Ansøgning om tilskud i 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud i 2012"

Transkript

1 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv København V Ansøgning om tilskud i Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål i henhold til Landbrugsstøtteloven og hjemmel i henhold til Aktivitetsbekendtgørelsen: I henhold til Landbrugsstøtteloven: Kontrol I henhold til Aktivitetsbekendtgørelsen: Sammendrag af projektets formål og indhold: Inden for svinekødssektoren, er der et utal af love og regler, der til tider, kan være svære at overskue, specielt da de løbende ændres og opdateres. Der er derfor behov for en styrkelse af vidensdelingen indenfor både veterinær- og fødevareområdet i hele sektoren. På størstedelen af sektorens slagterier er der ikke de fornødne ressourcer og kompetencer til at indhente de relevante informationer mv. samt bearbejde disse, derfor tilbyder Danske Slagtermestre igennem gennemførelse af dette projekt at videreformidle nødvendig og relevant viden til sektoren. Projektet indeholder informationssøgning samt formidling og vidensudveksling, hvor formålet er at: Sikre at sektorens meget forskellige typer af slagterier løbende holdes orienterede om ny og relevant fødevare- og veterinærlovgivning i Danmark, EU og 3. lande, så den danske veterinærstatus opretholdes og sektorens afsætningsmuligheder forbedres Fortsat reducere sektorens omkostninger og ressourceanvendelse til f.eks. salmonellahandlingsplaner mv. Sikre at alle svinesektorens forskellige slagterier får optimale markedsadgange via information og vidensdeling om veterinære forhold på relevante markeder Sikre at kravene i den kommende EU forordning omkring dyrevelfærd implementeres på tilfredsstillende vis og uden unødige omkostninger På virksomhederne er der ikke kompetence, ressourcer eller økonomi til selv at løfte opgaven omkring vidensopbygning, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at der på brancheniveau sker en vidensdeling og formidling både mellem branchens virksomheder og offentlige myndigheder. 6. Projektperiode Start: Januar 2012 Afslutning: December Projektets samlede udgifter i hele projektperioden Der er tale om et løbende projekt, men nærværende ansøgning er kun gældende for Der foreligger pt. ikke budget for kommende år udover 2012.

2 8. Økonomi i 2012 (beløb skal angives uden moms) tkr. % Projektets samlede omkostninger / tilskudsgrundlaget i Det ansøgte tilskud Andre tilskud (offentlige og private) 1. Kvægafgiftsfonden Forventet Bevilget Fåreafgiftsfonden Forventet Bevilget Hesteafgiftsfonden Forventet Bevilget 11 1 Eget bidrag Projektansvarlig: Afdelingschef Lars Poulsen Danske Slagtermestre Poppelvej Odense M Mobiltelefon: Projektbeskrivelse Resultater: Resultatet er en minimering af sektorens omkostninger og ressourceanvendelse til opbygning af viden, samt at slagterierne opnår et højere vidensniveau og dermed hæve kompetenceniveauet på virksomhederne. Dette skal være med til forsat at styrke og udvikle afsætningen af dansk svinekød til gavn for den samlede primærproduktion. Gennem projektet fastholdes desuden processen med løbende at nedbringe/fastholde sektorens generelle omkostninger for forsat at styrke sektorens konkurrenceevne. Projektet vil ligeledes være med til, at sikre, at Danmark kan opretholde den høje veterinærstatus, idet alle sektorens slagterier får adgang til et højt informationsniveau og kompetencer, hvilket i sidste ende er med til forsat at sikre det gode image og forbrugerens tillid til dansk svinekød og derigennem forøge efterspørgslen Projektbeskrivelse Baggrund: Sektorens tidligere hjemmemarkedsvirksomheder står overfor store udfordringer med de nye markeders lovgivning, men har samtidig ikke nødvendigvis de fornødne kompetencer og ressourcer til at søge relevant information og omsætte den til handling. Dette gør, at der kan ske utilsigtede fejltrin (ex. ved 3. lands inspektioner samt ved FVO inspektioner), der kan bringe den danske svinesektors gode image i fare, hvilket vil påvirke hele sektoren, idet dette image er en vigtig handelsparameter for dansk svinekød i hele verden. Det er derfor vigtigt, at sikre at alle virksomheder har adgang til samme informationsniveau og kompetencer uanset virksomhedens størrelse. Danske Slagtermestre er bekendte med at Landbrug & Fødevarer også varetager en del af opgaven omkring informationssøgning og vidensdeling. Det er dog Danske Slagtermestres overbevisning, at de to projekter ikke har sammenfald, idet projekterne har forskellig fokus på grund af de forskellige typer og størrelser af slagterier i svinesektoren. 2

3 10.3 Projektbeskrivelse Indhold og aktiviteter: Projektets indhold/aktiviteter: Fødevaresikkerhed og sundhed, hygiejne, zoonoser, reststoffer samt mikrobiologiske kriterier Fortolkning af lovgivning således at virksomhederne løbende holdes orienterede om ny og relevant fødevare- og veterinærlovgivning i Danmark, EU og relevante 3. lande Mærkning af fødevarer Optimale afsætningsmuligheder Formidle viden samt rådgive og deltage i eventuelle inspektioner fra enten EU eller 3. lande. Vidensdeling mellem Danske Slagtermestre og offentlige myndigheder ex. Fødevarestyrelsen, Fødevareministeriet samt Justitsministeriet og på den anden side Danske Slagtermestre og sektorens forskellige slagterier Dyrevelfærd (implementering af kommende EU-lovgivning inden for opstaldning, slagtning og aflivning/bedøvelse samt uddannelse) Temamøder for sektoren vedrørende relevante emner i svinekødssektoren Som ovenstående indikerer, er processen omkring en forsat opbygning af viden og information yderst relevant for sektorens slagterier, idet disse forskelligartede virksomheder (ex. størrelse, teknologi mv.) ikke har kompetencer og ressourcer til at selv at varetage denne opgave. Danske Slagtermestre har kompetencerne, men ikke ressourcerne, hvorfor Svineafgiftsfonden m.fl. anmodes om tilskud. Projektet vil til dels indeholde en tilegnelse af ny viden og information, men der vil også forekomme brug af andre organisationers viden. Grunden til at Danske Slagtermestre vælger at benytte sig af andre organisationers/myndigheders viden ex. fra Landbrug & Fødevarer samt Teknologisk Institut er for at sikre den maksimale nytteværdi af de af sektoren anvendte ressourcer. Det er dog nødvendigt med en bearbejdelse af den eksisterende viden, idet denne skal tilpasses forholdene på de forskelligartede virksomheder. Danske Slagtermestre har ligeledes ansøgt Svineafgiftsfonden m.fl. om tilskud til et projekt vedrørende branchekode. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der vil blive draget alle mulige synergieffekter mellem de to projekter for at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne Projektbeskrivelse Organisering: Projektet koordineres og styres af Danske Slagtermestres veterinær- og fødevareafdeling, der beskæftiger medarbejdere med stor erfaring inden for branchen. Der beskæftiges både medarbejdere med akademisk uddannelse samt medarbejdere med slagteriteknisk baggrund. Såfremt projektet imødekommes med et tilskud fra Svineafgiftsfonden vil afdelingen blive tilført yderligere ressourcer i form af ex. nyansættelse af akademiske medarbejdere. Der kan efter behov rådføres med eksterne konsulenter eks. fra Teknologisk Institut, Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer eller DTU Projektbeskrivelse Offentliggørelse: Projektets resultater offentliggøres løbende vha.: Slagtehusnyt (udsendes løbende og kan efter udsendelse læses elektronisk) Diverse informationsbreve (ligeledes tilgængelige på internettet efter udsendelse) Fødevaremagasinet Informationsmøder for branchen Danske Slagtermestres hjemmeside Enhver interesseret kan få adgang til udsendelserne via hjemmesiden ved henvendelse til sekretariatet. 3

4 10.6 Projektbeskrivelse International dimension: Ikke relevant 10.7 Projektbeskrivelse Usikkerhedselementer: Ingen 10.8 Projektbeskrivelse Effektvurdering: Evaluering/undersøgelse af branchens brug af den information, projektet afkaster samt tilfredsheden og nytteværdien for sektorens virksomheder. Succeskriterierne er, at sektorens slagterier opnår en højere grad af viden og der i højere grad sker en vidensdeling mellem myndighederne ex. Fødevarestyrelsen og sektroens virksomheder. Desuden er det et succeskriterium, at FVO inspektioner samt øvrige 3. landes inspektioner forløber tilfredsstillende, og dermed sikrer Danmarks høje veterinærstatus og danske svinekøds image i omverdenen. 11. Sammenhæng med andre ansøgninger: Da projektet om vidensdeling, vidensopbygning og formidling også indeholder andre dyrearter, er der ligeledes ansøgt om midler fra Kvægafgiftsfonden, Hesteafgiftsfonden samt Fåreafgiftsfonden. Der anvendt følgende fordelingsnøgle: 75% (813 t.kr.) SAF, 20% (217 t.kr.) KAF, 4% (43 t.kr) FAF samt 1% (11 t.kr.) HAF. 12. Ændringer i ansøgning i forhold til interessetilkendegivelse: Danske Slagtermestre har revurderet projektet i forbindelse med Svineafgiftsfondens tilbagemelding på interessetilkendegivelse, og på den baggrund har projektet ændret indhold, således at projektet nu indeholder vidensdeling, vidensopbygning og formidling, og projektets hovedformål falder under kontrol i Landbrugsstøtteloven. I forbindelse med ændring af projektet har Danske Slagtermestre valgt at tage elementerne omkring kødkontrollen ud. Ligeledes er delen omkring opkvalificering af medarbejdere via uddannelse taget ud af projektet. Derfor er disse områder ikke yderligere uddybet i ansøgningen. Afsnit 5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, samt 10.8 i ansøgningen er ændret og/eller uddybet på baggrund af kommentarerne fra Svineafgiftsfonden i forhold til interessetilkendegivelsen. 13. Genfremsendelse af tidligere ansøgninger: Projektet er fortsat fra tidligere år, hvor der har været søgt tilskud fra bl.a. SAF 14.1 Budgettet for 2012 (beløb angives uden moms). Det samlede budget kr. A. Interne lønomkostninger 974 B. Ekstern bistand 10 C. Øvrige omkostninger 100 Omkostninger i alt G. Indtægter fra projektet - H. Anslået scrapværdi for udstyr - Det samlede tilskudsgrundlag i alt

5 Det ansøgte tilskud 813 Tilskuddets andel af tilskudsgrundlaget, i pct Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet (skal udfyldes beløb angives uden moms) A. Interne lønomkostninger Lønkategori timesats timeforbrug I alt kr. pr. time Konsulent I alt 974 B. Ekstern bistand Angiv typen af ekstern bistand: Revision C. Øvrige projektomkostninger Angiv pågældende omkostningstyper: Materialer; underleverandørydelser; køb, leje eller leasing af udstyr; rejseomkostninger; revision; leje af lokaler; overhead/administrative omkostninger Specifikation af overhead i budgettet Hvis tilskuddet omfatter overhead/administrative omkostninger, skal det angives, om overhead er indregnet som en procentdel af de samlede projektomkostninger eller som en procentdel af timesatserne: Samlede projektomkostninger / Timesatsen / Intet overhead Der er indlagt en intern overhead på 50% i timesatsen. Det skal desuden specificeres, hvilken type udgifter, der henregnes under overhead: Omkostninger til lokaler, IT, uddannelse, forsikring, sygdom, fravær på grund af diverse aktiviteter, eks. møder mv., samt ledelse. En medarbejders effektive årsværk er fastsat til 1299 timer (80% af det totale årsværk for en medarbejder på 1624 timer). 5

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: ØkoStartpakke en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: FoodNet et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere