AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA"

Transkript

1 AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at: tilgå ("Websitet"), et website drevet af Expedia, Inc., som er et selskab beliggende i staten Washington med adresse th Ave NE, Bellevue, WA 98004, United States of America ("Expedia"), samt de rejseservices, der er til rådighed på dette Website; markedsføre Websitet over for deres kunder; foretage bookinger på vegne af disse kunder; og optjene markedsføringshonorarer fra Expedia, i overensstemmelse med nedenstående vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset hertil: Kapitel 1 - Programmets Vilkår Kapitel 2 - Progammets Honorarer og Betalingsbetingelser Kapitel 3 - Programmets Retningslinjer og eventuelle meddelelser eller øvrige betingelser, som der måtte være henvist i nærværende dokument (under ét benævnt "Aftalen"). Ved "du" og "Tilknyttede" forstås i denne Aftale enhver rejseagent og/eller enhver repræsentant for nogen rejseagent, der tilgår dette Website og/eller søger om optagelse i Programmet, og enhver deltager i Programmet. Læs venligst Aftalen grundigt. Med dit kryds nedenfor erklærer du over for Expedia, at: du har læst denne Aftale og forstår de vilkår og betingelser, der er anført heri; du og Tilknyttede anerkender at være bundet af denne Aftale uden ændringer i forhold til den danske Rejseagents deltagelse i Programmet; og at du har den nødvendige bemyndigelse og de nødvendige beføjelser til at indgå denne Aftale og forpligte Tilknyttede. De oplysninger, der er indeholdt heri og på Programmets Website, udgør en opfordring fra Expedias side til at fremsætte tilbud. Det er ikke et tilbud, der kan accepteres af Tilknyttede. Med dit kryds nedenfor anses du at have afgivet et tilbud om at deltage i Programmet på de vilkår og betingelser, der er anført i denne Aftale. Aftalen indgås pr. den dato, hvor du af Expedia får udstedt en Tilknyttedes Trackingkode i overensstemmelse med Aftalen (som beskrevet nedenfor) ("Ikrafttrædelsesdatoen"), mellem Expedia og det rejsebureau, du repræsenterer, og som du har defineret nærmere over for Expedia gennem dette Website ved at udfylde ansøgningsblanketten på denne side ("Tilknyttede") og vil være fuldt ud gældende, indtil Aftalen opsiges i overensstemmelse med vilkårene heri ("Aftalens Løbetid"). 1

2 Du giver hermed afkald på alle rettigheder til at bestride gyldigheden eller retskraften af de aftaler, der indgås på Websitet, med påstand om, at den pågældende aftale er indgået elektronisk i stedet for i papirform og/eller påført underskrift og segl. Denne Aftale kan downloades eller tilgås på https://access.expedia.com/content/agency/documents/expedia-ta-affiliation-agreement-dk.pdf og Tilknyttede anbefales at printe og opbevare en kopi af Aftalen til eget brug. 2

3 KAPITEL 1 - PROGRAMMETS VILKÅR DEFINITIONER "Tilknyttedes Konto(/Konti)" betyder den konto, som Tilknyttede tilgår ved brug af det individuelle login og password, som Tilknyttede har fået tildelt af Expedia, og hvormed Tilknyttede via Websitet kan tilgå reserveringssystemet; "Tilknyttedes Trackingkode" betyder den individuelle identifikationskode startende med "[*SW*]", som hører til Tilknyttedes Konto/Konti og anvendes af Tilknyttede, og som Expedia bruger til at følge Tilknyttedes Transaktioner med. "Bookingblanket" betyder den blanket, Kunden skal udfylde for at bekræfte Transaktioner, og som har den udformning, der ses i den "Bookingblanket - Prøve", som er vedhæftet Retningslinjerne, eller sådan anden udformning, som Tilknyttede måtte udarbejde, dog således at blanketten altid som minimum skal indeholde de oplysninger, der er anført i Prøvebookingblanketten. "Kunde" betyder en enkeltperson, som Tilknyttede i løbet af Aftalens Løbetid udfører en Transaktion på Websitet for. "Kundeoplysninger" betyder oplysninger om Kunder, som Tilknyttede leverer til Expedia i forbindelse med kunde- og opfyldelsesservices i medfør af denne Aftale. "Promotionmateriale fra Expedia" betyder promotionmateriale af mærket "Expedia" eller sådant øvrigt materiale, som Expedia til enhver tid måtte udlevere til Tilknyttede; "Markedsføringshonorarer" har den betydning, der er anført i nærværende Aftales Kapitel 2, pkt. A1; "Transaktion(er)" betyder den Tilknyttedes booking af rejseservices på Websitet på vegne af Kunder. A. TILKNYTTEDES FORPLIGTELSER 1 Markedsføring. Tilknyttede skal under hele Aftalens Løbetid, hvor Tilknyttede finder det relevant for sine Kunder i butikken: (i) aktivt markedsføre og promovere Websitet og de rejseprodukter og -services, der er til rådighed på Websitet, over for sine Kunder i butikken; og (ii) fremvise eventuelt udleveret Promotionmateriale fra Expedia med henblik på at generere flest mulige Transaktioner fra Kunder på Websitet. 2 Tilgang til Website. Tilknyttede skal tilgå og anvende Websitet på en måde, der er i overensstemmelse med Expedias til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Den aktuelle version af disse kan ses i Kapitel 3 - "Programmets Retningslinjer " ("Retningslinjerne"). Tilknyttede anerkender og accepterer, at manglende overholdelse af Retningslinjerne, Expedias anvisninger om tilgang til Websitet eller nogen anden anvisning fra Expedia vil medføre bortfald af alle eller enkelte af de Markedsføringshonorarer, som Tilknyttede ellers ville oppebære, herunder, men ikke begrænset hertil, hvis Expedia ikke finder, at de relevante Transaktioner umiddelbart kan forbindes med Tilknyttedes tilgang til Websitet, og at Tilknyttede i sådanne tilfælde ikke har noget krav på at modtage sådanne honorarer. 3 Brug af Tilknyttedes Konto. Tilknyttede må kun bruge Tilknyttedes Konto til at tilgå Websitet og indtaste Kundeoplysninger med det formål at booke rejseservices på vegne af Kunder. Tilknyttede skal beskytte sine kontooplysninger, herunder Tilknyttedes Trackingkode, og skal føre tilsyn med - og har det 3

4 fulde ansvar for - enhver brug af Tilknyttedes Konto, uanset om den bruges af Tilknyttede selv eller nogen anden person. Tilknyttede er ansvarlig over for Expedia for ethvert beløb, som Tilknyttede måtte have undladt at opkræve i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale og Expedias salgs- og leveringsbetingelser, som disse til enhver tid måtte være tilgængelige på Websitet ("Betingelser for Brug"). Tilknyttede skal sørge for, at Kundeoplysninger og alle andre oplysninger, der indgives til Websitet, er korrekte og fuldstændige. 4 Kundekontrakter. Tilknyttede skal forud for gennemførelsen af en Transaktion: (i) over for Kunderne klart tilkendegive, at rejseservicen udbydes til Kunden af den pågældende rejseudbyder direkte, og må ikke ved skiltning eller andet kommunikere noget, som eksplicit eller implicit giver det modsatte indtryk; (ii) over for Kunden klart tilkendegive, at et eventuelt gebyr, som Tilknyttede måtte opkræve for formidling af Transaktionen, (et "Bookinggebyr"), opkræves af og til Tilknyttede, og ikke Expedia; (iii) orientere Kunden om Betingelserne for Brug, Persondatapolitikken og eventuelle andre vilkår og betingelser, der måtte være gældende for den pågældende Transaktion ("Vilkårene") som anført i en Bookingblanket, og indhente bekræftelse på, at Kunden har læst og accepteret disse; (iv) give Kunden korrekt og fyldestgørende beskrivelse af de rejseservices, som Transaktionen vedrører, således som disse er beskrevet på Websitet; (v) give Kunden korrekt og fyldestgørende orientering om eventuelle begrænsninger og restriktioner, der måtte gælde i forhold til de pågældende rejseservices, herunder, men ikke begrænset hertil, hvorvidt det er muligt at foretage afbestilling eller ændringer, og i givet fald med hvilke konsekvenser; (vi) sørge for, at Kunden underskriver Bookingblanketten; (vii) sikre sig, at Kunden underskriver Bookingblanketten; (vii) sikre sig, at Kunden har tilstrækkelige midler til at betale Transaktionsomkostningerne; og (viii) sørge for, at fluebenet ved tilvalg af rejseforsikring fjernes, således at rejseforsikring til Kunden ikke er inkluderet som en del af Transaktionen. Tilknyttede er ansvarlig for den underskrevne Bookingblanket i mindst 7 år efter den dato, hvor Transaktionen foretages, og skal på anmodning tilstille Expedia kopi af samme. Tilknyttede må ikke, hverken skriftligt eller mundtligt, give Kunden nogen garantier, der ligger ud over eller modsiger Vilkårene, herunder, men ikke begrænset hertil, love opfyldelse af eventuelle særlige ønsker. Tilknyttede er selv og alene ansvarlig for enhver indeståelse, eller enhver bekræftelse på opfyldelse af eventuelle særlige ønsker, som denne måtte have givet Kunden uden forudgående skriftlig godkendelse fra Expedia. 5 Meddelelser til Kunder og klager fra Kunder. Tilknyttede skal inden 24 timer efter modtagelse: (i) videregive enhver oplysning modtaget fra Expedia vedrørende en Transaktion (f.eks. fra Expedia med bekræftelse på booking og øvrige kundesupportmeddelelser) til Kunden, uden at ændre eller slette noget; og (ii) videregive alle meddelelser (f.eks. yderligere bookinganmodninger og øvrige kundeserviceforespørgsler) eller klager (herunder eventuelle klager indgivet til klagenævn eller andre instanser) modtaget fra Kunden vedrørende en Transaktion. Tilknyttede skal i særdeleshed orientere Kunden om eventuelle gebyrer for annullering eller ændringer, hvis Kunden ønsker at annullere eller ændre Transaktionen. Tilknyttede er selv og alene ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser mellem de annulleringspolitikker, som Expedia har meddelt Tilknyttede, og dem, som Tilknyttede har meddelt Kunden. Tilknyttede skal senest tre (3) dage efter modtagelsen af en eventuel klage, et krav eller et søgsmål fra en Kunde underrette Expedia herom. Tilknyttede anerkender og accepterer Expedias ret til at søge sådanne klager, kraveller søgsmål afgjort eller forligt med Kunden direkte. Tilknyttede skal i så fald, for Expedias regning, give Expedia de oplysninger og den bistand i øvrigt, som Expedia med rimelighed måtte have brug for i den henseende, og Tilknyttede må i så fald ikke selv foretage sig noget i forhold til klagen, kravet eller søgsmålet, medmindre Tilknyttede efter loven har pligt til dette. Lykkes det Expedia at forlige sagen, skal Tilknyttede samarbejde fuldt ud med henblik på forligets gennemførelse, herunder, men ikke begrænset hertil, underskrive ethvert dokument, som Expedia med rimelighed måtte anse for nødvendigt til formålet. Tilknyttede anerkender og accepterer, at Expedia ikke 4

5 har noget ansvar over for Tilknyttede i forhold til eventuelle klager, krav eller søgsmål vedrørende nogen Transaktion, hvor Tilknyttede ikke agerer i overensstemmelse med dette pkt. A5. 6 Kundefordele. Tilknyttede må ikke selv gøre brug af eventuelle fordele, som af Expedia eller dennes leverandører tilbydes Kunderne ("Kundefordele"), herunder, men ikke begrænset til: bonuspoint eller eventuelle værdi- eller rabatkuponer eller øvrige tilbud i forbindelse med bestemte bookinger, som måtte blive tilbudt i forbindelse med bookingen. Tilknyttede skal, hvis nødvendigt, hjælpe Kunderne med at indløse og gøre brug af eventuelle Kundefordele, som måtte være gældende for den pågældende Transaktion. 7 Kundepleje. Tilknyttede er ansvarlig for umiddelbar kundeservice i forbindelse med Transaktioner og skal medvirke til, at Kunderne modtager de oplysninger, der gives på Websitet, angående en given Transaktion. Tilknyttede skal ydermere medvirke til, at Kunden fra Expedia modtager kundepleje og -support i forbindelse med ændring eller annullering af bookinger eller andet, som ikke kan ske via Websitet. 8 Svig. Tilknyttede er selv og alene ansvarlig for, og skal holde Expedia skadesløs for ethvert tab, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med, svigagtigt eller øvrigt misbrug af kreditkort anvendt til gennemførelse af Transaktioner, uanset om sådanne kreditkort måtte tilhøre Tilknyttede, Kunden eller nogen anden person. 9 Almindelige bestemmelser. Hverken Tilknyttede eller dennes ansatte, samarbejdspartnere eller agenter må under nogen omstændigheder (i) uden Expedias skriftlige samtykke henvise eller forsøge at henvise til Expedia eller Programmet i: publikationer, offline- eller online-annoncer; uopfordrede henvendelser, herunder pr. fax, , SMS og MMS; chat m.v., eller (ii) gennemføre eller søge at gennemføre nogen Transaktioner uden Kundens vidende og samtykke. 10 Overholdelse af loven. Tilknyttede skal overholde alle til enhver tid gældende love, der har relevans for udøvelsen af dennes forpligtelser i medfør af denne Aftale, herunder, men ikke begrænset hertil, enhver lovgivning vedrørende licens til udøvelse af virksomhed som rejseagent. Dette kan indebære, at Tilknyttede skal foretage anmeldelse til Rejsegarantifonden. 11. Kampagner. Expedia kan fra tid til anden iværksætte kampagneaktiviteter, herunder lodtrækninger og konkurrencer rettet mod Tilknyttede eller denns ansatte og/eller medarbejdere. Tilknyttede accepterer, at Expedia må iværksætte sådanne aktiviteter, når disse aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældenderegler. B. EXPEDIAS FORPLIGTELSER 1 Tilknyttedes Ansøgning, Tilknyttedes Konto og Tilknyttedes Trackingkode. Efter Tilknyttedes indlevering af ansøgning om deltagelse i Programmet, og efter Expedias udførelse af en indledende gennemgang af Tilknyttedes ansøgning, som Expedia til enhver tid efter eget skøn måtte finde nødvendigt, ("Gennemgang af Ansøgningen"), skal Expedia, hvis gennemgangen har givet tilfredsstillende resultat, pr. udstyre Tilknyttede med en konto ("Tilknyttedes Konto") og en trackingkode ("Tilknyttedes Trackingkode"). 2 Adgang til Websitet. Expedia skal give Tilknyttede adgang til Websitet, således at Tilknyttede kan levere de markedsføringsservices, der er beskrevet i pkt. A1. 5

6 3 Promotionmateriale fra Expedia. Expedia skal under hele Aftalens Løbetid tilstille Tilknyttede sådant Promotionmateriale, som Expedia til enhver tid efter eget skøn måtte ønske. Expedia kan til enhver tid introducere eller tilbagekalde Promotionmateriale til brug for Tilknyttede. 4 Tildeling af licens fra Expedia. Expedia tildeler hermed, med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne Aftale, Tilknyttede en begrænset, ikke-eksklusiv og genkaldelig licens til i sin butik at fremvise sådant Promotionmateriale, som Expedia til enhver tid måtte stille til rådighed for Tilknyttede, samt til at kopiere Bookingblanketten og de bookingbekræftelses- s, som Expedia har sendt til Tilknyttede, til brug i forbindelse med Kunder, som har gennemført en Transaktion på Websitet. 5 Kundesupport og opfyldelse. Expedia skal gøre alle forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på at levere, eller foranledige levering af, kundesupport og opfyldelsesservices til Tilknyttede og til Kunder inden for de samme tidspunkter og på samme niveau for service og funktionalitet, som Expedia leverer, eller foranlediger levering af, sådan kundesupport og opfyldelsesservices til kunder, som inden for samme geografiske region booker uden for Programmet. Tilknyttede anerkender, at Expedia forbeholder sig ret til efter eget skøn at nægte en Kunde kunde-/opfyldelsesservices, herunder, men ikke begrænset hertil, i tilfælde af: (i) at den relevante kreditkortudsteder afviser betaling; (ii) at kreditkortets ægthed eller gyldighed ikke kan bekræftes; (iii) at kortholder ikke kan verificeres; og (iv) pga. tidligere erfaringer med Kunden hos Expedia og/eller Expedia, Inc. (Delaware) eller nogen enhed, som er direkte eller indirekte kontrolleret af Expedia, Inc. (Delaware) ( "Selskaber i Expedia- Koncernen"). 6 Ejerskab af Kundeoplysninger. I forholdet mellem parterne anses Kundeoplysninger for ejet af Expedia. Enhver rettighed til, adkomst til og ejerskab af Kundeoplysningerne tilfalder Expedia. C. AFTALENS LØBETID. Denne Aftale træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen og vil, medmindre den opsiges eller ophører forinden i overensstemmelse med bestemmelserne heri, forblive i kraft fra Ikrafttrædelsesdatoen og indtil den opsiges af én af parterne i overensstemmelse med pkt. E. D. WEBSITE OG EXPEDIA-INDHOLD 1 Expedias ejerskab af Websitet, Expedia-Kendetegn og Expedia-indhold. Expedia ejer alle immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset hertil, alle ophavsrettigheder, patenter, varemærker og erhvervshemmeligheder) til, på og i forbindelse med (i) alle versioner af Websitet og (ii) Expedia-Kendetegnene. Ved "Expedia-Kendetegn" forstås Expedias firmanavne, varemærker, servicemærker og/eller visuelle gengivelser af samme, herunder logoer, designs, symboler, ordmærker, billeder, farver og farvekombinationer, visuelt udtryk, og øvrige navnerettigheder, eller andre ejerskabskendetegn ejet eller anvendt af Expedia. Tilknyttede anerkender, at Websitet, Expedia-indhold og Expedia-Kendetegnene ejes af Expedia, og at Tilknyttedes brug af disse i forbindelse med denne Aftale kommer Expedia til gode, og at intet i denne Aftale giver Tilknyttede nogen form for ejerskab over elementerne i Websitet, Expedia-indhold eller Expedia-Kendetegnene. 2 Beskyttelse af Indhold. Expedia-Websitet og al bagvedliggende teknologi og infrastruktur ejes af Expedia eller Selskaber i Expedia-Koncernen. Tilknyttede må derfor ikke, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Expedia (hvilket Expedia helt efter eget skøn kan vælge at give eller nægte), hverken direkte eller indirekte, og uanset om andet måtte være anført heri: (a) tilgå, gennemsøge, udtrække information, crawle eller overvåge Websitet eller kopiere, udskille, anvende, modificere, eller ændre formålet med noget indhold eller nogen oplysninger (herunder, men ikke begrænset hertil, pris- eller rådighedsoplysninger om noget rejseprodukt eller -service), uanset formålet hermed eller midlet dertil 6

7 (f.eks. robot, eller nogen anden automatiseret eller manuel proces, der foretager ovenstående); eller (b) deep-linke til nogen del af Websitet. Tilknyttede må heller ikke hverken direkte eller indirekte: (i) bryde restriktionerne i eventuelle forbud mod brug af automatiserede processer på Websitet eller omgå eller undvige eventuelle foranstaltninger iværksat med henblik på at hindre eller begrænse adgangen til Websitet, herunder indholdet og oplysningerne på samme; eller (ii) foretage nogen handling, som efter Expedias opfattelse lægger eller ville kunne lægge en urimeligt eller uforholdsmæssigt stor belastning på Websitets teknologi eller infrastruktur. 3 Beskyttelse af Varemærker. Tilknyttede må ikke, bortset fra som tilladt ved den i pkt. B4 ovenfor tildelte licens, (direkte eller indirekte) - og forpligter sig til ikke (direkte eller indirekte) at anvende, vise eller henvise til - nogen URL, kendetegn, varemærke, logo eller branding tilhørende Expedia eller Selskaber i Expedia-Koncernen på nogen som helst måde (herunder, men ikke begrænset hertil, i meta-tags, søgemaskineannoncering, markedsføring eller optimering, nogen anden online- eller offline-markedsføring eller annoncering, pressemeddelelser, etc.) uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Expedia eller de relevante Selskaber i Expedia-Koncernen, som Expedia eller de pågældendee Selskaber i Expedia-Koncernen helt efter eget skøn kan vælge at give eller nægte. Expedia eller Selskaber i Expedia- Koncernen forbeholder sig enhver rettighed, som ikke er udtrykkeligt givet heri. Tilknyttede anerkender og accepterer, at enhver overtrædelse af dette pkt. D3 vil påføre Expedia og/eller Selskaber i Expedia- Koncernen uoprettelig skade og medføre erstatningskrav, som kun vanskeligt eller endog umuligt lader sig opgøre. Tilknyttede accepterer, at bestemmelserne i pkt. D3 kan håndhæves ved anlæggelse af sag ved enhver kompetent domstol, uden præjudice for og i tillæg til Expedias og/eller Selskaber i Expedia- Koncernens ret til erstatning eller øvrige beføjelser ved sådan misligholdelse. E. OPSIGELSE; FORPLIGTELSER VED OPSIGELSE 1 Denne Aftale kan af Expedia, helt efter Expedias eget skøn og uden begrundelse, hæves ved skriftlig meddelelse og af en hvilken som helst årsag, herunder udfaldet af Expedias Gennemgang af Ansøgningen. Aftalen kan af Tilknyttede opsiges med 30 dages skriftligt varsel over for Expedia. De af dette punkt følgende rettigheder og beføjelser er ikke udtømmende, og yderligere rettigheder og beføjelser vil kunne gøres gældende i medfør af lovbestemmelser eller denne Aftale i øvrigt. 2 Hver part kan i tillæg til øvrige rettigheder og beføjelser og ved skriftlig meddelelse til den anden part opsige Aftalen af følgende årsager: (i) hvis nogen af parterne tages under likvidations- eller konkursbehandling; (ii) hvis nogen af parterne erklæres insolvent, enten i forbindelse med konkurs eller anden retlig behandling; (iii) hvis nogen af parterne indgår aftale med kreditorer på grund af den pågældende parts manglende betaling af eller evne til at betale sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder; eller (iv) hvis der for hele eller nogen del af en parts virksomhed udpeges tilsyn, administrator, bobestyrer, kurator eller lignende. 3 Enhver meddelelse om misligholdelse af denne Aftale skal være tydeligt mærket "MEDDELELSE OM MISLIGHOLDELSE" og, hvis modtageren er Expedia, sendes med kopi til Expedias juridiske afdeling, att. den juridiske chef. 4 Ved ophør af nærværende Aftale, uanset årsagen hertil: (i) skal Tilknyttede øjeblikkeligt ophøre med brugen af Tilknyttedes Trackingkode og Promotionmaterialet fra Expedia; og (ii) vil Tilknyttedes Konto øjeblikkeligt blive lukket af Expedia. 5 Følgende bestemmelser vil, uanset om andet måtte være anført heri, fortsat være gældende også efter ophøret af denne Aftale: Aftalens pkt. F1-F3 og G-M (alle inklusive). 7

8 F. OPLYSNINGER OG INDESTÅELSER 1 Hver af parterne oplyser og indestår herved som følger: (i) at den pågældende part, i det omfang denne er et selskab, er behørigt organiseret og gyldigt eksisterende i henhold til lovgivningen på det sted, hvor det er registreret, og har fuld selskabsmæssig beføjelse og den fornødne bemyndigelse til at indgå og opfylde denne Aftale; (ii) at den pågældende part er behørigt bemyndiget til at indgå og opfylde denne Aftale; (iii) at denne Aftale er juridisk bindende for den pågældende part og kan håndhæves i overensstemmelse med vilkårene heri; og (iv) at den pågældende parts indgåelse og opfyldelse af denne Aftale hverken strider mod nogen anden aftale, noget andet forhold eller nogen anden overenskomst, skriftlig såvel som mundtlig, som den pågældende part måtte være part i eller i øvrigt bundet af, eller nogen lov eller regulering fastsat af nogen domstol, statslig eller administrativ myndighed eller andet organ, hvis jurisdiktion den pågældende part måtte være underlagt. 2 Tilknyttede oplyser og indestår herved som følger: (i) at Tilknyttede er et rejsebureau underlagt og drevet i overensstemmelse med alle gældende amerikanske statslige, territoriale og/eller føderale love; (ii) at Tilknyttede har alle nødvendige licenser, tilladelser og dokumentation for at udøve virksomhed som rejsebureau; (iii) at den person, som indgår denne Aftale på vegne af Tilknyttede, har den fornødne bemyndigelse til at indgå Aftalen og forpligte Tilknyttede til at opfylde sine forpligtelser i medfør af samme, og nævnte person oplyser og indestår også herfor på egne vegne; og (iv) at hverken Tilknyttede eller nogen ejere af Tilknyttede er registreret i eller hjemmehørende i et land, for hvilket der af det amerikanske finansministeriums Treasury Office of Foreign Asset Control ("OFAC") er iværksat økonomiske eller handelsmæssige sanktioner, eller står anført på listen over "Specially Designated Nationals", "Special Designated Global Terrorists", "Blocked Persons" eller lignende inden for rammerne af OFAC-sanktionerne. 3 De oplysninger, indeståelser og garantierklæringer, der er anført i denne Aftale, er fortsættende og anses for afgivet af hver part ved indgåelsen af denne Aftale og til enhver tid derefter. G. BEGRÆNSET GARANTI. Medmindre andet er udtrykkeligt anført heri, afgiver ingen af parterne, i det efter loven videst mulige omfang - og Tilknyttede anerkender, at Expedia ikke har afgivet - nogen oplysninger eller indeståelser, betingelser eller øvrige vilkår, udtrykkelige såvel som underforståede efter lov, sædvaneret, kutyme eller på anden vis vedrørende Websitet, herunder, men ikke begrænset hertil, en eventuel underforstået garanti for tilfredsstillende kvalitet, salgbarhed eller brugsegnethed til noget bestemt formål, og begge parter fraskriver sig hermed udtrykkeligt alle sådanne oplysninger, indeståelser, betingelser eller øvrige vilkår. H. SKADESLØSHOLDELSE. Tilknyttede skal for egen regning og på Expedias anmodning tage til genmæle imod ethvert krav eller søgsmål, som af tredjemand måtte blive rejst eller anlagt mod Expedia, Selskaber i Expedia-Koncernen og tilknyttede selskaber, samt alle disses respektive ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, ansatte, licenstagere, agenter og uafhængige samarbejdspartnere; (i) opstået som følge af eller i forbindelse med Tilknyttedes brug af Tilknyttedes Konto; (ii) opstået som følge af eller i forbindelse med oplysninger indleveret til Websitet af Tilknyttede; (iii) opstået som følge af eller i forbindelse med eventuel misligholdelse af pkt. A ovenfor; (iv) opstået som følge af eller i forbindelse med Tilknyttedes behandling af data, fortegnelser og oplysninger i henhold til pkt. A ovenfor; (v) opstået, direkte eller indirekte, som følge af eller i forbindelse med svigagtig brug af kreditkort som anført i pkt. A ovenfor; (vi) opstået som følge af nogen påstand, som - hvis den er sand - betyder, at en indeståelse, oplysninger eller garantiforpligtelse fremsat af Tilknyttede i denne Aftale er misligholdt; (alle sådanne krav under ét benævnt "Krav, der kan tilskrives Tilknyttede"), 8

9 og Tilknyttede skal holde Expedia og Selskaber i Expedia-Koncernen og tilknyttede selskaber skadesløse for alle rimelige omkostninger, skadeserstatninger og honorarer, som Expedia og Selskaber i Expedia- Koncernen måtte skulle afholde i sådan anledning, herunder, men ikke begrænset hertil, advokatsalærer (på advokat-klient basis) og honorarer til øvrige professionsudøvere. Expedia er berettiget til at godkende Tilknyttedes valg af advokat til imødegåelse af Krav, der kan tilskrives Tilknyttede. Expedia skal, så hurtigt det med rimelighed er muligt, skriftligt underrette Tilknyttede om sådanne Krav, der kan tilskrives Tilknyttede, og, for Tilknyttedes regning, i rimeligt omfang bistå Tilknyttede med oplysninger og assistance til imødegåelse af sådanne krav. Tilknyttede er ikke uden skriftligt samtykke fra Expedia berettiget til at indgå forlig om sådanne krav, hvis forliget indgås som følge af eller led i nogen strafferetlig sag, søgsmål eller procedure eller indeholder en klausul om, eller nogen indrømmelse eller erkendelse af, nogen form for ansvar eller forseelse (i eller uden for kontrakt eller på nogen anden vis) fra Expedias eller Selskaber i Expedia-Koncernens side eller på anden måde indebærer en forpligtelse for Expedia eller Selskaber i Expedia-Koncernen til at foretage eller afstå fra nogen væsentlig handling (som f.eks. betaling af vederlag). I. ANSVARSBEGRÆNSNING. UNDTAGEN I TILFÆLDE, HVOR EN PART MÅTTE VÆRE ANSVARLIG FOR KRAV FRA TREDJEMAND SOM ANFØRT I PKT. H, ELLER HVOR EN PART MÅTTE HAVE MISLIGHOLDT PKT. J, ELLER HVOR TILKNYTTEDE MÅTTE HAVE MISLIGHOLDT PKT. A4, ER INGEN AF PARTERNE ELLER NOGEN PARTS TILKNYTTEDE SELSKABER, I DET EFTER LOVEN VIDEST MULIGE OMFANG, UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER OVER FOR DEN ANDEN PART ELLER DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOGET DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER ACCESSORISK TAB ELLER SKADE, UANSET ARTEN, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, SELV IKKE I TILFÆLDE, HVOR DEN PÅGÆLDENDE PART MÅTTE VÆRE ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANT TAB ELLER SÅDAN SKADE KUNNE OPSTÅ. FORANSTÅENDE GÆLDER UANSET NOGENS PARTS EVENTUELLE UAGTSOMHED ELLER ANDEN FEJL, OG UANSET OM SÅDANT ERSTATNINGSANSVAR MÅTTE GØRES GÆLDENDE INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT, MED PÅSTAND OM UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR ANSVAR. EXPEDIA OG/ELLER SELSKABER I EXPEDIA-KONCERNEN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVER FOR TILKNYTTEDE ELLER NOGEN TREDJEMAND IFALDE ANSVAR FOR: (I) NOGEN SKADE, DER MÅTTE FØLGE AF FEJL I ELLER AFBRYDELSE AF WEBSITET; ELLER (II) BELØB STØRRE END DET SAMLEDE BELØB, EXPEDIA MÅTTE HAVE BETALT. INTET I DENNE AFTALE BEGRÆNSER NOGEN AF PARTERNES ANSVAR FOR: (A) PERSONSKADE ELLER DØDSFALD SOM FØLGE AF UAGTSOMHED; ELLER (B) SVIG. J. FORTROLIGHED; KOMMUNIKATION MED MEDIER, DATABESKYTTELSE 1 Såvel Expedia som Tilknyttede vil under udførelsen af deres respektive forpligtelser i henhold til denne Aftale videregive fortrolige og ejendomsretligt beskyttede oplysninger til den anden. Parterne er enige om, at den part, der fra den anden måtte modtage sådanne fortrolige og ejendomsretligt beskyttede oplysninger, må alene anvende disse til de formål, som de blev videregivet for, og må ikke videregive sådanne fortrolige oplysninger til tredjemand, ligesom den pågældende modtager også skal beskytte oplysninger mod uautoriseret brug og videregivelse, idet disse fortrolighedsforpligtelser dog ikke gælder i forhold til (i) oplysninger, som kommer til offentlighedens kendskab, uden at den pågældende modtager har nogen skyld deri, (ii) oplysninger, som den pågældende modtager fra tredjemand (og ikke i forbindelse med denne Aftale); (iii) oplysninger, som udarbejdes eller erhverves af den pågældende modtager uafhængigt; (iv) videregivelse med forudgående skriftligt samtykke fra den videregivende part; eller (v) videregivelse, der er påkrævet efter gældende lov. Modtageren må uanset ovenstående videregive sådanne fortrolige oplysninger, hvis det sker på anmodning eller forlangende af nogen domstol eller statslig myndighed, idet den pågældende modtager dog i så fald skal gøre rimelige 9

10 bestræbelser på at give den videregivende part et så tilstrækkeligt varsel, at denne vil kunne nå at gøre indsigelse mod sådan anmodning eller forlangende. En enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under samme kontrol som en af parterne, anses ikke i denne Aftale for en tredjemand. 2 Tilknyttede må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Expedia til offentligheden udsende nogen pressemeddelelse eller anden meddelelse til pressen og/eller offentligheden vedrørende denne Aftale. 3 Parterne er enige om, at Expedia og/eller ethvert Selskab i Expedia-Koncernen, der i medfør af denne Aftale måtte modtage og behandle personlige oplysninger, alene må behandle sådanne personlige oplysninger med henblik på Aftalens udførelse, eller som nødvendigt for at opfylde regulatoriske forpligtelser, og i øvrigt som anført i Persondatapolitikken som anført på Websitet. Tilknyttede skal indhente de nødvendige samtykker og tilladelser fra Kunder og medrejsende til Expedias og/eller de pågældende Selskaber i Expedia-Koncernens behandling af disses personlige oplysninger i overensstemmelse med denne bestemmelse. Tilknyttede skal overholde de til enhver tid gældende love vedrørende sådanne personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset hertil, den amerikanske lov af 1988 om beskyttelse af personlige oplysninger (the Privacy Act). Hver part skal implementere de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personlige oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring og uautoriseret videregivelse eller adgang. Disse foranstaltninger skal være mindst lige så omfattende, som dem, en part almindeligvis sikrer sine egne tilsvarende oplysninger med. K. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Lovvalg; Værneting. Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten Washington, USA, og hver af parterne underkaster sig endvidere domstolene i King County, Washington, USA, som havende eksklusiv jurisdiktion og værneting. Stævning kan over for begge parter forkyndes ved fremsendelse pr. anbefalet brev eller personlig overbringning. 2 Force Majeure. Hvis opfyldelsen af denne Aftale eller nogen forpligtelse i medfør af samme forhindres, begrænses eller i øvrigt påvirkes af nogen hændelse eller noget forhold, som er uden for den opfyldende parts kontrol, vil den opfyldende part, forudsat der straks gives meddelelse til den anden part, være fritaget fra sådan opfyldelse (dog ikke for betaling i medfør af Aftalen), i det omfang, der tilsiges af den pågældende forhindring, begrænsning eller påvirkning. 3 Virkning af økonomiske forhold. Hvis Expedia, helt efter eget skøn, måtte afgøre, at rejsebranchen, Expedias forretninger eller adgangen eller navigeringen til Expedia fra Tilknyttedes website(s) er væsentligt påvirket af militær- eller terroraktioner eller ekstraordinære politiske, økonomiske eller øvrige forhold eller begivenheder uden for Expedias kontrol, kan Expedia til enhver tid og efter eget skøn suspendere opfyldelsespligten (helt eller delvist) for en eller flere af betingelserne og vilkårene i denne Aftale, herunder betalingspligt (helt eller delvist), eller opsige Aftalen. Expedia skal i så fald give Tilknyttede fem (5) dages forudgående skriftligt varsel. 4 Meddelelser; Anmodninger. Alle meddelelser og anmodninger i medfør af denne Aftale kan, under iagttagelse af Kapitel 2 og pkt. A3 ovenfor, fremsendes pr. . Korrekt adresserede meddelelser pr. anses for modtaget, så snart transmissionen er gennemført. Meddelelser og anmodninger til Tilknyttede skal adresseres i overensstemmelse med de adresseoplysninger, der er anført i ansøgningen for deltage i Programmet, og til Expedia med anvendelse af følgende adresse: eller sådan anden adresse, som Expedia skriftligt måtte meddele Tilknyttede. 10

11 Parterne anerkender og er enige om, at Expedia er berettiget til at arkivere en elektronisk kopi af den underskrevne Aftale, ligesom enhver anmodning til Expedia om at fremsende kopi af Aftalen kan opfyldes ved fremsendelse af elektronisk kopi. 5 Overdragelse. Ingen af parterne må til nogen tredjemand overdrage eller transportere, eller bruge nogen tredjemand som underleverandør på, eller udskifte eller etablere forvaltning af, denne Aftale eller nogen del af samme, medmindre den anden part skriftligt har givet udtrykkeligt samtykke dertil; idet Expedia dog er berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i medfør af Aftalen til Selskaber i Expedia-Koncernen uden forudgående samtykke fra Tilknyttede. Eventuelle overdragelser, transporter mv. i strid med dette pkt. K5 vil være ugyldige. En fusion, sammenlægning eller anden selskabsmæssig omstrukturering, eller en overdragelse eller et salg af en bestemmende aktiemajoritet i en part eller af alle eller næsten alle en parts aktiver anses ikke for en overdragelse i denne Aftales forstand. Hvis Tilknyttede derimod erhverves af nogen person, som Expedia med rimelighed måtte anse for en konkurrent, eller hvis Tilknyttede kommer under nogen sådan persons kontrol, er Expedia berettiget til skriftligt at hæve Aftalen. Denne Aftale er, med forbehold af de heri anførte begrænsninger, indgået til fordel for parterne og er bindende for parterne og disses efterfølgere, omsætningserhververe, administratorer og arvinger. 6 Vilkårenes uafhængighed. Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale ved dom eller retskendelse findes ugyldig eller uden retskraft, påvirker dette ikke gyldigheden af Aftalens øvrige bestemmelser, der således bevarer deres gyldighed og retskraft i fuldt omfang. Det er parternes hensigt, at bestemmelserne i denne Aftale skal håndhæves i det efter gældende lov videst mulige omfang. Hvis nogen bestemmelse heri findes at være uden retskraft, skal parterne derfor loyalt indgå forhandling om en modificering af den eller de pågældende bestemmelser med henblik på at sikre retskraften af disse. 7 Aftalens helhed; Ikke status af tilbud. Denne Aftale udgør den fuldstændige aftale mellem parterne angående genstanden for denne Aftale. Aftalen træder således i stedet for alle forudgående og sideløbende kommunikationer og erstatter og fortrænger alle tidligere udkast, aftaler, forpligtelser, oplysninger, indeståelser og ordninger, uanset arten, og hvad enten disse måtte være i skriftlig (elektronisk eller andet medie) eller mundtlig form, vedrørende genstanden for denne Aftale, bortset fra urigtige oplysninger fremsat i ond tro. Hverken denne Aftale eller nogen hertil relateret skriftlig eller mundtlig erklæring udgør noget tilbud, og Aftalen bliver først juridisk bindende, når og hvis den accepteres af Expedia. Intet i dette pkt. K7 begrænser ansvaret for svig. 8 Modificering. Expedia kan uanset nogen heri indeholdt bestemmelse til enhver tid ændre denne Aftale. Expedia vil gøre Tilknyttede bekendt med eventuelle således ændrede vilkår pr. eller på anden vis. Hvis Tilknyttede accepterer de ændrede vilkår, træder de ændrede vilkår i kraftpå tidspunktet for Expedia's modtagelse af denne accept. Hvis Tilknyttede ikke inden fire (4) uger fra succesfuld afsendelse af sådan eller modtagelse af anden underretning har gjort indsigelse mod de ændrede vilkår, anses de ændrede vilkår for at være bindende aftalt mellem Parterne og Aftalen følgelig ændret i overensstemmelse dermed. Hvis Tilknyttede gør indsigelse, kan denne Aftale af Expedia opsiges med skriftligt varsel. 9 Parternes indbyrdes forhold; Selvstændige erhvervsdrivende. Hver part er en selvstændig erhvervsdrivende, og intet i denne Aftale skal anses at etablere eller udgøre noget joint venture-, mandat-, partnerskabs-, agent/agenturgiver- eller ansættelsesforhold mellem parterne. Ingen af parterne må foretage, eller tillade foretaget på sine vegne, nogen handling i den anden parts navn eller på den anden parts vegne, ligesom ingen af parterne har nogen bemyndigelse eller beføjelse til at 11

12 forpligte den anden eller til på den andens vegne eller i den andens navn at påtage sig eller skabe nogen forpligtelse eller noget ansvar, udtrykkeligt eller underforstået, og ingen af parterne må over for nogen hævde at have sådan bemyndigelse eller beføjelse. 10. Frafald. En parts eventuelle forsinkede eller manglende udøvelse (hel eller delvis) af nogen af dennes rettigheder i medfør af nogen bestemmelse i denne Aftale skal under ingen omstændigheder betragtes som eller anses for en fraskrivelse af nogen anden bestemmelse eller på nogen måde have skadevirkning for den pågældendes rettigheder i medfør af denne Aftale. 12

13 KAPITEL 2 - PROGRAMMETS HONORARER OG BETALINGSFORPLIGTELSER. A. HONORAROPBYGNING. 1 Markedsføringshonorarer. Som betaling for de markedsføringsservices, som Tilknyttede yder i medfør af denne Aftale, og i overensstemmelse med pkt. A2 nedenfor, modtager Tilknyttede fra Expedia Markedsføringshonorarer på Transaktioner, som i løbet af Aftalens Løbetid gennemføres, eller forbruges af Kunden ("Forbrugte Transaktioner"), i form af enten et fast beløb eller en procentdel af Bruttotransaktionsværdien (som defineret nedenfor) for hver type af Forbrugte Transaktioner som anført nedenfor ("Markedsføringshonorarerne"). I denne Aftale betyder "Bruttotransaktionsværdi" eller "BTV", for hver Forbrugt Transaktion, den samlede pris (inklusive skatter og afgifter) betalt af Kunder til Expedia eller et Selskab i Expedia-Koncernen, på hvis vegne Tilknyttede direkte har effektueret Transaktionen med Expedia, og hvor den pågældende Transaktion af Expedia anses for en Forbrugt Transaktion. For at undgå tvivl præciseres det, at der kun vil blive betalt Markedsføringshonorar på Forbrugte Transaktioner. 1.1 Expedia Special Rate Hotel. Expedia betaler Tilknyttede ti procent (10 %) af BTV. 1.2 Expedia Easy Managed Hotel. Expedia betaler Tilknyttede syv procent (7 %) af BTV. 1.3 Øvrige Hoteller (GDS). Expedia betaler Tilknyttede to procent (2 %) af BTV. 1.4 Flyrejser. Expedia betaler Tilknyttede en procent (1 %) af BTV. 1.5 Biler. Expedia betaler Tilknyttede ti procent (10 %) af BTV. 1.6 Destination services/aktiviteter. Expedia betaler Tilknyttede ti procent (10 %) af BTV. 1.7 Pakkerejser. Expedia betaler Tilknyttede det Markedsføringshonorar, der finder anvendelse på den del af BTV, der relaterer sig til hver delkomponent i rejsen. Eksempelvis vil en forbrugt Pakkerejse bestående af Fly og Expedia Special Rate Hotel udløse et Markedsføringshonorar på 10% af den del af BTV, der relaterer sig til hoteldelen, og et Markedsføringshonorar på 1 % af den del af BTV, der relaterer sig til flydelen. Ved en Pakkerejse forstås, alene i forhold til at definere Markedsføringshonorarerne, en hvilken som helst booking af hotel plus bil, hotel plus fly eller fly plus bil i én og samme Transaktion. 2 Betingelser for Markedsføringshonorar. Tilknyttede anerkender og accepterer, at beregningen af Markedsføringshonorar sker i overensstemmelse med følgende betingelser: 2.1 Tilknyttede modtager kun Markedsføringshonorar på en Forbrugt Transaktion, hvis Tilknyttede effektuerer en Transaktion på vegne af en Kunde, og denne Transaktion af Expedia anses for en Forbrugt Transaktion. 2.2 Tilknyttede modtager ikke Markedsføringshonorar på Transaktioner, hvor Tilknyttede ikke er logget korrekt ind på Adgangsportalen. 2.3 Der betales kun Markedsføringshonorar på Forbrugte Transaktioner booket gennem Websitet. For at undgå tvivl præciseres det, at Expedia ikke betaler Markedsføringshonorar i forbindelse med bookinger eller transaktioner, der foretages eller gennemføres gennem noget andet Expedia-website. 13

14 2.4 Der betales ikke Markedsføringshonorar på annullerede eller ikke gennemførte Transaktioner; 2.5 Markedsføringshonorarer er skattepligtige i overensstemmelse med dette Kapitel 2; 2.6 Der betales ikke Markedsføringshonorar på Transaktioner med Expedia Special Rate Hotels eller Øvrige Hoteller, hvor hoteludbyderen drives under mærket "Disney" eller et sådant andet mærke, som Expedia til enhver tid under Aftalens Løbetid måtte give Tilknyttede meddelelse om i overensstemmelse med den i pkt. A3 anførte procedure. 2.7 De første DKK 500 (fem hundrede) af de Markedsføringshonorarer, som Tilknyttede ellers ville skulle modtage, tilfalder Expedia som en éngangsbetaling til Expedia for Tilknyttedes deltagelse i Programmet; og 2.8 Tilknyttede skal samarbejde med Expedia og yde Expedia al sådan assistance, som Expedia med rimelighed måtte anmode om, i forbindelse med Expedias eventuelle undersøgelse af mulig svindel med Transaktioner. 3 Ændring af satserne for Markedsføringshonorar. Tilknyttede anerkender og accepterer, at Expedia til enhver tid, helt efter eget skøn og uden yderligere samtykke fra Tilknyttede, kan ændre Markedsføringshonorarerne i pkt. A1. Expedia skal i så fald give Tilknyttede skriftlig meddelelse herom (enten pr. eller ved meddelelse på Websitet). Hvis en sådan meddelelse gives, vil de nye satser for Markedsføringshonorar træde i kraft den første dag i den næstfølgende kalendermåned. 4 Expedia Special Rate Products. Parterne forventer, og skal gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre, at Expedia og/eller et Selskab i Expedia-Koncernen i skattemæssig henseende anses for Kundens udbyder af Expedia Special rate Hotels eller Biler. Tilknyttede må ikke foretage eller undlade at foretage nogen handling, hvis sådan handling eller undladelse med rimelighed kan forventes at føre til, at skattemyndighederne i stedet vil anse Tilknyttede for Kundens udbyder af følgende rejseprodukter og - services: Expedia Special Rate Hotels eller Biler (under ét benævnt "Expedia Special Rate Products"). Tilknyttede må i særdeleshed ikke indgive momsregnskab, hvori Tilknyttede anses for kundens udbyder af Expedia Special Rates Products, og Tilknyttede indvilger endvidere i, at eventuelle betalinger, som Tilknyttede måtte opkræve i relation til Expedia Special Rate Products, opkræves på vegne af Expedia og/eller et Selskab i Expedia-Koncernen og skal bogføres som sådan. Tilknyttede må ikke udstede fakturaer, hvori det udtrykkeligt eller underforstået er anført, at Tilknyttede udbyder noget Expediaprodukt, det være sig isoleret eller som del af en pakke, til Kunden. B. BETALINGER. 1 Betalingsfrist. Expedia eller dennes regnskabsagent skal, under Aftalens Løbetid, senest tredive (30) dage efter udløbet af hver kalendermåned, i hvilken Tilknyttede har formidlet eller realiseret nogen Forbrugte Transaktioner, fremsende Tilknyttede en oversigt over: (i) eventuelle beløb, som Tilknyttede måtte have til gode i form af Markedsføringshonorar på Forbrugte Transaktioner; (ii) BTV af Transaktioner formidlet i den forløbne kalendermåned, som ikke anses for Forbrugte Transaktioner; og (iii) ankomstdatoen for formidlede, men endnu ikke forbrugte Transaktioner. For at undgå tvivl præciseres det, at der kun vil blive betalt Markedsføringshonorar på Forbrugte Transaktioner. Bortset fra som anført i dette pkt. B1 vil Expedia eller dennes regnskabsagent udbetale alle Markedsføringshonorarer til Tilknyttede ved elektronisk overførsel til Tilknyttedes bankkonto som anført i ansøgningen om deltagelse i Programmet eller som efterfølgende skriftligt meddelt af Tilknyttede. Er der i en given kalendermåned ikke optjent mindst DKK 500 (fem hundrede) i Markedsføringshonorar, vil 14

15 det eventuelt optjente (mindre) beløb blive overført til næste måned og så fremdeles, dog således at Expedia på den sidste dag i december skal udbetale hele det således akkumulerede Markedsføringshonorar, uanset størrelse. Expedia kan tilbageholde eventuelle Markedsføringshonorarer til Tilknyttede og modregne disse i eventuelle Markedsføringshonorarer, som Tilknyttede måtte skulle tilbagebetale til Expedia som følge af fejlagtig udbetaling af Markedsføringshonorar på tidligere Transaktioner omfattet af pkt. B2. Expedia kan også tilbageholde Markedsføringshonorarer, som Tilknyttede måtte have krav på i medfør af pkt. D.4. 2 Ugyldige Transaktioner. Expedia er berettiget til øjeblikkeligt at annullere Markedsføringshonorarer på "Ugyldige Transaktioner" og, hvor det er relevant, kræve disse tilbagebetalt. En Ugyldig Transaktion er en Transaktion, som helt eller delvis: (i) annulleres; (ii) efter Expedias rimelige opfattelse er svigagtig; (iii) medfører krav om tilbagebetaling, uanset årsag (herunder, men ikke begrænset hertil, svig, duplikerede eller øvrige fejl i betalingsprocessen eller en ikkegennemført kreditering); eller (iv) vedrører nogen adfærd fra Tilknyttedes side, som er i strid med denne Aftale. C. MOMS OG KILDESKAT. 1 Det er parternes aktuelle opfattelse, at de Markedsføringshonorarer, der er anført i Kapitel 2, pkt. A1 ovenfor ikke er momspligtige inden for EU. Tilknyttede er, uanset om andet måtte være anført heri, ansvarlig for alle skatter, afgifter og lignende, som Tilknyttede måtte blive pålagt som følge af sin deltagelse i dette Program, herunder, men ikke begrænset hertil, eventuelle renter, bøder og tillæg dertil. Hverken Expedia eller noget Selskab i Expedia-Koncernen er pligtig at betale noget beløb ud over de Markedsføringshonorarer, der måtte blive beregnet i medfør af Kapitel 2, pkt. A1, uanset om Tilknyttede måtte blive pålagt nogen form for skatter eller afgifter herpå. 2 Ethvert beløb, der skal eller anses at skulle betales af Tilknyttede til Expedia eller et Selskab i Expedia-Koncernen i medfør af denne Aftale, anses for at være eksklusive eventuel moms, der måtte blive opkrævet på den eller de ydelse(r), som det pågældende beløb i momshenseende anses at være betaling for. Tilknyttede skal i hvert tilfælde betale Expedia, hhv. det relevante Selskab i Expedia- Koncernen et beløb svarende til sådan moms. Ethvert beløb, der skal eller anses at skulle betales af Expedia eller noget Selskab i Expedia-Koncernen til Tilknyttede i medfør af denne Aftale, anses for at være inklusive eventuel moms, der måtte blive opkrævet på den eller de ydelse(r), som det pågældende beløb i momshenseende anses at være betaling for. 3 Ved "moms" forstås i denne Aftale eventuel skat, der måtte blive opkrævet i medfør af Rådets direktiv 2006/112/EF og eventuel national lovgivning, hvorved nævnte direktiv implementeres, sammen med supplerende lovbestemmelser, eller eventuelle lignende salgs- eller omsætningsskatter og -afgifter i noget land. 4 Kildeskat. Tilknyttede skal, førend der kan modtages nogen betaling i medfør af denne Aftale, til Expedia levere en behørigt udfyldt og underskrevet kopi af Blanket W-8BEN, vedlagt som kopi i Bilag 1 hertil, eller sådan anden dokumentation, som Expedia måtte godtage som tilfredsstillende dokumentation for, at Tilknyttede ikke er indkomstskattepligtig i USA. Tilknyttede skal straks underrette Expedia om eventuelle ændringer, som vil kunne ændre på dette forhold. Expedia beholder en kopi af blanketten. Tilknyttede skal hvert tredje år tilstille Expedia en opdateret version af Blanket W-8BEN eller sådan anden dokumentation, som Expedia måtte godtage, og skal straks underrette Expedia om eventuelle ændringer, som påvirker gyldigheden af tidligere indberettede oplysninger. Hvis Tilknyttede 15

16 ikke overholder sine forpligtelser i medfør af dette pkt. C4, er Expedia berettiget til enten at tilbageholde eventuelle betalinger, som Tilknyttede måtte have krav på i medfør af Aftalen, indtil Expedia har modtaget et behørigt udfyldt og underskrevet eksemplar af Blanket W-8BEN eller en opdateret Blanket W-8BEN i det af Expedia anmodede format, eller at fradrage og tilbageholde enhver betaling til Tilknyttede med henblik på at opfylde sine forpligtelser efter amerikansk skattelovgivning. Ethvert beløb, der således måtte blive tilbageholdt af Expedia, skal i forhold til denne Aftales kapitel 2, pkt. A1, anses for betalt til Tilknyttede. 16

17 KAPITEL 3 - PROGRAMMETS RETNINGSLINJER Under dette Program fungerer Tilknyttede som en serviceudbyder til Expedia mod betaling af provision i form af et Markedsføringshonorar. For at kunne deltage i Programmet skal Tilknyttede overholde nedenstående Retningslinjer og alle øvrige anvisninger, som Expedia til enhver tid måtte give: 1. Hverken Tilknyttede eller dennes medarbejdere må udgive sig for at handle som agent for eller på vegne af Expedia eller noget Selskab i Expedia-Koncernen. 2. Tilknyttede må ikke i relation til Programmet frembringe eller anvende noget reklame- eller promotionmateriale, ud over sådant materiale, som leveres - eller udtrykkeligt skriftligt godkendes - af Expedia eller et Selskab i Expedia-Koncernen. 3. Tilknyttede må ikke handle på nogen måde, som direkte eller indirekte fremstiller Tilknyttede som den enhed, der leverer Expedia Special Rate Products til Kunderne, herunder, men ikke begrænset hertil: a. Fakturering: Tilknyttede må ikke udstede fakturaer eller øvrige dokumenter til Kunder vedrørende Expedia Special Rate Products, som direkte eller indirekte fremstiller Tilknyttede som sælgeren af produktet i forhold til Kunden; b. Modtagelse af betaling: I tilfælde, hvor Kunden betaler Tilknyttede for Expedia Special Rate Products (i modsætning til betaling med kreditkort direkte på Websitet), skal Tilknyttede oplyse Kunden, at Tilknyttede modtager betalingen på vegne af Travelscape LLC og ikke på egne vegne. Hvor det er muligt, bør Tilknyttede oplyse dette på en eventuel kvittering fra Tilknyttede til Kunden for Kundens betaling for produktet; c. Bogføring af betaling: I tilfælde, hvor Kunden betaler Tilknyttede for Expedia Special Rate Products (i modsætning til betaling med kreditkort direkte på Websitet), skal betalingen bogføres på en måde, der viser, at der ikke er tale om en indtægt for Tilknyttedes rejsebureau eller Tilknyttede selv; og d. Tilknyttede skal meddele Kunderne, at de kontraherer med Travelscape LLC eller de bagvedliggende serviceudbydere, når de via Tilknyttede gennemfører transaktioner på Websitet. Tilknyttede skal således gøre det tydeligt for Kunden, at der ikke kontraheres med Tilknyttede. 4. Hvis Tilknyttede vælger at opkræve Bookinggebyr fra Kunderne, skal Tilknyttede over for Kunden klart tilkendegive, at dette gebyr: a. er særskilt i forhold til omkostningerne ved de rejseprodukter og -services, der bookes på og b. betales til Tilknyttede og ikke Expedia. 5. Tilknyttede skal underrette Expedia om eventuelle henvendelser fra skattemyndigheder eller andre myndigheder om Programmet eller Expedia Special Rate Products eller nogen andre 17

18 rejseprodukter eller -services, for hvilke der betales Markedsføringshonorar i medfør af Programmet, og Tilknyttede skal give Expedia mulighed for at se/bidrage til Tilknyttedes besvarelse af sådanne forespørgsler. 6. Tilknyttede må ikke fremkomme med nogen udtalelser, eller i øvrigt gøre eller undlade at gøre noget, hvorved Expedias brand, omdømme eller goodwill, efter Expedias rimelige skøn, risikerer at lide skade. 7. Tilknyttede må ikke afgive urigtige oplysninger om nogen af de vilkår i denne kontrakt, der har med Expedias services at gøre, herunder produktbeskrivelser. 8. Tilknyttede skal meddele Kunderne de Betingelser for Brug, der måtte være relevante for det pågældende produkt, forud for indgåelse af kontrakten med Kunden, og dermed også før Tilknyttede modtager betaling fra Kunden. Dette kan ske ved at udlevere en kopi af de relevante Betingelser for Brug til Kunden, printet direkte fra Websitet, eller ved at indarbejde den nøjagtige ordlyd af dem i Tilknyttedes eget materiale, som udleveres til Kunden. 9. Tilknyttede skal endvidere forud for indgåelse af kontrakten med Kunden give Kunden alle sådanne øvrige oplysninger, som måtte være påkrævet ved lov eller forskrifter inden for branchen. 10. Tilknyttede må ikke optræde diskriminerende over for Expedia eller nogen anden. 11. Tilknyttede skal altid fravælge den rejseforsikring, der tilbydes i forbindelse med bookinger. 12. Tilknyttede må ikke til egen fordel gøre brug af eventuelle Kundefordele, som måtte blive tilbudt på Websitet eller andre af Expedias og/eller noget Selskab i Expedia-Koncernens websites. I tilfælde, hvor der i forhold til en given Transaktion tilbydes Kundefordele, skal Tilknyttede meddele Kunden herom og, hvis Kunden ønsker at gøre brug af tilbuddet, bistå Kunden hermed. 18

19 BOOKINGBLANKET - PRØVE REJSENR.: Kundens navn: Kundens adresse og telefonnummer: Oplysninger om medrejsende (antal, navne): Bookinggebyr opkrævet af [Bureauets navn]: [Beløb i DKK] Afbestillingspolitik for booket rejse: Undertegnede, [indsæt Kundens navn], har læst, forstår og accepterer: Expedias Vilkår og Betingelser for Booking; Afbestillingspolitikken og Persondatapolitikken, som finder anvendelse på den rejse, jeg har booket via Kundens underskrift Dato for booking 19

20 Bilag 1 BLANKET W-8BEN - PRØVE BEKRÆFTELSE AF RETTE INDKOMSTMODTAGERS UDLÆNDINGESTATUS FSVA. AMERIKANSK SKATTEINDEHOLDELSE Formål: Amerikanske selskaber er som udgangspunkt forpligtet til at indeholde 30 % i skat på betalinger til ikkeamerikanske sælgere. Dette gælder dog ikke, hvis betalingen vedrører services udført uden for USA, og sælgeren ikke i forhold til den pågældende betaling har nogen erhvervsmæssig eller på anden måde skattepligtig amerikansk tilstedeværelse. Anvend denne blanket til bekræftelse af, at der ikke skal opkræves amerikansk kildeskat på de betalinger, du modtager fra Expedia, Inc. eller dettes tilknyttede selskaber ("Expedia"). NB! Denne blanket indleveres IKKE til de amerikanske skattemyndigheder. Den er alene til Expedias interne brug. Brug ikke denne blanket, hvis: du repræsenterer et udenlandsk interessentskab, en udenlandsk fond eller en udenlandsk stifter af en fond du repræsenterer en udenlandsk regering, en international organisation, en udenlandsk centralbank, en udenlandsk skattefritaget organisation, en udenlandsk privat fond, eller en regering i en amerikansk besiddelse, som har modtaget betaling, som har reel tilknytning til udøvelse af erhvervsvirksomhed i USA eller påberåber sig 115(2), 501(c), 892, 895 eller 1443(b) (se vejledningen) du fungerer som mellemled du i denne henseende hævder, at der er tale om indkomst, som har reel tilknytning til udøvelse af erhvervsvirksomhed i USA. Navn på enkeltperson eller organisation Stiftelsed- eller registreringsland Type af rette indkomstmodtager Enkeltperson Virksomhed Andet Permanent Adresse (gade, nummer, sal mv.) By, stat eller provins. Anfør postnummer, hvis relevant Land (skrives fuldt ud) 20

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C 08.06.2016 g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1: Standard

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

OVERSPIL som FORRETNINGSVILKÅR FOR SERVICEYDELSER (Reference MM )

OVERSPIL som FORRETNINGSVILKÅR FOR SERVICEYDELSER (Reference MM ) 1. OVERSPIL ("OVERSPIL") og 2. Parten til hvem Samarbejdsaftalen er rettet ("Klienten") Den samlede aftale mellem Klienten og OVERSPIL ("Aftalen") består af Beskrivelsen, Aftalebrevet samt nærværende Forretningsvilkår.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere