Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard, Poul Rosendahl, Arne Haahr Hansen, Alf Vinter, Lau Tambjerg, Niels Christiansen Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 972. Godkendelse af dagsorden Lukket - Gensidig orientering O Fri adgang til betalingstoiletter O Miljøtilsynsberetning for år O Ansøgt støtte til forprojekt for restaurering af Holme Å O Renovering af gadelys etape O Budget budgetønsker Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering ved kommunale ejendomme Systematisk vedligeholdelse af kommunale broer Lejeaftale for areal til råstofindvinding i Broeng ved Oksbøl Drifts økonomi og økonomistyring A Nyt sommerhus ved Strandvejen 280, Henne Ændring af Lokalplan 101, Alslev nord Opsætning af solceller, Åbrinken 10, Varde Lokalplan L03 - Nordslugen ved Blåvand F Lokalplan for sommerhusområderne ved Henne Strand Tillæg 25 til Kommuneplan , Solfangeranlæg ved Sig Vedtagelse af Lokalplan L02 - Solfangeranlæg ved Sig Indkvartering af livreddere ved strandene Evaluering af KL's Politisk Forum Designmanual - status og placering af kunst Nyt værksted til "Minimurerne" Ringkøbing Skjern Kommuneplan i høring Turismestrategi til udtalelse Lukket - Byggemodning af 4 parcelhusgrunde i Årre Bilagsliste Underskriftsblad Side 2368

3 972. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 650 Sagsid.: 12/12796 Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Godkendt Side 2369

4 973. Lukket - Gensidig orientering Dok.nr.: 667 Sagsid.: 12/12796 Initialer: Lukket sag Side 2370

5 974. O Fri adgang til betalingstoiletter Dok.nr.: 2101 Sagsid.: 11/12139 Initialer: elmh Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik orienteres hermed om, at udvalgsformand Preben Olesen har truffet en formandsbeslutning om at give fri adgang til kommunens 41 betalingstoiletter hen over sommeren. Beslutningen blev dels truffet på baggrund af henvendelser fra handelslivet i strandbyerne, og dels på grund af de tekniske problemer som har præget opstarten af betalingstoiletterne. Pressemeddelelsen, som blev udsendt i forbindelse med beslutningen, er vedlagt som bilag. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi indtægter som følge af fri adgang til toiletterne. Høring Bilag: 1 Åben Pressemeddelelse: Varde Kommune giver fri adgang til betalingstoiletterne 65549/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2371

6 975. O Miljøtilsynsberetning for år 2012 Dok.nr.: 2039 Sagsid.: 13/4470 Initialer: hamb Åben sag Sagsfremstilling I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år afgive en beretning om indsatsen med miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Beretningen udarbejdes for et kalenderår, og den blev offentliggjort inden den 1. april i år. Forvaltningen har konstateret, at antallet af tilsyn på virksomheder og landbrugsejendomme i Varde Kommune i 2012 er udført i overensstemmelse med aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen om kommunernes minimumstilsyn. Det er kendetegnet, at der er udarbejdet et stort antal miljøgodkendelser til husdyrbrug på ikke mindre end 81 stk., og at der er udarbejdet 7 miljøgodkendelser til industrivirksomheder. Der er herudover i 2012 lavet afgørelser i 37 anmeldesager, mod 52 i Der er gennemført 258 miljøtilsyn med husdyrbrug og 100 miljøtilsyn inden for industriområdet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen finder, at der er gennemført et passende tilsyn ved at følge de nationalt indgåede aftaler om tilsynsfrekvensen. Der følges op med ekstra tilsyn, når der er behov for det i forhold til at sikre miljøtilstanden. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr.99 af 11/09/2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2372

7 976. O Ansøgt støtte til forprojekt for restaurering af Holme Å Dok.nr.: 2031 Sagsid.: 10/6567 Initialer: posv Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen og SydEnergi oprindeligt fremsendt en ansøgning til Villum Fonden og Velux Fonden om støtte til et projekt for restaurering af Holme Å. I forlængelse heraf har forvaltningen inviteret repræsentanter for fondene og disses rådgiver til møde i Varde og senere besigtigelse på udvalgte steder i Holme ådalen. Som afslutning på en indholdsrig dag blev kommunen opfordret til at søge fondene om midler til et forprojekt. Der blev på mødet peget på nogle områder, som Varde Kommune med fordel kunne inddrage i projektet, herunder vådområder, klimaindsats, forskningsmæssige elementer mv. Forvaltningen har arbejdet videre med forslaget, og der er udarbejdet en ansøgning på engelsk, der er fremsendt til fondene 2. april Varde Kommune søger om et rammebeløb på kr. til at lave forprojektet, og der er afsat midler til: - Kommunen til at administrere projektet - Kommunen til at undersøge den tørre natur i ådalen, hvor der skal arbejdes - Rådgiver til at lave de tekniske undersøgelser samt klima og andet - Museet til at foretage arkæologiske prøvegravninger - Jysk Landbrugsrådgivning til at vurdere mulighederne og økonomien for lodsejerne i at lave vådområdeprojekter Forprojektet lægger op til at undersøge mange elementer og til en høj grad af inddragelse af alle lokale interesser. Der er ansøgt om en tidsramme i perioden oktober 2013 til februar Forvaltningen finder, at perioden med fordel kan gøres kortere og forventer, at det kan ske i forbindelse med en forventet tilpasning af forprojektet. Retsgrundlag Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Sagsnr _Doknr _v1_Ansøgning til fondene om forprojekt for Holme Å.pdf 79417/13 Side 2373

8 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2374

9 977. O Renovering af gadelys etape 2+3 Dok.nr.: 2037 Sagsid.: 12/6503 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I 2012 besluttede Byrådet at påbegynde renovering af gadelys i Varde kommune. Baggrunden var: Vejbelysningen i Varde Kommune er for en stor dels vedkommende af ældre dato. En del af de eksisterende armaturer er af en alder og type, der ikke længere kan skaffes reservedele til, og de vil derfor skulle udskiftes. Vejbelysningsanlæggene er også utidssvarende pga. de anvendte armaturtyper, der dels anvender lyskilder, der udgår, og dels ikke er energieffektive. Byrådet besluttede at bruge 10 mio. kr. i 2012 samt hvert af overslagsårene Ved renoveringen forventes energiforbruget reduceret med ca. 30 % ved udskiftning til energibesparende armaturer og lyskilder. Renoveringen i 2012 er afsluttet. Der er udskiftet ca. 20 % af det samlede antal armaturer, fortrinsvis i kommunens mindre byer. I maj 2013 udbydes næste etape til udførelse således: Varde by, udenfor voldene i 2013 og Ølgod by i De to etaper 2013 og 2014 udbydes samlet, idet der derved forventes et økonomisk favorabelt tilbud. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 2375

10 Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2376

11 978. O Budget budgetønsker Dok.nr.: 2086 Sagsid.: 13/2416 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget skal den 26. juni 2013 behandle de samlede ønsker til budget Fagudvalgene skal forud for dette behandle og prioritere budgetønsker fra deres område. Derfor skal Udvalget for Plan og Teknik senest på mødet den 18. juni 2014 tage stilling til budgetønskerne. De foreløbige budgetønsker fra aftaleholderne under Udvalget for Plan og Teknik er vist i bilag. For nogle budgetønsker, er beløbstørrelsen endnu ikke kendt. For alle budgetønskerne gælder, at der ikke er anvist finansiering. Det forventes, at der heller ikke for 2014 vil være mulighed for udvidelse af driftsrammen, og at budgetønsker ved indstilling til Økonomiudvalget skal være ledsaget af forslag til finansiering. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at udvalget med fordel kan præsenteres for forvaltningens budgetønsker forud for den endelige prioritering og indstilling til Økonomiudvalget. Retsgrundlag Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Budgetønsker UfPT.pdf 72050/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Taget til efterretning. Side 2377

12 979. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering ved kommunale ejendomme Dok.nr.: 2036 Sagsid.: 12/6181 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I 2013 gennemfører Varde Forsyning A/S (VF) i henhold til spildevandsplanen kloakseparering i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup. I forbindelse med VF s kloakeringsarbejde gennemføres separering af kloak ved kommunale ejendomme i disse byer. Til denne opgave er der i anlægsbudget for 2013 bevilget 4 mio. kr. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at VF s kloakeringsarbejder sker i overensstemmelse med spildevandsplanen, og at anlægsbevillingen derfor kan frigives til formålet. Retsgrundlag Spildevandsplanen Økonomi Frigivelse af 4 mio. kr. afsat i anlægsbudget for 2013 til separering af kloak i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup. Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at anlægsbevilling på 4 mio. kr. til separering af kloak ved kommunale ejendomme i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup frigives til formålet. Beslutning Direktionen den Fraværende: Erling Steffen Pedersen Sagen fremsendes til Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Udvalget besluttede, at det indstilles til Byrådet, Side 2378

13 at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til separering af kloak ved kommunale ejendomme i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup, og at rådighedsbeløbet frigives til formålet. Side 2379

14 980. Systematisk vedligeholdelse af kommunale broer Dok.nr.: 2034 Sagsid.: 07/26495 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet en brodatabase og gennemført generaleftersyn for at sikre en struktureret og økonomisk optimal administration og vedligeholdelse af kommunens bromasse. Varde Kommune har 277 broer med en total nyværdi på ca. 250 mio. kr. Generaleftersynet giver forvaltningen en oversigt over broernes generelle tilstand og kan anvendes til budgettering og prioritering af udbedrings- og reparationsarbejder. Der kan således udarbejdes langtidsbudgetter, broernes tilstand kan følges og reparationsarbejder kan prioriteres indenfor et givet budget. Dette vil sikre, at kommunens bromasse forvaltes økonomisk optimalt i bred forstand, således de vigtigste aspekter tilgodeses: -Anlægs- og driftsteknisk økonomi -Sikkerhed -Trafik Generaleftersynet viser et samlet reparationsbehov på 15,6 mio. kr. Reparationerne kan udføres over 4 år. Det betyder, at der er behov for 3,9 mio. kr. pr. år. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at iværksætte systematisk vedligeholdelse af kommunens bromasse for at sikre en økonomisk fordelagtig drift, idet det er billigere at vedligeholde end bygge nyt. Herudover sikres infrastruktur og trafiksikkerhed. Retsgrundlag Lov om offentlige veje Økonomi Der er ikke budgetteret med udgifter til reparation af bromassen. De foreslås budgetteret 3,9 mio. kr. til dette formål i hvert af årene Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 2380

15 at ansøgning om anlægsbevilling på 15,6 mio. kr. i årene til reparation af kommunale broer medtages til Byrådets anlægsseminar i Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2381

16 981. Lejeaftale for areal til råstofindvinding i Broeng ved Oksbøl Dok.nr.: 1970 Sagsid.: 10/3586 Initialer: sveh Åben sag Sagsfremstilling Billum Vognmandsforretning ApS har søgt om at få en lejeaftale med Varde Kommune om råstofgravning på ca. 1 ha. af matr.nr. 8 b Hesselmed hgd., Ål, der er på i alt knap 2 ha. Varde Kommune ejer matr.nr. 9 f, 8 b, 5 c og 9 c Hesselmed hgd., Ål, og Billum Vognmandsforretning ApS har haft en lejeaftale på matr.nr. 9 f, men denne aftale er udløbet den 31. marts 2013 samtidig med indvindingstilladelsen. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan (16.10.L01) for råstofgraveområdet ved Broeng, og lokalplanen er i høring indtil 7. juni Hvis lokalplanen godkendes åbnes mulighed for råstofgravning på ca. 1 ha. af matr.nr. 8 b, og der forventes gravet maks m 3 sand over i alt 2 år. Forvaltningen oplyser, at der ved indgåelse af aftalen med Billum Vognmandsforretning ApS i 2010 vedrørende matr.nr. 9 f blev lagt vægt på, at der var tale om et mindre område (0,6 0,8 ha), og at firmaet i forvejen gravede på naboarealet, hvorved man skønnede at kunne opnå en god sammenhæng i efterbehandlingen i området. Forvaltningen oplyser endvidere, at der i 2010 var andre, der også var interesseret i at indgå en lejeaftale om gravning i de arealer, som kommunen ejer. Udvalget tilkendegav over for disse, at der vil blive taget stilling til, om kommunens arealer skal lejes ud, og om udlejningen skal i udbud, hvis en ny indvindingstilladelse kommer til at omfatte flere kommunale arealer. Endelig oplyser forvaltningen, at Bane Broeng ApS v/vestjysk Køreskoleforening har haft en 10-årig aftale med kommunen om brug af matr.nr. 8 b tidligere til kørebane. Denne aftale udløb 31. december 2012, og arealet er afleveret fri for belægning m.m. Den tidligere lejeaftale med Billum Vognmandsforretning ApS giver kommunen en indtægt på 2,79 kr. pr. m 3 sand og 9,41 kr. pr. m 3 grus. På matr.nr. 8 b vil der kun blive gravet sand, og det vil give kommunen en samlet indtægt på ca kr. over to år. Billum Vognmandsforretning ApS betalte i alt ca kr. i 2013 i råstofafgift til kommunen. Det har ikke været muligt at få en indikation af markedsprisen for sand. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at der må foretages et udbud for at få undersøgt, om der eventuelt kan opnås højere pris. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der bør foretages udbud for at undersøge markedsprisen. Vurderingen er begrundet i, Side 2382

17 at det ikke har været muligt at konstatere markedsprisen og at andre entreprenører tidligere har været interesseret i at indgå lejeaftale med kommunen om råstofindvinding på de kommunale arealer i området. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Forudsat leje-/forpagtningsaftalen indgås på markedsvilkår (markedspris og i øvrigt sædvanlige vilkår)er der ikke en formel pligt til et udbud. Kommunerne bør konkurrenceudsætte mest muligt, så markedsværdien findes. Markedsværdien kan fastsættes enten ved et udbud eller ved at indhente en uafhængig vurdering af lejeværdien det skal blot sikres, at lejen ikke fastsættes så lav eller der aftales andre favorable vilkår, så der er tale om ulovlig kommunal støtte til den pågældende virksomhed. Økonomi Lejeindtægten tilgår Økonomiudvalgets konto for ubestemte indtægter. Høring Bilag: 1 Åben Kortbilag - planlagt sø på matr.nr. 8 b Hesselmed hgd., Ål 62788/13 2 Åben Oversigtskort - Broeng 63731/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres et udbud, inden der indgås lejeaftale vedrørende råstofindvinding på matr.nr. 8 b Hesselmed hgd, Ål, at udbuddet gennemføres inden lokalplan L01 for råstofgraveområdet i Broeng er godkendt, og at forvaltningen indgår aftale med højestbydende og i øvrigt på samme vilkår, som tidligere lejeaftale for matr.nr. 9 f Hesselmed hgd., Ål. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2383

18 982. Drifts økonomi og økonomistyring Dok.nr.: 2063 Sagsid.: 13/1765 Initialer: bjfl Åben sag Sagsfremstilling Drift har i 2011 og 2012 haft underskud i forhold til budgettet. I 2011 var underskuddet på 1,8 mio. kr. fremkommet ved et underskud indenfor rammen på 3,3 mio. kr. og et overskud udenfor rammen på 1,5 mio. kr. I 2012 voksede dette underskud til 9,5 mio. kr. fremkommet ved et underskud indenfor rammen på 4,5 mio. kr. samt et underskud udenfor rammen på 5 mio. kr. På den baggrund har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen skulle også fremkomme med forslag til en økonomistyring, der sikrer et bedre overblik over økonomien fremover. Arbejdsgruppen har holdt 4 møder og afleveret et notat, der beskriver underskuddet, dets årsager samt forslag til at undgå et tilsvarende underskud i 2013 og fremover. Notatet m.v. er vedlagt som bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det med de i notatet beskrevne tiltag sikres, at Drifts forbrug og budget harmonerer indenfor rammen. Balanceringen vil dog ske i 2 etaper: I 2013 forventes underskuddet indenfor rammen nedbragt fra 4,5 mio. kr. til ca. 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der allerede er iværksat en reduktion af personalet med i alt 4,5 fuldtidsstillinger. Denne reduktion er sket ved naturlig afgang. I de efterfølgende år forventes afvigelsen mellem budget og forbrug at kunne holdes indenfor det i notatet foreslåede udsving på +/- 2½ pct. (svarende til +/- ca. 1,5 mio. kr.). Udenfor rammen er der et balanceproblem, idet de to områder vintertjeneste og vejvandsbidrag ikke er budgetteret til det nuværende serviceniveau og dermed de faktiske udgifter. Arbejdsgruppen har foreslået budgettet på de to områder hævet, så det dels svarer til serviceniveauet på vintertjenesten og investeringsplanen på vejvandsområdet. I så fald skal budgettet for vintertjenesten hæves med 5 mio. kr. og budgettet for vejvandsbidrag med 0,7 mio. kr. i 2013 (svinger alt efter investeringsplanen). Alternativet til at forhøje budgettet for vintertjenesten kan være en nedsættelse af serviceniveauet. Det vil i så fald betyde en reduktion i antal kilometer vej, som sneryddes. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Side 2384

19 Økonomi I 2013 forventes indenfor rammen et underskud på ca. 2,5 mio. kr., som ligger indenfor overførselsadgangen i henhold til aftalestyringen. Udenfor rammen forventes, hvis der ikke tilføres midler, et underskud på knap 6 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling udenfor rammen således: Vintertjeneste 5,0 mio. kr. Vejvandsbidrag 0,7 mio. kr. Høring Bilag: 1 Åben Regnskab 2012 med noter 44168/13 2 Åben Drifts økonomistyring - rapport 44184/13 3 Åben Regnskab /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at notatet, herunder de initiativer og forslag der skal sikre et bedre overblik over økonomien fremover, tages til efterretning, at de gennemførte reduktioner i personalet tages til efterretning, at budgettet for vintertjeneste ved tillægsbevilling tilføres 5,0 mio. kr. i 2013, at budgettet for vejvandsbidrag ved tillægsbevilling tilføres 0,7 mio. kr. i 2013, at Direktionen i forbindelse med samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2013 tager stilling til finansiering af merforbruget i 2013, og at tilsvarende forhøjelser af budgettet udenfor rammen medtages som budgetønske til budget Beslutning Direktionen den Fraværende: Sagen forelægges Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling, idet det bemærkes, at de i sparekataloget besluttede besparelser på området er gennemført. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2385

20 983. A Nyt sommerhus ved Strandvejen 280, Henne Dok.nr.: 1915 Sagsid.: 13/5578 Initialer: kifh Åben sag Sagsfremstilling Frandsen Huse ApS har på vegne af ejer af Strandvejen 280, 6854 Henne søgt om tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på ejendommen. Sommerhuset ønskes opført på en nyudstykket ejendom, parcel nr. 2 på vedlagte kortbilag. Den nyudstykkede ejendom er beliggende inden for skovbyggelinjen, hvor der ikke må placeres bebyggelse mv. inden for 300 m fra skoven uden dispensation. Størstedelen af den udstykkede, nye ejendom indgår i Natura 2000-område nr. 83, Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede, og Hennegårds Klitter. Det medfører, at der skal foretages en konsekvensvurdering af det ansøgte projekts virkning på habitatområdet under hensyn til bevaringsmålsætningen for området. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse eller dispensation til det ansøgte. Forvaltningens konsekvensvurdering er vedlagt vurderingen konkluderer, at etablering af et sommerhus som ansøgt vil have væsentlige negative konsekvenser for den prioriterede naturtype 2140 Klithede, som udgør en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en inddragelse af arealet til nyt sommerhusbyggeri vil være i modstrid med det overordnede mål for Natura 2000-området, og som følge heraf kan der i medfør af habitatbekendtgørelsens 7, stk. 2 ikke lovligt meddeles dispensation fra skovbyggelinjen efter naturbeskyttelseslovens 17. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en dispensation fra skovbyggelinjen, set isoleret ud fra formålet med skovbyggelinjen, ikke ville have været problematisk og ville have ligget inden for den sædvanlige dispensationspraksis i kommunen. Retsgrundlag Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2005 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ( habitatbekendtgørelsen ) Økonomi Høring Den lovpligtige høring af skovejer er foretaget. Der er ikke indkommet bemærkninger. Side 2386

21 Bilag: 1 Åben Ændringskort fra LandSyd (udstykning) 60147/13 2 Åben Konsekvensvurdering 64371/13 3 Åben Kortbilag i 1: /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der meddelelse afslag til dispensation fra skovbyggelinje med henvisning til, at en dispensation vil være i strid med habitatbekendtgørelsen. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2387

22 984. Ændring af Lokalplan 101, Alslev nord Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 12/2913 Initialer: krqv Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har den 5. marts 2012 modtaget en ansøgning om ændring Lokalplan 101 Alslev Nord. Fire grundejere ønsker at købe en del af et plantebælte og tillægge det deres individuelle haver. Baggrunden for ansøgningen er den, at beplantningen vokser vildt og fremstår som uigennemtrængeligt krat, som dels forhindrer hække i at gro, og dels ikke er muligt at udnytte af nogen i grundejerforeningen. De fire grundejere vil plante en ens hæk mod det fælles friareal. Derved slipper grundejerforeningen for vedligeholdelse af dette areal og samtidig vil området fremstå langt pænere og mere ordentligt. Arealet er omfattet af delområde III i Lokalplan Boligområde i Alslev Nord og udlagt til friarealer fælles for hele området. Forud for ovennævnte ansøgning har de fire grundejere den 6. november 2011 søgt om køb af arealet. Økonomiudvalget meddelte dengang afslag med den begrundelse at friarealer sælges til private formål, da grundejerne i området har købt deres grund i forventning om, at sådanne arealer forbliver friarealer. Med baggrund i Økonomiudvalgets afslag har der været afholdt et møde med de fire grundejere, grundejerforeningen og Varde Kommune. Herefter fremsendte de fire grundejere ansøgning om at få ændret lokalplanen, så der kunne åbnes for et salg. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er grundejerforeningen der står for områdets drift og vedligehold og kan på den baggrund beslutte, at omlægge beplantningen på arealet inden for rammerne af den gældende lokalplan. Beplantningen kan eventuelt beskæres, som nærmere beskrevet i vedlagte notat. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at der ikke foreligger nye oplysninger i sagen, og at der derfor ikke er anledning til at revidere lokalplanen, jf. i øvrigt Økonomiudvalgets beslutning. Retsgrundlag Lov om planlægning Lokalplan 101 Boligområde Alslev nord Økonomi Høring Side 2388

23 Bilag: 1 Åben PT den /12 2 Åben Ansøgning om lokalplansændring /12 3 Åben Notat 47749/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det meddeles de 4 ansøgere, at der ikke igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for det ansøgte, og at ansøger og grundejerforeningen opfordres til at indgå en aftale om fremtidig beplantning og drift af arealet. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2389

24 985. Opsætning af solceller, Åbrinken 10, Varde Dok.nr.: 2041 Sagsid.: 13/717 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik har på mødet den 19. marts 2013 besluttet at foretage partshøring i områderne omfattet af lokalplan nr. 07.B18.01 og lokalplan 31 i forbindelse med behandling af ansøgning om tilladelse til at opsætte sorte solceller på taget af ejendommen Åbrinken 10, Varde. Der er indkommet bemærkninger fra 5 beboere i området, hvor det gennemgående er, at opsætning af sorte solceller på en rød tagflade vil have en negativ virkning på oplevelsen af området. Bl.a. nævnes, at de røde teglsten er væsentligt med til at skabe denne ro i billedet og gør at bygninger og natur harmonisk har sammenfald, og at disse krav er restriktivt fulgt og har givet kvarteret et unikt særpræg, som vi fortsat ønsker at værne om. Flere af de indkomne bemærkninger indeholder forslag til, at der kan opsættes røde solceller på taget, eller at solceller kan placeres på jorden. Forvaltningens vurdering Boligområdet ved Åbrinken er omfattet af 2 forskellige lokalplaner, der ikke har enslydende bestemmelse, men som begge giver mulighed for at opsætte solcelleanlæg. I det sydlige område, der er omfattet af lokalplan nr. 31, er der tidligere meddelt tilladelse til opsætning af sorte solceller på et rødt tag. Ejendommen Åbrinken 10 er beliggende i det nordlige område, der er omfattet af lokalplan 07.B Her er der tidligere meddelt afslag til opsætning af sorte solceller på det røde tag. Indtrykket af de mange ensartede røde tage er med til at give området en særlig karakter. Ved at tillade sorte solcelleanlæg, der ofte dækker en stor del af tagfladen, vurderer forvaltningen, at karakteren af området vil ændre sig i forhold til det udtryk, som lokalplanerne har tilstræbt. Da praksis i det sydlige område i dag tillader opsætning af sorte solceller på tagene, vurderer forvaltningen, at det samlede udtryk vil forandre sig. Ved at stille krav til at solceller skal integreres i arkitekturen, vurderer forvaltningen, at der fortsat vil kunne opretholdes en særlig æstetisk karakter i området. Retsgrundlag Lokalplan 07.B18.01 Boligområde ved Åbrinken, Varde med tillæg 1 Økonomi Høring Der er foretaget partshøring i lokalplanområderne. Side 2390

25 Bilag: 1 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken 10 Varde 62915/13 2 Åben Byggesag - Naboindsigelse fra Bente og Ejgil Knudsen Åbrinken /13 Varde over opsætning af solceller på Åbrinken 10 Varde 3 Åben Bemærkninger til partshøring - Åbrinken 10 Varde 60797/13 4 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken, Varde 60431/13 5 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken, Varde 60432/13 6 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken, Varde 60433/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til opsætning af sorte solceller på taget af ejendommen Åbrinken 10, Varde under forudsætning af, at disse integreres i ejendommens arkitektur, og at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i fremtidige ansøgninger om opsætning af solceller i de pågældende lokalplanområder. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 2391

26 986. Lokalplan L03 - Nordslugen ved Blåvand Dok.nr.: 1978 Sagsid.: 12/9856 Initialer: krqv Åben sag Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan 5.01.L03 - Område til sommerhusbebyggelse ved Nordslugen i Blåvand - blev vedtaget af Byrådet den 5. februar Siden har lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring. Lokalplanen omfatter matrikel nr. 31a, Vandflod by, Oksby og erstatter gældende deklaration af 29. august Ved indsigelsens udløb var der indkommet bemærkninger fra 1 indsiger, der omhandler ønske om fastholdelse af følgende bestemmelser i gældende deklaration af : 1. Lav bebyggelse (et plan) 2. Blødt tag (stråtag/græstørv) og 3. jordfarver Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering: 1. at der i lokalplanen er taget højde for bestemmelsen om lav bebyggelse, idet det fremgår, at højden maksimum må være 5 m i en etage 2. at der med hensyn til tagmaterialer foruden græstørv bør gives mulighed for sort listetækket tagpap, da det vurderes, at sort listetækket tagpap på en lav taghældning vil passe ind i landskabet. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil ændre områdets udtryk væsentligt, at der også gives mulighed for sort listetækket tagpap, da dette materiale falder naturligt ind i oplevelsen af natur. Da området endvidere er relativt fladt, opleves tagene ikke fra klittoppene 3. at det vurderes hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen indarbejdes indsigers ønske om fastholdelse af jordfarver, da det vurderes, at jordfarver er medvirkende til at sikre, at bebyggelsen falder naturligt ind i området. Det er forvaltningens vurdering, at indkomne bemærkninger giver anledning til, at jordfarver indarbejdes i lokalplanens 7.01 og at forslaget tiltrædes. Retsgrundlag Lov om planlægning Kommuneplan Naturbeskyttelsesloven Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Økonomi Side 2392

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013. Mødetidspunkt: 13:00-15:30. Mødelokale 1, Bytoften

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013. Mødetidspunkt: 13:00-15:30. Mødelokale 1, Bytoften Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1, Bytoften Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere