OPTISONIC 7300 Håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTISONIC 7300 Håndbog"

Transkript

1 OPTISONIC 7300 Håndbog Ultralyd gas flowmåler KROHNE

2 : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf, uden forudgående skriftlig tilladelse fra KROHNE Messtechnik GmbH. Kan ændres uden varsel. Copyright 2013 KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Straße 5 - D Duisburg 2

3 OPTISONIC 7300 INDHOLD 1 Sikkerhedsanvisninger Tiltænkt anvendelse Certificering Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Ansvarsfraskrivelse Produkthæftelse og -garanti Oplysninger om dokumentationen Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsanvisninger for operatøren Beskrivelse af enheden Leveringsomfang Beskrivelse af enheden Felthus Typeskilte Eksempel på typeskilt for kompaktversion Eksempel på typeskilt for målesensoren (feltversion) Eksempler på typeskilte på signalomformeren (feltversion) Installation Generelle bemærkninger om installation Oplagring Transport Installationsforudsætninger signalomformer Installationsforudsætninger sensor Indgang og udgang Monteringsposition Flangeafvigelse T-profil Vibration Styreventil Isolering Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering Drejnining af felthusversionens display Eltilslutninger Sikkerhedsanvisninger Signalkabel (kun fjernversioner) Strømforsyning Korrekt føring af elkabler Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Beskrivelse af CG-numret Versioner med faste udgange, der ikke kan ændres

4 INDHOLD OPTISONIC Versioner med udgange, der kan ændres Beskrivelse af indgangene og udgangene Styreindgang Strømudgang Puls- og frekvensudgang Statusudgang og grænsekontakt Styreindgang Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange Vigtige bemærkninger Beskrivelse af de elektriske symboler Hovedindgange/-udgange Modulindgange/-udgange og bussystemer Ex i - indgange / udgange HART tilslutning Opstart Tænding af strømmen Start af signalomformeren Betjening Display og betjeningselementer Display i måletilstand med 2 eller 3 målte værdier Display for valg af undermenu og funktioner, 3 linjer Display ved indstilling af parametre, 4 linjer Vises under parameter-review, 4 linjer Brug af et IR-interface (ekstraudstyr) Menuoversigt Funktionstabeller Menu A, Kvikopsætning Menu B, Test Menu C, Opsætning Indstilling af frie enheder Beskrivelse af funktioner Nulstil tæller i menuen "Kvikopsætning" Sletning af fejlmeddelelser i menuen "Kvikopsætning" Fejlmeddelelser Service Tilgængelighed af reservedele Tilgængelighed af serviceydelser Returnering af enheden til producenten Generelle oplysninger Formular (til kopiering), der skal vedlægges en returneret enhed Bortskaffelse

5 OPTISONIC 7300 INDHOLD 8 Tekniske data Målingsprincip Tekniske data Mål og vægt Gas-flowsensor, kulstål Omformerhus Monteringsplade, felthus Beskrivelse af HART-grænseflade Generel beskrivelse Softwarehistorik Tilslutningsvarianter Punkt-til-punkt forbindelse - analog / digital funktion Multidrop forbindelse (2-lederforbindelse) Multidrop forbindelse (3-lederforbindelse) Indgange/udgange og HART dynamiske variabler og instrumentvariabler Fjernbetjening Online/offline betjening Parametre for basiskonfigurationen Enheder Field Communicator 375/475 (FC 375/475) Installation Betjening Asset Management Solutions (AMS) Installation Betjening Process Device Manager (PDM) Installation Betjening Field Device Manager (FDM) Installation Betjening Field Device Tool Device Type Manager (FDT DTM) Installation Betjening HART menustruktur HART menustruktur - Field Communicator HART applikation HART menustruktur AMS - instrumentets kontekstmenu HART menustruktur PDM - menubjælke og betjeningsvindue HART menustruktur FDM - instrumentkonfigurering Beskrivelse af de anvendte forkortelser Procesvariabler rodmenu Diagnoserodmenu Instrument rodmenu Offline rodmenu Bemærkninger 133 5

6 1 SIKKERHEDSANVISNINGER OPTISONIC Tiltænkt anvendelse 1.2 Certificering FORSIGTIG! Det er udelukkende operatøren, der har ansvaret for brugen af måleenhederne m.h.t. egnethed, tiltænkt anvendelse og korrosionsbestandighed af de brugte materialer i forhold til den målte væske. INFORMATION! Producenten hæfter ikke for skader, der skyldes forkert brug eller brug til andet end den tiltænkte anvendelse. OPTISONIC 7300 gasflowmålernes hovedfunktion er kontinuerlig måling af faktisk volumenflow, masseflow, flowhastighed, molekylvægt, lydhastighed, forstærkning, SNR og diagnoseværdi. CE-mærkning Enheden opfylder lovkravene i følgende EF-direktiver: EMC-direktiv 2004/108/EF i forbindelse med EN : 2006 Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF i forbindelse med EN : 2001 NAMUR NE 21/04 Producenten certificerer vellykket testning af produktet ved at give det CE-mærket. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 6

7 OPTISONIC 7300 SIKKERHEDSANVISNINGER Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Indholdet af dette dokument er blevet udarbejdet med stor omhu. Alligevel kan vi ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt eller ajourført. Indholdet og materialet i dette dokument er underlagt ophavsretten. Bidrag fra tredje parter er identificeret. Reproduktion, bearbejdelse, spredning og enhver anden anvendelse udover det, der er tilladt iht. ophavsretten, kræver skriftlig autorisation fra den respektive forfatter og/eller producenten. Producenten forsøger altid at tage hensyn til andres ophavsrettigheder og at benytte sig af materiale, der er udarbejdet inden for virksomheden eller offentligt tilgængeligt. Indsamlingen af persondata (f.eks. navne, bopælsadresser eller -adresser) i producentens dokumenter sker altid på frivillig basis, hvis det er muligt. Hvis der er praktikabelt, er det altid muligt at benytte sig af tilbud eller tjenester uden at oplyse persondata. Vi gør opmæksom på den kendsgerning, at der ved dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via ) kan optræde sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte sådanne data fuldstændigt mod adgang fra tredje parter. Vi forbyder hermed udtrykkeligt brugen af de kontaktdata, der offentliggøres som en del af vores forpligtelse til at offentliggøre en kolofon, til at sende reklame- eller informationsmaterialer, som vi ikke udtrykkeligt har rekvireret Ansvarsfraskrivelse Producenten hæfter ikke for skader af nogen som helst art, der skyldes brugen af dette produkt, inkl., men ikke begrænset til, direkte, indirekte, tilfældige og følgeskader. Denne ansvarsfraskrivelse gælder ikke, hvis producenten har handlet med forsæt eller med grov uagtsomhed. Hvis en gældende lov ikke tillader sådanne begrænsninger af underforståede garantier eller udelukkelse af begrænsningen af bestemte skader, vil du måske, hvis den sådan lov gælder for dig, ikke være underlagt ansvarsfraskrivelsen eller nogle eller alle udelukkelser eller begrænsninger ovenfor. For alle produkter, der erhverves fra producenten, gives der garanti i overensstemmelse med den relevante produktdokumentation samt vores Salgsvilkår og -betingelser. Producenten forbeholder sig ret til at ændre indholdet af sine dokumenter, inkl. denne ansvarsfraskrivelse, på nogen som helst måde, på noget som helst tidspunkt og af nogen som helst årsag uden forudgående varsel og vil ikke på nogen måde være ansvarlig for eventuelle konsekvenser af sådanne ændringer. 7

8 1 SIKKERHEDSANVISNINGER OPTISONIC Produkthæftelse og -garanti Brugeren bærer ansvaret for enhedens egnethed til det specifikke formål. Producenten hæfter ikke for konsekvenserne af misbrug ved brugeren. Forkert installation og betjening af enhederne (systemerne) vil medføre, at garantien bliver ugyldig. Desuden gælder de respektive "Standardvilkår og -betingelser", der danner grundlaget for salgskontrakten Oplysninger om dokumentationen For at undgå kvæstelser af brugeren eller beskadigelse af enheden er det af afgørende betydning, at man læser oplysningerne i dette dokument samt overholder gældende nationale standarder, sikkerhedskrav og bestemmelser om forebyggelse af uheld. Hvis dette dokument ikke er på dit eget sprog og du har problemer med at forstå teksten, anbefaler vi dig at kontakte dit lokale kontor for assistance. Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser, der skyldes manglende forståelse af oplysningerne i dette dokument. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at oprette driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. Særlige betragtninger og forholdsregler beskrives også i dette dokument og vises i form af ikonerne nedenfor. 8

9 OPTISONIC 7300 SIKKERHEDSANVISNINGER Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsadvarsler er forsynet med følgende symboler. FARE! Disse oplysninger vedrører de umiddelbare farer ved arbejder med elektricitet. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare for forbrændinger p.g.a. varme eller varme overflader. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare ved brug af denne enhed i en farlig atmosfære. FARE! Disse anvisninger skal altid overholdes. Selv delvis omgåelse af denne advarsel kan medføre alvorlige sundhedsskader eller endog død. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges alvorligt. ADVARSEL! Omgåelse, selv delvis, af denne sikkerhedsadvarsel medfører fare for alvorlige sundhedsskader. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges. FORSIGTIG! Omgåelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af enheden eller dele af brugerens anlæg. INFORMATION! Disse anvisninger indeholder vigtige oplysninger om håndteringen af enheden. JURIDISK BEMÆRKNING! Denne bemærkning indeholder oplysninger om lovdirektiver og standarder. HÅNDTERING Dette symbol markerer alle anvisninger om handlinger, der skal udføres af operatøren i den specificerede rækkefølge. i RESULTAT Dette symbol henviser til alle vigtige konsekvenser af de forudgående handlinger. 1.4 Sikkerhedsanvisninger for operatøren ADVARSEL! Generelt må enheder fra producenten kun installeres, ibrugtages, betjenes og vedligeholdes af korrekt uddannet og autoriseret personale. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at sørge for driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. 9

10 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OPTISONIC Leveringsomfang INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for skader eller tegn på hård håndtering. Indberet skader til speditøren eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Instrumentet modtages i to kasser. Den ene kasse indeholder omformeren, den anden kasse indeholder sensoren. Figur 2-1: Leveringsomfang 1 Bestilt flowmåler 2 Produktdokumentation 3 Fabrikkens kalibreringsrapport 4 CD-ROM med produktdokumentation på disponible sprog 5 Signalkabel (kun fjernversioner) INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 10

11 OPTISONIC 7300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Beskrivelse af enheden Ultralydsflowmålerne er udelukkende beregnet til kontinuerlig måling af faktisk volumenflow, masseflow, molekylvægt, flowhastighed, lydhastighed, forstærkning, SNR og diagnoseværdi. Din måleenhed leveres klar tid drift. Fabriksindstillingerne for driftsdataene er blevet foretaget i overensstemmelse med dine ordrespecifikationer. Følgende versioner er til rådighed: Kompaktversion (signalomformeren monteres direkte på målesensoren) Fjernversion (eltilslutning til målesensoren ved hjælp af signalkabel) Figur 2-2: Instrumentversion 1 Kompaktversion 2 Fjernversion 11

12 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OPTISONIC Felthus Figur 2-3: Konstruktion af felthuset 1 Afdækning for elektronik og display 2 Afdækning for strømforsyning og indgangs-/udgangsklemmefag 3 Afdækning for målesensorens klemmefag med låseskrue 4 Kabelindgang til målesensorens signalkabel 5 Kabelindgang til målesensorens signalkabel 6 Kabelindgang til strømforsyning 7 Kabelindgang til indgange og udgange 8 Monteringsplade for rør- og vægmontering INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 12

13 OPTISONIC 7300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Typeskilte INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet Eksempel på typeskilt for kompaktversion OPTISONIC 7300 C Mfd: 20xx in The Netherlands 1 Producentens navn og adresse 2 Omgivelsestemperatur 3 Beskyttelsesklasse 4 Tag nr. 5 Strømforsyningsdata 6 Elektronisk revision nummer 7 Kalibreringsdata 8 Flowmålerens typebetegnelse og CE-mærke med nummer/numre fra bemyndigede organer 13

14 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OPTISONIC Eksempel på typeskilt for målesensoren (feltversion) Producentens navn og adresse 2 Omgivelsestemperatur 3 Beskyttelsesklasse 4 Tag nr. 5 PED data 6 Kalibreringsdata 7 Flowmålerens typebetegnelse og CE-mærke med nummer/numre fra bemyndigede organer Eksempler på typeskilte på signalomformeren (feltversion) PED (97/23/EC) 1 Producentens navn og adresse 2 Omgivelsestemperatur 3 Beskyttelsesklasse 4 Tag nr. 5 Strømforsyningsdata 6 Elektronisk revisionsnummer 7 Kalibreringsdata 8 Flowmålerens typebetegnelse og CE-mærke med nummer/numre fra bemyndigede organer 14

15 OPTISONIC 7300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN 2 Eltilslutningsdata for indgange/udgange (eksempel for grundversion) Figur 2-4: Eksempel på typeskilt for eltilslutningsdata for indgange og udgange 1 Strømforsyning (AC: L og N; DC: L+ og L-; PE for 24 VAC; FE for 24 VAC og DC) 2 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme D/D- 3 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme C/C- 4 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme B/B- 5 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme A/A-; A+ kun til rådighed ved grundversionen A = aktiv tilstand; signalomformeren leverer strømmen til tilslutning af de efterfølgende enheder P = passiv tilstand; ekstern strømforsyning er nødvendig til at drive de efterfølgende enheder N/C = tilslutningsklemmer ikke tilsluttet 15

16 3 INSTALLATION OPTISONIC Generelle bemærkninger om installation INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for skader eller tegn på hård håndtering. Indberet skader til speditøren eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. 3.2 Oplagring Enheden skal oplagres på et tørt, støvfrit sted. Undgå kontinuerligt direkte sollys. Enheden bør oplagres i originalemballagen. Oplagringstemperatur: C / F 16

17 OPTISONIC 7300 INSTALLATION Transport Signalomformer Løft ikke signalomformeren ved kabelhylstrene. Målesensor Løft ikke målesensoren ved dens tilslutningsdåse Brug udelukkende bærestropper. Brug løftebånd til at transportere flangeenheder. Disse skal vikles om begge procestilslutninger. Figur 3-1: Transport 3.4 Installationsforudsætninger signalomformer Lad cm / 3,9 7,9" afstand i siderne og bag på signalomformeren for at tillade luften at cirkulere frit.. Beskyt signalomformeren mod direkte sollys og montér en solskærm, om nødvendigt. Signalomformere installeret på styretavlen kræver tilstrækkelig køling, f.eks. ved hjælp af blæser eller varmeveksler. Signalomformeren må ikke udsættes for kraftige vibrationer. 3.5 Installationsforudsætninger sensor Bemærk venligst følgende for at sikre flowmålerens optimale funktion. OPTISONIC 7300 er konstrueret til måling af tør gasflow. Overskydende væsker kan forstyrre de akustiske signaler og bør derfor undgås. De følgende retningslinjer bør overholdes hvis der kan forventes små væskemængder: Installer flowsensoren i en vandret position i en let faldende linje. Ret flowsensoren således at det akustiske signal breder sig horisontalt. For at kunne udskifte transduceren skal der holdes en afstand på 1 m / 39" rundt om transduceren. 17

18 3 INSTALLATION OPTISONIC Indgang og udgang 1-sti-flowmåler Figur 3-2: Anbefalet indgang og udgang for DN80/3" 1 20 DN 2 3 DN 2-sti-flowmåler Figur 3-3: Anbefalet indgang og udgang for DN100/4" 1 10 DN 2 3 DN Monteringsposition Horisontalt med akustisk sti på vandret plan Lodret Figur 3-4: Monteringsposition +15 < α <

19 OPTISONIC 7300 INSTALLATION 3 Figur 3-5: Vandret og lodret montering Flangeafvigelse FORSIGTIG! Maks. tilladt afvigelse af rørflangeoverflader: L max - L min 0,5 mm / 0,02" T-profil Figur 3-6: Flangeafvigelse 1 L max 2 L min Figur 3-7: Afstand bag en T-profil 1 10 DN 19

20 3 INSTALLATION OPTISONIC Vibration Styreventil Figur 3-8: Undgå vibrationer For at undgå forstyrrelser i flowprofilerne og interferenser forårsaget af ventilstøj i sensoren bær styreventiler og trykreduktionsventiler ikke installeres i samme rørledning som flowmåleren. Hvis dette er krævet, kontakt venligst producenten Isolering Figur 3-9: Styreventil Figur 3-10: Hold ventilationshullerne fri 1 Ventilationshuller ADVARSEL! Hold altid ventilationsholderne fri! 20

21 OPTISONIC 7300 INSTALLATION Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Figur 3-11: Rørmontering af felthuset 1 Fastgør signalomformeren til huset. 2 Fastgør signalomformeren med standard-u-bolte og -spændskiver. 3 Spænd møtrikkerne. 21

22 3 INSTALLATION OPTISONIC Drejnining af felthusversionens display Figur 3-12: Drejnining af felthusversionens display Felthusversionens display kan drejes i trin på Skru skærmen af displayet og betjeningsstyreenheden. 2 Træk de to metalaftrækkerenheder til venstre og højre for displayet ud med et egnet værktøj. 3 Træk displayet ud mellem de to metalaftrækkerenheder ud og drej det til den ønskede position. 4 Skub displayet og derefter metalaftrækkerenhederne tilbage ind i huset. 5 Montér skærmen igen og spænd den med hånden. FORSIGTIG! Displayets fladkabel må ikke foldes eller snos gentagne gange. INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 22

23 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Sikkerhedsanvisninger FARE! Alle arbejder på eltilslutninger må kun udføres med strømmen koblet fra. Bemærk spændingsdataene på typeskiltet! FARE! Overhold de nationale bestemmelser om elanlæg! FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. ADVARSEL! De lokale bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal altid overholdes. Alle arbejder på måleanordningens elektriske komponenter må kun udføres af specialister med den korrekte uddannelse. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. 4.2 Signalkabel (kun fjernversioner) Flowsensoren er forbundet med signalomformeren via signalkablet/-kablerne. Ved en flowsensor med en akustisk sti, kræves et kabel. Ved en flowsensor med to akustiske kabler kræves 2 kabler. Figur 4-1: Konstruktion feltversion 1 GFC 300 F omformer 2 Obn tilslutningsdåsen 3 Værktøj til frigivelse af forbindelsesklemmer 4 Mærkning på kablet 5 Isæt kablet/kabler i tilslutningsdåsen 23

24 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC 7300 FORSIGTIG! Brug altid det signalkabel/de signalkabler, der er inkluderet i leveringen, for at sikre gnidningsløs funktion. Figur 4-2: Klem kablerne fast på bøsningen 1 Kabler 2 Kabelhylstre 3 Jordklemmer 4 Kabel med metalbøsning Figur 4-3: Forbind kablerne på signalomformeren INFORMATION! Tilslut kablet på forbindelsesklemmen med lignende nummermarkering. 24

25 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Strømforsyning ADVARSEL! Hvis enheden er beregnet til permanent forbindelse til strømledninger Det er krævet (f. eks. for service) for at montere en ekstern kontakt eller afbryder i nærheden af enheden, der afbryder strømmen. Den skal kunne nemt nås af operatøren og markeret som afbryder for dette udstyr. Kontakten eller afbryderen og ledningsføringen skal passe til anvendelsen og skal overholde de lokale (sikkerheds-)krav af (bygnings-)installationen (f. eks. IEC / -3) INFORMATION! Strømklemmer i klemmekasserne er udstyret med ekstra låg for at forhindre en utilsigtet kontakt VAC (-15% / +10%), 22 VA 2 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 22 VA eller 12 W FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød VAC Strømforsyningens beskyttelsesjordleder PE i hovedstrømforsyningen skal tilsluttes til den separate klemme i signalomformerens klemmefag. Forbind strømlederen med L-klemmen og N-lederen med N-klemmen. 24 VAC/DC Forbind funktionsjord FE tilsluttes til den separate U-klemme i signalomformerens klemmefag. Ved tilslutning til meget lave funktionsspændinger skal der sørges for en facilitet til beskyttende separation (PELV) (iht. VDE 0100 / VDE 0106 og/eller IEC 364 / IEC 536 eller relevante nationale bestemmelser). 25

26 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Korrekt føring af elkabler Figur 4-4: Beskyt huset mod støv og vand 1 Før kablerne i en sløjfe lige før huset. 2 Spænd kabelindgangens skrueforbindelse sikkert. 3 Montér aldrig huset med kabelindgangene vendt opad. 4 Forsegl kabelindgange, der ikke er brug for, med en prop. 26

27 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. Grundversion Har 1 strøm-, 1 impuls- og 2 statusudgange / grænseafbrydere. Impulsudgangen kan indstilles som statusudgang/grænsekontakt og en af statusudgangene kan indstilles som styreindgang. Ex i version Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Strømudgange kan være aktive eller passive. Valgfrit også til rådighed med Foundation Fieldbus og Profibus PA Modulversion Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Bussystemer Denne enhed tillader intrinsisk sikre og ikke-intrinsisk sikre businterfaces i kombination med yderligere moduler. Se den separate dokumentation for oplysninger om tilslutning og drift af bussystemerne. Ex option For fareområder kan alle indgangs-/udgangsvarianter for husdesigns leveres med klemmefag i versionerne Ex-d (trykfast indkapsling) eller Ex-e (øget sikkerhed). Se de separate anvisninger om tilslutning og drift af Ex-enhederne. 27

28 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Beskrivelse af CG-numret Figur 4-5: Mærkning (CG-nummer) for elektronikmodul og indgangs-/udgangsversioner 1 ID-nummer: 6 2 ID-nummer: 0 = standard 3 Strømforsyningsoption 4 Display (sprogversioner) 5 Indgangs-/udgangsversion (I/O) 6 1. ekstramodul for tilslutningsklemme A 7 2. ekstramodul for tilslutningsklemme B De sidste tre cifre af CG-numret (5, 6 og 7) viser tildelingen af klemmetilslutningerne. Se eksemplerne nedenfor. Eksempler på CG-nummer CG CG FK CG EB VAC & standarddisplay; hoved-i/o: I a eller I p & S p /C p & S p & P p /S p VAC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P N /S N og ekstramodul P N /S N & C N 24 VDC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P a /S a og ekstramodul P p /S p & I p Beskrivelse af forkortelserne og CG-identifikator for eventuelle ekstramoduler på klemmerne A og B Forkortelse Identifikator for CG-nr. Beskrivelse I a A Aktiv strømudgang I p B Passiv strømudgang P a / S a C Aktiv impuls-, frekvensudgang, statusudgang eller grænsekontakt (kan ændres) P p / S p E Passiv impuls-, frekvensudgang, statusudgang eller grænsekontakt (kan ændres) P N / S N F Passiv impuls-, frekvensudgang, statusudgang eller grænsekontakt iht. NAMUR (kan ændres) C a G Aktiv styreindgang C p K Passiv styreindgang C N H Aktiv styreindgang iht. NAMUR Signalomformeren overvåger kabelbrud og kortslutninger iht. EN Fejl vises på LC-display. Fejlmeddelelser mulige via statusudgang. IIn a P Aktiv strømindgang IIn p R Passiv strømindgang - 8 Intet yderligere modul installeret - 0 Intet yderligere modul muligt 28

29 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Versioner med faste udgange, der ikke kan ændres Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. De grå kasser i tabellen betegner utildelte eller ubrugte tilslutningsklemmer. Tabellen viser kun de sidste cifre i CG-numret. Tilslutningsklemme A+ kan kun bruges ved versionen med hovedindgange/-udgange. CG-nr. Tilslutningsklemmer A+ A A- B B- C C- D D- Hovedindgange/-udgange (I/O) (standard) I p + HART passiv 1 S p / C p passiv 2 S p passiv P p / S p passiv 2 I a + HART aktiv 1 Ex-i ind-/udgange (ekstraudstyr) I a + HART aktiv P N / S N NAMUR I p + HART passiv P N / S N NAMUR I a aktiv P N / S N NAMUR C p passiv I a aktiv P N / S N NAMUR C p passiv I p passiv P N / S N NAMUR C p passiv I p passiv P N / S N NAMUR C p passiv 2 I a + HART aktiv P N / S N NAMUR 2 I p + HART passiv P N / S N NAMUR 2 I a + HART aktiv P N / S N NAMUR 2 I p + HART passiv P N / S N NAMUR 2 1 Funktion ændres ved gentilslutning 2 Kan ændres 29

30 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Versioner med udgange, der kan ændres Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. De grå kasser i tabellen betegner utildelte eller ubrugte tilslutningsklemmer. Tabellen viser kun de sidste cifre i CG-numret. Kl. = (tilslutnings-)klemme CG nr. Tilslutningsklemmer A+ A A- B B- C C- D D- Modul-IO'er (valgfrit) 4 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I a + HART aktiv P a / S a aktiv 1 8 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I p + HART passiv P a / S a aktiv 1 6 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I a + HART aktiv P p / S p passiv 1 B maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I p + HART passiv P p / S p passiv 1 7 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I a + HART aktiv P N / S N NAMUR 1 C maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I p + HART passiv P N / S N NAMUR 1 Modbus (ekstraudstyr) G 2 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B Fælles Sign. B (D1) H 3 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B Fælles Sign. B (D1) 1 Kan ændres 2 Ikke aktiveret bus-impedansmodstand 3 Aktiveret bus-impedansdafbryder Sign. A (D0) Sign. A (D0) 30

31 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Beskrivelse af indgangene og udgangene Styreindgang INFORMATION! Afhængigt af versionen skal styreindgangene tilsluttes passivt eller aktivt eller iht. NAMUR EN ! Hvilken I/O-version og hvilke indgange/udgange der er installeret i din signalomformer, vises på mærkatet på klemmefagets skærm. Alle styreindgange er elektrisk isoleret fra hinanden og fra alle andre kredsløb. Alle driftsdata og funktioner kan justeres. Passiv tilstand: ekstern strømforsyning nødvendig: U ext 32 VDC Aktiv tilstand: brug af den interne strømforsyning: U nom =24VDC NAMUR-tilstand: iht. EN (Aktiv styreindgang iht. NAMUR EN : signalomformer overvåger kabelbrud og kortslutninger iht. EN Fejl vises på LC-display. Fejlmeddelelser mulige via statusudgang. For oplysninger om de justerbare driftstilstande se Funktionstabeller på side 65. INFORMATION! For yderligere oplysninger se Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange på side 36. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 31

32 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Strømudgang INFORMATION! Strømudgangene skal tilsluttes afhængigt af versionen! Hvilke I/O-versioner og hvilke indgange/udgange der er installeret i din signalomformer, vises på mærkatet på klemmefagets skærm. Alle udgange er elektrisk isoleret fra hinanden og fra alle andre kredsløb. Alle driftsdata og funktioner kan justeres. Passiv tilstand: ekstern strøm U ext 32 VDC ved I 22 ma Aktiv tilstand: belastningsimpedans R L 1kΩ ved I 22 ma; R L 450 Ω ved I 22 ma for Ex i-udgange Selvovervågning: afbrydelse eller belastningsimpedans for høj i strømudgangssløjfe Fejlmeddelelse mulig via statusudgang, fejlvisning på LC-display. Detektering af strømværdifejl kan justeres. Automatisk områdekonvertering via grænseværdi eller styreindgang. Indstillingsområdet for grænseværdien er mellem 5 og 80% af Q 100%, ± 0...5% hysterese (tilsvarende forhold fra mindre til større område på 1:20 til 1:1,25). Signalering af det aktive område mulig via en statusudgang (justerbar). Flowmåling fremad / omvendt (F/R-tilstand) er mulig. INFORMATION! For yderligere oplysninger se Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange på side 36. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 32

Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere

Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere IFC 300 Håndbog Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere ER 3.2.xx (SW.REV. 3.2.xx) Dokumentationen er kun fuldstændig, hvis den bruges i kombination med den relevante dokumentation for sensoren.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere