Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) af Kasper Møller Hansen Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) Hvilken effekt har de politiske kampagner op til et folketingsvalg på vælgerne? Ved at etablere elektroniske online paneler af repræsentative vælgere kombineret med online survey eksperimenter vil projektet give et svar på, i hvilken grad vælgerne påvirkes af de politiske kampagner. Relevans og problemformulering Fra folketingsvalget 2001 til 2005 steg de politiske kampagne budgetter med omkring 30 pct. til omkring 100 millioner kroner (Hansen & Pedersen 2007b). De politiske kampagner anvender flere og flere ressourcer, men viden om, hvordan det påvirker de danske vælgere, er i dansk sammenhæng stort set fraværende. Vi ved altså grundlæggende ikke, om de store offentlige og private tilskud til partier, der anvendes i forbindelse med de politiske kampagner, har nogen effekt på vælgerne og hvis da hvilken. Samtidig med at de politiske partiers kampagnebudgetter er steget, er der sket en professionalisering af de politiske kampagner. Amerikansk inspirerede kampagneværktøjer er blevet en fast bestanddel af politiktilblivelsen hos mange partier (fx fokusgrupper og løbende opinionsundersøgelser). Ligeledes udvikles brugen af internettet og andre online kampagneredskaber hurtigt (Hansen et al. 2006; Hansen & Pedersen 2007a). Professionaliseringen og tilføjelsen af ressourcer til partiernes kampagner betyder, at danske politiske kampagner på mange områder er ved at indhente den måde, hvorpå moderne politiske kampagner gennemføres i udlandet (Bille et al. 1992; Pedersen & Saglie 2005; Siune 1987; Siune 1995). En analyse af den kommende folketingsvalgkampagne vil altså være med til at forstå, hvordan den danske befolkning påvirkes af en moderne valgkamp. Det grundlæggende overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de politiske kampagner op til et folketingsvalg på vælgerne? Empirisk vil projektet analysere effekterne af valgkampen på vælgerne. Teoretisk vil projektet videreudvikle de dominerende amerikanske modeller for kampagneeffekter, som er udviklet i et topartisystem, hvor mulighederne for politisk kampagne på fx TV er helt anderledes end i Danmark. Endelig vil projektet metodisk opsamle erfaringer med brugen af online survey, paneler og eksperimenter under en valgkamp. 1

2 Teoretisk grundlag og hypoteser Projektet har tre delvis overlappende fokusområder, når effekten af den politiske kampagne undersøges: 1) Udviklingen i vælgernes politiske kompetence, 2) udviklingen i vælgernes vælgeradfærd og 3) endeligt effekten af kampagnens enkeltdele. De tre fokusområder afdækker kampagnens effekter på forskellige områder. Udviklingen i kompetence er knyttet til en generel diskussion om demokratiets måde at fungere på under en valgkamp, mens fokusområde to og tre er henholdsvis knyttet til den generelle kampagne og specifikke dele af kampagnens effekt på vælgeradfærden. Inden for de tre styrende fokusområder er der to overordnede arbejdshypoteser, som vil være styrende for den specifikke udformning af dataindsamlingen og den nærmere teoretiske og empiriske review af eksisterende litteratur. I figur 1 vises en skematisk oversigt af projektet, som efterfølgende uddybes. Figur 1: Skematisk oversigt af projektets tre fokusområder Fokusomr. 1 Fokusomr. 2 Fokusomr. 3 Forskningsmæssig Demokratidiskussion Kampagners indvirkning Specifik påvirkning af kontekst på vælgeradfærd kampagnens enkeltdele Afhængig variabel Political efficacy Stemmeintention dernæst Partisympati dernæst partisympati stemmeintention Uafh. variabel Løbende politisk kampagne Specifikke Medieforbrug elementer fra Politisk opmærksomhed og interesse kampagnen Socio-demografi Hypoteser Datagrundlag og indsamling i projektet Øget political efficacy øget viden øget tillid øget følelse af lydhørhed Paneldesign Tidl. partipolitiske orienteringer styrkes Kampagnen er afgørende for de omskiftelige vælgere Paneldesign med løbende udskiftning af spørgsmål Enkeltdele har effekt på vælgeradfærd Et negativt kampagnebudskab har større effekt end positivt Eksperimentel online surveys Metodiske styrker ifht. eksisterende forskning Problemstillinger i relation til data Paneleffekter Repræsentativitet Individuelle ændringer kan analyseres Spørgsmål kan udarbejdes helt op til de stilles Paneleffekter Repræsentativitet Visuel påvirkning af enkelt elementer fra kampagnen Generalisering til den samlede kampagne Forskningsmæssigt bidrag og output Artikel (lektorer) Artikel (lektorer) Artikler (lektorer) 2

3 Fokusområde 1: Udviklingen i vælgernes politiske kompetence bygger på begrebet political efficacy, som opdeles i intern efficacy og ekstern efficacy. Intern efficacy belyser vælgernes politiske kompetencer og handlemuligheder. Fx vælgernes politiske viden og vælgernes oplevede evne til forstå kommunikationen fra og til det politiske system (fx stat og kommune). Ekstern efficacy belyser vælgernes tillid til det politiske system og dets lydhørhed (Goul Andersen 2000; Lane 1959: 149; Miller et al. 1980: 253). På den måde bliver elementer af political efficacy ofte anvendt som et sundhedscheck på demokratiet (fx Goul Andersen 2004). I projektet vil political efficacy blive anvendt som afhængig variabel. Det vil altså blive undersøgt, hvordan kampagnen påvirker political efficacy. Eksisterende forskning peger på, at negative kampagnebudskaber (dvs. budskaber, som udelukkende kritiserer den politiske modpart) (Lau & Pomper 2001: 72) kan have negativ effekt på political efficacy (Ansolabehere et al. 1994), mens andre finder positive (Lau & Pomper 2004) eller ingen effekter (Brooks 2006). Studier af effekten af kampagner set under et peger generelt på en positiv effekt på political efficacy (Freedman et al. 2004; Kam 2007). Det leder frem til følgende arbejdshypoteser: Valgkampen styrker vælgernes politiske kompetencer ved at øge deres politiske viden (Vælgernes interne efficacy stiger under kampagnen). Valgkampen styrker vælgernes politiske tillid og deres følelse af, at systemet er lydhør (Vælgernes eksterne efficacy stiger under kampagnen). Den afhængige variabel er udviklingen i political efficacy under valgkampen. Fokusområde 2: Udviklingen i vælgeradfærden. Helt op til hver tredje af de danske vælgere skifter parti fra det ene valg til det næste. Mange af de omskiftelige vælgere træffer deres beslutning i sidste øjeblik under den politiske valgkamp, og deres kryds kan ofte have afgørende indflydelse på valgresultatet, som det var tilfældet ved folketingsvalget i 1998 og Meget tyder derfor på, at netop valgkampen har stor betydning for især de omskiftelige vælgeres kryds (Hansen et al. 2007). Amerikanske studier viser, at kampagnen kan have stor betydning for vælgernes opfattelse af kandidaterne, og at evalueringen af kandidaterne delvis er bestemt af kampagnen (Lodge et al. 1995). Tillige viser flere studier, at vælgerne har en tendens til at forstærke deres umiddelbare politiske valg i løbet af kampagnen. De lærer altså af kampagnen, men det vælgerne husker er domineret af politisk viden, som bekræfter deres tidligere valg, mens 3

4 kampagnebudskaber, der er i modstrid med deres umiddelbare valg, afvises eller glemmes hurtigt igen (Hansen 2004; Iyengar 1990; Taber & Lodge 2006). Eksperimentelle studier af vælgernes påvirkelighed, når vælgerne udsættes for politiske argumenter og information, viser blandt andet, at vælgerne kan påvirkes, når de udsættes for ensidig information. Studierne viser også, at hvis vælgeren udsættes for flersidig information påvirkes de i en retning, som stemmer overens med deres grundholdninger. Den intense og flersidige politiske information, der forgår under en valgkamp, kan altså tænkes at gøre vælgerne bedre i stand til at vælge det parti, som stemmer bedst overens med deres grundholdninger (Hansen 2007b; Jackman & Sniderman 2006; Sniderman & Theriault 2004). Det leder os frem til følgende overordnede arbejdshypoteser: Hovedparten af vælgerne, også dem, som er usikre på deres stemmeintention, har reelt allerede valgt parti inden valgkampens start. Valgkampen snarere bekræfter før-valgkampsbeslutninger og halve beslutninger om, hvilket parti man vil stemme på. Valgkampen har stor betydning for de vælgere (25 pct. af vælgerne ved seneste valg), som ændrer stemme fra det foregående folketingsvalg. Det vil sige, at den afhængige variabel her er vælgernes stemmeintention, men samtidig vil den generelle sympati til alle opstillede partier og deres hovedkandidater også blive undersøgt. Fokusområde 3: Effekten af valgkampens enkeltdele. Mens fokusområde 2 søger at forklare variationen i stemmevalg med udgangspunkt i den samlede kampagne, vil fokusområde 3 tage valgkampens enkeltdele ud og afdække, hvordan de påvirker vælgernes partisymparti og stemmeintention. Mens valgkampagens mange flersidige påvirkninger delvis kan tænkes at ophæve hinanden (Schmitt-Beck & Farell 2002) er der god grund til at forvente at enkeltdele, som fx specifikke politiske annoncer (Brader 2006; Kaid et al. 2007), valgvideo (Aalberg & Jenssen 2007; Sanders & Norris 2006) partidebatter (Benoit & Hansen 2004; Blais & Boyer 1996) og besøg på politiske hjemmesider (Hansen & Pedersen 2007a), kan påvirke vælgerne. I forhold til de negative vs. positive kampagnebudskaber gennemgår Lau m.fl. (1999) 52 empiriske studier af negative kampagner, hvorefter det konkluderes, at there is simply no evidence in the research literature that negative political advertisements are any more effective than positive political ads (ibid:851). Dette til trods er der ikke mangel på politiske kampagnearkitekter og konsulenter, som synes at mene det modsatte (Fridkin & Kenney 2004:571). 4

5 I nyere studier vises det, at negative kampagnebudskaber er mere effektive for udfordreren, mens positive kampagnebudskaber er mere effektive for den siddende kandidat (Fridkin & Kenney 2004: 580; Lau & Pomper 2002). Brooks & Geer s (2007) sondring mellem negative og positive, civiliserede og uciviliserede og emne- og personfokuserede kampagnebudskaber viser, at det er den uciviliserede tone generelt og den personlige uciviliserede tone specifikt som vælgerne vender sig imod. Det leder frem til to generelle arbejdshypoteser: Effekten af valgkampens enkeltdele (fx valgvideo, kampagneannonce) har effekt på vælgerne stemmeadfærd. Negative kampagnebudskaber har større effekt på vælgernes stemmeadfærd end positive. Den afhængige variabel er altså, som under fokusområde 2, vælgernes stemmeintention og sympati overfor de enkelte partier, mens de uafhængige er forskellige specifikke elementer fra kampagnen. I dansk sammenhæng vil studiet være det først af sin art og på den baggrund bidrage med ny empirisk viden om kampagners effekt på danske vælgere. Men også teoretisk vil studiet forsøge at opstille teoretiske modeller for, hvordan vælgerne reagerer på den politiske kampagne og ikke mindst hvordan de orienterer sig under en kampagne med mange modstridende budskaber. Som eksempler på typer af teoretiske modeller for hvordan vælgerne behandler kampagnebudskaber, er Hukommelsesbaserede modeller (fx Price & Zaller 1993), On-line model of information processing (fx Lodge et al. 1995) og Genvejsbaserede modeller (Sniderman et al. 1991), som vil blive videreudviklet og kombinerede. Hukommelsesbaserede modeller antager, at vælgerne bygger deres stemmeintention på, hvad de kan huske om partiet/kandidaten, og da vælgerne ofte kun kan huske relativt lidt fra den politiske kampagne, konkluderes det, at kampagnen har ringe effekt. Online modellerne hævder derimod, at når vælgerne eksponeres for kampagnebudskaber, anvendes disse med det samme i forhold til at evaluere ens stemmeintention, men at budskabet dernæst glemmes igen. Det vil sige, at ud fra on-line modellerne konkluderes det, at kampagnen kan have stor effekt selvom vælgernes erindring om kampagnen er ringe. Genvejsbaserede modeller påpeger, at vælgerne også anvender genveje til politisk valg, f.eks. politikernes personlige udstråling, troværdighed og tillid. Derfor er effekten af politiske kampagnebudskaber kun én påvirkningsfaktor blandt mange, som kan være svær at spore. 5

6 Endelig vil projektet også med brugen af online survey, eksperimenter og paneler bidrage med ny metodisk viden om anvendeligheden og validitet og reliabilitet af sådanne undersøgelsesdesigns. I international sammenhæng vil studiet metodisk, teoretisk og empirisk bidrage til ny viden ved ikke mindst at sætte de dominerende amerikansk inspirerede hypoteser under pres, idet de vil være svært omsætteligt til et proproportionalt valgsystem og ikke mindst til parlamentarisk flerpartisystem, hvor muligheden for politiske kampagner via fx TV er stærkt begrænset. På den måde vil projektet i forlængelse af eksisterende forskning bidrage med teoriudvikling, der kan anvendes på en bredere kreds af politiske systemer. Projektets metoder Projektet vil indsamle data om vælgerens stemmeintentioner gennem en online repræsentativ panelsurvey, kombineret med online survey eksperimenter, og vil endvidere kortlægge den politiske kampagne ved at monitorere medierne under valgkampen og indsamle kampagnemateriale direkte fra partierne. Surveyspørgsmålene vil delvis tage udgangspunkt i tidligere studier om vælgeradfærd i dansk og international sammenhæng for at sikre at spørgsmålsformater er gennemprøvet med mulighed for validering. Kortlægningen af valgkampen vil blive anvendt som en uafhængig variabel i flere af analyserne suppleret med traditionelle spørgsmål fra surveyene om medieforbrug, politisk opmærksomhed og interesse, politiske pre-disposition og socio-økonomiske variable. Svarprocenter for såvel telefon som ansigt-til-ansigt interview er faldet drastisk over de seneste 10 år. Det bliver sværere og sværere at sikre repræsentative stikprøver af befolkningen, hvor især de unge er svære at få i tale. Med ringe succes er opinionsinstitutterne begyndt at give gaver til deltagerne kombineret med udvidede rykkerprocedurer (Hansen 2007a; Smith 1995). En anden strategi er brugen af online surveys. 83 pct. af danskerne har i dag adgang til nettet fra hjemmet (Danmarks Statistik 2007) og betingelserne synes derfor til stede for at skabe repræsentative online surveys. Online kampagne surveys er med succes implementeret i forbindelse med de seneste vælgerundersøgelser i Sverige, Australien og England (Dahlberg et al. 2006; Gibson & McAllister 2002; Winters 2006). Forskningen i online surveys har dokumenteret relativt få metodiske problemer i at anvende online surveys sammenlignet med traditionelle indsamlingsmetoder (Lee 2006). Det bliver dog påpeget, at der skal lægges store kræfter i rekrutteringen til web-paneler for at undgå systematiske skævheder, og at der tilsvarende skal 6

7 udvikles specifikke vægtningsprocedurer for at sikre repræsentative undersøgelser (Alvarez et al. 2003; Schoen & Faas 2005). Såvel rekrutteringen (herunder sampling) som vægtningsprocedurer vil blive udviklet i samarbejde med opinionsinstituttet, der vil stå for den praktiske side af dataindsamlingen. Især vil der blive lagt vægt på at vælgerne til online panelet skal udvælges tilfældigt (alternative stratificerede i socio-demografiske grupper) via udtræk i CPR-registeret. Blandt de mange fordele ved en online survey er lave omkostninger pr. interview, stor fleksibilitet i spørgeform, mulighed for sen opdatering af spørgsmål tilpasset udviklingen i den løbende politiske kampagne, fjerne eventuelle interviewer påvirkninger og ikke mindst indsamlingshastighed (Berrens et al. 2003). Desuden giver en online survey mulighed for at anvende vidt forskellige stimuli (fx valgvideo og politiske annoncer) under selve interviewet (Sniderman & Grob 1996). Vælgernes stemmeintentioner mv. vil blive indsamlet løbende via et online panel af repræsentative vælgere. Det giver mulighed for at analyse individuelle ændringer blandt vælgerne i løbet af valgkampagnen. Udviklingen i den politiske kampagne vil på den måde kunne holdes op mod de ændringer, der foregår hos den enkelte vælger gennem valgkampen. Panelet vil altså kunne give svar på udviklingen i såvel political efficacy, stemmeintention og sympati for de enkelte partier. Panelet vil blive opdelt i et tirsdags- og et fredagspanel for at give mulighed for at opfange effekter på stemmeintention og partisympati af den løbende udvikling i den politiske kampagne. For at have mulighed for at fjerne eventuelle paneleffekter (dvs. effekter af at vælgerne indgår i panelet over længere tid) bliver panelet kombineret med uafhængige online survey med delvis sammenfaldende spørgsmål som panelet. Det giver mulighed for at korrigere for eventuelle paneleffekter og generel validering af panelet. De uafhængige survey vil også blive brugt til at analysere valgkampens enkeltedele via eksperimentelt design (Druckman et al. 2006). Som eksempel kan halvdelen af respondenterne eksponeres online for en specifik kampagneannonce, mens den anden halvdel ikke gør. Sammenligning af de to grupper giver mulighed for at analysere den selvstændige effekt af annoncen. Figur 2 illustrerer analysedesignet i brugen af online surveys. Se også samarbejdsaftale med Gallup for yderligere tekniske oplysninger om panelet. 7

8 Figur 2: Illustration af Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC) Uge 1 Bølge 1 Uge 2 Bølge 3 Uge 3 Bølge 3 Uge 4 Bølge 4 Uge 5 Valg Bølge 5 Bølge 6 Seks bølger panel Begge paneler Tirsdagspanel 1900 Tirsdagspanel 1805 Tirsdagspanel 1715 Begge paneler Begge paneler interviews Fredagspanel 1900 Fredagspanel 1805 Fredagspanel 1715 Tre dage før Tre dage efter valget Validering og eksperimenter - Enkel bølge 2000 interviews 2000 interviews 2000 interviews 2000 interviews interviews Bemærk: Der påregnes et 5 pct. frafald fra bølge til bølge, derfor falder antallet af respondenter gennem perioden. Der påregnes 3 dage til at gennemføre hvert interview. Fordelt ud over de forskellige interview vil der i alt blive interviewet forskellige repræsentativt udvalgte vælgere. Heraf vil 4000 indgå i panelet med 6 bølger. 8

9 Bemanding og netværk Hovedansøger og projektansvarlig er lektor Kasper Møller Hansen, Ph.d., KU-Statskundskab. Hansen har omfattende projekterfaring fra deltagelse i talrige forskningsprojekter. Udover kapitelbidrag til diverse forskningsprojekter og Ph.d.-afhandlingen (Deliberative Democracy and Public Opinion) har Hansen publiceret en lang række artikler i internationale peer-reviewed tidskrifter. Flere af artiklerne omhandler meningsdannelse og politiske kampagner (se CV). Hansen har siden folketingsvalget 2005 være en del af den forskningsgruppe, som gennemfører de danske valgundersøgelser (Goul Andersen et al. 2007). Løbende vil projektet blive præsenteret i dette valgforskningsnetværk, hvor blandt andet professor Jørgen Goul Andersen og lektor Johannes Andersen fra Aalborg Universitet er primusmotor. Desuden vil projektet forsøge at skabe en synergi mellem valgundersøgelserne, som traditionelt indsamles efter valget med online panelet, som indsamles op til valget ved at anvende overlappende spørgsmål. Som koordinator for projektet og dens dataindsamling samt ikke mindst forfatteren til flere af publikationerne, der kommer ud af projektet, ansøges om et års 100 pct. frikøb fra KU-statskundskab. Frikøbet vil blive fordelt ud over den treårige projektperiode. Tillige investeres minimum to års forskningstid finansieret af KUstatskundskab. Medansøger lektor Karina Pedersen, Ph.d., KU-statskundskab. Pedersen har stor international publiceringserfaring og et bredt internationalt netværk at trække på. Desuden har hun erfaring fra flere større spørgeskemaundersøgelser fx den seneste undersøgelse af danske partimedlemmer (se CV). Som medansøger vil Pedersen blandt andet stå for kortlægningen af de politiske kampagner i medierne og kampagnematerialet fra de politiske partier (en kortlægning hun også var ansvarlig for i forbindelse med det seneste folketingsvalg). Desuden vil hun indgå i projektets daglige ledelse og koordinering. I den forbindelse ansøges om 6 måneders 100 pct. frikøb fra KU-statskundskab. Frikøbet vil blive fordelt udover den treårige projektperiode. Tillige investeres minimum to års forskningstid finansieret af KU-statskundskab. KU-statskundskab har indvilliget i at medfinansiere et Ph.d.-stipendium. Stipendiet besættes ved åbent opslag og vil være snævert knyttet til projektet med arbejdsplads på KUstatskundskab. Ph.d.-stipendiaten vil løbende indgå i metodeudviklingen omkring brugen af online paneler udover arbejdet på afhandlingen om effekterne af politiske kampagner, som vil være koncentreret om et af projekts tre fokusområder. Ansøgerne har i forbindelse med tidligere folketingsvalg succesfyldt koordineret grupper af specialestuderende, som alle arbejdede med folketingsvalget som omdrejningspunkt. En 9

10 sådan gruppe vil blive etablerede igen, hvor de specialestuderende får adgang til det indsamlede datamateriale. Ideen er at samle de specialestuderende løbende og på den måde skabe et fagligt miljø for at designe surveys og analysere dataene. Resultaterne fra specialerne vil i samarbejde med specialeforfatterne blive omarbejdet til artikler. Københavns Universitet - Institut for Statskundskab vil være omdrejningspunktet for projektet. På instituttet vil projektet indgå i en gruppe blandt andet bestående af professor Jens Hoff, lektor Lars Bille og lektor (emeritus) Hans Jørgen Nielsen, post.-doc. Carina Bischoff. På instituttets løbende seminarer vil projektet og dens resultater bliver præsenteret. Desuden vil projektet præsenteres ved internationale konferencer (fx ECPR og APSA-årsmøder). I internationalt regi indgår projektet i et større samarbejde med lektor Henrik Oscarsson fra Göteborgs Universitet, professor Shanto Iyengar fra Stanford University, professor Ian McAllister fra The Australian National University og James N. Druckman fra Northwestern University. Alle har en omfattende erfaring i at designe surveys herunder online surveys og ikke mindst erfaring med eksperimentelt design. Der ansøges om et uges ophold ved Statskundskab, Københavns Universitet for alle fire internationale forskere, hvor der vil blive gennemført workshops over projektets tema. Desuden vil de internationale relationer alle være behjælpelige med at tilrettelægge undersøgelsen på bedste vis. De nævnte personer står alle til rådighed som referencepersoner. For også at sikre og styrke den formidlende del af projektet, vil der blive brugt ressourcer på at få resultaterne bredt formidlet. I den forbindelse er der indgået en aftale med dagbladet Berlinske Tidende, som har indvilliget i at bringe forskellige analyser fra undersøgelsen. Det vil være med til at sikre, at forskningsresultaterne bliver formidlet ud til en bredere gruppe af beslutningstagere, samt til en større del af befolkningen. I forbindelse med tilrettelæggelse af surveyen vil projektet indgå i et nært samarbejde med TNS-Gallup, som skal stå for den praktiske side af online surveyen. Det er dels for at sikre en stor fleksibilitet i designet, men også for at bidrage aktivt til videreudvikling af de metoder, som i dag benyttes af opinionsinstitutterne. Samarbejdsaftale er vedlagt fra TNS-Gallup, som viser at TNS-Gallup medfinansiere dataindsamlingen med kr. 10

11 Tidsplan Projektet løber i tre år fra januar 2008 til januar Første skridt vil være at gennemføre et litteratur-review over litteraturen af politisk kampagners effekt, som vil udmunde i en artikel til fx Party Politics. Dette gennemføres foråret Online panelet vil blive gennemført ved det første folketingvalg efter 1. april 2008, for at sikre en grundig tilrettelæggelse af online panelet og ikke mindst spørgeramme. Publiceringsmæssigt vil projektet bidrage med en Ph.d.-afhandling om politiske kampagners effekter ved et dansk folketingsvalg og mindst to international peer-reviewed artikler, som direkte udløb af afhandlingen. Artiklerne skal udarbejdes samtidigt med Ph.d.-afhandlingen. Desuden vil projektet arbejde på tre engelsksprogede artikler til internationale peerreviewed tidsskrifter. Arbejdstitlerne for artiklerne knytter sig snævert op til projektets tre fokusområder: Political Campaigning Effect on Political Efficacy, Electoral Behavior during Political Campaign og The Effect of Negative Campaign / Political Advertisement. Desuden planlægges en metodisk artikel om anvendeligheden af online surveys, eksperimenter og paneler. Ved projektets afslutning vil datamaterialet blive tilgængeligt gennem Dansk Data Arkiv for videre analyser. 11

12 Referencer Aalberg, T. and A. T. Jenssen (2007). "Do television debates in multiparty systems affect viewers? A quasi-experimental study with first-time voters", Scandinavian Political Studies, Vol. 30, No. 1, pp Alvarez, R. M., R. P. Sherman, and C. VanBeselaere (2003). "Subject acquisition for Web-based surveys", Political Analysis, Vol. 11, No. 1, pp Ansolabehere, S., S. Iyengar, A. Simon, and N. Valentino (1994). "Does Attack Advertising Demobilize the Electorate", American Political Science Review, Vol. 88, No. 4, pp Benoit, W. L. and G. J. Hansen (2004). "Presidential debate watching, issue knowledge, character evaluation, and vote choice", Human Communication Research, Vol. 30, No. 1, pp Berrens, R. P., A. K. Bohara, H. Jenkins-Smith, C. Silva, and D. L. Weimer (2003). "The advent of Internet surveys for political research: A comparison of telephone and Internet samples", Political Analysis, Vol. 11, No. 1, pp Bille, Lars, Jørgen Elklit, and Michael V. Jakobsen (1992). "Denmark: The 1990 Campaign", pp. Bowler, Shaun and David Farell (red.), Electoral Strategies and Political Marketing, London, The Macmilan Press Ltd. Blais, A. and M. M. Boyer (1996). "Assessing the impact of televised debates: The case of the 1988 Canadian election", British Journal of Political Science, Vol. 26, pp Brader, Ted (2006). Campaigning for Hearts and Minds: How Emotional Appeals in Political Ads Work. Chicago, University of Chicago Press. Brooks, D. J. (2006). "The resilient voter: Moving toward closure in the debate over negative campaigning and turnout", Journal of Politics, Vol. 68, No. 3, pp Brooks, D. J. and J. G. Geer (2007). "Beyond negativity: The effects of incivility on the electorate", American Journal of Political Science, Vol. 51, No. 1, pp Dahlberg, Stefan, Staffan Kumlin, and Henrik Oscarsson (2006). E-panelen Præsenteret ved Statsvetenskapliga Förbundets Årsmöte ed. Danmarks Statistik (2007). "Befolknings brug af internet 2007", Statistiske Efterretninger, Vol. 2007, No. 42, pp Druckman, J. N., D. P. Green, J. H. Kuklinski, and A. Lupia (2006). "The growth and development of experimental research in political science", American Political Science Review, Vol. 100, No. 4, pp Freedman, P., M. Franz, and K. Goldstein (2004). "Campaign advertising and democratic citizenship", American Journal of Political Science, Vol. 48, No. 4, pp Fridkin, K. L. and P. J. Kenney (2004). "Do negative messages work? The impact of negativity on citizens' evaluations of candidates", American Politics Research, Vol. 32, No. 5, pp Gibson, Rachel and Ian McAllister (2002). "The Future of National Election Surveys?: Evaluating Online Election Surveys in Australia", Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Boston. Goul Andersen, Jørgen (2000). "Magt og afmagt: Nyt perspektiv på "political efficacy"", pp Goul Andersen, Jørgen, Lars Torpe, and Johannes Andersen (red.), Hvad folket magter - Demokrati, magt og afmagt, Copenhagen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Goul Andersen, Jørgen (2004). Et ganske levende demokrati. Århus, Aarhus Universitetsforlag. Goul Andersen, Jørgen, Johannes Andersen, Ole Borre, Kasper M. Hansen, and Hans Jørgen Nielsen (2007). Det nye politiske landskab: Folketingsvalget 2005 i perspektiv. Århus, Academica. 12

13 Hansen, Kasper M. (2007a). "The effects of incentives, interview length, and interviewer characteristics on response rates in a CATI-Study", International Journal of Public Opinion Research, Vol. 19, No. 1, pp Hansen, Kasper M. (2007b). "The sophisticated public - The effect of arguments on public opinion", Scandinavian Political Studies, Vol. 29, No. 3. Hansen, Kasper M. (2004). Deliberative Democracy and Opinion Formation., Ph.d.-dissertation in political science. Odense, University Press of Southern Denmark. Hansen, Kasper M. and Karina Pedersen (2007a). "Cyber-campaigning: The character, development and consequences of Danish parties' electioneering in cyber-space", Party Politics, Vol. Under review. Hansen, Kasper M. and Rasmus T. Pedersen (2007b). "Negative Campaigning in a Multiparty System", Accepted with revisions in Scandinavian Political Studies. Hansen, Kasper M., Karina Pedersen, and Dorit Wahl-Brink (2006). "Folketinget 2005 i cyberspace", Tidskriftet Politik, Vol. 9, No. 1, pp Hansen, Kasper M., Rune Slothuus, and Claes H. De Vreese (2007). "Man har et parti. indtil man finder et nyt: Portræt af vælgeren, som skiftede parti", pp Goul Andersen, Jørgen, Johannes Andersen, Ole Borre, Kasper M. Hansen, and Hans Jørgen Nielsen (red.), Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv, Århus. Iyengar, Shanto (1990). "Shortcuts to Political Knowledge: The Role of Selective Attention and Accessibility", pp Ferejohn, John A. and James H. Kuklinski (red.), Information and Democratic Processes, Chicago, University Press of Illinois Press. Jackman, S. and P. M. Sniderman (2006). "The limits of deliberative discussion: A model of everyday political arguments", Journal of Politics, Vol. 68, No. 2, pp Kaid, L. L., M. Postelnicu, K. Landreville, H. J. Yun, and A. G. LeGrange (2007). "The effects of political advertising on young voters", American Behavioral Scientist, Vol. 50, No. 9, pp Kam, C. D. (2007). "When duty calls, do citizens answer?", Journal of Politics, Vol. 69, No. 1, pp Lane, Robert E. (1959). Political Life: How and why do People get involved in Politics. New York, The Free Press. Lau, R. R. and G. M. Pomper (2001). "Negative campaigning by US Senate candidates", Party Politics, Vol. 7, No. 1, pp Lau, R. R. and G. M. Pomper (2002). "Effectiveness of negative campaigning in US senate elections", American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 1, pp Lau, R. R. and G. M. Pomper (2004). Negative Campaigning: An Analysis of U.S Senate Elections. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers Inc. Lau, R. R., L. Sigelman, C. Heldman, and P. Babbitt (1999). "The effects of negative political advertisements: A meta-analytic assessment", American Political Science Review, Vol. 93, No. 4, pp Lee, S. (2006). "An evaluation of nonresponse and coverage errors in a prerecruited probability web panel survey", Social Science Computer Review, Vol. 24, No. 4, pp Lodge, M., M. R. Steenbergen, and S. Brau (1995). "The Responsive Voter - Campaign Information and the Dynamics of Candidate Evaluation", American Political Science Review, Vol. 89, No. 2, pp Miller, Warren E., Arthur H. Miller, and Edward J. Schneider (1980). American National Election Studies Data Sourcebook Cambridge, Harvard University Press. Pedersen, Karina and J. Saglie (2005). "New Technology in Ageing Parties. Internet Use in Danish and Norwegian Parties", Party Politics, Vol. 11, No. 3, pp

14 Price, Vincent and John Zaller (1993). "Who Gets the News? Alternative Measures of News Reception and Their Implications for Research", Public Opinion Quarterly, Vol. 57, pp Sanders, D. and P. Norris (2006). "The impact of political advertising in the 2001 UK general election (vol 58, pg 536, 2006)", Political Research Quarterly, Vol. 59, No. 1, pp Schmitt-Beck, Rüdiger and David Farell (2002). "Do political campaigns matter? Yes, but it depends", pp Farell, David and Rüdiger Schmitt-Beck (red.), Do political campaigns matter? Campaign effects in elections and referendums. Schoen, H. and T. Faas (2005). "When methodology interferes with substance - The difference of attitudes toward E-campaigning and E-voting in online and offline surveys", Social Science Computer Review, Vol. 23, No. 3, pp Siune, Karen (1987). "The Political Role of Mass Media in Scandinavia", Legislative Studies Quarterly, Vol. 12, No. 3, pp Siune, Karen (1995). "Political Advertising in Denmark", pp Kaid, Lynda Lee and Christina Holtz-Bacha (red.), Political Advertising in Western Democracies. Parties & Candidates on Television, London, Sage. Smith, Tom W. (1995). "Trends in Nonresponse Rates", International Journal of Public Opinion Research, Vol. 7, No. 2, pp Sniderman, Paul M., Richard E. Brody, and Philip E. Tetlock (1991). Reasoning and Choice - Explorations in political psychology. Cambridge, Cambridge University Press. Sniderman, Paul M. and Douglas B. Grob (1996). "Innovations in experimental design in attitude surveys", Annual Review of Sociology, Vol. 22, pp Sniderman, Paul M. and Sean M. Theriault (2004). "The Structure of Political Argument and the Logic of Issue Framing", pp Saris, Willem E. and Paul M. Sniderman (red.), Studies in Public Opinion - attitudes, Nonattitudes, Measurement Error, and Change, Princeton, Princeton University Press. Taber, C. S. and M. Lodge (2006). "Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs", American Journal of Political Science, Vol. 50, No. 3, pp Winters, Kristi (2006). The 2005 BES Rolling Campaign Panel Survey Data Current Release. (Access last 16/7-2007) ed. 14

15 Bilag 3 Kommentarer til detaljeret budget To års Ph.d.-stipendium kr. i 12 måneder kr. i 12 måneder ,- kr. Taxameter til Ph.d. 3 år á ,- kr ,- kr. Forskningsophold, konferencer til Ph.d ,- kr. Online panel og eksperimenter (rekruttering) ,- kr. Et års frikøb til hovedansøger Standard FSE takst ,- kr. Seks måneders frikøb til medansøger Standard FSE takst ,- kr. Forskningsudgifter kr. i 73,2 måneder ,- kr. Studentermedhjælper (korrektur, opsætning af survey, klargøring af surveydata, kortlægning af kampagne) 500 timer á 138,- kr. = 3,1 mdr ,- kr. To workshop med hver to udenlandske forskere (se nedenfor) ,- kr. I alt før overhead kr. Overhead 20% jf. ministerielle regler ,- kr. I alt ansøgt om hos FSE ,- kr. Medfinansiering fra KU To års forskningstid hovedansøger 9,6 måneder ,- kr. To års forskningstid medansøger 9,6 måneder ,- kr. Et års Ph.d.-stipendium I 12 måneder ,- kr. Deltagelse i ECPRs og APSAs årlige konferencer Medfinansiering fra TNS-Gallup Online panel og eksperimenter (dataindsamling) Samlet med finansiering I alt kr. x 2 personer x 2 konferencer ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. To workshops I forbindelse med projektet afholdes to workshops, som annonceres bredt. Til hver workshop inviteres to prominente udenlandske forskere inden for feltet for at kommentere på projektets og dets resultater. Til disse udenlandske forskere ansøges om rejse, ophold og forplejning. Desuden inviteres danske såvel som skandinaviske forskere til at deltage. Detaljeret budget for to workshops Flybilletter amerikanske forskere 5.000,- kr. x 2 forskere ,- kr. Flybilletter australsk forsker ,- kr. x 1 forsker ,- kr. Flybilletter svensk forsker 3.000,- kr. x 1 forsker 3.000,- kr. Intern transport til 4 forskere 700,- kr. x 4 forskere 2.800,- kr Overnatning til forskere 5 dage x 1.000,- kr. x 4 forskere ,- kr. Forplejning til forskere 7 dage x 417,- kr. x 4 forskere ,- kr. Frokost, middag, kaffe til deltagere 10 deltagere til begge workshops ,- kr. I alt ,- kr.

Hvordan påvirker valgkampen vælgerne?

Hvordan påvirker valgkampen vælgerne? Hvordan påvirker valgkampen vælgerne? Kasper Møller Hansen Indledning I 1992 konkluderede Lars Bille i Denmark: The 1990 Campaign, at de danske valgkampe er bagud sammenlignet med andre landes valgkampe

Læs mere

Nærmere om projektet og forfatterne

Nærmere om projektet og forfatterne Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Nærmere om projektet og forfatterne www.valg.aau.dk maj 2007 1 1. Om Det Danske Valgprojekt og Valgundersøgelsen 2005

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK KASPER MØLLER HANSEN KARINA KOSIARA-PEDERSEN FOLKETINGS- VALGKAMPEN 2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK KASPER MØLLER HANSEN KARINA KOSIARA-PEDERSEN FOLKETINGS- VALGKAMPEN 2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK KASPER MØLLER HANSEN KARINA KOSIARA-PEDERSEN FOLKETINGS- VALGKAMPEN 2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv Studier i dansk politik

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2014

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2014 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET ANNE S. BINDERKRANTZ JENS PETER FRØLUND THOMSEN MICHAEL BANG PETERSEN Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation

Læs mere

Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse

Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Frederik Hjorth, Ph.D.-stipendiat Senest opdateret: 22. oktober 2013 1 Titel Fagets titel er Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse. Faget

Læs mere

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Foråret 2015

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Foråret 2015 OFFENTLIG POLITIK OG ØKONOMI INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET RUNE STUBAGER LENE AARØE CHRISTOPH ARNDT Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation

Læs mere

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2011

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2011 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET ASBJØRN SKJÆVELAND RUNE SLOTHUUS RUNE STUBAGER Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2011

Læs mere

Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse

Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse Frederik Hjorth, Ph.D.-stipendiat Senest opdateret: 11. december 2013 1 Titel Fagets titel er Politisk adfærd: Vælgeradfærd og holdningsdannelse. Faget

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Framing af spørgsmål Om hvad vi kan lære fra systematisk variation i spørgsmålsformuleringer

Framing af spørgsmål Om hvad vi kan lære fra systematisk variation i spørgsmålsformuleringer Framing af spørgsmål Om hvad vi kan lære fra systematisk variation i spørgsmålsformuleringer Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Dansk Selskab for Surveyforskning 21. marts 2017

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, efteråret 2013 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Balance og upartiskhed i den politiske journalistik

Balance og upartiskhed i den politiske journalistik Projektbeskrivelse Forskningspulje om public service medier, herunder de særligt afsatte ph.d.-midler Erik Albæk (SDU) og Claes de Vreese (SDU og UvA) Balance og upartiskhed i den politiske journalistik

Læs mere

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk OVERSKRIFT: Borgerne lukker af for gode argumenter, når politikerne strides MANCHET: Når politiske partier

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik Aktører II: Eliter Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 30 Eksamen Arbejder på ekstra vejledning Intet er fastlagt endnu Dato for reeksamen Mandag den 27. februar Aflevering, hjemmeopgave kl. 12.00

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Kursusplan for faget "Almen statskundskab" i foråret 2017

Kursusplan for faget Almen statskundskab i foråret 2017 Kursusplan og pensum Almen Statskundskab (AS) Forår 2017 Kursusplan for faget "Almen statskundskab" i foråret 2017 Uge Emne Pensum Hovedpunkter VIP uge 6 Hvad er almen statskundskab? Goodin & Klingemann

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 PENSUM OG UNDERVISNINGSPLAN Undervisere: Johanne Grøndahl Glavind og Morten Jakobsen Pensumliste (alt pensum købes i PB en grundbog + materialesamling)

Læs mere

KONFERENCEPROGRAM. 1. Åbning

KONFERENCEPROGRAM. 1. Åbning KONFERENCEPROGRAM For Penge- og Pensionspanelets konference om kundebehov og valgfrihed på pensionsområdet. Tid og sted: Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K, den 30. oktober, kl. 9-16.

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Datadokumentation for Valgundersøgelserne, Referencer Introduktion Teknisk rapport... 6

Datadokumentation for Valgundersøgelserne, Referencer Introduktion Teknisk rapport... 6 Datadokumentation for Valgundersøgelserne, 1971-2011 Indholdsfortegnelse 1. Referencer... 2 2. Introduktion... 4 3. Teknisk rapport... 6 3.1. Design og dataindsamling... 6 3.2. Population og repræsentativitet...

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Er kvaliteten lavere i data indsamlet blandt etniske minoriteter

Læs mere

Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet

Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet Efficiency og Effectiveness i Survey Research Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet Disposition Personlig baggrund og erfaring Survey research og IT Efficiency: doing things right Effectiveness: doing

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Pensumkatalog. for. Tilvalgsfag i Journalistik. Forårssemesteret 2009

Pensumkatalog. for. Tilvalgsfag i Journalistik. Forårssemesteret 2009 Pensumkatalog for Tilvalgsfag i Journalistik Forårssemesteret 2009 For alle fag gælder det, at der kan forekomme ændringer inden semesterstart. 1 Indholdsfortegnelse Mediesprog Medieret kommer senere Journalistisk

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 Hvordan leder man egenkontrol? Michel Foucault Conduct of conduct Ledelse af selv-ledelse

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne politica, 47. årg. nr. 1 2015, 5-23 Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen og Martin Vinæs Larsen Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes

Læs mere

To be or not to be negative?

To be or not to be negative? D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale v. Institut for Statskundskab Christopher Mortensen To be or not to be negative?

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Etiske og praktiske overvejelser

Etiske og praktiske overvejelser Etiske og praktiske overvejelser Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Eksamen og vejledning Dato for aflevering: 2. juni, klokken 12.00 Vejledning I: I dag, efter klokken 13 Send mig hvad

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Anmeldelse. Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen, Styring og motivation i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.

Anmeldelse. Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen, Styring og motivation i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. Anmeldelse Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen, Styring og motivation i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. I bogen Styring og motivation i den offentlige sektor fremlægger

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Lektionsplan, Metode 1

Lektionsplan, Metode 1 Lektionsplan, Metode 1 Nr. Dato Indhold forelæsning Indhold øvelse EDBøvelser Projekt Antal sider Pensum Videnskabelig viden, videnskabelige problemstillinger og researchdesign 1 2 3 NB Fre 29/8 Videnskabelig

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Det demokratiske (missing?) link Status og fremsyn for de danske politiske partier

Det demokratiske (missing?) link Status og fremsyn for de danske politiske partier Program for politikugen 2008 Det demokratiske (missing?) link Status og fremsyn for de danske politiske partier Institut for Statskundskab Syddansk Universitet 1 0. Indhold 1. Årets politikuge 1. Forberedelse

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter 30 år efter Jordskredsvalget Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen Decembervalget 1973: 30 år efter Rune Stubager Ændrede skillelinjer siden 1960'erne? Lars Bille Tre nye partier? Elizabeth P. Klages Populisme

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina university of copenhagen For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2012 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

Martin Vinæs Larsen Cand.scient.pol MartinVinaes.github.io March 30, 2017

Martin Vinæs Larsen Cand.scient.pol MartinVinaes.github.io March 30, 2017 Martin Vinæs Larsen Cand.scient.pol MartinVinaes.github.io March 30, 2017 CONTACT Department of Political Science Office: (+45) 35 32 46 37 University of Copenhagen Mobile: (+45) 60 71 65 45 Øster Farimagsgade

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Negativ og personfokuseret kampagneretorik. Partiernes kommunikation og mediernes dækning ved folketingsvalg 1994-2011

Negativ og personfokuseret kampagneretorik. Partiernes kommunikation og mediernes dækning ved folketingsvalg 1994-2011 Christian Elmelund-Præstekær og Helle Mølgaard Svensson Negativ og personfokuseret kampagneretorik. Partiernes kommunikation og mediernes dækning ved folketingsvalg 1994-2011 Valgkampen i 2011 skulle angiveligt

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

MODEEFFEKTER WEB, PAPIR OG TELEFON. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1

MODEEFFEKTER WEB, PAPIR OG TELEFON. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 MODEEFFEKTER WEB, PAPIR OG TELEFON 1 INDSAMLINGSMETODER Fokus på Webbaserede surveys: Skiller de sig (negativt) ud ift. traditionelle modes? Dårligere kvalitet grundet sløseri i besvarelserne? Hvad viser

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere