Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet."

Transkript

1 Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Sygehuset omfatter følgende afdelinger og specialer: Kirurgisk gastroenterologi, urologi og plastikkirurgi. Gynækologi og obstetrik, oftalmologi, dermatologi, pædiatri, neurologi, geriatri, kardiologi, hæmatologi, onkologi samt intern medicin (som inkluderer lungemedicin, allergologi, infektionsmedicin og nefrologi). Herudover findes en billeddiagnostisk afdeling der bl.a udfører CT-scanning, MR-scanning og ultralydsdiagnostik. Øvrige tværfaglige specialer er patologi, klinisk biokemi og blodbank. Endelig forefindes skadestuefunktion, som er døgnbemandet med sygeplejersker, suppleret med læger i dagtid. Anæstesiologisk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling yder service overfor alle sygehusets afdelinger. Anæstesiafsnittet varetager generel og regional anæstesi på den centrale operationsgang, Øjenafdelingens operationsgang, samt i Billeddiagnostisk Afdeling + Dagkirurgisk Afsnit (DK). Intensivafsnittet er anæstesiologisk ledet og har 9 sengepladser, samt to opvågningsafsnit med i alt 10 pladser. Palliativt Team der behandler palliative patienter med livstruende sygdomme. Det Centrale Operationsafsnit yder operationsassistance m.m. til Organkirurgisk Afdeling, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Plastikkirurgisk Afdeling og Urologisk Afdeling. Sygehusets Sterilcentral hører ligeledes under Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling forestår årligt ca anæstesier heraf ca. 75 % i generel anæstesi. På intensivafsnittet behandles årligt ca. 600 patienter. Palliativt Team behandler 240 nye patienter om året og har i gennemsnit tilknyttet 160 patienter til ambulatoriet.

2 Ud over de ovenfor beskrevne ydelser yder afdelingen service i form af anlæggelse af centralvenøse katetre (bl.a. dialysekatetre), tilsynsvirksomhed (herunder til Skadestuen og Modtagelsen ved en række akutte tilstande), ligesom afdelingen varetager en række patienttransporter til regionens lands- og landsdelssygehuse. Afdelingsledelse Ledende overlæge Ole Christensen (tlf , mail Ledende oversygeplejerske Lise Lundorff (tlf , mail Afdelingsledelsen har kontorer på Munkesøvej 12 A Afdelingens lægelige stab er aktuelt sammensat som følger: 5 overlæger uden vagt, heraf en ledende. 9 vagtbærende overlæger 3 afdelingslæger 2 reservelæger (enkeltstillingsklassificerede).(første år i hoveduddannelsen,1-årige stillinger) 3 reservelæger (enkeltstillingsklassificerede). (1-årige introduktionstillinger) 4 uklassificerede reservelæger Afdelingens lægelige arbejde: Afdelingens lægelige arbejde er tilrettelagt således, at vagtberedskabet udgøres af 2 parallelle vagtlag, begge i bunden vagt fra vagtværelse. Den ene vagthavende har anæstesi som hovedfunktionsområde, mens den anden vagthavende varetager intensivterapi. Introduktionslægerne afholder kun vagter med anæstesifunktion. På hverdage er PCI vagtfunktion dækket af en speciallæge, hvis to speciallæger er i vagt dækkes PCI vagten af den ene af dem, alternativt er der en speciallæge, der har PCI vagt som tilkaldevagt. Arbejdet i dagtiden på hverdage vil være tilrettelagt således, at de fleste overlæger har et hovedansvarsområde (intensiv terapi, speciale på COP, øjenoperation/røntgen afdeling eller Palliativt Team), men ud over dette også arbejder i de øvrige afsnit. På lørdage, søn og helligdage er der en ekstra reservelæge i dagarbejde på intensivafsnittet. Det daglige fremmøde af læger tilstræber, at de yngre læger får funktioner indenfor samtlige ansvarsområder. Vagtskemaet planlægges af overlægerne Anne Poulsen og Marie Mørk, som også modtager ferieog vagtønsker. Eventuelle sygemeldinger og om muligt forventet varighed telefoneres til vagthavende på kalder inden kl.7.30 om morgenen på hverdage (kl i weekender). Raskmelding på kalder inden kl. 12 på hverdage. Introduktion til afdelingen Inden tiltrædelsen får den uddannelsessøgende tilsendt afdelingens vagtplan. Det pålægges den uddannelsessøgende at gøre sig bekendt med sygehusets beredskabsplan (findes på lægekontoret og D4) og Hjertestopbehandling (D4).

3 Enhver nyansat læge har en introduktion tilrettelagt af den uddannelsesansvarlige overlæge eller hovedvejlederen. Nøgler, telefonlister, adgangskoder, OPUS, RITA (Røntgensystem), parkeringstilladelse, ID-kort og anæstesikode m.m. Ovenstående udleveres af ledende lægesekretær Kirsten Bjørbæk, Anæstesiafsnittet. Tillidsmand Tillidsrepræsentant for yngre læger på afdelingen er introduktionslæge Mikkel Allingstrup. Tillidsrepræsentant for overlæger på hospitalet er overlæge Peder Fabricius fra lungemedicinsk afdeling. Konferencer m.v. Hver morgen afholdes konference for alle afdelingens læger i intensivafsnittets konferencerum, kl (onsdag dog incl. planlagt undervisning). Ved konferencen redegør afgående COP-vagt kort for vagtens hændelser. Derudover gives diverse meddelelser af almen interesse samt 5 minutters indlæg fra afdelingens læger på skift, samt en summarisk gennemgang af intensivpatienterne. Læger tilknyttet COP starter anæstesier, ved behov med supplerende assistance fra intensivafsnittets læger. Endelig tilstræbes, at alle læger på skift har et indlæg af 45 minutters varighed af faglig relevans, efter eget valg 2 x om året. Staft-meeting afholdes for alle læger hver 3. onsdag i måneden, stedet er Sygehusets Auditorium ved kantinen. Møder med fagligt og afdelingsrelevant indhold afholdes i udvalgte situationer efter indkaldelser. Kurser Kursusansøgning indsendes til afdelingsledelsen For læger i uddannelsesstillinger gives primært fri til obligatoriske kurser. Klinisk anæstesi: Ledelse: Sygeplejefaglig (anæstesi): Afd. sygeplejerske Lise Grand Hansen (COP) Afd. sygeplejerske Karin Engbæk (eksterne funktioner) Sygeplejefaglig (operation): Afd. sygeplejerske Anne Berg Lægefaglig: Overlæge msa. Niels Hangaard Generelt: Der udføres 8000 anæstesiprocedurer, heraf børneanæstesier årligt for: Skærende specialer: Urologi, Gynækologi/obstetrik, Gastro-, Plastik- og Øjenkirurgi Medicinske specialer: Kardiologi, Nefrologi, Neurologi, Hæmatologi, Onkologi og Lungemedicin Diagnostiske procedurer: MR/CT/UL scanning Hvor udføres procedurer:

4 Central operationsafsnit (COP) Dagkirurgi (DK) Føde afsnit Øjenoperations afsnit Billeddiagnostisk afd. (BDA): MR/CT/UL, invasiv radiologi: f.eks. PTC Kardiologisk sengeafdeling: DC-konv., Kardiologisk laboratorium: ICD-test Medicinsk ambulatorium: Bronchoskopi Akut modtagelse/skadestue: akutte medicinske, neurologiske og kirurgiske tilstande Forberedelsesrummet (COP): diverse invasive procedurer ved anæstesiologisk afd. Øvrige lokaliteter: Postoperativt terapiafsnit (COP): 6 patient pladser Postoperativt terapiafsnit (I12): 4 patient pladser 2 Præmedicinerings rum (COP) Færdigheds laboratorium / Simulationsrum (COP) Opdeling i faste ansvarsområder: For tiden er områderne Gyn/Obs og Urologi uddelt til speciallæger som faste ansvarsområder. Antallet af områder vil fremover blive udvidet. Der er tilsvarende uddelt ansvarsområder for anæstesisygeplejersker. Opdeling i daglige ansvarsområder: Urologi, Kirurgi/DK, Gyn/Plast., Eksterne funktioner, Anæstesivagt (døgndækket), Præmedicinering Dette fordrer normalt fremmøde til COP/DK af 5 læger hvoraf mindst 2 er speciallæger På dage med planlagte eksterne anæstesiopgaver suppleres med yderligere 1 speciallæge Lægerne der varetager de daglige ansvarsområder har også opgaven med at assistere ved præmedicinering og forestå næste dags planlægning. Driftansvarlig lægefunktion på COP indebærer: Opgaven med i samarbejde med de koordinerende sygeplejersker for anæstesi og operation at optimere afviklingen af det planlagte operationsprogram og foretage nødvendige korrektioner gennem dagen. Opgaven med i samarbejde med anæstesivagten at vurdere indkomne ekstra opgaver og prioritere, løse eller uddelegere løsningen heraf. Funktionen ligger som udgangspunkt hos den specialeansvarlige overlæge, men kan uddelegeres til anden speciallæge. Faste møder med specialer: Urologi: kl på Lise Grand s kontor. Lægen med ansvarsområdet deltager Gynækologi: kl på Lise Grand s kontor. Lægen med ansvarsområdet deltager

5 Faste konferencer/morgenmøder: Fælles morgenkonference i I12 s konferencerum kl Planlægningsmøde for kommende arbejdsdag i lægekontoret på COP Onsdags møde med fagligt indhold , heraf staffmeeting på månedens 3. onsdag Døgnbemandede telefoner/personsøgere: Anæstesi vagthavende: 5098 / Intensiv vagthavende: 5099 / Skiftetider: Hverdage: / Lørdag/Søndag og Helligdage: / Plads- og teknik forhold: COP er gennemmoderniseret og har mest muligt udstyr placeret på lofthængte søjler. Vi råder over 10 operationsstuer, hvoraf 6 har højteknologisk overbygning, heraf en specielt udstyret til robotassisteret kirurgi og 1 er forbeholdt akut sectio. Den anæstesiologiske arbejdsplads er standardiseret med ophængt Dameca Siesta its anæstesiapparat, Philips Intellivue MP50/X2 monitoreringsudstyr og laptop på højre side. På venstre side hænger kommode med den medicin og de utensilier der normalt anvendes ved anæstesi. På samme side findes 3 sprøjtepumper og en varmluftblæser fast ophængt. Der er mulighed for at udøve anæstesi i alle former på alle operationsstuer. Ved valg af GA kan der også overalt vælges mellem intravenøs og inhalationsanæstesi (N 2 O, Sevorane). Medicvent dobbeltmaske system anvendes ved anæstesiindledning med inhalationsmiddel (N 2 O, Sevorane) Der er central forsyning med O 2, Atm luft, N 2 O, CO 2 og Vacuum i søjlerne. Forsyningerne kan afbrydes i bokse placeret i væggen udenfor operationsstuerne. Ekstra eller nød forsyninger med O 2, Atm luft og CO 2 findes på gangen og i affaldsrummet (rum ) I affaldsrummet findes også nød suge aggregater, der drives af enten O 2 eller Atm luft trykflaske. Luftvejshåndtering: I forberedelsesrummet findes vanskelig luftvejsbakke med de fleste kendte hjælpemidler til håndtering af luftvej. Det umiddelbart foretrukne hjælpemiddel er aktuelt Airtraq med eller uden anvendelse af kamera og monitor. Vi råder tillige over mobil skopisøjle med to Olympus bronchoskoper og engangs bronchoskop fra Ambu. Ultralydsudstyr:

6 Afdelingen ejer en ældre GE LOGIQ Book XP og en ny GE Venue 40 ultralydsscanner til vasale adgange og lednings/plexus blokader. I permanent udlån fra kardiologisk afd. råder vi desuden over en GE VIVID S6 til Ekkokardiografi (FATE). CO/CI monitorering: Til dette formål findes ECOM (Endotracheal Cardiac Output Monitor) apparat med tilhørende tuber. Intensivafsnittet: Ledelse: Sygeplejefaglig: Lægefaglig: Afdelingssygeplejerske Maj-Britt Wranér Specialeansvarlig Overlæge Henrik Planck Pedersen Generelt: Der er 9 fuldt udstyrede sengepladser på Intensivafsnittet, fordelt på 1-, 2- og 3-sengsstuer. Der er desuden tilknyttet et Postoperativt observationsafsnit (COP) med 6 pladser og et Intermediært observationsafsnit (I12) med 4pladser. Om natten efter kl. 22 overtages opvågningsfunktionen af intensivafsnittet. Dagligt fremmmøde: Der tilstræbes følgende minimumsbemanding på intensiv afdeling på hverdage: Dagtid den specialeansvarlige overlæge eller en stedfortræder en speciallæge (vagthavende) en uddannelsessøgende læge I vagten dækkes intensivafsnittet af en vagthavende speciallæge i bagvagt eventuelt med assistance af forvagten. I weekender og på helligdage er der en ekstra læge i dagtid kl Mødetider: Hverdage: Weekend og Helligdage: (08.15) Døgnbemandede telefoner/personsøgere: Anæstesi vagthavende (forvagt): 5098 / Intensiv vagthavende (bagvagt): 5099 / Ansvarshavende sygeplejerske: Faste konferencer/morgenmøder: Fælles morgenkonference i I12 s konferencerum incl 5 min indlæg.

7 Onsdags møde med fagligt indhold , heraf staffmeeting på månedens 3. onsdag Intensiv konference samme sted (onsdag dog ) Morgenrunde med prioritering og fordeling af arbejdsopgaver. 1-2 af lægerne på intensiv hjælper som oftest til med anæstesistart på OP Stuegang Røntgenkonference på Billeddiagnostisk afdeling Eftermiddagskonference tirsdag og fredag. Mikrobiologkonference mandag og torsdag Vagtoverlevering IT: OPUS arbejdsplads: Integreret system med: Journalføring Laboratoriesvar Røntgenhenvisninger og -billeder Medicinordination og -dispensering ICIP (fra ultimo 2013 Metavision): Fuldt PDM-system med: Patientobservation Medicininfusioner Væskeplanlægning Dokumentation for kvalitetssikring Procedureregistrering Plads- og teknik forhold: Respiratorer: 9 stk Hamilton G5 i opgraderet version. Transportrespirator: 2 stk Hamilton T1, en på COP, en på I12. Ultralyd: Afdelingen råder over et GE-ultralydsapparat til transthoracal og transoesophagal EKKOcardiografi, FATE/FAST, katherisationer m.v Luftvejshåndtering: Der findes vanskelig luftvejsbakke med de fleste kendte hjælpemidler til luftvejshåndtering på I12. Vi råder over mobil skopisøjle med 2 Olympus bronchoskoper, også til BAL og terapeutisk bronkial lavage; desuden engangs-bronchoskop fra Ambu med tilhørende monitor primært til dilatationstrakeostomier. CO/CI monitorering: Der findes ECOM (Endotracheal Cardiac Output Monitor) apparat med tilhørende tuber på COP.

8 Palliativt Team Ledelse: Lægefaglig: Sygeplejefaglig: Overlæge Steen Andersen Souschef/sygeplejerske Helle Jensen Tilbyder lindrende behandling af besværende symptomer til patienter med livstruende tilstande, som kræft, hjerte, lunge- og neurologiske sygdomme. Målet er at medvirke til opnåelse af den størst mulige livskvalitet for patienter og pårørende gennem sygdomsforløbet. Afsnittets team består af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, diætist og sekretærer. Teamet tilbyder hjælp til lindring af problemer af fysisk, psykisk, social og følelsesmæssig karakter, for eksempel: Smerter Vejrtrækningsproblemer Appetitløshed Kvalme Sociale og familiære problemer Psykologiske problemer Der ydes støtte til pårørende som en vigtig og selvfølgelig del af behandlingen. Teamet samarbejder med praktiserende læge, hospitalsafdelinger og hjemmeplejen. Kontakt med teamet foregår i afsnittets ambulatorium, ved besøg på sygehusets afdelinger, telefonkontakt eller ved besøg i hjemmet. Uddannelse Ved indførelse af uddannelsesreformen for yngre læger og de påfølgende revisioner af enkeltstillingsklassifikationen er afdelingen uddannelsesgivende som følger: 3 reservelæger i introduktionsstilling 2 reservelæger i første år af hoveduddannelsen Som uddannelsesprogram anvendes det rekommanderede program fra DASAlM (www.dasaim.dk. under videreuddannelseudvalget). Afdelingen deltager i specialuddannelsen af intensiv- og anæstesisygeplejersker Introduktionslæger Målbeskrivelser samt uddannelsesbog for fase I stillinger hentes på DASAIM's hjemmeside (www.dasaim.dk).

9 Såfremt man ikke har kendskab til specialet, er man vagtfri de første to - tre måneder. Der er udarbejdet en personlig "Flyvefærdighedsplan" for de første to måneders ansættelse i afdelingen, således at kompetencekort gennemføres for basale procedurer i anæstesifaget i henhold til Logbogen (introduktionsuddannelsen). Der vil blive arrangeret to følgevagter i de første måneder. De første to måneder er introduktionslægen under supervision - og arbejder kun delvis selvstændigt. I disse måneder går introduktionslægen ikke selvstændigt i vagt, men har et antal følgevagter, tilpasset den uddannelsessøgendes behov. Uddannelsen foregår fortrinsvist på anæstesiafsnittet. Desuden er der introduktion i intensiv terapi og smertebehandling, først og fremmest postoperativ smertebehandling. Introduktionslægen har primært vagt på anæstesiafsnittet, men deltager i et vist omfang i vagtarbejdet på intensivafsnittet. Teoretisk viden Følgende bøger anbefales: Anæstesi Viby-Mogensen / Vester Andersen: Anæstesi. Fadl's forlag. (forefindes på afdelingen, kan lånes med hjem). Miller: Anesthesia (Relevante afsnit). (forefindes på afdelingen) Stoelting, Miller : Basies of anesthesia. Intensiv Terapi Eklund et al: Intensivvård, Almqvist og Wiksell Miller et al: Relevante afsnit. J.B. West: Respiratory physiology, the essentials, Blaekwell Seientifie Publieations. J.B. West: Pulmonary pathophysiology, the essentials.blackwcll Scientific Publications. Smerteterapi Miller: Anesthesia Lægemiddelkataloget: Afsnittet om analgetika. I øvrigt henvises til afdelingens og sygehusets fagbibliotek, hvor specialerelevant litteratur og tidsskrifter forefindes. Kurser Introduktionskurser Introduktionskurser indenfor anæstesi afholdes for regionen øst for Storebælt. Kurserne er af en dags varighed og fordelt over et år (finder indtil videre sted på Herlev Sygehus. Kurserne er obligatoriske, og er arrangeret i moduler med tre kurser i hver. Prisen er 800 kr. pr. kursus. Afdelingen betaler kurserne. Ud over introduktionskurserne: Opfordres til at tilmelde sig uddannelses- og udviklingsafdelingens kurser på Roskilde Sygehus Opfordres til at deltage i relevante DASAIM kurser ( Dansk Anæstesiologisk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin). Opfordres til at deltage i relevante FYA kurser (Foreningen af Yngre Anæstesiologer)

10 Opfordres til at deltage i relevante anæstesiologiske efteruddannelseskurser/kongresser nationalt og internationalt. Kursusansøgning sker på specielt skema (rekvireres hos sekretær Kirsten Bjørbæk). Ansøgningen afleveres til den administrerende overlæge. 1. år af hoveduddannelsen. Reservelægen følger de retningslinjer der er afstukket i Sundhedsstyrelsens publikation: "Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling". (kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ). Teoretisk viden og undervisning som anført under fase 3 reservelæge. Teoretisk viden Anæstesi Miller: Anesthesia Intensiv terapi Shoemaker W.C.: Textbook of Critieal Care Rippe J.M. et al: Intensive Care Medicine Nunn J.F.: Applied respiratory physiology Smerteterapi Boniea J.J.: The Management of Pain Wall P.D. Melzaek R.: Textbook of Pain Endvidere orientere sig i afdelingens udvalg af anæstesiologiske tidsskrifter samt enkelte tidsskrifter fra andre relevante specialer. Kurser Opfordres til at tilmelde sig uddannelses- og udviklingsafdelingens kurser Roskilde Amts Sygehus Roskilde RAS Opfordres til at deltage i relevante DASAlM kurser og November mødet. Opfordres til at deltage i relevante anæstesio1ogiske efteruddannelseskurser samt kongresser nationalt og internationa1t. Opfordres til at deltage i Civilforsvarets kursus for lægehold. Undervisning/forskning Deltage i klinisk undervisning af sygeplejersker og introduktionslæger i forbindelse med stuegang på intensivafsnittet samt under arbejdet på anæstesiafsnittet. Deltage i undervisning af medicinstuderende. Opfordres til og superviseres ved gennemførelse af klinisk forskning. Hovedvejleder og tutorfunktionen Hovedvejlederne har, i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger, det overordnede ansvar for planlægning, koordinering og gennemførelse af uddannelsesaktiviteterne. Denne hovedvejlederfunktion omfatter: a) at sikre, at arbejdstilrettelæggelsen sker på baggrund af afdelingens uddannelsesforpligtigelser. b) ansvar for den fortsatte ajourføring af uddannelsesprogrammer og kompetencekort. c) ansvar for den individuelle målformulering for de nyansatte lægers ophold i afdelingen.

11 d) at opstille en uddannelsesmæssig kontrakt imellem afdelingen og den uddannelsessøgende. e) ansvar for de enkelte yngre lægers uddannelsesprogrammer. f) ansvar for at søge den enkelte yngre læge inddraget i teoretisk og videnskabelig virksomhed i den udstrækning, dette vil være hensigtsmæssigt, set i lyset af vedkommendes forudsætninger og uddannelsesformål. g) at foretage evalueringssamtaler. h) ansvar for teoretisk undervisning af de uddannelsessøgende på afdelingen - eller regionalt, samt for at skabe kontakt til speciallægeuddannelsesudvalget og det amtslige videreuddannelsesudvalg. Hovedvejlederfunktionen varetages af speciallæger, mens afdelingens øvrige speciallæger fungerer som daglige kliniske vejledere, og kan således bistå med klinisk undervisning og gennemførelse af kompetencekort. Introduktions-, justerings- og afslutningssamtaler. Hovedvejlederen vil i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge forestå introduktions-, justerings- og afsluttende samtaler med læger i uddannelsesstillinger. Den uddannelsessøgende læge har i begyndelsen af introduktionsperioden en samtale med sin hovedvejleder og evt. den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor uddannelsesprogrammet gennemgås og en uddannelsesplan udarbejdes. Nødvendige justeringer heri kan aftales. Evaluering efter 6. måned ved hovedvejlederen og evt. den uddannelsesansvarlige overlæge. Uddannelsesansvarlig overlæge: Birgitte Viebæk Christensen Forskningsansvarlig overlæge: Troels Dirch Poulsen Kliniske hovedvejledere: Overlæge Birgitte Viebæk Christensen, overlæge Troels Dirch Poulsen, overlæge Finn Olsen, overlæge Niels Jørgen Poulsen, afdelingslæge Akil Walli, afdelingslæge Joakim Cordtz. juni 2013

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Uddannelsesforløbet s. 3 3. Afdelingsbeskrivelse s. 4 Introduktion Uddannelse Afdelingens

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hospitalsenheden Horsens Anæstesiologisk

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Det gode uddannelsesforløb i FAM

Det gode uddannelsesforløb i FAM Det gode uddannelsesforløb i FAM Yngre læge i FAM, Odense Universitetshospital Sune Laugesen, Uddannelsesansvarlig overlæge Fælles Akutmodtagelse, Medicin, Odense Universitetshospital Disposition Baggrund

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN 1 Indledning: I hoveduddannelsen til specialet almen medicin indgår 6 måneders hospitalsophold

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse Introduktion til Kirurgisk afdeling Holbæk-Kalundborg Sygehuse Juni 2010 Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø, ligesom afdelingen underviser studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen. Der

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk Intensiv afdeling V OUH Svendborg Sygehus Maj 2015 Læge: Hovedvejleder: Vibeke Westphal, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH Svendborg Sygehus,

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere