ansk iskrifå Årgang 54 STØBEASFALT HOLDER OG HOLDER OG HOLDER UNDER STÆRK TRAFIK Støbeasfaltslidlag 50 år under trafik Asfaltbetonbærelag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ansk iskrifå 1 11977 Årgang 54 STØBEASFALT HOLDER OG HOLDER OG HOLDER UNDER STÆRK TRAFIK Støbeasfaltslidlag 50 år under trafik Asfaltbetonbærelag"

Transkript

1 ansk / / iskrifå / STØBEASFALT HOLDER OG HOLDER OG HOLDER UNDER STÆRK TRAFIK Boreprøve fra Nørre Allé København Støbeasfaltslidlag 40 år under trafik. Asfaltbetonbærelag 50 år under trafik KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S SCAN DIAGADE SV ( Årgang 54

2 5,50 DE ASFALTUDLÆDGEP z I, DVEBEVISENDE FDDELE 1 montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det hel. Passer til enhver opgave I samme. 4 Intet 2 Ensartet kompression og vibration i I hele det valgte arbejdsområde 5. 3 Stor bredde. Demag leveres med ar bejdsbredde 2,50 og 3,00 I 6,50 meter. 6. Effektiv Større effektivitet på grund af stor ar beidshastighed. servicestab til rådighed og reservedele på lager. THOV.IAS SCI-IIvIIDT AIS Krogshøjvej 30, 2880 København-Bagsværd Telefon: (02) Telex: Århus-Afdeling: Mogelgårdsvej Lystrup. Telefon (06) A160 Dansk Vejtidsskrift nr

3 i Danmark Redaktion: Amtsvejinspektørforeningen Udgivet at Ministeriet for offentlige arbejder. Vejdirektoratet og Dansk Amtsvejingeniørtorening Medlemsblad for Meddelelseblad for HOTACO s Dansk Vejtidsskrift nr Al 61 se af vejstøj 226 Praktisk foranstaltning til bekæmpel juni 223 ført mellem Elverdam og Kalundborg 208 Forbunds kongres i Helsingfors i Stor tilslutning til Nordisk Vejteknisk Prisbogen for anlægsarbejder 211 Ny hovedlandevejsforbindelse fuld Bymiljø INDHOLD: Vesttyskland Sté William BuhI Abonnementspris: Annoncer: Skelbækgade4, 1717 KøbenhavnV teknisk forlag als Forlagssekretær: Tove Rasmussen (02) Buddingevej 28 A, 2800 Lyngby Civilingeniør A. 0. Haugaard Redaktionel Kgl. Kommissarius medarbejder: F.J. Boss Ekspedition: Tlf Forlagaleder, (01121 adm, chefredaktør Jørgen Jarler Alan Hansen Kr. 128,00 + moms, om året for l2nurnre Lesaalg: Kr. 12,80 + moms England F.A. Smyth Et Ltd., 23 A, Aylmer Associates, London N2 OPQ Parade, Frankrig 142, Avenue Elysées F Paris des Champs Paul P. Simek D Fleckenweinberg Stuttgart 39 og byens funksjoner 205 Nyt fra Vejdirektoratet 225 Telefon: (03) Holbæk,Lundemarksvej 24 4JS bærelagskunde hos os sendelse er dog begrænset Den»automatiskec< ud kornkurver fra den løbende kontrol af vor produktion. modtager De som skærve automatisk SE-værdier og periode har aftaget mere øvrige kunder er velkomne til at rekvirere analyseresultaterne. end 500 tons skærvebærelag. den foregående 10-dages Omkring hver 10. dag til de af vore kunder, der i ansvarshavende Professor, civilingeniør H.H. Ravn, rapport Dansk Vejtidsskrift

4 rfl e UL Der er vgtige grunde til at vælge COLACID den vel kendte klæbeemulsion fra COLAS: økonomisk. Ingen brandfare. Ingen dyr ventetid i dårligt vejr. Ressource besparende. Klæber på få minutter. Alle disse fordele får De, blot COLACID lag res frostfrit, og tromlerne rulles et par gange for brug. - vejbygning på et sikkert grundlag. Al 62 Dansk Vejtidsskrift nr

5 Bymiljo - og byens funksjoner Nordisk Vejteknisk Forbund holder kongres hvert 4. år. Den 12. kongres fandt sted i juni 1977 i Helsinki. Et foredrag, der ikke er som foredrag er flest, blev holdt af arkitekt Sigrun Kaul. Vi bringer dette foredrag i»talesprog((, fordi en omarbejd ning til»skriftsprog ville være uhensigtsmæssig. Kjære mennesker, en av byens funksjoner er å holde kon gresser som denne. Vi kommer fra hver våre gater, hver våre byer, hvert vårt bymiljø. Jeg kommer fra en gate der det ak kurat nå står blomstrende kastanje trær i hele dens lengde, på begge si der av gaten. Selv om vinteren blomstrer de: en morgen i februar kan det hende at trærne er dekket av nysne, da er gaten som en blomst rende kirsebærhage. Det er bare det at årsdøgntrafikken er biler, støynivået er omkring 9OdB(A) og trafikken er regulert med grønn bølge, fordi det er en av Oslos viktigste innfartsårer. Da jeg forleden sto i ett av lyskrys sene med øyvind, som er 5 år, og vi hadde stått der i over 5 minutter uten å komme oss over gaten, dels fordi bllene kjørte på rødt, dels fordi fasene var for korte, begynte han å gråte fortvilet:»vi kommer aldri over den gaten her. (< Nei, vi kommer aldri over gaten, vi snubler i zebrastripene, drukner i de grønne bølgene. For byen skal ha et effektivt transportsystem. Og mens vi står der på fortaugskanten, prøver vi å avveie fordeler og ulemper mot hverandre. Dere er kommet fra andre byer, andre gater. Vi møtes her, men vi kommer med ferdigskrevne manu skripter. Selv konklusjonene er fer digskrevet på forhånd. Vi er kommet sammen for å delta i et rituale, for sikre hverandre om at vi mestrer problemene. Bare vi bur flinke nok, bare vi kan lage gode nok metoder, gode nok standarder, så skal vi nok holde byproblemerne i sjakk. Og vi koloniserer fremtiden med vår egen optimistiske fortreffelighet. Og vi har etterhvert utviklet gode metoder, til å beskrive byprobleme ne: støy, ulykker, kødannelser, bar rierer, arealforbruk. Og vi har utvik let planleggningsmodeller og meto der for å løse disse problemene: se parering og differensiering av trafik ken, ringveier og parkeringsanlegg i utkanten av sentrum. I det siste er det sågar lagt stor vekt på planlegging av et eget veinett for syklister og gang trafikanter. I Norsk Vegplan ( ) er vi forespeilet en 4-dobling av gangveinettet langs riksveger. Men 4 ganger nesten ingenting, bur ikke så veldig mye. Og å snakke om en omprioritering er vel ikt sterkt, ali den stund gang veiinvesteringene representerer 14% av de totale offentlige budsjetter for byer og tettsteder i samme periode. Så er det at de fleste av disse gang veiene aldri bur bygget: det tar for lang tid å ekspropriere grunn, de kos ter for mange penger, de er ikke vik tige nok på budsjettene. De som bur bygget, går ikke der vi helst vil gå. Imens øker biltallet. Siden 1960 er biltallet i Norge femdoblet, kollektivtrafikken er uendret. Over 7000 men nesker skades i trafikken årlig bare i de fire nordiske hovedsteder. Kanskje har vi ikke så god kontroll med problemene likevel? Eller kanskje problemene er galt stillet? De metoder og planleggingsmodel ler vi arbeider med, de skulle vel al dri være laget for å løse ydre proble mer? Så vi skal kunne parkere bilen vår nær inngangsdøra, komme til jobben uten å sitte i kø i halvtimevis på innfartsårene, komme til de vikti ge møtene, komme til idrettstrenin gen, pakke kone og unger mn i bilen og dra på landet lørdag og søndag? Kort sagt problemene til den skandi naviske middelklasse av teknokrater, ingeniører og økonomer, og mange mange andre. Er det vår private erfaringsbak grunn vi kaller planleggerens para digma? De teorier og metoder vi ut arbeider for å sikre våre interesser, vår bekvemmelighet, er det det vi kaller planlegging? Er det vårt frimureri vi vil forster ke, når vi snakker om at veiplanleg geren må»tilpasse seg samfunnsut viklingena? For samfunnet, det er vel oss? Men nå er vi jo blitt så socialt be visste: vi snakker om svake grupper og om myke trafikanter, og om at det er livskvalitet og levevilkår som er det viktigste. Det er bare det at det liksom ikke slår riktig igjennom i planleggingsmetodene og løsningene. Bygget man før motorveier for biltra fikkens effektivitet, planlegges de nå av hensyn til»sikkerhet og miljø. Statistikken viser at det er få ulykker på motorveier, altså må vi bygge fle re slike veier, sier teknokraten med sin avsporede logikk. Det har ikke forandret noe, at vi nå bokfører motorveier som»miljøtil tak». Lenger nede i hierarkiet er det trafikksanering som skal løse byenes problemer. Fenomenet ble oppfunnet av Baron Haussmann i det forrige år hundre, han skar igjennom den tette bystrukturen i Paris, med sine brede boulevarder. Forat man skulle kom me frem med stridsvogner og kano ner i tilfelle arbeideropptøyer. Veinett og trafikksystemer plan legges ikke i et tomrom, de bidrar til å skape om den sammenheng de er en del av. De problemer vi finner i bye ne, er oftest problemer som oppstår når man prøver å forvalte sosiale sy stemer med tekniske metoder. Men: Vi skulle ikke tale så meget om støy, men om stillhet ikke om biler og gater og hus, men om mennesker ikke om ulykker men om giede ikke om reisetid og fart, men om å være stille ikke om trafikkseparering og diffe rensiering, men om integrasjon og sam menheng. Og nå begynner jeg å nærme meg mitt egentlige tema: hva er en by? En by er en kompleks helhet, et tett sammensatt mangfold av virksomhe ter, av mennesker som lever og ar beider sammen i tid og rom. Det som veifolk kaller trafikkproblemer i byer, er ikke en problemtype som kan isoleres. Det fatale er at sektorene, Dansk Vejtidsskt-ift nr

6 c c o 3 cad0cj PLLÅ4 7o f.eks. veisektoren, ikke lenger dekker problemenes art. Veisektoren er bygget opp for helt andre formål, for å løse helt andre problemer. Den stammer fra pionér tiden da landet skulle bygges, da det gjaldt å få vejen fram. De problemer vi finner i byene er av en slik art, så sammensatte og kompliserte, at de ikke lar seg løse av sektorer. En sektorløsning er ingen løsning. Burde vi ikke litt oftere ha spurt: var nå dette så lurt? Løste vi de pro blemer vi tok sikte på å løse? Burde vi ikke begynne å bli skeptiske til vår egen virksomhet, når den eneste feed back, den eneste tilbakeføring som kommer, er krav om stadig flere og flere veier? All den stund bevilgnin gene blir mindre og mindre. Jeg skulle snakke om byer. Og vi har vel alle vårt Karthago. Nå er det så mange slags byer. Jeg kunne ha vist noen av mine vakre lysbilder fra Syd-Italia: tette hvitkalke de gateinteriører der bymiljøet likesom er vrengt ut-mn, fordi en stor del av byens liv leves i gaten. Eller en grå skiferby i nordre Wa les, bare skilt fra Atlanterhavet ved en høy kraftig mur. Bølgene bryter, - i I med havet rett i mot. Ettermiddags sol på skrå mn langs skumtoppene. Like over muren den beskjedne stenkirken. Og kirkegården. Først som et platå rundt kirken, siden strekker den seg bratt oppover skråningen. Grav støttene er ujevne skiferheller stuk ket ned i gressbakken, alle vendt i samme retning, ut mot havet. Skrif ten med navnene på innsiden. Det hele som et dødens amfiteater for et rituale i sten: pakten mellom menne sket og havet, mennesket og elemen tene. Eller vi kunne ha sett bilder av våre egne tette trebyer, i Norge som oftest en selvgrodd struktur over knauser og strender. Skjermede, private gårdsrom mot innsiden, trapper med svungne smijernsrekkverk mot ga ten, som er det halv-offentlige eller offentlige rom der alt kan skje. Hva er det som gjør at vi liker disse byene? Som gjør at vi reiser langveis avsted hver sommer for å oppleve dem, etterhvert som vi ødelegger våre egne. Jeg tror det er fordi de ut trykker et ekte mangfold av menne skelig virksomhet. De bærer spor av menneskers valg, i gateløp, i husenes størrelse, farge og form. I panelprofi ler, i detaljer, i et påbygd karnapp. Og de er bygget av materialer og med redskaper som gjør valget mulig. De har råd til å legge sine døde på byens vakreste vestskråning ut mot havet. Men det er en annen ting som også er felles for disse byene, de ligger alle i det som kalles»utkantområderc Hvilket betyr steder som ikke er i økonomisk vekst, som er nokså ube rørte av industrialisering og vekstpo litikk. De er bygget opp gjennom en mangfoldig sammensatt prosess, før de store enheter og spesialiseringen skapte de funksjons-separerte byene: boliger for seg, arbeidsplasser der det er lønnsomt å plassere dem, sen trum for seg. Men det er de uberørte byene, med et mangfoldig livsgrunn lag, som har vist seg å være mest sårbare for moderne trafikkplanlegging. Våre metoder og planprinsipper er nemlig tenkt ut fra en funksjonalis tisk by, der arealer og rom rendyrkes for bestemte funksjoner. En gate er en trafikkåre, i sentrum skal der kjø pes og selges. Mens bruken av areale ne i de mangfoldige byene er en funk sjon av menneskelige behov, har in dustrivekstsamfunnet gjort menne skene til funksjon av det økonomiske system. Menneskene er blitt midler som tjener de overordnete mål om ef fektivitet og utbytte. Først bt man næringslivet og kapi talkreftene skille ad arbeidsplasser og boliger. Så laget man et dyrt og komplisert transportsystem for å bin de det hele sammen, -og kaller det frihet. For her var det bilen kom mn som et kjærkomment redskap for kreftene bak industrivekstsamfunnet. Bilen binder sammen de funksjoner som in dustrivekstsamfunnets produksjons system skilte ad. Derfor er bilen blitt en forutsetning for en videre utvikling av et slikt produksjonssystem. Dette er karakterisert av at kapital og dens utbytte prioriteres høyere enn men neskelige behov og menneskelige an svarlige valg, der også konsekvenser av våre handlinger på lang sikt er tatt med. Derfor er det ikke tilfeldig at det finnes byer der våre trafikkplanlegg ingsprinsipper passer veldig bra, ja, som sågar er bygget opp på det skje lett som et separert og differensiert trafikksystem danner. Jeg tenker på de siste engelske New Towns, f.eks. Milton Keynes. (Navnet taler for seg selv, Milton skrev Paradise Lost, og Keynes var blandingsøkonomiens far.) 206 Dansk Vejtidsskrift nr

7 E9 LV LL6T JJ.LU Jp(94 3tsuvG 18J6wJou-JIcJ ueidep JOJ!JJ %OOL 6uiuæ ueunqa wsi Jepeijsfiæiue apa!ejpjv peqje)pj!s e.ios Jo.LNIdAbEEbd H31S)I313NV83èIØ)I L1L til. (LO) NOi33J. A NAVHN3ØN 99L SflHHVVlD a I%J 1 I IZI E1

8 Ny praktisk normpublikation Er Deres udgaver af normerne stadig gældende? Er der kommet ændringer til netop De res normer? Er der vigtige rettelser, De og Deres medarbejdere bør kende? Er der fortolkninger, De og Deres med arbejdere bør kende? Den nye normpublikation Normtillæg, giver orientering om disse forhold. Bestil direkte hos teknisk forlag a-s, , lok. 259, eller indsend nedenstående kupon. SEND SNAREST: D 1 stk. Normtillæg til kroner 16,00 + moms/porto D 5 stk. Normtillæg til kroner 72,00 + moms/porto D 10 stk. Normtillæg til kroner 136,00 + moms/porto stk. Normpublikation nr.. stk stk stk stk stk stk Navn Adresse Post nr/by teknisk forlag a-s Skelbækgade 4 DK-i 717 København V Telefon tf1 Al 64 Dansk Vejtidsskrift nr

9 I disse nye byene kommer man til ringveien, man kommer til den gress bevokste trebeplantete parkerings plassen. Man kommer til samleveien. Man kommer til boligområdet (men der er det sjelden noen å se.) Man kommer til kjøpesenteret, der det er mange ting, mange mennesker, varer pakket lim i dempet, hysterisk pop musikk. Men hvor er byen? Vi har den perfekte funksjons-separerte by, hele vel-hierarkiet er på plass. Det er bare miljøet som mangler. Mlijø betyr: midt i, midt i stedet, der aktiviteter samles, der livet for tetter seg. Livet fortetter sig ikke i en slik by. Ikke i våre egne nye forsteder heller. Og det tynnes ut mer og mer i våre gamle byer. Hvis vi går enda et skritt utover på denne tendenskurven, kommer vi til anleggsbyene. For eksempel en for ca 2000 arbeidere som nå bygger Euro pas største oljeterminal på Shetland, for ilandføring av olje og gass i rør ledning fra Ninlan og Brentfeltet. Det kan være viktig å ta med et slikt eksempel også, ettersom de tra fikksystemene vi legger opp til er ba sert på jevn tilførsel av billig petro leum for ali fremtid. Altså, vår an leggsby er bygget opp som en minia tyr New Town, selvforsynt med servi ce og fritidsaktiviteter. Fordi arbei derne ikke er velsett i landsbyene el ler i hovedstaden Lervick. De er rett og slettt for mange, fordi de er af én bestemt kategori, nemlig menn. In dustrivekstsamfunnet fører til spe sialisering på alle livets områder. I denne anleggsbyen er trafikksy stemet selvfølgelig både separert og differensiert, og de har nok parke ringsplasser. I denne type byer er det til og med alltid nok penger til gang veiene også. De leder bare ingen ste der hen. A gi noen entydig definlsjon av»by miljø eller av»byens funksjonerc er altså umulig. Det finnes så mange slags byer, med ulike funksjoner. mnnholdet varierer med byenes for mål. Viktigere enn hvordan byene ser ut, er derfor spørsmålet om hvilken funksjon byene våre skal ha. Menneskene er de eneste vesener som lager byggverk og fysiske struk turer som har en hensikt. Beveren, maurene og edderkoppene bygger også ganske imponerende fysiske strukturer, men deres byggevirk somhet er instinkthandlinger som er nedlagt i dyrenes adferdsmønster og tilhører artens særpreg. Menneskeartens særpreg er bl.a. vår evne til å foreta bevisste valg, til å tenke og handle ut fra en intensjon. Våre tanker og handlinger er basert på bestemte verdier, enten disse er uttalt eller ikke. Instituttsjef Krogsæter etterlyste i sitt foredrag den betydning trans portvirksomheten, og ikke minst veltransporten, har som ledd i landets produksjon og for dets økonomi. En kollega av meg i Bergen forteller at i hennes kolonialbutikk står det i mid terste hylle noen hermetikkbokser: nedlagte blåbær, made in USA. Er det likegyldig hva slags varer transportsystemet i byene skal belas tes med? Tenk hva det har gått med av energi for å frakte de blåbærene fra USA til hennes kolonialbutikk. Særlig på bakgrunn av at hun bor et par kilometer fra en riktig god, gam meldags blåbærskog. Det jeg vil frem til er, at et effektivt transportsystem ikke er noe mål i seg selv. Effektivt i forhold til hva? må vi spørre. Byen er også et system for utnyttel se af energi. Da må det være viktig å undersøke om energistrømmene tje ner de hensikter vi ønsker. Og nå nærmer vi oss det viktigste: hvilke verdier skal styre planleggin gen? Byene skal være hyggelige og leve dyktige. Samtidig gjør vi dette av hengig av et vel utbygd og effektivt veitrafikksystem. Jeg har ennå til gode å se en by der begge disse mål er oppfylt samtidig. En by kan beskrives på mange for skjellige måter, avhengig av hva for målet med beskrivelsen er. Den kan beskrives fysisk: en by er en opphop ning. Alt akkumuleres i byene: varer, produksjon, gods, mennesker, avfall og gifter. Dette gjør at de blir dyre i drift, dyrere dess større. Oslo hadde i 1974 driftsutgifter pr. person på kr., mens en liten landskommune hadde kr pr. innbygger. En mid dels norsk småby hadde i gjennom snitt ca 4000 kr. i driftsutgifter pr. person. Når så stort antall mennesker sam les på ett sted, blir samlivsformene vanskeligere. Båndene mellom men neskene reguleres ikke så enkelt som i de overskuelige lokalsamfunn. Silke iokalsamfunn kan vi ennå finne i en kelte byer, men de trues af forslum ming og ubetenksom»byfornyelsec. Vi får også en opphopning av proble mer I byene, noe som bl.a. skyldes forskjeller i verdier, som kan lede til konflikter. En viktig oppgave for planleggeren bur å organisere byene slik at det bur mulig for så mange mennesker å leve sammen, uten for store konflikter. Dette vil mnnebære å skape mekanis mer for en rettferdig fordeling av go der og ulemper, og for løsning af kon flikter. Da blir det galt hvis veiplan leggerne bygger ut sine trafikksyste mer for at bilen skal få sitt, og fot gjengeren også skal få sitt, når det te av praktiske og økonomiske grun ner likevel ikke iar eg gjennomføre i en bystruktur. Dersom konflikter skal løses, er første betingelse at de får lov å komme til syne, at vi ikke la ter som om de ikke er der. For det enkelte menneske kan vi si at byen har to viktige aspekter: et praktisk og et symbolsk aspekt. Det første innebærer at byen er en fysisk og social virkelighet, en ramme for folks handlinger og daglige aktivite ter. Fordi folk har ulike forutsetnin ger, ressurser og verdier, vil byen gjøre det lett for noen å realisere sine verdier, mens den for andre vil virke funksjonshemmende. Det er ikke til feldig hvilke grupper i et samfunn dette gjelder. Byen gjenspeiler hvlike verdier i et samfunn som er de domi nerende: de»sterke som kan innvir ke på beslutningene, skaper byen i sitt blide. De som ikke klarer seg så godt i denne strukturen, bur jo auto matisk de»svake«. Dette gjør at byen også får et symbolsk aspekt, idet den er et bilde av sammenhengen ali akti vitet inngår i: et uttrykk for hvordan de sosiale, økonomiske og politiske krefter virker i sammenheng. Dermed gir byen også et bilde av den enkeltes plass i samfunnet, av hengig av om vedkommende føler seg hjemme, om hennes/hans behov fin ner gjenklang. Den gamle damen som ikke våger seg over gaten, fratas retten til å være gammel, og kanskje være litt sen i farten og skrøpelig til bens. Det er ikke det verste å føle seg litt gam mel og skrøpelig. Men når dette fører til at du må holde deg inne, at du bur utestengt fra fellesskapet, da er det et overgrep som grenser til undertryk kelse. Det samme gjelder barnas si tuasjon. De fratas retten til å være barn når deres utfoldelse innsnevres av livsfarlige trafikksystemer og til rettelagte lekeplassghettoer. Kvinner fratas en del av retten til å være kvmfortsættes side 210 Dansk Vejtidsskrift nr

10 Ny hovedlandevejsforbindelse fuld ført mellem Elverdam og Kalundborg Af afdelingsingeniør E. Renstrup, Vejdire ktoratet..f Med åbningen af den 4,3 km lange fly vejstrækning mellem Bjergsted og Viskinge i begyndelsen af september, er de mangeårige planer om en ny hovedlandevej sforbindelse mellem København og Kalundborg endelig blevet til virkelighed. På strækningen mellem København og Elverdam er anlagt motorvej, dels til betjening af Holbæk- og Odsherredområdet, dels som led i den overordnede vejforbin delse til Kalundborg. Den ny hoved ladevejsforbindelse til Kalundborg grener af fra motorvejen ved et til slutningsanlæg ved Elverdam og af løser på strækningen til Viskinge hovedvej A4 over Holbæk og Svin ninge som primær vejforbindelse. Administrativt skete dette allerede i 1960, idet den da eksisterende vejfor bindelse Skovvejen, mellem Elver dam og Viskinge, blev klassificeret som hovedlandevej. Vejen var dog ikke egnet til betjening af gennem gående trafik, men er siden 1960 ble vet udbygget til høj standard opdelt i ialt 5 etaper, hvoraf den sidste mel lem Bjergsted og Viskinge er den, der nu er åbnet for trafik og dermed fuldt ud nyttiggøre de mange investe ringer der er foretaget i årenes løb. De samlede anlægsudgifter for stræk ningen andrager i løbende priser Ca. 100 mill. kr. heraf strækningen mel lem Bjergsted og Viskinge Ca. 21 mill. kr. Det har været et væsentligt formål med denne vejstrækning, at skabe god forbindelse til og fra Kalundborg, der i 1960 errie syntes at komme ind i en stærk industriel udvikling, her under bl.a. gennem etablering af olieraffinaderiet. Ligeledes ville vejen forbedre forbindelsen mellem Sjæl land og Jylland via færgeruterne 208 Dansk Vejtidsskrift nr

11 ,- ;* j - Iji f,it ZÇ DRAMSTRUP Nr. JERNLØSE., b 43 km./ \ V s.- bnm sept TVEDE TORNVED r.. ELVERDAM i - $.3.e 33km ikke udbygget et 1965 b tj/%i t64 N b S- -Jb....h. LI b,uil, d l ii iii i -. /%. ir.u.qib KalundborgJuelsminde og Ka lundborgårhus. Den forventede tra fik måtte i nogen grad være af hængig af udviklingen i Kalundborgområdet, men med de forudsætninger, man havde, syntes det klart, at en 2- sporet vej i længden ikke ville være tilfredsstillende. Man drøftede derfor sikring og udbygning til 3 spor, og var for så vidt også kommet i gang med arbejdet under denne forudsætning, men sagen blev rejst påny og under hensyn til den uvilje der i vide kredse var mod 3-sporede veje blev det be sluttet at anlægge vejen som 4-sporet vej med midterrabat. Dette kunne lade sig gøre indenfor det påbegyndte jordarbejde, hvor man havde forud sat plads til 3 spor og cykelstier. I det 4-sporede profil blev der ikke plads til cykelstier. Vejen er derfor nu anlagt som 4-sporet vej på hele strækningen mellem Elverdam og Bjergsted med undtagelse af en Ca. 2 km lang stræk ning mellem Dramstrup og Nørre Jerniøse, der blev udbygget i 1955 og som fortsat henligger som 2-sporet vej med cykelstier. Den ny strækning mellem Bjergsted og Viskinge er ligeledes anlagt som 2- sporet, men forberedt for udvidelse til spor. Med de prognoser man i dag regner med for denne vejstrækning vil det formentlig vare en årrække før der kapacitetsmæssigt vil være behov for 4 spor på denne strækning, og ve jens fortsættelse mod Kalundborg er da også kun 2-sporet. De 4-sporede strækninger vil således kapacitets mæssigt kun blive udnyttet i be skedent omfang, men selv om man med de prognoser, vi i dag har, ikke ville have bygget vejen med 4 spor, betyder denne udbygning dog, at de trafikanter, der benytter vejen, kan regne med stor regularitet og be kvemmelighed. Det svageste led i den ny hovedlande vej sforbindelse er nu den gamle vejstrækning mellem Viskinge og Kalundborg, og specielt kan forhol dene inde i selve Kalundborg give an ledning til problemer. Der har da også gennem en årrække været ar bejdet med planer for en forlægning af denne vej, men i lyset af de strammere økonomiske forhold kan man næppe forvente, at en udbygning eller forlægning af denne vejstrækning vil blive aktuel indenfor de nærmeste år. Der er dog overvejelser i gang med hensyn til, hvorledes man kan for bedre forholdene inde i Kalundborg. Muligheden for gennemførelse af disse projekter må dog ses i lyset af behovet for andre påkrævede hovedlandevej sarbejder rundt om i landet. Linieføringen for den ny hoved landevejsstrækning mellem Bjergsted og Viskinge forløber fra den tid ligere anlagte parcel nord for Bjergsted og nord for den gamle Skovvej med tilslutning til hovedvej A4 umid delbart nord-øst for Viskinge. Der er anlagt et fuldt tilslutningsanlæg ude af niveau, udformet som ruderanlæg ved den ny hovedlandevejsstræknings skæring med landevejen mellem Løgtved og Tisse. 2 kommuneveje er tilsluttet i niveau. Tværprofilet er ud formet med 8 m kørebane, samt 0,5 m afvandingsrende og 3,0 m rabat i begge sider. Kørebanen er opbygget af 4 cm asfalt-betonslidlag, 16 cm Dan.sk Vejtidsskrift nr

12 Hvis NIdv. 9 Skovvejea ljergsfed - Vis/dage grus-asfalt-betonslidlag og 20 cm stabilt grus. Der er kun på en kortere strækning udlagt bundgrus som underlag for befæstelsen, idet vejen på størstedelen af strækningen for løber gennem et grusgravsområde. Selve hovedlandevejen er som nævnt 4,3 km lang, men der er lavet regule ringer og forstærkninger m.v. på ialt 7 km tilstødende veje. Det samlede jordarbejde har været af størrel sesordenen kubikmeter, hvor til kommer bortgravning af kubikmeter blød bund. Bymiljø... fortsat fra side 207 ne, når det er et handikap å ferdes i byen med barnevogn eller småbarn. Og kvinner fratas retten til å være medskapere av samfunnet, når de isoleres i fjerne boligområder. Når vi stiller spørsmål om hvilken furiksjon våre byer skal ha, betyr det å ta stilling til hvilke verdier, hvilke grupper som skal prioriteres, som skal få lov til å kjenne seg igjen, føle seg hjemme i de fysiske omgivelser. Og vi må bare ikke tro at det nytter å komme med den komfortable har monimodellen her. Prioritering betyr valg. Og et valg er et valg mellom verdier, d.v.s. en moralsk handling. En by der barn, gamle og kvinner kan utfolde seg, der de kan kjenne seg og sine behov igjen, er en armen by enn en som er basert på effektivitet og spesialisering. En by laget for trans port med muskeikraft og kulelager må organiseres på en armen måte enn de byer vi i dag tilrettelegger for bi len. Blant annet måtte den sørge for en bedre integrasjon av boliger og produksjon. Den vil også kreve andre ting av oss mennesker: vi må forhol de oss til hverandre på en annen måte enn i bilbyen. Den vil dessuten gi mannen anledning til å delta i ansva ret for hjem og barn og nærmiljø. Det er dette som gjør problemer omkring bysamfunn og transport så vanskelige: et samfunn basert på høyteknologi og utstrakt spesialise ring, md nødvendig skape ulikhet. Valget af redskaper og teknologi be stemmer også sosial organisasjon og de forhold mennesker kan ha til hver andre. Men likefuilt som planleggingen gjenspeiler eksisterende verdier i samfunnet, kan den også bidra til å skape nye verdier. Ikke for å havne i en naiv fysisk determinisme, men i erkjennelse av at der nye verdier for menneskelig samhandling skal kom me til uttrykk, må de også foreligge som materiell mulighet. Det har vært mye snakk om sam funnet på denne kongressen, og om at»vi veifolk må finne vår plass i dette samfunnet. Men samfunnet er ikke noe statisk, det forandrer seg, og vei planleggeren må finne sin plass i den ne forandringsprosessen. Veiplaner og trafikkplaner kan bli midler til å skape nye verdier. Et redskap vi kan bruke til å skape mening, eller hin dringer, eller til å støtte industri vekstsamfunnet. Dette tvinger oss til et valg: hvem skal vi skape mening for? Hindringer for? Arbeider vi med eller mot de svake? De sterke? Dette krever at»vi veifolk< må for andre våre roller, forandre synet på seg selv. Kanskje begynne å blande litt løvetannfrø i asfalten? Vi må utvikle teorier og metoder som knytter veiplanleggingen sam men med byens fysiske og sosiale sy stemer som planene anvendes på, virker i. Vi må søke ekspertise der den er å finne: i samfunnsvitenska per og humaniora. Men befolkningen er selv den beste ekspert på sine pro blemer. Dette tvinger frem en åpen planleggingsprosess, der ekspertenes syn på egen profesjons betydning må forandres. Og vi må vokte oss for å kalle folk»opinion<( når de godtar våre planer,»pressgruppe når de avviser dem. De svake gruppers pro blemer er også vårt ansvar. Kanskje må»vi veifolk begynne å forstå rekkevidden av det vi driver med. Kanskje forstå at å lage trafikk systemer uten den lettvinte bilen, at det er en mye større utfordring. Kanskje det ikke engang betyr å gi avkall på noe? Kan vi ikke snu det hele på hodet? Kanskje det tvert imot kan være en måte å frigjøre oss på? vi kunne forflytte oss med vissheten om at vi ikke bidrar til de årlige tonn utslipp til lufthavet over oss Hvis vi kunne forflytte oss uten å være engstelige for å skade andre menneskers liv Hvis vi kunne forflytte oss uten å stjele stillheten fra våre medmen nesker uten å overdøve svart trosten om våren eller raslingen av bladene i vinden Hvis vi kunne forflytte oss ved å bruke kropp, muskler og sanser Hvis vi kunne forflytte oss uten å bidra til større ulikhet i verden. Den frihet bilen gir oss, vil aldri kunne gjelde våre medmennesker i Mexico eller Indla Da ville vi ikke lenger være slaver av bil-maskinen. Da ville vi være på vei til å bli mod ne, ansvarlige mennesker. For hva er det egentlig vi trenger? Hva er det som er viktig i livet? Erik Allardt som har skrevet rap porten om Välferd i Norden, kaller det Having, Loving, Being: att ha att ålska att vara. Dette spørsmål må vi stille igjen og igjen, og prøve ut våre teorier og planleggingsmetoder i forhold til de svar vi våger å gi. Og her, i Edith Södergrans hjem land, kan det passe å avslutte med:»utan skönhet lever månniskan icke en sekund. 210 Dan-sk Vejtidsskrift nr

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Tilbudspriser ved bestilling

Tilbudspriser ved bestilling Tilbudspriser ved bestilling i nettbutikk! PLastkasser for alle behov Øk effektiviteten med smarte løsninger www.b2b.lis.no Eurokasser Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de utnytter

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Den personlige og professionelle dialogen

Den personlige og professionelle dialogen Den personlige og professionelle dialogen ANNE ANDERSEN, GARD OLAV BERGE, ANDERS HELLMAN, SØREN HERTZ, ELISABETH HØYDAHL, JØRN NIELSEN, ASLAUG OPPEDAL, ANNE REGI RING, PELLE SLAGSVOLD, RUNE TVEDTE. Ingress

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Start dagen på et lekkert bad!

Start dagen på et lekkert bad! Start dagen på et lekkert bad! Kvalitetsbad i Norsk design et godt kjøp! 2 cloud Cloud - 50 LEVERES I HVIT OG SORT m/servant B: 50,0 H: 41,0 D: 33,0 m/integrert lys B: 40,0 H: 80,0 D: 7,0 Sideskap B: 30,2

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen KAD som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen Foreløbig rapport 8.juni 2015 Udgivet med støtte

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Pengevirke Nr 2-2006 Forside

Pengevirke Nr 2-2006 Forside T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R 2 0 0 6 J U N I Pengevirke Nr 2-2006 Forside ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 / Online: ISSN 1901-2020 Pengevirke 2-2006 udgives af Merkur, Danmark og Cultura

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Sansernes Bolig. Boligarkitektur for synsog hørehæmmede. - et Ph.D.projekt. Camilla Ryhl, Ph.D, Arkitekt maa

Sansernes Bolig. Boligarkitektur for synsog hørehæmmede. - et Ph.D.projekt. Camilla Ryhl, Ph.D, Arkitekt maa Sansernes Bolig Boligarkitektur for synsog hørehæmmede - et Ph.D.projekt Camilla Ryhl, Ph.D, Arkitekt maa Professor i universell utforming ved Bergen Arkitektskule, Camilla Ryhl har skrive ei Ph.d avhandling

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel V&S Prisdata 2014 byggecentrum.dk/boghandel 2 byggecentrum.dk/boghandel Priser og kalkulationer til byggeriet Med V&S Prisdata får du alle de priser, du har brug for til overslagsberegninger eller tilbud.

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu Århus Slagtehus Gruppe 4 Kung Fu Mihewi Fürstenwald Marius André Hjelmervik Emil Møller Pedersen Århus Slagtehus A/S blev indviet den 1. september 1895. I 1999 blev Aarhus Offentlige Slagtehus omdannet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Prospekt. Florida A/S Deleboliger

Prospekt. Florida A/S Deleboliger Prospekt Florida A/S Deleboliger Fantastisk firma feriebolig mulighed Hvad er et køb af bolig som dele ejendom Man siger at en virksomheds vigstigste recurse er medarbejderne derfor skal de belønnes optimalt

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere