AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr."

Transkript

1 AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter kaldet EURid ; OG:

2 BAGGRUND: - EURid er blevet betroet organiseringen, administrationen og forvaltningen af topdomænet eu som angivet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu og i forordning (EF) Nr. 874/2004, om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt principperne for registrering. - Registratoren ønsker at blive officielt godkendt.eu-registrator og deltage i registreringsprocessen af domænenavne under.eu -topdomænet gennem registrering, fornyelse, overdragelse eller forvaltning af domænenavne hos EURid, på vegne af sine kunder, men for egen regning; - EURid ønsker at samarbejde med Registratoren om registrering, fornyelse, overdragelse og forvaltning af.eu -domænenavnene, i henhold til denne aftales regler og betingelser; PARTERNE HAR SÅLEDES AFTALT FØLGENDE: Artikel 1. DEFINITIONER I denne Aftale forstås, medmindre sammenhængen måtte kræve andet, ved: Akkreditering : tildeling til registratoren af retten til at tilbyde registreringsydelser som beskrevet heri, efter underskrivelsen af denne Aftale og Registratorens betaling af gebyret, som beskrevet i artikel 6.1 nedenfor. Dataansvarlig : den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed eller institution eller ethvert andet organ, der alene eller i fællesskab med andre fastlægger formålet med og måden, Personlige Data behandles på; Databehandler : en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, eller institution eller ethvert andet organ, som behandler Personlige Data på vegne af den Dataansvarlige; Domænenavn : et domænenavn, som er registreret under.eu -topdomænet; Personlige Data : enhver information, som har relation til en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, særligt ved brug af et reference- eller identifikationsnummer eller én eller flere faktorer, som er specifikke for dennes fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet; "Registrant": rettighedshaveren eller ansøgeren til Domænenavnet, hvis Personlige Data vil blive placeret i WHOIS-databasen, hvis Domænenavnet tildeles; Registrering : retten, som er givet til Registranten til at bruge Domænenavnet i en afgrænset periode, som kan forlænges, uden overdragelse af ejendomsret, og med forbehold af de generelle bestemmelser og betingelser, der er fastlagt af 1) EURid 2) og enhver lovmæssig eller anden anvisning, som vedtages af en af den Europæiske Unions institutioner i denne forbindelse; Registreringsydelser : registrerings-, fornyelses-, overdragelses-, eller forvaltningsydelser i relation til Domænenavne, som tilbydes Registranter; "Registry Lock"; ydelsen som EURid tilbyder i henhold til artikel 8.2 i denne aftale og afsnit 8.6 i de generelle regler og betingelser og som skal beskytte domænenavne mod ej ønskede ændringer, overførsel eller deletion, gennem at låse domænenavnet.

3 Regler : alle regler og forordninger, der gælder.eu-topdomænet, herunder, men ikke begrænset til forordning 733/2002, forordning 874/2004, forordning 1654/2005, påfølgende tillæg, registreringspolitikken, vilkårene, WHOIS-politikken, Sunrise-reglerne, ADR-reglerne og supplerende ADR-regler, som bl.a. er offentliggjort på EURids hjemmeside ( og Tjekkiets Voldgiftsrets webside ( Artikel 2. AKKREDITERING AF REGISTRATOREN 2.1 Aftalens formål Med denne aftale akkrediterer EURid registratoren og giver derved registratoren ret til at udbyde Registreringsydelser til Registranter i henhold til nedenstående vilkår. Denne aftale giver ikke Registratoren nogen ret, bemyndigelse eller autoritet til at drive eller forvalte registret Ikke-eksklusivitet De rettigheder som gives til Registratoren iht. denne aftale er ikke-eksklusive, og det står EURid fuldstændig frit for at udnævne andre Registratorer. 2.3 Overholdelse af reglerne Registratoren skal overholde reglerne, og skal afholde sig fra direkte eller indirekte samarbejde med hvilken som helst Registrant, der overtræder reglerne, eller der tilskynder til en sådan overtrædelse. Registratoren skal straks informere EURid hvis Registratoren bliver opmærksom på en sådan overtrædelse. 2.4 Sprog Ved ansøgning om akkreditering kræves det, at alle ansøgende Registratorer angiver de sprog, som de anvender ved deres ydelse af Registreringsydelser. Alle akkrediterede Registratorer opregnes på listen over akkrediterede.eu-registratorer på EUrids hjemmeside med angivelse af de sprog, som de anvender ved deres ydelse af Registreringsydelser. Registratoren garanterer, at Registrator vil gøre vilkårene for ydelser tilgængelige, opstille en liste over ydelser og priser samt yde kundesupport på det/de angivne sprog, idet der ved kundesupport på et givet sprog forstås telefonisk og/eller elektronisk support. Registratorer er også forpligtet til at levere alle Registreringsydelser på de angivne sprog. Registratorer uden en fungerende hjemmeside, hvor de offentliggør deres tilbud og kontaktdetaljer, anses ikke for at yde kundesupport. Registratorer er forpligtet til at yde kundesupport på mindst ét af Den Europæiske Unions officielle sprog. Hver Registrator er forpligtet til at have sine egne særskilte og fungerende -adresser. Hvis Registratoren undlader at yde denne support på et eller flere af de angivne sprog, kan EURid fjerne angivelsen af det pågældende sprog fra Registratoren. Desuden udgør en sådan undladelse en væsentlig misligholdelse af denne aftale. 2.5 Tekniske kompetencer Registratoren garanterer, at registrator har de tekniske kompetencer, som er nødvendige for effektivt at udføre de forskellige opgaver (ny registrering, domæneopdatering, overdragelse af domæne m.v.) ved brug af EURids automatiske systemer.

4 Registratoren er forpligtet til at levere Registranten alle de Registreringsydelser, der tilbydes af EURid. For eksempel (men ikke begrænset til): - Ændring af DNS-servere - Opdatering af kontaktoplysninger - Fornyelse af domænenavnet - Overdragelse af domænenavne Enhver Registrator, der fremsætter urigtige udsagn om tekniske begrænsninger gældende EURid, anses for at have misligholdt aftalen. 2.6 Brug af betegnelsen Akkrediteret registrator Når akkrediteringsproceduren er afsluttet tilfredsstillende, må Registratoren benævne sig Akkrediteret registrator. Registratoren må dog ikke erklære eller antyde, at den pågældende status som Akkrediteret registrator blev opnået på basis af kvaliteten af Registratorens ydelser. Artikel 3. REGISTRERING AF DOMÆNENAVN Ifølge denne aftale vil EURid registrere og give ret til at bruge ethvert Domænenavn, for hvilket Registratoren anmoder om registrering eller fornyelse på vegne af registranten, men for Registratorens egen regning. Retten til at bruge Domænenavnet tildeles kun, hvis ansøgningen er i overensstemmelse med reglerne. Artikel 4. REGISTRATORS FORPLIGTELSE Registratoren skal: - Garantere og dokumentere, at enhver Registrant, som Registratoren registrerer et Domænenavn for, har accepteret de regler, som gjaldt på tidspunktet for ansøgningen. Registratoren skal, ved EURids første anmodning - og uden unødigt ophold - forsyne EURid med dokumenter, der påviser Registrantens accept af reglerne. - Garantere og dokumentere, at enhver Registrant, som Registratoren registrerer et domænenavn for, opfylder kravene i forordning 874/2004, artikel 3, herunder, men ikke begrænset til Registrantens bekræftelse af, at ansøgningen om registrering af Domænenavnet er fremsat i god tro og ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder i henhold til forordning 874/2004, artikel 3. Registratoren skal ved EURids første anmodning og uden unødigt ophold forsyne EURid med dokumenter, der viser, at Registranten overholder forordning 874/2004, artikel 3. - Garantere, at enhver Registrant, som Registratoren registrerer et Domænenavn for, opfylder alle krav i henhold til reglerne om opnåelse eller fornyelse af Domænenavnsregistreringen, herunder især, men ikke begrænset til, kravene i EF-forordning 733/2002 og EF-forordning 874/2004, som indeholder de generelle kriterier for opnåelse af domænenavnet.eu. Manglende opfyldelse af disse krav kan medføre omgående ophævelse af registreringsaftalen. - Oplyse hver Registrant om alle oplysninger, som EURid har tilsendt til Registratoren, særligt hvor disse oplysninger kan påvirke forholdet mellem Registranten og EURid, eller hvor de tilsendte oplysninger angår den mulige ophævelse af Domænenavnsregistreringen. - Garantere, at Domænenavnets registreringsperiode, som aftalt med Registranten, til enhver tid svarer til den faktiske registreringsperiode, der fremgår af WHOIS-databasen.

5 - Altid under Registreringsproceduren forelægge (herunder, men ikke begrænset til registreringer i WHOIS-databasen) data om den Registrant, der fremlagde den indledende ansøgning om registrering af det eller de pågældende Domænenavn(e), og ikke egne data. Den i kontaktoplysningerne oplyste -adresse vil være Registrantens og ikke Registratorens, medmindre Registranten udtrykkeligt anmoder om, at Registratorens -adresse oplyses. Efter Registreringsproceduren skal Registratoren garantere, at oplysningerne i WHOIS-databasen til enhver tid er Registrantens data og ikke egne data. - Ikke registrere Domænenavne uden at have fået udtrykkelige instrukser herom af Registranten. Uanset ovenstående kan Registratoren registrere et begrænset antal Domænenavne, der udelukkende er til eget brug, uden at have fået udtrykkelige instrukser herom af Registranten, og i så fald skal Registratoren ved første anmodning og uden unødigt ophold forsyne EURid med dokumentation for, at disse Domænenavne udelukkende er registreret til Registratorens eget brug. For så vidt angår dette afsnit anses Registrantens instrukser, der har væsentlige ligheder med eller tilknytning til Registratorens (herunder, men ikke begrænset til: at de har samme telefonnummer eller -adresse, eller at den kontaktperson, der er opgivet for instansen, er identisk med Registratorens tekniske kontakt eller faktureringskontakt) ikke for at være udtrykkelige instrukser i dette afsnits forstand. Artikel 5. SUNRISE-PERIODE Under opstarten af registreringen af.eu-domænenavne, vil der være en periode for trinvis registrering (det vil sige Sunrise perioden ) som angivet i forordning 874/2004, for at tillade offentlige instanser og indehavere at ældre rettigheder til et navn adgang at ansøge om registrering af disse navne, før EURid begynder at godkende registreringsansøgninger efter først-i-tid-princippet. Tidsrammen, udtrykkelige forpligtelser, vilkår i forbindelse med Sunrise-perioden samt de ansøgningsgebyrer (herunder ekspeditionsgebyrer og valideringsgebyrer), der gælder i Sunrise-perioden, vil blive sendt pr. til den -adresse, Registratoren opgav under akkrediteringsproceduren, og som er offentliggjort på EURids hjemmeside, senest to måneder, inden de træder i kraft. EURid vil godtgøre Registratoren de godkendelsesgebyrer, denne er blevet afkrævet i forbindelse med ansøgninger om Domænenavne fra Registranter, som er indsendt i løbet af Sunrise-perioden, såfremt disse ansøgninger er blevet ugyldige som følge af tildeling af et tilsvarende domænenavn til en anden ansøger, eller når den udløbt. Ansøgninger, for hvilke der påberåbes status som offentlig instans, godtgøres ikke. Registratoren accepterer at godtgøre de Registranter, der befinder sig i ovennævnte situation, det beløb, som er modtaget fra EURid. Registratoren har dog ret til at tilbageholde et vederlag til dækning af de mulige administrationsomkostninger i forbindelse med godtgørelsen. Artikel 6 GEBYRER 6.1 Gebyrer 1. Registratoren skal foretage en forudbetaling til EURid i form at et engangsgebyr på mindst EUR (femtusinde euro), eksklusive bank- eller overførselsgebyrer, før denne kan blive Akkrediteret registrator. Beløbet er en forudbetaling, hvorfra EURid trækker Registratorens registrerings- fornyelses-, periodeforlængelses-, genåbnings- og overførselsgebyrer i henhold til denne artikel, samt Sunriseansøgningsgebyrer i henhold til artikel 5. EURid udsteder månedlige fakturaer for alle forfaldne registrerings-, fornyelses-, periodeforlængelses-, genåbnings- og overførselsgebyrer i henhold til artikel 6.1. Betalingen af disse fakturaer vil gå til betaling af engangsgebyret.

6 Hvis forudbetalingen udgør nul forud for EURids månedlige fakturering eller forud for betalingen af en ubetalt faktura, vil EURid ikke længere udstede eller forny registreringer, som den pågældende Registrator ansøger om, før EURid har modtaget et beløb, der mindst er på størrelse med engangsgebyret i henhold til artikel 6.1. Registratoren vil ikke få renter af forudbetalingen (uanset artikel 6.2). Uanset undtagelserne fastsat i artikel 12 i denne aftale, vil restbeløbet af forudbetalingen blive tilbagebetalt til Registratoren ved aftalens udløb, eller i tilfælde af Registratorens misligholdelse af aftalen, når aftalen normalt ville ophøre i overensstemmelse med artikel Registratoren skal betale registrerings-, fornyelses-, genåbnings- og periodeforlængelsesgebyrer for de Domænenavne, som denne registrerer, fornyer, genåbner eller forlænger på vegne af enhver Registrant. De gældende registrerings-, fornyelses- og forlængelsesgebyrer ved underskrivelsen af denne aftale, fremgår af bilag 1. Gebyret for registrering, fornyelse og forlængelse af et domænenavn trækkes straks fra engangsgebyret i henhold til artikel 6.1. Registratoren skal træffe foranstaltninger til at slette et Domænenavn før udløbsdatoen. Domænenavne, som ikke er slettet før udløbsdatoen, fornyes automatisk, og de tilsvarende gebyrer trækkes automatisk fra engangsgebyret i henhold til artikel Registratoren kan anmode EURid om at overføre alle eller enkelte af dennes Domænenavne til en anden akkrediteret Registrator. EURid beregner et særligt overførselsgebyr for dette. Overførselsgebyret, som gælder ved underskrivelsen af aftalen, fremgår af bilag 1. Overførselsgebyret vil blive trukket fra engangsgebyret i henhold til artikel 6.1, så snart overførslen er gennemført. 4. Ved tilfӕlde af en overførsel af et domӕnenavn i henhold til afsnit 7 i de generelle betingelser og afsnit 10 i registreringspolicen, skal den gӕldende afgift for sådan en overførsel erlӕgges og automatisk trӕkkes fra kontoen hørende til den anmodende Registratoren samtidig som overførselen er effektiv. EURid refunderer ikke nogen som helst afgift (helt eller delvis) til den tidligere Registrator. 5. For at beskytte Registranten mod ufrivillige sletninger sættes Domænenavne i karantæne i en vis periode efter sletning, uanset om sletningen blev begæret af Registranten, eller om den skyldes manglende fornyelse. I denne periode kan Domænenavnet blive genaktiveret efter anmodning fra Registranten. EURid beregner et særligt gebyr for genaktiveringen af hvert enkelt Domænenavn, som trækkes fra engangsgebyret i henhold til artikel 6.1. Perioden, hvori Domænenavnet kan genaktiveres, samt det genaktiveringsgebyr, der gælder ved underskrivelsen af denne aftale, fremgår af bilag I tilfӕlde af en Registry Lock af et domӕnenavn I henhold til artikel 8.2 i denne aftale og afsnit 8.6 i de generelle betingelser, skal de gӕldende afgifter anført i Exhibit 1 betales. 7. EURid kan til hver en tid ændre de nævnte gebyrer i artikel 6.1 og vil oplyse Registratoren om enhver ændring, senest 30 dage før de nye gebyrer træder i kraft. EURid skal sende denne oplysning via til den adresse, Registratoren opgav under akkrediteringsproceduren, og offentliggøre de nye gebyrer på sin hjemmeside. 6.2 Betaling 1. De fakturaer, som EURid månedligt sender til Registratoren, skal betales i henhold til de betalingsanvisninger, der angives i fakturaerne. Registrerings- og fornyelsesgebyrer forfalder samtidig med, at Domænenavnet registreres, eller registreringsperioden fornyes, uanset om Registratoren har modtaget betaling fra Registranten. 2. Fakturaer skal betales senest 30 dage efter fakturadatoen. Straftillæg ved forsinket betaling forfalder uden forudgående varsel med følgende beløb: - 10 % af det forfaldne beløb (minimum 250,00 euro,) og,

7 - rente på 1 % pr. måned for hver påbegyndt måned. Dette har ikke indvirkning på øvrige retsmidler i denne aftale. Artikel 7. TEKNISKE BESTEMMELSER 7.1 Registreringsproceduren Registreringsproceduren er fuldt automatiseret, og Registratoren skal overholde de procedurer, som er udarbejdet af EURid, til registrering, fornyelse eller forvaltning af et Domænenavn, herunder procedurerne for Sunrise-perioden og for opdatering af oplysninger om Registranter. Der findes en oversigt over disse procedurer på EURids hjemmeside. EURid kan ændre registreringsproceduren og skal, senest 30 dage før de nye procedurer træder i kraft, oplyse Registratoren om enhver ændring via og ved offentliggørelse af de nye procedurer på EURids hjemmeside. Samtidig skal EURid forsyne Registratoren med alle de tekniske oplysninger, der er nødvendige for at implementere ændringerne. 7.2 Tekniske mangler Registratoren må ikke overbelaste EURids netværk eller hindre EURid i at levere sine ydelser (f.eks. gennem DoS (denial of service)-angreb). Registratoren må ikke agere på en sådan måde, at det kan true stabiliteten på internettet. Hvis Registratoren misligholder disse forpligtelser, kan EURid øjeblikkeligt og uden varsel suspendere denne aftale i 14 dage. EURid kan ophæve aftalen, såfremt Registratoren efter 14 dage fortsat misligholder disse forpligtelser Adgang til EURid-software Registratoren er forpligtet til at benytte adgangen til EURids softwarekomponenter i god tro og i overensstemmelse, både funktionelt og teknisk, med brugervejledningerne, der er offentliggjort på EURids hjemmesider, eller som er gjort tilgængelige på anden måde, f.eks. på papir, cd/dvd osv., herunder anvendelige nyhedsmeddelelser og/eller nyhedsbreve. I tilfælde af, at Registratoren bemærker en funktionsfejl, er denne forpligtet til, i fortrolighed, at underrette EURid herom, sammen med alle former for støttemateriale, der kan hjælpe EURid med at finde og efterfølgende rette/forbedre de angivelige funktionsfejl. Registratoren har under ingen omstændigheder lov til at offentliggøre sine undersøgelsesresultater via pressen, nyhedsgrupper, blogs eller på anden måde, inden denne inden for en rimelig frist på mindst 30 arbejdsdage regnet fra datoen for den oprindelige meddelelse har modtaget en officiel meddelelse fra EURid om diagnose og udbedring af det nævnte tilfælde. Hvis Registratoren på ethvert tidspunkt offentliggør sine undersøgelsesresultater efter denne periode, er Registratoren forpligtet til også at offentliggøre EURids meddelelse i sin helhed.

8 Artikel 8. OVERFØRSEL Af DOMÆNENAVN OG REGISTRY LOCK 8.1 Overførsel af et domӕnenavn Registratoren skal give Registranten ret til at overføre domӕnenavnet til en ny Registrant og/eller til en anden akkrediteret registrator. Sådan en overførsel skal foretages i henhold til afsnit 10 i registreringspolicen og afsnit 7 i de generelle betingelser. Gennem at følge proceduren anført deri, anerkender og garanterer Registratoren gyldigheden af overførslen af domӕnenavnet. Registratoren skal samarbejde med (den nuvӕrende og/eller den nye) Registranten, den nye Registratoren og EURid gennem hele overførselsproceduren. Hvis Registratoren ikke overholder disse forpligtelser er EURid berettiget til at udføre overførslen og kan ikke drages til ansvar herfor. 8.2 Registry Lock Til enhver tid har den akkrediterede Registrator muligheden at abonnere på Registry Lock servicen i henhold til afsnit 8.6 i de generelle betingelser og proceduren angivet på Extranettet ( Artikel 9. PRIVATLIVSPOLITIK Registratoren skal have en klar politik til beskyttelse af privatlivets fred i overensstemmelse med alle gældende nationale, europæiske og internationale regler om databeskyttelse og oplyse sine Registranter herom. Registratoren må ikke sende spam-mail til eksisterende eller potentielle Registranter med henblik på at overtale dem til at gøre brug af sine ydelser. Opfordringer til nuværende Registranter om at forny deres Domænenavne og overførsel til Registranterne af supplerende oplysninger om de tilbudte ydelser anses dog ikke for at være spam-mail. Registratoren må ikke videregive Registranters personlige data til tredjeparter, medmindre de er blevet anmodet herom af de pågældende offentlige myndigheder, eller det sker med henblik på vedligeholdelse af EURids WHOIS-funktion. Registratoren udpeges hermed til Databehandler med hensyn til indsamling og overførsel af personlige data til EURid og fungerende Dataansvarlig vedrørende Registranter, der ansøger om Registrering af et Domænenavn eller fornyelse af en registreringsperiode. Med henblik herpå skal Registratoren: a) Hvis denne er etableret i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde overholde gældende lovgivning om databeskyttelse i den medlemsstat, hvor Registratoren er etableret, og godtgøre og holde EURid sagesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af en denne lovgivning i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale. b) Hvis denne er etableret i et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om hvilket det er tilkendegivet, at det garanterer et passende beskyttelsesniveau i henhold til nationale love eller af internationale forpligtelser, som det har indgået ved en beslutning truffet af EU-Kommissionen i henhold til direktiv 95/46/EF, artikel 25(6), overholde gældende lovgivning om databeskyttelse i det retsområde, hvor registratoren er etableret, og godtgøre og holde EURid skadesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af denne lovgivning i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale.

9 c) Hvis denne er baseret i et land, som ikke opfylder vilkårene fremlagt i punkt (a) eller (b) ovenfor, overholde de kontraktlige standardklausuler, der er vedtaget i henhold til EU- Kommissionens beslutning 2002/16/EF af 27. december 2001, og godtgøre og holde EURid skadesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af disse kontraktlige bestemmelser i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale. d) Hvis baseret i De forenede Stater skal Registratoren: - overholde de såkaldte Safe Harbour Privacy Principles, der er udstedt af det amerikanske erhvervsministerium ( Department of Commerce ), give EURid passende oplysninger herom, og godtgøre og holde EURid skadesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af disse bestemmelser i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale; eller - indføre de kontraktlige bestemmelser i henhold til (c) ovenfor, og godtgøre og holde EURid skadesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af disse kontraktlige bestemmelser i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale. Artikel 10. VARIGHED Denne aftale er indgået for en periode på et år regnet fra Akkrediteringsdatoen til den sidste dag i den måned, hvor aftalen bliver et år gammel. Ved udløbet af denne periode vil aftalen efterfølgende blive forlænget med et år ad gangen, medmindre den ene af parterne skriftligt og senest tre måneder før udløbet af aftalens første periode eller senest tre måneder før udløbet af en efterfølgende etårsperiode af aftalen underretter den anden part om, at den ikke ønsker at forlænge aftalen. Artikel 11. OPHÆVELSE AF AFTALEN 11.1 Ophævelse af EURids registreringstilladelse Denne aftale ophæves øjeblikkeligt, hvis EURid uanset årsagen ikke længere er i stand til at registrere Domænenavne. Registratoren kan ikke gøre EURid erstatningsansvarlig som følge af aftalens ophævelse, medmindre denne skyldes grov misligholdelse eller svig fra EURids side. EURid skal øjeblikkeligt underrette Registratoren om ethvert forhold, som kommer til EURids kendskab, som med rette kan forventes at medføre ophævelse af EURids registreringstilladelse. Når EURid bliver opmærksom på den forestående ophævelse af registreringstilladelsen, skal EURid gøre sit bedste for: - at muliggøre videreførelse eller overførsel af de eksisterende kontrakter mellem EURid og Registratorerne på ophævelsesdatoen; - at opnå en opsigelsesperiode for registreringstilladelsen før ophævelsen Misligholdelse af kontrakt Hvis Registratoren misligholder denne aftale, herunder og uden begrænsning artikel 2.3, sender EURid en til den -adresse, registratoren opgav under akkrediteringsprocessen, og et anbefalet brev til Registratoren med anmodning om, at Registratoren skal ophøre med at misligholde aftalen.

10 EURid kan ophæve aftalen uden varsel og uden godtgørelse, såfremt Registratoren ikke reagerer eller ikke ophører med at misligholde aftalen senest 14 dage efter datoen af kommunikationen Konkurs eller virksomhedsopløsning Denne aftale ophæves øjeblikkeligt uden godtgørelse, hvis, - Registratoren går konkurs; eller - Registratoren ansøger om akkord; eller - Registratorens virksomhed opløses. Artikel 12. KONSEKVENSER AF REGISTRATORAFTALENS OPHÆVELSE Ved aftalens ophævelse skal Registratoren øjeblikkeligt betale eventuelle gebyrer, der var forfaldne forud for ophævelsen. EURid overfører Domænenavnene for den Registrator, hvis aftale er blevet ophævet, til en eller flere andre akkrediterede Registratorer efter anmodning fra den Registrator eller den person, der er berettiget til repræsentere denne. I så fald beregner EURid det i artikel nævnte overførselsgebyr og trækker gebyret fra engangsgebyrets restbeløb, der blev betalt i overensstemmelse med artikel 6.1 i denne aftale. Registratoren vil blive godtgjort et eventuelt restbeløb ved udløbet af aftalens første periode eller, hvis dette er relevant, ved udløbet af den gældende etårige forlængelsesperiode. Det bemærkes, at en sådan godtgørelse ikke vil blive betalt inden udløbet af Sunrise-perioden i henhold til artikel 5. Hvis aftalen ophæves, og det ikke lykkes Registratoren at overføre de Domænenavne, der er i dennes portefølje, til en eller flere andre Registratorer inden for en måned af aftalens ophævelse, skal EURid underrette Registranterne om, at deres Domænenavne er blevet henlagt i overensstemmelse med forskrifterne. Denne oplysning sendes via til den -adresse, Registratoren opgav under registreringsproceduren, og som er offentliggjort på EURids hjemmeside, senest to måneder inden den træder i kraft. Samtidig skal EURid oplyse Registranterne om, at de har en måned til at vælge en anden Registrator. EURid har ret til at fakturere omkostningerne i forbindelse med denne oplysningsproces, hvis disse omkostninger overstiger engangsgebyrets restbeløb. Hvis Registranten udpeger en anden registrator, pålægger EURid den nye Registrator fornyelsesgebyrerne, når registreringsperioden under den gamle Registrator udløber. Hvis Registranten ikke udpeger en anden Registrator, opsiger EURid registreringen af Domænenavnet ved udløbet af registreringsperioden. Domænenavnet forbliver i karantæne (i den længste af følgende to perioder): - Tre måneder efter udstedelsen af påbuddet til Registranten om at udpege en ny registrator; eller - To måneder efter registreringsperiodens ophør. Så længe Domænenavnet er sat i karantæne, kan Registranten udpege en anden Registrator. Den eventuelle Registrator skal sende en begrundet ansøgning til EURid om at blive den nye Registrator og om at genoprette de ophævede registreringer.

11 Artikel 13. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER Registratoren er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden akkrediteret Registrator, hvis Registratoren underretter EURid skriftligt, og senest en måned før overdragelsen træder i kraft. Artikel 14. GARANTIER Registrator skal holde EURid skadesløs for ethvert inden- eller udenretligt erstatningskrav, der fremsættes af Registranter eller tredjeparter mod EURid, for de produkter og ydelser, EURid eller Registratoren tilbyder, herunder, men ikke begrænset til følgende: - Krav i forbindelse med Registratorens misligholdelse af denne aftale; - Krav i forbindelse med udstedelse eller manglende udstedelse, fornyelse eller manglende fornyelse af registrering af Registrantens eller en tredjeparts Domænenavn; - Krav i forbindelse med ophævelsen af EURids registreringstilladelse under eu -domænet (uanset artikel 11.1 i denne Aftale); - Tredjeparters påberåbelse af rettigheder til et Domænenavn; eller - Krav i forbindelse med tekniske fejl eller mangler. Artikel 15. DIVERSE 15.1 Denne aftales virkning over for tredjeparter Denne aftale opretter kun rettigheder og forpligtelser for de underskrivende parter og ikke for tredjeparter. Tredjeparter kan ikke påberåbe sig nogen rettigheder over for registrator eller EURid Ændringer Begge parter skal tiltræde ændringer i denne aftale, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalen. Hvis EURid anmoder om en ӕndring af denne aftale, skal de underrette Registratoren herom (herunder via og/eller publikation på EURids hjemmeside) og Registratoren anses have accepteret sådan en ӕndring medmindre det protesterer ӕndringen senest 30 dage efter bekendtgørelsen af EURid. Uanset det foregående afsnit kan EURid ændre reglerne, hvis Registratoren underrettes herom, senest 30 dage før ændringerne træder i kraft. EURid skal sende disse oplysninger via til den adresse, Registratoren opgav under akkrediteringsproceduren, og offentliggøre dem på sin hjemmeside Tvister Denne aftale er underlagt belgisk lov. Alle tvister skal indbringes for domstolene i Bruxelles Intellektuel ejendomsret Denne aftale ændrer ikke status af de pågældende parters intellektuelle ejendomsret (især, men uden begrænsning, overdrager ingen af parterne ejendomsretten til, eller giver deres intellektuelle ejendomsrettigheder i licens).

12 15.5 Brug af logos og EURids navn Denne aftale giver ikke Registratoren ret til at bruge EURids logo eller navn, medmindre sidstnævnte har givet udtrykkelig tilladelse hertil. EURid kan oprette specifikke logoer til fordel for Registratoren og kan give Registratoren ret til at anvende disse logoer. Hvis dette sker, oplyser EURid Registratoren herom. Ved denne aftales ophævelse i henhold til artikel 10, 11 og 12 skal Registratoren ophøre med enhver brug af EURids logo, som hidtil havde været tilladt i overensstemmelse med foregående afsnit Registratorens hjemmeside Registratoren er forpligtet til at have sin egen hjemmeside, og i tilfælde hvor registreringer administreres via en hjemmeside, der tilhører en tredjepart, holdes Registratoren ansvarlig for alt indhold på denne parts hjemmeside. I begge tilfælde er Registratoren forpligtet til at underrette EURid om den nøjagtige reference til dennes hjemmeside, hvor der henvises til Domænenavnsregistreringen. EURid har ret til at registrere denne reference på sin egen hjemmeside, så Registranter kan kontakte Registratoren direkte. EURid har også ret til at opdatere denne reference, hvis den viser sig at være forældet. For EURid For Registratoren Marc Van Wesemael General Manager (Navn + Titel + Dato)

13 Bilag 1. Registrerings- og fornyelsesgebyrer, som gælder ved underskrivelsen af denne aftale 1. Registreringsgebyret for et Domænenavn er 4 EUR (ekskl. moms) på tidspunktet for underskrivelsen af denne aftale mellem EURid og Registratoren. Dette gebyr inkluderer retten til at bruge Domænenavnet i en 1-års periode efter registreringen. 2. Fornyelses- eller periodeforlængelsesgebyret for et Domænenavn er 3.75 EUR (ekskl. moms) på tidspunktet for underskrivelsen af denne aftale mellem EURid og Registratoren; 3. Afgiften for overførsel af et Domænenavn i henhold til afsnit 10.1 og 10.2 i registreringspolicen, er 4 euro (eksl. moms); 4. Afgiften for Registry Lock servicen i henhold til afsnit 7 i de generelle betingelser, er 10 euro (eksl. moms) per domӕnenavn; 5. Gebyret for EURids overdragelse af et stort antal Domænenavne efter forudgående anmodning fra Registratoren er 00,25 EUR (ekskl. moms) pr. Domænenavn med et minimumsbeløb på 500,00 EUR (ekskl. moms) pr. bestilt transaktion. 6. Gebyret for genaktivering af et Domænenavn, som er blevet sat i "karantæne", er 3.75 EUR (ekskl. moms). Domænenavne, der er sat i "karantæne", kan genaktiveres i en periode på 40 dage efter, at de er slettet. 7. Gebyret for genaktivering af et Domænenavn, som er blevet sat i "karantæne", og som samtidig overføres til en ny Registrator, er 4 EUR (ekskl. moms). Domænenavne, der er sat i "karantæne", kan genaktiveres 40 dage efter, at de er slettet.

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

AFTALE V.5.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. BE 0864 240 405

AFTALE V.5.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. BE 0864 240 405 AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter kaldet

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vilkår for registrering af domænenavne

Vilkår for registrering af domænenavne Vilkår for registrering af domænenavne 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Definitioner... 3 Formål og anvendelsesområde... 5 1. Registreringsberettigelse... 5 2. Først-til-mølle-princippet;

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere