Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Arne Haahr Hansen, Alf Vinter, Lau Tambjerg, Niels Christiansen Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 972. Godkendelse af dagsorden Lukket - Gensidig orientering O Fri adgang til betalingstoiletter O Miljøtilsynsberetning for år O Ansøgt støtte til forprojekt for restaurering af Holme Å O Renovering af gadelys etape O Budget budgetønsker Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering ved kommunale ejendomme Systematisk vedligeholdelse af kommunale broer Lejeaftale for areal til råstofindvinding i Broeng ved Oksbøl Drifts økonomi og økonomistyring A Nyt sommerhus ved Strandvejen 280, Henne Ændring af Lokalplan 101, Alslev nord Opsætning af solceller, Åbrinken 10, Varde Lokalplan L03 - Nordslugen ved Blåvand F Lokalplan for sommerhusområderne ved Henne Strand Tillæg 25 til Kommuneplan , Solfangeranlæg ved Sig Vedtagelse af Lokalplan L02 - Solfangeranlæg ved Sig Indkvartering af livreddere ved strandene Evaluering af KL's Politisk Forum Designmanual - status og placering af kunst Nyt værksted til "Minimurerne" Ringkøbing Skjern Kommuneplan i høring Turismestrategi til udtalelse Lukket - Byggemodning af 4 parcelhusgrunde i Årre Bilagsliste Underskriftsblad Side 2368

3 972. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 650 Sagsid.: 12/12796 Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Godkendt Side 2369

4 973. Lukket - Gensidig orientering Dok.nr.: 667 Sagsid.: 12/12796 Initialer: Lukket sag Side 2370

5 974. O Fri adgang til betalingstoiletter Dok.nr.: 2101 Sagsid.: 11/12139 Initialer: elmh Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik orienteres hermed om, at udvalgsformand Preben Olesen har truffet en formandsbeslutning om at give fri adgang til kommunens 41 betalingstoiletter hen over sommeren. Beslutningen blev dels truffet på baggrund af henvendelser fra handelslivet i strandbyerne, og dels på grund af de tekniske problemer som har præget opstarten af betalingstoiletterne. Pressemeddelelsen, som blev udsendt i forbindelse med beslutningen, er vedlagt som bilag. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi indtægter som følge af fri adgang til toiletterne. Høring Bilag: 1 Åben Pressemeddelelse: Varde Kommune giver fri adgang til betalingstoiletterne 65549/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2371

6 975. O Miljøtilsynsberetning for år 2012 Dok.nr.: 2039 Sagsid.: 13/4470 Initialer: hamb Åben sag Sagsfremstilling I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år afgive en beretning om indsatsen med miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Beretningen udarbejdes for et kalenderår, og den blev offentliggjort inden den 1. april i år. Forvaltningen har konstateret, at antallet af tilsyn på virksomheder og landbrugsejendomme i Varde Kommune i 2012 er udført i overensstemmelse med aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen om kommunernes minimumstilsyn. Det er kendetegnet, at der er udarbejdet et stort antal miljøgodkendelser til husdyrbrug på ikke mindre end 81 stk., og at der er udarbejdet 7 miljøgodkendelser til industrivirksomheder. Der er herudover i 2012 lavet afgørelser i 37 anmeldesager, mod 52 i Der er gennemført 258 miljøtilsyn med husdyrbrug og 100 miljøtilsyn inden for industriområdet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen finder, at der er gennemført et passende tilsyn ved at følge de nationalt indgåede aftaler om tilsynsfrekvensen. Der følges op med ekstra tilsyn, når der er behov for det i forhold til at sikre miljøtilstanden. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr.99 af 11/09/2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2372

7 976. O Ansøgt støtte til forprojekt for restaurering af Holme Å Dok.nr.: 2031 Sagsid.: 10/6567 Initialer: posv Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen og SydEnergi oprindeligt fremsendt en ansøgning til Villum Fonden og Velux Fonden om støtte til et projekt for restaurering af Holme Å. I forlængelse heraf har forvaltningen inviteret repræsentanter for fondene og disses rådgiver til møde i Varde og senere besigtigelse på udvalgte steder i Holme ådalen. Som afslutning på en indholdsrig dag blev kommunen opfordret til at søge fondene om midler til et forprojekt. Der blev på mødet peget på nogle områder, som Varde Kommune med fordel kunne inddrage i projektet, herunder vådområder, klimaindsats, forskningsmæssige elementer mv. Forvaltningen har arbejdet videre med forslaget, og der er udarbejdet en ansøgning på engelsk, der er fremsendt til fondene 2. april Varde Kommune søger om et rammebeløb på kr. til at lave forprojektet, og der er afsat midler til: - Kommunen til at administrere projektet - Kommunen til at undersøge den tørre natur i ådalen, hvor der skal arbejdes - Rådgiver til at lave de tekniske undersøgelser samt klima og andet - Museet til at foretage arkæologiske prøvegravninger - Jysk Landbrugsrådgivning til at vurdere mulighederne og økonomien for lodsejerne i at lave vådområdeprojekter Forprojektet lægger op til at undersøge mange elementer og til en høj grad af inddragelse af alle lokale interesser. Der er ansøgt om en tidsramme i perioden oktober 2013 til februar Forvaltningen finder, at perioden med fordel kan gøres kortere og forventer, at det kan ske i forbindelse med en forventet tilpasning af forprojektet. Retsgrundlag Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Sagsnr _Doknr _v1_Ansøgning til fondene om forprojekt for Holme Å.pdf 79417/13 Side 2373

8 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2374

9 977. O Renovering af gadelys etape 2+3 Dok.nr.: 2037 Sagsid.: 12/6503 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I 2012 besluttede Byrådet at påbegynde renovering af gadelys i Varde kommune. Baggrunden var: Vejbelysningen i Varde Kommune er for en stor dels vedkommende af ældre dato. En del af de eksisterende armaturer er af en alder og type, der ikke længere kan skaffes reservedele til, og de vil derfor skulle udskiftes. Vejbelysningsanlæggene er også utidssvarende pga. de anvendte armaturtyper, der dels anvender lyskilder, der udgår, og dels ikke er energieffektive. Byrådet besluttede at bruge 10 mio. kr. i 2012 samt hvert af overslagsårene Ved renoveringen forventes energiforbruget reduceret med ca. 30 % ved udskiftning til energibesparende armaturer og lyskilder. Renoveringen i 2012 er afsluttet. Der er udskiftet ca. 20 % af det samlede antal armaturer, fortrinsvis i kommunens mindre byer. I maj 2013 udbydes næste etape til udførelse således: Varde by, udenfor voldene i 2013 og Ølgod by i De to etaper 2013 og 2014 udbydes samlet, idet der derved forventes et økonomisk favorabelt tilbud. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 2375

10 Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2376

11 978. O Budget budgetønsker Dok.nr.: 2086 Sagsid.: 13/2416 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget skal den 26. juni 2013 behandle de samlede ønsker til budget Fagudvalgene skal forud for dette behandle og prioritere budgetønsker fra deres område. Derfor skal Udvalget for Plan og Teknik senest på mødet den 18. juni 2014 tage stilling til budgetønskerne. De foreløbige budgetønsker fra aftaleholderne under Udvalget for Plan og Teknik er vist i bilag. For nogle budgetønsker, er beløbstørrelsen endnu ikke kendt. For alle budgetønskerne gælder, at der ikke er anvist finansiering. Det forventes, at der heller ikke for 2014 vil være mulighed for udvidelse af driftsrammen, og at budgetønsker ved indstilling til Økonomiudvalget skal være ledsaget af forslag til finansiering. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at udvalget med fordel kan præsenteres for forvaltningens budgetønsker forud for den endelige prioritering og indstilling til Økonomiudvalget. Retsgrundlag Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Budgetønsker UfPT.pdf 72050/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2377

12 979. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering ved kommunale ejendomme Dok.nr.: 2036 Sagsid.: 12/6181 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I 2013 gennemfører Varde Forsyning A/S (VF) i henhold til spildevandsplanen kloakseparering i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup. I forbindelse med VF s kloakeringsarbejde gennemføres separering af kloak ved kommunale ejendomme i disse byer. Til denne opgave er der i anlægsbudget for 2013 bevilget 4 mio. kr. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at VF s kloakeringsarbejder sker i overensstemmelse med spildevandsplanen, og at anlægsbevillingen derfor kan frigives til formålet. Retsgrundlag Spildevandsplanen Økonomi Frigivelse af 4 mio. kr. afsat i anlægsbudget for 2013 til separering af kloak i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup. Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at anlægsbevilling på 4 mio. kr. til separering af kloak ved kommunale ejendomme i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup frigives til formålet. Beslutning Direktionen den Fraværende: Erling Steffen Pedersen Sagen fremsendes til Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Udvalget besluttede, at det indstilles til Byrådet, Side 2378

13 at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til separering af kloak ved kommunale ejendomme i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup, og at rådighedsbeløbet frigives til formålet. Side 2379

14 980. Systematisk vedligeholdelse af kommunale broer Dok.nr.: 2034 Sagsid.: 07/26495 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet en brodatabase og gennemført generaleftersyn for at sikre en struktureret og økonomisk optimal administration og vedligeholdelse af kommunens bromasse. Varde Kommune har 277 broer med en total nyværdi på ca. 250 mio. kr. Generaleftersynet giver forvaltningen en oversigt over broernes generelle tilstand og kan anvendes til budgettering og prioritering af udbedrings- og reparationsarbejder. Der kan således udarbejdes langtidsbudgetter, broernes tilstand kan følges og reparationsarbejder kan prioriteres indenfor et givet budget. Dette vil sikre, at kommunens bromasse forvaltes økonomisk optimalt i bred forstand, således de vigtigste aspekter tilgodeses: -Anlægs- og driftsteknisk økonomi -Sikkerhed -Trafik Generaleftersynet viser et samlet reparationsbehov på 15,6 mio. kr. Reparationerne kan udføres over 4 år. Det betyder, at der er behov for 3,9 mio. kr. pr. år. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at iværksætte systematisk vedligeholdelse af kommunens bromasse for at sikre en økonomisk fordelagtig drift, idet det er billigere at vedligeholde end bygge nyt. Herudover sikres infrastruktur og trafiksikkerhed. Retsgrundlag Lov om offentlige veje Økonomi Der er ikke budgetteret med udgifter til reparation af bromassen. De foreslås budgetteret 3,9 mio. kr. til dette formål i hvert af årene Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 2380

15 at ansøgning om anlægsbevilling på 15,6 mio. kr. i årene til reparation af kommunale broer medtages til Byrådets anlægsseminar i Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2381

16 981. Lejeaftale for areal til råstofindvinding i Broeng ved Oksbøl Dok.nr.: 1970 Sagsid.: 10/3586 Initialer: sveh Åben sag Sagsfremstilling Billum Vognmandsforretning ApS har søgt om at få en lejeaftale med Varde Kommune om råstofgravning på ca. 1 ha. af matr.nr. 8 b Hesselmed hgd., Ål, der er på i alt knap 2 ha. Varde Kommune ejer matr.nr. 9 f, 8 b, 5 c og 9 c Hesselmed hgd., Ål, og Billum Vognmandsforretning ApS har haft en lejeaftale på matr.nr. 9 f, men denne aftale er udløbet den 31. marts 2013 samtidig med indvindingstilladelsen. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan (16.10.L01) for råstofgraveområdet ved Broeng, og lokalplanen er i høring indtil 7. juni Hvis lokalplanen godkendes åbnes mulighed for råstofgravning på ca. 1 ha. af matr.nr. 8 b, og der forventes gravet maks m 3 sand over i alt 2 år. Forvaltningen oplyser, at der ved indgåelse af aftalen med Billum Vognmandsforretning ApS i 2010 vedrørende matr.nr. 9 f blev lagt vægt på, at der var tale om et mindre område (0,6 0,8 ha), og at firmaet i forvejen gravede på naboarealet, hvorved man skønnede at kunne opnå en god sammenhæng i efterbehandlingen i området. Forvaltningen oplyser endvidere, at der i 2010 var andre, der også var interesseret i at indgå en lejeaftale om gravning i de arealer, som kommunen ejer. Udvalget tilkendegav over for disse, at der vil blive taget stilling til, om kommunens arealer skal lejes ud, og om udlejningen skal i udbud, hvis en ny indvindingstilladelse kommer til at omfatte flere kommunale arealer. Endelig oplyser forvaltningen, at Bane Broeng ApS v/vestjysk Køreskoleforening har haft en 10-årig aftale med kommunen om brug af matr.nr. 8 b tidligere til kørebane. Denne aftale udløb 31. december 2012, og arealet er afleveret fri for belægning m.m. Den tidligere lejeaftale med Billum Vognmandsforretning ApS giver kommunen en indtægt på 2,79 kr. pr. m 3 sand og 9,41 kr. pr. m 3 grus. På matr.nr. 8 b vil der kun blive gravet sand, og det vil give kommunen en samlet indtægt på ca kr. over to år. Billum Vognmandsforretning ApS betalte i alt ca kr. i 2013 i råstofafgift til kommunen. Det har ikke været muligt at få en indikation af markedsprisen for sand. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at der må foretages et udbud for at få undersøgt, om der eventuelt kan opnås højere pris. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der bør foretages udbud for at undersøge markedsprisen. Vurderingen er begrundet i, Side 2382

17 at det ikke har været muligt at konstatere markedsprisen og at andre entreprenører tidligere har været interesseret i at indgå lejeaftale med kommunen om råstofindvinding på de kommunale arealer i området. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Forudsat leje-/forpagtningsaftalen indgås på markedsvilkår (markedspris og i øvrigt sædvanlige vilkår)er der ikke en formel pligt til et udbud. Kommunerne bør konkurrenceudsætte mest muligt, så markedsværdien findes. Markedsværdien kan fastsættes enten ved et udbud eller ved at indhente en uafhængig vurdering af lejeværdien det skal blot sikres, at lejen ikke fastsættes så lav eller der aftales andre favorable vilkår, så der er tale om ulovlig kommunal støtte til den pågældende virksomhed. Økonomi Lejeindtægten tilgår Økonomiudvalgets konto for ubestemte indtægter. Høring Bilag: 1 Åben Kortbilag - planlagt sø på matr.nr. 8 b Hesselmed hgd., Ål 62788/13 2 Åben Oversigtskort - Broeng 63731/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres et udbud, inden der indgås lejeaftale vedrørende råstofindvinding på matr.nr. 8 b Hesselmed hgd, Ål, at udbuddet gennemføres inden lokalplan L01 for råstofgraveområdet i Broeng er godkendt, og at forvaltningen indgår aftale med højestbydende og i øvrigt på samme vilkår, som tidligere lejeaftale for matr.nr. 9 f Hesselmed hgd., Ål. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2383

18 982. Drifts økonomi og økonomistyring Dok.nr.: 2063 Sagsid.: 13/1765 Initialer: bjfl Åben sag Sagsfremstilling Drift har i 2011 og 2012 haft underskud i forhold til budgettet. I 2011 var underskuddet på 1,8 mio. kr. fremkommet ved et underskud indenfor rammen på 3,3 mio. kr. og et overskud udenfor rammen på 1,5 mio. kr. I 2012 voksede dette underskud til 9,5 mio. kr. fremkommet ved et underskud indenfor rammen på 4,5 mio. kr. samt et underskud udenfor rammen på 5 mio. kr. På den baggrund har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen skulle også fremkomme med forslag til en økonomistyring, der sikrer et bedre overblik over økonomien fremover. Arbejdsgruppen har holdt 4 møder og afleveret et notat, der beskriver underskuddet, dets årsager samt forslag til at undgå et tilsvarende underskud i 2013 og fremover. Notatet m.v. er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det med de i notatet beskrevne tiltag sikres, at Drifts forbrug og budget harmonerer indenfor rammen. Balanceringen vil dog ske i 2 etaper: I 2013 forventes underskuddet indenfor rammen nedbragt fra 4,5 mio. kr. til ca. 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der allerede er iværksat en reduktion af personalet med i alt 4,5 fuldtidsstillinger. Denne reduktion er sket ved naturlig afgang. I de efterfølgende år forventes afvigelsen mellem budget og forbrug at kunne holdes indenfor det i notatet foreslåede udsving på +/- 2½ pct. (svarende til +/- ca. 1,5 mio. kr.). Udenfor rammen er der et balanceproblem, idet de to områder vintertjeneste og vejvandsbidrag ikke er budgetteret til det nuværende serviceniveau og dermed de faktiske udgifter. Arbejdsgruppen har foreslået budgettet på de to områder hævet, så det dels svarer til serviceniveauet på vintertjenesten og investeringsplanen på vejvandsområdet. I så fald skal budgettet for vintertjenesten hæves med 5 mio. kr. og budgettet for vejvandsbidrag med 0,7 mio. kr. i 2013 (svinger alt efter investeringsplanen). Alternativet til at forhøje budgettet for vintertjenesten kan være en nedsættelse af serviceniveauet. Det vil i så fald betyde en reduktion i antal kilometer vej, som sneryddes. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Side 2384

19 Økonomi I 2013 forventes indenfor rammen et underskud på ca. 2,5 mio. kr., som ligger indenfor overførselsadgangen i henhold til aftalestyringen. Udenfor rammen forventes, hvis der ikke tilføres midler, et underskud på knap 6 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling udenfor rammen således: Vintertjeneste 5,0 mio. kr. Vejvandsbidrag 0,7 mio. kr. Høring Bilag: 1 Åben Regnskab 2012 med noter 44168/13 2 Åben Drifts økonomistyring - rapport 44184/13 3 Åben Regnskab /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at notatet, herunder de initiativer og forslag der skal sikre et bedre overblik over økonomien fremover, tages til efterretning, at de gennemførte reduktioner i personalet tages til efterretning, at budgettet for vintertjeneste ved tillægsbevilling tilføres 5,0 mio. kr. i 2013, at budgettet for vejvandsbidrag ved tillægsbevilling tilføres 0,7 mio. kr. i 2013, at Direktionen i forbindelse med samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2013 tager stilling til finansiering af merforbruget i 2013, og at tilsvarende forhøjelser af budgettet udenfor rammen medtages som budgetønske til budget Beslutning Direktionen den Fraværende: Sagen forelægges Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling, idet det bemærkes, at de i sparekataloget besluttede besparelser på området er gennemført. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2385

20 983. A Nyt sommerhus ved Strandvejen 280, Henne Dok.nr.: 1915 Sagsid.: 13/5578 Initialer: kifh Åben sag Sagsfremstilling Frandsen Huse ApS har på vegne af ejer af Strandvejen 280, 6854 Henne søgt om tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på ejendommen. Sommerhuset ønskes opført på en nyudstykket ejendom, parcel nr. 2 på vedlagte kortbilag. Den nyudstykkede ejendom er beliggende inden for skovbyggelinjen, hvor der ikke må placeres bebyggelse mv. inden for 300 m fra skoven uden dispensation. Størstedelen af den udstykkede, nye ejendom indgår i Natura 2000-område nr. 83, Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede, og Hennegårds Klitter. Det medfører, at der skal foretages en konsekvensvurdering af det ansøgte projekts virkning på habitatområdet under hensyn til bevaringsmålsætningen for området. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse eller dispensation til det ansøgte. Forvaltningens konsekvensvurdering er vedlagt vurderingen konkluderer, at etablering af et sommerhus som ansøgt vil have væsentlige negative konsekvenser for den prioriterede naturtype 2140 Klithede, som udgør en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en inddragelse af arealet til nyt sommerhusbyggeri vil være i modstrid med det overordnede mål for Natura 2000-området, og som følge heraf kan der i medfør af habitatbekendtgørelsens 7, stk. 2 ikke lovligt meddeles dispensation fra skovbyggelinjen efter naturbeskyttelseslovens 17. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en dispensation fra skovbyggelinjen, set isoleret ud fra formålet med skovbyggelinjen, ikke ville have været problematisk og ville have ligget inden for den sædvanlige dispensationspraksis i kommunen. Retsgrundlag Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2005 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ( habitatbekendtgørelsen ) Økonomi Høring Den lovpligtige høring af skovejer er foretaget. Der er ikke indkommet bemærkninger. Side 2386

21 Bilag: 1 Åben Ændringskort fra LandSyd (udstykning) 60147/13 2 Åben Konsekvensvurdering 64371/13 3 Åben Kortbilag i 1: /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der meddelelse afslag til dispensation fra skovbyggelinje med henvisning til, at en dispensation vil være i strid med habitatbekendtgørelsen. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2387

22 984. Ændring af Lokalplan 101, Alslev nord Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 12/2913 Initialer: krqv Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har den 5. marts 2012 modtaget en ansøgning om ændring Lokalplan 101 Alslev Nord. Fire grundejere ønsker at købe en del af et plantebælte og tillægge det deres individuelle haver. Baggrunden for ansøgningen er den, at beplantningen vokser vildt og fremstår som uigennemtrængeligt krat, som dels forhindrer hække i at gro, og dels ikke er muligt at udnytte af nogen i grundejerforeningen. De fire grundejere vil plante en ens hæk mod det fælles friareal. Derved slipper grundejerforeningen for vedligeholdelse af dette areal og samtidig vil området fremstå langt pænere og mere ordentligt. Arealet er omfattet af delområde III i Lokalplan Boligområde i Alslev Nord og udlagt til friarealer fælles for hele området. Forud for ovennævnte ansøgning har de fire grundejere den 6. november 2011 søgt om køb af arealet. Økonomiudvalget meddelte dengang afslag med den begrundelse at friarealer sælges til private formål, da grundejerne i området har købt deres grund i forventning om, at sådanne arealer forbliver friarealer. Med baggrund i Økonomiudvalgets afslag har der været afholdt et møde med de fire grundejere, grundejerforeningen og Varde Kommune. Herefter fremsendte de fire grundejere ansøgning om at få ændret lokalplanen, så der kunne åbnes for et salg. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er grundejerforeningen der står for områdets drift og vedligehold og kan på den baggrund beslutte, at omlægge beplantningen på arealet inden for rammerne af den gældende lokalplan. Beplantningen kan eventuelt beskæres, som nærmere beskrevet i vedlagte notat. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at der ikke foreligger nye oplysninger i sagen, og at der derfor ikke er anledning til at revidere lokalplanen, jf. i øvrigt Økonomiudvalgets beslutning. Retsgrundlag Lov om planlægning Lokalplan 101 Boligområde Alslev nord Økonomi Høring Side 2388

23 Bilag: 1 Åben PT den /12 2 Åben Ansøgning om lokalplansændring /12 3 Åben Notat 47749/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det meddeles de 4 ansøgere, at der ikke igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for det ansøgte, og at ansøger og grundejerforeningen opfordres til at indgå en aftale om fremtidig beplantning og drift af arealet. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2389

24 985. Opsætning af solceller, Åbrinken 10, Varde Dok.nr.: 2041 Sagsid.: 13/717 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik har på mødet den 19. marts 2013 besluttet at foretage partshøring i områderne omfattet af lokalplan nr. 07.B18.01 og lokalplan 31 i forbindelse med behandling af ansøgning om tilladelse til at opsætte sorte solceller på taget af ejendommen Åbrinken 10, Varde. Der er indkommet bemærkninger fra 5 beboere i området, hvor det gennemgående er, at opsætning af sorte solceller på en rød tagflade vil have en negativ virkning på oplevelsen af området. Bl.a. nævnes, at de røde teglsten er væsentligt med til at skabe denne ro i billedet og gør at bygninger og natur harmonisk har sammenfald, og at disse krav er restriktivt fulgt og har givet kvarteret et unikt særpræg, som vi fortsat ønsker at værne om. Flere af de indkomne bemærkninger indeholder forslag til, at der kan opsættes røde solceller på taget, eller at solceller kan placeres på jorden. Forvaltningens vurdering Boligområdet ved Åbrinken er omfattet af 2 forskellige lokalplaner, der ikke har enslydende bestemmelse, men som begge giver mulighed for at opsætte solcelleanlæg. I det sydlige område, der er omfattet af lokalplan nr. 31, er der tidligere meddelt tilladelse til opsætning af sorte solceller på et rødt tag. Ejendommen Åbrinken 10 er beliggende i det nordlige område, der er omfattet af lokalplan 07.B Her er der tidligere meddelt afslag til opsætning af sorte solceller på det røde tag. Indtrykket af de mange ensartede røde tage er med til at give området en særlig karakter. Ved at tillade sorte solcelleanlæg, der ofte dækker en stor del af tagfladen, vurderer forvaltningen, at karakteren af området vil ændre sig i forhold til det udtryk, som lokalplanerne har tilstræbt. Da praksis i det sydlige område i dag tillader opsætning af sorte solceller på tagene, vurderer forvaltningen, at det samlede udtryk vil forandre sig. Ved at stille krav til at solceller skal integreres i arkitekturen, vurderer forvaltningen, at der fortsat vil kunne opretholdes en særlig æstetisk karakter i området. Retsgrundlag Lokalplan 07.B18.01 Boligområde ved Åbrinken, Varde med tillæg 1 Økonomi Høring Der er foretaget partshøring i lokalplanområderne. Side 2390

25 Bilag: 1 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken 10 Varde 62915/13 2 Åben Byggesag - Naboindsigelse fra Bente og Ejgil Knudsen Åbrinken /13 Varde over opsætning af solceller på Åbrinken 10 Varde 3 Åben Bemærkninger til partshøring - Åbrinken 10 Varde 60797/13 4 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken, Varde 60431/13 5 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken, Varde 60432/13 6 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken, Varde 60433/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til opsætning af sorte solceller på taget af ejendommen Åbrinken 10, Varde under forudsætning af, at disse integreres i ejendommens arkitektur, og at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i fremtidige ansøgninger om opsætning af solceller i de pågældende lokalplanområder. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2391

26 986. Lokalplan L03 - Nordslugen ved Blåvand Dok.nr.: 1978 Sagsid.: 12/9856 Initialer: krqv Åben sag Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan 5.01.L03 - Område til sommerhusbebyggelse ved Nordslugen i Blåvand - blev vedtaget af Byrådet den 5. februar Siden har lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring. Lokalplanen omfatter matrikel nr. 31a, Vandflod by, Oksby og erstatter gældende deklaration af 29. august Ved indsigelsens udløb var der indkommet bemærkninger fra 1 indsiger, der omhandler ønske om fastholdelse af følgende bestemmelser i gældende deklaration af : 1. Lav bebyggelse (et plan) 2. Blødt tag (stråtag/græstørv) og 3. jordfarver Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering: 1. at der i lokalplanen er taget højde for bestemmelsen om lav bebyggelse, idet det fremgår, at højden maksimum må være 5 m i en etage 2. at der med hensyn til tagmaterialer foruden græstørv bør gives mulighed for sort listetækket tagpap, da det vurderes, at sort listetækket tagpap på en lav taghældning vil passe ind i landskabet. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil ændre områdets udtryk væsentligt, at der også gives mulighed for sort listetækket tagpap, da dette materiale falder naturligt ind i oplevelsen af natur. Da området endvidere er relativt fladt, opleves tagene ikke fra klittoppene 3. at det vurderes hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen indarbejdes indsigers ønske om fastholdelse af jordfarver, da det vurderes, at jordfarver er medvirkende til at sikre, at bebyggelsen falder naturligt ind i området. Det er forvaltningens vurdering, at indkomne bemærkninger giver anledning til, at jordfarver indarbejdes i lokalplanens 7.01 og at forslaget tiltrædes. Retsgrundlag Lov om planlægning Kommuneplan Naturbeskyttelsesloven Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Økonomi Side 2392

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Varde Kommune. Aben Dagsorden. Udvalget for Plan og Teknik. til. M0dedato: M0detidspunkt: M0dested: Deltagere:

Varde Kommune. Aben Dagsorden. Udvalget for Plan og Teknik. til. M0dedato: M0detidspunkt: M0dested: Deltagere: Aben Dagsorden til Udvalget for Plan og Teknik M0dedato: M0detidspunkt: M0dested: Deltagere: Fravcerende: Referent: 23. november 2010 13.00 M0delokale 2 i Arre Alf Vinter, Arne Haahr Hansen, Hans J0rgen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg Til: [XXX] Vivild Varmeværk a.m.b.a. Norddjurs Kommune Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013. Mødetidspunkt: 13:00-15:30. Mødelokale 1, Bytoften

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013. Mødetidspunkt: 13:00-15:30. Mødelokale 1, Bytoften Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1, Bytoften Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere