisning, gruppearbejde, klyngeundervisning og individuel vejledning samt afleveringsopgaver med feedback. Undervisningen i sygeplejelaboratoriet er tilrettelagt med øvelser ud fra patientsituationer. Modul 1 afsluttes med en gruppebaseret opgave, hvor der øves i sygeplejeprocessen. Undervisningen i klinikken foregår over 6 dage. I 3 dage observerer og deltager du i plejen på en hospitalsafdeling, og i 3 dage observerer og deltager du i plejen i et distrikt i primær sundhedstjeneste. De kliniske studier foregår på tildelte kliniske undervisningssteder på hospitalerne i Holstebro, Herning og Lemvig og i kommunerne Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Klinikken afsluttes med bearbejdning og refleksion på SIH rev juni

5 sygeplejerskeuddannelsen. De 6 dage i klinikken skal du fokusere på følgende områder: Hvad er sygepleje, fx o Hvad laver en sygeplejerske? o Hvor arbejder en sygeplejerske? o Hvordan er det at være sygeplejerske? Patientologi, fx o Hvad betyder det at være patient og borger med behov for hjælp? o Hvordan oplever den enkelte mødet med sundhedsvæsenet? o Hvordan oplever den enkelte at være syg hvornår er man syg? Samarbejdsrelationer, fx o Hvad sker der på hospitaler og institutioner? o Hvem samarbejder sygeplejersken med? o Møder og relationer mellem sygeplejersker, patienter og pårørende. I de 6 dage, hvor du skal deltage aktivt i sygeplejen, er du tilknyttet en klinisk vejleder, og du skal udarbejde en praksisbeskrivelse til efterfølgende refleksion. Samarbejdsrelationer mellem studerende og teoretiske og kliniske undervisere På modul 1 bliver du tilknyttet en klynge og en studiegruppe, hvor du samarbejder med dine medstuderende og en af underviserne i sygepleje. I de kliniske studier er der en uddannet klinisk vejleder med ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af studierne. Til hvert klinisk undervisningssted er der tilknyttet en af modulets undervisere som kontaktperson og vejleder. Litteratur/pensum Er angivet i undervisningsplanerne, som du finder på studienettet. Bedømmelser Du får som studerende tildelt modulets ECTS-point på baggrund af, at du har udført/deltaget i modulets obligatoriske studieaktiviteter og bestået den interne teoretiske prøve i de naturvidenskabelige fagområder. Studieaktiviteterne skal udarbejdes dels individuelt og i grupper: Individuelle: En teoretisk opgave i sygepleje En studieaktivitet, som består af tre online-afleveringsopgaver i de naturvidenskabelige fagområder. Gruppebaserede: SIH rev juni

6 Fremlægning i emneområdet patientologi og curologi Seminar med refleksion over praksisbeskrivelser efter klinikforløbet Caseopgave med anvendelse af sygeplejeprocessen Studieaktiviteterne og den interne teoretiske prøve er nærmere beskrevet nedenfor. Teoretisk opgave i sygepleje Studieaktiviteten er en skriftlig opgave, hvor du skal analysere og redegøre for Virginia Hendersons teori om sygepleje. Studieaktiviteten skal give dig mulighed for at øve følgende: Analyse og fortolkning af sygeplejeteori ift. teoriens formål, dens væsentlige begreber og ideer og hvordan disse er forbundet med hinanden og teoriens værdimæssige antagelser Bearbejdning af Virginia Hendersons syn på grundlæggende sygepleje, med støtte fra en artikel/tekst, som du har fundet ved vidensøgning Systematisk søgning og dokumentation af søgehistorien Opgaveskrivning og referenceteknik. Opgaven skal indeholde: Forside Se i Retningslinjer for skriftlige opgaver. Indholdsfortegnelse Indledning Kort præsentation af Virginia Henderson og hendes engagement i sygeplejen samt de tekster, du har valgt til at analysere Virginia Hendersons teori om sygepleje. Analyse Teorien analyseres med hjælp fra spørgsmål, fx: o Hvorfor har Virginia Henderson udviklet teorien? o I hvilken historisk epoke er teorien formuleret? o Hvad er sygepleje ifølge Virginia Henderson? o Hvilke begreber eller hovedideer er teoriens væsentligste? o Hvilke værdier, fx menneskesyn, bygger teorien på? o Hvordan kan teorien anvendes? Beskrivelse af søgehistorie og søgeproces Præsentation af udvalgt artikel Du skal angive, hvilket tidsskrift artiklen er udgivet i, hvornår den er udgivet, og hvem forfatteren/forfatterne er. Du skal beskrive, hvad artiklen handler om, hvad budskabet i artiklen er, hvem artiklens målgruppe er, og hvad artiklens konklusion er (hvis der er en konklusion). Bearbejdning Du skal identificere forskelle og ligheder i de perspektiver, som kommer til udtryk i henholdsvis artiklen og V. Hendersons teori om sygepleje. Referenceliste Se Retningslinjer for skriftlige opgaver, hvordan en referenceliste skal være opbygget. Rammer for opgaven: Opgaven er individuel og skriftlig. Det er en forudsætning for at blive indstillet til den interne teoretiske prøve på modul 1, at SIH rev juni

7 du afleverer opgaven. Forud for udarbejdelsen af opgaven vil du blive introduceret til analyse og undervist i vidensøgning, brug af referencesystemet i Word og Retningslinjer for skriftlige opgaver. Der er skemalagt tid til at drøfte og bearbejde teorien i din gruppe og mulighed for ½ times individuel vejledning. Din opgave må maksimalt fylde fem A4-sider, svarende til tegn. Du skal aflevere din opgave elektronisk. Tidspunktet vil fremgå af skemaet for modulet. Du får en kort tilbagemelding på din opgave. Studieaktivitet bestående af tre online-afleveringsopgaver i de naturvidenskabelige fagområder I løbet af modulet skal du besvare tre online-afleveringsopgaver inden for fagområderne anatomi, fysiologi og biokemi/-fysik. Hver online-afleveringsopgave består af et antal multiple choice-opgaver eller lignende typer spørgsmål. Det er obligatorisk at besvare opgaverne, og du får feedback på dine besvarelser. Underviserne i fagområderne informerer nærmere om online-afleveringsopgaverne i løbet af modulet. Fremlægning i patientologi og curologi Fremlægningens indhold og form er knyttet til undervisningsforløbet. Seminar med refleksion over praksisbeskrivelser Seminar er en studiemetode, der anvendes i alle kliniske studieperioder på uddannelsen. Det er en læringsmetode med gruppebaseret refleksion. På seminaret belyses, diskuteres og nuanceres patient-/borgerforløb eller oplevelser. Seminaret tager udgangspunkt i en praksisbeskrivelse fra klinikperioden. I studiegruppen vælges én af gruppemedlemmernes praksisbeskrivelse til bearbejdning på seminaret. Bearbejdningen tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg på maksimum 2 sider (4800 anslag). Oplægget udarbejdes i gruppen og distribueres til klyngedeltagerne senest kl. 12 dagen før seminaret. Det skriftlige materiale må ikke indeholde personfølsomme data (jf. juridiske og etiske retningslinjer for anvendelse af patientoplysninger). Det skriftlige oplæg skal indeholde: o Praksisbeskrivelsen o Temaer eller områder, I har fundet væsentlige til refleksion o Præsentation af refleksionsområder og teori eller begreber, der kan/skal kvalificere eller perspektivere refleksionen. På seminardagen o Gruppen indleder med et mundtligt oplæg og begrunder det valgte refleksionstema. o Der afsættes tid til at besvare afklarende spørgsmål. o Gruppen deltager i den efterfølgende sygeplejefaglige drøftelse på lige fod med de andre seminardeltagere. o Gruppen afslutter med refleksion over, hvilken betydning seminaret har haft for forståelse af temaet/indholdet, der er drøftet. Medstuderendes roller o Læser tilsendt seminaroplæg og forbereder deltagelse. o Indgår aktivt i den faglige drøftelse med erfaring og videndeling og bidrager herved til udvikling af faglig forståelse. SIH rev juni

8 Klyngeunderviserens rolle o Læser tilsendt seminaroplæg og forbereder deltagelse. o Indgår i den faglige drøftelse på seminaret og stiller refleksive spørgsmål. o Inddrager relevant praksis-, udviklings- eller forskningsbaseret viden. o Er ansvarlig for praktisk afvikling af seminar. Caseopgave med anvendelse af sygeplejeprocessen Caseopgaven skal give dig mulighed for at øve følgende: At anvende sygeplejeprocessen og Virginia Hendersons teori om sygepleje og viden om patientologi til at identificere sygeplejebehov At komme med forslag til og begrunde sygeplejehandlinger At anvende viden om menneskets anatomi, fysiologi og biokemi/-fysik til at analysere og identificere årsager til patientreaktioner og til at identificere og begrunde observationer og sygeplejehandlinger. Rammer for caseopgaven Studieaktiviteten ligger i de sidste uger af modul 1, hvor du får udleveret caseoplysninger og arbejdsspørgsmål. I forløbet arbejder du i din gruppe med den udleverede case og udarbejder en plejeplan. Arbejdsspørgsmål i modulets fagområder danner grundlag for analysen og begrundelserne for plejeplanen. Plejeplanen må maks. indeholde 9600 tegn med mellemrum, eksklusive referencelisten. Plejeplanerne skal videndeles i afleveringsmappen på studienettet (dato og tid står på undervisningsplanen og skemaet). Plejeplanens grundlag er pensumlitteratur i sygepleje og anatomi, fysiologi og biokemi/-fysik. og supplerende/selvvalgt litteratur. Plejeplanen skal indeholde referencer til den litteratur, der er anvendt, og en litteraturliste og følge APA-standarden, se Retningslinjer for skriftlige opgaver. Der er skemalagt undervisning, gruppearbejde og vejledning i forløbet. Plejeplanen skal indeholde: Præsentation af sygeplejeprocessens faser Identifikation og begrundelse for et behovsområde og de tilhørende sygeplejefaglige problemstillinger fra casen Analyse af det udvalgte behovsområde og de sygeplejefaglige problemstillinger med sygeplejefaglig og naturvidenskabelig teori fra modulets pensum samt evt. selvvalgt litteratur Formulering af en sygeplejediagnose på baggrund af analysen Forslag til mål Forslag til og begrundelse for sygeplejehandlinger. Fremlægning og feedback Caseopgaven afsluttes med en mundtlig fremlægning i klyngen og tilbagemelding ved underviserne i sygepleje. SIH rev juni

9 Intern prøve i de naturvidenskabelige fagområder Prøven afholdes i et lokale på Campus Holstebro. Prøven er skriftlig, og du har 15 minutter til at besvare et op multiple choice-opgaver. Der er fire svarmuligheder i hver opgave. Opgavebesvarelsen er uden hjælpemidler. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen Du skal besvare minimum 12 af de 20 opgaver korrekt for at bestå prø en karakter på 02 eller derover. Består du ikke denne prøve, skal du rette henvendelse til studievejlederen. Der er planlagt omprøve efter ca en uge. Undervisere/vejledere: navne, adresser og telefonnumre Ingrid Villadsen: Tove Loftager: Niels Ardal: Thomas R. Mikkelsen: Gunvor Munch Hansen: Vibeke Alstrup Kristensen: Lisbeth Brun Andersen: Skema Det aktuelle ugeskema findes på: SIH rev juni

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

UCLillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

UCLillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. UCLillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. 1 Udarbejdet af: Inge Sørensen, Uddannelseskoordinator i Svendborg kommune, Connie S. Mortensen, Uddannelses og udviklingssygeplejerske Svendborg Regionsyddanmark.

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere