Vækstteamets SWOT-analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstteamets SWOT-analyse"

Transkript

1 SEKRETARIATET FOR VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK Vækstteamets SWOT-analyse 12. juli 2012 Som udgangspunkt for arbejdet i vækstteamet for Det Blå Danmark har teamet udarbejdet en kort SWOT-analyse, der belyser Det Blå Danmarks styrker, svagheder, muligheder og trusler. SWOT-analysen belyser udviklingen i Det Blå Danmark et bredt perspektiv, og danner baggrund for vækstteamets anbefalinger. Indhold 1. Opsummering Vækstteamets SWOT-analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler

2 SEKRETARIATET FOR VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK 1. Opsummering Vækstteamets SWOT-analyse Styrker Stabilitet i Danmarks rammevilkår for søfart En høj indtjening på skibsfart En stærk kvalitetsskibsfartsnation En maritim klynge med internationalt ledende virksomheder og et godt netværk mellem myndigheder, erhverv og producenter Et fagligt stærkt uddannelsessystem og et bredt udbud af relevante kompetencer Stærke myndigheder der præger den internationale maritime dagsorden Et søfartserhverv der er baseret på godt maritimt købmandskab Førende udstyrsproducenter inden for grønne løsninger Det Blå Danmark er et stærkt eksporterhverv Muligheder Vækstmuligheder indenfor maritime styrkepositioner og tiltrækning af maritime virksomheder Vækst indenfor maritime specialiserede områder, herunder offshore, det arktiske og maritime aktiviteter forbundet med havne Udvikling af maritime uddannelser og efteruddannelse, herunder øget internationalisering Øget afsætning til vækstmarkeder og store skibsbygningsmarkeder Øget internationalt fokus på kvalitetsskibsfart og afsætningsmuligheder for udstyr og løsninger forbundet med grøn omstilling En fortsat udvikling af partnerskaber i den maritime klynge Svagheder Svært at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og arbejdskraft Høje oplevede administrative byrder Offentlige myndigheders serviceniveau Danske særregler for skibsfart Svært at få adgang til finansiering og kapital Ikke særlige rammebetingelser for maritim udstyrs- og serviceindustri Begrænset forskning og udvikling samt samarbejde på tværs af forskningsmiljøer Trusler Hård international konkurrence med andre søfartsnationer i og uden for Europa Konkurrence fra lande med lavere enhedsomkostninger, herunder lavere lønninger og højere arbejdstid Udflytning af produktionsarbejdspladser udfordrer fastholdelse af innovation og videnarbejdspladser i Danmark Mangel på effektiv håndhævelse af internationale regler indenfor sikkerhed, sundhed og miljø Regionale reguleringstiltag i mangel af internationale regler 2

3 2. Styrker Stabilitet i Danmarks rammevilkår for søfart Stabile økonomiske rammebetingelser er en styrke og en forudsætning for dansk søfart og en grundlæggende forudsætning for vækst og langsigtede investeringer i rederierhvervet. De grundlæggende rammebetingelser for at fastholde erhvervets konkurrencevene under dansk flag er skabt gennem reguleringen om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), herunder særlige personskatteordninger og tonnageskatteordningen. Disse ordninger har siden deres indførelse været fastholdt som centrale elementer i erhvervets rammevilkår og er løbende blevet tilpasninger og optimeret, så vilkårene i dag er på et internationalt konkurrencedygtigt niveau. En høj indtjening på skibsfart Skibsfarten giver fortsat et betydeligt bidrag til den samlede danske eksport. Valutaindsejlingen var i 2009 ca. 140 mia. kr., i 2010 ca. 175 mia. kr., og i 2011 ca. 183 mia kr.. Skibsfarten står dermed for ca. 16 pct. af den danske eksport. Nettovalutaindtjeningen fra danske rederier (efter udgifter til havenanløb, inchartring af skibe, forbrug af fuel og proviant m.v.) var i 2011 ca. 10 mia. kr. mod 24. mia. kr. i En stærk kvalitetsskibsfartsnation Danske rederier er kendt for kvalitetsskibsfart, og den danske maritime industri er kendetegnet ved teknologiske løsninger, en grøn profil og produkter af høj kvalitet og sikkerhed. Det giver gode afsætningsmuligheder i forhold til kunder, der søger høj kvalitet, sikkerhed og pålidelighed. Danske maritime virksomheder viser således, at bæredygtighed og omkostningsbevidsthed kan gå hånd i hånd, hvilket kan bruges som led i markedsføringen af Det Blå Danmark. På International Chamber of Shippings Shipping Industry Flag State Performance Table 2011 er Danmark blandt de kun 12 lande, der kun har positive performanceindikatorer 1. Indikatorerne dækker over flagstatens resultater indenfor bl.a. havnestatskontroller, ratifikation af miljøbeskyttelseskonventioner i regi af den internationale søfartsorganisation, IMO og rapporteringer til den internationale arbejdstagerorganisation ILO. Dette peger på, at Danmark i udpræget grad er et kvalitetsregister. En maritim klynge med internationalt ledende virksomheder og et godt netværk mellem myndigheder, erhverv og producenter Danmark har en række ledende rederivirksomheder og udstyrs- og serviceproducenter, der opererer i globalt inden for det maritime felt. Eksempelvis har verdens største containerrederi Mærsk Line hovedkvarter i Danmark, og MAN Diesel leverer licenser til bygning af skibsmotorer til nybygningsværfterne i eksempelvis Sydkorea og Kina. Viking og Hempel er indenfor hhv. redningsmateriel og skibsmaling førende på det globale marked. 1 De øvrige 11 lande er: Cayman Islands, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Isle of Man, Japan, Liberia, Marshall Islands, Norge, Rusland og UK. 3

4 Der eksisterer et tæt samarbejde og en god dialog mellem myndigheder, erhverv og producenter, hvilket giver et godt afsæt for at påvirke den internationale regeldannelse og den skibsfartpolitiske dagsorden. Et fagligt stærkt uddannelsessystem og et bredt udbud af relevante kompetencer Det danske maritime uddannelsessystem har en stærk faglig kobling til erhvervet, både i kraft af gode samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men også i kraft af, at uddannelserne enten indeholder praktik eller krav om fartstid, inden der kan begyndes på uddannelsen. Dette bidrager til at sikre en stærk faglig forankring. Medarbejderne og virksomheder i Det Blå Danmark har en bred vifte af maritime kompetencer, som løbende justeres i forhold til markedets behov. Dette gælder såvel de maritime uddannelser til søfarende samt shippinguddannelserne. Der er tradition for samarbejde mellem aftagere, uddannelsesinstitutioner og myndigheder om behov for udvikling af kompetencer, hvilket har medført at nye uddannelser eller kompetencer er blevet udviklet som følge af et konkret behov. Opkvalificeringen af de danske skibsofficers- og maskinmesteruddannelser til professionsbachelorniveau har endvidere medført et kvalitetsløft. Ligeledes har CBS i samarbejde med erhvervet udviklet en Blå MBA med fokus på økonomi, ledelse og logistik. Stærke myndigheder der præger den internationale maritime dagsorden Danmark har som en førende søfartsnation betydelig stemme i internationale søfartsfora, fx IMO, og har myndigheder der prioriterer den internationale indsats. Danmark kan herved påvirke den internationale regulering i forhold til et højt niveau for sikkerhed, sundhed og miljø og derved understøtte innovation og udvikling af ny teknologi, der kan skabe vækst i Danmark. Et søfartserhverv der er baseret på godt maritimt købmandskab Danmark er kendt for godt maritimt købmandskab, stærke internationale forretningstraditioner og selvstændige medarbejdere. Det er de stærke danske traditioner, der gør, at Danmark, trods størrelse og befolkning er en hovedaktør på den internationale maritime scene. Førende udstyrsproducenter inden for grønne løsninger Den maritime klynge har opbygget stærke kompetencer på det grønne område. Her leverer danske producenter teknologiske løsninger af høj kvalitet og er samtidig med i front ved udviklingen af fremtidens teknologi. International regulering af skibes miljø- og klimabelastning fungerer som driver for vækst i den danske udstyrsindustri. I samspil med de maritime styrker medfører dette nye muligheder for at sikre vækst og beskæftigelse i Danmark på et marked kendetegnet af en stærk global konkurrence. Det Blå Danmark er et stærkt eksporterhverv Typisk er virksomhederne i Det Blå Danmark eksportfokuserede. Eksporten udgør 70 procent af produktionen i Det Blå Danmark. Mere end 90 % af skibsfartens indtjening stammer fra sejlads mellem fremmede havne. Ser man alene på skibsfart, ligger hovedparten af danske rederiers aktiviteter i USA og i de vækstmarkeder, som regeringen ønsker at satse på, herunder i særdeleshed BRIK-markederne (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og de andre store vækstmarkeder. Tilsvarende består udstyrsindustrien af en lang række specialiserede og eksportfokuserede virksomheder. Det spænder fra udvikling af 4

5 miljøvenlig skibsmaling over redningsmateriel til skibe og til produktion af skibsskruer, pumper og komponenter, til skibe der bygges i udlandet. 5

6 3. Svagheder Svært at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og arbejdskraft Det er vanskeligt at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og relevant international arbejdskraft til Danmark, blandt andet på grund af de generelle personskattemæssige og selskabsskattemæssige vilkår. Derudover er der en række andre barrierer i forhold til rekruttering af international arbejdskraft, så som arbejds- og opholdstilladelser og mangel på internationale skoler m.v. Høje oplevede administrative byrder En undersøgelse har vist, at de administrative byrder såvel som irritationsbyrderne ved administrative rutiner opleves som høj 2. Det hæmmer virksomhedernes konkurrencevene, såfremt det er en hindring for, at driften tilrettelægges optimalt, og at de ansattes kompetencer bruges på bedst mulig vis. Ligeledes opleves der administrative vanskeligheder og rapporteringskrav i forhold til at etablere virksomhed, som kan være en hindring. Offentlige myndigheders serviceniveau De danske myndigheder har kortere åbningstider og er mindre tilgængelige i forhold til førende maritime myndigheder i eksempelvis Singapore. I tillæg hertil betyder tidsforskellen at der ikke altid er åbent, når fx rederne har brug for bistand fra de danske myndigheder. Der er ligeledes et stort forbedringspotentiale i at styrke tilgængeligheden og servicen via digitale løsninger. Danske særregler for skibsfart Der er fortsat danske særkrav for lastskibe med en bruttotonnage over 500. Særkravene har til hensigt at sikre kvalitetsskibsfart og arbejdsmiljø. Kravene vedrører støj, vibrationer, asbest, sygdomsbehandlingskurser og indkøb af medicin. Nogle af disse krav opleves som en overopfyldelse af internationale krav. Det har været en dansk målsætning, at disse skulle internationaliseres eller ophæves, hvilket der er perspektiv til i forhold til støj. Der er dog ikke udsigt til, at de øvrige særkrav gøres til internationale regler. Særkravene medfører en byrde for rederierne sammenlignet med omkostningerne ved andre registre. Skibe med en bruttotonnage under 500 er ikke som udgangspunkt internationalt reguleret. For at danske skibe kan være konkurrencedygtige på f.eks. entreprenøropgaver til søs, så som vindmølleparker, brobyggerier, uddybning osv. er det vigtigt, at der findes fælles regionale/internationale sikkerhedsstandarder, så konkurrenceforholdet er lige. Disse erhvervsområder er voksende og kendetegnet ved en høj specialiseringsgrad, og dermed et behov for højtuddannede medarbejdere, som Danmark er leveringsdygtige i. 2 COWI: From craft to control Danish seafarers perception of administrative burdens in the maritime sector. December

7 Svært at få adgang til finansiering og kapital Generelt gælder, at økonomisk attraktive projekter ved normale velfungerende kapitalmarkedsforhold vil kunne finde finansiering. I praksis svinger pengeinstitutters og finansieringsinstitutters risikovillighed dog meget med de økonomiske konjunkturer og kreditmarkedsforholdene, og det har generelt i Europa vist igennem den økonomiske lavkonjunktur vist sig svært for især små- og mellemstore virksomheder at få finansiering til udviklingsprojekter. Samtidig er værdien på skibe faldet, således at skibssalg ikke længere i samme grad kan bruges som finansiering. Ikke særlige rammebetingelser for den maritime udstyrsindustri Danske maritime virksomheder er i dag konkurrencedygtige og førende inden for en lang række teknologier og eksportandelen af produktionen er betydelig. Samtidig er omkostningerne ved industriel produktion i Danmark høje og konkurrencen global. I modsætning til for søfarten eksisterer der ikke særlige rammebetingelser for den maritime udstyrsindustri. Begrænset forskning og udvikling samt samarbejde på tværs af forskningsmiljøer Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Det Blå Danmark er begrænsede. Samarbejdet mellem videninstitutioner og erhvervet har ikke i særlig høj grad udmøntet sig i samarbejder omkring forskningsprojekter. Den danske maritime sektor har desuden et begrænset kendskab til eksisterende forskningsog udviklingsmidler. Ligeledes udnyttes forskningsfinansiering via fx EU-programmer ikke i særlig grad. Kapaciteten til at skrive ansøgninger og koordinere virksomheders og øvrige aktørers forskningsansøgninger er en særlig kompetence som Det Blå Danmark kun besidder i begrænset omfang. 7

8 4. Muligheder Vækstmuligheder indenfor maritime styrkepositioner og tiltrækning af maritime virksomheder Øget vækst i Det Blå Danmark kan grundlæggende skabes gennem vækst i enten de maritime virksomheder, der allerede er etableret i Danmark, eller gennem tiltrækning af nye maritime aktiviteter. Der er derfor et potentiale for at optimere rammerne for de dansketablerede virksomheder, f.eks. gennem at afskaffe administrative byrder. Danmark skal være et naturligt førstevalg for maritime virksomheder, der ønsker en europæisk base. Danmark skal markedsføres som en maritim nation med gode og stabile rammevilkår. Den øgede globale konkurrence betyder, at der skal gøres en ekstra indsats for at tiltrække rederier og andre maritime virksomheder til Danmark. Vækst indenfor maritime specialiserede områder, herunder offshore, det arktiske og maritime aktiviteter forbundet med havne Der er nye vækstmuligheder for Det Blå Danmark, hvis virksomhederne formår at tilbyde løsninger inden for nye maritime områder. På nuværende tidspunkt er der nye vækstmuligheder inden for specialiserede maritime segmenter, eksempelvis serviceydelser indenfor forsynings- og vagtskibe til offshoreområder, etablering og service af havvindmølleparker og uddybningsfartøjer m.v. Der er også et øget forretningspotentiale i det arktiske i forbindelse med råstofudvinding samt åbning af nordøst og nordvestpassagen. Dette giver nye muligheder for de maritime erhverv, fx forsynings- og servicevirksomhed i forbindelse offshore, udstyrsproduktion til arktiske forhold og overvågningsteknologier. Danmark og dansk erhvervsliv er strategisk godt placeret til at få del i denne udvikling. Hensigtsmæssig udvikling af de danske havne og infrastrukturen er væsentlige forudsætninger for skibsfarten og maritim virksomhed og rummer også et potentiale for vækst. Ligeledes kan en øget samtænkning af forskellige transportformer i en samlet logistikkæde rumme nye forretningsmuligheder. Udvikling af maritime uddannelser og efteruddannelse, herunder øget internationalisering De traditionelle rekrutteringskanaler for maritime tekniske kompetencer er under pres, bl.a. fordi værftsindustrien i Danmark er mindsket i forhold til tidligere. Der er derfor behov for nye sikre veje til, at industrien kan få dækket behovet for maritime tekniske kompetencer i fremtiden, herunder til væksterhvervene som fx offshore. En ny maritim ingeniørretning, som er tilpasset de nye tider og virksomhedernes aktuelle behov, er derfor under udvikling. På samme måde kan der arbejdes med udviklingen af merkantile uddannelser på bachelorniveau til de maritime erhverv. Der er gode vækst- og beskæftigelsesmuligheder i at efteruddanne personer med erhvervsuddannelse f.eks. indenfor metalområdet samt de maritime søfartsuddannelser, således at de pågældende kan dække behovet for arbejdskraft indenfor de nye vækstområder, der efterspørger teknisk og håndværksmæssig arbejdskraft. Der kan også være et potentiale i at udbrede kendskabet til Det Blå Danmark som beskæftigelses- og karrieremulighed. På de maritime uddannelser arbejdes med øget internationalisering, f.eks. tilbud om at tage dele af uddannelsen på udenlandske uddannelsesinstitutioner, øget anvendelse af engelsk i undervisningen, muligheder for udenlandsk praktik mv. Dette fokus vil være med til at øge de studerendes kompetencer i forhold til det globale erhverv, som de skal være en del af efter endt uddannelse, og det vil give bedre mulighed for tiltrækning af udenlandske studerende. En maritim merkantil uddannelse på bachelorni- 8

9 veau kunne ligeledes med fordel indeholde et modul i udlandet, f.eks. i Asien, da personer med merkantile uddannelser vil have brug for globale kompetencer og netværk i deres arbejdsopgaver i Det Blå Danmark. Øget afsætning til vækstmarkeder og store skibsbygningsmarkeder Søfarten er veletableret i BRIK-landene og på andre vækstmarkeder i verden. Der er også et betydeligt potentiale for de øvrige maritime erhverv i en yderligere markedsåbning på vækstmarkederne. Adgangen samt afsætningsmulighederne på disse markeder samt øvrige vækstmarkeder skal sikres og styrkes, bl.a. gennem EU-frihandelsaftaler på det maritime område og gennem bilaterale kontakter med landenes maritime organisationer og interesseorganisationer. Øget internationalt fokus på kvalitetsskibsfart og afsætningsmuligheder for udstyr og løsninger forbundet med grøn omstilling Et øget fokus internationalt på kvalitetsskibsfart, herunder en ensartet håndhævelse af internationale regler for sikkerhed, sundhed og miljø, vil kunne sikre lige konkurrencevilkår for danske rederier. Samtidig vil nye regler og standarder indenfor for miljø- og klima medføre en øget efterspørgsel efter teknologiske løsninger og udstyr, der kan medvirke til, at kravene efterleves. Danmark har klare internationale styrkepositioner og dermed stærke kompetencer inden for miljø- og klimavenlig teknologi, ligesom Danmark har styrkepositioner inden for maritime tjenesteydelser og produkter. Synergi mellem disse to styrker kan give nye muligheder for styrket vækst og beskæftigelse i Danmark. Der ses desuden en stigende efterspørgsel fra primært større globale virksomheder på miljø- og klimavenlige transportløsninger. Rederierne kan således øge sin konkurrencefordel på verdensmarkedet ved at styrke deres grønne profil og synliggøre denne. En fortsat udvikling af partnerskaber i den maritime klynge Hvis den danske maritime klynge gennem innovation kan udvikle nye forretningsmuligheder og mere optimerede driftsmodeller, kan der samtidig skabes konkurrencefordele. Det kan eksempelvis ske gennem partnerskaber med andre virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder, herunder offentlig-privat samarbejde. Der eksisterer allerede en række partnerskaber, der kan bygges videre på og udvikles, og finansiering kan eventuelt findes via fonde og EU-midler. 9

10 5. Trusler Hård international konkurrence med andre søfartsnationer i og uden for Europa Der er en stigende og skærpet konkurrence mellem de toneangivende søfartsnationer i forhold til at tiltrække og fastholde maritime aktiviteter. Den skærpede konkurrence på skibsfartsområdet gør, at virksomhedernes rammevilkår i stigende grad er afgørende i forhold til deres indtjeningsmuligheder. Konkurrence fra lande med lavere enhedsomkostninger, herunder lavere lønninger og højere arbejdstid Søfart og andre maritime erhverv er globalt funderet, og enhedsomkostningerne i Danmark er sammenlignet med en række andre lande høje. Det skyldes bl.a. lønniveauet, normer for arbejdstid og personbeskatningsniveauet. Samlet set hæmmer det virksomhedernes konkurrenceevne. Udflytning af produktionsarbejdspladser udfordrer fastholdelse af innovation og vidensarbejdspladser i Danmark Udflytning af produktionsarbejdspladser fra skibsbygningsbranchen og fra den maritime service- og udstyrsindustri betyder tab af beskæftigelse for både højtuddannede og erhvervsuddannede. Produktionsarbejdspladserne kan være en forudsætning for vidensarbejdspladser og innovation i sektoren, da udvikling ofte forudsætter nærhed til produktionen. Mangel på effektiv håndhævelse af internationale regler indenfor sikkerhed, sundhed og miljø Et uensartet håndhævelsesniveau af internationale regler inden for sikkerhed, sundhed og miljø kan give ulige konkurrencevilkår og medvirke til, at industrien ikke får udnyttet det forretningspotentiale, der følger af reglerne. Regionale reguleringstiltag i mangel af internationale regler Skibsfarten er i sin natur et globalt erhverv, som derfor har behov for international regulering, der skaber ensartede konkurrencevilkår internationalt for rederierne. Regional regulering af skibsfartens betingelser kan skabe uensartede konkurrencevilkår globalt, hvilket kan indebære en risiko for, at visse maritime aktiviteter flytter til andre dele af verden. 10

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER Denmark The Core of Maritime Europe Commerce, Competence & Cooperation Anbefalinger fra vækstteamet for Det Blå Danmark Forord... 1 1. Vækstteamets vision...

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Notat udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime Klynge December 2012 Forfatter: c Sidst gemt: 27-02-2013 21:40:00 Sidst udskrevet: 27-02-2013 21:40:00

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status

Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status Den Blå Konference 4. december 2009 Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Maritim sundheds- og sikkerhedsforskning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Dansk handelsflåde vokser fortsat

Dansk handelsflåde vokser fortsat OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere