AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr."

Transkript

1 AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter kaldet EURid ; OG:

2 BAGGRUND: - EURid er blevet betroet organiseringen, administrationen og forvaltningen af topdomænet eu som angivet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu og i forordning (EF) Nr. 874/2004, om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt principperne for registrering. - Registratoren ønsker at blive officielt godkendt.eu-registrator og deltage i registreringsprocessen af domænenavne under.eu -topdomænet gennem registrering, fornyelse, overdragelse eller forvaltning af domænenavne hos EURid, på vegne af sine kunder, men for egen regning; - EURid ønsker at samarbejde med Registratoren om registrering, fornyelse, overdragelse og forvaltning af.eu -domænenavnene, i henhold til denne aftales regler og betingelser; PARTERNE HAR SÅLEDES AFTALT FØLGENDE: Artikel 1. DEFINITIONER I denne Aftale forstås, medmindre sammenhængen måtte kræve andet, ved: Akkreditering : tildeling til registratoren af retten til at tilbyde registreringsydelser som beskrevet heri, efter underskrivelsen af denne Aftale og Registratorens betaling af gebyret, som beskrevet i artikel 6.1 nedenfor. Dataansvarlig : den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed eller institution eller ethvert andet organ, der alene eller i fællesskab med andre fastlægger formålet med og måden, Personlige Data behandles på; Databehandler : en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, eller institution eller ethvert andet organ, som behandler Personlige Data på vegne af den Dataansvarlige; Domænenavn : et domænenavn, som er registreret under.eu -topdomænet; Personlige Data : enhver information, som har relation til en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, særligt ved brug af et reference- eller identifikationsnummer eller én eller flere faktorer, som er specifikke for dennes fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet; "Registrant": rettighedshaveren eller ansøgeren til Domænenavnet, hvis Personlige Data vil blive placeret i WHOIS-databasen, hvis Domænenavnet tildeles; Registrering : retten, som er givet til Registranten til at bruge Domænenavnet i en afgrænset periode, som kan forlænges, uden overdragelse af ejendomsret, og med forbehold af de generelle bestemmelser og betingelser, der er fastlagt af 1) EURid 2) og enhver lovmæssig eller anden anvisning, som vedtages af en af den Europæiske Unions institutioner i denne forbindelse; Registreringsydelser : registrerings-, fornyelses-, overdragelses-, eller forvaltningsydelser i relation til Domænenavne, som tilbydes Registranter; "Registry Lock"; ydelsen som EURid tilbyder i henhold til artikel 8.2 i denne aftale og afsnit 8.6 i de generelle regler og betingelser og som skal beskytte domænenavne mod ej ønskede ændringer, overførsel eller deletion, gennem at låse domænenavnet.

3 Regler : alle regler og forordninger, der gælder.eu-topdomænet, herunder, men ikke begrænset til forordning 733/2002, forordning 874/2004, forordning 1654/2005, påfølgende tillæg, registreringspolitikken, vilkårene, WHOIS-politikken, Sunrise-reglerne, ADR-reglerne og supplerende ADR-regler, som bl.a. er offentliggjort på EURids hjemmeside (www.eurid.eu) og Tjekkiets Voldgiftsrets webside (www.adr.eu); Artikel 2. AKKREDITERING AF REGISTRATOREN 2.1 Aftalens formål Med denne aftale akkrediterer EURid registratoren og giver derved registratoren ret til at udbyde Registreringsydelser til Registranter i henhold til nedenstående vilkår. Denne aftale giver ikke Registratoren nogen ret, bemyndigelse eller autoritet til at drive eller forvalte registret Ikke-eksklusivitet De rettigheder som gives til Registratoren iht. denne aftale er ikke-eksklusive, og det står EURid fuldstændig frit for at udnævne andre Registratorer. 2.3 Overholdelse af reglerne Registratoren skal overholde reglerne, og skal afholde sig fra direkte eller indirekte samarbejde med hvilken som helst Registrant, der overtræder reglerne, eller der tilskynder til en sådan overtrædelse. Registratoren skal straks informere EURid hvis Registratoren bliver opmærksom på en sådan overtrædelse. 2.4 Sprog Ved ansøgning om akkreditering kræves det, at alle ansøgende Registratorer angiver de sprog, som de anvender ved deres ydelse af Registreringsydelser. Alle akkrediterede Registratorer opregnes på listen over akkrediterede.eu-registratorer på EUrids hjemmeside med angivelse af de sprog, som de anvender ved deres ydelse af Registreringsydelser. Registratoren garanterer, at Registrator vil gøre vilkårene for ydelser tilgængelige, opstille en liste over ydelser og priser samt yde kundesupport på det/de angivne sprog, idet der ved kundesupport på et givet sprog forstås telefonisk og/eller elektronisk support. Registratorer er også forpligtet til at levere alle Registreringsydelser på de angivne sprog. Registratorer uden en fungerende hjemmeside, hvor de offentliggør deres tilbud og kontaktdetaljer, anses ikke for at yde kundesupport. Registratorer er forpligtet til at yde kundesupport på mindst ét af Den Europæiske Unions officielle sprog. Hver Registrator er forpligtet til at have sine egne særskilte og fungerende -adresser. Hvis Registratoren undlader at yde denne support på et eller flere af de angivne sprog, kan EURid fjerne angivelsen af det pågældende sprog fra Registratoren. Desuden udgør en sådan undladelse en væsentlig misligholdelse af denne aftale. 2.5 Tekniske kompetencer Registratoren garanterer, at registrator har de tekniske kompetencer, som er nødvendige for effektivt at udføre de forskellige opgaver (ny registrering, domæneopdatering, overdragelse af domæne m.v.) ved brug af EURids automatiske systemer.

4 Registratoren er forpligtet til at levere Registranten alle de Registreringsydelser, der tilbydes af EURid. For eksempel (men ikke begrænset til): - Ændring af DNS-servere - Opdatering af kontaktoplysninger - Fornyelse af domænenavnet - Overdragelse af domænenavne Enhver Registrator, der fremsætter urigtige udsagn om tekniske begrænsninger gældende EURid, anses for at have misligholdt aftalen. 2.6 Brug af betegnelsen Akkrediteret registrator Når akkrediteringsproceduren er afsluttet tilfredsstillende, må Registratoren benævne sig Akkrediteret registrator. Registratoren må dog ikke erklære eller antyde, at den pågældende status som Akkrediteret registrator blev opnået på basis af kvaliteten af Registratorens ydelser. Artikel 3. REGISTRERING AF DOMÆNENAVN Ifølge denne aftale vil EURid registrere og give ret til at bruge ethvert Domænenavn, for hvilket Registratoren anmoder om registrering eller fornyelse på vegne af registranten, men for Registratorens egen regning. Retten til at bruge Domænenavnet tildeles kun, hvis ansøgningen er i overensstemmelse med reglerne. Artikel 4. REGISTRATORS FORPLIGTELSE Registratoren skal: - Garantere og dokumentere, at enhver Registrant, som Registratoren registrerer et Domænenavn for, har accepteret de regler, som gjaldt på tidspunktet for ansøgningen. Registratoren skal, ved EURids første anmodning - og uden unødigt ophold - forsyne EURid med dokumenter, der påviser Registrantens accept af reglerne. - Garantere og dokumentere, at enhver Registrant, som Registratoren registrerer et domænenavn for, opfylder kravene i forordning 874/2004, artikel 3, herunder, men ikke begrænset til Registrantens bekræftelse af, at ansøgningen om registrering af Domænenavnet er fremsat i god tro og ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder i henhold til forordning 874/2004, artikel 3. Registratoren skal ved EURids første anmodning og uden unødigt ophold forsyne EURid med dokumenter, der viser, at Registranten overholder forordning 874/2004, artikel 3. - Garantere, at enhver Registrant, som Registratoren registrerer et Domænenavn for, opfylder alle krav i henhold til reglerne om opnåelse eller fornyelse af Domænenavnsregistreringen, herunder især, men ikke begrænset til, kravene i EF-forordning 733/2002 og EF-forordning 874/2004, som indeholder de generelle kriterier for opnåelse af domænenavnet.eu. Manglende opfyldelse af disse krav kan medføre omgående ophævelse af registreringsaftalen. - Oplyse hver Registrant om alle oplysninger, som EURid har tilsendt til Registratoren, særligt hvor disse oplysninger kan påvirke forholdet mellem Registranten og EURid, eller hvor de tilsendte oplysninger angår den mulige ophævelse af Domænenavnsregistreringen. - Garantere, at Domænenavnets registreringsperiode, som aftalt med Registranten, til enhver tid svarer til den faktiske registreringsperiode, der fremgår af WHOIS-databasen.

5 - Altid under Registreringsproceduren forelægge (herunder, men ikke begrænset til registreringer i WHOIS-databasen) data om den Registrant, der fremlagde den indledende ansøgning om registrering af det eller de pågældende Domænenavn(e), og ikke egne data. Den i kontaktoplysningerne oplyste -adresse vil være Registrantens og ikke Registratorens, medmindre Registranten udtrykkeligt anmoder om, at Registratorens -adresse oplyses. Efter Registreringsproceduren skal Registratoren garantere, at oplysningerne i WHOIS-databasen til enhver tid er Registrantens data og ikke egne data. - Ikke registrere Domænenavne uden at have fået udtrykkelige instrukser herom af Registranten. Uanset ovenstående kan Registratoren registrere et begrænset antal Domænenavne, der udelukkende er til eget brug, uden at have fået udtrykkelige instrukser herom af Registranten, og i så fald skal Registratoren ved første anmodning og uden unødigt ophold forsyne EURid med dokumentation for, at disse Domænenavne udelukkende er registreret til Registratorens eget brug. For så vidt angår dette afsnit anses Registrantens instrukser, der har væsentlige ligheder med eller tilknytning til Registratorens (herunder, men ikke begrænset til: at de har samme telefonnummer eller -adresse, eller at den kontaktperson, der er opgivet for instansen, er identisk med Registratorens tekniske kontakt eller faktureringskontakt) ikke for at være udtrykkelige instrukser i dette afsnits forstand. Artikel 5. SUNRISE-PERIODE Under opstarten af registreringen af.eu-domænenavne, vil der være en periode for trinvis registrering (det vil sige Sunrise perioden ) som angivet i forordning 874/2004, for at tillade offentlige instanser og indehavere at ældre rettigheder til et navn adgang at ansøge om registrering af disse navne, før EURid begynder at godkende registreringsansøgninger efter først-i-tid-princippet. Tidsrammen, udtrykkelige forpligtelser, vilkår i forbindelse med Sunrise-perioden samt de ansøgningsgebyrer (herunder ekspeditionsgebyrer og valideringsgebyrer), der gælder i Sunrise-perioden, vil blive sendt pr. til den -adresse, Registratoren opgav under akkrediteringsproceduren, og som er offentliggjort på EURids hjemmeside, senest to måneder, inden de træder i kraft. EURid vil godtgøre Registratoren de godkendelsesgebyrer, denne er blevet afkrævet i forbindelse med ansøgninger om Domænenavne fra Registranter, som er indsendt i løbet af Sunrise-perioden, såfremt disse ansøgninger er blevet ugyldige som følge af tildeling af et tilsvarende domænenavn til en anden ansøger, eller når den udløbt. Ansøgninger, for hvilke der påberåbes status som offentlig instans, godtgøres ikke. Registratoren accepterer at godtgøre de Registranter, der befinder sig i ovennævnte situation, det beløb, som er modtaget fra EURid. Registratoren har dog ret til at tilbageholde et vederlag til dækning af de mulige administrationsomkostninger i forbindelse med godtgørelsen. Artikel 6 GEBYRER 6.1 Gebyrer 1. Registratoren skal foretage en forudbetaling til EURid i form at et engangsgebyr på mindst EUR (femtusinde euro), eksklusive bank- eller overførselsgebyrer, før denne kan blive Akkrediteret registrator. Beløbet er en forudbetaling, hvorfra EURid trækker Registratorens registrerings- fornyelses-, periodeforlængelses-, genåbnings- og overførselsgebyrer i henhold til denne artikel, samt Sunriseansøgningsgebyrer i henhold til artikel 5. EURid udsteder månedlige fakturaer for alle forfaldne registrerings-, fornyelses-, periodeforlængelses-, genåbnings- og overførselsgebyrer i henhold til artikel 6.1. Betalingen af disse fakturaer vil gå til betaling af engangsgebyret.

6 Hvis forudbetalingen udgør nul forud for EURids månedlige fakturering eller forud for betalingen af en ubetalt faktura, vil EURid ikke længere udstede eller forny registreringer, som den pågældende Registrator ansøger om, før EURid har modtaget et beløb, der mindst er på størrelse med engangsgebyret i henhold til artikel 6.1. Registratoren vil ikke få renter af forudbetalingen (uanset artikel 6.2). Uanset undtagelserne fastsat i artikel 12 i denne aftale, vil restbeløbet af forudbetalingen blive tilbagebetalt til Registratoren ved aftalens udløb, eller i tilfælde af Registratorens misligholdelse af aftalen, når aftalen normalt ville ophøre i overensstemmelse med artikel Registratoren skal betale registrerings-, fornyelses-, genåbnings- og periodeforlængelsesgebyrer for de Domænenavne, som denne registrerer, fornyer, genåbner eller forlænger på vegne af enhver Registrant. De gældende registrerings-, fornyelses- og forlængelsesgebyrer ved underskrivelsen af denne aftale, fremgår af bilag 1. Gebyret for registrering, fornyelse og forlængelse af et domænenavn trækkes straks fra engangsgebyret i henhold til artikel 6.1. Registratoren skal træffe foranstaltninger til at slette et Domænenavn før udløbsdatoen. Domænenavne, som ikke er slettet før udløbsdatoen, fornyes automatisk, og de tilsvarende gebyrer trækkes automatisk fra engangsgebyret i henhold til artikel Registratoren kan anmode EURid om at overføre alle eller enkelte af dennes Domænenavne til en anden akkrediteret Registrator. EURid beregner et særligt overførselsgebyr for dette. Overførselsgebyret, som gælder ved underskrivelsen af aftalen, fremgår af bilag 1. Overførselsgebyret vil blive trukket fra engangsgebyret i henhold til artikel 6.1, så snart overførslen er gennemført. 4. Ved tilfӕlde af en overførsel af et domӕnenavn i henhold til afsnit 7 i de generelle betingelser og afsnit 10 i registreringspolicen, skal den gӕldende afgift for sådan en overførsel erlӕgges og automatisk trӕkkes fra kontoen hørende til den anmodende Registratoren samtidig som overførselen er effektiv. EURid refunderer ikke nogen som helst afgift (helt eller delvis) til den tidligere Registrator. 5. For at beskytte Registranten mod ufrivillige sletninger sættes Domænenavne i karantæne i en vis periode efter sletning, uanset om sletningen blev begæret af Registranten, eller om den skyldes manglende fornyelse. I denne periode kan Domænenavnet blive genaktiveret efter anmodning fra Registranten. EURid beregner et særligt gebyr for genaktiveringen af hvert enkelt Domænenavn, som trækkes fra engangsgebyret i henhold til artikel 6.1. Perioden, hvori Domænenavnet kan genaktiveres, samt det genaktiveringsgebyr, der gælder ved underskrivelsen af denne aftale, fremgår af bilag I tilfӕlde af en Registry Lock af et domӕnenavn I henhold til artikel 8.2 i denne aftale og afsnit 8.6 i de generelle betingelser, skal de gӕldende afgifter anført i Exhibit 1 betales. 7. EURid kan til hver en tid ændre de nævnte gebyrer i artikel 6.1 og vil oplyse Registratoren om enhver ændring, senest 30 dage før de nye gebyrer træder i kraft. EURid skal sende denne oplysning via til den adresse, Registratoren opgav under akkrediteringsproceduren, og offentliggøre de nye gebyrer på sin hjemmeside. 6.2 Betaling 1. De fakturaer, som EURid månedligt sender til Registratoren, skal betales i henhold til de betalingsanvisninger, der angives i fakturaerne. Registrerings- og fornyelsesgebyrer forfalder samtidig med, at Domænenavnet registreres, eller registreringsperioden fornyes, uanset om Registratoren har modtaget betaling fra Registranten. 2. Fakturaer skal betales senest 30 dage efter fakturadatoen. Straftillæg ved forsinket betaling forfalder uden forudgående varsel med følgende beløb: - 10 % af det forfaldne beløb (minimum 250,00 euro,) og,

7 - rente på 1 % pr. måned for hver påbegyndt måned. Dette har ikke indvirkning på øvrige retsmidler i denne aftale. Artikel 7. TEKNISKE BESTEMMELSER 7.1 Registreringsproceduren Registreringsproceduren er fuldt automatiseret, og Registratoren skal overholde de procedurer, som er udarbejdet af EURid, til registrering, fornyelse eller forvaltning af et Domænenavn, herunder procedurerne for Sunrise-perioden og for opdatering af oplysninger om Registranter. Der findes en oversigt over disse procedurer på EURids hjemmeside. EURid kan ændre registreringsproceduren og skal, senest 30 dage før de nye procedurer træder i kraft, oplyse Registratoren om enhver ændring via og ved offentliggørelse af de nye procedurer på EURids hjemmeside. Samtidig skal EURid forsyne Registratoren med alle de tekniske oplysninger, der er nødvendige for at implementere ændringerne. 7.2 Tekniske mangler Registratoren må ikke overbelaste EURids netværk eller hindre EURid i at levere sine ydelser (f.eks. gennem DoS (denial of service)-angreb). Registratoren må ikke agere på en sådan måde, at det kan true stabiliteten på internettet. Hvis Registratoren misligholder disse forpligtelser, kan EURid øjeblikkeligt og uden varsel suspendere denne aftale i 14 dage. EURid kan ophæve aftalen, såfremt Registratoren efter 14 dage fortsat misligholder disse forpligtelser Adgang til EURid-software Registratoren er forpligtet til at benytte adgangen til EURids softwarekomponenter i god tro og i overensstemmelse, både funktionelt og teknisk, med brugervejledningerne, der er offentliggjort på EURids hjemmesider, eller som er gjort tilgængelige på anden måde, f.eks. på papir, cd/dvd osv., herunder anvendelige nyhedsmeddelelser og/eller nyhedsbreve. I tilfælde af, at Registratoren bemærker en funktionsfejl, er denne forpligtet til, i fortrolighed, at underrette EURid herom, sammen med alle former for støttemateriale, der kan hjælpe EURid med at finde og efterfølgende rette/forbedre de angivelige funktionsfejl. Registratoren har under ingen omstændigheder lov til at offentliggøre sine undersøgelsesresultater via pressen, nyhedsgrupper, blogs eller på anden måde, inden denne inden for en rimelig frist på mindst 30 arbejdsdage regnet fra datoen for den oprindelige meddelelse har modtaget en officiel meddelelse fra EURid om diagnose og udbedring af det nævnte tilfælde. Hvis Registratoren på ethvert tidspunkt offentliggør sine undersøgelsesresultater efter denne periode, er Registratoren forpligtet til også at offentliggøre EURids meddelelse i sin helhed.

8 Artikel 8. OVERFØRSEL Af DOMÆNENAVN OG REGISTRY LOCK 8.1 Overførsel af et domӕnenavn Registratoren skal give Registranten ret til at overføre domӕnenavnet til en ny Registrant og/eller til en anden akkrediteret registrator. Sådan en overførsel skal foretages i henhold til afsnit 10 i registreringspolicen og afsnit 7 i de generelle betingelser. Gennem at følge proceduren anført deri, anerkender og garanterer Registratoren gyldigheden af overførslen af domӕnenavnet. Registratoren skal samarbejde med (den nuvӕrende og/eller den nye) Registranten, den nye Registratoren og EURid gennem hele overførselsproceduren. Hvis Registratoren ikke overholder disse forpligtelser er EURid berettiget til at udføre overførslen og kan ikke drages til ansvar herfor. 8.2 Registry Lock Til enhver tid har den akkrediterede Registrator muligheden at abonnere på Registry Lock servicen i henhold til afsnit 8.6 i de generelle betingelser og proceduren angivet på Extranettet (https://secure.registry.eu). Artikel 9. PRIVATLIVSPOLITIK Registratoren skal have en klar politik til beskyttelse af privatlivets fred i overensstemmelse med alle gældende nationale, europæiske og internationale regler om databeskyttelse og oplyse sine Registranter herom. Registratoren må ikke sende spam-mail til eksisterende eller potentielle Registranter med henblik på at overtale dem til at gøre brug af sine ydelser. Opfordringer til nuværende Registranter om at forny deres Domænenavne og overførsel til Registranterne af supplerende oplysninger om de tilbudte ydelser anses dog ikke for at være spam-mail. Registratoren må ikke videregive Registranters personlige data til tredjeparter, medmindre de er blevet anmodet herom af de pågældende offentlige myndigheder, eller det sker med henblik på vedligeholdelse af EURids WHOIS-funktion. Registratoren udpeges hermed til Databehandler med hensyn til indsamling og overførsel af personlige data til EURid og fungerende Dataansvarlig vedrørende Registranter, der ansøger om Registrering af et Domænenavn eller fornyelse af en registreringsperiode. Med henblik herpå skal Registratoren: a) Hvis denne er etableret i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde overholde gældende lovgivning om databeskyttelse i den medlemsstat, hvor Registratoren er etableret, og godtgøre og holde EURid sagesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af en denne lovgivning i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale. b) Hvis denne er etableret i et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om hvilket det er tilkendegivet, at det garanterer et passende beskyttelsesniveau i henhold til nationale love eller af internationale forpligtelser, som det har indgået ved en beslutning truffet af EU-Kommissionen i henhold til direktiv 95/46/EF, artikel 25(6), overholde gældende lovgivning om databeskyttelse i det retsområde, hvor registratoren er etableret, og godtgøre og holde EURid skadesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af denne lovgivning i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale.

9 c) Hvis denne er baseret i et land, som ikke opfylder vilkårene fremlagt i punkt (a) eller (b) ovenfor, overholde de kontraktlige standardklausuler, der er vedtaget i henhold til EU- Kommissionens beslutning 2002/16/EF af 27. december 2001, og godtgøre og holde EURid skadesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af disse kontraktlige bestemmelser i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale. d) Hvis baseret i De forenede Stater skal Registratoren: - overholde de såkaldte Safe Harbour Privacy Principles, der er udstedt af det amerikanske erhvervsministerium ( Department of Commerce ), give EURid passende oplysninger herom, og godtgøre og holde EURid skadesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af disse bestemmelser i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale; eller - indføre de kontraktlige bestemmelser i henhold til (c) ovenfor, og godtgøre og holde EURid skadesløs for handlinger udført af enhver tredjepart som følge af overtrædelser af disse kontraktlige bestemmelser i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale. Artikel 10. VARIGHED Denne aftale er indgået for en periode på et år regnet fra Akkrediteringsdatoen til den sidste dag i den måned, hvor aftalen bliver et år gammel. Ved udløbet af denne periode vil aftalen efterfølgende blive forlænget med et år ad gangen, medmindre den ene af parterne skriftligt og senest tre måneder før udløbet af aftalens første periode eller senest tre måneder før udløbet af en efterfølgende etårsperiode af aftalen underretter den anden part om, at den ikke ønsker at forlænge aftalen. Artikel 11. OPHÆVELSE AF AFTALEN 11.1 Ophævelse af EURids registreringstilladelse Denne aftale ophæves øjeblikkeligt, hvis EURid uanset årsagen ikke længere er i stand til at registrere Domænenavne. Registratoren kan ikke gøre EURid erstatningsansvarlig som følge af aftalens ophævelse, medmindre denne skyldes grov misligholdelse eller svig fra EURids side. EURid skal øjeblikkeligt underrette Registratoren om ethvert forhold, som kommer til EURids kendskab, som med rette kan forventes at medføre ophævelse af EURids registreringstilladelse. Når EURid bliver opmærksom på den forestående ophævelse af registreringstilladelsen, skal EURid gøre sit bedste for: - at muliggøre videreførelse eller overførsel af de eksisterende kontrakter mellem EURid og Registratorerne på ophævelsesdatoen; - at opnå en opsigelsesperiode for registreringstilladelsen før ophævelsen Misligholdelse af kontrakt Hvis Registratoren misligholder denne aftale, herunder og uden begrænsning artikel 2.3, sender EURid en til den -adresse, registratoren opgav under akkrediteringsprocessen, og et anbefalet brev til Registratoren med anmodning om, at Registratoren skal ophøre med at misligholde aftalen.

10 EURid kan ophæve aftalen uden varsel og uden godtgørelse, såfremt Registratoren ikke reagerer eller ikke ophører med at misligholde aftalen senest 14 dage efter datoen af kommunikationen Konkurs eller virksomhedsopløsning Denne aftale ophæves øjeblikkeligt uden godtgørelse, hvis, - Registratoren går konkurs; eller - Registratoren ansøger om akkord; eller - Registratorens virksomhed opløses. Artikel 12. KONSEKVENSER AF REGISTRATORAFTALENS OPHÆVELSE Ved aftalens ophævelse skal Registratoren øjeblikkeligt betale eventuelle gebyrer, der var forfaldne forud for ophævelsen. EURid overfører Domænenavnene for den Registrator, hvis aftale er blevet ophævet, til en eller flere andre akkrediterede Registratorer efter anmodning fra den Registrator eller den person, der er berettiget til repræsentere denne. I så fald beregner EURid det i artikel nævnte overførselsgebyr og trækker gebyret fra engangsgebyrets restbeløb, der blev betalt i overensstemmelse med artikel 6.1 i denne aftale. Registratoren vil blive godtgjort et eventuelt restbeløb ved udløbet af aftalens første periode eller, hvis dette er relevant, ved udløbet af den gældende etårige forlængelsesperiode. Det bemærkes, at en sådan godtgørelse ikke vil blive betalt inden udløbet af Sunrise-perioden i henhold til artikel 5. Hvis aftalen ophæves, og det ikke lykkes Registratoren at overføre de Domænenavne, der er i dennes portefølje, til en eller flere andre Registratorer inden for en måned af aftalens ophævelse, skal EURid underrette Registranterne om, at deres Domænenavne er blevet henlagt i overensstemmelse med forskrifterne. Denne oplysning sendes via til den -adresse, Registratoren opgav under registreringsproceduren, og som er offentliggjort på EURids hjemmeside, senest to måneder inden den træder i kraft. Samtidig skal EURid oplyse Registranterne om, at de har en måned til at vælge en anden Registrator. EURid har ret til at fakturere omkostningerne i forbindelse med denne oplysningsproces, hvis disse omkostninger overstiger engangsgebyrets restbeløb. Hvis Registranten udpeger en anden registrator, pålægger EURid den nye Registrator fornyelsesgebyrerne, når registreringsperioden under den gamle Registrator udløber. Hvis Registranten ikke udpeger en anden Registrator, opsiger EURid registreringen af Domænenavnet ved udløbet af registreringsperioden. Domænenavnet forbliver i karantæne (i den længste af følgende to perioder): - Tre måneder efter udstedelsen af påbuddet til Registranten om at udpege en ny registrator; eller - To måneder efter registreringsperiodens ophør. Så længe Domænenavnet er sat i karantæne, kan Registranten udpege en anden Registrator. Den eventuelle Registrator skal sende en begrundet ansøgning til EURid om at blive den nye Registrator og om at genoprette de ophævede registreringer.

11 Artikel 13. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER Registratoren er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden akkrediteret Registrator, hvis Registratoren underretter EURid skriftligt, og senest en måned før overdragelsen træder i kraft. Artikel 14. GARANTIER Registrator skal holde EURid skadesløs for ethvert inden- eller udenretligt erstatningskrav, der fremsættes af Registranter eller tredjeparter mod EURid, for de produkter og ydelser, EURid eller Registratoren tilbyder, herunder, men ikke begrænset til følgende: - Krav i forbindelse med Registratorens misligholdelse af denne aftale; - Krav i forbindelse med udstedelse eller manglende udstedelse, fornyelse eller manglende fornyelse af registrering af Registrantens eller en tredjeparts Domænenavn; - Krav i forbindelse med ophævelsen af EURids registreringstilladelse under eu -domænet (uanset artikel 11.1 i denne Aftale); - Tredjeparters påberåbelse af rettigheder til et Domænenavn; eller - Krav i forbindelse med tekniske fejl eller mangler. Artikel 15. DIVERSE 15.1 Denne aftales virkning over for tredjeparter Denne aftale opretter kun rettigheder og forpligtelser for de underskrivende parter og ikke for tredjeparter. Tredjeparter kan ikke påberåbe sig nogen rettigheder over for registrator eller EURid Ændringer Begge parter skal tiltræde ændringer i denne aftale, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalen. Hvis EURid anmoder om en ӕndring af denne aftale, skal de underrette Registratoren herom (herunder via og/eller publikation på EURids hjemmeside) og Registratoren anses have accepteret sådan en ӕndring medmindre det protesterer ӕndringen senest 30 dage efter bekendtgørelsen af EURid. Uanset det foregående afsnit kan EURid ændre reglerne, hvis Registratoren underrettes herom, senest 30 dage før ændringerne træder i kraft. EURid skal sende disse oplysninger via til den adresse, Registratoren opgav under akkrediteringsproceduren, og offentliggøre dem på sin hjemmeside Tvister Denne aftale er underlagt belgisk lov. Alle tvister skal indbringes for domstolene i Bruxelles Intellektuel ejendomsret Denne aftale ændrer ikke status af de pågældende parters intellektuelle ejendomsret (især, men uden begrænsning, overdrager ingen af parterne ejendomsretten til, eller giver deres intellektuelle ejendomsrettigheder i licens).

12 15.5 Brug af logos og EURids navn Denne aftale giver ikke Registratoren ret til at bruge EURids logo eller navn, medmindre sidstnævnte har givet udtrykkelig tilladelse hertil. EURid kan oprette specifikke logoer til fordel for Registratoren og kan give Registratoren ret til at anvende disse logoer. Hvis dette sker, oplyser EURid Registratoren herom. Ved denne aftales ophævelse i henhold til artikel 10, 11 og 12 skal Registratoren ophøre med enhver brug af EURids logo, som hidtil havde været tilladt i overensstemmelse med foregående afsnit Registratorens hjemmeside Registratoren er forpligtet til at have sin egen hjemmeside, og i tilfælde hvor registreringer administreres via en hjemmeside, der tilhører en tredjepart, holdes Registratoren ansvarlig for alt indhold på denne parts hjemmeside. I begge tilfælde er Registratoren forpligtet til at underrette EURid om den nøjagtige reference til dennes hjemmeside, hvor der henvises til Domænenavnsregistreringen. EURid har ret til at registrere denne reference på sin egen hjemmeside, så Registranter kan kontakte Registratoren direkte. EURid har også ret til at opdatere denne reference, hvis den viser sig at være forældet. For EURid For Registratoren Marc Van Wesemael General Manager (Navn + Titel + Dato)

13 Bilag 1. Registrerings- og fornyelsesgebyrer, som gælder ved underskrivelsen af denne aftale 1. Registreringsgebyret for et Domænenavn er 4 EUR (ekskl. moms) på tidspunktet for underskrivelsen af denne aftale mellem EURid og Registratoren. Dette gebyr inkluderer retten til at bruge Domænenavnet i en 1-års periode efter registreringen. 2. Fornyelses- eller periodeforlængelsesgebyret for et Domænenavn er 3.75 EUR (ekskl. moms) på tidspunktet for underskrivelsen af denne aftale mellem EURid og Registratoren; 3. Afgiften for overførsel af et Domænenavn i henhold til afsnit 10.1 og 10.2 i registreringspolicen, er 4 euro (eksl. moms); 4. Afgiften for Registry Lock servicen i henhold til afsnit 7 i de generelle betingelser, er 10 euro (eksl. moms) per domӕnenavn; 5. Gebyret for EURids overdragelse af et stort antal Domænenavne efter forudgående anmodning fra Registratoren er 00,25 EUR (ekskl. moms) pr. Domænenavn med et minimumsbeløb på 500,00 EUR (ekskl. moms) pr. bestilt transaktion. 6. Gebyret for genaktivering af et Domænenavn, som er blevet sat i "karantæne", er 3.75 EUR (ekskl. moms). Domænenavne, der er sat i "karantæne", kan genaktiveres i en periode på 40 dage efter, at de er slettet. 7. Gebyret for genaktivering af et Domænenavn, som er blevet sat i "karantæne", og som samtidig overføres til en ny Registrator, er 4 EUR (ekskl. moms). Domænenavne, der er sat i "karantæne", kan genaktiveres 40 dage efter, at de er slettet.

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Regler for registrering af.eu-domænenavne

Regler for registrering af.eu-domænenavne Regler for registrering af.eu-domænenavne 1/14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Definitioner... 3 Formål og anvendelsesområde... 3 1. Registranten skal afgøre, om vedkommende opfylder de generelle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens

Læs mere