Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag."

Transkript

1 Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig Opgave Synopsiseksamen i KS Forside Abstract Indholdsfortegnelse Indledning Billedmateriale Noter Notemarkering Citater Afslutning/konklusion Litteraturliste Korrektur Bilag Omfang De store skriftlige opgaver Dansk- / historieopgaven I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Tidsplan: August: Faglærerne orienterer om opgaven, herunder såvel de faglige som de fremstillingsmæssige og opgavetekniske krav 1/9: Frist for elevernes valg af fag September: Medio september: Vejledningsperiode. Elever og faglærer(e) aftaler vejledningstidspunkter. Der er bibliotekarbetjening på skolens bibliotek. Frist for faglærerens/faglærernes godkendelse af problemformulering Sidste torsdag/fredag i sept.: Undervisningsfrie skrivedage Følgende torsdag: Frist for aflevering af opgaven til kontoret Formål Dansk/historieopgaven er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser. Det vil sige: 1. Du skal lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger. 2. Du skal lære at anvende faglig viden og fagets/fagenes metoder. 3. Du skal lære at udtrykke dig klart og sammenhængende, bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler.

2 Kompetencer Det betyder at du i denne opgave vil lære følgende kompetencer: 1. Finde og afgrænse et egnet emne 2. Tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid 3. Formulere en brugbar problemformulering til en større opgave 4. Finde, udvælge, anvende og dokumentere brug af litteratur 5. Arbejde selvstændigt og metodisk med tekster og kilder vha. tekstanalyse (dansk) og historisk metode (historie) 6. Bruge citatteknik, litteraturhenvisninger og fodnoter 7. Lave en anvendelig litteraturliste 8. Skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster 9. Skrive klart, sammenhængende og læsevenligt. Krav Opgaven skal være på 5 8 sider. Bemærk at indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag ikke medregnes. Opgaven skal skrives individuelt, men I må gerne samarbejde i grupper om samme emne. Indhold Dansk-historieopgaven indeholder altid følgende elementer: Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Noter og litteraturhenvisninger Litteraturliste Eventuelle bilag Evaluering Opgaven evalueres mundtligt og skriftligt af vejlederne. Gem den skriftlige evaluering. Den skal bruges næste gang, du skal skrive en større skriftlig opgave. Studieretningsopgaven I perioden december til februar i 2g udarbejder hver elev en studieretningsopgave inden for to af sine tre studieretningsfag. Tidsplan December: Januar: Torsdag/fredag i uge 6: Orientering ved faglærerne Vejledning skrivedage Fredag i uge 6: Krav Aflevering til kontoret I SRO vil dine lærere præsentere dig for 2 3 opgaveformuleringer inden for et eller flere tværfaglige emner, som du kan vælge imellem. Opgaverne stilles inden to af studieretningsfagene, men alle tre fag er repræsenteret i det samlede udbud af opgaveformuleringer. Begge dine lærere vil være vejledere i opgaveprocessen, ligesom der er indlagt skrivedage, hvor du enten kan arbejde på skolen eller hjemme. Bemærk at opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resume på engelsk (abstract). Opgaven afleveres derfor også til din

3 engelsklærer. Opgavens omfang er 8-10 sider eksklusiv indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag.. Indhold SRO indeholder altid følgende elementer: Abstract (afleveres også i engelsk) Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Noter og litteraturhenvisninger Litteraturliste Eventuelle bilag Genlæs evalueringen fra dansk/historieopgaven, inden du skriver opgaven, og gem den nye skriftlige evaluering fra SRO, så du fastholder dine erfaringer, når du skal lave studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet I løbet af efteråret udarbejder alle 3g-elever et studieretningsprojekt, der er et eksamensprojekt og indgår i din samlede studentereksamen med vægten 2. Tidsplan Uge 36/37: Uge 37/38: Ultimo september: Uge 43: Medio november: Sidste 2 uger før juleferien: Studievejledning for 3g og udlevering af materiale Orientering ved faglærerne Valg af fag i Lectio Eleverne udfylder tilmeldingsblanket elektronisk Eleverne afleverer notat til vejlederne med opsummering af fokus og materiale Opgaven skrives Formål I din SRP får du mulighed for at vise, at du selvstændigt kan lave en tværfaglig akademisk opgave med en flerfaglig problemstilling inden for et selvvalgt område med tilknytning til din studieretning. Din opgave bliver bedømt ud fra følgende kriterier: De faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsprojektet Overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen Din udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof Problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet, samt formidlingen af stoffet. Der gives en karakter ud fra en helhedsbedømmelse Krav Projektet udarbejdes normalt i 2 fag. Du skal skrive i et studieretningsfag, som du har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau. Du kan godt vælge et fag, som allerede er afsluttet. Fagene skal give mening i forhold til dit valgte område samt den faglige fordybelse.

4 Opgaven skal opfylde såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav, og opgaven skal opfylde kravet om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover den daglige undervisning i mindst et af fagene. Omfanget af studieretningsprojektet er normalt normalsider, og det vil fremgå af opgaveformuleringen. Bemærk: Indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet. Et studieretningsprojekt indeholder følgende elementer: Opgaveblanket Abstract på engelsk Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Litteraturliste Noter og litteraturhenvisninger Eventuelle bilag Bemærk videoer om SRP i Studieportalen. AT-eksamensopgave Tidsplan Ultimo januar: Primo februar: Omkring 20/2: Ultimo februar: Marts: Primo april: Offentliggørelse af eksamensopgaven 1 modul i hver 3g-klasse med introduktion til AT-eksamen, eksamensopgave, ressourcerum, køreplan og udlevering af CD. Foreløbig tilkendegivelse af ønske om fag/vejledere i Lectio og en uge senere skemalagt vejledning hos begge vejledere samtidigt. Herefter aftales vejledning mellem elev og vejledere. Bibliotekarbetjening på biblioteket Frist for valg af fag og vejledere. Blanket udskrives fra Lectio og afleveres til kontoret. Skrivedag 2 moduler med vejledning og en skrivedag Aflevering af synopsis på administrationskontoret (LD) i 3 eksemplarer Synopsen Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider, og den skal indeholde: titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de problemstillinger (underspørgsmål), der er arbejdet med diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse litteraturliste en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. Den mundtlige prøve

5 Prøven består af en fremlæggelse og en uddybende dialog med udgangspunkt i din synopsis. I dialogen kan der desuden stilles spørgsmål, der tager udgangspunkt i din studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven. Bedømmelseskriterier Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål for almen studieforberedelse. Herudover lægges der vægt på, hvordan du udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof. Faglige mål De faglige mål med almen studieforberedelse er, at du skal kunne: tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag Bemærk videoer om SRP i Studieportalen. Historieopgaven i 1hf Historieopgaven ligger i forårssemestret i 1hf. Tidsplanen aftales mellem holdet og historielæreren. Opgaven tager udgangspunkt i et gennemgået forløb, og der afsættes mindst 10 timer til opgaven, herunder en hel skrivedag. Formål Historieopgaven er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser. Det vil sige: 1. Du skal lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger. 2. Du skal lære at anvende faglig viden og fagets metoder. 3. Du skal lære at udtrykke dig klart og sammenhængende, bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler. Kompetencer Det betyder at du i denne opgave vil lære følgende kompetencer: 1. Finde og afgrænse et egnet emne 2. Tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid 3. Formulere en brugbar problemformulering til en større opgave 4. Finde, udvælge, anvende og dokumentere brug af litteratur 5. Arbejde selvstændigt og anvende historisk metode, herunder kildekritik 6. Bruge citatteknik, litteraturhenvisninger og fodnoter 7. Skelne mellem de taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion/vurdering/perspektivering 8. Lave en anvendelig litteraturliste 9. Skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster 10. Skrive klart, sammenhængende og læsevenligt. Krav Opgaven skal være på 5 8 sider. Bemærk at indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag ikke medregnes. Opgaven skal skrives individuelt, men I må gerne samarbejde i grupper om samme emne.

6 Indhold Historieopgaven indeholder altid følgende elementer: Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Noter og litteraturhenvisninger Litteraturliste Eventuelle bilag Større Skriftlig Opgave i hf I løbet af efteråret udarbejder alle elever i 2hf en større skriftlig opgave, der er et eksamensprojekt og indgår i den samlede hf-eksamen med vægten 1,5. Tidsplan Uge 36: Uge 36/37: Ultimo september: Uge 43: Sidste uge før juleferien: Studievejledning i 2hf og udlevering af materiale Orientering ved faglærerne Valg af fag Eleverne udfylder tilmeldingsblanket elektronisk Faglig vejledning begynder Opgaven skrives Formål I din SSO får du mulighed for at vise, at du selvstændigt kan fordybe dig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Din opgave bliver bedømt ud fra følgende kriterier: De faglige mål i det eller de fag, der indgår i opgaven Overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen Din udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof Problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet samt formidlingen af stoffet, herunder korrekt brug af noter, litteraturliste o.l. Der gives en karakter ud fra en helhedsbedømmelse Krav Projektet udarbejdes normalt i et eller to fag, hvoraf et skal være på mindst B-niveau. Opgaven skal opfylde såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav, hvis opgaven er flerfaglig, og opgaven skal opfylde kravet om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover den daglige undervisning i fagene. Omfanget af studieretningsprojektet er normalt normalsider, og det vil fremgå af opgaveformuleringen. Bemærk: Indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet.

7 Projektet indeholder følgende elementer: Opgaveblanket Abstract på engelsk Indholdsfortegnelse Indledning Besvarelse af selve projektet Konklusion Noter og litteraturhenvisninger Litteraturliste Eventuelle bilag Eksamensprojekt i KS I KS afholdes den mundtlige eksamen på grundlag af en synopsis. Når uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet, to til tre uger før sidste undervisningsdag, trækker eksaminanderne et prøvemateriale, hvorefter de skal udarbejde en synopsis på to til tre sider. Eksaminander, der ønsker at udarbejde en synopsis i fællesskab, trækker et prøvemateriale sammen. Prøvematerialet indeholder en overskrift, der angiver forløbets titel, og et ukendt, varieret bilagsmateriale på normalsider à1300 bogstaver, svarende til ca.1350 tegn. Det varierede bilagsmateriale skal indeholde tekst, statistik og billedmateriale. Der skal være prøvemateriale i alle de mindst fire fællesfaglige forløb. Synopsen udarbejdes i ca. 25 timer fordelt over mindst to uger i slutningen af undervisningsperioden. Eksaminanderne modtager vejledning i løbet af den periode, hvor synopsen udarbejdes. Synopsen skal indeholde følgende: Forside: o gruppens navne o fag o afleveringsdato o emne Indledning o Præsentation af emnet Problemformulering o Et overordnet spørgsmål som synopsen skal besvare 3-4 problemstillinger o Problemstillingerne skal tilsammen føre til en besvarelse af problemformuleringen o Angiv gerne ud fra hver problemstilling, hvilket fag de enkelte problemstillinger relaterer til. Delkonklusioner (svar på de enkelte problemstillinger) o Skrives normalt som sammenhængende tekst, men kan i nogle tilfælde opstilles med punkttegn. En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen o I konklusionen må der ikke komme noget nyt på banen! o Konklusionen opsummerer og sammenfletter del-konklusionerne på problemstillingerne, som tilsammen giver en besvarelse af problemformuleringen. Litteraturliste o Titel, forfatter med efternavn først, forlag, udgivelsesår o Artiklens navn, tidsskrift, årgang, nummer o Artiklens navn, netadresse, tidspunkt for besøg på hjemmesiden

8 Arbejdsgang Læs tekstsættet igennem Få overblik over tekstsættets indhold og temaer find en rød tråd. Indsaml materiale fra forløb, bibliotek, internet Lav en problemformulering (et overordnet spørgsmål, som du vil besvare i synopsen) Opstil problemstillinger (De underspørgsmål som tilsammen skal give svar på problemformuleringen) Problemstillingerne skal besvares ved hjælp af tekstsættet og materiale fra forløbene) SKRIVJ Til eksamen fungerer synopsen som udgangspunkt for fremlæggelsen lav evt. et talepapir. Tjekliste: Problemformuleringen o Skal indeholde en undren / et problem som synopsen skal besvare o Skal kunne besvares ved brug af tekstsættet OG baggrundsviden fra forløb og selvfunden materiale o Skal lægge op til både redegørelse, analyse og vurdering/perspektivering Er den røde tråd i besvarelsen tydelig? o Udspringer problemstillingerne af problemformuleringen? o Passer konklusionen til problemformuleringen? Er fagene vægtet ligeligt? Er der inddraget baggrundsstof fra alle tre fag? Er der brugt materiale som du selv har fundet? Er hele tekstsættet behandlet i besvarelsen? Er fagenes metoder brugt? Er de tre taksonomiske niveauer til stede (redegørelse, analyse, vurdering/perspektivering)? Opbygning og indhold af en opgave Forside I SRP og SSO anvendes tilmeldingsblanketten, som udfyldes elektronisk og underskrives af vejlederne. I andre større skriftlige opgaver skal du selv lave en forside. Her skal du anføre opgavens titel, fag, vejleder(e)s navn, dit navn, din klasse og skolens navn samt måned og årstal. Abstract Et abstract er en kort sammenfatning af hele opgaven skrevet på engelsk. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Abstract fylder typisk linjer og indeholder en beskrivelse af opgavens indhold: Problem statement - formål/problemstilling Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)? Gå tilbage til din opgaveformulering og sørg for at der er overensstemmelse hermed. Formulér formålet præcist og sammenhængende. Eksempler på indledninger: This study tests.. The study investigates.. This paper examines... Approach/method - metode/angrebsvinkel Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det? Skriv i korte, præcise vendinger.

9 Results - resultater Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? Conclusions - konklusioner Hvad har du konkluderet? Eksempler på afslutninger: There is a significant relationship between... The results show that in 85% of the cases.. It is shown that Raymond Carver is strongly influenced by. Et abstract indeholder ikke citater eller kildehenvisninger. Det skrives i ét afsnit efter at opgaven er skrevet. Abstractet placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen. Useful vocabulary: Examine/examination of Account for/account of Analyse/ analysis of (NB: flertal: analyses) Compare/comparison of Interpret/interpretation of Discuss/discussion of Put into perspective Consider Assess/assessment of Estimate/estimation of Evaluate/evaluation of Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen er en vejledning for den, der skal læse opgaven. Her kan man se, hvilke afsnit opgaven består af, og på hvilken side de begynder. Find gode dækkende overskrifter. HUSK forsiden er side 1, og indholdsfortegnelsen side 2. Eksempel på en indholdsfortegnelse: 1 Indledning side 3 Socialismens ideer side 4 Arbejderbevægelsen i Danmark i 1800-tallet side 5 Pelle Erobreren side 7 Pelles udvikling side 8 Pelle som symbol side 10 Pelle Erobreren og arbejderbevægelsen side 11 Romanen som historisk kilde side 13 Afslutning side 15 Litteraturliste side 17 Bilag A: Louis Pios tale Tekstbehandlingsprogrammerne kan generere en automatisk indholdsfortegnelse. Hvis du vil bruge denne mulighed, skal der være defineret en typografi med normaltekst og overskriftsniveauer. Dette udføres ved at markere overskrifterne en for en. Hver gang du har markeret en overskrift, skal du klikke det sted øverst i programmet, hvor der står "Overskrift". Efter at have markeret dem alle som overskrift vælger du "Referencer", dernæst "Indholdsfortegnelse". Du kan se hele processen i dette Youtube-klip (hvis du bruger andre Word-udgaver end 2007-udgaven, findes der lignende klip): 1 Denne opgaves titel er: Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren og den tidlige arbejderbevægelse i Danmark.

10 Indledning Opgavens indledning er vigtig og har flere funktioner. En god indledning skal give en klar og entydig forståelse af, hvilket fagligt emne opgaven behandler, og den skal motivere den valgte vinkel på stoffet samt præsentere problemformuleringen. Ud fra indledningen skal det stå klart for læseren, hvordan opgaven besvarer sin problemformulering. Endelig skal en god indledning også give læseren lyst til at læse videre. Indledningen skal altså: introducere kort til emnet motivere valg af vinkel præsentere problemformuleringen og problemstillingerne i en faglig sammenhæng give læseren en klar idé om opgavens disposition samt de faglige metoder, der benyttes til at besvare problemformuleringen skabe faglig nysgerrighed hos læseren En indledning kan opbygges således: Billedmateriale Det kan være en god ide at bruge billeder, figurer eller illustrationer til at tydeliggøre noget eller lægge noget til teksten. Men husk, der skal altid være en mening/ hensigt med at inddrage disse. Lav en billedtekst under billedet og omtal i selve teksten, hvad du vil med billedet. HUSK at have luft omkring billeder, figurer og illustrationer. HUSK at også i forbindelse med billeder skal noterne være i orden (se afsnittet om Noter) Noter Noter skal først og fremmest dokumentere det, du skriver. Det er derfor oftest en henvisning til afsnit eller sider i den bog, artikel, internetside eller andet, hvor du har hentet din viden.

11 Derudover: Skal du altid lave noter til citater (NB billeder, figurer og illustrationer er også citater). Kan du have brug for at lave noter med supplerende oplysninger eller uddybende kommentarer - bruges ikke så tit. Teksten skal kunne læses i sammenhæng, uden at læseren behøver at kikke i noterne. Notemarkering Notemarkeringer kan skrives i parentes (bruges fx ved litterære tekster), og med computerens fodnotemarkering (som i denne vejledning). Notemarkeringen kan sættes efter et afsnit inde i opgaven eller efter en afsnitsoverskrift. 2 Selve noteteksten skrives enten som fodnoter på den pågældende side (anbefales), eller som slutnoter, der placeres efter hvert opgaveafsnit eller bagest i opgaven lige før litteraturlisten. Citater Lav aldrig citatfusk, dvs. skriv aldrig af uden at vise, at du citerer (brug "gåseøjne" eller kursiv) - og angiv med noter, når du med egne ord refererer en tekst. Gør du sådan, er det helt i orden at være tæt på sine kilder i visse passager, men laver du blot lidt om på ordlyden eller skriver af, uden at du markerer det, får du hug - gør det aldrig! Korte citater kan være indarbejdet i afsnit Lange citater skrives i særskilte afsnit. Marker, at det er et citat vha. indrykning, mindre skriftstørrelse, "gåseøjne", kursivering eller mindre linjeafstand Hvis du "klipper" i et citat, markeres det med (...) HUSK citater og noter vægtes forskelligt i forskellige fag. Afslutning/ konklusion Afslutningen er meget vigtig. Her skal du opsummere og sammenfatte alt det, du har gennemgået i de foregående afsnit. Det er vigtigt, at du skriver en lang og grundig konklusion, så læseren kan få et nuanceret svar på den problemformulering, du fremlagde i indledningen, alene ved at læse konklusionen (dvs. konklusion = svar på problemformulering). Litteraturliste 2 Noteteksten vil så lyde cirka sådan: Dette afsnit bygger især på Danmarks Historien bd. 14, ss

12 Litteraturlisten skal omfatte alt det materiale, du har benyttet for at kunne besvare opgaven. Den er en fortegnelse over opgavens materiale - ordnet alfabetisk efter forfatternes efternavn. De oplysninger, der skal med, er: Bøger: Forfatter, titel, forlag og udgivelsesår Avisartikler: Forfatter, titel/ overskrift, avisens navn og dato Tidsskriftartikler: Forfatter, titel/ overskrift, tidsskriftets navn og årgang/ nr. eller årstal/ nr. Internetsider: Forfatter/udbyder, titel/ overskrift, netadresse og det tidspunkt du henter den (læg siden ved som bilag, hvis den er meget vigtig for opgavebesvarelsen) Bemærk, titler skal sættes i "gåseøjne" eller kursiveres 3 Eksempel på en litteraturliste Andersen Nexø, Martin: Pelle Erobreren, Borgens Forlag 2008 Hvidt, Kristian: Det folkelige gennembrud og dets mænd, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 11, Gyldendalske Boghandel 1990 Fagbevægelsen grundlægges, in Korrektur Inden opgaven afleveres, skal der læses grundig korrektur - flere gange. Sørg for at være færdig i så god tid, at der er tid til at finde stave-, komma-, sprog-, formulerings-, taste-, regne- og andre fejl i opgaven. Tjek, at dine interne henvisninger passer i den færdige opgave: når der henvises til noget på side 5, så SKAL det stå på side 5! Få gerne andre til at se opgaven igennem. Bilag Et bilag til en opgave kan være en forsøgsbeskrivelse, en statistik, en illustration, en artikel der henvises til i opgaven og som er central for denne, en kortere tekst der analyseres i opgaven, eks. en tale, et digt, en artikel. Bilag anbringes sidst i opgaven efter litteraturlisten og tæller ikke med i sidetallet. Bilag skal nummereres. Vedlæg kun bilag der bruges i besvarelsen. Vær opmærksom på at opgaven skal kunne læses uafhængigt af bilag. 3 Fx Andersen Nexø, Martin: Pelle Erobreren, Borgens Forlag 2008

13 Omfang En normalside defineres til 2400 anslag inkl. mellemrum. Det vil sige, at en opgave, der er fastlagt til sider, maksimalt må have et omfang på 20 x 2400 anslag = Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og bilag medregnes ikke i opgavebesvarelsens sidetal. Der er ingen formelle krav til opsætning, men opgaven skal fremtræde overskuelig og letlæselig. Skriftstørrelse 11 eller 12 anbefales samt linjeafstand 1.5.

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vejledning til SSO. Indeholder

Vejledning til SSO. Indeholder Indeholder Hvad er en SSO Hvad skal jeg gøre? Syg? Selve rapportformen: Forside Engelsk resume abstract med forslag og eksempler Indholdsfortegnelse Forord/Indledning Selve opgaven Illustration Citater

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere