Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsaftale for INNOMATE HR"

Transkript

1 Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE a/s. 1 Generelt 1.1 INNOMATE HR er software udviklet til Strategisk Human Resource. Softwaren er nærmere beskrevet i de særlige produktbeskrivelser. 1.2 Gennem denne abonnementsaftale erhverver kunden under visse betingelser ret til at benytte INNOMATE HR som nærmere defineret i pkt. 3.1 til Abonnementsaftalen udgør sammen med Aftale, det eneste kontraktgrundlag mellem parterne vedrørende INNOMATE HR og træder i stedet for enhver tidligere aftale og kommunikation mellem parterne. Abonnementsaftalen kan alene ændres ved oprettelse af et skriftligt dokument underskrevet af kunden og en af INNOMATE a/s autoriseret medarbejder. 2 Ejendomsret 2.1 Alt indhold af INNOMATE HR og den tilhørende dokumentation inklusiv tekst, grafik, rapporter, analyser, scripts og software (herefter samlet betegnet INNOMATE HR), er beskyttet af dansk og international ophavsret gennem lovgivning og konventioner. INNOMATE HR kan endvidere være beskyttet af patenter og anden lovgivning. 2.2 Alle rettigheder til eller know-how vedrørende INNOMATE HR tilhører INNOMATE a/s alene, og kunden meddeles gennem denne Abonnementsaftale alene en begrænset brugsret til INNOMATE HR. 2.3 INNOMATE HR er et registreret varemærke tilhørende INNOMATE a/s. Andre nævnte produktnavne, kendetegn o.l. er varemærker tilhørende INNOMATE a/s eller tredjemand. Gennem denne Abonnementsaftale meddeles kunden ingen rettigheder til at benytte disse varemærker. 3 Brugsret 3.1 Gennem Abonnementsaftalen giver INNOMATE a/s kunden en ikke-eksklusiv ret til at anvende INNOMATE HR med de i pkt angivne begrænsninger. 3.2 Kundens brugsret gælder INNOMATE HR i den form, som programmet til enhver tid udbydes i. INNOMATE a/s forbeholder sig ret til løbende at ændre opbygningen af og/eller funktionerne i INNOMATE HR i forbindelse med fortsat udvikling af programmet, herunder men ikke begrænset til at ændre opsætning af programfladen og indhold af INNOMATE HR, dog jf. pkt Kunden har alene ret til at anvende INNOMATE HR i overensstemmelse med Aftale mellem Kunden og INNOMATE. Abonnementsaftale for INNOMATE HR Side 1 af 5

2 3.4 Ved brugen af INNOMATE HR accepterer kunden at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Kunden er herunder forpligtet til at sikre sig og bære risikoen for, at lagring af, videregivelse af og adgang til personlige data ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning om opbevaring og videregivelse af personoplysninger. 3.5 Kunden accepterer ikke at benytte INNOMATE HR og anden service fra INNOMATE a/s til ulovlige formål samt ikke at forsøge at opnå adgang til områder af INNOMATE HR, som ikke er tiltænkt benyttet af kunden. 3.6 Kunden er ikke berettiget til at kopiere, modificere, transmittere eller dekompilere indholdet af INNOMATE HR i videre omfang end som fastlagt ved ophavsretsloven uden særlig skriftlig tilladelse fra INNOMATE a/s. 3.7 Kundens brugsret træder i kraft, når kunden skriftligt over for INNOMATE a/s har bekræftet, at kunden accepterer nærværende aftales bestemmelser. 4 Softwareudvikling 4.1 INNOMATE vedligeholder løbende softwaren ved leveringer af både tekniske og funktionelle opdateringer til kunden. 4.2 Det er INNOMATE's politik, at al softwareudvikling sker med udgangspunkt i konstaterede behov og muligheder og i en tæt dialog med brugerne. 4.3 Alle kunder inviteres til at deltage i en løbende dialog om generelle og konkrete udviklingsplaner. Der kan nedsættes udviklingsgrupper omkring udviklingen af særlige moduler, funktioner o.l. 4.4 Opdateringer af INNOMATE HR følger to procedurer: 1. Ved små tilretninger eller nye funktioner, der ikke påvirker anvendelsen af bestående funktioner, informeres brugerne om ændringerne ved opdateringen. 2. Ved større tilretninger eller nye funktioner, der væsentligt påvirker den hidtidige anvendelse af programmet, varsles ændringerne i god tid. 5 Tekniske forudsætninger 5.1 INNOMATE HR er optimeret til Microsoft Internet Explorer. En forudsætning for optimal anvendelse af INNOMATE HR er, at kunden til enhver tid er i besiddelse af og har installeret nyeste version af Microsoft Internet Explorer. Dog opereres med en forsinkelse i ibrugtagningen af nye versioner på 6 måneder fra lanceringen. Brugerne varsles 3 måneder forinden. 6 IT sikkerhed 6.1 Databehandleraftale INNOMATE har udarbejdet en Databehandleraftale, der bl.a. omfatter ITsikkerhedspolitikken. Databehandleraftalen opdateres og revideres af uafhængig revisor én gang årligt og kan hentes på INNOMATE s supportsite Ved opdatering af Databehandleraftalen orienteres kunden gennem BrugerNyhedsbrev. Abonnementsaftale for INNOMATE HR Side 2 af 5

3 6.2 Support m.m. ved kundeinstallation Ved løsninger installeret på kundens egen server, er en forudsætning for INNOMATE s vedligeholdelses- og supportforpligtelser (jf. gældende IT-sikkerhedspolitik), at Kunden løbende opgraderer Softwaren og den underliggende tekniske platform efter aftale med INNOMATE. Såfremt Kunden undlader at foretage opgradering, er INNOMATE berettiget til at opsige den del af aftalen, der vedrører vedligeholdelse og support, med tre måneders varsel til ophør den 1. i en måned. Aftalen består i øvrigt uændret Kunden er forpligtet til løbende at holde INNOMATE orienteret om antallet af brugere af Softwaren. Kunden skal på INNOMATE s anmodning og efter nærmere aftale herom, dokumentere antallet af brugere. 7 Ansvar 7.1 Begrænset garanti INNOMATE a/s garanterer, at INNOMATE a/s har enerettighederne til INNOMATE HR. INNOMATE a/s vil for egen regning og risiko holde kunden skadesløs ved tredjemands påstand om, at INNOMATE HR med tilhørende dokumentation krænker dennes immaterielle rettigheder, forudsat kunden straks underretter INNOMATE a/s om påstanden, giver INNOMATE a/s fuldstændig kontrol vedrørende forsvar og forlig samt giver rimelig assistance i forbindelse med forsvaret mod påstanden INNOMATE a/s kan ikke garantere anvendeligheden af programmet til særlige formål. 7.2 Begrænsning af ansvar INNOMATE a/s er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskade, herunder tab af forventet avance eller besparelse, tab af data eller omkostninger i forbindelse med deres retablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med forvanskning af meddelelser eller anden lignende følgeskade i forbindelse med anvendelse af INNOMATE HR INNOMATE a/s samlede ansvar for tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til den af kunden erlagte etablerings- og årsafgift i henhold til abonnementsaftalen i en periode af 12 måneder forud for tabets eller skadens indtræden, uanset om INNOMATE a/s har været underrettet om muligheden for yderligere tab, og uanset om INNOMATE a/s kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende Kunden skal skadesløsholde INNOMATE a/s for ethvert krav, der måtte blive rejst mod INNOMATE a/s af tredjemand og som udspringer af kundens manglende overholdelse af nærværende abonnementsaftale, sikkerhedsforskrifter eller retningslinier i øvrigt og/eller den til enhver tid gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til tredjemands uberettigede anvendelse af bruger-id og password eller indtrængen i databasen. 7.3 Force majeure En part er uden ansvar over for den anden part, såfremt der foreligger force majeure. 8 Tilknyttede ydelser 8.1 I tilknytning til INNOMATE HR udbyder INNOMATE a/s en række særlige ydelser (i det følgende kaldet Ydelsen) der alle er prissat i den til enhver tid gældende Prisliste. Ydelserne omfatter bl.a. support, analyser, instruktion etc. Abonnementsaftale for INNOMATE HR Side 3 af 5

4 8.2 Forud for udførelsen gennemførelsen af Ydelsen, skal der foreligge en aftale, skriftligt ved og/eller brev mellem Parterne. Aftalen skal afgrænse opgave, omfang og pris. 8.3 Alle immaterielle rettigheder til resultatet af Ydelsen, herunder udviklet software, tilhører INNOMATE, hvis ikke andet er aftalt. Kunden indrømmes alene en uoverdragelig brugsret til at anvende materialet som en del af eller i tilknytning til INNOMATE HR og i overensstemmelse de øvrige bestemmelser i Abonnementsaftalen. 8.4 Forpligtelserne efter denne bestemmelse skal overleve ethvert ophør af Abonnementsaftalen. 9 Betaling 9.1 For retten til at anvende INNOMATE HR betales en abonnementsafgift. Sammensætning og størrelse af abonnementsafgiften, fremgår specifikt af Aftale. 9.2 Al fakturering af abonnementsafgift og tilknyttede ydelser, sker elektronisk. 9.3 Abonnementsafgiften forfalder til betaling i henhold til Aftale. 9.4 Betaling skal ske senest 14 dage efter fakturadato. Ved overskridelse af betalingsfristen forrentes det skyldige beløb med 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen til betaling sker. 10 Aftalens løbetid 10.1 Kunden kan opsige Abonnementsaftalen med tre måneders varsel til udløbet af perioden for den årlige driftsafgift. INNOMATE a/s kan opsige Abonnementsaftalen med 24 måneders varsel Hver af parterne er berettiget til at ophæve Abonnementsaftalen i tilfælde af, at den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne. Ophævelse er dog betinget af, at den part, der ønsker at hæve aftalen, fremsender skriftligt påkrav ved og/eller brev til den anden part med angivelse af den væsentlige misligholdelse, og at misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 8 dage efter afsendelsen af påkravet Dataene ligger lagret i et særligt format, hvorved de kun er tilgængelige og læsbare ved anvendelse af INNOMATE HR. Ved ophør af et abonnement vil INNOMATE være kunden behjælpelig med at konvertere de lagrede data til et efter kundens ønske, læsbart format mod betaling af sædvanligt timepris INNOMATE a/s er med et varsel på 6 måneder berettiget til at ændre vilkårene i Abonnementsaftalen. Kunden vil blive meddelt sådanne ændringer via og/eller brev. Hvis ikke kunden senest 1 måned efter modtagelsen har gjort indsigelser mod de ændrede vilkår, betragtes disse som accepteret af kunden Pkt. 2, 7, 11 og 13.2 skal fortsat gælde efter enhver opsigelse eller ophævelse af Abonnementsaftalen. 11 Hemmeligholdelse 11.1 Indholdet af Abonnementsaftalen, meddelte rabatter eller lignende samt enhver oplysning vedrørende den anden part skal behandles fortroligt, medmindre sådanne oplysninger generelt er tilgængelige for offentligheden. Abonnementsaftale for INNOMATE HR Side 4 af 5

5 12 Overdragelse 12.1 INNOMATE a/s er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i følge Abonnementsaftalen til tredjemand Produktionsdata i kundens løsninger er fortrolige data og skal behandles som sådanne af alle ansatte i INNOMATE. Det forventes at INNOMATE ved evt. inddragelse af 3. part i udviklingen af løsningen, får 3. partens skriftlige erklæring om, at denne har ansvar for at håndtere data fortroligt Kunden er uberettiget til under enhver form at overdrage aftalen eller på anden vis sætte tredjemand i sit sted for rettighederne eller forpligtelserne i henhold til Abonnementsaftalen uden forudgående accept fra INNOMATE. 13 Andet 13.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Abonnementsaftalen erklæres ugyldige eller ikke kan opretholdes, skal aftalen i sin helhed ikke anses som ugyldig eller opsagt i sin helhed. Parterne skal da snarest foretage sådanne ændringer i Abonnementsaftalen som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige, således at parterne så vidt muligt stilles som det ville være tilfældet, hvis den pågældende bestanddel var gyldig eller kunne opretholdes INNOMATE a/s er berettiget til at benytte kunden som reference. 14 Værneting og lovvalg 14.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af Abonnementsaftalen afgøres efter dansk rets almindelige regler af en dansk domstol. Abonnementsaftale for INNOMATE HR Side 5 af 5

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere