Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag."

Transkript

1 Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig Opgave Synopsiseksamen i KS Forside Abstract Indholdsfortegnelse Indledning Billedmateriale Noter Notemarkering Citater Afslutning/konklusion Litteraturliste Korrektur Bilag Omfang De store skriftlige opgaver Dansk- / historieopgaven I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Tidsplan: August: Faglærerne orienterer om opgaven, herunder såvel de faglige som de fremstillingsmæssige og opgavetekniske krav 1/9: Frist for elevernes valg af fag September: Medio september: Vejledningsperiode. Elever og faglærer(e) aftaler vejledningstidspunkter. Der er bibliotekarbetjening på skolens bibliotek. Frist for faglærerens/faglærernes godkendelse af problemformulering Sidste torsdag/fredag i sept.: Undervisningsfrie skrivedage Følgende torsdag: Frist for aflevering af opgaven til kontoret Formål Dansk/historieopgaven er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser. Det vil sige: 1. Du skal lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger. 2. Du skal lære at anvende faglig viden og fagets/fagenes metoder. 3. Du skal lære at udtrykke dig klart og sammenhængende, bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler.

2 Kompetencer Det betyder at du i denne opgave vil lære følgende kompetencer: 1. Finde og afgrænse et egnet emne 2. Tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid 3. Formulere en brugbar problemformulering til en større opgave 4. Finde, udvælge, anvende og dokumentere brug af litteratur 5. Arbejde selvstændigt og metodisk med tekster og kilder vha. tekstanalyse (dansk) og historisk metode (historie) 6. Bruge citatteknik, litteraturhenvisninger og fodnoter 7. Lave en anvendelig litteraturliste 8. Skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster 9. Skrive klart, sammenhængende og læsevenligt. Krav Opgaven skal være på 5 8 sider. Bemærk at indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag ikke medregnes. Opgaven skal skrives individuelt, men I må gerne samarbejde i grupper om samme emne. Indhold Dansk-historieopgaven indeholder altid følgende elementer: Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Noter og litteraturhenvisninger Litteraturliste Eventuelle bilag Evaluering Opgaven evalueres mundtligt og skriftligt af vejlederne. Gem den skriftlige evaluering. Den skal bruges næste gang, du skal skrive en større skriftlig opgave. Studieretningsopgaven I perioden december til februar i 2g udarbejder hver elev en studieretningsopgave inden for to af sine tre studieretningsfag. Tidsplan December: Januar: Torsdag/fredag i uge 6: Orientering ved faglærerne Vejledning skrivedage Fredag i uge 6: Krav Aflevering til kontoret I SRO vil dine lærere præsentere dig for 2 3 opgaveformuleringer inden for et eller flere tværfaglige emner, som du kan vælge imellem. Opgaverne stilles inden to af studieretningsfagene, men alle tre fag er repræsenteret i det samlede udbud af opgaveformuleringer. Begge dine lærere vil være vejledere i opgaveprocessen, ligesom der er indlagt skrivedage, hvor du enten kan arbejde på skolen eller hjemme. Bemærk at opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resume på engelsk (abstract). Opgaven afleveres derfor også til din

3 engelsklærer. Opgavens omfang er 8-10 sider eksklusiv indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag.. Indhold SRO indeholder altid følgende elementer: Abstract (afleveres også i engelsk) Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Noter og litteraturhenvisninger Litteraturliste Eventuelle bilag Genlæs evalueringen fra dansk/historieopgaven, inden du skriver opgaven, og gem den nye skriftlige evaluering fra SRO, så du fastholder dine erfaringer, når du skal lave studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet I løbet af efteråret udarbejder alle 3g-elever et studieretningsprojekt, der er et eksamensprojekt og indgår i din samlede studentereksamen med vægten 2. Tidsplan Uge 36/37: Uge 37/38: Ultimo september: Uge 43: Medio november: Sidste 2 uger før juleferien: Studievejledning for 3g og udlevering af materiale Orientering ved faglærerne Valg af fag i Lectio Eleverne udfylder tilmeldingsblanket elektronisk Eleverne afleverer notat til vejlederne med opsummering af fokus og materiale Opgaven skrives Formål I din SRP får du mulighed for at vise, at du selvstændigt kan lave en tværfaglig akademisk opgave med en flerfaglig problemstilling inden for et selvvalgt område med tilknytning til din studieretning. Din opgave bliver bedømt ud fra følgende kriterier: De faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsprojektet Overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen Din udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof Problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet, samt formidlingen af stoffet. Der gives en karakter ud fra en helhedsbedømmelse Krav Projektet udarbejdes normalt i 2 fag. Du skal skrive i et studieretningsfag, som du har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau. Du kan godt vælge et fag, som allerede er afsluttet. Fagene skal give mening i forhold til dit valgte område samt den faglige fordybelse.

4 Opgaven skal opfylde såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav, og opgaven skal opfylde kravet om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover den daglige undervisning i mindst et af fagene. Omfanget af studieretningsprojektet er normalt normalsider, og det vil fremgå af opgaveformuleringen. Bemærk: Indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet. Et studieretningsprojekt indeholder følgende elementer: Opgaveblanket Abstract på engelsk Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Litteraturliste Noter og litteraturhenvisninger Eventuelle bilag Bemærk videoer om SRP i Studieportalen. AT-eksamensopgave Tidsplan Ultimo januar: Primo februar: Omkring 20/2: Ultimo februar: Marts: Primo april: Offentliggørelse af eksamensopgaven 1 modul i hver 3g-klasse med introduktion til AT-eksamen, eksamensopgave, ressourcerum, køreplan og udlevering af CD. Foreløbig tilkendegivelse af ønske om fag/vejledere i Lectio og en uge senere skemalagt vejledning hos begge vejledere samtidigt. Herefter aftales vejledning mellem elev og vejledere. Bibliotekarbetjening på biblioteket Frist for valg af fag og vejledere. Blanket udskrives fra Lectio og afleveres til kontoret. Skrivedag 2 moduler med vejledning og en skrivedag Aflevering af synopsis på administrationskontoret (LD) i 3 eksemplarer Synopsen Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider, og den skal indeholde: titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de problemstillinger (underspørgsmål), der er arbejdet med diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse litteraturliste en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. Den mundtlige prøve

5 Prøven består af en fremlæggelse og en uddybende dialog med udgangspunkt i din synopsis. I dialogen kan der desuden stilles spørgsmål, der tager udgangspunkt i din studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven. Bedømmelseskriterier Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål for almen studieforberedelse. Herudover lægges der vægt på, hvordan du udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof. Faglige mål De faglige mål med almen studieforberedelse er, at du skal kunne: tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag Bemærk videoer om SRP i Studieportalen. Historieopgaven i 1hf Historieopgaven ligger i forårssemestret i 1hf. Tidsplanen aftales mellem holdet og historielæreren. Opgaven tager udgangspunkt i et gennemgået forløb, og der afsættes mindst 10 timer til opgaven, herunder en hel skrivedag. Formål Historieopgaven er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser. Det vil sige: 1. Du skal lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger. 2. Du skal lære at anvende faglig viden og fagets metoder. 3. Du skal lære at udtrykke dig klart og sammenhængende, bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler. Kompetencer Det betyder at du i denne opgave vil lære følgende kompetencer: 1. Finde og afgrænse et egnet emne 2. Tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid 3. Formulere en brugbar problemformulering til en større opgave 4. Finde, udvælge, anvende og dokumentere brug af litteratur 5. Arbejde selvstændigt og anvende historisk metode, herunder kildekritik 6. Bruge citatteknik, litteraturhenvisninger og fodnoter 7. Skelne mellem de taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion/vurdering/perspektivering 8. Lave en anvendelig litteraturliste 9. Skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster 10. Skrive klart, sammenhængende og læsevenligt. Krav Opgaven skal være på 5 8 sider. Bemærk at indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag ikke medregnes. Opgaven skal skrives individuelt, men I må gerne samarbejde i grupper om samme emne.

6 Indhold Historieopgaven indeholder altid følgende elementer: Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Noter og litteraturhenvisninger Litteraturliste Eventuelle bilag Større Skriftlig Opgave i hf I løbet af efteråret udarbejder alle elever i 2hf en større skriftlig opgave, der er et eksamensprojekt og indgår i den samlede hf-eksamen med vægten 1,5. Tidsplan Uge 36: Uge 36/37: Ultimo september: Uge 43: Sidste uge før juleferien: Studievejledning i 2hf og udlevering af materiale Orientering ved faglærerne Valg af fag Eleverne udfylder tilmeldingsblanket elektronisk Faglig vejledning begynder Opgaven skrives Formål I din SSO får du mulighed for at vise, at du selvstændigt kan fordybe dig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Din opgave bliver bedømt ud fra følgende kriterier: De faglige mål i det eller de fag, der indgår i opgaven Overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen Din udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof Problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet samt formidlingen af stoffet, herunder korrekt brug af noter, litteraturliste o.l. Der gives en karakter ud fra en helhedsbedømmelse Krav Projektet udarbejdes normalt i et eller to fag, hvoraf et skal være på mindst B-niveau. Opgaven skal opfylde såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav, hvis opgaven er flerfaglig, og opgaven skal opfylde kravet om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover den daglige undervisning i fagene. Omfanget af studieretningsprojektet er normalt normalsider, og det vil fremgå af opgaveformuleringen. Bemærk: Indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet.

7 Projektet indeholder følgende elementer: Opgaveblanket Abstract på engelsk Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Noter og litteraturhenvisninger Litteraturliste Eventuelle bilag Eksamensprojekt i KS I KS afholdes den mundtlige eksamen på grundlag af en synopsis. Når uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet, to til tre uger før sidste undervisningsdag, trækker eksaminanderne et prøvemateriale, hvorefter de skal udarbejde en synopsis på to til tre sider. Eksaminander, der ønsker at udarbejde en synopsis i fællesskab, trækker et prøvemateriale sammen. Prøvematerialet indeholder en overskrift, der angiver forløbets titel, og et ukendt, varieret bilagsmateriale på normalsider à1300 bogstaver, svarende til ca.1350 tegn. Det varierede bilagsmateriale skal indeholde tekst, statistik og billedmateriale. Der skal være prøvemateriale i alle de mindst fire fællesfaglige forløb. Synopsen udarbejdes i ca. 25 timer fordelt over mindst to uger i slutningen af undervisningsperioden. Eksaminanderne modtager vejledning i løbet af den periode, hvor synopsen udarbejdes. Synopsen skal indeholde følgende: Forside: o gruppens navne o fag o afleveringsdato o emne Indledning o Præsentation af emnet Problemformulering o Et overordnet spørgsmål som synopsen skal besvare 3-4 problemstillinger o Problemstillingerne skal tilsammen føre til en besvarelse af problemformuleringen o Angiv gerne ud fra hver problemstilling, hvilket fag de enkelte problemstillinger relaterer til. Delkonklusioner (svar på de enkelte problemstillinger) o Skrives normalt som sammenhængende tekst, men kan i nogle tilfælde opstilles med punkttegn. En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen o I konklusionen må der ikke komme noget nyt på banen! o Konklusionen opsummerer og sammenfletter del-konklusionerne på problemstillingerne, som tilsammen giver en besvarelse af problemformuleringen. Litteraturliste o Titel, forfatter med efternavn først, forlag, udgivelsesår o Artiklens navn, tidsskrift, årgang, nummer o Artiklens navn, netadresse, tidspunkt for besøg på hjemmesiden

8 Arbejdsgang Læs tekstsættet igennem Få overblik over tekstsættets indhold og temaer find en rød tråd. Indsaml materiale fra forløb, bibliotek, internet Lav en problemformulering (et overordnet spørgsmål, som du vil besvare i synopsen) Opstil problemstillinger (De underspørgsmål som tilsammen skal give svar på problemformuleringen) Problemstillingerne skal besvares ved hjælp af tekstsættet og materiale fra forløbene) SKRIVJ Til eksamen fungerer synopsen som udgangspunkt for fremlæggelsen lav evt. et talepapir. Tjekliste: Problemformuleringen o Skal indeholde en undren / et problem som synopsen skal besvare o Skal kunne besvares ved brug af tekstsættet OG baggrundsviden fra forløb og selvfunden materiale o Skal lægge op til både redegørelse, analyse og vurdering/perspektivering Er den røde tråd i besvarelsen tydelig? o Udspringer problemstillingerne af problemformuleringen? o Passer konklusionen til problemformuleringen? Er fagene vægtet ligeligt? Er der inddraget baggrundsstof fra alle tre fag? Er der brugt materiale som du selv har fundet? Er hele tekstsættet behandlet i besvarelsen? Er fagenes metoder brugt? Er de tre taksonomiske niveauer til stede (redegørelse, analyse, vurdering/perspektivering)? Opbygning og indhold af en opgave Forside I SRP og SSO anvendes tilmeldingsblanketten, som udfyldes elektronisk og underskrives af vejlederne. I andre større skriftlige opgaver skal du selv lave en forside. Her skal du anføre opgavens titel, fag, vejleder(e)s navn, dit navn, din klasse og skolens navn samt måned og årstal. Abstract Et abstract er en kort sammenfatning af hele opgaven skrevet på engelsk. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Abstract fylder typisk linjer og indeholder en beskrivelse af opgavens indhold: Problem statement - formål/problemstilling Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)? Gå tilbage til din opgaveformulering og sørg for at der er overensstemmelse hermed. Formulér formålet præcist og sammenhængende. Eksempler på indledninger: This study tests.. The study investigates.. This paper examines... Approach/method - metode/angrebsvinkel Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det? Skriv i korte, præcise vendinger.

9 Results - resultater Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? Conclusions - konklusioner Hvad har du konkluderet? Eksempler på afslutninger: There is a significant relationship between... The results show that in 85% of the cases.. It is shown that Raymond Carver is strongly influenced by. Et abstract indeholder ikke citater eller kildehenvisninger. Det skrives i ét afsnit efter at opgaven er skrevet. Abstractet placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen. Useful vocabulary: Examine/examination of Account for/account of Analyse/ analysis of (NB: flertal: analyses) Compare/comparison of Interpret/interpretation of Discuss/discussion of Put into perspective Consider Assess/assessment of Estimate/estimation of Evaluate/evaluation of Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen er en vejledning for den, der skal læse opgaven. Her kan man se, hvilke afsnit opgaven består af, og på hvilken side de begynder. Find gode dækkende overskrifter. HUSK forsiden er side 1, og indholdsfortegnelsen side 2. Eksempel på en indholdsfortegnelse: 1 Indledning side 3 Socialismens ideer side 4 Arbejderbevægelsen i Danmark i 1800-tallet side 5 Pelle Erobreren side 7 Pelles udvikling side 8 Pelle som symbol side 10 Pelle Erobreren og arbejderbevægelsen side 11 Romanen som historisk kilde side 13 Afslutning side 15 Litteraturliste side 17 Bilag A: Louis Pios tale Tekstbehandlingsprogrammerne kan generere en automatisk indholdsfortegnelse. Hvis du vil bruge denne mulighed, skal der være defineret en typografi med normaltekst og overskriftsniveauer. Dette udføres ved at markere overskrifterne en for en. Hver gang du har markeret en overskrift, skal du klikke det sted øverst i programmet, hvor der står "Overskrift". Efter at have markeret dem alle som overskrift vælger du "Referencer", dernæst "Indholdsfortegnelse". Du kan se hele processen i dette Youtube-klip (hvis du bruger andre Word-udgaver end 2007-udgaven, findes der lignende klip): 1 Denne opgaves titel er: Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren og den tidlige arbejderbevægelse i Danmark.

10 Indledning Opgavens indledning er vigtig og har flere funktioner. En god indledning skal give en klar og entydig forståelse af, hvilket fagligt emne opgaven behandler, og den skal motivere den valgte vinkel på stoffet samt præsentere problemformuleringen. Ud fra indledningen skal det stå klart for læseren, hvordan opgaven besvarer sin problemformulering. Endelig skal en god indledning også give læseren lyst til at læse videre. Indledningen skal altså: introducere kort til emnet motivere valg af vinkel præsentere problemformuleringen og problemstillingerne i en faglig sammenhæng give læseren en klar idé om opgavens disposition samt de faglige metoder, der benyttes til at besvare problemformuleringen skabe faglig nysgerrighed hos læseren En indledning kan opbygges således: Billedmateriale Det kan være en god ide at bruge billeder, figurer eller illustrationer til at tydeliggøre noget eller lægge noget til teksten. Men husk, der skal altid være en mening/ hensigt med at inddrage disse. Lav en billedtekst under billedet og omtal i selve teksten, hvad du vil med billedet. HUSK at have luft omkring billeder, figurer og illustrationer. HUSK at også i forbindelse med billeder skal noterne være i orden (se afsnittet om Noter) Noter Noter skal først og fremmest dokumentere det, du skriver. Det er derfor oftest en henvisning til afsnit eller sider i den bog, artikel, internetside eller andet, hvor du har hentet din viden.

11 Derudover: Skal du altid lave noter til citater (NB billeder, figurer og illustrationer er også citater). Kan du have brug for at lave noter med supplerende oplysninger eller uddybende kommentarer - bruges ikke så tit. Teksten skal kunne læses i sammenhæng, uden at læseren behøver at kikke i noterne. Notemarkering Notemarkeringer kan skrives i parentes (bruges fx ved litterære tekster), og med computerens fodnotemarkering (som i denne vejledning). Notemarkeringen kan sættes efter et afsnit inde i opgaven eller efter en afsnitsoverskrift. 2 Selve noteteksten skrives enten som fodnoter på den pågældende side (anbefales), eller som slutnoter, der placeres efter hvert opgaveafsnit eller bagest i opgaven lige før litteraturlisten. Citater Lav aldrig citatfusk, dvs. skriv aldrig af uden at vise, at du citerer (brug "gåseøjne" eller kursiv) - og angiv med noter, når du med egne ord refererer en tekst. Gør du sådan, er det helt i orden at være tæt på sine kilder i visse passager, men laver du blot lidt om på ordlyden eller skriver af, uden at du markerer det, får du hug - gør det aldrig! Korte citater kan være indarbejdet i afsnit Lange citater skrives i særskilte afsnit. Marker, at det er et citat vha. indrykning, mindre skriftstørrelse, "gåseøjne", kursivering eller mindre linjeafstand Hvis du "klipper" i et citat, markeres det med (...) HUSK citater og noter vægtes forskelligt i forskellige fag. Afslutning/ konklusion Afslutningen er meget vigtig. Her skal du opsummere og sammenfatte alt det, du har gennemgået i de foregående afsnit. Det er vigtigt, at du skriver en lang og grundig konklusion, så læseren kan få et nuanceret svar på den problemformulering, du fremlagde i indledningen, alene ved at læse konklusionen (dvs. konklusion = svar på problemformulering). Litteraturliste 2 Noteteksten vil så lyde cirka sådan: Dette afsnit bygger især på Danmarks Historien bd. 14, ss

12 Litteraturlisten skal omfatte alt det materiale, du har benyttet for at kunne besvare opgaven. Den er en fortegnelse over opgavens materiale - ordnet alfabetisk efter forfatternes efternavn. De oplysninger, der skal med, er: Bøger: Forfatter, titel, forlag og udgivelsesår Avisartikler: Forfatter, titel/ overskrift, avisens navn og dato Tidsskriftartikler: Forfatter, titel/ overskrift, tidsskriftets navn og årgang/ nr. eller årstal/ nr. Internetsider: Forfatter/udbyder, titel/ overskrift, netadresse og det tidspunkt du henter den (læg siden ved som bilag, hvis den er meget vigtig for opgavebesvarelsen) Bemærk, titler skal sættes i "gåseøjne" eller kursiveres 3 Eksempel på en litteraturliste Andersen Nexø, Martin: Pelle Erobreren, Borgens Forlag 2008 Hvidt, Kristian: Det folkelige gennembrud og dets mænd, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 11, Gyldendalske Boghandel 1990 Fagbevægelsen grundlægges, in Korrektur Inden opgaven afleveres, skal der læses grundig korrektur - flere gange. Sørg for at være færdig i så god tid, at der er tid til at finde stave-, komma-, sprog-, formulerings-, taste-, regne- og andre fejl i opgaven. Tjek, at dine interne henvisninger passer i den færdige opgave: når der henvises til noget på side 5, så SKAL det stå på side 5! Få gerne andre til at se opgaven igennem. Bilag Et bilag til en opgave kan være en forsøgsbeskrivelse, en statistik, en illustration, en artikel der henvises til i opgaven og som er central for denne, en kortere tekst der analyseres i opgaven, eks. en tale, et digt, en artikel. Bilag anbringes sidst i opgaven efter litteraturlisten og tæller ikke med i sidetallet. Bilag skal nummereres. Vedlæg kun bilag der bruges i besvarelsen. Vær opmærksom på at opgaven skal kunne læses uafhængigt af bilag. 3 Fx Andersen Nexø, Martin: Pelle Erobreren, Borgens Forlag 2008

13 Omfang En normalside defineres til 2400 anslag inkl. mellemrum. Det vil sige, at en opgave, der er fastlagt til sider, maksimalt må have et omfang på 20 x 2400 anslag = Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og bilag medregnes ikke i opgavebesvarelsens sidetal. Der er ingen formelle krav til opsætning, men opgaven skal fremtræde overskuelig og letlæselig. Skriftstørrelse 11 eller 12 anbefales samt linjeafstand 1.5.

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet s.2 4.

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - februar 2016 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - februar 2016 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - februar 2016 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Prøven i KS Prøvematerialer Synopsis Eksamination Bedømmelse Supplerende materiale Mindst 4 fællesfaglige forløb. Strukturen i et forløb:

Læs mere

* 29. januar kl

* 29. januar kl 29. januar kl. 12.00 Alternativer ideer til forandring og fornyelse Opgave A (INNOVATIV) Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere