Vækstteamets SWOT-analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstteamets SWOT-analyse"

Transkript

1 SEKRETARIATET FOR VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK Vækstteamets SWOT-analyse 12. juli 2012 Som udgangspunkt for arbejdet i vækstteamet for Det Blå Danmark har teamet udarbejdet en kort SWOT-analyse, der belyser Det Blå Danmarks styrker, svagheder, muligheder og trusler. SWOT-analysen belyser udviklingen i Det Blå Danmark et bredt perspektiv, og danner baggrund for vækstteamets anbefalinger. Indhold 1. Opsummering Vækstteamets SWOT-analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler

2 SEKRETARIATET FOR VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK 1. Opsummering Vækstteamets SWOT-analyse Styrker Stabilitet i Danmarks rammevilkår for søfart En høj indtjening på skibsfart En stærk kvalitetsskibsfartsnation En maritim klynge med internationalt ledende virksomheder og et godt netværk mellem myndigheder, erhverv og producenter Et fagligt stærkt uddannelsessystem og et bredt udbud af relevante kompetencer Stærke myndigheder der præger den internationale maritime dagsorden Et søfartserhverv der er baseret på godt maritimt købmandskab Førende udstyrsproducenter inden for grønne løsninger Det Blå Danmark er et stærkt eksporterhverv Muligheder Vækstmuligheder indenfor maritime styrkepositioner og tiltrækning af maritime virksomheder Vækst indenfor maritime specialiserede områder, herunder offshore, det arktiske og maritime aktiviteter forbundet med havne Udvikling af maritime uddannelser og efteruddannelse, herunder øget internationalisering Øget afsætning til vækstmarkeder og store skibsbygningsmarkeder Øget internationalt fokus på kvalitetsskibsfart og afsætningsmuligheder for udstyr og løsninger forbundet med grøn omstilling En fortsat udvikling af partnerskaber i den maritime klynge Svagheder Svært at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og arbejdskraft Høje oplevede administrative byrder Offentlige myndigheders serviceniveau Danske særregler for skibsfart Svært at få adgang til finansiering og kapital Ikke særlige rammebetingelser for maritim udstyrs- og serviceindustri Begrænset forskning og udvikling samt samarbejde på tværs af forskningsmiljøer Trusler Hård international konkurrence med andre søfartsnationer i og uden for Europa Konkurrence fra lande med lavere enhedsomkostninger, herunder lavere lønninger og højere arbejdstid Udflytning af produktionsarbejdspladser udfordrer fastholdelse af innovation og videnarbejdspladser i Danmark Mangel på effektiv håndhævelse af internationale regler indenfor sikkerhed, sundhed og miljø Regionale reguleringstiltag i mangel af internationale regler 2

3 2. Styrker Stabilitet i Danmarks rammevilkår for søfart Stabile økonomiske rammebetingelser er en styrke og en forudsætning for dansk søfart og en grundlæggende forudsætning for vækst og langsigtede investeringer i rederierhvervet. De grundlæggende rammebetingelser for at fastholde erhvervets konkurrencevene under dansk flag er skabt gennem reguleringen om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), herunder særlige personskatteordninger og tonnageskatteordningen. Disse ordninger har siden deres indførelse været fastholdt som centrale elementer i erhvervets rammevilkår og er løbende blevet tilpasninger og optimeret, så vilkårene i dag er på et internationalt konkurrencedygtigt niveau. En høj indtjening på skibsfart Skibsfarten giver fortsat et betydeligt bidrag til den samlede danske eksport. Valutaindsejlingen var i 2009 ca. 140 mia. kr., i 2010 ca. 175 mia. kr., og i 2011 ca. 183 mia kr.. Skibsfarten står dermed for ca. 16 pct. af den danske eksport. Nettovalutaindtjeningen fra danske rederier (efter udgifter til havenanløb, inchartring af skibe, forbrug af fuel og proviant m.v.) var i 2011 ca. 10 mia. kr. mod 24. mia. kr. i En stærk kvalitetsskibsfartsnation Danske rederier er kendt for kvalitetsskibsfart, og den danske maritime industri er kendetegnet ved teknologiske løsninger, en grøn profil og produkter af høj kvalitet og sikkerhed. Det giver gode afsætningsmuligheder i forhold til kunder, der søger høj kvalitet, sikkerhed og pålidelighed. Danske maritime virksomheder viser således, at bæredygtighed og omkostningsbevidsthed kan gå hånd i hånd, hvilket kan bruges som led i markedsføringen af Det Blå Danmark. På International Chamber of Shippings Shipping Industry Flag State Performance Table 2011 er Danmark blandt de kun 12 lande, der kun har positive performanceindikatorer 1. Indikatorerne dækker over flagstatens resultater indenfor bl.a. havnestatskontroller, ratifikation af miljøbeskyttelseskonventioner i regi af den internationale søfartsorganisation, IMO og rapporteringer til den internationale arbejdstagerorganisation ILO. Dette peger på, at Danmark i udpræget grad er et kvalitetsregister. En maritim klynge med internationalt ledende virksomheder og et godt netværk mellem myndigheder, erhverv og producenter Danmark har en række ledende rederivirksomheder og udstyrs- og serviceproducenter, der opererer i globalt inden for det maritime felt. Eksempelvis har verdens største containerrederi Mærsk Line hovedkvarter i Danmark, og MAN Diesel leverer licenser til bygning af skibsmotorer til nybygningsværfterne i eksempelvis Sydkorea og Kina. Viking og Hempel er indenfor hhv. redningsmateriel og skibsmaling førende på det globale marked. 1 De øvrige 11 lande er: Cayman Islands, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Isle of Man, Japan, Liberia, Marshall Islands, Norge, Rusland og UK. 3

4 Der eksisterer et tæt samarbejde og en god dialog mellem myndigheder, erhverv og producenter, hvilket giver et godt afsæt for at påvirke den internationale regeldannelse og den skibsfartpolitiske dagsorden. Et fagligt stærkt uddannelsessystem og et bredt udbud af relevante kompetencer Det danske maritime uddannelsessystem har en stærk faglig kobling til erhvervet, både i kraft af gode samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men også i kraft af, at uddannelserne enten indeholder praktik eller krav om fartstid, inden der kan begyndes på uddannelsen. Dette bidrager til at sikre en stærk faglig forankring. Medarbejderne og virksomheder i Det Blå Danmark har en bred vifte af maritime kompetencer, som løbende justeres i forhold til markedets behov. Dette gælder såvel de maritime uddannelser til søfarende samt shippinguddannelserne. Der er tradition for samarbejde mellem aftagere, uddannelsesinstitutioner og myndigheder om behov for udvikling af kompetencer, hvilket har medført at nye uddannelser eller kompetencer er blevet udviklet som følge af et konkret behov. Opkvalificeringen af de danske skibsofficers- og maskinmesteruddannelser til professionsbachelorniveau har endvidere medført et kvalitetsløft. Ligeledes har CBS i samarbejde med erhvervet udviklet en Blå MBA med fokus på økonomi, ledelse og logistik. Stærke myndigheder der præger den internationale maritime dagsorden Danmark har som en førende søfartsnation betydelig stemme i internationale søfartsfora, fx IMO, og har myndigheder der prioriterer den internationale indsats. Danmark kan herved påvirke den internationale regulering i forhold til et højt niveau for sikkerhed, sundhed og miljø og derved understøtte innovation og udvikling af ny teknologi, der kan skabe vækst i Danmark. Et søfartserhverv der er baseret på godt maritimt købmandskab Danmark er kendt for godt maritimt købmandskab, stærke internationale forretningstraditioner og selvstændige medarbejdere. Det er de stærke danske traditioner, der gør, at Danmark, trods størrelse og befolkning er en hovedaktør på den internationale maritime scene. Førende udstyrsproducenter inden for grønne løsninger Den maritime klynge har opbygget stærke kompetencer på det grønne område. Her leverer danske producenter teknologiske løsninger af høj kvalitet og er samtidig med i front ved udviklingen af fremtidens teknologi. International regulering af skibes miljø- og klimabelastning fungerer som driver for vækst i den danske udstyrsindustri. I samspil med de maritime styrker medfører dette nye muligheder for at sikre vækst og beskæftigelse i Danmark på et marked kendetegnet af en stærk global konkurrence. Det Blå Danmark er et stærkt eksporterhverv Typisk er virksomhederne i Det Blå Danmark eksportfokuserede. Eksporten udgør 70 procent af produktionen i Det Blå Danmark. Mere end 90 % af skibsfartens indtjening stammer fra sejlads mellem fremmede havne. Ser man alene på skibsfart, ligger hovedparten af danske rederiers aktiviteter i USA og i de vækstmarkeder, som regeringen ønsker at satse på, herunder i særdeleshed BRIK-markederne (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og de andre store vækstmarkeder. Tilsvarende består udstyrsindustrien af en lang række specialiserede og eksportfokuserede virksomheder. Det spænder fra udvikling af 4

5 miljøvenlig skibsmaling over redningsmateriel til skibe og til produktion af skibsskruer, pumper og komponenter, til skibe der bygges i udlandet. 5

6 3. Svagheder Svært at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og arbejdskraft Det er vanskeligt at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og relevant international arbejdskraft til Danmark, blandt andet på grund af de generelle personskattemæssige og selskabsskattemæssige vilkår. Derudover er der en række andre barrierer i forhold til rekruttering af international arbejdskraft, så som arbejds- og opholdstilladelser og mangel på internationale skoler m.v. Høje oplevede administrative byrder En undersøgelse har vist, at de administrative byrder såvel som irritationsbyrderne ved administrative rutiner opleves som høj 2. Det hæmmer virksomhedernes konkurrencevene, såfremt det er en hindring for, at driften tilrettelægges optimalt, og at de ansattes kompetencer bruges på bedst mulig vis. Ligeledes opleves der administrative vanskeligheder og rapporteringskrav i forhold til at etablere virksomhed, som kan være en hindring. Offentlige myndigheders serviceniveau De danske myndigheder har kortere åbningstider og er mindre tilgængelige i forhold til førende maritime myndigheder i eksempelvis Singapore. I tillæg hertil betyder tidsforskellen at der ikke altid er åbent, når fx rederne har brug for bistand fra de danske myndigheder. Der er ligeledes et stort forbedringspotentiale i at styrke tilgængeligheden og servicen via digitale løsninger. Danske særregler for skibsfart Der er fortsat danske særkrav for lastskibe med en bruttotonnage over 500. Særkravene har til hensigt at sikre kvalitetsskibsfart og arbejdsmiljø. Kravene vedrører støj, vibrationer, asbest, sygdomsbehandlingskurser og indkøb af medicin. Nogle af disse krav opleves som en overopfyldelse af internationale krav. Det har været en dansk målsætning, at disse skulle internationaliseres eller ophæves, hvilket der er perspektiv til i forhold til støj. Der er dog ikke udsigt til, at de øvrige særkrav gøres til internationale regler. Særkravene medfører en byrde for rederierne sammenlignet med omkostningerne ved andre registre. Skibe med en bruttotonnage under 500 er ikke som udgangspunkt internationalt reguleret. For at danske skibe kan være konkurrencedygtige på f.eks. entreprenøropgaver til søs, så som vindmølleparker, brobyggerier, uddybning osv. er det vigtigt, at der findes fælles regionale/internationale sikkerhedsstandarder, så konkurrenceforholdet er lige. Disse erhvervsområder er voksende og kendetegnet ved en høj specialiseringsgrad, og dermed et behov for højtuddannede medarbejdere, som Danmark er leveringsdygtige i. 2 COWI: From craft to control Danish seafarers perception of administrative burdens in the maritime sector. December

7 Svært at få adgang til finansiering og kapital Generelt gælder, at økonomisk attraktive projekter ved normale velfungerende kapitalmarkedsforhold vil kunne finde finansiering. I praksis svinger pengeinstitutters og finansieringsinstitutters risikovillighed dog meget med de økonomiske konjunkturer og kreditmarkedsforholdene, og det har generelt i Europa vist igennem den økonomiske lavkonjunktur vist sig svært for især små- og mellemstore virksomheder at få finansiering til udviklingsprojekter. Samtidig er værdien på skibe faldet, således at skibssalg ikke længere i samme grad kan bruges som finansiering. Ikke særlige rammebetingelser for den maritime udstyrsindustri Danske maritime virksomheder er i dag konkurrencedygtige og førende inden for en lang række teknologier og eksportandelen af produktionen er betydelig. Samtidig er omkostningerne ved industriel produktion i Danmark høje og konkurrencen global. I modsætning til for søfarten eksisterer der ikke særlige rammebetingelser for den maritime udstyrsindustri. Begrænset forskning og udvikling samt samarbejde på tværs af forskningsmiljøer Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Det Blå Danmark er begrænsede. Samarbejdet mellem videninstitutioner og erhvervet har ikke i særlig høj grad udmøntet sig i samarbejder omkring forskningsprojekter. Den danske maritime sektor har desuden et begrænset kendskab til eksisterende forskningsog udviklingsmidler. Ligeledes udnyttes forskningsfinansiering via fx EU-programmer ikke i særlig grad. Kapaciteten til at skrive ansøgninger og koordinere virksomheders og øvrige aktørers forskningsansøgninger er en særlig kompetence som Det Blå Danmark kun besidder i begrænset omfang. 7

8 4. Muligheder Vækstmuligheder indenfor maritime styrkepositioner og tiltrækning af maritime virksomheder Øget vækst i Det Blå Danmark kan grundlæggende skabes gennem vækst i enten de maritime virksomheder, der allerede er etableret i Danmark, eller gennem tiltrækning af nye maritime aktiviteter. Der er derfor et potentiale for at optimere rammerne for de dansketablerede virksomheder, f.eks. gennem at afskaffe administrative byrder. Danmark skal være et naturligt førstevalg for maritime virksomheder, der ønsker en europæisk base. Danmark skal markedsføres som en maritim nation med gode og stabile rammevilkår. Den øgede globale konkurrence betyder, at der skal gøres en ekstra indsats for at tiltrække rederier og andre maritime virksomheder til Danmark. Vækst indenfor maritime specialiserede områder, herunder offshore, det arktiske og maritime aktiviteter forbundet med havne Der er nye vækstmuligheder for Det Blå Danmark, hvis virksomhederne formår at tilbyde løsninger inden for nye maritime områder. På nuværende tidspunkt er der nye vækstmuligheder inden for specialiserede maritime segmenter, eksempelvis serviceydelser indenfor forsynings- og vagtskibe til offshoreområder, etablering og service af havvindmølleparker og uddybningsfartøjer m.v. Der er også et øget forretningspotentiale i det arktiske i forbindelse med råstofudvinding samt åbning af nordøst og nordvestpassagen. Dette giver nye muligheder for de maritime erhverv, fx forsynings- og servicevirksomhed i forbindelse offshore, udstyrsproduktion til arktiske forhold og overvågningsteknologier. Danmark og dansk erhvervsliv er strategisk godt placeret til at få del i denne udvikling. Hensigtsmæssig udvikling af de danske havne og infrastrukturen er væsentlige forudsætninger for skibsfarten og maritim virksomhed og rummer også et potentiale for vækst. Ligeledes kan en øget samtænkning af forskellige transportformer i en samlet logistikkæde rumme nye forretningsmuligheder. Udvikling af maritime uddannelser og efteruddannelse, herunder øget internationalisering De traditionelle rekrutteringskanaler for maritime tekniske kompetencer er under pres, bl.a. fordi værftsindustrien i Danmark er mindsket i forhold til tidligere. Der er derfor behov for nye sikre veje til, at industrien kan få dækket behovet for maritime tekniske kompetencer i fremtiden, herunder til væksterhvervene som fx offshore. En ny maritim ingeniørretning, som er tilpasset de nye tider og virksomhedernes aktuelle behov, er derfor under udvikling. På samme måde kan der arbejdes med udviklingen af merkantile uddannelser på bachelorniveau til de maritime erhverv. Der er gode vækst- og beskæftigelsesmuligheder i at efteruddanne personer med erhvervsuddannelse f.eks. indenfor metalområdet samt de maritime søfartsuddannelser, således at de pågældende kan dække behovet for arbejdskraft indenfor de nye vækstområder, der efterspørger teknisk og håndværksmæssig arbejdskraft. Der kan også være et potentiale i at udbrede kendskabet til Det Blå Danmark som beskæftigelses- og karrieremulighed. På de maritime uddannelser arbejdes med øget internationalisering, f.eks. tilbud om at tage dele af uddannelsen på udenlandske uddannelsesinstitutioner, øget anvendelse af engelsk i undervisningen, muligheder for udenlandsk praktik mv. Dette fokus vil være med til at øge de studerendes kompetencer i forhold til det globale erhverv, som de skal være en del af efter endt uddannelse, og det vil give bedre mulighed for tiltrækning af udenlandske studerende. En maritim merkantil uddannelse på bachelorni- 8

9 veau kunne ligeledes med fordel indeholde et modul i udlandet, f.eks. i Asien, da personer med merkantile uddannelser vil have brug for globale kompetencer og netværk i deres arbejdsopgaver i Det Blå Danmark. Øget afsætning til vækstmarkeder og store skibsbygningsmarkeder Søfarten er veletableret i BRIK-landene og på andre vækstmarkeder i verden. Der er også et betydeligt potentiale for de øvrige maritime erhverv i en yderligere markedsåbning på vækstmarkederne. Adgangen samt afsætningsmulighederne på disse markeder samt øvrige vækstmarkeder skal sikres og styrkes, bl.a. gennem EU-frihandelsaftaler på det maritime område og gennem bilaterale kontakter med landenes maritime organisationer og interesseorganisationer. Øget internationalt fokus på kvalitetsskibsfart og afsætningsmuligheder for udstyr og løsninger forbundet med grøn omstilling Et øget fokus internationalt på kvalitetsskibsfart, herunder en ensartet håndhævelse af internationale regler for sikkerhed, sundhed og miljø, vil kunne sikre lige konkurrencevilkår for danske rederier. Samtidig vil nye regler og standarder indenfor for miljø- og klima medføre en øget efterspørgsel efter teknologiske løsninger og udstyr, der kan medvirke til, at kravene efterleves. Danmark har klare internationale styrkepositioner og dermed stærke kompetencer inden for miljø- og klimavenlig teknologi, ligesom Danmark har styrkepositioner inden for maritime tjenesteydelser og produkter. Synergi mellem disse to styrker kan give nye muligheder for styrket vækst og beskæftigelse i Danmark. Der ses desuden en stigende efterspørgsel fra primært større globale virksomheder på miljø- og klimavenlige transportløsninger. Rederierne kan således øge sin konkurrencefordel på verdensmarkedet ved at styrke deres grønne profil og synliggøre denne. En fortsat udvikling af partnerskaber i den maritime klynge Hvis den danske maritime klynge gennem innovation kan udvikle nye forretningsmuligheder og mere optimerede driftsmodeller, kan der samtidig skabes konkurrencefordele. Det kan eksempelvis ske gennem partnerskaber med andre virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder, herunder offentlig-privat samarbejde. Der eksisterer allerede en række partnerskaber, der kan bygges videre på og udvikles, og finansiering kan eventuelt findes via fonde og EU-midler. 9

10 5. Trusler Hård international konkurrence med andre søfartsnationer i og uden for Europa Der er en stigende og skærpet konkurrence mellem de toneangivende søfartsnationer i forhold til at tiltrække og fastholde maritime aktiviteter. Den skærpede konkurrence på skibsfartsområdet gør, at virksomhedernes rammevilkår i stigende grad er afgørende i forhold til deres indtjeningsmuligheder. Konkurrence fra lande med lavere enhedsomkostninger, herunder lavere lønninger og højere arbejdstid Søfart og andre maritime erhverv er globalt funderet, og enhedsomkostningerne i Danmark er sammenlignet med en række andre lande høje. Det skyldes bl.a. lønniveauet, normer for arbejdstid og personbeskatningsniveauet. Samlet set hæmmer det virksomhedernes konkurrenceevne. Udflytning af produktionsarbejdspladser udfordrer fastholdelse af innovation og vidensarbejdspladser i Danmark Udflytning af produktionsarbejdspladser fra skibsbygningsbranchen og fra den maritime service- og udstyrsindustri betyder tab af beskæftigelse for både højtuddannede og erhvervsuddannede. Produktionsarbejdspladserne kan være en forudsætning for vidensarbejdspladser og innovation i sektoren, da udvikling ofte forudsætter nærhed til produktionen. Mangel på effektiv håndhævelse af internationale regler indenfor sikkerhed, sundhed og miljø Et uensartet håndhævelsesniveau af internationale regler inden for sikkerhed, sundhed og miljø kan give ulige konkurrencevilkår og medvirke til, at industrien ikke får udnyttet det forretningspotentiale, der følger af reglerne. Regionale reguleringstiltag i mangel af internationale regler Skibsfarten er i sin natur et globalt erhverv, som derfor har behov for international regulering, der skaber ensartede konkurrencevilkår internationalt for rederierne. Regional regulering af skibsfartens betingelser kan skabe uensartede konkurrencevilkår globalt, hvilket kan indebære en risiko for, at visse maritime aktiviteter flytter til andre dele af verden. 10

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER Denmark The Core of Maritime Europe Commerce, Competence & Cooperation Anbefalinger fra vækstteamet for Det Blå Danmark Forord... 1 1. Vækstteamets vision...

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Notat udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime Klynge December 2012 Forfatter: c Sidst gemt: 27-02-2013 21:40:00 Sidst udskrevet: 27-02-2013 21:40:00

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor Den nye Søfartsstyrelse - hvem hvad - hvorfor Kgl. Resolution af 3. oktober 2011 Farvandsvæsenet nedlægges Opgaverne deles mellem 3 ministerier Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet med tilhørende sagsområder

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Baggrund Baggrunden for denne ansøgning fra om at oprette et nyt udbud af Skibsføreruddannelsen (professionsbachelor) i København

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem

Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem Initiativer i regeringens vækstplan for Det Blå DK - og i regeringens uddannelsespolitik Pernille Trojahn Kristiansen og Uddannelsesstøtte Hvorfor

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Vækstteamet for Det Blå Danmark anbefaler, at Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation styrkes. Det maritime brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner Indspil til regeringens vækstteam Regionerne satser på blå styrkepositioner Regioner satser på blå styrkepositioner Danske Regioner 2012 Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner ISBN Tryk: 978-87-7723-791-1

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede skibe Regeringens implementeringsudvalg har besluttet, at der skal udføres et nabotjek af, hvorvidt dansk

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere