Eksamens- og prøveinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamens- og prøveinformation"

Transkript

1 Eksamens- og prøveinformation til 3g Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste regler ved skriftlig eksamen: Edb/elektroniske hjælpemidler ved skriftlig eksamen: Opstilling/Nedtagning af PC: Anden relevant information På de flg. sider er der information om, de for dig relevante forhold, vedrørende: Oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. (gå til) Fagenes prøveform og bedømmelses kriterier. (gå til) Love og bekendtgørelser mv.: Eksamensbekendtgørelsen. (gå til) Karakterbekendtgørelsen (gå til) Procedure ved behandling af klager over skriftlige prøver (gå til) Link-samling (gå til)

2 Antal eksaminer: Studentereksamen er en samlet eksamen, som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én. Eksamen kan omfatte prøver i alle fag på uddannelsen, undtagen idræt på C-niveau. Undervisningsministeren fastsætter hvert år, i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve. (tilbage til forside) Prøvefagsudtræk: De skriftlige prøver indgår i udtrækket. Den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver. Prøver i fag på B-niveau med både skriftlig og mundtlig prøve vil indgå frit i udtrækket. I fag på A-niveau med både mundtlig og skriftlig prøve aflægges mindst én prøve. Der skal aflægges prøve i AT.(tilbage til forside) Udtræk fra 1. og 2.g. Ved afslutningen af 2g. skal eleven have aflagt minimum 2 prøver.(hvis dette er muligt!) Hvis man i 3.g vælger et valgfag, hvori man har aflagt prøve på lavere niveau, vil denne ikke medtælle i de 8 eksaminer.(tilbage til forside) Offentliggørelse: Planen offentliggøres på Lectio: Eksaminer, mødetider og lokaler vil være anført på forsiden samt under de enkelte eksamensdage, når du logger ind. 13. maj 2015: Offentliggørelse af planen for skriftlige prøver samt AT-eksamen 20. maj 2015: Offentliggørelse af årskarakterer i afsluttende fag. 20. maj 2015: Offentliggørelse af hele eksamensplanen (3g ere vil få udleveret en udprintet eksamensplan mv. ved 1.skriftlige prøve) (tilbage til forside) Selv om vi både har checket og dobbeltchecket eksamensudtrækket, er det vigtigt at du selv kontrollerer det i forhold til ovennævnte regler. Skulle du være i tvivl, så skal du hurtigst muligt henvende dig på kontoret, så vi kan foregribe evt. fejl. Kommunikation i eksamensperioden: AL kommunikation vil foregå via Lectio! Du skal være opmærksom på at der kan ske ændringer med dine mødetider og dage. Hvis dette sker minimum 2 dage inden ændringen vil du ikke blive specielt varslet. Sker det efter, vil vi også sende dig en personlig besked via Lectio.(tilbage til forside) Det er derfor vigtigt at du dagligt logger dig ind på Lectio! Mundtlige eksaminer: Som nævnt vil dine mødetider fremgå af Lectio. Det er vigtigt at du møder til tiden, da en eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, ikke har krav på at aflægge prøven. Det fornuftigste er at møde én eksamination før man selv skal op. Ved prøver med 24 timers forberedelse trækkes spørgsmålet på rektors kontor. (tilbage til forside) Skriftlige eksaminer: De skriftlige eksaminer for stx er dubleret. Dvs. der afholdes 2 eksaminer på forskellige dage for hvert fag. Det vil fremgå af din eksamensplan hvilken af de 2 eksamensdage du skal til prøve, hvis det pågældende fag er blevet udtrukket. Læg mærke til at elever fra samme hold, godt kan have forskellige eksamensdage. Alle prøver starter kl præcis, UNDTAGEN skr. Musik der starter kl (tilbage til forside) 2

3 De vigtigste regler ved skriftlig eksamen: 3 Generelt: 1. Du skal være på din plads 10 min. før prøvens start.(vagterne skal uhindret have mulighed for at uddele besvarelses- og hjælpe-ark inden prøvens start!) 2. Prøven starter præcist!! 3. Kommer du for sent, så henvend dig straks på rektors kontor. 4. Bliver du syg, så giv skolen besked så hurtigt som muligt. 5. Du må ikke kommunikere med andre under prøven (dette inkluderer tegn og fagter mv.) 6. Du må ikke forlade din plads under prøven, uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en tilsynsførende. 7. Du kan ikke komme ud at ryge under prøven. 8. Når tiden er gået tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er afsluttet. Besvarelserne skal være klar til aflevering på dette tidspunkt! (Alle rubrikker udfyldt m.v.) 9. I det sidste kvarter før en prøves ophør må ingen eksaminand forlade sin plads. 10. I skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før alle besvarelser er afleveret. Opgavebesvarelsen: 11. Udfyld straks sidehovedet på besvarelsesark og afleveringsomslag. 12. Aflevering skal ske til en tilsynsførende. 13. Du afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. 14. Alle eksemplarer af opgaver og besvarelser/kladder skal blive i eksamenslokalet, indtil prøvetiden er udløbet. Dette gælder også computere og flytbare lagerenheder. (Du kan afhente dem umiddelbart efter prøvernes afslutning). 15. Alle besvarelser i prøver med hjælpemidler, skal afleveres i et hvidt eksamensomslag, hvor du på forsiden skal underskrive erklæringen om at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Du skal være opmærksom på at du ikke kan få en karakter for din besvarelse medmindre denne erklæring er underskrevet! Hjælpemidler: 16. Jeres faglærer har inden prøven orienteret jer om, hvilke hjælpemidler der er tilladt. 17. I delprøver, hvor der ikke må anvendes hjælpemidler, skal PC ere minimum have skærmen slukket og hjælpemidler til den øvrige del af prøven må ikke være placeret på bordet. 18. Hjælpemidler må først tages i brug, når delprøven uden hjælpemidler er indsamlet. 19. I må ikke låne noget af hinanden under en skriftlig prøve. 20. Skolen udleverer kun de godkendte besvarelses- og hjælpeark. 21. Du er selv ansvarlig for at medbringe alle de øvrige tilladte hjælpemidler. (Tegne- og skriveredskaber, godkendte lommeregnere, formelsamlinger, databøger, ordbøger, etc.) Mobiltelefoner: 22. Hvis du medbringer en mobiltelefon, SKAL den slukkes HELT og være anbragt fuldt synligt på bordet under prøven. Overtrædelse af denne regel vil give en skriftlig advarsel og kan medføre bortvisning fra skolen. (tilbage til forside)

4 Edb/elektroniske hjælpemidler ved skriftlig eksamen: 4 Du skal overholde flg. regler: 1. Du skal selv medbringe både PC og EN FUNKTIONSDYGTIG PRINTER! 2. Du får stillet én stikdåse med 3 stik til rådighed. 3. Opstilling kan normalt foregå fra om eftermiddagen hverdagen før, samt om morgenen på prøvedagen. Nedtagning/flytning SKAL ske umiddelbart efter afslutningen af dagens sidste prøve (tidspunktet ses nedenfor). 4. Senest 10 min. før prøvens start skal pc og printer være opstillet og testet. (Kan du, ved prøvens start, ikke udskrive en prøveside med sidehoved må du skrive i hånden!) 5. Du kan ikke påregne teknisk hjælp med opstilling og under prøverne. 6. Opstår der før og under prøven strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af edb-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes/udbedres, fortsættes prøven uden benyttelse af computer. 7. Under prøven må man ikke have forbindelse til omverden. Dvs. trådløse kommunikationsprogrammer skal være lukket. 8. Under prøven skal Pc ens højtalere været slået fra. 9. Under prøven må der ikke høres musik, spilles spil, ses film/video o. lign. 10. Under delprøver uden hjælpemidler, skal minimum skærmen være slukket. 11. Du skal bruge det officielle sidehoved eller tilsvarende, der automatisk skriver alle de nødvendige oplysninger: Skolens/kursets navn, eksaminandens navn, hold og fag samt felter til at anføre ark-nr., det samlede antal ark og den tilsynsførendes signatur. Det officielle sidehoved ( sidehoved,eksamen.doc ) kan hentes i Lectio under dokumenter - indbyggede grupper - Alle 3.g. elever / Alle 2.g. elever SØRG FOR AT HAVE SIDEHOVEDET DOWNLOADET INDEN DET TRÅDLØSE NET SLUKKES! 12. Opgavebesvarelsen skal ved prøvetidens udløb foreligge færdigudskrevet på papir! (Sørg for løbende både at udskrive din besvarelse, og gemme sikkerhedskopier af din tekst på USB-nøgle/ C-drev/ diskette). 13. Disketter/sikkerhedskopier kan ikke afleveres til bedømmelse. 14. Besvarelsen skal afleveres i det udleverede omslag. Sidehovedet skal være udfyldt ved prøvens afslutning, og den påtrykte erklæring underskrevet. Er du i tvivl om noget, så henvend dig straks til en tilsynsførende. Overtrædelse af reglerne behandles efter eksamensbekendtgørelsens 20 (bortvisning)! (tilbage til forside)

5 5 Opstilling/Nedtagning af PC: Opstilling Nedtagning/Flytning Onsdag d. 20/5 Kl Torsdag d. 21/5 Kl Kl Fredag d. 22/5 Kl Kl Tirsdag d. 26/5 Kl Kl Onsdag d. 27/5 Kl Kl Torsdag d. 28/5 Kl Kl Fredag d. 29/5 Kl Kl Kl Mandag d. 1/6 Kl (MU ) Tirsdag d. 2/6 Kl Kl Onsdag d. 3/6 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl (MU ) Kl Kl Din maskine skal nedtages /flyttes umiddelbart efter prøvernes afslutning. (Den kan opbevares i hallen, hvis du skal bruge den til senere prøver) (tilbage til forside)

6 Du kan også, ved at benytte flg. link, gå direkte til de originale love og bekendtgørelser. Oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. STX: VAF: Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= valgfagsbekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132670#b2 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Procedure ved behandling af klager over skriftlige prøver Prøve- og eksamensinformation Oktober Prøvekalender for de gymnasiale uddannelser - skoleåret 2014/ pdf Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (tilbage til rel.inf.)

7 Bemærk ninger Hjælpemidler Spg. kendt Forb.- tid Eks. tid m/s Niveau Fag Oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. (tilbage til rel.inf.) 7 AT A M 30 min J as C M 24 min 24 min N Eksaminandens astronomiske portfolio skal som hovedregel inddrages i eksaminationen BI A S 5 timer N BI A M 30 min Mindst 24 timer J Opgaven er kendt Bilag er ukendt Bi B M 30 min Mindst 24 timer J Opgaven er kendt Bilag er ukendt Bk B M 30 min 60 min N Portfolioesamen BT A S 5 timer N Opgaven er kendt BT A M 30 min 30 min Bilag er ukendt DA A S 5 timer N DA A M 30 min 60 min N EN A S 5 timer N 1. delprøve uden hjælpemidler EN A M 30 min 60 min N Fi C M 24 min 48 min N FRB A S 4 timer N FRB A M 30 min Præsentationsdelen:24 timer Ekstemporaldelen: 30 min FY A S 5 timer N FY A M Fy B M 2 timer / 24min 90 min / 24min 0 min / 24 min 0 min / 24 min J N Eksp.: N Teor.: J Eksp.: N Teor.: J Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, ikke tilladt. Den læste tekst kan suppleres med en ulæst tekst. Se læreplanen under 4.2. Databog fysik /kemi, 6.udg eller senere forudsat Eksaminanderne må ikke genbruge data fra tidligere udførte teoretisk. Højst 10 eksaminan- Todelt prøve eksperimentel/ eksperimenter. der ad gangen til eksperimentel prøve Eksaminanderne må ikke genbruge data fra tidligere udførte eksperimenter Todelt prøve eksperimentel/ teoretisk. Højst 10 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve HI A M 30 min 24 timer J Ukendt bilagsmateriale Id B M 45 min 48 min N 21 min praktisk 24 min mdt. Prøve. Forberedelsestiden er til den teoretiske del af eksamen KE A S 5 timer ingen N KE A M 30 min 30 min J Bilag offentliggøres ikke til eleverne inden prøven, men udleveres først ved forberedel-sen. Ke B M 30 min 30 min J Bilag offentliggøres ikke til ele-

8 MA A S 5 timer N MA A M 30 min 30 min J Ma B S 4 timer N Ma B M 30 min 30 min J Me B M 15 min + 30min 60 min N MU A S MU A M 5 timer (1+4) 30 min (musikkundsk.) +10 min (musikudøv.) N 60 min N Ng B M 30 min 24 timer. J Ps B M 30 min 24 timer. J ps C M 24 min 48min N ol C M 30 min. 60 min N re C M 24 min 24 min N - 1. t: prøve uden hjælpemidler - derefter: alle hjælpemidler - 1. t: prøve uden hjælpemidler - derefter: alle hjælpemidler 1.time: Tangentinstrument (eller andet instrument efter eget valg)og audio-afspiller som eneste hjælpemidler time: Alle hjælpemidler, bortset fra programmel, der indeholder automatiske analyse-, harmoniserings-, arrangements- eller kompositionsfaciliteter. 8 verne inden prøven, men udleveres først ved forberedel-sen. Eksamenslokalet skal være forsynet med et tangentinstrument. Derudover kan eksaminanden medbringe et instrument efter eget valg Alle+afspilningsanlæg, tangentinstrument, eller instrument turmusik kan der eksamineres i Ved særligt kompliceret parti- efter eget valg kendt stof Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanden inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. I forberedelsen udarbejder eksaminanden en disposition for besvarelsen af den stillede opgave inklusive det materiale, der tænkes inddraget i opgavens besvarelse. Temaet er kendt. Bilagsmateriale på max 6 sider er ukendt. Bilagsmaterialet er forsynet med en overskrift. Prøven er med synopsis Temaet er kendt. Bilagsmateriale på max 3 sider er ukendt. Bilagsmaterialet er forsynet med en overskrift og vejledende underspørgsmål. Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af den antikke basistekst Eksamensspørgsmålet skal foreligge som en kopi, hvorpå eleven kan skrive noter. Løsning af opgaverne kan forudsætte brug af lommeregner grupper hvor alene opgave- 1 times forberedelse evt. i 6 timer (1 SA A S N + 5) eller regneark. formuleringer udleveres SA A M 30 min 24 timer J Mulighed for gruppeforbered. Sa B M 30 min 24 timer J Mulighed for gruppeforbered. SP A S 4 timer N Alle hjælpemidler bortset fra kommunikation med omverdenen og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan

9 9 SP A M 30 min Præsentationsdelen: 24 timer Ekstemporaldelen:30 min TYF A S 5 timer N TYF A M 30 min Præsentationsdelen: 24 timer Ekstemporaldelen:30 min J N J N oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til et andet. Alle hjælpemidler bortset fra kommunikation med omverdenen og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til et andet. Ekstemporaldelen, fortsættersprog: Alle hjælpemidler bortset fra kommunikation med omverdenen og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til et andet.

10 10 Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) (tilbage til rel.inf.) Bilag 9 Almen studieforberedelse(tilbage til fag) 4.3 Afsluttende prøve Synopsen skal indeholde: titel og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse litteraturliste en perspektivering til studierapporten. Der afholdes en individuel mundtlig prøve, som består af en præsentation med udgangspunkt i synopsen og en uddybende dialog. I dialogen kan der yderligere stilles spørgsmål med udgangspunkt i elevens studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid. Ved den mundtlige prøve er der en vejleder og en censor til stede. Disse skal samlet have kompetence inden for den af eksaminanden valgte fagkombination Bedømmelseskriterier Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Bilag 12 biologi A(tilbage til fag) 4.2. Prøveformer Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er fem timer. Det faglige grundlag for opgaverne er det i pkt beskrevne kernestof og problemstillinger i tilknytning hertil. Den mundtlige prøve Der afholdes mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven tager udgangspunkt i en eller flere problemstillinger, som har sammenhæng med et eller flere af undervisningens temaer. Opgaven indeholder en uddybende opgavetekst samt kendte og ukendte bilag i form af artikler, eksperimentelt arbejde og/eller andet materiale. Opgaven udleveres ved lodtrækning dagen før prøven og forberedelsestiden er ca. 24 timer, dog ikke mindre end 24 timer. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Hver opgave må bruges to gange. Bilag må genbruges flere gange efter eksaminators valg. Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminanden lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.

11 11 Den skriftlige prøve Der lægges vægt på eksaminandens evne til at: kunne strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk vise faglig indsigt og overblik inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling forstå biologiske problemstillinger sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi analysere og vurdere biologiske data. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. Den mundtlige prøve Ud over bedømmelseskriterierne fra den skriftlige prøve lægges der ved den mundtlige prøve endvidere vægt på eksaminandens evne til at: argumentere og indgå i en faglig dialog forholde sig til problemstillinger med biologisk indhold perspektivere sin biologiske viden. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. Bilag 13 biologi B(tilbage til fag) 4.2. Prøveform Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven indeholder en uddybende opgavetekst samt kendte og ukendte bilag i form af artikler, eksperimentelt relateret materiale og/eller andet materiale i tilknytning til et eller flere af de behandlede temaer. Opgaven udleveres ved lodtrækning dagen før prøven, og forberedelsestiden er ca. 24 timer, dog ikke mindre end 24 timer. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Hver opgave må bruges to gange. Bilag må genbruges flere gange efter eksaminators valg. Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Der lægges vægt på eksaminandens evne til at: strukturere og formidle biologisk stof forstå og fortolke biologiske data inddrage metoder og resultater fra eksperimentelt arbejde demonstrere faglig indsigt inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling sætte ukendt materiale i relation til kendte problemstillinger perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til biologiske problemstillinger. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. Bilag 10 Billedkunst B (tilbage til fag) 4.2. Prøveformer Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele: en prøve i eksaminandens eksamensprojekt, jf. pkt. 3.2.

12 en prøve i det teoretisk-analytiske stof på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i eksaminandens portfolio, jf. pkt Eksaminanden vælger rækkefølgen eller kan vælge at flette de to dele sammen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Forberedelsestiden er ca. 60 minutter pr. eksaminand. Prøvedelen i eksaminandens eksamensprojekt Grundlaget for denne del af prøven er eksaminandens eksamensprojekt. Denne del af eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor eksaminanden redegør for og diskuterer centrale elementer i projektet, samt af en uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator. Eksaminationstiden er ca. 10 minutter for denne del af prøven. Prøvedelen i det teoretisk-analytiske stof på grundlag af eksaminandens portfolio Opgaven formuleres af eksaminator inden for et emne, der er valgt således, at eksaminanden kan inddrage eksempler på tværs af portfolioen, jf. pkt Eksemplerne er dels fremstillet af eksaminanden, dels fotografier eller reproduktioner af eksempler fremstillet af andre. Eksaminanden besvarer opgaven med udgangspunkt i portfolioens indhold. Besvarelsen uddybes i en efterfølgende samtale mellem eksaminand og eksaminator. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter for denne del af prøven. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens eksamensprojekt og mundtlige præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Der lægges desuden vægt på eksamensprojektets idé og udførelse i forhold til den opstillede problemformulering. Hvis prøveform b) er valgt, bedømmes også præsentationens visuelle kvalitet i kommunikativ henseende. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 12 Bioteknologi A (tilbage til fag) 4.2 Prøveformer Den skriftlige prøve Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er 5 timer. Det faglige grundlag for opgaverne er det under pkt. 2.2 beskrevne kernestof og problemstillinger i tilknytning hertil. Den mundtlige prøve Mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator/eksaminatorerne. Opgaven omhandler en problemstilling i tilknytning til et eller flere af de i undervisningen behandlede temaer. Opgaven inddrager teoretisk stof og så vidt muligt eksperimentelt arbejde samt indeholder bilag som fx figurer, data, en artikel eller en teknik i tilknytning til bioteknologi. Anvendt apparatur kan inddrages under prøven. Hver opgave må bruges to gange. Alle opgaver op til to eksemplarer af hver skal være til stede fra og med første eksaminand trækker sin opgave. Bilag må genbruges flere gange efter eksaminators valg. Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne senest 5 arbejdsdage før prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Opgaven tildeles ved lodtrækning ved prøvens start. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Prøven former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminatorer. 4.3 Bedømmelseskriterier Ved både den skriftlige og den mundtlige prøve bedømmes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som er angivet i pkt Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden er i stand til at anvende sin faglige viden på konkrete problemstillinger, og at besvarelsen er formidlet med anvendelse af korrekt fagsprog og indeholder forklarende tekst i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår.

13 13 Bilag 15 dansk A (tilbage til fag) 4.2 Prøveformer Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Prøven har en varighed af fem timer. Eksaminanden vælger mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et tekst-/billedmateriale. Opgaverne stilles i forlængelse af fagets tre stofområder. Den mundtlige prøve Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Prøvematerialet vælges af eksaminator. Eksamensspørgsmålene fordeles skønsmæssigt over det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde i størrelsesordenen 2:3:1. Eksamensspørgsmålet har et fokus i et af stofområderne og består af en eller flere tekster samt instrukser der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksterne. Teksternes samlede omfang må ikke overskride otte normalsider eller 12 minutters afspillet tekst. En normalside består af 1300 bogstaver. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men mindst én tekst skal være ukendt. Tekster må gerne genbruges, hvis de tilhørende instrukser ikke er identiske. Eksaminanden indleder med et mundtligt oplæg på ca. 10 minutter. Eksaminationen former sig videre som en faglig samtale om det trukne eksamensspørgsmål. I samtalen perspektiveres til det øvrige læste stof. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Ved den skriftlige prøvelægges der vægt på eksaminandens færdighed i: skriftlig fremstilling, herunder genre- og formidlingsbevidsthed at besvare den stillede opgave relevant anvendelse af danskfaglig viden og metode. Ved den mundtlige prøvelægges der vægt på eksaminandens færdighed i: mundtlig fremstilling at besvare den stillede opgave relevant anvendelse af danskfaglig viden og metode. Ved begge prøver gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation. Bilag 18 engelsk A (tilbage til fag) 4.2. Prøveformer Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Grundlaget for den skriftlige prøve er et todelt centralt stillet opgavesæt. Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start. Prøvens varighed er fem timer. I den første time må computer og faglige hjælpemidler ikke benyttes. Efter én time indsamles alle besvarelser af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. Den mundtlige prøve Med udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet materiale, der tematisk er tilknyttet et studeret emne, prøves i præsentation, samtale, tekstforståelse og perspektivering. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Prøvematerialet skal bestå af en eller flere tekster med et samlet omfang på tre til seks normalsider. Omfanget skal tage hensyn til materialets sværhedsgrad og sikre, at de faglige mål kan bedømmes. Hvis materialet udelukkende består af lyrik eller

14 tekster af Shakespeare, kan omfanget være mindre end det angivne. Mediemateriale i elektronisk form kan inddrages og erstatte trykt tekstmateriale i et omfang svarende til maksimalt 25 pct. af de tre til seks normalsider, som udgør et prøvemateriale. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Forberedelsestiden er ca. én time. Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. Det samme ukendte prøvemateriale må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. En normalside er for prosa 1300 bogstaver, for lyrik og drama 30 linjer. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale svarer tre til seks minutters afspilning til én normalside. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på eksaminandens beherskelse af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den samlede besvarelse. Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden på flydende og korrekt engelsk kan præsentere, analysere, fortolke/vurdere og perspektivere det ukendte prøvemateriale og anvende den viden, der er opnået i arbejdet med det studerede emne. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den samlede præstation. 14 Bilag 20 fransk begyndersprog A (tilbage til fag) 4.2. Prøveformer Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Der prøves i oversættelse fra dansk til fransk og i fri skriftlig udtryksfærdighed på fransk med udgangspunkt i et nutidigt fransksproget tekstmateriale på ca. én normalside suppleret med billedmateriale. Varigheden af den skriftlige prøve er fire timer. Eksaminanden må benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, ikke tilladt. Den mundtlige prøve Prøven består af tre dele med en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter: 1) Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt, ubearbejdet fransksproget prosatekst med et omfang på én normalside. Teksten forsynes med en kort introduktion på dansk, og kun realkommentarer og særlige gloser anføres. Teksten refereres i hovedtræk på dansk. 2) Samtale på fransk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner. 3) Præsentation på fransk af et ukendt, ubearbejdet fransksproget tekstmateriale med et omfang på ca. fire normalsider. Tekstmaterialet forsynes med en kort introduktion på fransk og glosseres under hensyntagen til niveau og sværhedsgrad. Tekstmaterialet skal have tilknytning til et af de studerede emner. Det studerede emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende samtale. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Tekstmaterialet udleveres dagen før prøven, og der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Til 1) og 2) gives en samlet forberedelsestid på ca. 30 minutter. I forberedelsestiden må eksaminanden benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. En normalside er for prosa 1300 bogstaver, for lyrik 30 verslinjer. Det samme ukendte prøvemateriale må højst anvendes tre gange på samme hold.

15 Ved bedømmelsen vurderes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden kan uddrage det væsentlige af det udleverede tekstmateriale, udtrykke sig skriftligt på fransk og disponere og fremstille et indhold, samt på at eksaminanden viser sikkerhed i den relevante syntaks og morfologi og behersker et alment ordforråd samt idiomatik. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden på fransk kan præsentere og perspektivere det ukendte tekstmateriale og inddrage relevante elementer af fransk og frankofon kultur, litteratur, historie og samfund fra det studerede emne. Endvidere lægges der vægt på samtalefærdighed og tekstforståelse. Sammenhængende sprogbrug er vigtigere end korrekthed i detaljen. Den fransksprogede del af eksaminationen vægtes højest. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 15 Bilag 23 - fysik A (tilbage til fag) 4.2. Prøveformer Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er fem timer. Det faglige grundlag for opgaverne er det i pkt beskrevne kernestof, men andre emner og problemstillinger kan inddrages, idet grundlaget så beskrives i opgaveteksten. Den mundtlige prøve Prøven er todelt og afvikles med indtil 10 eksaminander pr. dag. Opgaverne skal tilsammen dække undervisningsbeskrivelsen bredt. Den første del af prøven er eksperimentel, hvor eksaminanderne arbejder i laboratoriet i ca. 120 minutter i grupper på højst tre eksaminander med en eksperimentel problemstilling. Eksaminanderne må ikke genbruge data fra tidligere udførte eksperimenter. Eksaminator og censor samtaler med den enkelte eksaminand om det konkrete eksperiment, den tilhørende teori og den efterfølgende databehandling. Den anden del af prøven er individuel og mundtlig. De teoretiske opgaver uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Opgaven skal omhandle et fortrinsvis teoretisk, fagligt emne og indeholde et ukendt bilag, der kan være grundlag for perspektivering af emnet. Eksperimentet og den teoretiske delopgave skal være kombineret, så de angår forskellige emner. Eksaminationen former sig som en faglig samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Den skriftlige prøve Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden: behersker et bredt spektrum af faglige begreber og modeller kan analysere et fysiskfagligt problem, løse det gennem brug af en relevant model og formidle analyse og løsning klart og præcist kan opstille en model og diskutere dens gyldighedsområde. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

16 Den mundtlige prøve Ved den eksperimentelle del lægges der vægt på, at eksaminanden: kan tilrettelægge og udføre eksperimentelt arbejde samt behandle og analysere de indsamlede data. Ved den mundtlige del lægges der vægt på, at eksaminanden i den faglige samtale har et selvstændigt initiativ og: har et sikkert kendskab til fagets begreber, modeller og metoder som grundlag for en faglig analyse og underbygning af den faglige argumentation kan reflektere over samspillet mellem teori og eksperiment kan perspektivere faglige indsigter. Hver eksaminand gives én individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af prøvens eksperimentelle og mundtlige del. 16 Bilag 24 - fysik B(tilbage til fag) 4.2. Prøveform Prøven er todelt og afvikles med indtil 10 eksaminander pr. dag. Opgaverne skal tilsammen dække undervisningsbeskrivelsen bredt. Første del af prøven er eksperimentel, hvor eksaminanderne arbejder i laboratoriet i ca. 90 minutter i grupper på højst tre eksaminander med en kendt eksperimentel problemstilling. Eksaminanderne må ikke genbruge data fra tidligere udførte eksperimenter. Eksaminator og censor samtaler med den enkelte eksaminand om det konkrete eksperiment, den tilhørende teori og den efterfølgende databehandling. Anden del af prøven er individuel og mundtlig. De teoretiske opgaver uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Opgaven skal omhandle et fortrinsvis teoretisk, fagligt emne og indeholde et ukendt bilag, der kan være grundlag for perspektivering af emnet. Eksperimentet og den teoretiske delopgave skal være kombineret, så de angår forskellige emner. Eksaminationen former sig som en faglig samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Ved den eksperimentelledel lægges der vægt på, at eksaminanden kan udføre eksperimentelt arbejde og behandle de indsamlede data. Ved den mundtlige del lægges der vægt på, at eksaminanden i den faglige samtale har et selvstændigt initiativ og: har et sikkert kendskab til fagets begreber, modeller og metoder som grundlag for en faglig analyse og underbygning af den faglige argumentation kan reflektere over samspillet mellem teori og eksperiment kan perspektivere faglige indsigter. Hver eksaminand gives én individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af prøvens eksperimentelle og mundtlige del. Bilag 27 historie A (tilbage til fag) 4.2 Prøveform Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt prøvemateriale af normalsiders omfang, hvor en normalside svarer til 1300 bogstaver. Det ukendte prøvemateriale skal have tilknytning til ét af de ni til 15 gennemgåede forløb. Det samlede prøvesæt skal dække alle 9 til 15 forløb. Prøvesættet sammensættes af eksaminator. Hvert prøvemateriale skal indeholde forskelligartede materialetyper. Et prøvemateriale kan benyttes tre gange på et hold. Det ukendte prøvemateriale trækkes af eksaminanden dagen før prøven, og der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer, og eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

17 På baggrund af det udtrukne prøvemateriale og det gennemgåede forløb fra undervisningen skal eksaminanden opstille, analysere og diskutere en eller flere faglige problemstillinger. Eksaminationsgrundlaget er således det ukendte prøvemateriale og det gennemgåede forløb. Eksaminanden præsenterer i de første ca. 10 minutter af eksaminationen de(n) historiske problemstilling(er) og relationerne til det gennemgåede område. Herefter forløber eksaminationen som en dialog mellem eksaminand og eksaminator. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering. 17 Bilag 30 Kemi A (tilbage til fag) 4.2. Prøveformer Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt, som består af opgaver stillet inden for kernestoffet i pkt Prøvens varighed er fem timer. Den mundtlige prøve Opgaverne udarbejdes af eksaminator og skal tilsammen dække undervisningsbeskrivelsen bredt. Den enkelte opgave må bruges to gange på samme hold, og bilag må bruges flere gange efter eksaminators valg. Prøveform a) Mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde inden for samme område. Opgaven skal indeholde bilag. Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid, i hvilken eksaminanden, i den udstrækning det er praktisk muligt, har adgang til relevant apparatur og relevante kemikalier. Under eksaminationen skal relevant apparatur og relevante kemikalier være til rådighed. Eksperimentelt udstyr og bilag skal inddrages i eksaminationen. I særlige tilfælde kan apparatur og kemikalier udelades ved eksaminationen. Ved både den skriftlige og den mundtlige prøve bedømmes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden er i stand til at anvende sin kemiske viden på nye problemstillinger, og at besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, beregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering. Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden: udtrykker sig klart, præcist og forståeligt under anvendelse af fagets terminologi demonstrerer fagligt overblik og forståelse for sammenhængen mellem forskellige stofområder og inddrager relevante kemiske emner i den faglige samtale inddrager relevante metoder henholdsvis resultater fra eksperimentelt arbejde perspektiverer stoffet. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering.

18 18 Bilag 31 kemi B (tilbage til fag) 4.2. Prøveformer Opgaverne udarbejdes af eksaminator og skal tilsammen dække undervisningsbeskrivelsen bredt. Den enkelte opgave må bruges to gange på samme hold, og bilag må bruges flere gange efter eksaminators valg. Prøveform a) Mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde inden for samme område. Opgaven skal indeholde bilag. Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid, i hvilken eksaminanden, i den udstrækning det er praktisk muligt, har adgang til relevant apparatur og relevante kemikalier. Under eksaminationen skal relevant apparatur og relevante kemikalier være til rådighed. Eksperimentelt udstyr og bilag skal inddrages i eksaminationen. I særlige tilfælde kan apparatur og kemikalier udelades ved eksaminationen. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt I bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminanden: udtrykker sig klart, præcist og forståeligt under anvendelse af fagets terminologi demonstrerer fagligt overblik, herunder kan kombinere stofområder, og inddrager relevante kemiske emner i den faglige samtale inddrager relevante metoder henholdsvis resultater fra eksperimentelt arbejde perspektiverer stoffet. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering. Bilag 35 matematik A (tilbage til fag) 4.2. Prøveformer Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Til den skriftlige prøve gives der fem timer. Det skriftlige eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet og skal evaluere de tilsvarende faglige mål som beskrevet i pkt Prøven er todelt. Første delprøve skal besvares uden brug af andre end særligt tilladte hjælpemidler. Efter udløbet af første delprøve afleveres besvarelsen heraf. Under den anden del af prøven må eksaminanden benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. Opgaverne til denne del af prøven udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over CAS-værktøjer, der kan udføre symbolmanipulation, jf. pkt Den mundtlige prøve Den mundtlige prøve skal inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver. De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal meddeles til eleverne før prøven og skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold. En betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således, at det er muligt at inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver med tilhørende elevrapporter. Spørgsmålene og en fortegnelse over rapporter og undervisningsforløb sendes til censor forud for prøvens afholdelse.

19 Det enkelte spørgsmål skal udformes med en overskrift, der angiver det overordnede emne for eksaminationen og med konkrete delspørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Prøven er todelt. Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål suppleret med uddybende spørgsmål. Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de relevante faglige mål, som de er angivet i pkt I denne vurdering lægges der vægt på, om eksaminanden demonstrerer indsigt i matematisk teori samt: 1) har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: kan håndtere matematisk symbolsprog og matematiske begreber har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt er i stand til at bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt. 2) kan anvende matematik på foreliggende problemer, herunder: kan vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af forelagte problemer kan præsentere et matematisk emne eller en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk problem på en klar og overskuelig måde kan redegøre for foreliggende matematiske modeller og diskutere deres rækkevidde. 3) har overblik over og kan perspektivere matematik, herunder: kan perspektivere matematikken har overblik over et område, hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, samt evner at reflektere over matematikkens rolle i anvendelser i andre fag kan bevæge sig mellem fagets teoretiske og praktiske sider i forbindelse med modellering og problembehandling demonstrerer indsigt i karakteristiske sider af matematisk ræsonnement. I en eksamenssituation inddrages de kategorier, som er relevante for pågældende eksamensspørgs-mål. Ved den mundtlige prøve indgår en eventuel rapport ikke i bedømmelsen. Der tages alene hensyn til den mundtlige præstation. I både den skriftlige og den mundtlige prøve gives der én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. 19 Bilag 36 matematik B (tilbage til fag) 4.2. Prøveformer Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Til den skriftlige prøve gives der fire timer. Det skriftlige eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet og skal evaluere de tilsvarende faglige mål som beskrevet i pkt Prøven er todelt. Første delprøve skal besvares uden brug af andre end særligt tilladte hjælpemidler. Efter udløbet af første delprøve afleveres besvarelsen heraf. Under den anden del af prøven må eksaminanden benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. Opgaverne til denne del af prøven udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over CAS-værktøjer, der kan udføre symbolmanipulation, jf. pkt Den mundtlige prøve Den mundtlige prøve skal inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver. De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal meddeles til eleverne inden prøven og skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold. En betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således, at det er muligt at inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver med tilhørende elevrapporter. Spørgsmålene og en fortegnelse over rapporter og undervisningsforløb sendes til censor forud for prøvens afholdelse.

20 Det enkelte spørgsmål skal udformes med en overskrift, der angiver det overordnede emne for eksaminationen og med konkrete delspørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Prøven er todelt. Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål suppleret med uddybende spørgsmål. Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de relevante faglige mål, som de er angivet i pkt I denne vurdering lægges der vægt på, om eksaminanden: 1) har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: kan håndtere matematisk symbolsprog og matematiske begreber har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt er i stand til at bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt. 2) kan anvende matematik på foreliggende problemer, herunder: kan vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af forelagte problemer kan præsentere et matematisk emne eller en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk problem på en klar og overskuelig måde kan redegøre for foreliggende matematiske modeller og diskutere deres rækkevidde. 3) har overblik over og kan perspektivere matematik, herunder: kan perspektivere matematikken har overblik over et område, hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, samt evner at reflektere over matematikkens rolle i anvendelser i andre fag kan bevæge sig mellem fagets teoretiske og praktiske sider i forbindelse med modellering og problembehandling demonstrerer indsigt i karakteristiske sider af matematisk ræsonnement. I en eksamenssituation inddrages de kategorier, som er relevante for pågældende eksamensspørgs-mål. Ved den mundtlige prøve indgår en eventuel rapport ikke i bedømmelsen. Der tages alene hensyn til den mundtlige præstation. I både den skriftlige og den mundtlige prøve gives der én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. 20 Bilag 38 mediefag B (tilbage til fag) 4.2. Prøveform Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele: en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion, jf. pkt en prøve i det teoretisk-analytiske stof. Prøven i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion Grundlaget for denne del af prøven er gruppens/eksaminandens eksamensproduktion. Skolen beslutter, om eksaminationen foregår individuelt eller gruppevis. Når faglige forhold gør det nødvendigt, undtager skolen en eksaminand fra gruppevis eksamination. Denne del af eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor gruppen/eksaminanden redegør for og diskuterer centrale elementer i produktionen, samt af en uddybende samtale mellem gruppe/eksaminand og eksaminator om gruppens/eksaminandens produktion. Censor kan stille uddybende spørgsmål til gruppen/eksaminanden.

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere