VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst"

Transkript

1 VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø, Nyborg, Kerteminde og Nordfyn kommuner. Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen økonomisk hæftelse for foreningens forpligtelser. Udmeldelse kan ske med 1 års skriftlig varsel til den 1. januar. Foreningens økonomi genereres af årlige kontingentindbetalinger fra medlemmerne fordelt efter indbyggertal, samt gennem projektfinansiering, fondsmidler eller anden opgaveløsning, som falder ind under foreningens formål. Hver medlemskommune betaler et årligt kontingent på kr. 4,15 pr. indbygger med bopæl i kommunen pr. 1. januar det pågældende år, dog betales der i 2014 kun ½ kontingent. Det årlige kontingent pr. indbygger korrigeres hvert år med den kommunale fremskrivningsprocent og kan herudover kun ændres efter tilslutning fra alle foreningens medlemmer på en generalforsamling. Formål 3 Byg til Vækst har til formål at skabe et forum for samarbejde mellem medlemmerne og andre private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre nyttiggørelse af større fynske anlægsarbejder i et jobskabelses- og vækstperspektiv. Hovedmålene er: at sikre beskæftigelse til den fynske arbejdskraftsreserve, at udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke, at opkvalificere fynske virksomheder til at deltage i anlægsarbejderne samt at etablere et netværk, der skal sikre samarbejdet med Byg til Væksts og medlemmernes væsentlige interessenter Opfyldelsen af Byg til Væksts formål opnås ved fastlæggelse af en strategisk ramme, der skal sikre fælles retning og opbakning om foreningens virke blandt medlemmerne, samt etablering af et sekretariat, der varetager den daglige ledelse af foreningen og relationerne til foreningens netværk, udvikling af den strategiske ramme samt drift af projekter og opgaver inden for foreningens formål. Foreningen overlades ikke opgaver, der indskrænker medlemskommunernes beføjelser.

2 Foreningen kan påtage sig opgaver inden for foreningens formål for en medlemskommune, eller en del af medlemskommunerne, hvis det sikres, at finansieringen af sådanne opgaver ikke hidrører fra de øvrige medlemskommuner. Generalforsamlingen 4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der afholdes inden den 30. juni hvert år, skal indeholde 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om virksomheden i det seneste år 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budget for det løbende år 4. Orientering om indeværende års aktiviteter 5. Udpegning af bestyrelse 6. Valg af revision 8. Behandling af indkomne forslag 9. Eventuelt Forslag, som et medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt eller afsendt pr. til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse. 5 Ordinære generalforsamlinger indkaldes ved elektronisk post til det enkelte medlem med angivelse af foreløbig dagsorden med minimum 4 ugers varsel. Den endelige dagsorden med angivelse af forslag til behandling udsendes til foreningens medlemmer senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. 6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af foreningens bestyrelse ved brev eller til foreningens medlemmer med mindst 2 ugers varsel og afholdes efter beslutning i bestyrelsen. 7 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme uanset kontingentets størrelse. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan ingen som fuldmægtig for andre afgive mere end 2 stemmer. Fuldmagter skal for at kunne konstateres gyldige anmeldes til formandskabet inden generalforsamlingens begyndelse. Alle beslutninger om de ordinære punkter 1-6 på den ordinære generalforsamlings dagsorden afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter, træffes alle øvrige beslutninger ved enstemmighed blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, dog således at en beslutning, der har opnået tilslutning fra et flertal af de fremmødte på en generalforsamling, kan

3 forlanges sat til afstemning på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt alle foreningens medlemmer. Bestyrelsen, ledelsesopgaver og tegningsregel 8. Bestyrelsen fungerer både som foreningens erhvervspolitiske organ og som driftsbestyrelse for foreningen, idet man ansætter en daglig leder til at forestå den daglige ledelse af foreningen via et sekretariat, herunder ansættelse og afskedigelse af sekretariatets personale under ansvar over for bestyrelsen og efter dennes retningslinjer. Bestyrelsen består af 6-8 personer som udpeges i forbindelse med generalforsamlingen efter nedenstående regler: Et bestyrelsesmedlem udpeges af Region Syddanmark. Arbejdsmarkedets parter - 3F Bygningsarbejdernes Fagforening og Dansk Byggeri på Fyn - kan hver udpege et bestyrelsesmedlem. De to organisationer modtager begge kopi af indkaldelse til ordinær generalforsamling og skal senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, meddele navnet på det udpegede bestyrelsesmedlem tillige med en suppleant. Et bestyrelsesmedlem tillige med en suppleant vælges af og på generalforsamlingen efter indstilling fra Borgmesterforum Fyn. De resterende bestyrelsesmedlemmer tillige med en suppleant vælges af og på generalforsamlingen efter indstilling fra sekretariatet. Den ene af disse skal være formand for beskæftigelses- / arbejdsmarkedsudvalget i en af medlemskommunerne. Ved Sekretariatets indstilling tages hensyn til, at bestyrelsessammensætningen i forhold til foreningens aktuelle aktiviteter og opgaver til enhver tid skal være i overensstemmelse med de kommunalretlige regler, herunder bestemmelserne i kommunestyrelseslovens 2 og 68a. 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med et formandskab i form af en formand og en næstformand samt med øvrige poster efter bestyrelsens bestemmelse. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter har ret til at være formand og næstformand på skift for valgperioder af 2 år. Formandsskabet har ansvaret for sammen med den daglige leder for Byg til Vækst sekretariatet: at udføre foreningens formål og opgaver at udarbejde årlig handlingsplan og budget til generalforsamlingen at afrapportere seneste års aktiviteter til generalforsamlingen og aflægge regnskab Foreningen tegnes af formanden og næstformanden eller en af disse i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse eller af samtlige medlemmer i foreningen. Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges.

4 De bestyrelsesmedlemmer, der ikke vælges på og af generalforsamlingen kan højst sidde i 10 år, og et bestyrelsesmedlem på 70 år eller mere kan ikke vælges, med mindre samtlige medlemmer stemmer for et sådant valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter ved enstemmighed blandt alle bestyrelsesmedlemmerne sin forretningsorden. Med mindre andet er bestemt i forretningsordenen, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede eventuelt ved fuldmagt - idet formandens, subsidiært næstformandens, stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. 10 Møde i bestyrelsen afholdes, når formandskabet finder det hensigtsmæssigt, eller på begæring af mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne. Begæringen skal indgives til formandskabet og indeholde en angivelse af dagsordenen. Der afholdes mindst 2 møder om året i 2. og 4. kvartal. I forbindelse med et af møderne afholdes Byg til Væksts generalforsamling. Budget, handlingsplan for det kommende år drøftes og vedtages på mødet i 4. kvartal. Mødeplan fastlægges halvårligt. Indkaldelse til ordinære møder i henhold til mødeplanen med angivelse af dagsorden skal finde sted med 1 uges varsel. Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før det ordinære møde. Ekstraordinære møder kan indkaldes med passende varsel, hvis der er en særlig anledning. Forslag, der ønskes behandlet på et ekstraordinært møde, skal være formanden i hænde tids nok til, at forslaget kan udsendes til medlemmerne i rimelig tid inden mødet. 11 Bestyrelsen nedsætter en referencegruppe til varetagelse af netværksopgaver af permanent eller midlertidig karakter under hensyn til foreningens formål. Bestyrelsen fastsætter sammensætning samt antallet af medlemmer i referencegruppen. Netværkets repræsentanter kan bestå af uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, faglige organisationer, private virksomheder og andre offentlige aktører. Såvel private som offentlige bygherrer kan indgå som mulige medlemmer af referencegruppen. Regnskab og budget 12. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 13 Budget, der skal realisere handlingsplan for kommende kalender år vedtages på mødet i 4. kvartal.

5 Foreningens drift kan finansieres via kontingenter og via midler, der kommer fra fonde, virksomheder og institutioner i øvrigt. Odense Kommune påtager sig som værtskommune forpligtelse til at stille IT-infrastruktur, personalejuridisk bistand samt bogholderi til rådighed for sekretariatet. 14 Til ændringer til nærværende vedtægt, kræves enstemmig vedtagelse blandt alle foreningens medlemmer på en generalforsamling. Såfremt et medlem ønsker at udtræde af foreningen kan dette kun ske efter nærmere forhandling og skal i givet fald ske med mindst et års skriftlig varsel til den 1. januar. Et medlem kan ekskluderes ved enstemmig vedtagelse af alle de øvrige medlemmer, hvis medlemmet ikke efter mindst to skriftlige påkrav berigtiger væsentlige restancer over for foreningen, inden eksklusionen er vedtaget på en generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves enstemmig vedtagelse blandt alle foreningens medlemmer på en generalforsamling. Opnås denne stemmemajoritet ikke men vedtages opløsningen med almindelig stemmeflerhed - er formandskabet berettiget til indkaldelse til ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i overensstemmelse med foreningens formål. Intet medlem har i øvrigt noget krav på foreningens formue i forbindelse med udtræden. Således vedtaget ved foreningens stiftelse pr. 1. januar 2014, For Odense Kommune: For Assens Kommune: For Middelfart Kommune: For Faaborg-Midtfyn Kommune:

6 For Svendborg Kommune: For Langeland Kommune: For Ærø Kommune: For Nyborg Kommune: For Kerteminde Kommune: For Nordfyn Kommune:

7

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere