Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) Hvilken effekt har de politiske kampagner op til et folketingsvalg på vælgerne? Ved at etablere elektroniske online paneler af repræsentative vælgere kombineret med online survey eksperimenter vil projektet give et svar på, i hvilken grad vælgerne påvirkes af de politiske kampagner. Relevans og problemformulering Fra folketingsvalget 2001 til 2005 steg de politiske kampagne budgetter med omkring 30 pct. til omkring 100 millioner kroner (Hansen & Pedersen 2007b). De politiske kampagner anvender flere og flere ressourcer, men viden om, hvordan det påvirker de danske vælgere, er i dansk sammenhæng stort set fraværende. Vi ved altså grundlæggende ikke, om de store offentlige og private tilskud til partier, der anvendes i forbindelse med de politiske kampagner, har nogen effekt på vælgerne og hvis da hvilken. Samtidig med at de politiske partiers kampagnebudgetter er steget, er der sket en professionalisering af de politiske kampagner. Amerikansk inspirerede kampagneværktøjer er blevet en fast bestanddel af politiktilblivelsen hos mange partier (fx fokusgrupper og løbende opinionsundersøgelser). Ligeledes udvikles brugen af internettet og andre online kampagneredskaber hurtigt (Hansen et al. 2006; Hansen & Pedersen 2007a). Professionaliseringen og tilføjelsen af ressourcer til partiernes kampagner betyder, at danske politiske kampagner på mange områder er ved at indhente den måde, hvorpå moderne politiske kampagner gennemføres i udlandet (Bille et al. 1992; Pedersen & Saglie 2005; Siune 1987; Siune 1995). En analyse af den kommende folketingsvalgkampagne vil altså være med til at forstå, hvordan den danske befolkning påvirkes af en moderne valgkamp. Det grundlæggende overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de politiske kampagner op til et folketingsvalg på vælgerne? Empirisk vil projektet analysere effekterne af valgkampen på vælgerne. Teoretisk vil projektet videreudvikle de dominerende amerikanske modeller for kampagneeffekter, som er udviklet i et topartisystem, hvor mulighederne for politisk kampagne på fx TV er helt anderledes end i Danmark. Endelig vil projektet metodisk opsamle erfaringer med brugen af online survey, paneler og eksperimenter under en valgkamp. 1

2 Teoretisk grundlag og hypoteser Projektet har tre delvis overlappende fokusområder, når effekten af den politiske kampagne undersøges: 1) Udviklingen i vælgernes politiske kompetence, 2) udviklingen i vælgernes vælgeradfærd og 3) endeligt effekten af kampagnens enkeltdele. De tre fokusområder afdækker kampagnens effekter på forskellige områder. Udviklingen i kompetence er knyttet til en generel diskussion om demokratiets måde at fungere på under en valgkamp, mens fokusområde to og tre er henholdsvis knyttet til den generelle kampagne og specifikke dele af kampagnens effekt på vælgeradfærden. Inden for de tre styrende fokusområder er der to overordnede arbejdshypoteser, som vil være styrende for den specifikke udformning af dataindsamlingen og den nærmere teoretiske og empiriske review af eksisterende litteratur. I figur 1 vises en skematisk oversigt af projektet, som efterfølgende uddybes. Figur 1: Skematisk oversigt af projektets tre fokusområder Fokusomr. 1 Fokusomr. 2 Fokusomr. 3 Forskningsmæssig Demokratidiskussion Kampagners indvirkning Specifik påvirkning af kontekst på vælgeradfærd kampagnens enkeltdele Afhængig variabel Political efficacy Stemmeintention dernæst Partisympati dernæst partisympati stemmeintention Uafh. variabel Løbende politisk kampagne Specifikke Medieforbrug elementer fra Politisk opmærksomhed og interesse kampagnen Socio-demografi Hypoteser Datagrundlag og indsamling i projektet Øget political efficacy øget viden øget tillid øget følelse af lydhørhed Paneldesign Tidl. partipolitiske orienteringer styrkes Kampagnen er afgørende for de omskiftelige vælgere Paneldesign med løbende udskiftning af spørgsmål Enkeltdele har effekt på vælgeradfærd Et negativt kampagnebudskab har større effekt end positivt Eksperimentel online surveys Metodiske styrker ifht. eksisterende forskning Problemstillinger i relation til data Paneleffekter Repræsentativitet Individuelle ændringer kan analyseres Spørgsmål kan udarbejdes helt op til de stilles Paneleffekter Repræsentativitet Visuel påvirkning af enkelt elementer fra kampagnen Generalisering til den samlede kampagne Forskningsmæssigt bidrag og output Artikel (lektorer) Artikel (lektorer) Artikler (lektorer) 2

3 Fokusområde 1: Udviklingen i vælgernes politiske kompetence bygger på begrebet political efficacy, som opdeles i intern efficacy og ekstern efficacy. Intern efficacy belyser vælgernes politiske kompetencer og handlemuligheder. Fx vælgernes politiske viden og vælgernes oplevede evne til forstå kommunikationen fra og til det politiske system (fx stat og kommune). Ekstern efficacy belyser vælgernes tillid til det politiske system og dets lydhørhed (Goul Andersen 2000; Lane 1959: 149; Miller et al. 1980: 253). På den måde bliver elementer af political efficacy ofte anvendt som et sundhedscheck på demokratiet (fx Goul Andersen 2004). I projektet vil political efficacy blive anvendt som afhængig variabel. Det vil altså blive undersøgt, hvordan kampagnen påvirker political efficacy. Eksisterende forskning peger på, at negative kampagnebudskaber (dvs. budskaber, som udelukkende kritiserer den politiske modpart) (Lau & Pomper 2001: 72) kan have negativ effekt på political efficacy (Ansolabehere et al. 1994), mens andre finder positive (Lau & Pomper 2004) eller ingen effekter (Brooks 2006). Studier af effekten af kampagner set under et peger generelt på en positiv effekt på political efficacy (Freedman et al. 2004; Kam 2007). Det leder frem til følgende arbejdshypoteser: Valgkampen styrker vælgernes politiske kompetencer ved at øge deres politiske viden (Vælgernes interne efficacy stiger under kampagnen). Valgkampen styrker vælgernes politiske tillid og deres følelse af, at systemet er lydhør (Vælgernes eksterne efficacy stiger under kampagnen). Den afhængige variabel er udviklingen i political efficacy under valgkampen. Fokusområde 2: Udviklingen i vælgeradfærden. Helt op til hver tredje af de danske vælgere skifter parti fra det ene valg til det næste. Mange af de omskiftelige vælgere træffer deres beslutning i sidste øjeblik under den politiske valgkamp, og deres kryds kan ofte have afgørende indflydelse på valgresultatet, som det var tilfældet ved folketingsvalget i 1998 og Meget tyder derfor på, at netop valgkampen har stor betydning for især de omskiftelige vælgeres kryds (Hansen et al. 2007). Amerikanske studier viser, at kampagnen kan have stor betydning for vælgernes opfattelse af kandidaterne, og at evalueringen af kandidaterne delvis er bestemt af kampagnen (Lodge et al. 1995). Tillige viser flere studier, at vælgerne har en tendens til at forstærke deres umiddelbare politiske valg i løbet af kampagnen. De lærer altså af kampagnen, men det vælgerne husker er domineret af politisk viden, som bekræfter deres tidligere valg, mens 3

4 kampagnebudskaber, der er i modstrid med deres umiddelbare valg, afvises eller glemmes hurtigt igen (Hansen 2004; Iyengar 1990; Taber & Lodge 2006). Eksperimentelle studier af vælgernes påvirkelighed, når vælgerne udsættes for politiske argumenter og information, viser blandt andet, at vælgerne kan påvirkes, når de udsættes for ensidig information. Studierne viser også, at hvis vælgeren udsættes for flersidig information påvirkes de i en retning, som stemmer overens med deres grundholdninger. Den intense og flersidige politiske information, der forgår under en valgkamp, kan altså tænkes at gøre vælgerne bedre i stand til at vælge det parti, som stemmer bedst overens med deres grundholdninger (Hansen 2007b; Jackman & Sniderman 2006; Sniderman & Theriault 2004). Det leder os frem til følgende overordnede arbejdshypoteser: Hovedparten af vælgerne, også dem, som er usikre på deres stemmeintention, har reelt allerede valgt parti inden valgkampens start. Valgkampen snarere bekræfter før-valgkampsbeslutninger og halve beslutninger om, hvilket parti man vil stemme på. Valgkampen har stor betydning for de vælgere (25 pct. af vælgerne ved seneste valg), som ændrer stemme fra det foregående folketingsvalg. Det vil sige, at den afhængige variabel her er vælgernes stemmeintention, men samtidig vil den generelle sympati til alle opstillede partier og deres hovedkandidater også blive undersøgt. Fokusområde 3: Effekten af valgkampens enkeltdele. Mens fokusområde 2 søger at forklare variationen i stemmevalg med udgangspunkt i den samlede kampagne, vil fokusområde 3 tage valgkampens enkeltdele ud og afdække, hvordan de påvirker vælgernes partisymparti og stemmeintention. Mens valgkampagens mange flersidige påvirkninger delvis kan tænkes at ophæve hinanden (Schmitt-Beck & Farell 2002) er der god grund til at forvente at enkeltdele, som fx specifikke politiske annoncer (Brader 2006; Kaid et al. 2007), valgvideo (Aalberg & Jenssen 2007; Sanders & Norris 2006) partidebatter (Benoit & Hansen 2004; Blais & Boyer 1996) og besøg på politiske hjemmesider (Hansen & Pedersen 2007a), kan påvirke vælgerne. I forhold til de negative vs. positive kampagnebudskaber gennemgår Lau m.fl. (1999) 52 empiriske studier af negative kampagner, hvorefter det konkluderes, at there is simply no evidence in the research literature that negative political advertisements are any more effective than positive political ads (ibid:851). Dette til trods er der ikke mangel på politiske kampagnearkitekter og konsulenter, som synes at mene det modsatte (Fridkin & Kenney 2004:571). 4

5 I nyere studier vises det, at negative kampagnebudskaber er mere effektive for udfordreren, mens positive kampagnebudskaber er mere effektive for den siddende kandidat (Fridkin & Kenney 2004: 580; Lau & Pomper 2002). Brooks & Geer s (2007) sondring mellem negative og positive, civiliserede og uciviliserede og emne- og personfokuserede kampagnebudskaber viser, at det er den uciviliserede tone generelt og den personlige uciviliserede tone specifikt som vælgerne vender sig imod. Det leder frem til to generelle arbejdshypoteser: Effekten af valgkampens enkeltdele (fx valgvideo, kampagneannonce) har effekt på vælgerne stemmeadfærd. Negative kampagnebudskaber har større effekt på vælgernes stemmeadfærd end positive. Den afhængige variabel er altså, som under fokusområde 2, vælgernes stemmeintention og sympati overfor de enkelte partier, mens de uafhængige er forskellige specifikke elementer fra kampagnen. I dansk sammenhæng vil studiet være det først af sin art og på den baggrund bidrage med ny empirisk viden om kampagners effekt på danske vælgere. Men også teoretisk vil studiet forsøge at opstille teoretiske modeller for, hvordan vælgerne reagerer på den politiske kampagne og ikke mindst hvordan de orienterer sig under en kampagne med mange modstridende budskaber. Som eksempler på typer af teoretiske modeller for hvordan vælgerne behandler kampagnebudskaber, er Hukommelsesbaserede modeller (fx Price & Zaller 1993), On-line model of information processing (fx Lodge et al. 1995) og Genvejsbaserede modeller (Sniderman et al. 1991), som vil blive videreudviklet og kombinerede. Hukommelsesbaserede modeller antager, at vælgerne bygger deres stemmeintention på, hvad de kan huske om partiet/kandidaten, og da vælgerne ofte kun kan huske relativt lidt fra den politiske kampagne, konkluderes det, at kampagnen har ringe effekt. Online modellerne hævder derimod, at når vælgerne eksponeres for kampagnebudskaber, anvendes disse med det samme i forhold til at evaluere ens stemmeintention, men at budskabet dernæst glemmes igen. Det vil sige, at ud fra on-line modellerne konkluderes det, at kampagnen kan have stor effekt selvom vælgernes erindring om kampagnen er ringe. Genvejsbaserede modeller påpeger, at vælgerne også anvender genveje til politisk valg, f.eks. politikernes personlige udstråling, troværdighed og tillid. Derfor er effekten af politiske kampagnebudskaber kun én påvirkningsfaktor blandt mange, som kan være svær at spore. 5

6 Endelig vil projektet også med brugen af online survey, eksperimenter og paneler bidrage med ny metodisk viden om anvendeligheden og validitet og reliabilitet af sådanne undersøgelsesdesigns. I international sammenhæng vil studiet metodisk, teoretisk og empirisk bidrage til ny viden ved ikke mindst at sætte de dominerende amerikansk inspirerede hypoteser under pres, idet de vil være svært omsætteligt til et proproportionalt valgsystem og ikke mindst til parlamentarisk flerpartisystem, hvor muligheden for politiske kampagner via fx TV er stærkt begrænset. På den måde vil projektet i forlængelse af eksisterende forskning bidrage med teoriudvikling, der kan anvendes på en bredere kreds af politiske systemer. Projektets metoder Projektet vil indsamle data om vælgerens stemmeintentioner gennem en online repræsentativ panelsurvey, kombineret med online survey eksperimenter, og vil endvidere kortlægge den politiske kampagne ved at monitorere medierne under valgkampen og indsamle kampagnemateriale direkte fra partierne. Surveyspørgsmålene vil delvis tage udgangspunkt i tidligere studier om vælgeradfærd i dansk og international sammenhæng for at sikre at spørgsmålsformater er gennemprøvet med mulighed for validering. Kortlægningen af valgkampen vil blive anvendt som en uafhængig variabel i flere af analyserne suppleret med traditionelle spørgsmål fra surveyene om medieforbrug, politisk opmærksomhed og interesse, politiske pre-disposition og socio-økonomiske variable. Svarprocenter for såvel telefon som ansigt-til-ansigt interview er faldet drastisk over de seneste 10 år. Det bliver sværere og sværere at sikre repræsentative stikprøver af befolkningen, hvor især de unge er svære at få i tale. Med ringe succes er opinionsinstitutterne begyndt at give gaver til deltagerne kombineret med udvidede rykkerprocedurer (Hansen 2007a; Smith 1995). En anden strategi er brugen af online surveys. 83 pct. af danskerne har i dag adgang til nettet fra hjemmet (Danmarks Statistik 2007) og betingelserne synes derfor til stede for at skabe repræsentative online surveys. Online kampagne surveys er med succes implementeret i forbindelse med de seneste vælgerundersøgelser i Sverige, Australien og England (Dahlberg et al. 2006; Gibson & McAllister 2002; Winters 2006). Forskningen i online surveys har dokumenteret relativt få metodiske problemer i at anvende online surveys sammenlignet med traditionelle indsamlingsmetoder (Lee 2006). Det bliver dog påpeget, at der skal lægges store kræfter i rekrutteringen til web-paneler for at undgå systematiske skævheder, og at der tilsvarende skal 6

7 udvikles specifikke vægtningsprocedurer for at sikre repræsentative undersøgelser (Alvarez et al. 2003; Schoen & Faas 2005). Såvel rekrutteringen (herunder sampling) som vægtningsprocedurer vil blive udviklet i samarbejde med opinionsinstituttet, der vil stå for den praktiske side af dataindsamlingen. Især vil der blive lagt vægt på at vælgerne til online panelet skal udvælges tilfældigt (alternative stratificerede i socio-demografiske grupper) via udtræk i CPR-registeret. Blandt de mange fordele ved en online survey er lave omkostninger pr. interview, stor fleksibilitet i spørgeform, mulighed for sen opdatering af spørgsmål tilpasset udviklingen i den løbende politiske kampagne, fjerne eventuelle interviewer påvirkninger og ikke mindst indsamlingshastighed (Berrens et al. 2003). Desuden giver en online survey mulighed for at anvende vidt forskellige stimuli (fx valgvideo og politiske annoncer) under selve interviewet (Sniderman & Grob 1996). Vælgernes stemmeintentioner mv. vil blive indsamlet løbende via et online panel af repræsentative vælgere. Det giver mulighed for at analyse individuelle ændringer blandt vælgerne i løbet af valgkampagnen. Udviklingen i den politiske kampagne vil på den måde kunne holdes op mod de ændringer, der foregår hos den enkelte vælger gennem valgkampen. Panelet vil altså kunne give svar på udviklingen i såvel political efficacy, stemmeintention og sympati for de enkelte partier. Panelet vil blive opdelt i et tirsdags- og et fredagspanel for at give mulighed for at opfange effekter på stemmeintention og partisympati af den løbende udvikling i den politiske kampagne. For at have mulighed for at fjerne eventuelle paneleffekter (dvs. effekter af at vælgerne indgår i panelet over længere tid) bliver panelet kombineret med uafhængige online survey med delvis sammenfaldende spørgsmål som panelet. Det giver mulighed for at korrigere for eventuelle paneleffekter og generel validering af panelet. De uafhængige survey vil også blive brugt til at analysere valgkampens enkeltedele via eksperimentelt design (Druckman et al. 2006). Som eksempel kan halvdelen af respondenterne eksponeres online for en specifik kampagneannonce, mens den anden halvdel ikke gør. Sammenligning af de to grupper giver mulighed for at analysere den selvstændige effekt af annoncen. Figur 2 illustrerer analysedesignet i brugen af online surveys. Se også samarbejdsaftale med Gallup for yderligere tekniske oplysninger om panelet. 7

8 Figur 2: Illustration af Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) Uge 1 Bølge 1 Uge 2 Bølge 3 Uge 3 Bølge 3 Uge 4 Bølge 4 Uge 5 Valg Bølge 5 Bølge 6 Seks bølger panel Begge paneler Tirsdagspanel 1900 Tirsdagspanel 1805 Tirsdagspanel 1715 Begge paneler Begge paneler interviews Fredagspanel 1900 Fredagspanel 1805 Fredagspanel 1715 Tre dage før Tre dage efter valget Validering og eksperimenter - Enkel bølge 2000 interviews 2000 interviews 2000 interviews 2000 interviews interviews Bemærk: Der påregnes et 5 pct. frafald fra bølge til bølge, derfor falder antallet af respondenter gennem perioden. Der påregnes 3 dage til at gennemføre hvert interview. Fordelt ud over de forskellige interview vil der i alt blive interviewet forskellige repræsentativt udvalgte vælgere. Heraf vil 4000 indgå i panelet med 6 bølger. 8

9 Bemanding og netværk Hovedansøger og projektansvarlig er lektor Kasper Møller Hansen, Ph.d., KU-Statskundskab. Hansen har omfattende projekterfaring fra deltagelse i talrige forskningsprojekter. Udover kapitelbidrag til diverse forskningsprojekter og Ph.d.-afhandlingen (Deliberative Democracy and Public Opinion) har Hansen publiceret en lang række artikler i internationale peer-reviewed tidskrifter. Flere af artiklerne omhandler meningsdannelse og politiske kampagner (se CV). Hansen har siden folketingsvalget 2005 være en del af den forskningsgruppe, som gennemfører de danske valgundersøgelser (Goul Andersen et al. 2007). Løbende vil projektet blive præsenteret i dette valgforskningsnetværk, hvor blandt andet professor Jørgen Goul Andersen og lektor Johannes Andersen fra Aalborg Universitet er primusmotor. Desuden vil projektet forsøge at skabe en synergi mellem valgundersøgelserne, som traditionelt indsamles efter valget med online panelet, som indsamles op til valget ved at anvende overlappende spørgsmål. Som koordinator for projektet og dens dataindsamling samt ikke mindst forfatteren til flere af publikationerne, der kommer ud af projektet, ansøges om et års 100 pct. frikøb fra KU-statskundskab. Frikøbet vil blive fordelt ud over den treårige projektperiode. Tillige investeres minimum to års forskningstid finansieret af KUstatskundskab. Medansøger lektor Karina Pedersen, Ph.d., KU-statskundskab. Pedersen har stor international publiceringserfaring og et bredt internationalt netværk at trække på. Desuden har hun erfaring fra flere større spørgeskemaundersøgelser fx den seneste undersøgelse af danske partimedlemmer (se CV). Som medansøger vil Pedersen blandt andet stå for kortlægningen af de politiske kampagner i medierne og kampagnematerialet fra de politiske partier (en kortlægning hun også var ansvarlig for i forbindelse med det seneste folketingsvalg). Desuden vil hun indgå i projektets daglige ledelse og koordinering. I den forbindelse ansøges om 6 måneders 100 pct. frikøb fra KU-statskundskab. Frikøbet vil blive fordelt udover den treårige projektperiode. Tillige investeres minimum to års forskningstid finansieret af KU-statskundskab. KU-statskundskab har indvilliget i at medfinansiere et Ph.d.-stipendium. Stipendiet besættes ved åbent opslag og vil være snævert knyttet til projektet med arbejdsplads på KUstatskundskab. Ph.d.-stipendiaten vil løbende indgå i metodeudviklingen omkring brugen af online paneler udover arbejdet på afhandlingen om effekterne af politiske kampagner, som vil være koncentreret om et af projekts tre fokusområder. Ansøgerne har i forbindelse med tidligere folketingsvalg succesfyldt koordineret grupper af specialestuderende, som alle arbejdede med folketingsvalget som omdrejningspunkt. En 9

10 sådan gruppe vil blive etablerede igen, hvor de specialestuderende får adgang til det indsamlede datamateriale. Ideen er at samle de specialestuderende løbende og på den måde skabe et fagligt miljø for at designe surveys og analysere dataene. Resultaterne fra specialerne vil i samarbejde med specialeforfatterne blive omarbejdet til artikler. Københavns Universitet - Institut for Statskundskab vil være omdrejningspunktet for projektet. På instituttet vil projektet indgå i en gruppe blandt andet bestående af professor Jens Hoff, lektor Lars Bille og lektor (emeritus) Hans Jørgen Nielsen, post.-doc. Carina Bischoff. På instituttets løbende seminarer vil projektet og dens resultater bliver præsenteret. Desuden vil projektet præsenteres ved internationale konferencer (fx ECPR og APSA-årsmøder). I internationalt regi indgår projektet i et større samarbejde med lektor Henrik Oscarsson fra Göteborgs Universitet, professor Shanto Iyengar fra Stanford University, professor Ian McAllister fra The Australian National University og James N. Druckman fra Northwestern University. Alle har en omfattende erfaring i at designe surveys herunder online surveys og ikke mindst erfaring med eksperimentelt design. Der ansøges om et uges ophold ved Statskundskab, Københavns Universitet for alle fire internationale forskere, hvor der vil blive gennemført workshops over projektets tema. Desuden vil de internationale relationer alle være behjælpelige med at tilrettelægge undersøgelsen på bedste vis. De nævnte personer står alle til rådighed som referencepersoner. For også at sikre og styrke den formidlende del af projektet, vil der blive brugt ressourcer på at få resultaterne bredt formidlet. I den forbindelse er der indgået en aftale med dagbladet Berlinske Tidende, som har indvilliget i at bringe forskellige analyser fra undersøgelsen. Det vil være med til at sikre, at forskningsresultaterne bliver formidlet ud til en bredere gruppe af beslutningstagere, samt til en større del af befolkningen. I forbindelse med tilrettelæggelse af surveyen vil projektet indgå i et nært samarbejde med TNS-Gallup, som skal stå for den praktiske side af online surveyen. Det er dels for at sikre en stor fleksibilitet i designet, men også for at bidrage aktivt til videreudvikling af de metoder, som i dag benyttes af opinionsinstitutterne. Samarbejdsaftale er vedlagt fra TNS-Gallup, som viser at TNS-Gallup medfinansiere dataindsamlingen med kr. 10

11 Tidsplan Projektet løber i tre år fra januar 2008 til januar Første skridt vil være at gennemføre et litteratur-review over litteraturen af politisk kampagners effekt, som vil udmunde i en artikel til fx Party Politics. Dette gennemføres foråret Online panelet vil blive gennemført ved det første folketingvalg efter 1. april 2008, for at sikre en grundig tilrettelæggelse af online panelet og ikke mindst spørgeramme. Publiceringsmæssigt vil projektet bidrage med en Ph.d.-afhandling om politiske kampagners effekter ved et dansk folketingsvalg og mindst to international peer-reviewed artikler, som direkte udløb af afhandlingen. Artiklerne skal udarbejdes samtidigt med Ph.d.-afhandlingen. Desuden vil projektet arbejde på tre engelsksprogede artikler til internationale peerreviewed tidsskrifter. Arbejdstitlerne for artiklerne knytter sig snævert op til projektets tre fokusområder: Political Campaigning Effect on Political Efficacy, Electoral Behavior during Political Campaign og The Effect of Negative Campaign / Political Advertisement. Desuden planlægges en metodisk artikel om anvendeligheden af online surveys, eksperimenter og paneler. Ved projektets afslutning vil datamaterialet blive tilgængeligt gennem Dansk Data Arkiv for videre analyser. 11

12 Referencer Aalberg, T. and A. T. Jenssen (2007). "Do television debates in multiparty systems affect viewers? A quasi-experimental study with first-time voters", Scandinavian Political Studies, Vol. 30, No. 1, pp Alvarez, R. M., R. P. Sherman, and C. VanBeselaere (2003). "Subject acquisition for Web-based surveys", Political Analysis, Vol. 11, No. 1, pp Ansolabehere, S., S. Iyengar, A. Simon, and N. Valentino (1994). "Does Attack Advertising Demobilize the Electorate", American Political Science Review, Vol. 88, No. 4, pp Benoit, W. L. and G. J. Hansen (2004). "Presidential debate watching, issue knowledge, character evaluation, and vote choice", Human Communication Research, Vol. 30, No. 1, pp Berrens, R. P., A. K. Bohara, H. Jenkins-Smith, C. Silva, and D. L. Weimer (2003). "The advent of Internet surveys for political research: A comparison of telephone and Internet samples", Political Analysis, Vol. 11, No. 1, pp Bille, Lars, Jørgen Elklit, and Michael V. Jakobsen (1992). "Denmark: The 1990 Campaign", pp. Bowler, Shaun and David Farell (red.), Electoral Strategies and Political Marketing, London, The Macmilan Press Ltd. Blais, A. and M. M. Boyer (1996). "Assessing the impact of televised debates: The case of the 1988 Canadian election", British Journal of Political Science, Vol. 26, pp Brader, Ted (2006). Campaigning for Hearts and Minds: How Emotional Appeals in Political Ads Work. Chicago, University of Chicago Press. Brooks, D. J. (2006). "The resilient voter: Moving toward closure in the debate over negative campaigning and turnout", Journal of Politics, Vol. 68, No. 3, pp Brooks, D. J. and J. G. Geer (2007). "Beyond negativity: The effects of incivility on the electorate", American Journal of Political Science, Vol. 51, No. 1, pp Dahlberg, Stefan, Staffan Kumlin, and Henrik Oscarsson (2006). E-panelen Præsenteret ved Statsvetenskapliga Förbundets Årsmöte ed. Danmarks Statistik (2007). "Befolknings brug af internet 2007", Statistiske Efterretninger, Vol. 2007, No. 42, pp Druckman, J. N., D. P. Green, J. H. Kuklinski, and A. Lupia (2006). "The growth and development of experimental research in political science", American Political Science Review, Vol. 100, No. 4, pp Freedman, P., M. Franz, and K. Goldstein (2004). "Campaign advertising and democratic citizenship", American Journal of Political Science, Vol. 48, No. 4, pp Fridkin, K. L. and P. J. Kenney (2004). "Do negative messages work? The impact of negativity on citizens' evaluations of candidates", American Politics Research, Vol. 32, No. 5, pp Gibson, Rachel and Ian McAllister (2002). "The Future of National Election Surveys?: Evaluating Online Election Surveys in Australia", Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Boston. Goul Andersen, Jørgen (2000). "Magt og afmagt: Nyt perspektiv på "political efficacy"", pp Goul Andersen, Jørgen, Lars Torpe, and Johannes Andersen (red.), Hvad folket magter - Demokrati, magt og afmagt, Copenhagen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Goul Andersen, Jørgen (2004). Et ganske levende demokrati. Århus, Aarhus Universitetsforlag. Goul Andersen, Jørgen, Johannes Andersen, Ole Borre, Kasper M. Hansen, and Hans Jørgen Nielsen (2007). Det nye politiske landskab: Folketingsvalget 2005 i perspektiv. Århus, Academica. 12

13 Hansen, Kasper M. (2007a). "The effects of incentives, interview length, and interviewer characteristics on response rates in a CATI-Study", International Journal of Public Opinion Research, Vol. 19, No. 1, pp Hansen, Kasper M. (2007b). "The sophisticated public - The effect of arguments on public opinion", Scandinavian Political Studies, Vol. 29, No. 3. Hansen, Kasper M. (2004). Deliberative Democracy and Opinion Formation., Ph.d.-dissertation in political science. Odense, University Press of Southern Denmark. Hansen, Kasper M. and Karina Pedersen (2007a). "Cyber-campaigning: The character, development and consequences of Danish parties' electioneering in cyber-space", Party Politics, Vol. Under review. Hansen, Kasper M. and Rasmus T. Pedersen (2007b). "Negative Campaigning in a Multiparty System", Accepted with revisions in Scandinavian Political Studies. Hansen, Kasper M., Karina Pedersen, and Dorit Wahl-Brink (2006). "Folketinget 2005 i cyberspace", Tidskriftet Politik, Vol. 9, No. 1, pp Hansen, Kasper M., Rune Slothuus, and Claes H. De Vreese (2007). "Man har et parti. indtil man finder et nyt: Portræt af vælgeren, som skiftede parti", pp Goul Andersen, Jørgen, Johannes Andersen, Ole Borre, Kasper M. Hansen, and Hans Jørgen Nielsen (red.), Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv, Århus. Iyengar, Shanto (1990). "Shortcuts to Political Knowledge: The Role of Selective Attention and Accessibility", pp Ferejohn, John A. and James H. Kuklinski (red.), Information and Democratic Processes, Chicago, University Press of Illinois Press. Jackman, S. and P. M. Sniderman (2006). "The limits of deliberative discussion: A model of everyday political arguments", Journal of Politics, Vol. 68, No. 2, pp Kaid, L. L., M. Postelnicu, K. Landreville, H. J. Yun, and A. G. LeGrange (2007). "The effects of political advertising on young voters", American Behavioral Scientist, Vol. 50, No. 9, pp Kam, C. D. (2007). "When duty calls, do citizens answer?", Journal of Politics, Vol. 69, No. 1, pp Lane, Robert E. (1959). Political Life: How and why do People get involved in Politics. New York, The Free Press. Lau, R. R. and G. M. Pomper (2001). "Negative campaigning by US Senate candidates", Party Politics, Vol. 7, No. 1, pp Lau, R. R. and G. M. Pomper (2002). "Effectiveness of negative campaigning in US senate elections", American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 1, pp Lau, R. R. and G. M. Pomper (2004). Negative Campaigning: An Analysis of U.S Senate Elections. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers Inc. Lau, R. R., L. Sigelman, C. Heldman, and P. Babbitt (1999). "The effects of negative political advertisements: A meta-analytic assessment", American Political Science Review, Vol. 93, No. 4, pp Lee, S. (2006). "An evaluation of nonresponse and coverage errors in a prerecruited probability web panel survey", Social Science Computer Review, Vol. 24, No. 4, pp Lodge, M., M. R. Steenbergen, and S. Brau (1995). "The Responsive Voter - Campaign Information and the Dynamics of Candidate Evaluation", American Political Science Review, Vol. 89, No. 2, pp Miller, Warren E., Arthur H. Miller, and Edward J. Schneider (1980). American National Election Studies Data Sourcebook Cambridge, Harvard University Press. Pedersen, Karina and J. Saglie (2005). "New Technology in Ageing Parties. Internet Use in Danish and Norwegian Parties", Party Politics, Vol. 11, No. 3, pp

14 Price, Vincent and John Zaller (1993). "Who Gets the News? Alternative Measures of News Reception and Their Implications for Research", Public Opinion Quarterly, Vol. 57, pp Sanders, D. and P. Norris (2006). "The impact of political advertising in the 2001 UK general election (vol 58, pg 536, 2006)", Political Research Quarterly, Vol. 59, No. 1, pp Schmitt-Beck, Rüdiger and David Farell (2002). "Do political campaigns matter? Yes, but it depends", pp Farell, David and Rüdiger Schmitt-Beck (red.), Do political campaigns matter? Campaign effects in elections and referendums. Schoen, H. and T. Faas (2005). "When methodology interferes with substance - The difference of attitudes toward E-campaigning and E-voting in online and offline surveys", Social Science Computer Review, Vol. 23, No. 3, pp Siune, Karen (1987). "The Political Role of Mass Media in Scandinavia", Legislative Studies Quarterly, Vol. 12, No. 3, pp Siune, Karen (1995). "Political Advertising in Denmark", pp Kaid, Lynda Lee and Christina Holtz-Bacha (red.), Political Advertising in Western Democracies. Parties & Candidates on Television, London, Sage. Smith, Tom W. (1995). "Trends in Nonresponse Rates", International Journal of Public Opinion Research, Vol. 7, No. 2, pp Sniderman, Paul M., Richard E. Brody, and Philip E. Tetlock (1991). Reasoning and Choice - Explorations in political psychology. Cambridge, Cambridge University Press. Sniderman, Paul M. and Douglas B. Grob (1996). "Innovations in experimental design in attitude surveys", Annual Review of Sociology, Vol. 22, pp Sniderman, Paul M. and Sean M. Theriault (2004). "The Structure of Political Argument and the Logic of Issue Framing", pp Saris, Willem E. and Paul M. Sniderman (red.), Studies in Public Opinion - attitudes, Nonattitudes, Measurement Error, and Change, Princeton, Princeton University Press. Taber, C. S. and M. Lodge (2006). "Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs", American Journal of Political Science, Vol. 50, No. 3, pp Winters, Kristi (2006). The 2005 BES Rolling Campaign Panel Survey Data Current Release. (Access last 16/7-2007) ed. 14

15 Bilag 3 Kommentarer til detaljeret budget To års Ph.d.-stipendium kr. i 12 måneder kr. i 12 måneder ,- kr. Taxameter til Ph.d. 3 år á ,- kr ,- kr. Forskningsophold, konferencer til Ph.d ,- kr. Online panel og eksperimenter (rekruttering) ,- kr. Et års frikøb til hovedansøger Standard FSE takst ,- kr. Seks måneders frikøb til medansøger Standard FSE takst ,- kr. Forskningsudgifter kr. i 73,2 måneder ,- kr. Studentermedhjælper (korrektur, opsætning af survey, klargøring af surveydata, kortlægning af kampagne) 500 timer á 138,- kr. = 3,1 mdr ,- kr. To workshop med hver to udenlandske forskere (se nedenfor) ,- kr. I alt før overhead kr. Overhead 20% jf. ministerielle regler ,- kr. I alt ansøgt om hos FSE ,- kr. Medfinansiering fra KU To års forskningstid hovedansøger 9,6 måneder ,- kr. To års forskningstid medansøger 9,6 måneder ,- kr. Et års Ph.d.-stipendium I 12 måneder ,- kr. Deltagelse i ECPRs og APSAs årlige konferencer Medfinansiering fra TNS-Gallup Online panel og eksperimenter (dataindsamling) Samlet med finansiering I alt kr. x 2 personer x 2 konferencer ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. To workshops I forbindelse med projektet afholdes to workshops, som annonceres bredt. Til hver workshop inviteres to prominente udenlandske forskere inden for feltet for at kommentere på projektets og dets resultater. Til disse udenlandske forskere ansøges om rejse, ophold og forplejning. Desuden inviteres danske såvel som skandinaviske forskere til at deltage. Detaljeret budget for to workshops Flybilletter amerikanske forskere 5.000,- kr. x 2 forskere ,- kr. Flybilletter australsk forsker ,- kr. x 1 forsker ,- kr. Flybilletter svensk forsker 3.000,- kr. x 1 forsker 3.000,- kr. Intern transport til 4 forskere 700,- kr. x 4 forskere 2.800,- kr Overnatning til forskere 5 dage x 1.000,- kr. x 4 forskere ,- kr. Forplejning til forskere 7 dage x 417,- kr. x 4 forskere ,- kr. Frokost, middag, kaffe til deltagere 10 deltagere til begge workshops ,- kr. I alt ,- kr.

Balance og upartiskhed i den politiske journalistik

Balance og upartiskhed i den politiske journalistik Projektbeskrivelse Forskningspulje om public service medier, herunder de særligt afsatte ph.d.-midler Erik Albæk (SDU) og Claes de Vreese (SDU og UvA) Balance og upartiskhed i den politiske journalistik

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse

Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Frederik Hjorth, Ph.D.-stipendiat Senest opdateret: 11. december 2013 1 Titel Fagets titel er Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse. Faget

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne politica, 47. årg. nr. 1 2015, 5-23 Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen og Martin Vinæs Larsen Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes

Læs mere

Negativ og personfokuseret kampagneretorik. Partiernes kommunikation og mediernes dækning ved folketingsvalg 1994-2011

Negativ og personfokuseret kampagneretorik. Partiernes kommunikation og mediernes dækning ved folketingsvalg 1994-2011 Christian Elmelund-Præstekær og Helle Mølgaard Svensson Negativ og personfokuseret kampagneretorik. Partiernes kommunikation og mediernes dækning ved folketingsvalg 1994-2011 Valgkampen i 2011 skulle angiveligt

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet

Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet Efficiency og Effectiveness i Survey Research Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet Disposition Personlig baggrund og erfaring Survey research og IT Efficiency: doing things right Effectiveness: doing

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Valgdeltagelsen blandt danske unge

Valgdeltagelsen blandt danske unge a. Redegørelse Valgdeltagelsen blandt danske unge Af: Yosef Bhatti, ph.d. og Kasper Møller Hansen, professor Københavns Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation

Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation Danske Medier inviterer til studietur Washington/New York 23. 29. september 2012 I samarbejde med Lasse Jensen (radioprogrammet

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Danske partimedlemmer 2012

Danske partimedlemmer 2012 Danske partimedlemmer 2012 Dokumentationsrapport fra projektet Moderne Partimedlemskab September 2012 Karina Kosiara-Pedersen & Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Københavns Universitet Stor

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Politiske partier som opinionsledere: resultater fra en panelundersøgelse

Politiske partier som opinionsledere: resultater fra en panelundersøgelse politica, 44. årg. nr. 4 2012, 544-562 Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politiske partier som opinionsledere: resultater fra en panelundersøgelse De politiske partiers evne til at

Læs mere

Analyse. Udviklingen af politisk tillid, interesse og demokratisk tilfredshed. 19. maj 2015. Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. Udviklingen af politisk tillid, interesse og demokratisk tilfredshed. 19. maj 2015. Af Julie Hassing Nielsen Analyse 19. maj 2015 Udviklingen af politisk tillid, interesse og demokratisk tilfredshed Af Julie Hassing Nielsen I en årrække har der været debat om en voksende politikerlede og dens eventuelle demokra-

Læs mere

Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige?

Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige? Rune Slothuus politica, 42. årg. nr. 3 2010, 345-360 Framing og politiske partier: Kan den rette indpakning gøre politiske forslag mere spiselige? To fundamentale elementer i mediedækningen af politik

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Økonomiske og demokratiske konsekvenser av kommunalreformen i Danmark. /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Økonomiske og demokratiske konsekvenser av kommunalreformen i Danmark. /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Økonomiske og demokratiske konsekvenser av kommunalreformen i Danmark /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Disposition Min baggrund Den officielle nationale evaluering af reformen Reformens

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

i cyberspace Kasper Møller Hansen, ph.d., adjunkt, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

i cyberspace Kasper Møller Hansen, ph.d., adjunkt, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Kasper Møller Hansen, ph.d., adjunkt, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Karina Pedersen, ph.d., adjunkt, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Dorit Wahl-Brink, Cand.Scient.Pol.,

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Endogenitet og eksperimenter forskningsdesignet som løsning

Endogenitet og eksperimenter forskningsdesignet som løsning Jens Blom-Hansen og Søren Serritzlew Endogenitet og eksperimenter forskningsdesignet som løsning politica, 46. årg. nr. 1 2014, 5-23 Statskundskaben er fyldt med teorier om virkningen af uafhængige på

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Et liv som deltager - psykosocial bæredygtighed gennem samarbejde, partnerskaber og samskabelse

Et liv som deltager - psykosocial bæredygtighed gennem samarbejde, partnerskaber og samskabelse Et liv som deltager - psykosocial bæredygtighed gennem samarbejde, partnerskaber og samskabelse Agnete Neidel, ph.d., faglig konsulent i Socialstyrelsen Hvorfor fokus på netværk og deltagelse? Recveryforskningen

Læs mere

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 CENTRE FOR VOTING AND PARTIES FACULTY OF SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 Yosef Bhatti Jens Olav Dahlgaard Jonas Hedegaard Hansen Kasper

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand 1 of 8 3/21/2012 9:09 PM Nr. 2. 8. Årgang September 2005 ISSN 1604-0228 www.dpsa.dk Indhold Invitation & Program for årsmøde 2005: Medier, eksperter og politologien Indkaldelse til generalforsamling Forslag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN PROGRAMMET I DAG 1. Introduktion 2. EvalueringsteoriER ikke bare én men mange 3. Evalueringsplanen og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere