Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem"

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave

2 Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING DE FORSKELLIGE ROLLER I INDBERETNINGSSYSTEMET ADGANG OG LOGIN TIL INDBERETNINGSSYSTEMET OVERSIGTSSIDER FORSIDE, OVERSIGT OG STATUSIKONER Forside efter login overordnet status på indberetningen Oversigtssiden for den enkelte boligorganisation Oversigt over statusikoner for de enkelte regnskaber INDLÆS OG INDBERET REGNSKABER FORSKELLIGE SCENARIER Eksempel 1: Fuldstændig regnskabsfil indlæst uden fejl Indlæsning af regnskabsfiler og validering Indlæs flere regnskaber på én gang Fremsend til revisor uden delegation Kontrolbilag Revisor godkender og attesterer regnskaber uden delegation Boligorganisationen foretager den endelige indberetning Fremsend til revisor med delegation Revisor godkender og attesterer regnskaber med delegation Indberet regnskab med forbehold Revisor afviser et regnskab Eksempel 2: Fuldstændig regnskabsfil indlæst med fejl Eksempel 2.A: Fejl rettes i eget IT-system og fil genindlæses B: Fejl rettes i systemet B.1: Fejl rettes via Ret regnskab B.2: Fejl rettes via Kladden Eksempel 3: Ufuldstændig regnskabsfil ønskes færdiggjort i systemet Eksempel 4: Regnskabsfil indtastes og dannes i systemet Upload af årsberetning og revisionsprotokollat OPRETTELSE AF SIDEAKTIVITETSAFDELINGER SÆRLIGT FOR ADMINISTRATIONSORGANISATIONER OG BOLIGORGANISATIONER DER ADMINISTRERER ANDRE YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT

3 1. Indledning Den nuværende version af Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem har nu eksisteret i ca. 1 år. Der er udarbejdet to brugervejledninger til systemet. En til de almene boligorganisationer og selvejende institutioner (herefter kaldet boligorganisationer), og en særskilt til revisorerne. Dette er 2. udgave af brugervejledningen til boligorganisationerne. Den indeholder mindre rettelser og tilføjelser. Den største ændring vedrører log-in med NemID. Brugervejledningen indeholder vejledning om de væsentligste funktioner, men vil ikke indeholde visning af samtlige funktioner. Der er desuden udarbejdet en FAQ med de mest relevante spørgsmål/svar og problemstillinger. Det anbefales at læse den som supplement til denne brugervejledning. Der er også god vejledning at finde i de mange mouse-over-tekster. Indberetningssystemet er samlet i én webbaseret platform, hvor alle dele af regnskabsindberetningsprocessen samt tilhørende programmer er samlet. Bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal uploades direkte i platformen i forbindelse med indberetningen af regnskaber. De manuelle papirsagsgange med underskrift, print og fremsendelse i forbindelse med kontrolbilag og revisorerklæring blev fjernet i Kontrolbilag skal ikke længere underskrives af boligorganisationen, og kan hentes direkte i systemet af revisor, og revisor skal attestere revisorerklæringen med NemID. Boligorganisationer kan kun logge på systemet med NemID. Brugervejledningen er i høj grad baseret på skærmprints af en intern demoversion af indberetningssystemet. Der kan derfor være mindre ubetydelige forskelle i udseende i forhold til den version, der anvendes til de egentlige indberetninger. Derudover skal det bemærkes, at de regnskabsfiler og de nævnte boligafdelinger, boligorganisationer og revisorer, der anvendes i gennemgangen udelukkende indeholder data og fejl, som Landsbyggefonden har indarbejdet for at kunne illustrere processerne. Den elektroniske indberetningspligt gælder for almene boligorganisationer samt selvejende institutioner og omhandler indberetning af godkendte regnskaber, jf. lov om almene boliger m.v. 25, stk. 1 og 4. Indberetningen af godkendte regnskaber følger reglerne i driftsbekendtgørelsens 71, og skal senest finde sted 5 måneder efter regnskabsårets afslutning med mulighed for at notere forbehold for øverste myndigheds godkendelse. Forbeholdet bortfalder automatisk efter 30 dage. For nærmere information vedr. baggrund for indberetningen, hvem der skal indberette, krav til indberetningen, herunder opbygning af filer og datastruktur mv. henvises til Landsbyggefonden orienterer nr. 434 af 14. marts 2008, nr. 502 af 3. juni 2010, nr. 515 af 12. november 2010, nr. 521 af 21. januar 2011, nr. 529 af 28. marts 2011, nr. 627 af 18. marts 2014 og Landsbyggefondens retningslinjer for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber fra almene boligorganisationer og selvejende institutioner. fra november Retningslinjerne kan findes på fondens hjemmeside: Der henvises endvidere til Landsbyggefonden orienterer nr. 464 af 6. april 2009; nr. 468 af 27. maj 2009 og nr. 367 af 12. september 2005 vedr. indberetningspligt for selvejende institutioner. 3

4 2. De forskellige roller i indberetningssystemet Der er 3 forskellige roller i indberetningssystemet 1. Boligorganisationer, herunder selvejende institutioner 2. Administrationsorganisationer og boligorganisationer der administrerer andre boligorganisationer. 3. Revisorer I det følgende gennemgås processen og de væsentligste funktioner for rollerne 1 og 2. Langt de fleste funktioner, oversigter, billeder mv. er de samme. For revisorrollen, henvises der til særskilt brugervejledning. 3. Adgang og login til indberetningssystemet Indberetningssystemet kan tilgås direkte på eller via fondens hjemmeside. Der kan kun logges ind med NemID. Der kan godt være flere logget på ad gangen. Men såfremt to brugere f.eks. indtaster i samme regnskab/kladde m.v. vil det være det senest indtastede, der gemmes. På forsiden kan Landsbyggefonden angive aktuelle og vigtige informationer om nyheder, ændringer eller evt. driftsmæssige problemer. Tryk her for at komme til login. Det er boligorganisationen selv, der skal sørge for tildeling af medarbejdersignatur og rettigheder mv. på Nets hjemmeside. Medarbejderen skal tildeles rollen: Landsbyggefonden.Boligorganisation.Regnskab 4

5 4. Oversigtssider forside, oversigt og statusikoner. 4.1 Forside efter login overordnet status på indberetningen. Efter login vises nedenstående forside. Oversigten indeholder bl.a. informationer om, overordnet status på regnskabsindberetningen, om årsberetning og revisionsprotokollat er uploadet, om der er udarbejdet revisorerklæringer samt antallet af regnskaber der afventer revisors godkendelse. Vær opmærksom på at i oversigten for regnskabsår til og med 2012 vil statusikonerne for protokollat, årsberetning og revisorerklæring fortsat være røde krydser, selvom de er indberettet mv. Det ønskede regnskabsår kan vælges her. Den overordnede status på indberetningen vises med X eller V. Tilsvarende fremgår om revisionsprotokollat og årsberetning er uploadet, og om revisorerklæring er afgivet i systemet. Mulighed for at gå direkte til indlæsning af regnskabsfiler mv., eller til den samlede oversigt. Brugervejledning og FAQ kan findes her. Der er desuden mouseovertekster mange steder i systemet. Der er også mulighed for at vælge hvilket regnskabsår, listen skal vise. På forsiden er der desuden adgang til Vejledning og FAQ. 4.2 Oversigtssiden for den enkelte boligorganisation Oversigtssiden viser status på boligorganisations regnskab og samtlige afdelinger inkl. sideaktivitetsafdelinger mv. 5

6 Der kan navigeres rundt på siden vha. brødkrummeteksterne. Indberetningsstatus på de enkelte regnskaber vises både med ikon og tekst. Adgang til indlæsning af regnskabsfiler er her eller fra forsiden. 4.3 Oversigt over statusikoner for de enkelte regnskaber. I løbet af indberetningsprocessen har de enkelte regnskaber forskellige statusser, illustreret med forskellige statusikoner. Nedenfor er statusikonerne vist i en oversigt. 5. Indlæs og indberet regnskaber forskellige scenarier. I dette afsnit gennemgås indlæsningen og indberetningen af regnskaberne. Der er opstillet en række forskellige eksempler illustreret med hver sit procesdiagram. Processen fra start til slut illustreres under Eksempel 1: Fuldstændig regnskabsfil indlæst uden fejl. I de øvrige scenarier gennemgås det specifikke for scenariet, mens der henvises til Eksempel 1 for de øvrige dele af processen. De dele af processen, der vedrører revisors opgaver, gennemgås kun kort. Der henvises i stedet til den særlige brugervejledning for revisorer. 6

7 Boligorganisationens regnskabsfiler der skal indberettes kan dannes på tre måder: Ved at boligorganisationens IT-system genererer fuldstændige regnskabsfiler i det fastlagte layout. Se eksempel 1 og 2 Ved indlæsning af ufuldstændige regnskabsfiler fra boligorganisationens IT-system, hvorefter regnskabsfilen færdiggøres i indberetningssystemet. Se eksempel 3 Ved indtastning af regnskabsdata i indberetningssystemet. Se eksempel Eksempel 1: Fuldstændig regnskabsfil indlæst uden fejl Login Indlæs regnskabsfil Regnskab valideres Ingen fejl Kontrolbilag dannes Send regnskaber til revisor uden delegation Send regnskaber til revisor med delegation Efter revisors godkendelse indberetter boligorganisationen regnskaberne Regnskaber indberettes af revisor, når regnskaberne godkendes Indlæsning af regnskabsfiler og validering Indlæsning af filer sker via indlæsningssiden. Adgang kan ske fra forsiden eller fra oversigtssiden, se ovenfor i afsnit 4. Vælg Gennemse. Find den ønskede fil (f.eks. på c- drev, serverdrev eller cd-rom) og vælg Åbn. Vælg herefter Indlæs regnskabsfil. I forbindelse med indlæsningen af regnskaberne foretages der en system- og regnskabsmæssig validering af regnskaberne i form af en række tjek af regnskabsmaterialet. Felter der kræves udfyldt i hhv. organisations- og afdelingsregnskabet, og sumkontroller. 7

8 Selvom enkelte identer ikke indgår i Landsbyggefondens elektroniske validering, er disse identer ikke undtaget fra indberetningspligten. Landbyggefonden udvider løbende den elektroniske validering Indlæs flere regnskaber på én gang Det er kun muligt at indlæse en regnskabsfil ad gangen. Der er imidlertid mulighed for at flere regnskaber kan lægges sammen i en regnskabsfil. Landsbyggefonden har udviklet et program til sammenlægning af regnskabsfiler, således at flere regnskaber kan samles i én regnskabsfil for at lette indlæsningen. Programmet kan hentes på fondens hjemmeside: Funktionen kan også være indarbejdet i boligorganisationens eget regnskabssystem. Indlæsningshastigheden afhænger af flere faktorer, herunder internethastighed og filstørrelsen (særligt ved flere regnskaber lagt sammen i én fil). Ved indlæsning af en fil indeholdende flere regnskaber, valideres regnskaberne enkeltvis. Det betyder fx, at hvis en fil indeholder to regnskaber, hvoraf det ene regnskab indeholder fejl, afvises kun det fejlbehæftede regnskab. Det fejlfrie regnskab er klar til at sende til revisor. Regnskaberne åbnes separat i systemet, og kan derefter bearbejdes enkeltvis. Efter indlæsning og validering kommer systemet med en kvittering, hvoraf det fremgår om indlæsningen er sket korrekt, eller om regnskabet indeholder fejl. I bilagsoversigten fremgår alle indlæste regnskabsfiler, kontrolbilag mv. Hvis regnskabet indlæses uden fejl er regnskabet klart til at blive sendt til revisor til attestation. Dette sker fra oversigtssiden. 8

9 5.1.3 Fremsend til revisor uden delegation Udvælg de regnskaber der er indlæst og klar til revisor, og som skal sendes til revisor til attestation. Marker de ønskede regnskaber. Derefter trykkes ok for at sende dem til revisor. Kontrolbilaget dannes, gemmes i systemet og fremgår af bilagsoversigten. Hvis der markeres og sendes flere regnskaber på samme tid, samles kontroltallene i et kontrolbilag. De regnskaber, der skal sendes til revisor markeres her. Status er nu ændret til Klar send til revisor. For at sende til revisor uden delegation trykkes her. Kvittering for fremsendelsen vises, samt status ændret til Afventer revisor. Kontrolbilag for de fremsendte regnskaber er dannet, og fremgår af Bilagsoversigten, hvorfra revisor har adgang til dem via sit log-in. 9

10 5.1.4 Kontrolbilag På baggrund af regnskaberne dannes der for hvert regnskab et kontrolbilag med tilhørende kontroltal. Kontroltallet er det kontroltal, der efterfølgende fremgår af de dannede revisorerklæringer. I bilagsoversigten fremgår de dannede kontrolbilagsfiler. En fil kan indeholde flere kontrolbilag, jf. bilagsoversigten ovenfor. Vær opmærksom på, at kontrolbilag ikke længere skal underskrives af boligorganisationen og fremsendes til revisor i underskrevet form. Revisor henter selv kontrolbilagene i systemet. Eksempel på kontrolbilag for et afdelingsregnskab indeholdende slutkontroltal Revisor godkender og attesterer regnskaber uden delegation For en gennemgang af revisors attestation mv. henvises der til Brugervejledning til revisorerne. Efter revisors attestation og godkendelse får regnskaberne status Klar til indberetning. Herefter er det boligorganisationen, der foretager den endelige indberetning af regnskaberne til Landsbyggefonden. Den digitalt signerede revisorerklæring sendes automatisk i systemet til Landsbyggefonden, og fremgår nu også af Bilagsoversigten. 10

11 Status er nu ændret til Klar til indberetning. Samtidigt er regnskabet nu låst for redigering Boligorganisationen foretager den endelige indberetning Efter at revisor har godkendt og attesteret regnskaberne, skal boligorganisationen foretage den endelige indberetning af regnskaberne til Landsbyggefonden. Marker de regnskaber, der skal indberettes, og tryk på Indberet-knappen. Status ændres til Indberetning godkendt. 11

12 5.1.7 Fremsend til revisor med delegation Boligorganisationerne har mulighed for, i forbindelse med at regnskaberne sendes videre til revisors attestation, at delegere opgaven med at foretage den endelige indberetning (til Landsbyggefonden) til revisor. Delegationen kan knyttes til enkelte eller alle regnskaber. Marker de regnskaber der skal sendes til revisor med delegation, og tryk på knappen Send til revisor m. delegation. I forbindelse med revisors efterfølgende attestation skal revisor markere, hvorvidt delegationen accepteres. Det skal understreges, at revisor ikke er forpligtet til at acceptere delegationen. Fonden opfordrer til, at boligorganisationen og revisor forinden har afklaret dette forhold Revisor godkender og attesterer regnskaber med delegation Såfremt boligorganisationen har delegeret den endelige indberetningsopgave til revisor, og revisor har accepteret delegationen, vil regnskaberne i forbindelse med revisors godkendelse af revisorerklæringen blive indberettet til Landsbyggefonden, og boligorganisationen skal således ikke foretage den endelige indberetning. Hvis boligorganisationen har givet delegation til revisor på organisationsregnskabet, vil delegationen desuden medføre, at revisor har mulighed for at uploade revisionsprotokollat og årsberetning. Det skal understreges, at det fortsat er boligorganisationens fulde ansvar, at der sker indberetning af regnskaberne til Landsbyggefonden, uanset at der er sket delegation af indberetningsopgaven Indberet regnskab med forbehold I forbindelse med at indberetningsfristen i 2010 blev fremrykket 1 måned fra 6 til 5 måneder, fik boligorganisationerne mulighed for at indberette regnskaberne med forbehold for øverste myndigheds (repræsentantskabs/generalforsamling) godkendelse. Forbeholdet bortfalder automatisk efter 30 dage. 12

13 Marker de regnskaber, der skal indberettes med forbehold og tryk her Revisor afviser et regnskab Revisor kan også afvise regnskaber. Dette gøres enkeltvis, og der er mulighed for at give en begrundelse for afvisningen. Ved afvisning returneres regnskabet til boligorganisationen. Der henvises til brugervejledning for revisorer. 5.2 Eksempel 2: Fuldstændig regnskabsfil indlæst med fejl Hvis en indlæst regnskabsfil indeholder fejl, er der flere muligheder for at rette fejlene. Enten kan fejlene rettes i boligorganisationens eget IT-system og derefter danne en ny fil, der genindlæses, eller fejlene kan rettes direkte i indberetningssystemet. Hvorvidt den ene eller den anden metode vælges må bero på boligorganisationen egen konkrete vurdering. Ret fejl i eget IT-system Genindlæs fil Herefter som Eksempel 1 Login Indlæs regnskabsfil Regnskab valideres Fejl i regnskab Ret fejl via funktionen "Ret regnskab". Send rettelser Herefter som Eksempel 1 Ret fejl via funktionen "Vis kladde". Validér Herefter som Eksempel 1 13

14 Hvis regnskabet indeholder fejl, vises følgende besked. Desuden vises fejllisten. Eksempel 2.A: Fejl rettes i eget IT-system og fil genindlæses I mange tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt at rette fejlene i boligorganisationens eget IT-system med det samme, og derefter indlæse en ny regnskabsfil. Det kan f.eks. være fejl, der vil optræde i flere af boligorganisationens regnskaber, eller fejl der vil komme igen ved næste års indberetning, såfremt de ikke rettes. Det er vigtigt at huske, at hvis rettelser foretages direkte i indberetningssystemet, skal de alligevel i mange tilfælde efterfølgende rettes til i boligorganisationens eget IT-system. Eksempel 2.B: Fejl rettes i systemet via funktionen Ret regnskab Hvis fejlen ønskes rettet i indberetningssystemet, vil det i en række tilfælde være mest hensigtsmæssigt at rette fejl via funktionen Ret regnskab. 14

15 Adgang til funktionen Ret regnskab kan ske her via Ret fejl, eller fra oversigtssiden via Ret regnskab. I forbindelse med rettelse af fejl, er der mulighed for at vise Kun linjer med fejl eller Vis alle linjer. Hvis der er mange fejl, eller fejl som kan vedrøre flere kolonner (Dette års tal, Budget i år, Budget næste år), kan det være mest hensigtsmæssigt at vælge Vis alle linjer, da man ellers risikerer ikke at få konsekvensrettet, og dermed vil få fejl ved ny indlæsning. I forbindelse med retning af fejl, er der mulighed for at vise Kun linjer med fejl eller Vis alle linjer. Fejllisten fremgår her. 15

16 Efter rettelserne er foretaget trykkes på Send rettelser. Filen valideres på ny. Der kan indtastes data og rettes fejl i de felter med en ramme omkring. Efter at fejlene er rettet og filen valideret, skifter status til Klar send til revisor. 16

17 Eksempel 2.C: Fejl rettes i systemet via funktionen Kladden Hvis fejlen ønskes rettet i indberetningssystemet, vil det i andre tilfælde være mest hensigtsmæssigt at rette fejl via funktionen Vis kladde. Adgang til funktionen Vis kladde kan ske her via Gå til kladde, eller fra oversigtssiden via Vis kladde. Fejllisten vises her. Der er blå link til felter med fejl. 17

18 Der kan indtastes data og rettes fejl i felter med en rød ramme omkring. Efter at fejlene er rettet trykkes på Valider. Filen valideres, og skifter status til Klar send til revisor. 5.3 Eksempel 3: Ufuldstændig regnskabsfil ønskes færdiggjort i systemet Tilføj data/ret fejl Login Indlæs regnskabsfil Regnskab valideres Fejl i regnskab, da det er "ufuldstændigt". via funktionen "Ret regnskab". Send rettelser Tilføj data/ret fejl via funktionen "Vis kladde". Validér Herefter som Eksempel 1 Herefter som Eksempel 1 En regnskabsfil fra eget IT-system kan være ufuldstændig. F.eks. kan filen mangle stamdataoplysninger, påtegningstekster eller delsummer/summer. Regnskaberme kan færdiggøres i indberetningssystemet. 18

19 Ved indlæsning af en ufuldstændig fil vil valideringen naturligt vise en række fejl/mangler ved filen. Afhængigt af typen af fejl/mangler er der 2 metoder at tilføje de manglede data: 1. Via funktionen Vis kladde. Der er en lang række funktioner og muligheder i Vis kladde. Her er der bl.a. mulighed for at færdiggøre det ufuldstændige regnskab ved at: a) Indtaste manglende data, tekster mv. b) Hente sidste års indberettede regnskabstal inkl. stamdata. Det er muligt at hente sidste års indberettede regnskab. Relevante data genbruges (næste års budget bliver til dette års budget, og balanceposter bliver til sidste års tal). c) Hente stamdata fra Landsbyggefondens stamdataoplysninger d) Beregne delsummer/summer Her kan sidste års indberettede regnskab hentes, og relevante data genbruges Her kan stamdata fra Landsbyggefondens stamdatabase hentes. I visse tilfælde skal funktionen Opdater indlæste data benyttes inden videre arbejde med filen. Se nedenfor. Vær opmærksom på, at der i tilfældene b, c og d efterfølgende skal trykkes på knappen Opdater indlæste data, inden at der arbejdes videre med evt. indtastninger af data mv. Når regnskabet er fuldstændigt trykkes på Valider. 2. Via funktionen Ret regnskab, der i visse tilfælde er et mere simpelt alternativ til Vis kladde. Her vil et ufuldstændigt regnskab kunne færdiggøres ved at: Via fejlrettelser få indtastet manglende data og tekster (se eksempel 2) 19

20 5.4 Eksempel 4: Regnskab indtastes og dannes i systemet Ingen fejl Herefter som Eksempel 1 Login "Vis kladde" Indtast regnskabsdata mv. Validér regnskab Fejl i regnskab Ret fejl Validér Herefter som Eksempel 1 I de tilfælde hvor der ikke er nogen regnskabsfil at indlæse, og regnskabsdata mv. derfor skal indtastes i systemet, gøres dette i funktionen Vis kladde. Der er bl.a. mulighed for at: Indtaste samtlige regnskabsdata i en tom kladde Hente sidste års indberettede regnskabstal (genbrug af de relevante data) Hente stamdata fra Landsbyggefondens stamdataoplysninger Vælg Vis kladde for at komme til indtastning mv. Der dannes en tom kladde Efter at den tomme kladde er dannet kan data mv. indtastes i felterne. 20

21 Her kan sidste års indberettede regnskab evt. hentes, og relevante data genbruges (næste års budget bliver til dette års budget, og balanceposter bliver til sidste års tal). Ud for de gule vises de stamdata, der er i Landsbyggefondens stamdatabase. Her kan stamdata fra Landsbyggefondens stamdatabase hentes. Når relevante oplysninger er hentet, trykkes på Opdater indlæste data. Vær opmærksom på, at efter sidste års regnskab er hentet eller stamdata er hentet skal der trykkes på knappen Opdater indlæste data, inden at der arbejdes videre med evt. indtastninger af data mv. Der er information om de enkelte konti og felter i dels de blå infoikoner mouse-over-tekster over de enkelte felter., og dels via Der kan ikke indtastes i felter med formler. F.eks. data hentet fra en udfyldt note eller automatiske sumfelter. Disse linjer beregnes automatisk. Konti med note vises med blåt identnr., hvor der linkes ned til noten. Fra notens sum kan der springes tilbage til hovedkontoen. Vær særligt opmærksom på, at en lang række felter er felter, der skal udfyldes. Hvis værdien er 0, skal der skrives 0 i disse felter. Links til noter, og blå infotekst-ikoner. 21

22 Når alle indtastninger af regnskabsdata mv. er foretaget trykkes på Validér-knappen for at validere. Såfremt regnskabet er uden fejl skifter regnskabet status til Klar send til revisor. For resten af processen henvises til Eksempel 1. Hvis der er fejl vises fejllisten, og fejlene rettes. Se nærmere i Eksempel 2. Når indtastninger af regnskabsdata mv. er færdig, trykkes på Validér knappen. 5.5 Upload af årsberetning og revisionsprotokollat Årsberetning og revisionsprotokollat skal uploades i systemet. Det er ikke længere muligt at fremsende dem på mail/papir til Landsbyggefonden. Upload sker fra indlæsningssiden. Indtil videre skal årsberetning og protokollat uploades hver for sig. Årsberetning og revisionsprotokollat uploades her. 22

23 På forsiden ses status på protokollat og årsberetning. Status på protokollat og årsberetning fremgår her Hvis boligorganisationen har givet delegation til revisor på organisationsregnskabet, vil delegationen desuden medføre, at revisor har mulighed for at uploade revisionsprotokollat og årsberetning. Dette kan revisor gøre fra forsiden. Når samtlige regnskaber er indberettet og både årsberetning og revisionsprotokollat er uploadet, er indberetningen fuldstændig. 6. Oprettelse af sideaktivitetsafdelinger Sideaktivitetsafdelinger der tidligere er indberettet vil fremgå af oversigten fra starten af. Hvis boligorganisationen har fået en ny sideaktivitetsafdeling, hvor der skal indberettes regnskab, skal der oprettes en sideaktivitetsafdeling i systemet. Tilsvarende er det muligt at slette en sideaktivitetsafdeling. Opret sideaktivitet her. 23

24 Vælg type af sideaktivitetsafdeling, navngiv afdelingen og tryk Opret sideaktivitet. Afdelingen er nu oprettet og fremgår af oversigten. Det er muligt at slette afdelingen igen. 7. Særligt for administrationsorganisationer og boligorganisationer der administrerer andre Langt de fleste funktioner, oversigter, billeder mv. er de samme, som for boligorganisationer der ikke administrerer andre boligorganisationer. Den primære forskel består i, at administrationsorganisationerne og de boligorganisationer der administrer andre boligorganisationer, efter login har adgang til alle de boligorganisationer/afdelinger, som de administrerer. 24

25 Der er adgang til alle de boligorganisationer, der administreres. 8. Yderligere information og kontakt Der er som tidligere beskrevet udarbejdet en FAQ med spørgsmål og svar, der løbende bliver udbygget. Den kan tilgås i indberetningssystemet. Det anbefales at se her for særlige problemstillinger. Desuden kan kontoplaner, retningslinjer for indberetning, nyheder om regnskabsindberetning, regnskabsdatabase mv. findes på Landsbyggefondens hjemmeside under selvbetjeninger/regnskabsindberetning. Landsbyggefonden Studiestræde København V Telefon Specielt henvises til Finn Mørk Jacobsen og Linda Vråe og Margit Cymborski og og Rasmus Kofoed Pedersen og Almen Analyse Landsbyggefonden. 25

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere