OPTISONIC 7300 Håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTISONIC 7300 Håndbog"

Transkript

1 OPTISONIC 7300 Håndbog Ultralyd gas flowmåler KROHNE

2 : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf, uden forudgående skriftlig tilladelse fra KROHNE Messtechnik GmbH. Kan ændres uden varsel. Copyright 2013 KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Straße 5 - D Duisburg 2

3 OPTISONIC 7300 INDHOLD 1 Sikkerhedsanvisninger Tiltænkt anvendelse Certificering Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Ansvarsfraskrivelse Produkthæftelse og -garanti Oplysninger om dokumentationen Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsanvisninger for operatøren Beskrivelse af enheden Leveringsomfang Beskrivelse af enheden Felthus Typeskilte Eksempel på typeskilt for kompaktversion Eksempel på typeskilt for målesensoren (feltversion) Eksempler på typeskilte på signalomformeren (feltversion) Installation Generelle bemærkninger om installation Oplagring Transport Installationsforudsætninger signalomformer Installationsforudsætninger sensor Indgang og udgang Monteringsposition Flangeafvigelse T-profil Vibration Styreventil Isolering Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering Drejnining af felthusversionens display Eltilslutninger Sikkerhedsanvisninger Signalkabel (kun fjernversioner) Strømforsyning Korrekt føring af elkabler Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Beskrivelse af CG-numret Versioner med faste udgange, der ikke kan ændres

4 INDHOLD OPTISONIC Versioner med udgange, der kan ændres Beskrivelse af indgangene og udgangene Styreindgang Strømudgang Puls- og frekvensudgang Statusudgang og grænsekontakt Styreindgang Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange Vigtige bemærkninger Beskrivelse af de elektriske symboler Hovedindgange/-udgange Modulindgange/-udgange og bussystemer Ex i - indgange / udgange HART tilslutning Opstart Tænding af strømmen Start af signalomformeren Betjening Display og betjeningselementer Display i måletilstand med 2 eller 3 målte værdier Display for valg af undermenu og funktioner, 3 linjer Display ved indstilling af parametre, 4 linjer Vises under parameter-review, 4 linjer Brug af et IR-interface (ekstraudstyr) Menuoversigt Funktionstabeller Menu A, Kvikopsætning Menu B, Test Menu C, Opsætning Indstilling af frie enheder Beskrivelse af funktioner Nulstil tæller i menuen "Kvikopsætning" Sletning af fejlmeddelelser i menuen "Kvikopsætning" Fejlmeddelelser Service Tilgængelighed af reservedele Tilgængelighed af serviceydelser Returnering af enheden til producenten Generelle oplysninger Formular (til kopiering), der skal vedlægges en returneret enhed Bortskaffelse

5 OPTISONIC 7300 INDHOLD 8 Tekniske data Målingsprincip Tekniske data Mål og vægt Gas-flowsensor, kulstål Omformerhus Monteringsplade, felthus Beskrivelse af HART-grænseflade Generel beskrivelse Softwarehistorik Tilslutningsvarianter Punkt-til-punkt forbindelse - analog / digital funktion Multidrop forbindelse (2-lederforbindelse) Multidrop forbindelse (3-lederforbindelse) Indgange/udgange og HART dynamiske variabler og instrumentvariabler Fjernbetjening Online/offline betjening Parametre for basiskonfigurationen Enheder Field Communicator 375/475 (FC 375/475) Installation Betjening Asset Management Solutions (AMS) Installation Betjening Process Device Manager (PDM) Installation Betjening Field Device Manager (FDM) Installation Betjening Field Device Tool Device Type Manager (FDT DTM) Installation Betjening HART menustruktur HART menustruktur - Field Communicator HART applikation HART menustruktur AMS - instrumentets kontekstmenu HART menustruktur PDM - menubjælke og betjeningsvindue HART menustruktur FDM - instrumentkonfigurering Beskrivelse af de anvendte forkortelser Procesvariabler rodmenu Diagnoserodmenu Instrument rodmenu Offline rodmenu Bemærkninger 133 5

6 1 SIKKERHEDSANVISNINGER OPTISONIC Tiltænkt anvendelse 1.2 Certificering FORSIGTIG! Det er udelukkende operatøren, der har ansvaret for brugen af måleenhederne m.h.t. egnethed, tiltænkt anvendelse og korrosionsbestandighed af de brugte materialer i forhold til den målte væske. INFORMATION! Producenten hæfter ikke for skader, der skyldes forkert brug eller brug til andet end den tiltænkte anvendelse. OPTISONIC 7300 gasflowmålernes hovedfunktion er kontinuerlig måling af faktisk volumenflow, masseflow, flowhastighed, molekylvægt, lydhastighed, forstærkning, SNR og diagnoseværdi. CE-mærkning Enheden opfylder lovkravene i følgende EF-direktiver: EMC-direktiv 2004/108/EF i forbindelse med EN : 2006 Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF i forbindelse med EN : 2001 NAMUR NE 21/04 Producenten certificerer vellykket testning af produktet ved at give det CE-mærket. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 6

7 OPTISONIC 7300 SIKKERHEDSANVISNINGER Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Indholdet af dette dokument er blevet udarbejdet med stor omhu. Alligevel kan vi ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt eller ajourført. Indholdet og materialet i dette dokument er underlagt ophavsretten. Bidrag fra tredje parter er identificeret. Reproduktion, bearbejdelse, spredning og enhver anden anvendelse udover det, der er tilladt iht. ophavsretten, kræver skriftlig autorisation fra den respektive forfatter og/eller producenten. Producenten forsøger altid at tage hensyn til andres ophavsrettigheder og at benytte sig af materiale, der er udarbejdet inden for virksomheden eller offentligt tilgængeligt. Indsamlingen af persondata (f.eks. navne, bopælsadresser eller -adresser) i producentens dokumenter sker altid på frivillig basis, hvis det er muligt. Hvis der er praktikabelt, er det altid muligt at benytte sig af tilbud eller tjenester uden at oplyse persondata. Vi gør opmæksom på den kendsgerning, at der ved dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via ) kan optræde sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte sådanne data fuldstændigt mod adgang fra tredje parter. Vi forbyder hermed udtrykkeligt brugen af de kontaktdata, der offentliggøres som en del af vores forpligtelse til at offentliggøre en kolofon, til at sende reklame- eller informationsmaterialer, som vi ikke udtrykkeligt har rekvireret Ansvarsfraskrivelse Producenten hæfter ikke for skader af nogen som helst art, der skyldes brugen af dette produkt, inkl., men ikke begrænset til, direkte, indirekte, tilfældige og følgeskader. Denne ansvarsfraskrivelse gælder ikke, hvis producenten har handlet med forsæt eller med grov uagtsomhed. Hvis en gældende lov ikke tillader sådanne begrænsninger af underforståede garantier eller udelukkelse af begrænsningen af bestemte skader, vil du måske, hvis den sådan lov gælder for dig, ikke være underlagt ansvarsfraskrivelsen eller nogle eller alle udelukkelser eller begrænsninger ovenfor. For alle produkter, der erhverves fra producenten, gives der garanti i overensstemmelse med den relevante produktdokumentation samt vores Salgsvilkår og -betingelser. Producenten forbeholder sig ret til at ændre indholdet af sine dokumenter, inkl. denne ansvarsfraskrivelse, på nogen som helst måde, på noget som helst tidspunkt og af nogen som helst årsag uden forudgående varsel og vil ikke på nogen måde være ansvarlig for eventuelle konsekvenser af sådanne ændringer. 7

8 1 SIKKERHEDSANVISNINGER OPTISONIC Produkthæftelse og -garanti Brugeren bærer ansvaret for enhedens egnethed til det specifikke formål. Producenten hæfter ikke for konsekvenserne af misbrug ved brugeren. Forkert installation og betjening af enhederne (systemerne) vil medføre, at garantien bliver ugyldig. Desuden gælder de respektive "Standardvilkår og -betingelser", der danner grundlaget for salgskontrakten Oplysninger om dokumentationen For at undgå kvæstelser af brugeren eller beskadigelse af enheden er det af afgørende betydning, at man læser oplysningerne i dette dokument samt overholder gældende nationale standarder, sikkerhedskrav og bestemmelser om forebyggelse af uheld. Hvis dette dokument ikke er på dit eget sprog og du har problemer med at forstå teksten, anbefaler vi dig at kontakte dit lokale kontor for assistance. Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser, der skyldes manglende forståelse af oplysningerne i dette dokument. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at oprette driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. Særlige betragtninger og forholdsregler beskrives også i dette dokument og vises i form af ikonerne nedenfor. 8

9 OPTISONIC 7300 SIKKERHEDSANVISNINGER Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsadvarsler er forsynet med følgende symboler. FARE! Disse oplysninger vedrører de umiddelbare farer ved arbejder med elektricitet. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare for forbrændinger p.g.a. varme eller varme overflader. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare ved brug af denne enhed i en farlig atmosfære. FARE! Disse anvisninger skal altid overholdes. Selv delvis omgåelse af denne advarsel kan medføre alvorlige sundhedsskader eller endog død. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges alvorligt. ADVARSEL! Omgåelse, selv delvis, af denne sikkerhedsadvarsel medfører fare for alvorlige sundhedsskader. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges. FORSIGTIG! Omgåelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af enheden eller dele af brugerens anlæg. INFORMATION! Disse anvisninger indeholder vigtige oplysninger om håndteringen af enheden. JURIDISK BEMÆRKNING! Denne bemærkning indeholder oplysninger om lovdirektiver og standarder. HÅNDTERING Dette symbol markerer alle anvisninger om handlinger, der skal udføres af operatøren i den specificerede rækkefølge. i RESULTAT Dette symbol henviser til alle vigtige konsekvenser af de forudgående handlinger. 1.4 Sikkerhedsanvisninger for operatøren ADVARSEL! Generelt må enheder fra producenten kun installeres, ibrugtages, betjenes og vedligeholdes af korrekt uddannet og autoriseret personale. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at sørge for driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. 9

10 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OPTISONIC Leveringsomfang INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for skader eller tegn på hård håndtering. Indberet skader til speditøren eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Instrumentet modtages i to kasser. Den ene kasse indeholder omformeren, den anden kasse indeholder sensoren. Figur 2-1: Leveringsomfang 1 Bestilt flowmåler 2 Produktdokumentation 3 Fabrikkens kalibreringsrapport 4 CD-ROM med produktdokumentation på disponible sprog 5 Signalkabel (kun fjernversioner) INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 10

11 OPTISONIC 7300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Beskrivelse af enheden Ultralydsflowmålerne er udelukkende beregnet til kontinuerlig måling af faktisk volumenflow, masseflow, molekylvægt, flowhastighed, lydhastighed, forstærkning, SNR og diagnoseværdi. Din måleenhed leveres klar tid drift. Fabriksindstillingerne for driftsdataene er blevet foretaget i overensstemmelse med dine ordrespecifikationer. Følgende versioner er til rådighed: Kompaktversion (signalomformeren monteres direkte på målesensoren) Fjernversion (eltilslutning til målesensoren ved hjælp af signalkabel) Figur 2-2: Instrumentversion 1 Kompaktversion 2 Fjernversion 11

12 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OPTISONIC Felthus Figur 2-3: Konstruktion af felthuset 1 Afdækning for elektronik og display 2 Afdækning for strømforsyning og indgangs-/udgangsklemmefag 3 Afdækning for målesensorens klemmefag med låseskrue 4 Kabelindgang til målesensorens signalkabel 5 Kabelindgang til målesensorens signalkabel 6 Kabelindgang til strømforsyning 7 Kabelindgang til indgange og udgange 8 Monteringsplade for rør- og vægmontering INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 12

13 OPTISONIC 7300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Typeskilte INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet Eksempel på typeskilt for kompaktversion OPTISONIC 7300 C Mfd: 20xx in The Netherlands 1 Producentens navn og adresse 2 Omgivelsestemperatur 3 Beskyttelsesklasse 4 Tag nr. 5 Strømforsyningsdata 6 Elektronisk revision nummer 7 Kalibreringsdata 8 Flowmålerens typebetegnelse og CE-mærke med nummer/numre fra bemyndigede organer 13

14 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OPTISONIC Eksempel på typeskilt for målesensoren (feltversion) Producentens navn og adresse 2 Omgivelsestemperatur 3 Beskyttelsesklasse 4 Tag nr. 5 PED data 6 Kalibreringsdata 7 Flowmålerens typebetegnelse og CE-mærke med nummer/numre fra bemyndigede organer Eksempler på typeskilte på signalomformeren (feltversion) PED (97/23/EC) 1 Producentens navn og adresse 2 Omgivelsestemperatur 3 Beskyttelsesklasse 4 Tag nr. 5 Strømforsyningsdata 6 Elektronisk revisionsnummer 7 Kalibreringsdata 8 Flowmålerens typebetegnelse og CE-mærke med nummer/numre fra bemyndigede organer 14

15 OPTISONIC 7300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN 2 Eltilslutningsdata for indgange/udgange (eksempel for grundversion) Figur 2-4: Eksempel på typeskilt for eltilslutningsdata for indgange og udgange 1 Strømforsyning (AC: L og N; DC: L+ og L-; PE for 24 VAC; FE for 24 VAC og DC) 2 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme D/D- 3 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme C/C- 4 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme B/B- 5 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme A/A-; A+ kun til rådighed ved grundversionen A = aktiv tilstand; signalomformeren leverer strømmen til tilslutning af de efterfølgende enheder P = passiv tilstand; ekstern strømforsyning er nødvendig til at drive de efterfølgende enheder N/C = tilslutningsklemmer ikke tilsluttet 15

16 3 INSTALLATION OPTISONIC Generelle bemærkninger om installation INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for skader eller tegn på hård håndtering. Indberet skader til speditøren eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. 3.2 Oplagring Enheden skal oplagres på et tørt, støvfrit sted. Undgå kontinuerligt direkte sollys. Enheden bør oplagres i originalemballagen. Oplagringstemperatur: C / F 16

17 OPTISONIC 7300 INSTALLATION Transport Signalomformer Løft ikke signalomformeren ved kabelhylstrene. Målesensor Løft ikke målesensoren ved dens tilslutningsdåse Brug udelukkende bærestropper. Brug løftebånd til at transportere flangeenheder. Disse skal vikles om begge procestilslutninger. Figur 3-1: Transport 3.4 Installationsforudsætninger signalomformer Lad cm / 3,9 7,9" afstand i siderne og bag på signalomformeren for at tillade luften at cirkulere frit.. Beskyt signalomformeren mod direkte sollys og montér en solskærm, om nødvendigt. Signalomformere installeret på styretavlen kræver tilstrækkelig køling, f.eks. ved hjælp af blæser eller varmeveksler. Signalomformeren må ikke udsættes for kraftige vibrationer. 3.5 Installationsforudsætninger sensor Bemærk venligst følgende for at sikre flowmålerens optimale funktion. OPTISONIC 7300 er konstrueret til måling af tør gasflow. Overskydende væsker kan forstyrre de akustiske signaler og bør derfor undgås. De følgende retningslinjer bør overholdes hvis der kan forventes små væskemængder: Installer flowsensoren i en vandret position i en let faldende linje. Ret flowsensoren således at det akustiske signal breder sig horisontalt. For at kunne udskifte transduceren skal der holdes en afstand på 1 m / 39" rundt om transduceren. 17

18 3 INSTALLATION OPTISONIC Indgang og udgang 1-sti-flowmåler Figur 3-2: Anbefalet indgang og udgang for DN80/3" 1 20 DN 2 3 DN 2-sti-flowmåler Figur 3-3: Anbefalet indgang og udgang for DN100/4" 1 10 DN 2 3 DN Monteringsposition Horisontalt med akustisk sti på vandret plan Lodret Figur 3-4: Monteringsposition +15 < α <

19 OPTISONIC 7300 INSTALLATION 3 Figur 3-5: Vandret og lodret montering Flangeafvigelse FORSIGTIG! Maks. tilladt afvigelse af rørflangeoverflader: L max - L min 0,5 mm / 0,02" T-profil Figur 3-6: Flangeafvigelse 1 L max 2 L min Figur 3-7: Afstand bag en T-profil 1 10 DN 19

20 3 INSTALLATION OPTISONIC Vibration Styreventil Figur 3-8: Undgå vibrationer For at undgå forstyrrelser i flowprofilerne og interferenser forårsaget af ventilstøj i sensoren bær styreventiler og trykreduktionsventiler ikke installeres i samme rørledning som flowmåleren. Hvis dette er krævet, kontakt venligst producenten Isolering Figur 3-9: Styreventil Figur 3-10: Hold ventilationshullerne fri 1 Ventilationshuller ADVARSEL! Hold altid ventilationsholderne fri! 20

21 OPTISONIC 7300 INSTALLATION Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Figur 3-11: Rørmontering af felthuset 1 Fastgør signalomformeren til huset. 2 Fastgør signalomformeren med standard-u-bolte og -spændskiver. 3 Spænd møtrikkerne. 21

22 3 INSTALLATION OPTISONIC Drejnining af felthusversionens display Figur 3-12: Drejnining af felthusversionens display Felthusversionens display kan drejes i trin på Skru skærmen af displayet og betjeningsstyreenheden. 2 Træk de to metalaftrækkerenheder til venstre og højre for displayet ud med et egnet værktøj. 3 Træk displayet ud mellem de to metalaftrækkerenheder ud og drej det til den ønskede position. 4 Skub displayet og derefter metalaftrækkerenhederne tilbage ind i huset. 5 Montér skærmen igen og spænd den med hånden. FORSIGTIG! Displayets fladkabel må ikke foldes eller snos gentagne gange. INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 22

23 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Sikkerhedsanvisninger FARE! Alle arbejder på eltilslutninger må kun udføres med strømmen koblet fra. Bemærk spændingsdataene på typeskiltet! FARE! Overhold de nationale bestemmelser om elanlæg! FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. ADVARSEL! De lokale bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal altid overholdes. Alle arbejder på måleanordningens elektriske komponenter må kun udføres af specialister med den korrekte uddannelse. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. 4.2 Signalkabel (kun fjernversioner) Flowsensoren er forbundet med signalomformeren via signalkablet/-kablerne. Ved en flowsensor med en akustisk sti, kræves et kabel. Ved en flowsensor med to akustiske kabler kræves 2 kabler. Figur 4-1: Konstruktion feltversion 1 GFC 300 F omformer 2 Obn tilslutningsdåsen 3 Værktøj til frigivelse af forbindelsesklemmer 4 Mærkning på kablet 5 Isæt kablet/kabler i tilslutningsdåsen 23

24 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC 7300 FORSIGTIG! Brug altid det signalkabel/de signalkabler, der er inkluderet i leveringen, for at sikre gnidningsløs funktion. Figur 4-2: Klem kablerne fast på bøsningen 1 Kabler 2 Kabelhylstre 3 Jordklemmer 4 Kabel med metalbøsning Figur 4-3: Forbind kablerne på signalomformeren INFORMATION! Tilslut kablet på forbindelsesklemmen med lignende nummermarkering. 24

25 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Strømforsyning ADVARSEL! Hvis enheden er beregnet til permanent forbindelse til strømledninger Det er krævet (f. eks. for service) for at montere en ekstern kontakt eller afbryder i nærheden af enheden, der afbryder strømmen. Den skal kunne nemt nås af operatøren og markeret som afbryder for dette udstyr. Kontakten eller afbryderen og ledningsføringen skal passe til anvendelsen og skal overholde de lokale (sikkerheds-)krav af (bygnings-)installationen (f. eks. IEC / -3) INFORMATION! Strømklemmer i klemmekasserne er udstyret med ekstra låg for at forhindre en utilsigtet kontakt VAC (-15% / +10%), 22 VA 2 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 22 VA eller 12 W FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød VAC Strømforsyningens beskyttelsesjordleder PE i hovedstrømforsyningen skal tilsluttes til den separate klemme i signalomformerens klemmefag. Forbind strømlederen med L-klemmen og N-lederen med N-klemmen. 24 VAC/DC Forbind funktionsjord FE tilsluttes til den separate U-klemme i signalomformerens klemmefag. Ved tilslutning til meget lave funktionsspændinger skal der sørges for en facilitet til beskyttende separation (PELV) (iht. VDE 0100 / VDE 0106 og/eller IEC 364 / IEC 536 eller relevante nationale bestemmelser). 25

26 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Korrekt føring af elkabler Figur 4-4: Beskyt huset mod støv og vand 1 Før kablerne i en sløjfe lige før huset. 2 Spænd kabelindgangens skrueforbindelse sikkert. 3 Montér aldrig huset med kabelindgangene vendt opad. 4 Forsegl kabelindgange, der ikke er brug for, med en prop. 26

27 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. Grundversion Har 1 strøm-, 1 impuls- og 2 statusudgange / grænseafbrydere. Impulsudgangen kan indstilles som statusudgang/grænsekontakt og en af statusudgangene kan indstilles som styreindgang. Ex i version Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Strømudgange kan være aktive eller passive. Valgfrit også til rådighed med Foundation Fieldbus og Profibus PA Modulversion Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Bussystemer Denne enhed tillader intrinsisk sikre og ikke-intrinsisk sikre businterfaces i kombination med yderligere moduler. Se den separate dokumentation for oplysninger om tilslutning og drift af bussystemerne. Ex option For fareområder kan alle indgangs-/udgangsvarianter for husdesigns leveres med klemmefag i versionerne Ex-d (trykfast indkapsling) eller Ex-e (øget sikkerhed). Se de separate anvisninger om tilslutning og drift af Ex-enhederne. 27

28 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Beskrivelse af CG-numret Figur 4-5: Mærkning (CG-nummer) for elektronikmodul og indgangs-/udgangsversioner 1 ID-nummer: 6 2 ID-nummer: 0 = standard 3 Strømforsyningsoption 4 Display (sprogversioner) 5 Indgangs-/udgangsversion (I/O) 6 1. ekstramodul for tilslutningsklemme A 7 2. ekstramodul for tilslutningsklemme B De sidste tre cifre af CG-numret (5, 6 og 7) viser tildelingen af klemmetilslutningerne. Se eksemplerne nedenfor. Eksempler på CG-nummer CG CG FK CG EB VAC & standarddisplay; hoved-i/o: I a eller I p & S p /C p & S p & P p /S p VAC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P N /S N og ekstramodul P N /S N & C N 24 VDC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P a /S a og ekstramodul P p /S p & I p Beskrivelse af forkortelserne og CG-identifikator for eventuelle ekstramoduler på klemmerne A og B Forkortelse Identifikator for CG-nr. Beskrivelse I a A Aktiv strømudgang I p B Passiv strømudgang P a / S a C Aktiv impuls-, frekvensudgang, statusudgang eller grænsekontakt (kan ændres) P p / S p E Passiv impuls-, frekvensudgang, statusudgang eller grænsekontakt (kan ændres) P N / S N F Passiv impuls-, frekvensudgang, statusudgang eller grænsekontakt iht. NAMUR (kan ændres) C a G Aktiv styreindgang C p K Passiv styreindgang C N H Aktiv styreindgang iht. NAMUR Signalomformeren overvåger kabelbrud og kortslutninger iht. EN Fejl vises på LC-display. Fejlmeddelelser mulige via statusudgang. IIn a P Aktiv strømindgang IIn p R Passiv strømindgang - 8 Intet yderligere modul installeret - 0 Intet yderligere modul muligt 28

29 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Versioner med faste udgange, der ikke kan ændres Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. De grå kasser i tabellen betegner utildelte eller ubrugte tilslutningsklemmer. Tabellen viser kun de sidste cifre i CG-numret. Tilslutningsklemme A+ kan kun bruges ved versionen med hovedindgange/-udgange. CG-nr. Tilslutningsklemmer A+ A A- B B- C C- D D- Hovedindgange/-udgange (I/O) (standard) I p + HART passiv 1 S p / C p passiv 2 S p passiv P p / S p passiv 2 I a + HART aktiv 1 Ex-i ind-/udgange (ekstraudstyr) I a + HART aktiv P N / S N NAMUR I p + HART passiv P N / S N NAMUR I a aktiv P N / S N NAMUR C p passiv I a aktiv P N / S N NAMUR C p passiv I p passiv P N / S N NAMUR C p passiv I p passiv P N / S N NAMUR C p passiv 2 I a + HART aktiv P N / S N NAMUR 2 I p + HART passiv P N / S N NAMUR 2 I a + HART aktiv P N / S N NAMUR 2 I p + HART passiv P N / S N NAMUR 2 1 Funktion ændres ved gentilslutning 2 Kan ændres 29

30 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Versioner med udgange, der kan ændres Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. De grå kasser i tabellen betegner utildelte eller ubrugte tilslutningsklemmer. Tabellen viser kun de sidste cifre i CG-numret. Kl. = (tilslutnings-)klemme CG nr. Tilslutningsklemmer A+ A A- B B- C C- D D- Modul-IO'er (valgfrit) 4 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I a + HART aktiv P a / S a aktiv 1 8 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I p + HART passiv P a / S a aktiv 1 6 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I a + HART aktiv P p / S p passiv 1 B maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I p + HART passiv P p / S p passiv 1 7 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I a + HART aktiv P N / S N NAMUR 1 C maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I p + HART passiv P N / S N NAMUR 1 Modbus (ekstraudstyr) G 2 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B Fælles Sign. B (D1) H 3 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B Fælles Sign. B (D1) 1 Kan ændres 2 Ikke aktiveret bus-impedansmodstand 3 Aktiveret bus-impedansdafbryder Sign. A (D0) Sign. A (D0) 30

31 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Beskrivelse af indgangene og udgangene Styreindgang INFORMATION! Afhængigt af versionen skal styreindgangene tilsluttes passivt eller aktivt eller iht. NAMUR EN ! Hvilken I/O-version og hvilke indgange/udgange der er installeret i din signalomformer, vises på mærkatet på klemmefagets skærm. Alle styreindgange er elektrisk isoleret fra hinanden og fra alle andre kredsløb. Alle driftsdata og funktioner kan justeres. Passiv tilstand: ekstern strømforsyning nødvendig: U ext 32 VDC Aktiv tilstand: brug af den interne strømforsyning: U nom =24VDC NAMUR-tilstand: iht. EN (Aktiv styreindgang iht. NAMUR EN : signalomformer overvåger kabelbrud og kortslutninger iht. EN Fejl vises på LC-display. Fejlmeddelelser mulige via statusudgang. For oplysninger om de justerbare driftstilstande se Funktionstabeller på side 65. INFORMATION! For yderligere oplysninger se Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange på side 36. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 31

32 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Strømudgang INFORMATION! Strømudgangene skal tilsluttes afhængigt af versionen! Hvilke I/O-versioner og hvilke indgange/udgange der er installeret i din signalomformer, vises på mærkatet på klemmefagets skærm. Alle udgange er elektrisk isoleret fra hinanden og fra alle andre kredsløb. Alle driftsdata og funktioner kan justeres. Passiv tilstand: ekstern strøm U ext 32 VDC ved I 22 ma Aktiv tilstand: belastningsimpedans R L 1kΩ ved I 22 ma; R L 450 Ω ved I 22 ma for Ex i-udgange Selvovervågning: afbrydelse eller belastningsimpedans for høj i strømudgangssløjfe Fejlmeddelelse mulig via statusudgang, fejlvisning på LC-display. Detektering af strømværdifejl kan justeres. Automatisk områdekonvertering via grænseværdi eller styreindgang. Indstillingsområdet for grænseværdien er mellem 5 og 80% af Q 100%, ± 0...5% hysterese (tilsvarende forhold fra mindre til større område på 1:20 til 1:1,25). Signalering af det aktive område mulig via en statusudgang (justerbar). Flowmåling fremad / omvendt (F/R-tilstand) er mulig. INFORMATION! For yderligere oplysninger se Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange på side 36. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 32

Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere

Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere IFC 300 Kvikstart Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere ER 3.2.xx (SW.REV. 3.2.xx) Dokumentationen er kun fuldstændig, hvis den bruges i kombination med den relevante dokumentation for sensoren.

Læs mere

OPTISONIC 6300 Håndbog

OPTISONIC 6300 Håndbog OPTISONIC 6300 Håndbog Clamp-on ultralyd-flowmåler ER 3.4.0_ KROHNE : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller

Læs mere

Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere

Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere IFC 300 Håndbog Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere ER 3.2.xx (SW.REV. 3.2.xx) Dokumentationen er kun fuldstændig, hvis den bruges i kombination med den relevante dokumentation for sensoren.

Læs mere

OPTIFLUX 4000 Kvikstart

OPTIFLUX 4000 Kvikstart OPTIFLUX 4000 Kvikstart Elektromagnetisk flowsensor Dokumentationen er kun fuldstændig, hvis den bruges i kombination med den relevante dokumentation for omformeren. KROHNE INDHOLD OPTIFLUX 4000 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany Made in Germany Applikation Applikation totalisatorfunktion; til industriel anvendelse montering tilslutning til rørledning via adapter Medie Ledende væsker; vand; vandbaserede medier Medien ledningsevne:

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere