Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober Endelig rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport"

Transkript

1 Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012 Endelig rapport 1

2 Indhold 1. Indledning Baggrund Metode Bindings- og afvejningsområder Fremgangsmåde og GIS Økonomi og Teknik Tekniske vurderinger indtil Offshore vindressourcekort for Danmark Forventet elproduktion fra kystnære møller Mulig produktion på de udpegede områder Stordriftsfordele Særligt om forsøgsprojekter Definition af forsøgsmølleprojekter Principper Generelt om de udpegede områder Netplanlægning generelt Søfart generelt Naturhensyn generelt Råstofindvinding og kystsikring generelt Landskab og visuelle hensyn generelt Støj generelt Kulturarv generelt Teknisk godkendelse Fiskeri generelt

3 7. Beskrivelse af de enkelte placeringer a. Vesterhavet Syd b. Vesterhavet Nord c. Jammerbugt Syd d. Jammerbugt Nord e. Sæby f. Djursland g. Samsø Nord h. Sejerø bugten i. Jammerland Bugt j. Smålandsfarvandet Vest k. Vejsnæs l. Lillegrund m. Køge Bugt n. Halsnæs o. Bornholm Bilag 1 Koordinater over områderne Bilag 2 Arealforbrug Bilag 3 Høringsliste

4 1. Indledning Denne screening er foretaget af Havmølleudvalget og har til formål at screene de danske farvande for egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. De parker, der screenes for, er mindre end 200 MW og ligger indenfor en afstand af 20 km fra kysten. De udpegede områder kan rumme op til 200 MW pr. område. Et område kan godt rumme flere mindre projekter med en samlet kapacitet på 200 MW. Der er ikke foretaget en samfundsøkonomisk prioritering af områderne. Screeningen er alene fokuseret på at identificere egnede placeringer ud fra hensynet til konkurrerende anvendelse af arealerne, samt ud fra eksisterende viden om havmøllers påvirkning af miljøet, sejladssikkerheden og det visuelle indtryk. Screeningen udelukker ikke, at havmøller kan etableres andre steder end indenfor de udpegede områder, men det er ud fra en samlet afvejning foretaget af de marine myndigheder vurderet at de udpegede placeringer er de bedst egnede ud fra hensyn til eksisterende interesser og udnyttelse, samt det naturlige miljø. Desuden har screeningen det formål at udstikke retningslinjer for placeringer af prototype-projekter for udvikling af ny havmølleteknologi, som skal testes på havet. Der er ikke udpeget konkrete pladser, da der kan være krav om særlige forhold til pladsen, eks. blød bund eller høje bølger, som ikke kan forudses af Havmølleudvalget. Havmølleudvalget er et udvalg nedsat med det formål at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning med havmølleparker. Udvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk. Den tilhørende referencegruppe består af andre myndigheder med interesser på havet, f.eks. Forsvaret, Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet, Fødevareministeriet, osv. De marine myndigheders kommentarer til de udpegende områder er indarbejdet i denne rapport. Screeningen har med denne rapport inkl. den strategiske miljøvurdering og visualiseringsrapporten været genstand for en bred offentlig høring, inkl. kommuner og organisationer samt offentligheden. Materialet har været tilgængeligt for kommentering på Energistyrelsens hjemmeside. Bilag 3 indeholder høringslisten. De screenede placeringer er desuden vurderet i overensstemmelse med reglerne om strategisk miljøvurdering (SMV). Den strategiske miljøvurdering er bilagt denne rapport. Derudover er der foretaget en vurdering af hvordan havmøller tæt på kysten visuelt opleves i kystlandskabet. Vurderingen inkl. visualiseringer er bilagt denne rapport. I planlægningen af de fremtidige placeringer af storskala havmøller er en koordinering af interesser og optimering af udnyttelsen af havarealet af stor vigtighed. Udpegningerne er foretaget på baggrund af eksisterende viden om forholdene i områderne. Forudsætningerne kan ændres sig over tid som følge af ny viden eller ændrede behov og dermed give anledning til revision af udpegningen. Udpegningen af områderne erstatter ikke den normale vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Der gives ikke med denne screening garanti for, at VVM redegørelsen for området vil kunne godkendes. VVM undersøgelserne vil gå i dybden med områderne og tilvejebringe ny viden til den 4

5 eksisterende, som kan betyde, at områderne alligevel ikke vil kunne anvendes til havmøller. Det vil være op til de kommende projektejere selv at gennemføre de nødvendige forundersøgelser herunder VVM redegørelser inden der evt. gives tilladelse til etablering. 5

6 2. Baggrund Det danske havområde er af flere omgange (1997, 2003, 2007 og 2011) blevet screenet for mulige placeringer af havmølleparker. Screeningerne har givet større sikkerhed for, at parker kan etableres på et givent område og usikkerheden for investorerne mindskes tidligt i processen. De europæiske og danske erfaringer med planlægning peger bl.a. på, at der gennem en samlet planlægning vil kunne opnås en række administrative og økonomiske fordele: bedre overblik hos de deltagende myndigheder og involverede brancher, bedre rammer for langsigtede investeringer i de maritime sektorer, synliggørelse af alle involverede interesser, bedre koordination af datagrundlag og nemmere adgang til koordinering med andre landes planlægning. Energistyrelsen offentliggjorde på vegne af Havmølleudvalget i april 2007 Fremtidens Havmølleplaceringer 2025, som er en kortlægning af fremtidens placeringer af stor-skala parker på over 200 MW. Denne rapport blev opdateret i Kortlægningsrapporten peger på en række mulige placeringer, samt forundersøgelsesområder, der ville kunne rumme en udbygning med havvindmøller med en samlet kapacitet på omtrent 4600 MW. Disse placeringer ligger alle mere end 12 km fra kysten. Der er siden identificeret et behov for at se på mulighederne for at placere mindre havmølleparker på under 200 MW i de mere kystnære områder op til 20 km fra kysten. Den mere kystnære placering af mindre parker er primært ønsket af hensyn til at holde omkostningerne til udbygningen nede. Funderingsomkostningerne på de lavere havdybder vil typisk være mindre, da der skal mindre materiale til at producere disse. Omkostningerne til drift og vedligehold, som primært er relaterede til lavere sejltid for montørerne, som vedligeholder parkerne vil mindskes. Desuden vil nettilslutnings-omkostningerne typisk mindskes, da kablerne til land er kortere og de mindre anlægsstørrelser medfører, at de kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land. I marts 2012 indgik samtlige partier i folketinget undtagen Liberal Alliance et energiforlig som beskriver, at en kapacitet på 500 MW havmøller skal stilles op i kystnære områder i Danmark inden Forsøgsmøller Teknologiudvikling af nye produkter på havmølleområdet er vigtig for, at Danmark kan fastholde arbejdspladser og eksport. Hertil kommer, at udviklingen af møller, fundamenter, nettilslutning, mv. er en forudsætning for at billiggøre den fremtidige havmølleudbygning også på de store parker. Denne type af projekter anses kun at udgøre et lille supplement til den kommercielle udbygning med havvind. De projekter, der testes på havet, er typisk af en anden beskaffenhed end dem der testes på land og erstatter således ikke behovet for pladser på land. 6

7 Energistyrelsen er one stop shop for havmøller Energistyrelsen forvalter statens højhedsret over søterritoriet for havbaserede elproduktionsanlæg. Energistyrelsen har en forpligtelse til at koordinere med andre relevante myndigheder med ressortinteresser på havet inden tilladelse gives til etablering af et nyt anlæg. Dette gælder også for planlægningsprocessen. Når Energistyrelsen går i gang med planlægning af nye placeringer eller behandlingen af en konkret ansøgning, iværksætter Energistyrelsen en høring af øvrige statslige myndigheder for at få afklaret, om der er andre væsentlige samfundsmæssige interesser, der kan blokere for placeringen af et projekt eller som må afvejes i forhold til planlægning. På grundlag af myndighedshøringen vurderer Energistyrelsen, om det fortsat er relevant at udbygge på det planlagte område, og ved en positiv afgørelse vil Energistyrelsen kunne give tilladelse til forundersøgelser, herunder en VVM redegørelse. Når forundersøgelserne er gennemført tilfredsstillende, og hvis projektet stadig ikke er i modstrid med andre samfundsmæssige interesser, vil Energistyrelsen give en tilladelse til etablering. Når projektet er anlagt gives en elproduktionstilladelse. Disse tilladelser er koordineret med andre myndigheder, som varetager interesser på havet og er således en samletilladelse givet på vegne af flere myndigheder og med vilkår formuleret at andre myndigheder. Dette kaldes one-stop-shop. Projektudvikleren har således en relativ stor sikkerhed for sin investering, da man kan forvente, at projektet kan gennemføres, hvis de stillede vilkår overholdes. Disse samletilladelser udelukker ikke helt, at der skal indhentes tilladelser fra andre myndigheder. Men systemet giver stor sikkerhed for at projektet kan gennemføres, da de relevante myndigheder har clearet at projektet kan fortsætte. 7

8 8

9 9

10 3. Metode I planlægningen af de fremtidige placeringer af kystnære havmøller er en koordinering af interesser og optimering af udnyttelsen af havarealet af stor vigtighed for pålideligheden af udpegningen. De behov de enkelte myndigheder har på vegne af deres interessenter skal kortlægges. Det skal vurderes hvorvidt placering af havmøller påvirker en aktivitet eller beskyttelseshensyn. På trods af at der er en påvirkning, er det ofte muligt for interesserne og aktiviteterne at forenes evt. med få justeringer. Hvis interesser er modstridende skal det afvejes hvilken interesse, der skal have forrang til arealet. Det at myndighederne er afklarede omkring arealerne og foretager denne screening tillægges stor værdi af projektudviklerne, som herved får en relativ stor sikkerhed for, at de kan gennemføre de massive investeringer, som udbygningen af en havmøllepark indebærer. 3.1 Bindings- og afvejningsområder Nedenstående skema viser en oversigt over forskellige arealinteresser, der er indgået i screeningen. I udvalgsarbejdet indgår de enkelte arealinteresser, som enten et bindingsområde (B), dvs. et område der i udgangspunktet udelukker havmølleplaceringer, eller som et afvejningsområde (A), dvs. et område, hvor havmøller og andre interesser kan sameksistere, men hvor der evt. skal foretages en konkret vurdering, af hvordan dette bedst gøres. Arealinteresse Eksisterende havmølleparker og deres friholdelsesareal Femern Bælt Olie- og naturgasledninger / søkabler Eksisterende internationale naturbeskyttelsesområder Luftfart (flyvehøjde) Militære forhold bl.a. skydeområder og fareområder Sejlruter/ Sejladssikkerhed Færgeruter Stærkt trafikerede områder Råstofindvinding/Råstofinteresser Betydende fugletrækruter Natur- og miljøhensyn Havdybder Visuel belastning herunder nærhed af bebyggelse og særlige landskaber Binding/Afvejning B B B B B B/A B/A B/A B B/A B/A A A A 10

11 Fiskeri Radiokæder Arkæologiske forhold Klappladser Støj A A A A B Generelt kan det siges om denne screening, at følgende områder er udelukkede: Hvor der allerede er givet tilladelse til en havmøllepark eller et havmølleprojekt under projektering. Dette gælder f.eks. havmølleparkerne Anholt, Mejl Flak, Nissum Bredning og Frederikshavn Hvor der allerede er givet tilladelse til en konkurrerende aktivitet, f.eks. råstofindvinding de store sejlruter og stærkt besejlede områder (en bufferzone på 3,5 km er lagt omkring disse) alle Natura 2000 områder store fugletrækruter af international betydning Fareområder og forsvarets skydeområder eksisterende havmølleparker og andre infrastukturanlæg (eks. broer, rørledninger), inklusiv deres evt. reservationszoner de helt kystnæreområder (alle områder ligger minimum 2 kilometer fra land, se nedenfor) For denne specifikke screening har Naturstyrelsen udarbejdet et GIS lag, med det formål at mindske den forstyrrende visuelle effekt. GIS laget er udarbejdet således, at for alle møller med op til 150 meters totalhøjde lægges generelle mindsteafstande fra kysten: - Ud for særlige landskaber (fredede områder): 4 km - Ud for byer og sommerhusområder: 3 km - Ud for det åbne land i øvrigt (oftest landbrug): 2 km - Ved tekniske anlæg 0 km med udgangspunkt i en konkret vurdering For møller højere end 150 m skal afstanden til kysten øges forholdsmæssigt. F.eks. vil mindsteafstanden fra kysten til en 200 m høj mølle være 4 km ud for byer og sommerhusområder. Herudover er der undtaget en række områder, som vurderes at være særligt værdifulde og sårbare over for møller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave og sunde men også markante klinter som Stevns- og Møns klinter. 11

12 På baggrund af ovenstående forhold har Havmølleudvalget med hjælp fra samtlige marine myndigheder udpeget 15 områder alle af en størrelse så de burde kunne indeholde en kommerciel park. I denne proces er der skelet til de ansøgninger som Energistyrelsen har modtaget som så kaldte åben dør projekter. Et oversigtskort med disse ses øverst i kapitlet og beskrives nærmere i kapitlerne 6 og 7. Områderne skal forstås som bruttoområder, som skal detailvurderes i forhold til arealinteresser, havbund og andre fysiske og naturlige forhold. De projekter, som kan anlægges indenfor de udpegede områder, skal gennemføre en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) ved at opfylde kravene i Energistyrelsens bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af elproduktionsanlæg på havet. Desuden vil projekterne som minimum underlægges de samme krav til detailplaceringen indenfor området, som er skitseret for forsøgsmøller i afsnit 5.2. Det må dog forventes, at kravene skærpes, jo større projektet er. I afsnit 6 og 7 beskrives desuden nærmere hvad et projekt generelt skal opfylde (kap. 6) og hvad der på nuværende tidspunkt står klart, at der skal opfyldes for de individuelle områder (kap. 7) 3.2 Fremgangsmåde og GIS Med baggrund i Energistyrelsens EnergiData s geodatabase er supplerende geodata indsamlet fra øvrige styrelser, ministerier mv. De indsamlede data er blevet indlæst i et GIS (Geografisk informationssystem), og er efterfølgende blevet præsenteret for udvalget. De forskellige typer af kortinformation er efterfølgende blevet organiseret efter en såkaldt overlay-analyse eller som det er blevet kaldt på dansk "madpapirsmodellen". Strukturen har fået det navn, fordi den fungerer på samme måde som madpapir (semi-transparent), der ligger oven på hinanden (se nedenstående figur). Efterfølgende har udvalget prioriteret data/temaer, vurderet konfliktende arealinteresser, udelukket områder og herefter identificeret potentielle områder til de kommende havmølleparker. GIS Illustration af Overlaymetoden i et GIS 12

13 Kortmateriale indlæst i GIS Kort- og Matrikelstyrelsen Naturstyrelsen Energistyrelsen Energinet.dk Kystline Landegrænse Sejlruter ECN, Digitale søkort, Fuglebeskyttelsesområder Habitatområder Ramsar Klappladser Råstofindvinding (ressourcereservationer) By- og sommerhusområder, særlige landskaber (fredninger), sårbare kystlandskaber (fjorde, vige øhave) Olie & Gas koncessioner samt rørledninger, Stamdataregistret for vindkraftanlæg El-transmissionsnettet Bidrag som det ikke var muligt at indlæse i GIS. Informationerne er imidlertid efterfølgende anvendt i udvalgets arbejde med identificering af potentielle områder. Søfartsstyrelsen: Udtræk fra AIS databasen. Sejladsmønstre af de indre danske farvande. Danmarks Miljøundersøgelser: Havpattedyr; satellitdata for sæler , satellitdata for marsvin , skibssurvey ved Horns Rev , flysurvey ved Horns Rev , skib/fly survey fra SCANS i juni-august Fugleobservationer - tællinger af vandfugle i udvalgte områder 13

14 4. Økonomi og Teknik 4.1 Tekniske vurderinger indtil 2020 Udvikling i vindmøllernes størrelse For kommende kystnære placeringsmuligheder frem til 2020 må det forventes, at der bliver tale om udbygning med møller, der i dag opstilles som prototyper eller er klar til prototypeafprøvninger inden for de næste 3 år. Vindmøllers størrelse er frem til 2005 vokset ekspotentielt i 25 år, men gennem de senere år er der sporet en vis opbremsning i udviklingen. Siden opstillingen af kommercielle møller på 2 MW i 2002 ved Horns Rev og Nysted har de typiske vindmøller, der er opstillet på havet, været på 3-4 MW. Ved enkelte projekter i udlandet er der anvendt 5-6 MW. Der er flere årsager til, at udviklingen går lidt langsommere ikke mindst de store udforinger på materialesiden og logistiksiden. Endvidere er der ved opstilling på havet relativt begrænsede fordele ved at gøre møllerne højere i forhold til vindhastighedsprofilen. Men der er teknologiske muligheder for større energiudbytte per mølle ved f.eks. at øge rotordiameteren, og der forskes fortsat i udvikling af større møller. Den største prototype, der er opstillet i Danmark i 2012 er på 6 MW. De største vinger, der er under udvikling er på meter, og der må typiske påregnes 4-5 års udvikling inden en ny stor vindmølletype er kommercielt tilgængelig På den baggrund synes det mest realistisk at antage, at de største vindmøller i perioden frem til 2020 vil være 7-8 MW med vingediametre på meter og med navhøjder på 90 til 120 meter. Det svarer til en totalhøjde på mellem 160 og 220 m. Tages der samtidigt hensyn til de visuelle forhold og et ønske om anvendelse af driftssikre møller vil de kystnære møller frem til 2020 formentligt i stort omfang nogenlunde svare til de møller, der kendes i dag, dvs. møller på 3-5 MW og med totalhøjder under m. Den teknologiske og økonomiske udvikling i forhold til havdybder I de seneste år er der i Danmark opstillet vindmøller på havdybder på op til meter. Flere udenlandske projekter i Nordsøen er opstillet eller planlagt på havdybder på m. I forhold til opstilling i kystnære danske farvande forventes det, at der typisk bliver tale om havdybder på mellem 5 og 10 meter og næppe over 20 m. Der er en klar sammenhæng mellem økonomi og havdybder. En øget dybde (fra 10-15m til 25-30m) vil isoleret set betyde mere end en fordobling af omkostningerne til fundamentetableringen, jf. figur

15 Mio. kr/mw Basispris for fundamentet Havmølleplan Funktion Havdybde, m Figur 4.1 Kilde: Fremtidens havmølleplaceringer Energistyrelsen april 2007 Omkostningerne er naturligvis afhængige af afstand til bæredygtigt lag, mulige påvirkninger fra bølger og isskruninger, vindmøllestørrelse, beton- og stålpriser, arbejdslønninger mm. Tallenes absolutte størrelse kan være afgørende for om det er økonomisk attraktivt at gå ind i et konkret projekt, ligesom omgivelserne kan være afgørende for om der kan vælges gravitations fundamenter eller monopæle. 4.2 Offshore vindressourcekort for Danmark 2011 DTU Wind Energy har i 2012 beregnet vindressourcerne i de kystnære områder af Danmark, hvor kystnær her betyder områder der er op til ca. 20 km fra kystlinjen. Beregningerne bygger på modellering af vindressourcerne over Danmark ved hjælp af to mesoskala modeller: Karlsruhe Atmospheric Mesoscale Model (KAMM) samt Weather Research and Forecast Model (WRF). Disse modeller estimerer de overordnede vindressourcer, beregnet i et net med en maske-størrelse på 5 km, og er repræsentative for en klimatologisk periode på 30 år. For at få et realistisk estimat af vindressourcerne tæt på jord- og havoverfladerne er disse resultater skaleret ned ved hjælp af mikroskala-modellen WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) som er udviklet af DTU Vindenergi. Data er beregnet i et net med en maskestørrelse på 200 meter, og omfatter middelvindhastighed i hhv. 75, 100 og 125 m over hav/landoverfladen og vindens energiindhold. Middelvindshastigheden er defineret som middelværdien af tidsserien af vindhastighederne kommende fra alle vindretninger og er vist for en højde på 100 m på figur

16 Figur 4.2 Kilde: DTU Wind Energy 4.3 Forventet elproduktion fra kystnære møller Middelvindhastighederne i de kystnære områder varier mellem ca. 8 og ca. 10 m/s afhængig primært af placeringen og afstanden til land samt af højden. Vindmøller i en park skygger lidt for hinanden, og derfor er den samlede produktion mindre en for én mølle gange antallet af møller. Ved en afstand på 6-8 vingediametre mellem møllerne, kan det foreventede tab, som følge af vindmøllernes indbyrdes skyggeeffekt i parken, beregnes til 5-15 % afhængig af størrelsen af vindmølleparken, størrelsen af de anvendte vindmøller, udformningen (layout) af parken og lokale vindforhold på beliggenheden, jævnfør figur

17 Figur 4.3 Kilde: DTU Wind Energy Figur 4.3 angiver produktionstab ved anvendelse af 2 forskellige møllestørrelser 3 MW og 5 MW og 2 forskellige parkstørrelser med kvadratisk udformning. Det samlede arealbehov ved en udbygning med parker af en fastsat kapacitet vil være nogenlunde konstant uafhængigt af den valgte møllestørrelse. Erfaringerne fra eksisterende havmølleparker viser, at der er mulighed for at optimere placeringer ud fra forskellige hensyn som fx bundforhold, vindretning og det samlede behov for internt ledningsnet. Produktionstabet vil normalt være mindst for mindre parker, da en større procentdel af møllerne står i randområdet af parken, eksempelvis ved en opstilling med møller i 1-3 rækker. Den årlige elproduktion for en 3 MW mølle opstillet i de kystnære områder er vist på figur 4.4, hvor også de udpegede områder er vist. I de fleste områder er det således forventningen, at der kan opnås en årlig elproduktion på MWh pr MW mølle. 17

18 Figur

19 4.4 Mulig produktion på de udpegede områder Hvis det forudsættes, at der skal opstilles 500 MW kystnære vindmøller vil det samlede arealbehov ved anvendelse af 6-8 vingediametre som afstand mellem møllerne være af størrelsesorden km 2. Arealet af de udpegede områder er over km 2. Under forudsætning af en installeret mølleeffekt på 6 MW pr km 2 og en udnyttelse på ca. 20 % af arealerne, vil der kunne opføres i alt ca MW. I marts 2012 indgik alle folketingets partier undtagen Liberal Alliance et energiforlig som strækker sig til 2020, og som beskriver at 500 MW havmøller skal udbygges i kystnære områder inden De screenede arealer overstiger dette behov betragteligt. 4.5 Stordriftsfordele Deloitte har for Energistyrelsen foretaget en analyse af sammenhængen mellem stordriftsfordele og koncessionsstørrelse. Formålet med analysen har bl.a. været at nå frem til en strategisk-økonomisk vurdering af en hensigtsmæssig koncessionsstørrelse for kystnære møller. Deloitte fandt frem til, at stordriftsfordelene udviser en logaritmisk sammenhæng og er aftagende med størrelsen, dvs. at jo større havmølleparkens kapacitet er, jo mindre bliver den ekstra besparelse pr. MW ved en marginal forøgelse af kapaciteten. Dette indikerer, at stordriftsfordele typisk vil spille en større rolle for kystnære møller, der som udgangspunkt er mindre end havmølleparkerne på det åbne hav. De potentielle stordriftsfordele for investorerne er beregnet ud fra en statistisk analyse af anlægsomkostningerne for alle eksisterende havmølleparker, der har offentliggjort data herfor. På baggrund af den statistiske analyse er der opstillet en model, der kan forklare variationerne i anlægsomkostningerne for de eksisterende havmølleparker ud fra kendskabet til anlægsstørrelse, opførelsesår, havdybde og afstand til land. Ud fra denne model er stordriftsfordelene alene som funktion af anlægsstørrelsen vist på figur 4.5. Det ses eksempelvis heraf, at modellen giver en besparelse på ca. 0,6 mio. pr MW ved at gå fra en parkstørrelse på 20 MW til en på 100 MW. Fordel er dog aftagende, det vil sige, at jo større projektet er, jo mindre vil omkostningerne pr. MW kunne reduceres ved at gøre den endnu større. De gennemførte analyser konkluderer, at det på grund af de betydelige stordriftsfordele i intervallet MW sandsynligvis vil blive væsentligt billigere i anlæg, hvis koncessionerne for kystnære møller tildeles få projekter, der typisk vil kunne løbe rundt for lavere afregningspriser end de mindre projekter. 19

20 Figur 4.5. Kilde: Strategisk og økonomisk vurdering af koncessionsopsplitning for havmøllepark ved Kriegers Flak. Deloitte 19.december 2011 Ud fra en bredere samfundsmæssig betragtning er det dog ikke entydigt muligt at afgøre på forhånd, om det er mest fordelagtigt at tildele koncessioner til få store kystnære projekter frem for flere mindre kystnære projekter, idet der er en række lokale hensyn som kan begrunde spredning til flere mindre sites. Eksempelvis kan mindre anlæg opstilles tættere på kysten og på lavere vand og dermed være billigere i anlæg og nettilslutning samt have lavere driftsomkostninger. 20

21 5. Særligt om forsøgsprojekter Test og demonstration af ny teknologi til havmøller er vigtig for at bringe omkostningerne ned til fremtidig udbygning med havvind og for industriens fremtid i Danmark. Det kan derfor blive nødvendigt at gøre plads til demonstrationsprojekter på havet. Havmølleudvalget har ikke udpeget arealer til fremtidens forsøgsmøller, da det ikke kan forudsiges hvilke naturlige forhold møllen eller fundamentet bedst testes under. Det overlades derfor til projektejerene af forsøgsprojektet at ansøge om de relevante placeringer. Havmølleudvalget har dog angivet en række forhold, der skal tages hensyn til ved vurderingen af arealer, der er egnede til forsøg med ny mølleteknologi på havet og som vil indgå i myndighedernes sagsbehandling af den konkrete ansøgning. Egnede placeringer til forsøgsprojekter er afhængig af, hvad der skal testes. Da fremtidens krav til forsøg og forsøgenes krav til placeringer ikke er kendte, kan Havmølleudvalget ikke pege på de præcise placeringer, som kunne opfylde kravene til forsøgsprojekter. Forsøgselementet kunne f.eks. kræve, at projektet opstilles på blød bund eller på en placering, med høje bølger, hvilket normalt ikke er attraktivt. Det er ofte tilfældet at forsøgsprojekter har behov for at ligge i eller i nærheden af havne og store tekniske anlæg, hvorfor dette er visualiseret i visualiseringsrapporten. Da projekterne samtidig er relativt små, og dermed ikke svære at indplacere, anbefaler Havmølleudvalget, at projektudvikleren selv finder den placering, som matcher projektets krav, men samtidig lader sig vejlede af nedenstående principper for placeringen. Nedenstående liste indeholder ikke alle myndighedskrav til placeringer. Energistyrelsen vil være behjælpelig i de konkrete tilfælde med at justere placeringen i samarbejde med relevante myndigheder via den så kaldte one stop shop. 5.1 Definition af forsøgsmølleprojekter Forsøgsprojekter omfatter i denne sammenhæng maksimalt 8 møller. Projekter med mere end 8 møller kan kun komme i betragtning indenfor de konkrete placeringsområder, som er udpeget af Havmølleudvalget. Et forsøgsprojekt kan omfatte forskellige møller. Hensigten med forsøgsprojekterne er at teste en eller flere prototyper på møller eller fundamenter, som er de første eksemplarer af en ny type, som endnu ikke er klar til serieproduktion. Typisk er disse projekter enten en videreudvikling af møller testet på land eller projekter som ikke egner sig til at teste på land. Projekterne kan eksempelvis omfatte test af vindmøllernes ydeevne, laster på vindmøllerne, nye fundamenter eller andre forsøg. Der skal foreligge en forsøgsplan for hver prototype. En prototypemølle skal godkendes til forsøg og demonstration af en certificerende virksomhed, jf. Energistyrelsens certificeringsregler om teknisk certificeringsordning for vindmøller. Godkendelsen er tidsbegrænset til 3 år. Anvendelse efter godkendelsens udløb kræver en ny godkendelse. Efter endt forsøg kan projektet godkendes til at fortsætte som kommercielt projekt. 21

22 5.2 Principper: Sejladssikkerhed: Som udgangspunkt skal havvindmøller placeres i sikker afstand til sejladskritiske områder, som sikrer skibe tilstrækkelig vigemulighed, manøvreplads og reaktionstid ved styre- eller fremdriftssvigt. Dette kan afhængig af farvandets beskaffenhed, skibenes størrelse og type samt trafikintensitet mv. kunne være op til 3 sømil (5,5 km). Sikkerhedsafstand og nødvendige risikoreducerende tiltag vil fremgå af en risikovurdering, som normalt vil være indeholdt i VVM redegørelsen. Sejladskritiske steder omfatter steder som: Brofag hvor der kan ske gennemsejling, snævre løb og sejlrender skibstrafikruter (indtegnede i søkort og de facto ruter), Skibstrafiksystemer, herunder trafiksepareringssystemer, dybvandsruter mv., havneløb, fyrlinjer og fyrvinkler, ankringsområder, lodsmødesteder. Ved et ønske om at placere havvindmøller i sejladskritiske områder, vil accept bero på en konkret vurdering af mulighederne for omlægning af skibstrafik afmærkning mv. i hvert enkelt tilfælde. Rørledninger og søkabler Rørledninger og søkabler er omgivet af en beskyttelseszone på 200 meter, hvor der er forbud mod ankring, sandsugning og brug af bundslæbende redskaber. I beskyttelseszone må der ikke foretages undersøiske arbejder eller aktiviteter uden aftale med ejeren af søkablet. Radiokæder Der skal være mindst 200 meters afstand fra en mølle til en sigtelinje i det eksisterende radiokædesystem. Råstoffer: Arealer, hvor der er givet koncession til indvinding af råstoffer, friholdes indtil koncessionen udløber, med mindre andet kan aftales med koncessionshaver. Arealer, udpeget af Naturstyrelsen, der er reserveret til indvinding af råstoffer, bør friholdes med mindre andet aftales. Disse arealer er i princippet friholdt indtil ressourcen er opbrugt. Der skal ikke friholdes en sikkerhedszone omkring disse. 22

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012. UDKAST til offentlig høring

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012. UDKAST til offentlig høring Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012 UDKAST til offentlig høring 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Baggrund... 6 3. Metode... 10 3.1 Bindings-

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Kystnære havmølleri Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012

Kystnære havmølleri Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012 Nedenstående er uddrag af materialet for havmøller redigeret, så det passer til uddraget. Kystnære havmølleri Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012 Indledning Denne

Læs mere

Høring: Fremtidens havvindmølleparker

Høring: Fremtidens havvindmølleparker Myndigheder 1 2 3 4 KUAS 2012-7.26.01-0040 Til Energistyrelsen Kulturstyrelsen har den 25. juni 2012 modtaget nedenstående rapport i høring. Kulturstyrelsen skal herved udtale, at man intet har at bemærke

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere 2015 Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere Center for Energiressourcer Energistyrelsen 24-11-2015 Indhold Indledning... 2 1. Administration af åben-dør-proceduren for havvindmøller... 3 1.1 Energistyrelsen...

Læs mere

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet 9 parker fordelt i Danmark 1. Vindeby 2. Tunø Knob 3. Middelgrunden 4.

Læs mere

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold:

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold: Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller Indhold: 1. Generelt 2. Overblik 3. Specifikationens omfang 4. Identifikation 5. Dataindhold og struktur 6. Referencesystem 7. Datakvalitet

Læs mere

Bilag til EnergiØsts høringssvar

Bilag til EnergiØsts høringssvar Virksomheder 1 2 3 Bilag til EnergiØsts høringssvar 4 5 6 7 8 9 20.august 2012. HÅB_Screening_høringssvar.docx Høringssvar fra Havvind Århus Bugt A/S til rapport fra Havmølleudvalget Kystnære havmøller

Læs mere

Fremtidens Havmølleplaceringer. Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer - 2025

Fremtidens Havmølleplaceringer. Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer - 2025 Fremtidens Havmølleplaceringer Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer - 2025 April 2007 Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Høringsnotat opdelt efter emne med respons fra Havmølleudvalget vedrørende screeningen præsenteret i rapporten:

Høringsnotat opdelt efter emne med respons fra Havmølleudvalget vedrørende screeningen præsenteret i rapporten: Oktober 2012 Høringsnotat opdelt efter emne med respons fra Havmølleudvalget vedrørende screeningen præsenteret i rapporten: Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag Indkaldelse til ideer og forslag Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre Marts 2017 Planlægning og byudvikling Indledning Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig

Læs mere

Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011

Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011 Stor-skala havmølleparker i Danmark Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer April 2011 Side 1 Indledning Denne opdatering af Fremtidens Havmølleplaceringer 2025 er foretaget af Havmølleudvalget og

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten - Juni 2012

Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten - Juni 2012 25. august 2012 Energistyrelsen ens@ens.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. VVM-REDEGØRELSE FOR BORNHOLM HAVVINDMØLLEPARK

HØRINGSSVAR VEDR. VVM-REDEGØRELSE FOR BORNHOLM HAVVINDMØLLEPARK Energistyrelsen Bilag: 1 Sagsbehandler: MKR Sagsnummer.: 2015/003050 26. juni 2015 HØRINGSSVAR VEDR. VVM-REDEGØRELSE FOR BORNHOLM HAVVINDMØLLEPARK Forsvarsministeriet modtog d. 20. april 2015 VVM-redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar indkommet i forbindelse med høringen af screeningsrapporten:

Sammenfatning af høringssvar indkommet i forbindelse med høringen af screeningsrapporten: Oktober 2012 Sammenfatning af høringssvar indkommet i forbindelse med høringen af screeningsrapporten: Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten. Dette notat

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Landsdækkende foreninger og organisationer. Med venlig hilsen

Landsdækkende foreninger og organisationer. Med venlig hilsen Landsdækkende foreninger og organisationer Emne: J.nr. 2110/1181-0234 - Høringssvar på offentlig høring af placering af kystnære vindmøller 3F kan støtte de foreslåede placeringer af kystnære vindmøller.

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult ApS Iben Nielsen, Projektleder, Sønderborg Forsyning Peter Rathje, Direktør, ProjectZero Anne Eiby, Projektchef,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. kystnære havvindmøller i Danmark

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. kystnære havvindmøller i Danmark Til: Energistyrelsen ens@ens.dk Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Kontakt - direkte: ann.elisabeth.gade@rksk.dk Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. kystnære havvindmøller

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010 Til: Se forsendelsesliste i bilag 12. juli 2010 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø FARVANDSVÆSENET Overgaden oven Vandet 62 B 1023 København K KORT & MATRIKELSTYRELSEN Rentemestervej 8

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ og Energistyrelsens anbefalinger... 3 1. De gældende regler og nuværende projekter... 5 1.1. Gældende

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside 5. november 2012.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside 5. november 2012. Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C Miljøteknologi J.nr. MST-5103-00011 Ref. JEM Den 5. november 2012 Miljøstyrelsen meddeler miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sj. Odde - Ebeltoft Miljøstyrelsen

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side.

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Thomas Kvarts Kabelingeniør Energinet.dk Dok. 764/09_v2 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, Energiog Boligministeriet

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7.

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 7. januar 2008 Indsigelse mod kommuneplantillæg nr 24 - Forslag til tillæg

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Høringsnotat vedr. myndighedshøring af ansøgning om forundersøgelsestilladelse for etablering af havvindmøller på havet ved Lillebælt Syd

Høringsnotat vedr. myndighedshøring af ansøgning om forundersøgelsestilladelse for etablering af havvindmøller på havet ved Lillebælt Syd HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 21. april 2017 J nr. 2016-8524 GK/ Høringsnotat vedr. myndighedshøring af ansøgning om forundersøgelsestilladelse for etablering af havvindmøller

Læs mere

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger.

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K E danish@windpower.org I windpower.org T +45 33 73 03 30 F +45 33 73 03 33 12. august 2009 Vester Voldgade 106 DK 1552 København V DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 173 Offentligt Hvem er vi? er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Vi er imod, at man har til hensigt at ødelægge de største naturmæssige

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø e-post: nst@nst.dk Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej,

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling Forslag til Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune Planlægning og Byudvikling Forslag til Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller Spørgsmål 1: Hvor stort et el-forbrug forventes i 2020 og hvor stor en andel heraf defineres som

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller. Jan Kloster Staunstrup

Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller. Jan Kloster Staunstrup Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller Jan Kloster Staunstrup Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Undersøgelsens metoder... 4 Baggrund for

Læs mere

TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG

TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 4. maj 2016 TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG Der ansøges om tilladelse vedrørende bølgekraftanlæg efter VE-loven. Hvis en ansøger vil søge

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

VVM-REDEGØRELSE OG KOMMUNEPLANTILLÆG SEJERØ BUGT HAVVINDMØLLEPARK

VVM-REDEGØRELSE OG KOMMUNEPLANTILLÆG SEJERØ BUGT HAVVINDMØLLEPARK Naturstyrelsen (nst@nst.dk) Bilag: 1 Sagsbehandler: MKR Sagsnummer.: 2015/004919 24. september 2015 VVM-REDEGØRELSE OG KOMMUNEPLANTILLÆG SEJERØ BUGT HAVVINDMØLLEPARK Forsvarsministeriet modtog d. 15. juli

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Februar 2016 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2015 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2015 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2015 -

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere