Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune"

Transkript

1 Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen tlf. nr

2 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december Kommunalt samarbejde om fiber- og mobildækning på Fyn 3. Fælles Fynsk infrastruktursatsning 4. FynBus trafikplan udkast til høringssvar 5. Udpegning af formand for Miljøforum Fyn 6. Udpegning af medlemmer til Udvikling Fyn- Events styregruppe 7. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Den Fynske Plejehjemforenings Fond 8. Eventuelt 9. Etableringen af Foreningen Byg til Vækst 2

3 1. Godkendelse af referat af mødet 11. december 2013 Godkendt 3

4 2. Kommunalt samarbejde om fiber- og mobildækning på Fyn Resumé Det foreslås, at de fynske kommuner igangsætter en proces, der skal lede frem mod en forbedret digital infrastruktur på Fyn. Processen har tre hovedmål: 1. Alle postnumre på Fyn og øerne skal i 2020 ligge over landsgennemsnittet for så vidt angår mobildækningsgrad på 3g-niveau eller derover. 2. Alle fynske virksomheder og borgere skal have adgang til et tilbud om fibernetkobling på minimum 100 mbit/s download og 30 mbit/s upload. 3. De fynske kommuner skal gennem samarbejde og fælles aftaler på it- og telefoniområdet opnå besparelser, synergieffekter og bedre borgerservice. Sagsfremstilling Fyn sakker bagud i den digitale udvikling og er efter danske forhold svagt dækket på såvel fiber- som mobilområdet. En tidsvarende dækning er et konkurrenceparameter i forhold til tiltrækning og fastholdelse af både borgere og virksomheder. Den dårlige dækning bidrager derfor yderligere til de udfordringer, Fyn i forvejen har. Med afsæt i blandt andet Fynsprojektets anbefalinger på området er der derfor nedsat en mindre arbejdsgruppe bestående af vicekommunaldirektør Finn G Johansen, Faaborg-Midtfyn Kommune, forretningschef Jørgen Brolykke Rasmussen, Odense Kommune og konsulent Jacob Pedersen, Byregion Fyns sekretariat. Arbejdsgruppen har i løbet af efteråret 2013 ført en dialog med forskellige aktører på området, herunder leverandører, KL og Region Syddanmark, for at danne sig et billede af handlemuligheder. Blandt andet på den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, at de fynske kommuner beslutter sig for i fællesskab at igangsætte en proces, der skal medvirke til at sikre en bedre dækning. Processen lægger på den ene side op til, at de fynske kommuner aktivt går ind i et politisk arbejde for at fremme den landspolitiske forståelse for, at de nuværende vilkår, hvor man forudsætter en markedsdrevet løsning, især på bredbåndsområdet ikke er tilstrækkelige til at sikre en fuld dækning. Arbejdsgruppen anbefaler, at de fynske kommuner derfor dels samarbejder med KL og andre om at fremme det synspunkt, dels tage selvstændige politiske initiativer til at skabe opmærksomhed om de fynske udfordringer. 4

5 I erkendelse af, at en landspolitisk holdningsændring på området kan have lange udsigter, anbefaler arbejdsgruppen, at de fynske kommuner sideløbende undersøger, hvordan under de nugældende vilkår kan fremme følgende mål: 1. Alle postnumre på Fyn og øerne skal i 2020 ligge over landsgennemsnittet for så vidt angår mobildækningsgrad på 3g-niveau eller derover. 2. Alle fynske virksomheder og borgere skal have adgang til et tilbud om fibernetkobling på minimum 100 mbit/s download og 30 mbit/s upload. 3. De fynske kommuner skal gennem samarbejde og fælles aftaler på it- og telefoniområdet opnå besparelser, synergieffekter og bedre borgerservice. For så vidt angår mobildækningen er det arbejdsgruppens anbefaling, at Fyn lægger sig op ad regeringens 2020-mål med hensyn til indfasning. Det skyldes, at forhandlingerne om den kommende kommunale teleaftale er for langt fremskredne til, at den kan bruges som løftestang for en generel forbedring af mobildækningen. Det anbefales derfor, at kommunerne ser frem mod den næste aftale. For så vidt angår fiberdækningen anbefaler arbejdsgruppen, at Fyn anvender regerings mål om downog uploadhastigheder i 2020, men arbejder for at skabe en tilstrækkelig dækning på Fyn før Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at kommunerne med handleplanen i fællesskab ser på muligheden for at opnå bedre borgerservice, synergieffekter og rationaliseringer ved anvendelse af fælles digitale platforme. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til en analyse, der skal sikrer viden om tre punkter. 1. De samfundsmæssige konsekvenser af den nuværende fiber- og mobildækning på Fyn samt gevinsten ved en tilstrækkelig dækning. 2. Mulige modeller for finansiering af fuld dækning. 3. Potentialet i etableringen af en fælles kommunal digital platform. Det forventes, at forslaget til analyse vil blive drøftet på mødet mellem de fynske kommuner, Region Syddanmark og leverandører, som regionen har indbudt til den 27. januar Vicekommunaldirektør Finn G Johansen, Faaborg-Midtfyn Kommune, deltager i Borgmesterforums møde med et oplæg om udfordringerne med at udrulle fibernet på Fyn. 5

6 Indstilling: Kommunaldirektørforum indstiller at Borgmesterforum godkender procesplan og igangsættelse af arbejdet. at Borgmesterforum med afsæt i resultatet af mødet med region og leverandører drøfter udkastet til analyse dens igangsættelse. Bilag Bilag 1: Fiber- og mobildækning forslag til proces Bilag 2: Analyse af fynsk fibernetudrulning og fælleskommunal digital platform Beslutning Borgmesterforum besluttede: at der med afsæt i det fremlagte procespapir og analyseforslag er opbakning til arbejdsgruppens videre arbejde. at der arbejdes på at samle kommunernes og regionens indsats i en arbejdsgruppe, der arbejder ud fra de kommunale målsætninger. at arbejdsgruppen på næste Borgmesterforummøde fremlægger en handleplan for, hvad der skal igangsættes hvornår. Borgmesterforum vedtog derudover at udsende en pressemeddelelse, der understreger kommunernes vilje til at fremme en række mål for at forbedre fynboernes adgang til den nødvendige digitale infrastruktur. 6

7 3. Fælles fynsk infrastruktursatsning Resumé En vigtig handleplan i Strategi Fyn bliver udarbejdelsen af en fælles fynsk infrastrukturplan. Det anbefales, at sekretariatet i foråret 2014 udarbejder et forslag til kommissorium. Folketinget forventes at forhandle om et kommende nationalt infrastrukturforlig allerede i foråret Derfor anbefales det, at der i den forbindelse arbejdes for, at Folketinget afsætter midler til udvidelse af E20. Sagsfremstilling En af de vigtigste handlinger i Strategi Fyn bliver at igangsætte arbejdet med en fælles fynsk strategisk infrastrukturplan, som skal sammentænke de nationale og internationale forbindelser, og prioritere den overordnede infrastruktur på tværs af de fynske kommunegrænser. Strategi Fyn udpeger 4 infrastruktur-projekter af afgørende betydning for den fynske byregion: 1. Timemodellen 2. 6 spor på E20 3. Parallel forbindelse over Lillebælt 4. Odense Letbane Opkoblingen til E20, trængsel på E20 og adgangen til Odense, er en kritisk faktor for den fynske infrastruktur. Der arbejdes med dette i de enkelte kommuner allerede i dag - på forskellige detaljeringsniveauer. F.eks.: Odense Letbane, som vil forbedre adgangen til Odenses store trafikmål, og forventes at aflaste indfaldsvejene til Odense. Odenses planlagte østlige ring-3 fra E20 Bogensevej, har direkte betydning for Odense samt Nordfyns adgang til E20 og Odense. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med forbedret adgang mod Odense og E20. Eventuelt i form af en motortrafikvej. Assens Kommune arbejder med at vurdere potentialet ved henholdsvis en ny motortrafikvej eller forbedringer/forlægninger af eksisterende veje mod E20. Ærø Kommune arbejder med at etablere el-færge-drift bl.a. mellem Søby/Fynshav og Søby Faaborg. Pt pågår et forprojekt som skal afdække, om det teknisk og økonomisk kan lade sig gøre at erstatte konventionelle bilfærger med elfærger. En fælles strategisk infrastrukturplan skal skabe sammenhæng i denne type af projekter, og være en platform for at prioritere fremtidige indsatser. Eksempelvis når der skal arbejdes for et statsligt engagement i konkrete projekter. 7

8 E20s udvidelse E20s udvidelse er en forudsætning for at opnå maksimal effekt af den strategiske infrastrukturplan. Derfor vil et naturligt 1. skridt i den samlede indsats være at arbejde for, at staten gennemfører den samlede udvidelse af E20. Signalet fra Regeringen er, at der kun er få midler i spil til konkrete projekter i forbindelse med forårets forhandlinger. Omvendt er der tradition for, at der i tilknytning til trafikpolitiske forhandlinger fordeles nogle midler til konkrete nærtstående projekter. Uanset dette, er der et vindue, hvor det er oplagt at arbejde for at fynske infrastrukturprojekter tilgodeses med statslige midler. Udvidelsen af E20 er det eneste fynske projekt, som vurderes at være konkret nok til, at det er realistisk, at der kan tilføres midler. Selv om målet er, at hele strækningen mellem Nr. Aaby og Svendborgmotorvejen etableres snarest muligt, er det ikke sandsynligt, at et projekt af dette omfang kan anlægges på en gang. Det mest realistiske er en form for etapeopdeling. Vejdirektoratet operer med 2 underetaper: Strækningen Nr. Aaby Odense Vest 24 km Anlægslov vedtaget 2010 Årsdøgntrafik: op mod Anlægsudgift er anslået til 2.765,8 mia. kr. i 2010 priser (iflg. anlægslov) Samfundsøkonomisk forrentning 6,4% Strækningen syd om Odense Anlægslov vedtaget km Årsdøgntrafik: i dag forventes at stige til op mod i ,7 mio. kr. i 2013 priser (incl. 30% tillæg). (iflg. anlægslov) Samfundsøkonomisk forrentning på 15% 8

9 Det blev i Kommunaldirektørforum aftalt, at Odense Kommune bidrager med arbejdskraft til processen omkring udvidelse af motorvejen. Indstilling Kommunaldirektørforum indstiller til Borgmesterforum, at at Borgmesterforum godkender, at der udarbejdes et kommissorium for en fælles fynsk infrastrukturplan og at Byregion Fyns sekretariatet sikrer, at alle kommuner involveres i processen. at Borgmesterforum godkender, at der straks igangsættes et arbejde for at fremme en yderligere udvidelse af E20 og at Borgmesterforum udpeger et antal borgmestre til at stå i spidsen for at fremme den målsætning. Bilag Bilag 3: Notat om udvidelse af den fynske motorvej og strategi Fyn Bilag 4: Seks spor på E20 fortælling og hovedbudskaber Beslutning Borgmesterforum besluttede: at igangsætte arbejdet med en fælles fynsk infrastrukturplan at der straks iværksættes et arbejde for at fremme en yderligere udvidelse af E20 og at Odense Kommune tager initiativ til at en dialog med de rette kontakter i Folketinget. at der fra Borgmesterkredsen udpeges en gruppe, der påtager sig ansvaret for den politiske dialog. Gruppen er: Sørens Steen Andersen, Assens Kommune Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Kenneth Muhs, Nyborg Kommune Anker Boye, Odense Kommune Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune at de fynske kommuner i forbindelse med udmøntningen af Timemodellen arbejder for at fastholde de eksisterende stop på strækningen mellem Middelfart og Odense. 9

10 4. FynBus trafikplan udkast til høringssvar Resumé FynBus har sammen med Sydtrafik udsendt en fælles vision og derudover en trafikplan 2014 i høring. Der er formuleret et udkast til høringssvar til begge. Sagsfremstilling FynBus har derudover udsendt et forslag til trafikplan for perioden i høring. Sekretariatet for Byregion Fyn har udarbejdet et forslag til høringssvar, som tager udgangspunkt i Byregion Fyns fælles prioriteringer, som de vil fremgå af Strategi Fyn. De enkelte kommuner kan således stadig indsende egne høringssvar, med udgangspunkt i egne forhold og interesser. Hovedpunkterne i Byregion Fyns høringssvar til trafikplanen er: at busdriften skal indrettes, så den understøtter timemodellen, når denne igangsættes. at Byregion Fyn bakker op om FynBus tanker om at indrette et X-buslignende system for at understøtte adgangen til timemodellens superlyntog. at busdriften er et vigtigt element i arbejdet for en mere bæredygtig transport på Fyn. FynBus opfordres derfor til at arbejde aktivt med at understøtte byregionens grønne omstilling, gennem nye og miljørigtige teknologier. at Byregion Fyn opfordrer til, at der igangsættes et fælles samarbejde mellem Fynbus og Byregion Fyn som skal bidrage til en samlet fynsk strategisk infrastrukturplan. at FynBus sætter fokus på kortere rejsetider og forbedret kollektive transporttilbud til ungdomsuddannelserne. FynBus og Sydtrafik har endvidere udsendt et fælles forslag til vision i høring med høringsfrist den 31. marts Forslaget er imidlertid indkommet så sent, at det ikke har været muligt at behandle den i fælleskommunale erfagruppe for Kollektiv Trafik tids nok til at fremlægge et forslag til høringssvar for Borgmesterforum. Et forslag til et høringssvar vil derfor blive udsendt til skriftlig høring i Kommunaldirektørforum og Borgmesterforum efterfølgende. 10

11 Indstilling Kommunaldirektørforum: at Borgmesterforum indsender høringssvaret til FynBus. Bilag: Bilag 5: FynBus Forslag til trafikplan Bilag 6: Forslag til høringssvar til trafikplan Beslutning Borgmesterforum vedtog: at indsende høringssvaret med den tilføjelse, at det er Borgmesterforum, der er afsender. 11

12 5. Udpegning af formand for Miljøforum Fyn Resumé Der skal i forbindelse med den ny valgperiode udpeges en ny formand for MiljøForum Fyn. Sagsfremstilling I forbindelse med den nye valperiode skal der udpeges en ny formand for MiljøForum Fyn. MiljøForum Fyn er en selvstændig forening, ejet af medlemsvirksomhederne og de fynske kommuner. Netværkets mission er at fremme virksomhedernes miljø- og samfundsansvar til gavn for konkurrenceevnen og en bæredygtig udvikling. MiljøForum Fyn forestås af en bestyrelse bestående af 9 personer udpeget blandt foreningens medlemmer. Formanden udpeges for en kommunal valgperiode af de fynske borgmestre og blandt de fynske borgmestre og rådmænd i Odense Kommune. Her ud over udpeger de fynske teknik- og miljøudvalgsformænd én i blandt sig til bestyrelsen. MiljøForum Fyn er med over 120 medlemsvirksomheder et af landet største erhvervsnetværk indenfor miljø og samfundsansvar. I 2012 indgik MiljøForum Fyn og Udvikling Fyn en samarbejdsaftale, som indebærer at MiljøForum Fyn understøtter Udvikling Fyns strategi indenfor miljø, energi og CSR, og at sekretariat drives af Udvikling Fyn. Foreningens formand har de seneste to valgperioder været Odense Kommunes rådmand for By- og Kultur. Bestyrelsen for Miljøforum Fyn anbefaler, at Borgmesterforum udpeger rådmand Jane Jegind, Odense Kommune, som formand for den ny valgperiode. Det sker med baggrund i ønsket om at sikre en fortsat tæt kontakt til kommunernes miljøforvaltninger, idet kontakten til erhvervsområdet er sikret gennem det nære samarbejde med Udvikling Fyn. Indstilling Kommunaldirektørforum indstiller, at Borgmesterforum udpeger rådmand Jane Jegind, Odense Kommune, som formand for Miljøforum Fyn. 12

13 Beslutning Borgmesterforum Fyn vedtog: at udpege rådmand Jane Jegind, Odense Kommune, til formand for Miljøforum Fyn. 13

14 6. Udpegning af medlemmer til Udvikling Fyn- Events styregruppe Resumé Udvikling Fyn Event anmoder Borgmesterforum om at udpege to repræsentanter til organisationens styregruppe. Sagsfremstilling Udvikling Fyn Event har en syv mand stor styre gruppe, der udpeges for en 4-årig periode. Styregruppens valgperiode følger den kommunale og Udvikling Fyn Event anmoder derfor Borgmesterforum om at udpege to ny medlemmer til styregruppen. Kommunerne har i den forgangne periode været repræsenteret af borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune og rådmand Brian Dybro, Odense Kommune. Sagen er indkommet efter Kommunaldirektørforums møde og har derfor ikke været drøftet der. Indstilling Det indstilles til Borgmesterforum at Borgmesterforum udpeger to medlemmer til styregruppen for Udvikling Fyn Event. Beslutning Borgmesterforum vedtog at udpege: Rådmand for By og Kultur Jane Jegind, Odense Kommune Borgmester Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune De socialdemokratiske borgmestre tilkendegav, at der for ligevægtens skyld burde have været udpeget en repræsentant for henholdsvis Venstre og Socialdemokraterne. 14

15 7. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Den Fynske Plejehjemforenings Fond Resumé Der skal til den ny valgperiode udpeges to politiske repræsentanter til Den Fynske Plejehjemsforenings Fond. Sagsfremstilling I forbindelse med den ny valgperiode skal der pr. 1. januar 2014 udpeges til nye politiske repræsentanter til Den Fynske Plejehjemsforenings Fond. Bestyrelsen for foreningen anbefaler følgende udpeges: Agnete Damkjær (B), Middelfart Kommune Anne Merete Mikkelsen (A), Faaborg-Midtfyn Kommune Indstilling Kommunaldirektørforum indstiller, at Borgmesterforum udpeger de to indstillede til bestyrelsen. Beslutning Borgmesterforum vedtog: at udpege Agnete Damkjær, Middelfart Kommune og Anne Merete Mikkelsen, Faaborg- Midtfyn Kommune til bestyrelsen. Steen Dahlstrøm og Steen Vinderslev, Middelfart Kommune, forlod mødet efter punkt 7. 15

16 8. Etablering af foreningen Byg til Vækst Resumé Det forslås at omdanne projektet Byg til Vækst til en forening. Sagsfremstilling Projektet Byg til Vækst har fremlagt et forslag om en omdannelse til en forening ejet i fællesskab af de ti fynske kommuner. Forslaget omfatter blandt andet, at der skal nedsættes en bestyrelse for Byg til Vækst med blandt andet En repræsentant for Region Syddanmark En Repræsentant for 3F En repræsentant for Dansk Byggeri En repræsentant valgt af generalforsamlingen indstillet af Borgmesterforum Resterende repræsentanter valgt af generalforsamling indstillet af sekretariatet Den årlige driftsudgift for foreningens arbejde er estimeret til omkring 2 millioner kroner svarende til 4,15 kroner pr borger i ejerkommunerne. Indstilling Det indstilles at Borgmesterforum tilslutter sig målet om at omdanne Byg til Vækst til en forening. Beslutning Borgmesterforum vedtog: at arbejdet med at omdanne Byg til Vækst til en forening skal sættes i gang og at der formuleres en fælles dagsordenstekst, der kan anvendes i behandlingen i kommunerne. 16

17 9. Eventuelt a) En samlet kommunal opbakning til arrangementet Sportslørdag blev kort drøftet. Det aftaltes, at sekretariatet for Byregion Fyn følger op på spørgsmålet. b) Borgmesterforum opfordrer til, at traditionen med et årligt møde med de fynske mf ere genoptages. 17

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Udkast til hvidbog med høringssvar

Udkast til hvidbog med høringssvar Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Udkast til hvidbog med høringssvar PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport NOTAT Dato J. nr. 24. maj 2013 Rammenotat til EU-specialudvalget for transport Revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 7 Medlemmer:

Læs mere