Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet."

Transkript

1 Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Sygehuset omfatter følgende afdelinger og specialer: Kirurgisk gastroenterologi, urologi og plastikkirurgi. Gynækologi og obstetrik, oftalmologi, dermatologi, pædiatri, neurologi, geriatri, kardiologi, hæmatologi, onkologi samt intern medicin (som inkluderer lungemedicin, allergologi, infektionsmedicin og nefrologi). Herudover findes en billeddiagnostisk afdeling der bl.a udfører CT-scanning, MR-scanning og ultralydsdiagnostik. Øvrige tværfaglige specialer er patologi, klinisk biokemi og blodbank. Endelig forefindes skadestuefunktion, som er døgnbemandet med sygeplejersker, suppleret med læger i dagtid. Anæstesiologisk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling yder service overfor alle sygehusets afdelinger. Anæstesiafsnittet varetager generel og regional anæstesi på den centrale operationsgang, Øjenafdelingens operationsgang, samt i Billeddiagnostisk Afdeling + Dagkirurgisk Afsnit (DK). Intensivafsnittet er anæstesiologisk ledet og har 9 sengepladser, samt to opvågningsafsnit med i alt 10 pladser. Palliativt Team der behandler palliative patienter med livstruende sygdomme. Det Centrale Operationsafsnit yder operationsassistance m.m. til Organkirurgisk Afdeling, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Plastikkirurgisk Afdeling og Urologisk Afdeling. Sygehusets Sterilcentral hører ligeledes under Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling forestår årligt ca anæstesier heraf ca. 75 % i generel anæstesi. På intensivafsnittet behandles årligt ca. 600 patienter. Palliativt Team behandler 240 nye patienter om året og har i gennemsnit tilknyttet 160 patienter til ambulatoriet.

2 Ud over de ovenfor beskrevne ydelser yder afdelingen service i form af anlæggelse af centralvenøse katetre (bl.a. dialysekatetre), tilsynsvirksomhed (herunder til Skadestuen og Modtagelsen ved en række akutte tilstande), ligesom afdelingen varetager en række patienttransporter til regionens lands- og landsdelssygehuse. Afdelingsledelse Ledende overlæge Ole Christensen (tlf , mail Ledende oversygeplejerske Lise Lundorff (tlf , mail Afdelingsledelsen har kontorer på Munkesøvej 12 A Afdelingens lægelige stab er aktuelt sammensat som følger: 5 overlæger uden vagt, heraf en ledende. 9 vagtbærende overlæger 3 afdelingslæger 2 reservelæger (enkeltstillingsklassificerede).(første år i hoveduddannelsen,1-årige stillinger) 3 reservelæger (enkeltstillingsklassificerede). (1-årige introduktionstillinger) 4 uklassificerede reservelæger Afdelingens lægelige arbejde: Afdelingens lægelige arbejde er tilrettelagt således, at vagtberedskabet udgøres af 2 parallelle vagtlag, begge i bunden vagt fra vagtværelse. Den ene vagthavende har anæstesi som hovedfunktionsområde, mens den anden vagthavende varetager intensivterapi. Introduktionslægerne afholder kun vagter med anæstesifunktion. På hverdage er PCI vagtfunktion dækket af en speciallæge, hvis to speciallæger er i vagt dækkes PCI vagten af den ene af dem, alternativt er der en speciallæge, der har PCI vagt som tilkaldevagt. Arbejdet i dagtiden på hverdage vil være tilrettelagt således, at de fleste overlæger har et hovedansvarsområde (intensiv terapi, speciale på COP, øjenoperation/røntgen afdeling eller Palliativt Team), men ud over dette også arbejder i de øvrige afsnit. På lørdage, søn og helligdage er der en ekstra reservelæge i dagarbejde på intensivafsnittet. Det daglige fremmøde af læger tilstræber, at de yngre læger får funktioner indenfor samtlige ansvarsområder. Vagtskemaet planlægges af overlægerne Anne Poulsen og Marie Mørk, som også modtager ferieog vagtønsker. Eventuelle sygemeldinger og om muligt forventet varighed telefoneres til vagthavende på kalder inden kl.7.30 om morgenen på hverdage (kl i weekender). Raskmelding på kalder inden kl. 12 på hverdage. Introduktion til afdelingen Inden tiltrædelsen får den uddannelsessøgende tilsendt afdelingens vagtplan. Det pålægges den uddannelsessøgende at gøre sig bekendt med sygehusets beredskabsplan (findes på lægekontoret og D4) og Hjertestopbehandling (D4).

3 Enhver nyansat læge har en introduktion tilrettelagt af den uddannelsesansvarlige overlæge eller hovedvejlederen. Nøgler, telefonlister, adgangskoder, OPUS, RITA (Røntgensystem), parkeringstilladelse, ID-kort og anæstesikode m.m. Ovenstående udleveres af ledende lægesekretær Kirsten Bjørbæk, Anæstesiafsnittet. Tillidsmand Tillidsrepræsentant for yngre læger på afdelingen er introduktionslæge Mikkel Allingstrup. Tillidsrepræsentant for overlæger på hospitalet er overlæge Peder Fabricius fra lungemedicinsk afdeling. Konferencer m.v. Hver morgen afholdes konference for alle afdelingens læger i intensivafsnittets konferencerum, kl (onsdag dog incl. planlagt undervisning). Ved konferencen redegør afgående COP-vagt kort for vagtens hændelser. Derudover gives diverse meddelelser af almen interesse samt 5 minutters indlæg fra afdelingens læger på skift, samt en summarisk gennemgang af intensivpatienterne. Læger tilknyttet COP starter anæstesier, ved behov med supplerende assistance fra intensivafsnittets læger. Endelig tilstræbes, at alle læger på skift har et indlæg af 45 minutters varighed af faglig relevans, efter eget valg 2 x om året. Staft-meeting afholdes for alle læger hver 3. onsdag i måneden, stedet er Sygehusets Auditorium ved kantinen. Møder med fagligt og afdelingsrelevant indhold afholdes i udvalgte situationer efter indkaldelser. Kurser Kursusansøgning indsendes til afdelingsledelsen For læger i uddannelsesstillinger gives primært fri til obligatoriske kurser. Klinisk anæstesi: Ledelse: Sygeplejefaglig (anæstesi): Afd. sygeplejerske Lise Grand Hansen (COP) Afd. sygeplejerske Karin Engbæk (eksterne funktioner) Sygeplejefaglig (operation): Afd. sygeplejerske Anne Berg Lægefaglig: Overlæge msa. Niels Hangaard Generelt: Der udføres 8000 anæstesiprocedurer, heraf børneanæstesier årligt for: Skærende specialer: Urologi, Gynækologi/obstetrik, Gastro-, Plastik- og Øjenkirurgi Medicinske specialer: Kardiologi, Nefrologi, Neurologi, Hæmatologi, Onkologi og Lungemedicin Diagnostiske procedurer: MR/CT/UL scanning Hvor udføres procedurer:

4 Central operationsafsnit (COP) Dagkirurgi (DK) Føde afsnit Øjenoperations afsnit Billeddiagnostisk afd. (BDA): MR/CT/UL, invasiv radiologi: f.eks. PTC Kardiologisk sengeafdeling: DC-konv., Kardiologisk laboratorium: ICD-test Medicinsk ambulatorium: Bronchoskopi Akut modtagelse/skadestue: akutte medicinske, neurologiske og kirurgiske tilstande Forberedelsesrummet (COP): diverse invasive procedurer ved anæstesiologisk afd. Øvrige lokaliteter: Postoperativt terapiafsnit (COP): 6 patient pladser Postoperativt terapiafsnit (I12): 4 patient pladser 2 Præmedicinerings rum (COP) Færdigheds laboratorium / Simulationsrum (COP) Opdeling i faste ansvarsområder: For tiden er områderne Gyn/Obs og Urologi uddelt til speciallæger som faste ansvarsområder. Antallet af områder vil fremover blive udvidet. Der er tilsvarende uddelt ansvarsområder for anæstesisygeplejersker. Opdeling i daglige ansvarsområder: Urologi, Kirurgi/DK, Gyn/Plast., Eksterne funktioner, Anæstesivagt (døgndækket), Præmedicinering Dette fordrer normalt fremmøde til COP/DK af 5 læger hvoraf mindst 2 er speciallæger På dage med planlagte eksterne anæstesiopgaver suppleres med yderligere 1 speciallæge Lægerne der varetager de daglige ansvarsområder har også opgaven med at assistere ved præmedicinering og forestå næste dags planlægning. Driftansvarlig lægefunktion på COP indebærer: Opgaven med i samarbejde med de koordinerende sygeplejersker for anæstesi og operation at optimere afviklingen af det planlagte operationsprogram og foretage nødvendige korrektioner gennem dagen. Opgaven med i samarbejde med anæstesivagten at vurdere indkomne ekstra opgaver og prioritere, løse eller uddelegere løsningen heraf. Funktionen ligger som udgangspunkt hos den specialeansvarlige overlæge, men kan uddelegeres til anden speciallæge. Faste møder med specialer: Urologi: kl på Lise Grand s kontor. Lægen med ansvarsområdet deltager Gynækologi: kl på Lise Grand s kontor. Lægen med ansvarsområdet deltager

5 Faste konferencer/morgenmøder: Fælles morgenkonference i I12 s konferencerum kl Planlægningsmøde for kommende arbejdsdag i lægekontoret på COP Onsdags møde med fagligt indhold , heraf staffmeeting på månedens 3. onsdag Døgnbemandede telefoner/personsøgere: Anæstesi vagthavende: 5098 / Intensiv vagthavende: 5099 / Skiftetider: Hverdage: / Lørdag/Søndag og Helligdage: / Plads- og teknik forhold: COP er gennemmoderniseret og har mest muligt udstyr placeret på lofthængte søjler. Vi råder over 10 operationsstuer, hvoraf 6 har højteknologisk overbygning, heraf en specielt udstyret til robotassisteret kirurgi og 1 er forbeholdt akut sectio. Den anæstesiologiske arbejdsplads er standardiseret med ophængt Dameca Siesta its anæstesiapparat, Philips Intellivue MP50/X2 monitoreringsudstyr og laptop på højre side. På venstre side hænger kommode med den medicin og de utensilier der normalt anvendes ved anæstesi. På samme side findes 3 sprøjtepumper og en varmluftblæser fast ophængt. Der er mulighed for at udøve anæstesi i alle former på alle operationsstuer. Ved valg af GA kan der også overalt vælges mellem intravenøs og inhalationsanæstesi (N 2 O, Sevorane). Medicvent dobbeltmaske system anvendes ved anæstesiindledning med inhalationsmiddel (N 2 O, Sevorane) Der er central forsyning med O 2, Atm luft, N 2 O, CO 2 og Vacuum i søjlerne. Forsyningerne kan afbrydes i bokse placeret i væggen udenfor operationsstuerne. Ekstra eller nød forsyninger med O 2, Atm luft og CO 2 findes på gangen og i affaldsrummet (rum ) I affaldsrummet findes også nød suge aggregater, der drives af enten O 2 eller Atm luft trykflaske. Luftvejshåndtering: I forberedelsesrummet findes vanskelig luftvejsbakke med de fleste kendte hjælpemidler til håndtering af luftvej. Det umiddelbart foretrukne hjælpemiddel er aktuelt Airtraq med eller uden anvendelse af kamera og monitor. Vi råder tillige over mobil skopisøjle med to Olympus bronchoskoper og engangs bronchoskop fra Ambu. Ultralydsudstyr:

6 Afdelingen ejer en ældre GE LOGIQ Book XP og en ny GE Venue 40 ultralydsscanner til vasale adgange og lednings/plexus blokader. I permanent udlån fra kardiologisk afd. råder vi desuden over en GE VIVID S6 til Ekkokardiografi (FATE). CO/CI monitorering: Til dette formål findes ECOM (Endotracheal Cardiac Output Monitor) apparat med tilhørende tuber. Intensivafsnittet: Ledelse: Sygeplejefaglig: Lægefaglig: Afdelingssygeplejerske Maj-Britt Wranér Specialeansvarlig Overlæge Henrik Planck Pedersen Generelt: Der er 9 fuldt udstyrede sengepladser på Intensivafsnittet, fordelt på 1-, 2- og 3-sengsstuer. Der er desuden tilknyttet et Postoperativt observationsafsnit (COP) med 6 pladser og et Intermediært observationsafsnit (I12) med 4pladser. Om natten efter kl. 22 overtages opvågningsfunktionen af intensivafsnittet. Dagligt fremmmøde: Der tilstræbes følgende minimumsbemanding på intensiv afdeling på hverdage: Dagtid den specialeansvarlige overlæge eller en stedfortræder en speciallæge (vagthavende) en uddannelsessøgende læge I vagten dækkes intensivafsnittet af en vagthavende speciallæge i bagvagt eventuelt med assistance af forvagten. I weekender og på helligdage er der en ekstra læge i dagtid kl Mødetider: Hverdage: Weekend og Helligdage: (08.15) Døgnbemandede telefoner/personsøgere: Anæstesi vagthavende (forvagt): 5098 / Intensiv vagthavende (bagvagt): 5099 / Ansvarshavende sygeplejerske: Faste konferencer/morgenmøder: Fælles morgenkonference i I12 s konferencerum incl 5 min indlæg.

7 Onsdags møde med fagligt indhold , heraf staffmeeting på månedens 3. onsdag Intensiv konference samme sted (onsdag dog ) Morgenrunde med prioritering og fordeling af arbejdsopgaver. 1-2 af lægerne på intensiv hjælper som oftest til med anæstesistart på OP Stuegang Røntgenkonference på Billeddiagnostisk afdeling Eftermiddagskonference tirsdag og fredag. Mikrobiologkonference mandag og torsdag Vagtoverlevering IT: OPUS arbejdsplads: Integreret system med: Journalføring Laboratoriesvar Røntgenhenvisninger og -billeder Medicinordination og -dispensering ICIP (fra ultimo 2013 Metavision): Fuldt PDM-system med: Patientobservation Medicininfusioner Væskeplanlægning Dokumentation for kvalitetssikring Procedureregistrering Plads- og teknik forhold: Respiratorer: 9 stk Hamilton G5 i opgraderet version. Transportrespirator: 2 stk Hamilton T1, en på COP, en på I12. Ultralyd: Afdelingen råder over et GE-ultralydsapparat til transthoracal og transoesophagal EKKOcardiografi, FATE/FAST, katherisationer m.v Luftvejshåndtering: Der findes vanskelig luftvejsbakke med de fleste kendte hjælpemidler til luftvejshåndtering på I12. Vi råder over mobil skopisøjle med 2 Olympus bronchoskoper, også til BAL og terapeutisk bronkial lavage; desuden engangs-bronchoskop fra Ambu med tilhørende monitor primært til dilatationstrakeostomier. CO/CI monitorering: Der findes ECOM (Endotracheal Cardiac Output Monitor) apparat med tilhørende tuber på COP.

8 Palliativt Team Ledelse: Lægefaglig: Sygeplejefaglig: Overlæge Steen Andersen Souschef/sygeplejerske Helle Jensen Tilbyder lindrende behandling af besværende symptomer til patienter med livstruende tilstande, som kræft, hjerte, lunge- og neurologiske sygdomme. Målet er at medvirke til opnåelse af den størst mulige livskvalitet for patienter og pårørende gennem sygdomsforløbet. Afsnittets team består af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, diætist og sekretærer. Teamet tilbyder hjælp til lindring af problemer af fysisk, psykisk, social og følelsesmæssig karakter, for eksempel: Smerter Vejrtrækningsproblemer Appetitløshed Kvalme Sociale og familiære problemer Psykologiske problemer Der ydes støtte til pårørende som en vigtig og selvfølgelig del af behandlingen. Teamet samarbejder med praktiserende læge, hospitalsafdelinger og hjemmeplejen. Kontakt med teamet foregår i afsnittets ambulatorium, ved besøg på sygehusets afdelinger, telefonkontakt eller ved besøg i hjemmet. Uddannelse Ved indførelse af uddannelsesreformen for yngre læger og de påfølgende revisioner af enkeltstillingsklassifikationen er afdelingen uddannelsesgivende som følger: 3 reservelæger i introduktionsstilling 2 reservelæger i første år af hoveduddannelsen Som uddannelsesprogram anvendes det rekommanderede program fra DASAlM (www.dasaim.dk. under videreuddannelseudvalget). Afdelingen deltager i specialuddannelsen af intensiv- og anæstesisygeplejersker Introduktionslæger Målbeskrivelser samt uddannelsesbog for fase I stillinger hentes på DASAIM's hjemmeside (www.dasaim.dk).

9 Såfremt man ikke har kendskab til specialet, er man vagtfri de første to - tre måneder. Der er udarbejdet en personlig "Flyvefærdighedsplan" for de første to måneders ansættelse i afdelingen, således at kompetencekort gennemføres for basale procedurer i anæstesifaget i henhold til Logbogen (introduktionsuddannelsen). Der vil blive arrangeret to følgevagter i de første måneder. De første to måneder er introduktionslægen under supervision - og arbejder kun delvis selvstændigt. I disse måneder går introduktionslægen ikke selvstændigt i vagt, men har et antal følgevagter, tilpasset den uddannelsessøgendes behov. Uddannelsen foregår fortrinsvist på anæstesiafsnittet. Desuden er der introduktion i intensiv terapi og smertebehandling, først og fremmest postoperativ smertebehandling. Introduktionslægen har primært vagt på anæstesiafsnittet, men deltager i et vist omfang i vagtarbejdet på intensivafsnittet. Teoretisk viden Følgende bøger anbefales: Anæstesi Viby-Mogensen / Vester Andersen: Anæstesi. Fadl's forlag. (forefindes på afdelingen, kan lånes med hjem). Miller: Anesthesia (Relevante afsnit). (forefindes på afdelingen) Stoelting, Miller : Basies of anesthesia. Intensiv Terapi Eklund et al: Intensivvård, Almqvist og Wiksell Miller et al: Relevante afsnit. J.B. West: Respiratory physiology, the essentials, Blaekwell Seientifie Publieations. J.B. West: Pulmonary pathophysiology, the essentials.blackwcll Scientific Publications. Smerteterapi Miller: Anesthesia Lægemiddelkataloget: Afsnittet om analgetika. I øvrigt henvises til afdelingens og sygehusets fagbibliotek, hvor specialerelevant litteratur og tidsskrifter forefindes. Kurser Introduktionskurser Introduktionskurser indenfor anæstesi afholdes for regionen øst for Storebælt. Kurserne er af en dags varighed og fordelt over et år (finder indtil videre sted på Herlev Sygehus. Kurserne er obligatoriske, og er arrangeret i moduler med tre kurser i hver. Prisen er 800 kr. pr. kursus. Afdelingen betaler kurserne. Ud over introduktionskurserne: Opfordres til at tilmelde sig uddannelses- og udviklingsafdelingens kurser på Roskilde Sygehus Opfordres til at deltage i relevante DASAIM kurser ( Dansk Anæstesiologisk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin). Opfordres til at deltage i relevante FYA kurser (Foreningen af Yngre Anæstesiologer)

10 Opfordres til at deltage i relevante anæstesiologiske efteruddannelseskurser/kongresser nationalt og internationalt. Kursusansøgning sker på specielt skema (rekvireres hos sekretær Kirsten Bjørbæk). Ansøgningen afleveres til den administrerende overlæge. 1. år af hoveduddannelsen. Reservelægen følger de retningslinjer der er afstukket i Sundhedsstyrelsens publikation: "Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling". (kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ). Teoretisk viden og undervisning som anført under fase 3 reservelæge. Teoretisk viden Anæstesi Miller: Anesthesia Intensiv terapi Shoemaker W.C.: Textbook of Critieal Care Rippe J.M. et al: Intensive Care Medicine Nunn J.F.: Applied respiratory physiology Smerteterapi Boniea J.J.: The Management of Pain Wall P.D. Melzaek R.: Textbook of Pain Endvidere orientere sig i afdelingens udvalg af anæstesiologiske tidsskrifter samt enkelte tidsskrifter fra andre relevante specialer. Kurser Opfordres til at tilmelde sig uddannelses- og udviklingsafdelingens kurser Roskilde Amts Sygehus Roskilde RAS Opfordres til at deltage i relevante DASAlM kurser og November mødet. Opfordres til at deltage i relevante anæstesio1ogiske efteruddannelseskurser samt kongresser nationalt og internationa1t. Opfordres til at deltage i Civilforsvarets kursus for lægehold. Undervisning/forskning Deltage i klinisk undervisning af sygeplejersker og introduktionslæger i forbindelse med stuegang på intensivafsnittet samt under arbejdet på anæstesiafsnittet. Deltage i undervisning af medicinstuderende. Opfordres til og superviseres ved gennemførelse af klinisk forskning. Hovedvejleder og tutorfunktionen Hovedvejlederne har, i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger, det overordnede ansvar for planlægning, koordinering og gennemførelse af uddannelsesaktiviteterne. Denne hovedvejlederfunktion omfatter: a) at sikre, at arbejdstilrettelæggelsen sker på baggrund af afdelingens uddannelsesforpligtigelser. b) ansvar for den fortsatte ajourføring af uddannelsesprogrammer og kompetencekort. c) ansvar for den individuelle målformulering for de nyansatte lægers ophold i afdelingen.

11 d) at opstille en uddannelsesmæssig kontrakt imellem afdelingen og den uddannelsessøgende. e) ansvar for de enkelte yngre lægers uddannelsesprogrammer. f) ansvar for at søge den enkelte yngre læge inddraget i teoretisk og videnskabelig virksomhed i den udstrækning, dette vil være hensigtsmæssigt, set i lyset af vedkommendes forudsætninger og uddannelsesformål. g) at foretage evalueringssamtaler. h) ansvar for teoretisk undervisning af de uddannelsessøgende på afdelingen - eller regionalt, samt for at skabe kontakt til speciallægeuddannelsesudvalget og det amtslige videreuddannelsesudvalg. Hovedvejlederfunktionen varetages af speciallæger, mens afdelingens øvrige speciallæger fungerer som daglige kliniske vejledere, og kan således bistå med klinisk undervisning og gennemførelse af kompetencekort. Introduktions-, justerings- og afslutningssamtaler. Hovedvejlederen vil i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge forestå introduktions-, justerings- og afsluttende samtaler med læger i uddannelsesstillinger. Den uddannelsessøgende læge har i begyndelsen af introduktionsperioden en samtale med sin hovedvejleder og evt. den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor uddannelsesprogrammet gennemgås og en uddannelsesplan udarbejdes. Nødvendige justeringer heri kan aftales. Evaluering efter 6. måned ved hovedvejlederen og evt. den uddannelsesansvarlige overlæge. Uddannelsesansvarlig overlæge: Birgitte Viebæk Christensen Forskningsansvarlig overlæge: Troels Dirch Poulsen Kliniske hovedvejledere: Overlæge Birgitte Viebæk Christensen, overlæge Troels Dirch Poulsen, overlæge Finn Olsen, overlæge Niels Jørgen Poulsen, afdelingslæge Akil Walli, afdelingslæge Joakim Cordtz. juni 2013