Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober Endelig rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport"

Transkript

1 Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012 Endelig rapport 1

2 Indhold 1. Indledning Baggrund Metode Bindings- og afvejningsområder Fremgangsmåde og GIS Økonomi og Teknik Tekniske vurderinger indtil Offshore vindressourcekort for Danmark Forventet elproduktion fra kystnære møller Mulig produktion på de udpegede områder Stordriftsfordele Særligt om forsøgsprojekter Definition af forsøgsmølleprojekter Principper Generelt om de udpegede områder Netplanlægning generelt Søfart generelt Naturhensyn generelt Råstofindvinding og kystsikring generelt Landskab og visuelle hensyn generelt Støj generelt Kulturarv generelt Teknisk godkendelse Fiskeri generelt

3 7. Beskrivelse af de enkelte placeringer a. Vesterhavet Syd b. Vesterhavet Nord c. Jammerbugt Syd d. Jammerbugt Nord e. Sæby f. Djursland g. Samsø Nord h. Sejerø bugten i. Jammerland Bugt j. Smålandsfarvandet Vest k. Vejsnæs l. Lillegrund m. Køge Bugt n. Halsnæs o. Bornholm Bilag 1 Koordinater over områderne Bilag 2 Arealforbrug Bilag 3 Høringsliste

4 1. Indledning Denne screening er foretaget af Havmølleudvalget og har til formål at screene de danske farvande for egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. De parker, der screenes for, er mindre end 200 MW og ligger indenfor en afstand af 20 km fra kysten. De udpegede områder kan rumme op til 200 MW pr. område. Et område kan godt rumme flere mindre projekter med en samlet kapacitet på 200 MW. Der er ikke foretaget en samfundsøkonomisk prioritering af områderne. Screeningen er alene fokuseret på at identificere egnede placeringer ud fra hensynet til konkurrerende anvendelse af arealerne, samt ud fra eksisterende viden om havmøllers påvirkning af miljøet, sejladssikkerheden og det visuelle indtryk. Screeningen udelukker ikke, at havmøller kan etableres andre steder end indenfor de udpegede områder, men det er ud fra en samlet afvejning foretaget af de marine myndigheder vurderet at de udpegede placeringer er de bedst egnede ud fra hensyn til eksisterende interesser og udnyttelse, samt det naturlige miljø. Desuden har screeningen det formål at udstikke retningslinjer for placeringer af prototype-projekter for udvikling af ny havmølleteknologi, som skal testes på havet. Der er ikke udpeget konkrete pladser, da der kan være krav om særlige forhold til pladsen, eks. blød bund eller høje bølger, som ikke kan forudses af Havmølleudvalget. Havmølleudvalget er et udvalg nedsat med det formål at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning med havmølleparker. Udvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk. Den tilhørende referencegruppe består af andre myndigheder med interesser på havet, f.eks. Forsvaret, Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet, Fødevareministeriet, osv. De marine myndigheders kommentarer til de udpegende områder er indarbejdet i denne rapport. Screeningen har med denne rapport inkl. den strategiske miljøvurdering og visualiseringsrapporten været genstand for en bred offentlig høring, inkl. kommuner og organisationer samt offentligheden. Materialet har været tilgængeligt for kommentering på Energistyrelsens hjemmeside. Bilag 3 indeholder høringslisten. De screenede placeringer er desuden vurderet i overensstemmelse med reglerne om strategisk miljøvurdering (SMV). Den strategiske miljøvurdering er bilagt denne rapport. Derudover er der foretaget en vurdering af hvordan havmøller tæt på kysten visuelt opleves i kystlandskabet. Vurderingen inkl. visualiseringer er bilagt denne rapport. I planlægningen af de fremtidige placeringer af storskala havmøller er en koordinering af interesser og optimering af udnyttelsen af havarealet af stor vigtighed. Udpegningerne er foretaget på baggrund af eksisterende viden om forholdene i områderne. Forudsætningerne kan ændres sig over tid som følge af ny viden eller ændrede behov og dermed give anledning til revision af udpegningen. Udpegningen af områderne erstatter ikke den normale vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Der gives ikke med denne screening garanti for, at VVM redegørelsen for området vil kunne godkendes. VVM undersøgelserne vil gå i dybden med områderne og tilvejebringe ny viden til den 4

5 eksisterende, som kan betyde, at områderne alligevel ikke vil kunne anvendes til havmøller. Det vil være op til de kommende projektejere selv at gennemføre de nødvendige forundersøgelser herunder VVM redegørelser inden der evt. gives tilladelse til etablering. 5

6 2. Baggrund Det danske havområde er af flere omgange (1997, 2003, 2007 og 2011) blevet screenet for mulige placeringer af havmølleparker. Screeningerne har givet større sikkerhed for, at parker kan etableres på et givent område og usikkerheden for investorerne mindskes tidligt i processen. De europæiske og danske erfaringer med planlægning peger bl.a. på, at der gennem en samlet planlægning vil kunne opnås en række administrative og økonomiske fordele: bedre overblik hos de deltagende myndigheder og involverede brancher, bedre rammer for langsigtede investeringer i de maritime sektorer, synliggørelse af alle involverede interesser, bedre koordination af datagrundlag og nemmere adgang til koordinering med andre landes planlægning. Energistyrelsen offentliggjorde på vegne af Havmølleudvalget i april 2007 Fremtidens Havmølleplaceringer 2025, som er en kortlægning af fremtidens placeringer af stor-skala parker på over 200 MW. Denne rapport blev opdateret i Kortlægningsrapporten peger på en række mulige placeringer, samt forundersøgelsesområder, der ville kunne rumme en udbygning med havvindmøller med en samlet kapacitet på omtrent 4600 MW. Disse placeringer ligger alle mere end 12 km fra kysten. Der er siden identificeret et behov for at se på mulighederne for at placere mindre havmølleparker på under 200 MW i de mere kystnære områder op til 20 km fra kysten. Den mere kystnære placering af mindre parker er primært ønsket af hensyn til at holde omkostningerne til udbygningen nede. Funderingsomkostningerne på de lavere havdybder vil typisk være mindre, da der skal mindre materiale til at producere disse. Omkostningerne til drift og vedligehold, som primært er relaterede til lavere sejltid for montørerne, som vedligeholder parkerne vil mindskes. Desuden vil nettilslutnings-omkostningerne typisk mindskes, da kablerne til land er kortere og de mindre anlægsstørrelser medfører, at de kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land. I marts 2012 indgik samtlige partier i folketinget undtagen Liberal Alliance et energiforlig som beskriver, at en kapacitet på 500 MW havmøller skal stilles op i kystnære områder i Danmark inden Forsøgsmøller Teknologiudvikling af nye produkter på havmølleområdet er vigtig for, at Danmark kan fastholde arbejdspladser og eksport. Hertil kommer, at udviklingen af møller, fundamenter, nettilslutning, mv. er en forudsætning for at billiggøre den fremtidige havmølleudbygning også på de store parker. Denne type af projekter anses kun at udgøre et lille supplement til den kommercielle udbygning med havvind. De projekter, der testes på havet, er typisk af en anden beskaffenhed end dem der testes på land og erstatter således ikke behovet for pladser på land. 6

7 Energistyrelsen er one stop shop for havmøller Energistyrelsen forvalter statens højhedsret over søterritoriet for havbaserede elproduktionsanlæg. Energistyrelsen har en forpligtelse til at koordinere med andre relevante myndigheder med ressortinteresser på havet inden tilladelse gives til etablering af et nyt anlæg. Dette gælder også for planlægningsprocessen. Når Energistyrelsen går i gang med planlægning af nye placeringer eller behandlingen af en konkret ansøgning, iværksætter Energistyrelsen en høring af øvrige statslige myndigheder for at få afklaret, om der er andre væsentlige samfundsmæssige interesser, der kan blokere for placeringen af et projekt eller som må afvejes i forhold til planlægning. På grundlag af myndighedshøringen vurderer Energistyrelsen, om det fortsat er relevant at udbygge på det planlagte område, og ved en positiv afgørelse vil Energistyrelsen kunne give tilladelse til forundersøgelser, herunder en VVM redegørelse. Når forundersøgelserne er gennemført tilfredsstillende, og hvis projektet stadig ikke er i modstrid med andre samfundsmæssige interesser, vil Energistyrelsen give en tilladelse til etablering. Når projektet er anlagt gives en elproduktionstilladelse. Disse tilladelser er koordineret med andre myndigheder, som varetager interesser på havet og er således en samletilladelse givet på vegne af flere myndigheder og med vilkår formuleret at andre myndigheder. Dette kaldes one-stop-shop. Projektudvikleren har således en relativ stor sikkerhed for sin investering, da man kan forvente, at projektet kan gennemføres, hvis de stillede vilkår overholdes. Disse samletilladelser udelukker ikke helt, at der skal indhentes tilladelser fra andre myndigheder. Men systemet giver stor sikkerhed for at projektet kan gennemføres, da de relevante myndigheder har clearet at projektet kan fortsætte. 7

8 8

9 9

10 3. Metode I planlægningen af de fremtidige placeringer af kystnære havmøller er en koordinering af interesser og optimering af udnyttelsen af havarealet af stor vigtighed for pålideligheden af udpegningen. De behov de enkelte myndigheder har på vegne af deres interessenter skal kortlægges. Det skal vurderes hvorvidt placering af havmøller påvirker en aktivitet eller beskyttelseshensyn. På trods af at der er en påvirkning, er det ofte muligt for interesserne og aktiviteterne at forenes evt. med få justeringer. Hvis interesser er modstridende skal det afvejes hvilken interesse, der skal have forrang til arealet. Det at myndighederne er afklarede omkring arealerne og foretager denne screening tillægges stor værdi af projektudviklerne, som herved får en relativ stor sikkerhed for, at de kan gennemføre de massive investeringer, som udbygningen af en havmøllepark indebærer. 3.1 Bindings- og afvejningsområder Nedenstående skema viser en oversigt over forskellige arealinteresser, der er indgået i screeningen. I udvalgsarbejdet indgår de enkelte arealinteresser, som enten et bindingsområde (B), dvs. et område der i udgangspunktet udelukker havmølleplaceringer, eller som et afvejningsområde (A), dvs. et område, hvor havmøller og andre interesser kan sameksistere, men hvor der evt. skal foretages en konkret vurdering, af hvordan dette bedst gøres. Arealinteresse Eksisterende havmølleparker og deres friholdelsesareal Femern Bælt Olie- og naturgasledninger / søkabler Eksisterende internationale naturbeskyttelsesområder Luftfart (flyvehøjde) Militære forhold bl.a. skydeområder og fareområder Sejlruter/ Sejladssikkerhed Færgeruter Stærkt trafikerede områder Råstofindvinding/Råstofinteresser Betydende fugletrækruter Natur- og miljøhensyn Havdybder Visuel belastning herunder nærhed af bebyggelse og særlige landskaber Binding/Afvejning B B B B B B/A B/A B/A B B/A B/A A A A 10

11 Fiskeri Radiokæder Arkæologiske forhold Klappladser Støj A A A A B Generelt kan det siges om denne screening, at følgende områder er udelukkede: Hvor der allerede er givet tilladelse til en havmøllepark eller et havmølleprojekt under projektering. Dette gælder f.eks. havmølleparkerne Anholt, Mejl Flak, Nissum Bredning og Frederikshavn Hvor der allerede er givet tilladelse til en konkurrerende aktivitet, f.eks. råstofindvinding de store sejlruter og stærkt besejlede områder (en bufferzone på 3,5 km er lagt omkring disse) alle Natura 2000 områder store fugletrækruter af international betydning Fareområder og forsvarets skydeområder eksisterende havmølleparker og andre infrastukturanlæg (eks. broer, rørledninger), inklusiv deres evt. reservationszoner de helt kystnæreområder (alle områder ligger minimum 2 kilometer fra land, se nedenfor) For denne specifikke screening har Naturstyrelsen udarbejdet et GIS lag, med det formål at mindske den forstyrrende visuelle effekt. GIS laget er udarbejdet således, at for alle møller med op til 150 meters totalhøjde lægges generelle mindsteafstande fra kysten: - Ud for særlige landskaber (fredede områder): 4 km - Ud for byer og sommerhusområder: 3 km - Ud for det åbne land i øvrigt (oftest landbrug): 2 km - Ved tekniske anlæg 0 km med udgangspunkt i en konkret vurdering For møller højere end 150 m skal afstanden til kysten øges forholdsmæssigt. F.eks. vil mindsteafstanden fra kysten til en 200 m høj mølle være 4 km ud for byer og sommerhusområder. Herudover er der undtaget en række områder, som vurderes at være særligt værdifulde og sårbare over for møller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave og sunde men også markante klinter som Stevns- og Møns klinter. 11

12 På baggrund af ovenstående forhold har Havmølleudvalget med hjælp fra samtlige marine myndigheder udpeget 15 områder alle af en størrelse så de burde kunne indeholde en kommerciel park. I denne proces er der skelet til de ansøgninger som Energistyrelsen har modtaget som så kaldte åben dør projekter. Et oversigtskort med disse ses øverst i kapitlet og beskrives nærmere i kapitlerne 6 og 7. Områderne skal forstås som bruttoområder, som skal detailvurderes i forhold til arealinteresser, havbund og andre fysiske og naturlige forhold. De projekter, som kan anlægges indenfor de udpegede områder, skal gennemføre en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) ved at opfylde kravene i Energistyrelsens bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af elproduktionsanlæg på havet. Desuden vil projekterne som minimum underlægges de samme krav til detailplaceringen indenfor området, som er skitseret for forsøgsmøller i afsnit 5.2. Det må dog forventes, at kravene skærpes, jo større projektet er. I afsnit 6 og 7 beskrives desuden nærmere hvad et projekt generelt skal opfylde (kap. 6) og hvad der på nuværende tidspunkt står klart, at der skal opfyldes for de individuelle områder (kap. 7) 3.2 Fremgangsmåde og GIS Med baggrund i Energistyrelsens EnergiData s geodatabase er supplerende geodata indsamlet fra øvrige styrelser, ministerier mv. De indsamlede data er blevet indlæst i et GIS (Geografisk informationssystem), og er efterfølgende blevet præsenteret for udvalget. De forskellige typer af kortinformation er efterfølgende blevet organiseret efter en såkaldt overlay-analyse eller som det er blevet kaldt på dansk "madpapirsmodellen". Strukturen har fået det navn, fordi den fungerer på samme måde som madpapir (semi-transparent), der ligger oven på hinanden (se nedenstående figur). Efterfølgende har udvalget prioriteret data/temaer, vurderet konfliktende arealinteresser, udelukket områder og herefter identificeret potentielle områder til de kommende havmølleparker. GIS Illustration af Overlaymetoden i et GIS 12

13 Kortmateriale indlæst i GIS Kort- og Matrikelstyrelsen Naturstyrelsen Energistyrelsen Energinet.dk Kystline Landegrænse Sejlruter ECN, Digitale søkort, Fuglebeskyttelsesområder Habitatområder Ramsar Klappladser Råstofindvinding (ressourcereservationer) By- og sommerhusområder, særlige landskaber (fredninger), sårbare kystlandskaber (fjorde, vige øhave) Olie & Gas koncessioner samt rørledninger, Stamdataregistret for vindkraftanlæg El-transmissionsnettet Bidrag som det ikke var muligt at indlæse i GIS. Informationerne er imidlertid efterfølgende anvendt i udvalgets arbejde med identificering af potentielle områder. Søfartsstyrelsen: Udtræk fra AIS databasen. Sejladsmønstre af de indre danske farvande. Danmarks Miljøundersøgelser: Havpattedyr; satellitdata for sæler , satellitdata for marsvin , skibssurvey ved Horns Rev , flysurvey ved Horns Rev , skib/fly survey fra SCANS i juni-august Fugleobservationer - tællinger af vandfugle i udvalgte områder 13

14 4. Økonomi og Teknik 4.1 Tekniske vurderinger indtil 2020 Udvikling i vindmøllernes størrelse For kommende kystnære placeringsmuligheder frem til 2020 må det forventes, at der bliver tale om udbygning med møller, der i dag opstilles som prototyper eller er klar til prototypeafprøvninger inden for de næste 3 år. Vindmøllers størrelse er frem til 2005 vokset ekspotentielt i 25 år, men gennem de senere år er der sporet en vis opbremsning i udviklingen. Siden opstillingen af kommercielle møller på 2 MW i 2002 ved Horns Rev og Nysted har de typiske vindmøller, der er opstillet på havet, været på 3-4 MW. Ved enkelte projekter i udlandet er der anvendt 5-6 MW. Der er flere årsager til, at udviklingen går lidt langsommere ikke mindst de store udforinger på materialesiden og logistiksiden. Endvidere er der ved opstilling på havet relativt begrænsede fordele ved at gøre møllerne højere i forhold til vindhastighedsprofilen. Men der er teknologiske muligheder for større energiudbytte per mølle ved f.eks. at øge rotordiameteren, og der forskes fortsat i udvikling af større møller. Den største prototype, der er opstillet i Danmark i 2012 er på 6 MW. De største vinger, der er under udvikling er på meter, og der må typiske påregnes 4-5 års udvikling inden en ny stor vindmølletype er kommercielt tilgængelig På den baggrund synes det mest realistisk at antage, at de største vindmøller i perioden frem til 2020 vil være 7-8 MW med vingediametre på meter og med navhøjder på 90 til 120 meter. Det svarer til en totalhøjde på mellem 160 og 220 m. Tages der samtidigt hensyn til de visuelle forhold og et ønske om anvendelse af driftssikre møller vil de kystnære møller frem til 2020 formentligt i stort omfang nogenlunde svare til de møller, der kendes i dag, dvs. møller på 3-5 MW og med totalhøjder under m. Den teknologiske og økonomiske udvikling i forhold til havdybder I de seneste år er der i Danmark opstillet vindmøller på havdybder på op til meter. Flere udenlandske projekter i Nordsøen er opstillet eller planlagt på havdybder på m. I forhold til opstilling i kystnære danske farvande forventes det, at der typisk bliver tale om havdybder på mellem 5 og 10 meter og næppe over 20 m. Der er en klar sammenhæng mellem økonomi og havdybder. En øget dybde (fra 10-15m til 25-30m) vil isoleret set betyde mere end en fordobling af omkostningerne til fundamentetableringen, jf. figur

15 Mio. kr/mw Basispris for fundamentet Havmølleplan Funktion Havdybde, m Figur 4.1 Kilde: Fremtidens havmølleplaceringer Energistyrelsen april 2007 Omkostningerne er naturligvis afhængige af afstand til bæredygtigt lag, mulige påvirkninger fra bølger og isskruninger, vindmøllestørrelse, beton- og stålpriser, arbejdslønninger mm. Tallenes absolutte størrelse kan være afgørende for om det er økonomisk attraktivt at gå ind i et konkret projekt, ligesom omgivelserne kan være afgørende for om der kan vælges gravitations fundamenter eller monopæle. 4.2 Offshore vindressourcekort for Danmark 2011 DTU Wind Energy har i 2012 beregnet vindressourcerne i de kystnære områder af Danmark, hvor kystnær her betyder områder der er op til ca. 20 km fra kystlinjen. Beregningerne bygger på modellering af vindressourcerne over Danmark ved hjælp af to mesoskala modeller: Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Model (KAMM) samt Weather Research and Forecast Model (WRF). Disse modeller estimerer de overordnede vindressourcer, beregnet i et net med en maske-størrelse på 5 km, og er repræsentative for en klimatologisk periode på 30 år. For at få et realistisk estimat af vindressourcerne tæt på jord- og havoverfladerne er disse resultater skaleret ned ved hjælp af mikroskala-modellen WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) som er udviklet af DTU Vindenergi. Data er beregnet i et net med en maskestørrelse på 200 meter, og omfatter middelvindhastighed i hhv. 75, 100 og 125 m over hav/landoverfladen og vindens energiindhold. Middelvindshastigheden er defineret som middelværdien af tidsserien af vindhastighederne kommende fra alle vindretninger og er vist for en højde på 100 m på figur

16 Figur 4.2 Kilde: DTU Wind Energy 4.3 Forventet elproduktion fra kystnære møller Middelvindhastighederne i de kystnære områder varier mellem ca. 8 og ca. 10 m/s afhængig primært af placeringen og afstanden til land samt af højden. Vindmøller i en park skygger lidt for hinanden, og derfor er den samlede produktion mindre en for én mølle gange antallet af møller. Ved en afstand på 6-8 vingediametre mellem møllerne, kan det foreventede tab, som følge af vindmøllernes indbyrdes skyggeeffekt i parken, beregnes til 5-15 % afhængig af størrelsen af vindmølleparken, størrelsen af de anvendte vindmøller, udformningen (layout) af parken og lokale vindforhold på beliggenheden, jævnfør figur

17 Figur 4.3 Kilde: DTU Wind Energy Figur 4.3 angiver produktionstab ved anvendelse af 2 forskellige møllestørrelser 3 MW og 5 MW og 2 forskellige parkstørrelser med kvadratisk udformning. Det samlede arealbehov ved en udbygning med parker af en fastsat kapacitet vil være nogenlunde konstant uafhængigt af den valgte møllestørrelse. Erfaringerne fra eksisterende havmølleparker viser, at der er mulighed for at optimere placeringer ud fra forskellige hensyn som fx bundforhold, vindretning og det samlede behov for internt ledningsnet. Produktionstabet vil normalt være mindst for mindre parker, da en større procentdel af møllerne står i randområdet af parken, eksempelvis ved en opstilling med møller i 1-3 rækker. Den årlige elproduktion for en 3 MW mølle opstillet i de kystnære områder er vist på figur 4.4, hvor også de udpegede områder er vist. I de fleste områder er det således forventningen, at der kan opnås en årlig elproduktion på MWh pr MW mølle. 17

18 Figur

19 4.4 Mulig produktion på de udpegede områder Hvis det forudsættes, at der skal opstilles 500 MW kystnære vindmøller vil det samlede arealbehov ved anvendelse af 6-8 vingediametre som afstand mellem møllerne være af størrelsesorden km 2. Arealet af de udpegede områder er over km 2. Under forudsætning af en installeret mølleeffekt på 6 MW pr km 2 og en udnyttelse på ca. 20 % af arealerne, vil der kunne opføres i alt ca MW. I marts 2012 indgik alle folketingets partier undtagen Liberal Alliance et energiforlig som strækker sig til 2020, og som beskriver at 500 MW havmøller skal udbygges i kystnære områder inden De screenede arealer overstiger dette behov betragteligt. 4.5 Stordriftsfordele Deloitte har for Energistyrelsen foretaget en analyse af sammenhængen mellem stordriftsfordele og koncessionsstørrelse. Formålet med analysen har bl.a. været at nå frem til en strategisk-økonomisk vurdering af en hensigtsmæssig koncessionsstørrelse for kystnære møller. Deloitte fandt frem til, at stordriftsfordelene udviser en logaritmisk sammenhæng og er aftagende med størrelsen, dvs. at jo større havmølleparkens kapacitet er, jo mindre bliver den ekstra besparelse pr. MW ved en marginal forøgelse af kapaciteten. Dette indikerer, at stordriftsfordele typisk vil spille en større rolle for kystnære møller, der som udgangspunkt er mindre end havmølleparkerne på det åbne hav. De potentielle stordriftsfordele for investorerne er beregnet ud fra en statistisk analyse af anlægsomkostningerne for alle eksisterende havmølleparker, der har offentliggjort data herfor. På baggrund af den statistiske analyse er der opstillet en model, der kan forklare variationerne i anlægsomkostningerne for de eksisterende havmølleparker ud fra kendskabet til anlægsstørrelse, opførelsesår, havdybde og afstand til land. Ud fra denne model er stordriftsfordelene alene som funktion af anlægsstørrelsen vist på figur 4.5. Det ses eksempelvis heraf, at modellen giver en besparelse på ca. 0,6 mio. pr MW ved at gå fra en parkstørrelse på 20 MW til en på 100 MW. Fordel er dog aftagende, det vil sige, at jo større projektet er, jo mindre vil omkostningerne pr. MW kunne reduceres ved at gøre den endnu større. De gennemførte analyser konkluderer, at det på grund af de betydelige stordriftsfordele i intervallet MW sandsynligvis vil blive væsentligt billigere i anlæg, hvis koncessionerne for kystnære møller tildeles få projekter, der typisk vil kunne løbe rundt for lavere afregningspriser end de mindre projekter. 19

20 Figur 4.5. Kilde: Strategisk og økonomisk vurdering af koncessionsopsplitning for havmøllepark ved Kriegers Flak. Deloitte 19.december 2011 Ud fra en bredere samfundsmæssig betragtning er det dog ikke entydigt muligt at afgøre på forhånd, om det er mest fordelagtigt at tildele koncessioner til få store kystnære projekter frem for flere mindre kystnære projekter, idet der er en række lokale hensyn som kan begrunde spredning til flere mindre sites. Eksempelvis kan mindre anlæg opstilles tættere på kysten og på lavere vand og dermed være billigere i anlæg og nettilslutning samt have lavere driftsomkostninger. 20

21 5. Særligt om forsøgsprojekter Test og demonstration af ny teknologi til havmøller er vigtig for at bringe omkostningerne ned til fremtidig udbygning med havvind og for industriens fremtid i Danmark. Det kan derfor blive nødvendigt at gøre plads til demonstrationsprojekter på havet. Havmølleudvalget har ikke udpeget arealer til fremtidens forsøgsmøller, da det ikke kan forudsiges hvilke naturlige forhold møllen eller fundamentet bedst testes under. Det overlades derfor til projektejerene af forsøgsprojektet at ansøge om de relevante placeringer. Havmølleudvalget har dog angivet en række forhold, der skal tages hensyn til ved vurderingen af arealer, der er egnede til forsøg med ny mølleteknologi på havet og som vil indgå i myndighedernes sagsbehandling af den konkrete ansøgning. Egnede placeringer til forsøgsprojekter er afhængig af, hvad der skal testes. Da fremtidens krav til forsøg og forsøgenes krav til placeringer ikke er kendte, kan Havmølleudvalget ikke pege på de præcise placeringer, som kunne opfylde kravene til forsøgsprojekter. Forsøgselementet kunne f.eks. kræve, at projektet opstilles på blød bund eller på en placering, med høje bølger, hvilket normalt ikke er attraktivt. Det er ofte tilfældet at forsøgsprojekter har behov for at ligge i eller i nærheden af havne og store tekniske anlæg, hvorfor dette er visualiseret i visualiseringsrapporten. Da projekterne samtidig er relativt små, og dermed ikke svære at indplacere, anbefaler Havmølleudvalget, at projektudvikleren selv finder den placering, som matcher projektets krav, men samtidig lader sig vejlede af nedenstående principper for placeringen. Nedenstående liste indeholder ikke alle myndighedskrav til placeringer. Energistyrelsen vil være behjælpelig i de konkrete tilfælde med at justere placeringen i samarbejde med relevante myndigheder via den så kaldte one stop shop. 5.1 Definition af forsøgsmølleprojekter Forsøgsprojekter omfatter i denne sammenhæng maksimalt 8 møller. Projekter med mere end 8 møller kan kun komme i betragtning indenfor de konkrete placeringsområder, som er udpeget af Havmølleudvalget. Et forsøgsprojekt kan omfatte forskellige møller. Hensigten med forsøgsprojekterne er at teste en eller flere prototyper på møller eller fundamenter, som er de første eksemplarer af en ny type, som endnu ikke er klar til serieproduktion. Typisk er disse projekter enten en videreudvikling af møller testet på land eller projekter som ikke egner sig til at teste på land. Projekterne kan eksempelvis omfatte test af vindmøllernes ydeevne, laster på vindmøllerne, nye fundamenter eller andre forsøg. Der skal foreligge en forsøgsplan for hver prototype. En prototypemølle skal godkendes til forsøg og demonstration af en certificerende virksomhed, jf. Energistyrelsens certificeringsregler om teknisk certificeringsordning for vindmøller. Godkendelsen er tidsbegrænset til 3 år. Anvendelse efter godkendelsens udløb kræver en ny godkendelse. Efter endt forsøg kan projektet godkendes til at fortsætte som kommercielt projekt. 21

22 5.2 Principper: Sejladssikkerhed: Som udgangspunkt skal havvindmøller placeres i sikker afstand til sejladskritiske områder, som sikrer skibe tilstrækkelig vigemulighed, manøvreplads og reaktionstid ved styre- eller fremdriftssvigt. Dette kan afhængig af farvandets beskaffenhed, skibenes størrelse og type samt trafikintensitet mv. kunne være op til 3 sømil (5,5 km). Sikkerhedsafstand og nødvendige risikoreducerende tiltag vil fremgå af en risikovurdering, som normalt vil være indeholdt i VVM redegørelsen. Sejladskritiske steder omfatter steder som: Brofag hvor der kan ske gennemsejling, snævre løb og sejlrender skibstrafikruter (indtegnede i søkort og de facto ruter), Skibstrafiksystemer, herunder trafiksepareringssystemer, dybvandsruter mv., havneløb, fyrlinjer og fyrvinkler, ankringsområder, lodsmødesteder. Ved et ønske om at placere havvindmøller i sejladskritiske områder, vil accept bero på en konkret vurdering af mulighederne for omlægning af skibstrafik afmærkning mv. i hvert enkelt tilfælde. Rørledninger og søkabler Rørledninger og søkabler er omgivet af en beskyttelseszone på 200 meter, hvor der er forbud mod ankring, sandsugning og brug af bundslæbende redskaber. I beskyttelseszone må der ikke foretages undersøiske arbejder eller aktiviteter uden aftale med ejeren af søkablet. Radiokæder Der skal være mindst 200 meters afstand fra en mølle til en sigtelinje i det eksisterende radiokædesystem. Råstoffer: Arealer, hvor der er givet koncession til indvinding af råstoffer, friholdes indtil koncessionen udløber, med mindre andet kan aftales med koncessionshaver. Arealer, udpeget af Naturstyrelsen, der er reserveret til indvinding af råstoffer, bør friholdes med mindre andet aftales. Disse arealer er i princippet friholdt indtil ressourcen er opbrugt. Der skal ikke friholdes en sikkerhedszone omkring disse. 22

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011

Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011 Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011 Side 1 Indledning Denne opdatering af Fremtidens Havmølleplaceringer 2025 er foretaget af Havmølleudvalget og

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ og Energistyrelsens anbefalinger... 3 1. De gældende regler og nuværende projekter... 5 1.1. Gældende

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen.

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Kommuner 1 2 3 4 Til Energistyrelsen. Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Som det fremgår af screeningsrapporten om udpegning af

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Overblik over analysens resultater og anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011 Vurdering af udbuddet

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Socioøkonomi PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version Endelig udkast Dokument

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere