Salg- og lejebetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg- og lejebetingelser"

Transkript

1 Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014

2 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud. Hvis du bliver færre brugere på din løsning (fx sletter en bruger, vil dette blive krediteret på din næste faktura. Hvis du øger antallet af brugere vil dette bliver faktureret med det samme op til slutperioden på den regning du allerede har modtaget. Det vil sige når du i anden måned bestiller en ekstra bruger, modtager du en regning på den nye bruger gældende for løbende måned + 2 måneder. Næste gang vil du modtage en regning, hvor alle brugere er faktureret 3 måneder forud. Betaling Alle nævnte priser er eksklusiv moms. Der kan betales med kreditkort eller via faktura. Når du betaler for den første måneds abonnement, accepterer du også denne abonnementsaftale. Dit abonnement bliver herefter automatisk fornyet månedsvist indtil du opsiger aftalen. Dynateam udsteder en faktura eller en ordrebekræftelse via , så snart bestillingen er modtaget. Der kan betales med følgende: Dankort, Visa, Visa electron, Maestro, JCB og Mastercard eller via faktura. Betaling med betalingskort til Dynateam sker i samarbejde med PBS ved hjælp af "SSL" (Secure Socket Layer). Betalingskortnummer og udløbsdato sendes til PBS i krypteret form. Uvedkommende kan ikke opsnappe informationer om dit betalingskort og vi gemmer ikke dine kortoplysninger. Hvis du skifter kreditkort, er du forpligtet til at kontakte os med dine nye kortoplysninger. Ønsker du at vi skal slette dit kortnummer fra vores system, skal du blot kontakte os. Se vores kontaktoplysninger her. Vi leverer først ydelsen, når betalingen er modtaget. Bindingsperiode Du kan opsige din løsning når som helst til udløb i efterfølgende måned. Du vil blive krediteret hvis du er betalt for en længere periode. Dette kan forekomme da vi altid fakturerer 3 måneder forud. Betalingsbetingelser Ved fakturering skal betaling ske inden 14 dage. Herefter påløber renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Manglende rettidig betaling medfører rykkerskrivelser samt tilskrivning af renter. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,-. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

3 Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor Dynateam ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse Dynateam om gyldigt momsnummer. Dynateam er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende angivelser omkring salget til de danske myndigheder. Såfremt Dynateam pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder vi os retten til at fakturere denne udgift videre til kunden. Dynateam forbeholder sig retten til at stoppe driften af løsningerne, såfremt opkrævet abonnement m.v. ikke betales rettidigt, d.v.s. senest 14 dage efter forfaldsdato. Fortrydelsesret og opsigelse Du har ingen fortrydelsesret på din bestilling, men kan til enhver tid opsige aftalen. Abonnementsperioden for Lej1Nav løsninger fra Dynateam er 1 måned, medmindre andet er aftalt. Abonnementet fornyes automatisk for en ny tilsvarende periode, med mindre Dynateam har modtaget en skriftligt opsigelse senest 30 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Dynateam kan tilsvarende opsige aftalen med minimum 30 dages skriftligt varsel før odløbet af en igangværende abonnementsperiode. Begge parter kan skriftligt opsige abonnementsaftalen med øjeblikkeligt i tilfælde af væsentlig misligholdelse af kontrakten fra den anden part. Hvis opsigelsen skyldes væsentlig misligholdelse fra Kundens, forbeholder Dynateam sig ret til at lukke for adgangen til Lej1Nav med øjeblikket varsel. Alle data vil blive gemt indtil en endelig afgørelse har fundet sted. Hvis abonnementsaftalen opsiges af Kunden som følge af en væsentlig misligholdelse af kontrakten fra Dynateam, kan Kunden til enhver tid få udleveret sine data på et af Dynateam godkendt medie. Med hensyn til ophavsret, brugerrettigheder, adgang til kildekode og generelle licensbetingelser henvises til Microsofts Licensbetingelser. Dynateam er ikke forpligtet til at refundere Kunden nogen abonnementsafgifter som følge af opsigelsen af denne Abonnementsaftale. Ansvar Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. Kunden accepterer at der aldrig kan tillægges Dynateam eller nogen af Dynateam's medarbejdere nogen skyld for ovenstående. Kunden må ikke benytte sit abonnement hos Dynateam til at udsende spam, som det er beskrevet i Markedsføringslovens 6a. Såfremt Dynateam konstaterer at kunden har udsendt spam, kan Dynateam ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor for eventuelle tab og sagsanlæg som følge deraf. Ansvarsbegrænsning Dynateam er ikke ansvarlig overfor Kunden for tab og / eller genskabelse af data, produktion, renter, omsætning, fortjeneste, kontrakter, forventet fortjeneste, goodwill eller andre forretningsmuligheder eller til andre indirekte, økonomiske tab eller driftstab, selvom tabet eller skaden med rimelighed kunne forudses eller Dynateam er blevet underrettet om muligheden for, at sådanne tab eller skader kan opstå.

4 Ophavsret Lej1Nav (herunder kildekode) og al relateret dokumentation er beskyttet af dansk og international lovgivning om ophavsret. Generelt henvises til Microsoft Licensbetingelser omkring ophavsret og adgang til kildekoden Overdragelse og overførsel Ingen af parterne overdrage eller på anden måde overføre denne abonnementsaftale eller nogen af dens rettigheder eller forpligtelser uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part. Dynateam kan ved skriftlig meddelelse til, men uden behov for samtykke, Kunden, overføre denne abonnementsaftale til et andet selskab inden for Dynateam selskabsgruppen eller til en Dynateampartner forudsat at Dynateam hæfter overfor Kunden for udførelsen eller manglende opfyldelse af samtlige forpligtelser og virksomheder, der er fastsat i denne abonnementsaftale. Fortrolighed Parterne forpligter sig til at anvende alle oplysninger fortroligt, som bliver givet vedrørende den anden parts virksomhed. Endvidere forpligter parterne sig til ikke at videregive oplysninger om denne aftales indhold, samt at tilse at parternes ansatte ikke videregiver fortrolige informationer. Parternes pligt til fortrolighed gælder også efter denne samarbejdsaftales eventuelle ophør. Begge parter må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, videregive fortrolig information til tredjemand, og hver part skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre denne fortrolighed bevares. Fortrolige oplysninger må kun anvendes i forbindelse med denne abonnementsaftale. Uanset ovenstående kan en part videregive fortrolige oplysninger: Hvis og i det omfang, at oplysningerne er offentlig tilgængelige uforskyldt den oplysende part, eller Hvis og i det omfang, det kræves ved lov eller ved kendelse af retten, eller Hvis og i det omfang at de oplysninger, der allerede var kendt eller vil blive kendt fra en tredjepart, bortset fra ved tillidsbrud. Uanset ovenstående er Dynateam ikke forpligtet til at overholde fortrolighed i forbindelse med idéer, metoder, viden, know-how eller teknikker i forbindelse med Lej1Nav eller håndtering af oplysninger, som Dynateam har udviklet eller på anden måde fået kendskab til under udførelse af sine forpligtelser i henhold til denne abonnementsaftale. Force Majeure Parterne kan friholdes fra ansvar, såfremt en af parterne er forhindret i at gennemføre sine forpligtelser på grund af omstændigheder, der kan henføres til befriende omstændigheder, dvs. en omstændighed, som forsinker eller forhindrer opfyldelsen af denne aftale væsentligt. Som befriende omstændighed anses bl.a. regeringsindgreb, ny eller ændret lovgivning, konflikt på arbejdsmarkedet, blokader, brand eller andre ulykkestilfælde af større omfang. En part som påberåber sig ansvarsfrihed i henhold til ovenstående, forpligter sig til umiddelbart efter at den befriende omstændighed er indtrådt at underrette den anden part herom.

5 Tvist Denne abonnementsaftale er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Opstår der uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende abonnementsaftalen, skal enhver tvist afgøres ved voldgift. Alle tvister, der opstår i forbindelse med denne abonnementsaftale (herunder, uden begrænsning, det er gyldigheden, fortolkningen og anvendelighed) skal endeligt afgøres ved bindende voldgift i Voldgiftsinstituttet. Ved voldgift udnævner hver part en branchekyndig voldgiftsmand, og de to voldgiftsmænd skal, inden sagens behandling påbegyndes, udnævne en opmand, der skal være jurist. Kan de ikke enes om valg af opmand, udnævnes han af Præsidenten for Sø- og Handelsretten. Såfremt en part ikke har valgt voldgiftsmand inden 8 dage efter at have fået meddelelse om, hvem den anden part har udnævnt som sin voldgiftsmand, kan sidstnævnte forlange, at den anden voldgiftsmand udnævnes af Præsidenten for Søog Handelsretten. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om procedure for sagens behandling og tager i sin kendelse stilling til, hvem der skal betale sagens omkostninger. Voldgiften skal finde sted i København, Danmark. Det sprog, der anvendes i voldgiftssagen skal være dansk eller engelsk. Det er de almindelige domstole i Danmark, der har jurisdiktion over tvister vedrørende ubestridte betalinger. Generelt Kunden er forpligtet til altid at holde Dynateam informeret om nuværende adresse. Dette kan ske via , brev eller telefon. Dynateam forbeholder sig ret til at ændre foretningsbetingelser, specifikationer og priser. Evt. prisændringer vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementperiode og blive varslet til kunden pr. telefon eller mail. Dynateam giver aldrig personlige data eller andre informationer indtastet på denne website til tredje mand (f.eks. direct marketing eller lign.). De indtastede oplysninger bliver kun brugt til at servicere dig, når du handler hos os. Du accepterer ved denne aftale, at Dynateam gerne må sende nyheder, tilbud eller kampagner pr. mail og post. (dette kan du frabede dig når som helst) Support Med lej1nav er Dynateam de første i verden til at udbyde NAV2015 fra Microsoft Dynamics i skyen! Det er ligeledes vores mission at være de dygtigste på markedet for lejeløsninger på NAV2015 vi sikrer jer ligeledes support fra vores hotline på tlf.: vores hovedkontor i Herlev på tlf

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere