Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet."

Transkript

1 Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Sygehuset omfatter følgende afdelinger og specialer: Kirurgisk gastroenterologi, urologi og plastikkirurgi. Gynækologi og obstetrik, oftalmologi, dermatologi, pædiatri, neurologi, geriatri, kardiologi, hæmatologi, onkologi samt intern medicin (som inkluderer lungemedicin, allergologi, infektionsmedicin og nefrologi). Herudover findes en billeddiagnostisk afdeling der bl.a udfører CT-scanning, MR-scanning og ultralydsdiagnostik. Øvrige tværfaglige specialer er patologi, klinisk biokemi og blodbank. Endelig forefindes skadestuefunktion, som er døgnbemandet med sygeplejersker, suppleret med læger i dagtid. Anæstesiologisk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling yder service overfor alle sygehusets afdelinger. Anæstesiafsnittet varetager generel og regional anæstesi på den centrale operationsgang, Øjenafdelingens operationsgang, samt i Billeddiagnostisk Afdeling + Dagkirurgisk Afsnit (DK). Intensivafsnittet er anæstesiologisk ledet og har 9 sengepladser, samt to opvågningsafsnit med i alt 10 pladser. Palliativt Team der behandler palliative patienter med livstruende sygdomme. Det Centrale Operationsafsnit yder operationsassistance m.m. til Organkirurgisk Afdeling, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Plastikkirurgisk Afdeling og Urologisk Afdeling. Sygehusets Sterilcentral hører ligeledes under Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling forestår årligt ca anæstesier heraf ca. 75 % i generel anæstesi. På intensivafsnittet behandles årligt ca. 600 patienter. Palliativt Team behandler 240 nye patienter om året og har i gennemsnit tilknyttet 160 patienter til ambulatoriet.

2 Ud over de ovenfor beskrevne ydelser yder afdelingen service i form af anlæggelse af centralvenøse katetre (bl.a. dialysekatetre), tilsynsvirksomhed (herunder til Skadestuen og Modtagelsen ved en række akutte tilstande), ligesom afdelingen varetager en række patienttransporter til regionens lands- og landsdelssygehuse. Afdelingsledelse Ledende overlæge Ole Christensen (tlf , mail Ledende oversygeplejerske Lise Lundorff (tlf , mail Afdelingsledelsen har kontorer på Munkesøvej 12 A Afdelingens lægelige stab er aktuelt sammensat som følger: 5 overlæger uden vagt, heraf en ledende. 9 vagtbærende overlæger 3 afdelingslæger 2 reservelæger (enkeltstillingsklassificerede).(første år i hoveduddannelsen,1-årige stillinger) 3 reservelæger (enkeltstillingsklassificerede). (1-årige introduktionstillinger) 4 uklassificerede reservelæger Afdelingens lægelige arbejde: Afdelingens lægelige arbejde er tilrettelagt således, at vagtberedskabet udgøres af 2 parallelle vagtlag, begge i bunden vagt fra vagtværelse. Den ene vagthavende har anæstesi som hovedfunktionsområde, mens den anden vagthavende varetager intensivterapi. Introduktionslægerne afholder kun vagter med anæstesifunktion. På hverdage er PCI vagtfunktion dækket af en speciallæge, hvis to speciallæger er i vagt dækkes PCI vagten af den ene af dem, alternativt er der en speciallæge, der har PCI vagt som tilkaldevagt. Arbejdet i dagtiden på hverdage vil være tilrettelagt således, at de fleste overlæger har et hovedansvarsområde (intensiv terapi, speciale på COP, øjenoperation/røntgen afdeling eller Palliativt Team), men ud over dette også arbejder i de øvrige afsnit. På lørdage, søn og helligdage er der en ekstra reservelæge i dagarbejde på intensivafsnittet. Det daglige fremmøde af læger tilstræber, at de yngre læger får funktioner indenfor samtlige ansvarsområder. Vagtskemaet planlægges af overlægerne Anne Poulsen og Marie Mørk, som også modtager ferieog vagtønsker. Eventuelle sygemeldinger og om muligt forventet varighed telefoneres til vagthavende på kalder inden kl.7.30 om morgenen på hverdage (kl i weekender). Raskmelding på kalder inden kl. 12 på hverdage. Introduktion til afdelingen Inden tiltrædelsen får den uddannelsessøgende tilsendt afdelingens vagtplan. Det pålægges den uddannelsessøgende at gøre sig bekendt med sygehusets beredskabsplan (findes på lægekontoret og D4) og Hjertestopbehandling (D4).

3 Enhver nyansat læge har en introduktion tilrettelagt af den uddannelsesansvarlige overlæge eller hovedvejlederen. Nøgler, telefonlister, adgangskoder, OPUS, RITA (Røntgensystem), parkeringstilladelse, ID-kort og anæstesikode m.m. Ovenstående udleveres af ledende lægesekretær Kirsten Bjørbæk, Anæstesiafsnittet. Tillidsmand Tillidsrepræsentant for yngre læger på afdelingen er introduktionslæge Mikkel Allingstrup. Tillidsrepræsentant for overlæger på hospitalet er overlæge Peder Fabricius fra lungemedicinsk afdeling. Konferencer m.v. Hver morgen afholdes konference for alle afdelingens læger i intensivafsnittets konferencerum, kl (onsdag dog incl. planlagt undervisning). Ved konferencen redegør afgående COP-vagt kort for vagtens hændelser. Derudover gives diverse meddelelser af almen interesse samt 5 minutters indlæg fra afdelingens læger på skift, samt en summarisk gennemgang af intensivpatienterne. Læger tilknyttet COP starter anæstesier, ved behov med supplerende assistance fra intensivafsnittets læger. Endelig tilstræbes, at alle læger på skift har et indlæg af 45 minutters varighed af faglig relevans, efter eget valg 2 x om året. Staft-meeting afholdes for alle læger hver 3. onsdag i måneden, stedet er Sygehusets Auditorium ved kantinen. Møder med fagligt og afdelingsrelevant indhold afholdes i udvalgte situationer efter indkaldelser. Kurser Kursusansøgning indsendes til afdelingsledelsen For læger i uddannelsesstillinger gives primært fri til obligatoriske kurser. Klinisk anæstesi: Ledelse: Sygeplejefaglig (anæstesi): Afd. sygeplejerske Lise Grand Hansen (COP) Afd. sygeplejerske Karin Engbæk (eksterne funktioner) Sygeplejefaglig (operation): Afd. sygeplejerske Anne Berg Lægefaglig: Overlæge msa. Niels Hangaard Generelt: Der udføres 8000 anæstesiprocedurer, heraf børneanæstesier årligt for: Skærende specialer: Urologi, Gynækologi/obstetrik, Gastro-, Plastik- og Øjenkirurgi Medicinske specialer: Kardiologi, Nefrologi, Neurologi, Hæmatologi, Onkologi og Lungemedicin Diagnostiske procedurer: MR/CT/UL scanning Hvor udføres procedurer:

4 Central operationsafsnit (COP) Dagkirurgi (DK) Føde afsnit Øjenoperations afsnit Billeddiagnostisk afd. (BDA): MR/CT/UL, invasiv radiologi: f.eks. PTC Kardiologisk sengeafdeling: DC-konv., Kardiologisk laboratorium: ICD-test Medicinsk ambulatorium: Bronchoskopi Akut modtagelse/skadestue: akutte medicinske, neurologiske og kirurgiske tilstande Forberedelsesrummet (COP): diverse invasive procedurer ved anæstesiologisk afd. Øvrige lokaliteter: Postoperativt terapiafsnit (COP): 6 patient pladser Postoperativt terapiafsnit (I12): 4 patient pladser 2 Præmedicinerings rum (COP) Færdigheds laboratorium / Simulationsrum (COP) Opdeling i faste ansvarsområder: For tiden er områderne Gyn/Obs og Urologi uddelt til speciallæger som faste ansvarsområder. Antallet af områder vil fremover blive udvidet. Der er tilsvarende uddelt ansvarsområder for anæstesisygeplejersker. Opdeling i daglige ansvarsområder: Urologi, Kirurgi/DK, Gyn/Plast., Eksterne funktioner, Anæstesivagt (døgndækket), Præmedicinering Dette fordrer normalt fremmøde til COP/DK af 5 læger hvoraf mindst 2 er speciallæger På dage med planlagte eksterne anæstesiopgaver suppleres med yderligere 1 speciallæge Lægerne der varetager de daglige ansvarsområder har også opgaven med at assistere ved præmedicinering og forestå næste dags planlægning. Driftansvarlig lægefunktion på COP indebærer: Opgaven med i samarbejde med de koordinerende sygeplejersker for anæstesi og operation at optimere afviklingen af det planlagte operationsprogram og foretage nødvendige korrektioner gennem dagen. Opgaven med i samarbejde med anæstesivagten at vurdere indkomne ekstra opgaver og prioritere, løse eller uddelegere løsningen heraf. Funktionen ligger som udgangspunkt hos den specialeansvarlige overlæge, men kan uddelegeres til anden speciallæge. Faste møder med specialer: Urologi: kl på Lise Grand s kontor. Lægen med ansvarsområdet deltager Gynækologi: kl på Lise Grand s kontor. Lægen med ansvarsområdet deltager

5 Faste konferencer/morgenmøder: Fælles morgenkonference i I12 s konferencerum kl Planlægningsmøde for kommende arbejdsdag i lægekontoret på COP Onsdags møde med fagligt indhold , heraf staffmeeting på månedens 3. onsdag Døgnbemandede telefoner/personsøgere: Anæstesi vagthavende: 5098 / Intensiv vagthavende: 5099 / Skiftetider: Hverdage: / Lørdag/Søndag og Helligdage: / Plads- og teknik forhold: COP er gennemmoderniseret og har mest muligt udstyr placeret på lofthængte søjler. Vi råder over 10 operationsstuer, hvoraf 6 har højteknologisk overbygning, heraf en specielt udstyret til robotassisteret kirurgi og 1 er forbeholdt akut sectio. Den anæstesiologiske arbejdsplads er standardiseret med ophængt Dameca Siesta its anæstesiapparat, Philips Intellivue MP50/X2 monitoreringsudstyr og laptop på højre side. På venstre side hænger kommode med den medicin og de utensilier der normalt anvendes ved anæstesi. På samme side findes 3 sprøjtepumper og en varmluftblæser fast ophængt. Der er mulighed for at udøve anæstesi i alle former på alle operationsstuer. Ved valg af GA kan der også overalt vælges mellem intravenøs og inhalationsanæstesi (N 2 O, Sevorane). Medicvent dobbeltmaske system anvendes ved anæstesiindledning med inhalationsmiddel (N 2 O, Sevorane) Der er central forsyning med O 2, Atm luft, N 2 O, CO 2 og Vacuum i søjlerne. Forsyningerne kan afbrydes i bokse placeret i væggen udenfor operationsstuerne. Ekstra eller nød forsyninger med O 2, Atm luft og CO 2 findes på gangen og i affaldsrummet (rum ) I affaldsrummet findes også nød suge aggregater, der drives af enten O 2 eller Atm luft trykflaske. Luftvejshåndtering: I forberedelsesrummet findes vanskelig luftvejsbakke med de fleste kendte hjælpemidler til håndtering af luftvej. Det umiddelbart foretrukne hjælpemiddel er aktuelt Airtraq med eller uden anvendelse af kamera og monitor. Vi råder tillige over mobil skopisøjle med to Olympus bronchoskoper og engangs bronchoskop fra Ambu. Ultralydsudstyr:

6 Afdelingen ejer en ældre GE LOGIQ Book XP og en ny GE Venue 40 ultralydsscanner til vasale adgange og lednings/plexus blokader. I permanent udlån fra kardiologisk afd. råder vi desuden over en GE VIVID S6 til Ekkokardiografi (FATE). CO/CI monitorering: Til dette formål findes ECOM (Endotracheal Cardiac Output Monitor) apparat med tilhørende tuber. Intensivafsnittet: Ledelse: Sygeplejefaglig: Lægefaglig: Afdelingssygeplejerske Maj-Britt Wranér Specialeansvarlig Overlæge Henrik Planck Pedersen Generelt: Der er 9 fuldt udstyrede sengepladser på Intensivafsnittet, fordelt på 1-, 2- og 3-sengsstuer. Der er desuden tilknyttet et Postoperativt observationsafsnit (COP) med 6 pladser og et Intermediært observationsafsnit (I12) med 4pladser. Om natten efter kl. 22 overtages opvågningsfunktionen af intensivafsnittet. Dagligt fremmmøde: Der tilstræbes følgende minimumsbemanding på intensiv afdeling på hverdage: Dagtid den specialeansvarlige overlæge eller en stedfortræder en speciallæge (vagthavende) en uddannelsessøgende læge I vagten dækkes intensivafsnittet af en vagthavende speciallæge i bagvagt eventuelt med assistance af forvagten. I weekender og på helligdage er der en ekstra læge i dagtid kl Mødetider: Hverdage: Weekend og Helligdage: (08.15) Døgnbemandede telefoner/personsøgere: Anæstesi vagthavende (forvagt): 5098 / Intensiv vagthavende (bagvagt): 5099 / Ansvarshavende sygeplejerske: Faste konferencer/morgenmøder: Fælles morgenkonference i I12 s konferencerum incl 5 min indlæg.

7 Onsdags møde med fagligt indhold , heraf staffmeeting på månedens 3. onsdag Intensiv konference samme sted (onsdag dog ) Morgenrunde med prioritering og fordeling af arbejdsopgaver. 1-2 af lægerne på intensiv hjælper som oftest til med anæstesistart på OP Stuegang Røntgenkonference på Billeddiagnostisk afdeling Eftermiddagskonference tirsdag og fredag. Mikrobiologkonference mandag og torsdag Vagtoverlevering IT: OPUS arbejdsplads: Integreret system med: Journalføring Laboratoriesvar Røntgenhenvisninger og -billeder Medicinordination og -dispensering ICIP (fra ultimo 2013 Metavision): Fuldt PDM-system med: Patientobservation Medicininfusioner Væskeplanlægning Dokumentation for kvalitetssikring Procedureregistrering Plads- og teknik forhold: Respiratorer: 9 stk Hamilton G5 i opgraderet version. Transportrespirator: 2 stk Hamilton T1, en på COP, en på I12. Ultralyd: Afdelingen råder over et GE-ultralydsapparat til transthoracal og transoesophagal EKKOcardiografi, FATE/FAST, katherisationer m.v Luftvejshåndtering: Der findes vanskelig luftvejsbakke med de fleste kendte hjælpemidler til luftvejshåndtering på I12. Vi råder over mobil skopisøjle med 2 Olympus bronchoskoper, også til BAL og terapeutisk bronkial lavage; desuden engangs-bronchoskop fra Ambu med tilhørende monitor primært til dilatationstrakeostomier. CO/CI monitorering: Der findes ECOM (Endotracheal Cardiac Output Monitor) apparat med tilhørende tuber på COP.

8 Palliativt Team Ledelse: Lægefaglig: Sygeplejefaglig: Overlæge Steen Andersen Souschef/sygeplejerske Helle Jensen Tilbyder lindrende behandling af besværende symptomer til patienter med livstruende tilstande, som kræft, hjerte, lunge- og neurologiske sygdomme. Målet er at medvirke til opnåelse af den størst mulige livskvalitet for patienter og pårørende gennem sygdomsforløbet. Afsnittets team består af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, diætist og sekretærer. Teamet tilbyder hjælp til lindring af problemer af fysisk, psykisk, social og følelsesmæssig karakter, for eksempel: Smerter Vejrtrækningsproblemer Appetitløshed Kvalme Sociale og familiære problemer Psykologiske problemer Der ydes støtte til pårørende som en vigtig og selvfølgelig del af behandlingen. Teamet samarbejder med praktiserende læge, hospitalsafdelinger og hjemmeplejen. Kontakt med teamet foregår i afsnittets ambulatorium, ved besøg på sygehusets afdelinger, telefonkontakt eller ved besøg i hjemmet. Uddannelse Ved indførelse af uddannelsesreformen for yngre læger og de påfølgende revisioner af enkeltstillingsklassifikationen er afdelingen uddannelsesgivende som følger: 3 reservelæger i introduktionsstilling 2 reservelæger i første år af hoveduddannelsen Som uddannelsesprogram anvendes det rekommanderede program fra DASAlM (www.dasaim.dk. under videreuddannelseudvalget). Afdelingen deltager i specialuddannelsen af intensiv- og anæstesisygeplejersker Introduktionslæger Målbeskrivelser samt uddannelsesbog for fase I stillinger hentes på DASAIM's hjemmeside (www.dasaim.dk).

9 Såfremt man ikke har kendskab til specialet, er man vagtfri de første to - tre måneder. Der er udarbejdet en personlig "Flyvefærdighedsplan" for de første to måneders ansættelse i afdelingen, således at kompetencekort gennemføres for basale procedurer i anæstesifaget i henhold til Logbogen (introduktionsuddannelsen). Der vil blive arrangeret to følgevagter i de første måneder. De første to måneder er introduktionslægen under supervision - og arbejder kun delvis selvstændigt. I disse måneder går introduktionslægen ikke selvstændigt i vagt, men har et antal følgevagter, tilpasset den uddannelsessøgendes behov. Uddannelsen foregår fortrinsvist på anæstesiafsnittet. Desuden er der introduktion i intensiv terapi og smertebehandling, først og fremmest postoperativ smertebehandling. Introduktionslægen har primært vagt på anæstesiafsnittet, men deltager i et vist omfang i vagtarbejdet på intensivafsnittet. Teoretisk viden Følgende bøger anbefales: Anæstesi Viby-Mogensen / Vester Andersen: Anæstesi. Fadl's forlag. (forefindes på afdelingen, kan lånes med hjem). Miller: Anesthesia (Relevante afsnit). (forefindes på afdelingen) Stoelting, Miller : Basies of anesthesia. Intensiv Terapi Eklund et al: Intensivvård, Almqvist og Wiksell Miller et al: Relevante afsnit. J.B. West: Respiratory physiology, the essentials, Blaekwell Seientifie Publieations. J.B. West: Pulmonary pathophysiology, the essentials.blackwcll Scientific Publications. Smerteterapi Miller: Anesthesia Lægemiddelkataloget: Afsnittet om analgetika. I øvrigt henvises til afdelingens og sygehusets fagbibliotek, hvor specialerelevant litteratur og tidsskrifter forefindes. Kurser Introduktionskurser Introduktionskurser indenfor anæstesi afholdes for regionen øst for Storebælt. Kurserne er af en dags varighed og fordelt over et år (finder indtil videre sted på Herlev Sygehus. Kurserne er obligatoriske, og er arrangeret i moduler med tre kurser i hver. Prisen er 800 kr. pr. kursus. Afdelingen betaler kurserne. Ud over introduktionskurserne: Opfordres til at tilmelde sig uddannelses- og udviklingsafdelingens kurser på Roskilde Sygehus Opfordres til at deltage i relevante DASAIM kurser ( Dansk Anæstesiologisk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin). Opfordres til at deltage i relevante FYA kurser (Foreningen af Yngre Anæstesiologer)

10 Opfordres til at deltage i relevante anæstesiologiske efteruddannelseskurser/kongresser nationalt og internationalt. Kursusansøgning sker på specielt skema (rekvireres hos sekretær Kirsten Bjørbæk). Ansøgningen afleveres til den administrerende overlæge. 1. år af hoveduddannelsen. Reservelægen følger de retningslinjer der er afstukket i Sundhedsstyrelsens publikation: "Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling". (kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ). Teoretisk viden og undervisning som anført under fase 3 reservelæge. Teoretisk viden Anæstesi Miller: Anesthesia Intensiv terapi Shoemaker W.C.: Textbook of Critieal Care Rippe J.M. et al: Intensive Care Medicine Nunn J.F.: Applied respiratory physiology Smerteterapi Boniea J.J.: The Management of Pain Wall P.D. Melzaek R.: Textbook of Pain Endvidere orientere sig i afdelingens udvalg af anæstesiologiske tidsskrifter samt enkelte tidsskrifter fra andre relevante specialer. Kurser Opfordres til at tilmelde sig uddannelses- og udviklingsafdelingens kurser Roskilde Amts Sygehus Roskilde RAS Opfordres til at deltage i relevante DASAlM kurser og November mødet. Opfordres til at deltage i relevante anæstesio1ogiske efteruddannelseskurser samt kongresser nationalt og internationa1t. Opfordres til at deltage i Civilforsvarets kursus for lægehold. Undervisning/forskning Deltage i klinisk undervisning af sygeplejersker og introduktionslæger i forbindelse med stuegang på intensivafsnittet samt under arbejdet på anæstesiafsnittet. Deltage i undervisning af medicinstuderende. Opfordres til og superviseres ved gennemførelse af klinisk forskning. Hovedvejleder og tutorfunktionen Hovedvejlederne har, i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger, det overordnede ansvar for planlægning, koordinering og gennemførelse af uddannelsesaktiviteterne. Denne hovedvejlederfunktion omfatter: a) at sikre, at arbejdstilrettelæggelsen sker på baggrund af afdelingens uddannelsesforpligtigelser. b) ansvar for den fortsatte ajourføring af uddannelsesprogrammer og kompetencekort. c) ansvar for den individuelle målformulering for de nyansatte lægers ophold i afdelingen.

11 d) at opstille en uddannelsesmæssig kontrakt imellem afdelingen og den uddannelsessøgende. e) ansvar for de enkelte yngre lægers uddannelsesprogrammer. f) ansvar for at søge den enkelte yngre læge inddraget i teoretisk og videnskabelig virksomhed i den udstrækning, dette vil være hensigtsmæssigt, set i lyset af vedkommendes forudsætninger og uddannelsesformål. g) at foretage evalueringssamtaler. h) ansvar for teoretisk undervisning af de uddannelsessøgende på afdelingen - eller regionalt, samt for at skabe kontakt til speciallægeuddannelsesudvalget og det amtslige videreuddannelsesudvalg. Hovedvejlederfunktionen varetages af speciallæger, mens afdelingens øvrige speciallæger fungerer som daglige kliniske vejledere, og kan således bistå med klinisk undervisning og gennemførelse af kompetencekort. Introduktions-, justerings- og afslutningssamtaler. Hovedvejlederen vil i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge forestå introduktions-, justerings- og afsluttende samtaler med læger i uddannelsesstillinger. Den uddannelsessøgende læge har i begyndelsen af introduktionsperioden en samtale med sin hovedvejleder og evt. den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor uddannelsesprogrammet gennemgås og en uddannelsesplan udarbejdes. Nødvendige justeringer heri kan aftales. Evaluering efter 6. måned ved hovedvejlederen og evt. den uddannelsesansvarlige overlæge. Uddannelsesansvarlig overlæge: Birgitte Viebæk Christensen Forskningsansvarlig overlæge: Troels Dirch Poulsen Kliniske hovedvejledere: Overlæge Birgitte Viebæk Christensen, overlæge Troels Dirch Poulsen, overlæge Finn Olsen, overlæge Niels Jørgen Poulsen, afdelingslæge Akil Walli, afdelingslæge Joakim Cordtz. juni 2013

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens

Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens Introduktionshæftet er udarbejdet af introduktionslægerne Line Kirkegaard Rasmussen og Mette Poulsen i efteråret 2013. Hæftet er

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 Bente Malling, uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og FAS 12. januar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken 16 Email

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet Side 1 af 14 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer: Ansættelsesperioder: Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger Dette kapitel vil trække nogle hovedlinjer op fra de vurderinger og forslag, som Speciallægekommissionen fremlægger i denne betænkning. Kapitlet indeholder

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk afsnit, Billeddiagnostisk afdeling, Hillerød Hospital (1.år) Røntgenafdelingen, Funktions- og billeddiagnostisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord Side 1 Uddannelsesprram for ntroduktionsuddannelse i KLNSK ONKOLOG Region Nord Onkolisk afdeling, Århus Sygehus Onkolisk afdeling, Aalborg Sygehus Medicinsk afdeling, Viborg Sygehus Medicinsk afdeling,

Læs mere

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland. 7-6-2012 Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 1 Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Afdeling O ved aktivering af beredskab 1.1.1. Tilkaldsliste læger 1.1.2. Tilkaldsliste plejepersonale 1.1.3.

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

B - sekretariat 31. Kælder. B - Hjertemedicinsk ambulatorium, Kælder 44. B Hjertemedicinsk Ambulatorium, 2. etage. B - Kardiologisk Laboratorium 44

B - sekretariat 31. Kælder. B - Hjertemedicinsk ambulatorium, Kælder 44. B Hjertemedicinsk Ambulatorium, 2. etage. B - Kardiologisk Laboratorium 44 A - ambulatorium 44 A - Brystkirurgisk Center 5 A - Kirurgisk Afdeling A Penthouse/ A - Operationsafsnit A 5 Vest - sengeafsnit 4 A 5 Øst - sengeafsnit 4 A 6 - sengeafsnit 3 Afdeling for Biokemi, Farmakologi

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere