OPTISONIC 7300 Håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTISONIC 7300 Håndbog"

Transkript

1 OPTISONIC 7300 Håndbog Ultralyd gas flowmåler KROHNE

2 : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf, uden forudgående skriftlig tilladelse fra KROHNE Messtechnik GmbH. Kan ændres uden varsel. Copyright 2013 KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Straße 5 - D Duisburg 2

3 OPTISONIC 7300 INDHOLD 1 Sikkerhedsanvisninger Tiltænkt anvendelse Certificering Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Ansvarsfraskrivelse Produkthæftelse og -garanti Oplysninger om dokumentationen Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsanvisninger for operatøren Beskrivelse af enheden Leveringsomfang Beskrivelse af enheden Felthus Typeskilte Eksempel på typeskilt for kompaktversion Eksempel på typeskilt for målesensoren (feltversion) Eksempler på typeskilte på signalomformeren (feltversion) Installation Generelle bemærkninger om installation Oplagring Transport Installationsforudsætninger signalomformer Installationsforudsætninger sensor Indgang og udgang Monteringsposition Flangeafvigelse T-profil Vibration Styreventil Isolering Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering Drejnining af felthusversionens display Eltilslutninger Sikkerhedsanvisninger Signalkabel (kun fjernversioner) Strømforsyning Korrekt føring af elkabler Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Beskrivelse af CG-numret Versioner med faste udgange, der ikke kan ændres

4 INDHOLD OPTISONIC Versioner med udgange, der kan ændres Beskrivelse af indgangene og udgangene Styreindgang Strømudgang Puls- og frekvensudgang Statusudgang og grænsekontakt Styreindgang Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange Vigtige bemærkninger Beskrivelse af de elektriske symboler Hovedindgange/-udgange Modulindgange/-udgange og bussystemer Ex i - indgange / udgange HART tilslutning Opstart Tænding af strømmen Start af signalomformeren Betjening Display og betjeningselementer Display i måletilstand med 2 eller 3 målte værdier Display for valg af undermenu og funktioner, 3 linjer Display ved indstilling af parametre, 4 linjer Vises under parameter-review, 4 linjer Brug af et IR-interface (ekstraudstyr) Menuoversigt Funktionstabeller Menu A, Kvikopsætning Menu B, Test Menu C, Opsætning Indstilling af frie enheder Beskrivelse af funktioner Nulstil tæller i menuen "Kvikopsætning" Sletning af fejlmeddelelser i menuen "Kvikopsætning" Fejlmeddelelser Service Tilgængelighed af reservedele Tilgængelighed af serviceydelser Returnering af enheden til producenten Generelle oplysninger Formular (til kopiering), der skal vedlægges en returneret enhed Bortskaffelse

5 OPTISONIC 7300 INDHOLD 8 Tekniske data Målingsprincip Tekniske data Mål og vægt Gas-flowsensor, kulstål Omformerhus Monteringsplade, felthus Beskrivelse af HART-grænseflade Generel beskrivelse Softwarehistorik Tilslutningsvarianter Punkt-til-punkt forbindelse - analog / digital funktion Multidrop forbindelse (2-lederforbindelse) Multidrop forbindelse (3-lederforbindelse) Indgange/udgange og HART dynamiske variabler og instrumentvariabler Fjernbetjening Online/offline betjening Parametre for basiskonfigurationen Enheder Field Communicator 375/475 (FC 375/475) Installation Betjening Asset Management Solutions (AMS) Installation Betjening Process Device Manager (PDM) Installation Betjening Field Device Manager (FDM) Installation Betjening Field Device Tool Device Type Manager (FDT DTM) Installation Betjening HART menustruktur HART menustruktur - Field Communicator HART applikation HART menustruktur AMS - instrumentets kontekstmenu HART menustruktur PDM - menubjælke og betjeningsvindue HART menustruktur FDM - instrumentkonfigurering Beskrivelse af de anvendte forkortelser Procesvariabler rodmenu Diagnoserodmenu Instrument rodmenu Offline rodmenu Bemærkninger 133 5

6 1 SIKKERHEDSANVISNINGER OPTISONIC Tiltænkt anvendelse 1.2 Certificering FORSIGTIG! Det er udelukkende operatøren, der har ansvaret for brugen af måleenhederne m.h.t. egnethed, tiltænkt anvendelse og korrosionsbestandighed af de brugte materialer i forhold til den målte væske. INFORMATION! Producenten hæfter ikke for skader, der skyldes forkert brug eller brug til andet end den tiltænkte anvendelse. OPTISONIC 7300 gasflowmålernes hovedfunktion er kontinuerlig måling af faktisk volumenflow, masseflow, flowhastighed, molekylvægt, lydhastighed, forstærkning, SNR og diagnoseværdi. CE-mærkning Enheden opfylder lovkravene i følgende EF-direktiver: EMC-direktiv 2004/108/EF i forbindelse med EN : 2006 Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF i forbindelse med EN : 2001 NAMUR NE 21/04 Producenten certificerer vellykket testning af produktet ved at give det CE-mærket. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 6

7 OPTISONIC 7300 SIKKERHEDSANVISNINGER Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Indholdet af dette dokument er blevet udarbejdet med stor omhu. Alligevel kan vi ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt eller ajourført. Indholdet og materialet i dette dokument er underlagt ophavsretten. Bidrag fra tredje parter er identificeret. Reproduktion, bearbejdelse, spredning og enhver anden anvendelse udover det, der er tilladt iht. ophavsretten, kræver skriftlig autorisation fra den respektive forfatter og/eller producenten. Producenten forsøger altid at tage hensyn til andres ophavsrettigheder og at benytte sig af materiale, der er udarbejdet inden for virksomheden eller offentligt tilgængeligt. Indsamlingen af persondata (f.eks. navne, bopælsadresser eller -adresser) i producentens dokumenter sker altid på frivillig basis, hvis det er muligt. Hvis der er praktikabelt, er det altid muligt at benytte sig af tilbud eller tjenester uden at oplyse persondata. Vi gør opmæksom på den kendsgerning, at der ved dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via ) kan optræde sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte sådanne data fuldstændigt mod adgang fra tredje parter. Vi forbyder hermed udtrykkeligt brugen af de kontaktdata, der offentliggøres som en del af vores forpligtelse til at offentliggøre en kolofon, til at sende reklame- eller informationsmaterialer, som vi ikke udtrykkeligt har rekvireret Ansvarsfraskrivelse Producenten hæfter ikke for skader af nogen som helst art, der skyldes brugen af dette produkt, inkl., men ikke begrænset til, direkte, indirekte, tilfældige og følgeskader. Denne ansvarsfraskrivelse gælder ikke, hvis producenten har handlet med forsæt eller med grov uagtsomhed. Hvis en gældende lov ikke tillader sådanne begrænsninger af underforståede garantier eller udelukkelse af begrænsningen af bestemte skader, vil du måske, hvis den sådan lov gælder for dig, ikke være underlagt ansvarsfraskrivelsen eller nogle eller alle udelukkelser eller begrænsninger ovenfor. For alle produkter, der erhverves fra producenten, gives der garanti i overensstemmelse med den relevante produktdokumentation samt vores Salgsvilkår og -betingelser. Producenten forbeholder sig ret til at ændre indholdet af sine dokumenter, inkl. denne ansvarsfraskrivelse, på nogen som helst måde, på noget som helst tidspunkt og af nogen som helst årsag uden forudgående varsel og vil ikke på nogen måde være ansvarlig for eventuelle konsekvenser af sådanne ændringer. 7

8 1 SIKKERHEDSANVISNINGER OPTISONIC Produkthæftelse og -garanti Brugeren bærer ansvaret for enhedens egnethed til det specifikke formål. Producenten hæfter ikke for konsekvenserne af misbrug ved brugeren. Forkert installation og betjening af enhederne (systemerne) vil medføre, at garantien bliver ugyldig. Desuden gælder de respektive "Standardvilkår og -betingelser", der danner grundlaget for salgskontrakten Oplysninger om dokumentationen For at undgå kvæstelser af brugeren eller beskadigelse af enheden er det af afgørende betydning, at man læser oplysningerne i dette dokument samt overholder gældende nationale standarder, sikkerhedskrav og bestemmelser om forebyggelse af uheld. Hvis dette dokument ikke er på dit eget sprog og du har problemer med at forstå teksten, anbefaler vi dig at kontakte dit lokale kontor for assistance. Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser, der skyldes manglende forståelse af oplysningerne i dette dokument. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at oprette driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. Særlige betragtninger og forholdsregler beskrives også i dette dokument og vises i form af ikonerne nedenfor. 8

9 OPTISONIC 7300 SIKKERHEDSANVISNINGER Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsadvarsler er forsynet med følgende symboler. FARE! Disse oplysninger vedrører de umiddelbare farer ved arbejder med elektricitet. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare for forbrændinger p.g.a. varme eller varme overflader. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare ved brug af denne enhed i en farlig atmosfære. FARE! Disse anvisninger skal altid overholdes. Selv delvis omgåelse af denne advarsel kan medføre alvorlige sundhedsskader eller endog død. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges alvorligt. ADVARSEL! Omgåelse, selv delvis, af denne sikkerhedsadvarsel medfører fare for alvorlige sundhedsskader. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges. FORSIGTIG! Omgåelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af enheden eller dele af brugerens anlæg. INFORMATION! Disse anvisninger indeholder vigtige oplysninger om håndteringen af enheden. JURIDISK BEMÆRKNING! Denne bemærkning indeholder oplysninger om lovdirektiver og standarder. HÅNDTERING Dette symbol markerer alle anvisninger om handlinger, der skal udføres af operatøren i den specificerede rækkefølge. i RESULTAT Dette symbol henviser til alle vigtige konsekvenser af de forudgående handlinger. 1.4 Sikkerhedsanvisninger for operatøren ADVARSEL! Generelt må enheder fra producenten kun installeres, ibrugtages, betjenes og vedligeholdes af korrekt uddannet og autoriseret personale. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at sørge for driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. 9

10 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OPTISONIC Leveringsomfang INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for skader eller tegn på hård håndtering. Indberet skader til speditøren eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Instrumentet modtages i to kasser. Den ene kasse indeholder omformeren, den anden kasse indeholder sensoren. Figur 2-1: Leveringsomfang 1 Bestilt flowmåler 2 Produktdokumentation 3 Fabrikkens kalibreringsrapport 4 CD-ROM med produktdokumentation på disponible sprog 5 Signalkabel (kun fjernversioner) INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 10

11 OPTISONIC 7300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Beskrivelse af enheden Ultralydsflowmålerne er udelukkende beregnet til kontinuerlig måling af faktisk volumenflow, masseflow, molekylvægt, flowhastighed, lydhastighed, forstærkning, SNR og diagnoseværdi. Din måleenhed leveres klar tid drift. Fabriksindstillingerne for driftsdataene er blevet foretaget i overensstemmelse med dine ordrespecifikationer. Følgende versioner er til rådighed: Kompaktversion (signalomformeren monteres direkte på målesensoren) Fjernversion (eltilslutning til målesensoren ved hjælp af signalkabel) Figur 2-2: Instrumentversion 1 Kompaktversion 2 Fjernversion 11

12 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OPTISONIC Felthus Figur 2-3: Konstruktion af felthuset 1 Afdækning for elektronik og display 2 Afdækning for strømforsyning og indgangs-/udgangsklemmefag 3 Afdækning for målesensorens klemmefag med låseskrue 4 Kabelindgang til målesensorens signalkabel 5 Kabelindgang til målesensorens signalkabel 6 Kabelindgang til strømforsyning 7 Kabelindgang til indgange og udgange 8 Monteringsplade for rør- og vægmontering INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 12

13 OPTISONIC 7300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Typeskilte INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet Eksempel på typeskilt for kompaktversion OPTISONIC 7300 C Mfd: 20xx in The Netherlands 1 Producentens navn og adresse 2 Omgivelsestemperatur 3 Beskyttelsesklasse 4 Tag nr. 5 Strømforsyningsdata 6 Elektronisk revision nummer 7 Kalibreringsdata 8 Flowmålerens typebetegnelse og CE-mærke med nummer/numre fra bemyndigede organer 13

14 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OPTISONIC Eksempel på typeskilt for målesensoren (feltversion) Producentens navn og adresse 2 Omgivelsestemperatur 3 Beskyttelsesklasse 4 Tag nr. 5 PED data 6 Kalibreringsdata 7 Flowmålerens typebetegnelse og CE-mærke med nummer/numre fra bemyndigede organer Eksempler på typeskilte på signalomformeren (feltversion) PED (97/23/EC) 1 Producentens navn og adresse 2 Omgivelsestemperatur 3 Beskyttelsesklasse 4 Tag nr. 5 Strømforsyningsdata 6 Elektronisk revisionsnummer 7 Kalibreringsdata 8 Flowmålerens typebetegnelse og CE-mærke med nummer/numre fra bemyndigede organer 14

15 OPTISONIC 7300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN 2 Eltilslutningsdata for indgange/udgange (eksempel for grundversion) Figur 2-4: Eksempel på typeskilt for eltilslutningsdata for indgange og udgange 1 Strømforsyning (AC: L og N; DC: L+ og L-; PE for 24 VAC; FE for 24 VAC og DC) 2 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme D/D- 3 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme C/C- 4 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme B/B- 5 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme A/A-; A+ kun til rådighed ved grundversionen A = aktiv tilstand; signalomformeren leverer strømmen til tilslutning af de efterfølgende enheder P = passiv tilstand; ekstern strømforsyning er nødvendig til at drive de efterfølgende enheder N/C = tilslutningsklemmer ikke tilsluttet 15

16 3 INSTALLATION OPTISONIC Generelle bemærkninger om installation INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for skader eller tegn på hård håndtering. Indberet skader til speditøren eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. 3.2 Oplagring Enheden skal oplagres på et tørt, støvfrit sted. Undgå kontinuerligt direkte sollys. Enheden bør oplagres i originalemballagen. Oplagringstemperatur: C / F 16

17 OPTISONIC 7300 INSTALLATION Transport Signalomformer Løft ikke signalomformeren ved kabelhylstrene. Målesensor Løft ikke målesensoren ved dens tilslutningsdåse Brug udelukkende bærestropper. Brug løftebånd til at transportere flangeenheder. Disse skal vikles om begge procestilslutninger. Figur 3-1: Transport 3.4 Installationsforudsætninger signalomformer Lad cm / 3,9 7,9" afstand i siderne og bag på signalomformeren for at tillade luften at cirkulere frit.. Beskyt signalomformeren mod direkte sollys og montér en solskærm, om nødvendigt. Signalomformere installeret på styretavlen kræver tilstrækkelig køling, f.eks. ved hjælp af blæser eller varmeveksler. Signalomformeren må ikke udsættes for kraftige vibrationer. 3.5 Installationsforudsætninger sensor Bemærk venligst følgende for at sikre flowmålerens optimale funktion. OPTISONIC 7300 er konstrueret til måling af tør gasflow. Overskydende væsker kan forstyrre de akustiske signaler og bør derfor undgås. De følgende retningslinjer bør overholdes hvis der kan forventes små væskemængder: Installer flowsensoren i en vandret position i en let faldende linje. Ret flowsensoren således at det akustiske signal breder sig horisontalt. For at kunne udskifte transduceren skal der holdes en afstand på 1 m / 39" rundt om transduceren. 17

18 3 INSTALLATION OPTISONIC Indgang og udgang 1-sti-flowmåler Figur 3-2: Anbefalet indgang og udgang for DN80/3" 1 20 DN 2 3 DN 2-sti-flowmåler Figur 3-3: Anbefalet indgang og udgang for DN100/4" 1 10 DN 2 3 DN Monteringsposition Horisontalt med akustisk sti på vandret plan Lodret Figur 3-4: Monteringsposition +15 < α <

19 OPTISONIC 7300 INSTALLATION 3 Figur 3-5: Vandret og lodret montering Flangeafvigelse FORSIGTIG! Maks. tilladt afvigelse af rørflangeoverflader: L max - L min 0,5 mm / 0,02" T-profil Figur 3-6: Flangeafvigelse 1 L max 2 L min Figur 3-7: Afstand bag en T-profil 1 10 DN 19

20 3 INSTALLATION OPTISONIC Vibration Styreventil Figur 3-8: Undgå vibrationer For at undgå forstyrrelser i flowprofilerne og interferenser forårsaget af ventilstøj i sensoren bær styreventiler og trykreduktionsventiler ikke installeres i samme rørledning som flowmåleren. Hvis dette er krævet, kontakt venligst producenten Isolering Figur 3-9: Styreventil Figur 3-10: Hold ventilationshullerne fri 1 Ventilationshuller ADVARSEL! Hold altid ventilationsholderne fri! 20

21 OPTISONIC 7300 INSTALLATION Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Figur 3-11: Rørmontering af felthuset 1 Fastgør signalomformeren til huset. 2 Fastgør signalomformeren med standard-u-bolte og -spændskiver. 3 Spænd møtrikkerne. 21

22 3 INSTALLATION OPTISONIC Drejnining af felthusversionens display Figur 3-12: Drejnining af felthusversionens display Felthusversionens display kan drejes i trin på Skru skærmen af displayet og betjeningsstyreenheden. 2 Træk de to metalaftrækkerenheder til venstre og højre for displayet ud med et egnet værktøj. 3 Træk displayet ud mellem de to metalaftrækkerenheder ud og drej det til den ønskede position. 4 Skub displayet og derefter metalaftrækkerenhederne tilbage ind i huset. 5 Montér skærmen igen og spænd den med hånden. FORSIGTIG! Displayets fladkabel må ikke foldes eller snos gentagne gange. INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 22

23 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Sikkerhedsanvisninger FARE! Alle arbejder på eltilslutninger må kun udføres med strømmen koblet fra. Bemærk spændingsdataene på typeskiltet! FARE! Overhold de nationale bestemmelser om elanlæg! FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. ADVARSEL! De lokale bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal altid overholdes. Alle arbejder på måleanordningens elektriske komponenter må kun udføres af specialister med den korrekte uddannelse. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. 4.2 Signalkabel (kun fjernversioner) Flowsensoren er forbundet med signalomformeren via signalkablet/-kablerne. Ved en flowsensor med en akustisk sti, kræves et kabel. Ved en flowsensor med to akustiske kabler kræves 2 kabler. Figur 4-1: Konstruktion feltversion 1 GFC 300 F omformer 2 Obn tilslutningsdåsen 3 Værktøj til frigivelse af forbindelsesklemmer 4 Mærkning på kablet 5 Isæt kablet/kabler i tilslutningsdåsen 23

24 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC 7300 FORSIGTIG! Brug altid det signalkabel/de signalkabler, der er inkluderet i leveringen, for at sikre gnidningsløs funktion. Figur 4-2: Klem kablerne fast på bøsningen 1 Kabler 2 Kabelhylstre 3 Jordklemmer 4 Kabel med metalbøsning Figur 4-3: Forbind kablerne på signalomformeren INFORMATION! Tilslut kablet på forbindelsesklemmen med lignende nummermarkering. 24

25 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Strømforsyning ADVARSEL! Hvis enheden er beregnet til permanent forbindelse til strømledninger Det er krævet (f. eks. for service) for at montere en ekstern kontakt eller afbryder i nærheden af enheden, der afbryder strømmen. Den skal kunne nemt nås af operatøren og markeret som afbryder for dette udstyr. Kontakten eller afbryderen og ledningsføringen skal passe til anvendelsen og skal overholde de lokale (sikkerheds-)krav af (bygnings-)installationen (f. eks. IEC / -3) INFORMATION! Strømklemmer i klemmekasserne er udstyret med ekstra låg for at forhindre en utilsigtet kontakt VAC (-15% / +10%), 22 VA 2 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 22 VA eller 12 W FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød VAC Strømforsyningens beskyttelsesjordleder PE i hovedstrømforsyningen skal tilsluttes til den separate klemme i signalomformerens klemmefag. Forbind strømlederen med L-klemmen og N-lederen med N-klemmen. 24 VAC/DC Forbind funktionsjord FE tilsluttes til den separate U-klemme i signalomformerens klemmefag. Ved tilslutning til meget lave funktionsspændinger skal der sørges for en facilitet til beskyttende separation (PELV) (iht. VDE 0100 / VDE 0106 og/eller IEC 364 / IEC 536 eller relevante nationale bestemmelser). 25

26 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Korrekt føring af elkabler Figur 4-4: Beskyt huset mod støv og vand 1 Før kablerne i en sløjfe lige før huset. 2 Spænd kabelindgangens skrueforbindelse sikkert. 3 Montér aldrig huset med kabelindgangene vendt opad. 4 Forsegl kabelindgange, der ikke er brug for, med en prop. 26

27 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. Grundversion Har 1 strøm-, 1 impuls- og 2 statusudgange / grænseafbrydere. Impulsudgangen kan indstilles som statusudgang/grænsekontakt og en af statusudgangene kan indstilles som styreindgang. Ex i version Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Strømudgange kan være aktive eller passive. Valgfrit også til rådighed med Foundation Fieldbus og Profibus PA Modulversion Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Bussystemer Denne enhed tillader intrinsisk sikre og ikke-intrinsisk sikre businterfaces i kombination med yderligere moduler. Se den separate dokumentation for oplysninger om tilslutning og drift af bussystemerne. Ex option For fareområder kan alle indgangs-/udgangsvarianter for husdesigns leveres med klemmefag i versionerne Ex-d (trykfast indkapsling) eller Ex-e (øget sikkerhed). Se de separate anvisninger om tilslutning og drift af Ex-enhederne. 27

28 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Beskrivelse af CG-numret Figur 4-5: Mærkning (CG-nummer) for elektronikmodul og indgangs-/udgangsversioner 1 ID-nummer: 6 2 ID-nummer: 0 = standard 3 Strømforsyningsoption 4 Display (sprogversioner) 5 Indgangs-/udgangsversion (I/O) 6 1. ekstramodul for tilslutningsklemme A 7 2. ekstramodul for tilslutningsklemme B De sidste tre cifre af CG-numret (5, 6 og 7) viser tildelingen af klemmetilslutningerne. Se eksemplerne nedenfor. Eksempler på CG-nummer CG CG FK CG EB VAC & standarddisplay; hoved-i/o: I a eller I p & S p /C p & S p & P p /S p VAC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P N /S N og ekstramodul P N /S N & C N 24 VDC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P a /S a og ekstramodul P p /S p & I p Beskrivelse af forkortelserne og CG-identifikator for eventuelle ekstramoduler på klemmerne A og B Forkortelse Identifikator for CG-nr. Beskrivelse I a A Aktiv strømudgang I p B Passiv strømudgang P a / S a C Aktiv impuls-, frekvensudgang, statusudgang eller grænsekontakt (kan ændres) P p / S p E Passiv impuls-, frekvensudgang, statusudgang eller grænsekontakt (kan ændres) P N / S N F Passiv impuls-, frekvensudgang, statusudgang eller grænsekontakt iht. NAMUR (kan ændres) C a G Aktiv styreindgang C p K Passiv styreindgang C N H Aktiv styreindgang iht. NAMUR Signalomformeren overvåger kabelbrud og kortslutninger iht. EN Fejl vises på LC-display. Fejlmeddelelser mulige via statusudgang. IIn a P Aktiv strømindgang IIn p R Passiv strømindgang - 8 Intet yderligere modul installeret - 0 Intet yderligere modul muligt 28

29 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Versioner med faste udgange, der ikke kan ændres Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. De grå kasser i tabellen betegner utildelte eller ubrugte tilslutningsklemmer. Tabellen viser kun de sidste cifre i CG-numret. Tilslutningsklemme A+ kan kun bruges ved versionen med hovedindgange/-udgange. CG-nr. Tilslutningsklemmer A+ A A- B B- C C- D D- Hovedindgange/-udgange (I/O) (standard) I p + HART passiv 1 S p / C p passiv 2 S p passiv P p / S p passiv 2 I a + HART aktiv 1 Ex-i ind-/udgange (ekstraudstyr) I a + HART aktiv P N / S N NAMUR I p + HART passiv P N / S N NAMUR I a aktiv P N / S N NAMUR C p passiv I a aktiv P N / S N NAMUR C p passiv I p passiv P N / S N NAMUR C p passiv I p passiv P N / S N NAMUR C p passiv 2 I a + HART aktiv P N / S N NAMUR 2 I p + HART passiv P N / S N NAMUR 2 I a + HART aktiv P N / S N NAMUR 2 I p + HART passiv P N / S N NAMUR 2 1 Funktion ændres ved gentilslutning 2 Kan ændres 29

30 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Versioner med udgange, der kan ændres Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. De grå kasser i tabellen betegner utildelte eller ubrugte tilslutningsklemmer. Tabellen viser kun de sidste cifre i CG-numret. Kl. = (tilslutnings-)klemme CG nr. Tilslutningsklemmer A+ A A- B B- C C- D D- Modul-IO'er (valgfrit) 4 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I a + HART aktiv P a / S a aktiv 1 8 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I p + HART passiv P a / S a aktiv 1 6 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I a + HART aktiv P p / S p passiv 1 B maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I p + HART passiv P p / S p passiv 1 7 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I a + HART aktiv P N / S N NAMUR 1 C maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B I p + HART passiv P N / S N NAMUR 1 Modbus (ekstraudstyr) G 2 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B Fælles Sign. B (D1) H 3 maks. 2 ekstramoduler for kl. A + B Fælles Sign. B (D1) 1 Kan ændres 2 Ikke aktiveret bus-impedansmodstand 3 Aktiveret bus-impedansdafbryder Sign. A (D0) Sign. A (D0) 30

31 OPTISONIC 7300 ELTILSLUTNINGER Beskrivelse af indgangene og udgangene Styreindgang INFORMATION! Afhængigt af versionen skal styreindgangene tilsluttes passivt eller aktivt eller iht. NAMUR EN ! Hvilken I/O-version og hvilke indgange/udgange der er installeret i din signalomformer, vises på mærkatet på klemmefagets skærm. Alle styreindgange er elektrisk isoleret fra hinanden og fra alle andre kredsløb. Alle driftsdata og funktioner kan justeres. Passiv tilstand: ekstern strømforsyning nødvendig: U ext 32 VDC Aktiv tilstand: brug af den interne strømforsyning: U nom =24VDC NAMUR-tilstand: iht. EN (Aktiv styreindgang iht. NAMUR EN : signalomformer overvåger kabelbrud og kortslutninger iht. EN Fejl vises på LC-display. Fejlmeddelelser mulige via statusudgang. For oplysninger om de justerbare driftstilstande se Funktionstabeller på side 65. INFORMATION! For yderligere oplysninger se Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange på side 36. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 31

32 4 ELTILSLUTNINGER OPTISONIC Strømudgang INFORMATION! Strømudgangene skal tilsluttes afhængigt af versionen! Hvilke I/O-versioner og hvilke indgange/udgange der er installeret i din signalomformer, vises på mærkatet på klemmefagets skærm. Alle udgange er elektrisk isoleret fra hinanden og fra alle andre kredsløb. Alle driftsdata og funktioner kan justeres. Passiv tilstand: ekstern strøm U ext 32 VDC ved I 22 ma Aktiv tilstand: belastningsimpedans R L 1kΩ ved I 22 ma; R L 450 Ω ved I 22 ma for Ex i-udgange Selvovervågning: afbrydelse eller belastningsimpedans for høj i strømudgangssløjfe Fejlmeddelelse mulig via statusudgang, fejlvisning på LC-display. Detektering af strømværdifejl kan justeres. Automatisk områdekonvertering via grænseværdi eller styreindgang. Indstillingsområdet for grænseværdien er mellem 5 og 80% af Q 100%, ± 0...5% hysterese (tilsvarende forhold fra mindre til større område på 1:20 til 1:1,25). Signalering af det aktive område mulig via en statusudgang (justerbar). Flowmåling fremad / omvendt (F/R-tilstand) er mulig. INFORMATION! For yderligere oplysninger se Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange på side 36. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 32

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprøjtestyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4372-DA-TPA Rev. nummer: 1.2.2 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere