Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12"

Transkript

1 Årsrapport Alm Brand Bank 2013 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

2 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2013

3 Indhold 4 Selskabsoplysninger 5 Koncernoversigt 7 Ledelsens beretning 8 Hoved- og nøgletal 9 Alm. Brand Bank 22 Kunden 24 HR 26 Redegørelse for virksomhedsledelse 30 Kapitalforhold 33 Investorforhold 35 Ledelsespåtegning 36 Revisionspåtegninger 38 Regnskab 39 Resultat- og totalindkomstopgørelse 40 Balance 42 Egenkapitalopgørelse 43 Pengestrømsopgørelse 44 Segmentoplysninger 46 Oversigt over noter 47 Noter 94 Nøgletalsdefinitioner 96 Ledelseshverv og særlige kompetencer Alm. Brand Bank årsrapport

4 Selskabsoplysninger Direktion Administrerende direktør Kim Bai Wadstrøm Ansat i Alm. Brand siden 2011 Adm. direktør i Alm. Brand Bank A/S siden 2011 Bestyrelse Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Arne Nielsen Jan Skytte Pedersen Ebbe Castella Søren Boe Mortensen Christian Bundgaard, Medarbejdervalgt Torben Jensen, Medarbejdervalgt Pia Støjfer, Medarbejdervalgt Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Intern revision Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef Registrering Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Adresse Midtermolen København Ø Telefon: Telefax: Internet: 4 Alm. Brand Bank årsrapport 2013

5 selskabsoplysninger / koncernoversigt Koncernoversigt Alm. Brand Bank Alm. Brand Leasing Alm. Brand Formue Banken har to datterselskaber: Alm. Brand Leasing A/S Alm. Brand Formue A/S I koncernen indgår yderligere fem 100 % ejede datterselskaber, som er stiftet eller erhvervet i forbindelse med overtagelse af ejendomme i midlertidig besiddelse. Ejerforhold Banken er et 100 % ejet datterselskab af det børsnoterede Alm. Brand A/S. Koncernregnskabet for Alm. Brand Bank A/S indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. Banken er desuden depotselskab for: Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Alm. Brand Bank årsrapport

6 Kunden Først Alm. Brand Bank årsrapport 2013

7 Ledelsens beretning Alm. Brand Bank årsrapport

8 Hoved- og nøgletal Koncerntal Resultat- Opgørelse Mio.kr Fortsættende Aktiviteter: Netto rente- og gebyrindtægter, Privat Handelsindtægter (ekskl. kursreguleringer) Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Afskrivninger Basisresultat Kursreguleringer Resultat af kapitalandele Alm. Brand Formue (bankens ejerandel) Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat, fortsættende aktiviteter Aktiviteter under afvikling: Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat, aktiviteter under afvikling Samlet resultat før skat og minoritetsinteresser Skat Årets resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Årets resultat, koncern Balance Nøgletal Udlån, fortsættende aktiviteter Udlån, aktiviteter under afvikling Indlån Egenkapital Heraf minoritetsinteresser Balance Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Rentemarginal 1,6% 1,4% 1,6% Indtjening pr. omkostningskrone 0,38 0,42 0,08 Årets nedskrivningsprocent 2,1% 2,8% 6,0% Solvensprocent 18,4% 18,5% 16,8% Egenkapitalforrentning før skat 33,8% 41,6% 94,5% Egenkapitalforrentning efter skat 27,9% 30,6% 75,8% Banken har i årsrapporten for 2013 introduceret en ny hoved- og nøgletalsoversigt, der viser en opdeling i fortsættende aktiviteter og aktiviteter under afvikling. Opdelingen har af registreringsmæssige årsager først været mulig at foretage fra Resultatopgørelsen og udlån er i ledelsens beretning opdelt på fortsættende aktiviteter og aktiviteter under afvikling. Resten af årsrapporten har ikke samme opdeling, idet betingelserne i IFRS 5 ikke er fuldt opfyldt, herunder opfyldes betingelsen om realisering inden for 12 måneder ikke. Alm. Brand Formue er opgjort som bankens ejerandel inkl. resultat fra afdækning af aktierisici. Der henvises til regnskabspraksis for en beskrivelse af indholdet i de enkelte regnskabslinjer. Nøgletal er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning samt Den Danske Finansanalytikerforenings 8 Alm. Brand Bank årsrapport Anbefalinger 2013 og Nøgletal 2010.

9 hoved- og nøgletal / alm. brand bank Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt privatkunder målt på husstande. Banken tilbyder produkter, der dækker finansielle behov hos privatkunder. Herudover har banken aktiviteter inden for leasing af biler til både privat- og erhvervskunder, handel med og analyse af obligationer, aktier og valuta (Markets) samt inden for kapitalforvaltning (Asset Management). Banken har desuden en portefølje af udlån, som er under afvikling. Porteføljen består primært af engagementer inden for landbrug, erhverv samt pantebreve. Marked Privat Privatkundemarkedet var også i 2013 præget af tilbageholdenhed i det private forbrug. Generelt har privatkunderne fortsat fokus på nedbringelse af bankgæld samt opsparing. Boligmarkedet har i 2013 været inde i en svag bedring, men vendingen er skrøbelig, og der er betydelige geografiske forskelle. Markedet er stadig trægt, og det er kun i og omkring de større byer, der er registreret en reel forbedring. Generelt opleves investeringslysten hos den almindelige private bankkunde igen som positiv efter en række år med stor tilbageholdenhed. Der kan spores en stigende optimisme, men den har endnu ikke givet udslag i en betydende stigning i bankens kurtageindtægter fra privatområdet. Regeringens introduktion af Alderspension har som forventet medført, at mange kunder har valgt at gøre brug af muligheden for at betale afgiften af kapitalpensionsindskud allerede nu frem for ved udløb. Samlet betyder udviklingen med faldende udlån, et trægt boligmarked og afgiftsbetalinger fra pensionsformuer, at indtjeningen i privatbankmarkedet ikke er væsentligt forbedret i Finansielle Markeder I 2013 har der generelt været en stigende handelsaktivitet i markedet, hvilket også har medført en positiv udvikling i aktiviteterne i Finansielle Markeder. Der er dog fortsat pres på handelsindtægterne samt hård konkurrence på kapitalforvaltning. Samtidigt opleves et stigende behov fra kunder for øget information og rapportering. Generelt har markederne udviklet sig positivt i De finansielle markeders fokus har været på, hvorvidt væksten begynder at tiltage, og om den meget lempelige pengepolitik fortsættes. De økonomiske nøgletal er gradvist blevet bedre i løbet af året primært trukket af USA, hvor faldende ledighed og stigende forbrugertillid har kendetegnet udviklingen. De lange renter er som helhed steget i løbet af 2013, og det samme er tilfældet med de toneangivende aktiemarkeder. Leasing Markedet for privatleasing af biler har i 2013 oplevet en pæn vækst. Markedet er ikke tilbage på niveauet før ændringen af principperne for beregning af registreringsafgift, men især privatleasing af små og mellemstore biler oplevede stor vækst i Markedet for leasing af biler til erhverv kom i 2012 tilbage på et fornuftigt niveau. Dette niveau er fastholdt i Alm. Brand Bank årsrapport

10 Strategi Bankens strategi er at understøtte Alm. Brands målsætning om på udvalgte kundesegmenter at tilbyde samlede finansielle løsninger for kunder på tværs af forsikring, pension og bank. Bankens strategi har fokus på tre segmenter: Privatkunder Finansielle Markeder Leasing Alm. Brand Bank ønsker at være primær bank for sine privatkunder. Der er særligt fokus på kunder, som bor i ejerbolig eller andelsbolig samt kunder med større rådgivningsbehov inden for investering og pension. Det skyldes, at disse kundesegmenter vil kunne få størst udbytte af bankens rådgivningskompetencer. Privatområdet har et tæt samarbejde med Finansielle Markeder inden for investering og formueforvaltning. Finansielle Markeder skal gennem høj kvalitet i analysearbejdet og rådgivningen sikre kunderne et godt beslutningsgrundlag, uanset om det drejer sig om privatkunder eller mere professionelle kunder. Rådgivningen bygger på langsigtede strategier, fundamental og kvantitativ analyse samt fokus på risikostyring tilpasset kundernes risikoprofil. Rådgivningen tager udgangspunkt i en helhedsorienteret rådgivning, baseret på en egenudviklet Asset Allocation-model, som giver retningslinjer for den mest hensigtsmæssige fordeling af aktiverne. På leasingområdet er strategien at udbyde konkurrencedygtige leasingløsninger, der dækker økonomisk velfunderede virksomheders behov for leasing af person- og varebiler. Det er endvidere en del af strategien at intensivere det direkte salg af billeasing til private - både til slutkunden og gennem samarbejde med bilimportører og bilforhandlere. Kunderne skal opleve banken som blandt de bedste på service, rådgivning og prisvilkår. Kunderne skal have økonomisk attraktive løsninger, der skaber værdi for kunden, for herigennem at skabe langvarige kunderelationer. Målet er at sikre kunden enkle og problemfrie processer samt rådgivning af høj kvalitet - når kunden har et behov. Bankens godt kunder (målt på husstande) betjenes af ca. 80 bank-, investerings- og pensionsrådgivere fordelt på 11 filialer, mens der på hovedkontoret arbejder knap 40 medarbejdere til kundehåndtering og udvikling af privatområdet. I Finansielle Markeder er der beskæftiget ca. 50 medarbejdere i front-, middle- og backofficefunktioner, mens der i Leasing er beskæftiget ca. 25 medarbejdere. Ud over de nævnte segmenter har banken aktiviteter under afvikling, som består af engagementer inden for landbrug, erhverv samt pantebreve. Der er et betydeligt fokus på at afvikle de fravalgte forretningsområder med færrest mulige tab. Organisatorisk håndteres afviklingsporteføljen af knap 30 medarbejdere. Afviklingen er centraliseret på hovedkontoret, hvorved de øvrige dele af organisationen sikres fokus til bedst muligt at servicere bankens fremadrettede kunder. Strategimål 2013 til 2016 Banken arbejder med en række forskellige mål for at øge indtjeningen og derved fremadrettet at kunne levere et tilfredsstillende resultat. Mål: Indtjening pr. omkostningskrone på over 1,1 i 2016 I 2013 udgjorde indtjening pr. omkostningskrone 0,38. Nøgletallet er påvirket af høje nedskrivninger. Forbedringen mod 2016 skal skabes både ved en stigende basisindtjening i de fortsættende aktiviteter og ved reduktion i de samlede nedskrivninger. 10 Alm. Brand Bank årsrapport 2013

11 alm. brand bank Mål: Forøgelse af rentemarginal med over 1 %-point i 2016 Målet er, at koncernens rentemarginal skal udgøre mindst 2,4 % i I 2013 udgør rentemarginalen 1,6 % og er forøget med 0,2 %-point sammenlignet med Forbedringen er skabt ved en pæn tilgang i antallet af helkunder samt reduktion i fundingomkostningerne. Mål: 10 % årlig reduktion af afviklingsporteføljen I 2013 lykkedes det at reducere afviklingsporteføljen eksklusive nedskrivninger med 615 mio.kr. svarende til 11 % af porteføljen primo Reduktionen af afviklingsporteføljen følger forventningerne. Mål: Egenkapitalforrentning på 5 % plus pengemarkedsrenten i 2016 I 2013 udgjorde egenkapitalforrentningen minus 34 %. Nøgletallet er påvirket af et negativt resultat før nedskrivninger samt høje nedskrivninger. Resultaterne i de kommende år vil fortsat være præget af udgifter og nedskrivninger relateret til afviklingsporteføljen. Resultat Bankens resultat før skat og eksklusive minoriteter for 2013 blev et underskud på 469 mio.kr. mod et underskud på 519 mio.kr. i De samlede nedskrivninger i 2013 udgjorde 374 mio.kr. mod 480 mio.kr. i Nedskrivningerne er høje, men inden for det forventede niveau på mio.kr. Før nedskrivninger blev bankens samlede resultat et ikke tilfredsstillende underskud på 95 mio.kr. Resultatet er dog på niveau med forventningen om et underskud på 100 mio.kr. Resultatet før nedskrivninger er sammensat af et overskud fra de fortsættende aktiviteter på 28 mio.kr. og et underskud på 123 mio.kr. fra aktiviteter under afvikling. Rentemarginalen udgjorde for moderselskabet 1,5 % i 2013 mod 1,4 % i 2012 og for bankkoncernen 1,6 % i 2013 mod 1,4 % i Det målrettede arbejde med at skabe flere helkunder på privatområdet samt reduktion i fundingomkostningerne har i 2013 forbedret rentemarginalen og skal sikre en fortsat stigende rentemarginal. Banken har i 2013 samlet indfriet hybrid kernekapital for 630 mio.kr. Den 27. februar 2014 er det besluttet at indfri de resterende 226 mio.kr. i statslig hybrid kernekapital. Indfrielsen vil finde sted, når tilladelse foreligger. Herudover har banken i 2013 indfriet de resterende 2 mia.kr. i udstedte statsgaranterede obligationer. Med indfrielsen af de 226 mio.kr. i statslig hybrid kernekapital vil banken have tilbagebetalt al statslig kapital, som blev optaget i forbindelse med finanskrisen. Fortsættende aktiviteter Resultatet før skat er faldet med 43 mio.kr. sammenlignet med 2012 og udgjorde et underskud på 90 mio.kr. Baggrunden for det negative resultat er væsentligt højere nedskrivninger. Nedskrivninger udgjorde 118 mio.kr. i 2013 mod 57 mio.kr. i Resultatet før nedskrivninger blev på 28 mio.kr., hvilket er en forbedring på 18 mio.kr. sammenlignet med Det bedre resultat er en følge af et forbedret basisresultat, men er samtidig negativt påvirket af kursreguleringer samt ejerskabet af Alm. Brand Formue. Basisresultatet udgjorde i 2013 et overskud på 88 mio.kr. mod et overskud på 15 mio.kr. i Den positive udvikling er drevet af øgede handelsindtægter, øgede indtægter fra bankens leasingaktiviteter samt et forbedret resultat i privatområdet. Alm. Brand Bank årsrapport

12 Indtægter Bankens indtægter i de fortsættende aktiviteter udgjorde 508 mio.kr. i Sammenlignet med 2012 er indtægterne steget med 96 mio.kr. svarende til en vækst på 23 %. Stigningen kan henføres til øgede handelsindtægter samt øvrige indtægter, der primært dækker bankens leasingaktiviteter. Netto rente- og gebyrindtægter fra bankens privatkunder udgjorde 179 mio.kr. i 2013 mod 177 mio.kr. i På trods af at året generelt bød på en svag efterspørgsel fra privatkunderne med faldende udlån, er det lykkedes at fastholde netto rente- og gebyrindtægterne på et uændret niveau. Handelsindtægter eksklusive kursreguleringer er i 2013 steget med 40 % til 240 mio.kr. mod 172 mio.kr. i Forbedringen skyldes en flot performance i bankens kapitalforvaltningsaktiviteter samt en øget kundetilgang og forbedret indtjening i marketsaktiviteterne. Derudover har bankens øvrige aktiviteter bidraget positivt til udviklingen. Øvrige indtægter, der primært dækker over leasingaktiviterne, er steget med 41 % til 89 mio.kr. sammenlignet med Der er i 2013 skabt en pæn porteføljevækst og bestilt mere end tre gange så mange biler som i Som et resultat af væksten inden for operationel leasing er bankens afskrivninger steget med 19 mio.kr. til 52 mio.kr. sammenlignet med 33 mio.kr. i Omkostninger Omkostninger udgjorde 368 mio.kr. i 2013, hvilket er på niveau med Omkostninger er sammensat af udgifter til personale og administration på 354 mio.kr. i 2013 mod 359 mio.kr. i 2012 og andre driftsudgifter primært til Indskydergarantifonden på 14 mio.kr. i 2013 mod 5 mio.kr. i Kursreguleringer Kursreguleringerne udgjorde et kurstab på 33 mio.kr. i 2013 mod en kursgevinst på 3 mio.kr. i De renterelaterede kursreguleringer udgjorde i 2013 et kurstab på 40 mio.kr. mod et kurstab på 29 mio.kr. i Kurstabet kan henføres til bankens obligationsbeholdning, hvoraf en del har været placeret i obligationer med høj kuponrente, og som følge heraf har effekten af løbetidsforkortelser resulteret i negative kursreguleringer. Desuden har de stigende renter i 2013 medført negative kursreguleringer. Bankens obligationsbeholdning har i 2013 givet et afkast på 1,7 %, hvilket er tilfredsstillende sammenholdt med markedsudviklingen. De aktierelaterede kursreguleringer udgjorde en kursgevinst på 9 mio.kr. i 2013 mod en kursgevinst på 25 mio.kr. i De valutarelaterede kursreguleringer udgjorde et kurstab på 2 mio.kr. i 2013 mod en kursgevinst på 7 mio.kr. i Nedskrivninger Nedskrivninger i bankens fortsættende aktiviteter udgjorde for 2013 en udgift på 118 mio.kr. mod en udgift på 57 mio.kr. i Nedskrivningerne kan henføres til bankens privatkunder som følge af en ekstraordinær kreditgennemgang. 12 Alm. Brand Bank årsrapport 2013

13 alm. brand bank Forretningsaktiviteter Privat Resultatet før skat udgjorde i 2013 et underskud på 155 mio.kr. mod et underskud på 102 mio.kr. i Resultatudviklingen skyldes, at nedskrivningerne er steget med 63 mio.kr. til 120 mio.kr. som følge af en ekstraordinær kreditgennemgang, hvor privatkunder med svagere bonitet er vurderet ud fra stress af afviklingsprofil og øget renteniveau. Til trods for at banken har oplevet en pæn bruttotilgang i udlånet på mere end 360 mio.kr. i 2013, har den øgede efterspørgsel efter Totalkreditlån og kunders generelle tilbagebetaling af lån medvirket til, at udlån til bankens privatkunder er faldet med 29 mio.kr. eksklusive nedskrivninger til mio.kr. Portefølje Privat Mio.kr Indtægter Omkostninger Afskrivninger 0 0 Basisresultat Kursreguleringer 0 0 Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat Mio.kr Q Q Q Q Q Bankens indtægter fra privatsegmentet steg med 1,7 % til 180 mio.kr. sammenlignet med Indtægtsudviklingen kombineret med faldende omkostninger resulterede i, at basisresultatet steg med 10 mio.kr. til et underskud på 35 mio.kr. Banken har oplevet en vækst på ca. 20 % i antal helkunder, som bruger banken som primær bankforbindelse. Væksten i antal helkunder udgør et centralt element i den fremtidige udvikling af privatsegmentet. Porteføljen af formidlede Totalkreditlån er i 2013 steget 12 % og udgjorde mio.kr. ultimo året. I lighed med 2012 har mange kunder i 2013 ikke bare konverteret deres lån til andre rente- og afdragsvilkår, men de har også i stort omfang optaget tillægslån i kreditforeningen, hvilket blandt andet er anvendt til at nedbringe udlån i banken. Udlån ekskl. årets nedskrivninger Totalkredit Pensionsområdet udviklede sig tilfredsstillende i Efter introduktionen af Alderspension, som medførte en reduktion i pensionsformuen på grund af afgiftsberigtigelsen af de overførte beløb, så lykkedes det at få den samlede pensionsformue i banken til at vokse med knap 2 %. Det er særligt bankens porteføljeplejeprodukt - Investeringsordning - som driver denne udvikling med en vækst på knap 13 %. Der har i 2013 været en stigende interesse fra kunderne i Skadeforsikring om at gøre brug af de fordele, som de tilbydes, såfremt de bliver helkunder i banken. Dette samarbejde har også stor fokus i 2014, og den positive udvikling forventes at fortsætte. Alm. Brand Bank årsrapport

14 Resultat for fjerde kvartal Resultat før skat og minoriteter: -104 mio.kr. (-146 mio.kr. i 2012) Fortsættende aktiviteter: -20 mio.kr. (12 mio.kr. i 2012) Aktiviteter under afvikling: -84 mio.kr. (-158 mio.kr. i 2012) Resultat før nedskrivninger: -6 mio.kr. (2 mio.kr. i 2012) Tab og nedskrivninger: 98 mio.kr. (148 mio.kr. i 2012) Udlånsreduktion i afviklingsporteføljen: 296 mio.kr. (472 mio.kr. i 2012) Rentemarginalen for moderselskabet udgjorde 1,6 % mod 1,4 % i fjerde kvartal For bankkoncernen udgjorde rentemarginalen ligeledes 1,6 % mod 1,4 % i samme periode Fortsættende aktiviteter Resultatet før nedskrivninger i de fortsættende aktiviteter udgjorde et overskud på 24 mio.kr. mod et overskud på 32 mio.kr. i fjerde kvartal Udviklingen er sammensat af et forbedret basisresultat, som er modsvaret af et fald i kursreguleringerne. Indtægter Bankens indtægter fra de fortsættende aktiviteter er forbedret med 46 mio.kr. til 150 mio.kr. mod 104 mio.kr. i Udviklingen er primært drevet af øgede handelsindtægter fra Finansielle Markeder samt øget indtjening fra leasingaktiviteterne. Basisresultat Basisresultatet er steget med 14 mio.kr. til 30 mio.kr. mod 16 mio.kr. i fjerde kvartal Kursreguleringer Kursreguleringerne udgjorde et kurstab på 2 mio.kr. mod en kursgevinst på 16 mio.kr. i fjerde kvartal Kurstabet i 2013 kan henføres til bankens obligationsbeholdning. Nedskrivninger Nedskrivningerne udgjorde 44 mio.kr. mod 20 mio.kr. i fjerde kvartal Nedskrivningerne kan henføres til bankens privatkunder. Aktiviteter under afvikling Resultatet før skat af bankens aktiviteter under afvikling udgjorde et underskud på 84 mio.kr. mod et underskud på 158 mio.kr. i fjerde kvartal Nedskrivningerne udgjorde 54 mio.kr. mod 128 mio.kr. i fjerde kvartal mio.kr. - 6 mio.kr. Resultat før skat: -104 mio.kr. (-146 mio.kr. i 2012) Resultat før tab og nedskrivninger: - 6 mio.kr. (2 mio.kr. i 2012) 14 Alm. Brand Bank årsrapport 2013

15 alm. brand bank Leasing Resultat før skat udgjorde i 2013 et overskud på 1 mio.kr. og er forbedret med 3 mio.kr. sammenlignet med Finansielle Markeder Resultatet før skat udgjorde 87 mio.kr. i 2013 mod 58 mio.kr. i Leasing Mio.kr Finansielle markeder Mio.kr Indtægter Omkostninger Afskrivninger Basisresultat 1 2 Kursreguleringer 0 0 Resultat før nedskrivninger 1 2 Nedskrivninger 0 0 Resultat før skat 1 2 Indtægter Omkostninger Afskrivninger 0 0 Basisresultat Kursreguleringer 15 4 Resultat af kapitalandele 1 1 Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger 2 0 Resultat før skat I 2013 blev der skabt en porteføljevækst fra leasingaktiviteterne på mere end 100 mio.kr., og der blev bestilt mere end tre gange så mange biler som i Det er især privatleasing, som har drevet den positive porteføljeudvikling, men også erhvervssegmentet oplevede vækst. Porteføljevæksten har resulteret i, at indtægterne i 2013 er steget med 26 mio.kr. til 86 mio.kr. sammenlignet med Afskrivninger er som følge af den øgede portefølje steget med 20 mio.kr. Finansielle Markeder har i 2013 skabt en vækst i indtægterne på 29 % til 204 mio.kr. sammenlignet med 158 mio.kr. i En stigende risikoappetit og aktivitet blandt kunderne har i 2013 bidraget til en højere omsætning samt en pæn kundetilgang og været medvirkende til, at basisresultatet er steget med 46 mio.kr. til 99 mio.kr. Kapitalforvaltningsaktiviteterne har leveret en flot performance i Det er særligt realkreditobligationer, der har drevet den positive performance og dermed har påvirket resultatet i Finansielle Markeder positivt. Afdelingen har ca. 31 mia.kr. under forvaltning, hvoraf eksterne midler udgør knap 8 mia.kr. Målet er at øge eksterne midler under forvaltning i de kommende år. Samarbejdet mellem Finansielle Markeder og Privat blev styrket i 2012, og i 2013 kunne det ses i resultaterne. Tilgangen af formuende privatkunder, der samtidig har en rådgiver i Markets, er på det højeste niveau nogensinde. Samtidigt udviklede Asset Management et struktureret indlånsprodukt til privatkunderne. Dette blev modtaget meget positivt. Alm. Brand Bank årsrapport

16 Øvrige Øvrige aktiviteter består af bankens Treasuryfunktion samt ejerandel i Alm. Brand Formue A/S. Området havde i 2013 et underskud på 23 mio.kr. før skat mod et underskud på 1 mio.kr. i Øvrige Mio.kr Indtægter Omkostninger 15 7 Afskrivninger 0 1 Basisresultat 23 9 Kursreguleringer 18 1 Resultat af kapitalandele 3 7 Alm. Brand Formue (bankens ejerandel) 25 2 Resultat før nedskrivninger 23 1 Nedskrivninger 0 0 Resultat før skat 23 1 Kursreguleringerne udgjorde et tab på 18 mio.kr i 2013 mod et tab på 1 mio.kr. i Kurstabet i 2013 skyldes primært effekten af løbetidsforkortelser på obligationer med høj kuponrente samt effekten fra stigende renter. Bankens andel af resultatet i Alm. Brand Formue samt bankens afdækning af aktierisikoen relateret hertil udgjorde et tab på 25 mio.kr. Dette skyldes dels kurstab på rentebærende fordringer, og dels at afdækningen af aktierisikoen ved brug af indeks ikke matchede porteføljens sammensætning. Aktiviteter under afvikling Bankens aktiviteter under afvikling består hovedsageligt af engagementer inden for landbrug, erhverv og pantebreve. Ved gennemførsel af en kontrolleret afvikling af de enkelte engagementer forekommer der sager, hvor banken som led i kreditforsvar af bankens sikkerheder yder yderligere lån. Det betyder, at udlånet kan stige i enkelte udlånssegmenter på trods af, at udlånssegmentet er under afvikling. Resultatet af bankens aktiviteter under afvikling udgjorde i 2013 et underskud på 379 mio.kr. mod et underskud på 472 mio.kr. i Området er præget af væsentlige nedskrivninger, som i 2013 udgjorde 256 mio.kr. mod 423 mio.kr. i Det samlede udlån i afviklingsporteføljen er i 2013 faldet med 870 mio.kr. til mio.kr. og udgør 65 % af bankens samlede udlånsportefølje. Justeret for tab og nedskrivninger er udlånet reduceret med 615 mio.kr., hvilket svarer til det forventede niveau. Landbrug Generelt kan det fortsat konstateres, at bankens landbrugskunder har det vanskeligt. Risikoen for misligholdelse af gæld er høj, og der er pres på salgsværdien af landbrugsjord og -ejendomme. Gennemsnitsprisen på kundernes landbrugsjord er af banken vurderet til kr. pr. hektar. 16 Alm. Brand Bank årsrapport 2013

17 alm. brand bank Bankens landbrugsportefølje består af ca. 50 % svinelandbrug, ca. 45 % mælkeproducenter og ca. 5 % agerbrug. Banken havde ultimo 2013 knap 80 landbrugskunder. Porteføljen er i 2013 reduceret med 135 mio.kr. til 820 mio.kr. ultimo Fratrukket tab og nedskrivninger er udlån til landbrug faldet med 34 mio.kr. Tab og nedskrivninger er fortsat høje og er dels en konsekvens af øget træk på eksisterende kreditfaciliteter dels reduktion i de bagvedliggende sikkerhedsværdier. Erhverv Porteføljen består af udlån til finansiering af investeringsejendomme, udlån til mindre erhvervsvirksomheder samt syndikerede udlån til mellemstore danske virksomheder. Banken har i 2013 afviklet dets største engagement, som har bestået af garanti- og derivatforpligtelser. Afviklingen har ikke givet en reduktion i udlånsporteføljen. Engagementet er lukket uden tab og har medført en reduktion i bankens kapitalreservation på ca. 50 mio.kr. Den samlede portefølje er i 2013 faldet med 229 mio.kr. til mio.kr. ultimo Tab og nedskrivninger udgjorde en tilbageførsel på 24 mio.kr. Justeret for tab og nedskrivninger er udlån til erhverv faldet med 253 mio.kr. Pantebreve Segmentet omfatter bankens egenbeholdning af privat- og erhvervspantebreve. Beholdningen af pantebreve beløb sig ultimo 2013 til mio.kr., hvilket er et fald på 433 mio.kr. sammenlignet med ultimo Justeret for tab og nedskrivninger er porteføljen faldet med 256 mio.kr. Der er et naturligt afløb på pantebreve som følge af almindelige betalinger og indfrielser. Det naturlige afløb på pantebrevsbeholdningen udgjorde ca. 8 % i 2013, når der ses bort fra kreditmæssige nedskrivninger og rentepåvirkning. Kreditrelaterede nedskrivninger udgjorde 177 mio.kr. i 2013 svarende til en nedskrivningsprocent på 6,5 af den gennemsnitlige portefølje. I forhold til den samlede udlånsportefølje har banken en relativt høj eksponering i pantebreve sammenlignet med banksektoren generelt. For beskrivelse af væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder henvises til note 47. Private pantebreve Bankens portefølje af private pantebreve udgør mio.kr. og omfatter bankens beholdning af pantebreve med pant i primært villaer, ejerlejligheder og sommerhuse. Ejendommene er beliggende i hele landet. Ultimo udlån Tab og nedskrivninger I alt Mio.kr Porteføljeandel i % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt 4. kvt Nedskr. i % a) Landbrug ,2% ,4% Erhverv ,2% ,1% Pantebreve ,0% ,5% Øvrigt udlån ,6% ,2% Aktier b) Aktiviter under afvikling ,0% ,9% a) Tab og nedskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje i Procenten kan ikke sammenlignes med nedskrivningsprocenten i hoved- og nøgletalsoversigt. b) Aktiepost overtaget i forbindelse med nedlukning af et tidligere udlånsengagement. Værdiregulering af aktieposten indregnes under kursreguleringer. Alm. Brand Bank årsrapport

18 Kreditrelaterede nedskrivninger på private pantebreve beløb sig i 2013 til 96 mio.kr. Private pantebreve er fortsat negativt påvirket af de svage økonomiske konjunkturer, og antallet af private pantebreve i restance er således stadig højt. Erhvervspantebreve Erhvervspantebreve udgør 650 mio.kr. og omfatter bankens beholdning af pantebreve med pant inden for boligudlejningsejendomme, erhvervsejendomme med kontor, handel og industri samt grunde og blandet bolig/erhverv. Kreditrelaterede nedskrivninger på erhvervspantebreve beløb sig i 2013 til 81 mio.kr. Markedet for udlejning af erhvervsejendomme har i 2013 været svagt, og der har været oplevet et stigende pres på lejeniveauet. Revurderede værdiansættelser har medført et højt nedskrivningsbehov. Øvrigt udlån Øvrigt udlån dækker over en portefølje af bilfinansieringskontrakter samt ejendomsudviklingsprojekter. Ultimo 2013 relaterede ca. 60 % af udlånene i dette segment sig til et enkelt ejendomsudviklingsprojekt. Banken finansierer alene færdiggørelsen af igangværende projekter i henhold til allerede indgåede aftaler. Øvrigt udlån er i 2013 faldet med 73 mio.kr. og udgjorde 411 mio.kr. ultimo Tab og nedskrivninger udgjorde 1 mio.kr. i Balance Udlån Bankens udlån udgjorde 7,3 mia.kr. ultimo 2013 mod 8,4 mia.kr. ultimo 2012 svarende til et fald på 1,1 mia.kr. Eksklusive nedskrivninger er udlånet i de fortsættende aktiviteter faldet med 98 mio.kr. og 615 mio.kr. i aktiviteter under afvikling. Reduktionen i afviklingsporteføljen er på niveau med forventningerne. Indlån Ultimo 2013 havde banken indlån for 10,9 mia.kr. mod 11,3 mia.kr. ultimo Faldet er et resultat af et løbende fokus på at nedbringe indlånsbalancen i takt med, at udlånet i aktiviteterne under afvikling reduceres. I 2013 har banken oplevet en fremgang på mere end 15 % i variabelt forrentede indlån. Der er således sket en positiv forskydning i forholdet mellem fastforrentede højrente indlån og lavere forrentede variable indlån. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2014 og vil påvirke bankens rentemarginal positivt. Det er en del af bankens strategi at nedbringe indlånet yderligere samtidig med, at andelen af variabelt forrentede indlån øges. Likviditet Ved udgangen af 2013 udgjorde bankens likviditet 4,5 mia.kr., og den likviditetsmæssige overdækning udgjorde 3,0 mia.kr., hvilket svarer til 202 % i forhold til lovkravet. Indfrielse af funding i 2013 har som forventet reduceret overdækningen set i forhold til ultimo 2012, hvor den udgjorde 256 %. Ledelsen følger likviditeten tæt, og det er forventningen, at den likviditetsmæssige overdækning vil blive nedbragt yderligere i løbet af Alm. Brand Bank årsrapport 2013

19 alm. brand bank Kapitalforhold Bankens egenkapital udgjorde 1,5 mia.kr. ultimo Basiskapitalen udgjorde 1,8 mia.kr., og de risikovægtede poster udgjorde 8,7 mia.kr. ultimo perioden. Solvensprocenten udgjorde således 20,3 og kernekapitalprocenten 19,2. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 14,2 %, og bankens solvensprocent oversteg dermed det individuelle solvensbehov med 6,1 %-point. Bankkoncernens egenkapital udgjorde 1,7 mia.kr. ultimo Basiskapitalen udgjorde 1,8 mia.kr., og de risikovægtede poster udgjorde 9,6 mia.kr. ultimo perioden. Bankkoncernens solvensprocent udgjorde således 18,4 og kernekapitalprocenten 17,7. Bankkoncernens individuelle solvensbehov er opgjort til 14,3 %, og solvensprocenten oversteg dermed det individuelle solvensbehov med 4,1 %-point. Kapitalreservation til kreditrisici Bankkoncernens samlede kapitalreservation til kreditrisici er i 2013 faldet med 329 mio.kr. og udgjorde mio.kr. ultimo 2013 mod mio.kr. ultimo Kapitalreservationen svarede til 33 % af bruttoudlånet og restgælden på pantebreve pr. 31. december 2013, hvilket er uændret sammenlignet med ultimo På den fortsættende portefølje udgjorde kapitalreservationen 18 % af bruttoudlånet, og på afviklingsporteføljen udgjorde kapitalreservationen 39 % af bruttoudlånet og restgælden på pantebreve. Af bankkoncernens samlede kapitalreservation ultimo 2013 udgjorde de akkumulerede nedskrivninger mio.kr. mod mio.kr. ultimo De akkumulerede nedskrivninger var ultimo 2013 opdelt med 277 mio.kr. på den fortsættende portefølje og mio.kr. på afviklingsporteføljen. Hertil kommer 747 mio.kr. i dagsværdiregulering på pantebrevene. Nye kapitaldækningsregler (CRD IV) Den 1. januar 2014 er der indført nye kapitaldækningsregler i EU. De nye regler betyder blandt andet, at der stilles skrappere krav til kapitalens kvalitet. Der indføres en skærpet nedtrapning i medregningen af supplerende kapital samt en stramning af kravene til hybrid kapital. Derudover ændres reglerne for opgørelse af de risikovægtede aktiver. Reglerne indfases i årene 2014 til 2019, men de største ændringer for banken sker allerede i Reglerne betyder, at værdien af bankens supplerende kapital i solvensberegningen er faldet med 160 mio.kr. den 1. januar 2014 og vil blive yderligere reduceret med 40 mio.kr. i løbet af Dette modsvares delvist af kapitalindskud fra Alm. Brand A/S den 27. februar Bankens risikovægtede aktiver påvirkes ikke væsentligt af de ændrede regler. Kapitalreservation til kreditrisici Mio.kr Bruttoudlån/ Balance- Nødvendig Samlet Reservation Samlet Reservation restgæld værdi Forskel a) kapital reservation ift. bruttoudlån reservation ift. bruttoudlån Fortsættende portefølje % % Afviklingsportefølje % % I alt - ekskl. reverse-forretninger % % Reverse-forretninger samt koncerninterne transaktioner % 11 10% I alt koncern % % a) Akkumulerede nedskrivninger samt kursreguleringer af pantebreve. Alm. Brand Bank årsrapport

20 Tilsynsdiamanten Banken efterlever ultimo 2013 de fem grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant, hvilket fremgår af nedenstående figur. Store engagementer Grænseværdi < 125 % % 32% Funding ratio Grænseværdi < ,57 0,62 Likviditetsoverdækning Grænseværdi > 50% % 256% Udlånsvækst Grænseværdi < 20 % % - 13% Ejendomseksponering Grænseværdi < 25% % 17% Udviklingen i bankens værdier i tilsynsdiamanten er som forventet. Partneraftale med Dansk Svømmeunion Banken indgik den 2. december 2013 en partneraftale med Dansk Svømmeunion, hvilket skal sikre flere helkunder til banken og flere penge til de lokale svømmeklubbers medlemsaktiviteter. Ændringer i bestyrelsen På bankens generalforsamling den 17. april 2013 blev Ebbe Castella valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Desuden er der indvalgt nye medarbejderrepræsentanter i Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Kapitalindskud og indfrielse af statslig hybrid kernekapital Den 27. februar 2014 indskød Alm. Brand A/S 400 mio.kr. i egenkapital i Alm. Brand Bank A/S. Kapitalindskuddet skal benyttes til at indfri de resterende 226 mio.kr. af den statslige hybride kernekapital. Indfrielsen vil finde sted, når tilladelse foreligger. Herudover skal kapitalindskuddet delvis modsvare effekten af de nye kapitaldækningsregler i Væsentlige begivenheder Kapitalindskud Den 26. februar 2013 indskød Alm. Brand A/S 700 mio.kr. i egenkapital i Alm. Brand Bank A/S. Kapitalindskuddet er benyttet til en delvis indfrielse på 430 mio.kr. af den statslige hybride kernekapital den 19. marts Den 22. august 2013 indskød Alm. Brand A/S 200 mio.kr. i egenkapital i Alm. Brand Bank A/S. Kapitalindskuddet er benyttet til indfrielse af yderligere 200 mio.kr. af den statslige hybride kernekapital den 11. september Førtidsindfrielse af statsgaranterede obligationer Den 22. marts 2013 indfriede banken godt 1 mia.kr. i statsgaranterede obligationer, og den 1. juli 2013 blev de resterende 950 mio.kr. af obligationsudstedelsen indfriet. Alm. Brand Formue Bestyrelsen i datterselskabet Alm. Brand Formue A/S har efter regnskabsperiodens afslutning stillet forslag om en solvent likvidation af selskabet. Baggrunden for forslaget er en årrække med lav efterspørgsel og likviditet i aktien, der gør, at børskursen ikke vurderes at afspejle selskabets værdier. Derudover vil FAIF lovgivningen medføre nye regulatoriske forpligtelser for selskabet og betyde øgede administrationsomkostninger. For yderligere information henvises til særskilt selskabsmeddelelse nr. 2 dateret 21. februar 2014 udsendt af Alm. Brand Formue. 20 Alm. Brand Bank årsrapport 2013

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport 2014 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1. halvår. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

1. halvår. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 3

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 3. kvartal Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S - 1.-3. kvartal INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING. 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning. 10 Ledelsespåtegning

SELSKABSOPLYSNINGER. 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING. 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning. 10 Ledelsespåtegning Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning PÅTEGNING 10 Ledelsespåtegning HALVÅRSRAPPORT 12 Resultat og totalindkomst 13 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Alm. Brand Bank. 3. kvartal. Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø CVR-nr

Alm. Brand Bank. 3. kvartal. Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø CVR-nr Alm. Brand Bank 3. kvartal Alm. Brand Bank A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 81 75 35 12 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Alm. Brand Bank årsrapport

Alm. Brand Bank årsrapport Alm. Brand Bank årsrapport Alm. Brand Bank A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank årsrapport 2012 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2012 Indhold 4 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S K VA R TA L S R A P P O R T 3. K VA R TA L 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S ALM. BRAND PANTEBREVE A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 16 26 60 19 ALM. BRAND PANTEBREVE A/S WWW. PANTEBREVE.ALM B RAN D. D K K VA R TA L S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2 0 1 0 A LM. S U N D

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Alm. Brand Bank. 1. kvartal. Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø CVR-nr

Alm. Brand Bank. 1. kvartal. Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø CVR-nr Alm. Brand Bank 1. kvartal Alm. Brand Bank A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 81 75 35 12 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 0 Alm. Brand Bank Del af Alm. Brand A/S 500.000 kunder *) Alm. Brand Forsikring er Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab 65.000 kunder *) 25.000 dobbeltkunder

Læs mere