Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM"

Transkript

1 Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-da-40 Version 4.0 DANSK

2 Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser Informationerne i disse papirer er ejendom tilhørende SMA Solar Technology AG. Offentliggørelse, både komplet og i uddrag, kræver samtykke fra SMA Solar Technology AG. En mangfoldiggørelse til brug internt i virksomheden, som er beregnet til evaluering af produktet eller til fagmæssig brug, er tilladt og kræver ingen godkendelse. SMA Garanti De aktuelle garantibetingelser kan downloades fra internettet under Varemærker Alle varemærker bliver anerkendt, også hvis de ikke er mærket særskilt. Manglende mærkning betyder ikke, at en vare eller et tegn er frit. Ordmærket BLUETOOTH og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af disse mærker fra SMA Solar Technology AG's side sker på licens. Modbus er et registreret varemærke tilhørende Schneider Electric og licenseret gennem Modbus Organization, Inc. QR Code er et registreret mærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips og Pozidriv er registrerede varemærker tilhørende Phillips Screw Company. Torx er et registreret varemærke tilhørende Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Tyskland Tlf Fax til 2014 SMA Solar Technology AG. Alle rettigheder forbeholdes. 2 FSS-IS-da-40 Installationsvejledning - Kort vejledning

3 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Gyldighedsområde Dokumentets indhold og struktur Målgruppe Videreførende informationer Symboler Fremhævelser Nomenklatur Sikkerhed Korrekt anvendelse Sikkerhedshenvisninger Henvisninger og systembeskrivelse Krav fra Forums Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FNN) (forum netteknik / netdrift i det tyske forbund for elektroteknik) Henvisninger vedrørende systemet Systembeskrivelse System med 1 Sunny Island Forbindelsesoversigt Tilslutning af Sunny Island System med 3 omformere Sunny Island Forbindelsesoversigt Tilslutning af master Tilslutning af slave 1 og slave Tilslutning af Sunny Home Managers Idrifttagning Udførelse af grundkonfiguration af omformeren Sunny Island Tilpasning af konfigurationen til omformeren Sunny Island Lande, hvor konfigurationen skal tilpasses Tilpasning af konfiguration for Danmark Tilpasning af konfiguration for Frankrig Tilpasning af konfiguration for Østrig Tilpasning af konfiguration for Schweiz Forberedelse af BLUETOOTH kommunikation Idriftsættelse af SMA Flexible Storage System Kontakt Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 3

4

5 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende dette dokument 1 Henvisninger vedrørende dette dokument 1.1 Gyldighedsområde Dette dokument gælder for SMA Flexible Storage System med de følgende SMA-produkter: HM-BT-10.GR2 (Sunny Home Manager) fra firmware-version 1.04 SI3.0M-11 (Sunny Island 3.0M) fra firmware-version 3.2 SI4.4M-11 (Sunny Island 4.4M) fra firmware-version 3.2 SI6.0H-11 (Sunny Island 6.0H) fra firmware-version 3.1 SI8.0H-11 (Sunny Island 8.0H) fra firmware-version Dokumentets indhold og struktur Dokumentet sammenfatter de specifikke informationer vedrørende installation af SMA Flexible Storage System. Forbindelsesoversigter giver Dem grundlaget, hvorpå et SMA Flexible Storage System er forbundet. Dokumentets struktur fastsætter det tidsmæssige forløb ved konfigurationen og idrifttagningen. Dokumentet erstatter ikke de enkelte produkters dokumentation. I tilfælde af problemer finder De yderligere oplysninger og hjælp i de enkelte produkters dokumentation. 1.3 Målgruppe De arbejder, der beskrives i dette dokument, må kun udføres af fagmænd. Fagmænd skal have følgende kvalifikationer: Uddannelse i omgang med farer og risici under installation og betjening af elektriske apparater og batterier Uddannelse i installation og idrifttagning af elektriske apparater Kendskab til og overholdelse af de gældende lokale standarder og retningslinjer Kendskab til og overholdelse af dette dokument inkl. alle sikkerhedshenvisninger. 1.4 Videreførende informationer Links til yderligere informationer kan findes på Dokumenttitel SMA Smart Home Sunny Explorer SMA BLUETOOTH Wireless Technology SMA BLUETOOTH Wireless Technology i praksis Dokumenttype Planlægningsvejledning Betjeningsvejledning Teknisk beskrivelse Teknisk information Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 5

6 1 Henvisninger vedrørende dette dokument SMA Solar Technology AG 1.5 Symboler Symbol Forklaring Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse umiddelbart fører til død eller alvorlige kvæstelser Advarselshenvisning, hvor manglende overholdelse kan føre til død eller alvorlige kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til lette eller middelsvære kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til materielle skader Information, som er vigtig, men ikke sikkerhedsrelevant for et bestemt tema eller mål Forudsætning, som skal være til stede for et bestemt mål Ønsket resultat Evt. forekommende problem 1.6 Fremhævelser Fremhævelse Anvendelse Eksempel Fed skrift Displaymeldinger Parametre Tilslutninger Udvidelsesstik Elementer, der skal vælges Elementer, der skal indtastes 1.7 Nomenklatur Tilslut beskyttelseslederen til AC 2Gen/ Grid. Vælg parameteren GnAutoEna, og indstil på Off. > Flere elementer, der skal vælges Vælg 600# Direct Access > Select Number. Fuldstændig betegnelse SMA BLUETOOTH Wireless Technology Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower SMA signalstikdåse med BLUETOOTH Wireless Technology SMA Speedwire SMA Speedwire-datamodul Sunny Island SMA Speedwire/Webconnect-datamodul Betegnelse i dette dokument BLUETOOTH PV-omformer SMA signalstikdåse Speedwire Speedwire-datamodul Sunny Island Speedwire-datamodul 6 FSS-IS-da-40 Installationsvejledning - Kort vejledning

7 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Korrekt anvendelse SMA Flexible Storage System sørger for egetforbrugsoptimering ved hjælp af følgende foranstaltninger: Mellemlagring af PV-energi i overskud med Sunny Island Forbrugerstyring samt anlægsovervågning med Sunny Home Manager. SMA Flexible Storage System danner intet reserveelnet ved strømsvigt i det offentlige elnet (for installering af et reserverestrømsystem, se kort vejledning SMA Flexible Storage System med reserverestrømfunktion ). SMA Flexible Storage System må kun anvendes i lande, som det er godkendt til, eller som det er frigivet til af SMA Solar Technology AG og netudbyderen. Nettypen skal være et TN- eller TT-system. SMA Flexible Storage System dækker nettilførslen og netforbruget udelukkende med en SMA Energy Meter. En SMA Energy Meter erstatter ikke elværkets energimåler. Nettilførslen og netforbruget overføres via Speedwire til 1 Sunny Island. Til dette skal Sunny Island være udrustet med Speedwire-datamodulet Sunny Island. Sunny Home Manager må ikke monteres i anlæg, hvor der befinder sig en Sunny WebBox. I SMA Flexible Storage System fungerer Sunny Island-blybatterier eller lithium-ion-batterier som energilager. Mellem batteri og Sunny Island skal der være en sikringslastadskiller (f.eks. BatFuse). Ved blybatterier skal De kontrollere, at batterirummet får tilstrækkelig ventilation (se dokumentation fra batteriproducenten). Når et lithium-ion-batteri tilsluttes, skal lithium-ion-batteriets batteristyring være kompatibel med Sunny Island (se planlægningsvejledning SMA Smart Home på 3 Sunny Island kan forbindes til en 3-faset klase. En klase er parallelforbundet på DC-siden og tilsluttet et fælles batteri. I 1 klase må der udelukkende monteres Sunny Island af den samme apparattype. Flere klaser kan ikke sættes sammen og forbindes med hinanden. SMA Flexible Storage System kan installeres op til m over havets overflade. Følgende produkter må ikke tilsluttes et SMA Flexible Storage System: Sunny Island Charger eller andre DC-laderegulatorer DC-forbruger. Systemet skal monteres korrekt. Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet under korrekt anvendelse, gælder som ikke korrekt. De til produkterne vedlagte dokumentationer er en del af produkterne. Dokumentationerne skal læses, overholdes og opbevares, så de er tilgængelige til enhver tid. 2.2 Sikkerhedshenvisninger Dette kapitel indeholder sikkerhedshenvisninger, der altid skal overholdes ved alle arbejder på og med SMA Flexible Storage System. Læs dette kapitel omhyggeligt, og følg til enhver tid alle sikkerhedshenvisningerne, så personskade og materielle skader undgås, og en vedvarende drift af SMA Flexible Storage System sikres. Livsfarligt elektrisk stød som følge af tilstedeværende spænding I SMA Flexible Storage System findes der høje spændinger. Fjernelsen af tildækninger (f.eks. et kabinetdæksel) muliggør berøring af spændingsførende dele, som kan føre til død eller alvorlige kvæstelser på grund af elektrisk stød. Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr ved alle arbejder med elektrisk installation. Før fjernelsen af en tildækning skal de pågældende komponenter gøres spændingsfrie (se dokumentationen til de pågældende komponenter). Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 7

8 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG Livsfarligt elektrisk stød som følge af beskadigede komponenter Ved driften af en beskadiget komponent kan der opstå farlige situationer, som kan føre til død eller alvorlige kvæstelser på grund af elektrisk stød. Alle komponenter må udelukkende tages i drift i teknisk fejlfri og driftssikker tilstand. Kontrollér regelmæssigt alle komponenter for synlige skader. Kontrollér, at alle sikkerhedsindretninger til enhver tid er frit tilgængelige. Kontrollér, at alle sikkerhedsindretningers funktion er sikret. Livsfare på grund af inkompatibelt lithium-ion-batteri Et inkompatibelt lithium-ion-batteri kan føre til en brand eller en eksplosion. Ved inkompatible lithium-ion-batterier er det ikke sikkert, at batteriets batteristyring beskytter batteriet eller er egensikker. Kontrollér, at batteriet opfylder de lokalt gældende standarder og forskrifter, og at det egensikkert. Kontrollér, at lithium-ion-batterier er godkendt til anvendelse med Sunny Island. Listen over de lithium-ion-batterier, der er godkendt til Sunny Island, opdateres løbende (se Teknisk information List of Approved Lithium-Ion Batteries på Anvend blybatterier, hvis der ikke kan anvendes nogen godkendte lithium-ion-batterier til Sunny Island. Livsfare på grund af eksplosive gasser Fra batteriet kan der udsive eksplosive gasser, som kan resultere i en eksplosion. Død eller alvorlige kvæstelser kan være konsekvenserne. Beskyt batteriets omgivelser mod åbne flammer, gløder og gnister. Installér batteriet, tag det i drift, og vedligehold det i overensstemmelse med producentens anvisninger. Varm ikke batteriet op over de tilladte temperaturer, og brænd det ikke af. Kontrollér, at batterirummet får tilstrækkelig ventilation. Bær ikke ur, ringe eller andre metalgenstande. Benyt isoleret værktøj. Læg ikke værktøj eller metaldele på batteriet. Ætsning og forgiftning på grund af batteriets elektrolyt Batteriets elektrolyt kan ætse og forgifte øjnene, vejrtrækningsorganerne og huden ved ukorrekt omgang. Konsekvenserne kan være alvorlige ætsninger og mistet syn. Beskyt batteriets kabinet mod ødelæggelse. Åbn ikke, og deformér ikke batteriet. Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr ved alle arbejder med batteriet, f.eks. gummihandsker, forklæde, gummistøvler og beskyttelsesbriller. Skyl syrestænk længe og grundigt med klart vand, og opsøg efterfølgende læge. Installér batteriet, tag det i drift, og vedligehold og bortskaf det i overensstemmelse med producentens anvisninger. 8 FSS-IS-da-40 Installationsvejledning - Kort vejledning

9 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed Risiko for kvæstelser på grund af kortslutning af strøm Kortslutning af batteriets strøm kan forårsage varmeudviklinger og lysbuer. Forbrændinger eller øjenskader på grund af lysskær kan være konsekvenserne. Bær ikke ur, ringe eller andre metalgenstande. Benyt isoleret værktøj. Læg ikke værktøj eller metaldele på batteriet. Risiko for forbrænding på grund af kortslutning af strøm på den frigivne Sunny Island Kondensatorerne i DC-tilslutningens indgang lagrer energi. Efter at forbindelsen mellem batteriet og Sunny Island er brudt, bliver batterispændingen på DC-tilslutningen midlertidigt. En kortslutning på DC-tilslutningen kan føre til forbrændinger og til skader på Sunny Island. Vent 15 minutter, før De begynder at arbejde på DC-tilslutningen eller DC-kablerne. Således kan kondensatorerne aflades. Beskadigelse af batteriet pga. forkerte indstillinger Forkerte indstillinger kan føre til for tidlig opbrugt batteri. Indstillinger af parametre i menuen 220# Battery har indflydelse på, hvorledes Sunny Island lader. Kontrollér, at batteriproducentens anbefalede værdier for batteriet er indstillet (tekniske data for batteriet, se dokumentationen fra batteriproducenten). Ødelæggelse af komponenter på grund af elektrostatisk afladning (ESD) Efter fjernelsen af kabinetdele kan De beskadige eller ødelægge komponenter (f.eks. Sunny Island eller PV-omformere) ved berøring af elektroniske komponenter eller tilslutninger. Rør ikke ved elektroniske komponenter i andre åbne komponenter. Sørg for at have forbindelse med jord, inden De berører en tilslutning. Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 9

10 3 Henvisninger og systembeskrivelse SMA Solar Technology AG 3 Henvisninger og systembeskrivelse 3.1 Krav fra Forums Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FNN) (forum netteknik / netdrift i det tyske forbund for elektroteknik) Den følgende henvisning gælder kun for systemer, som har alle følgende egenskaber: Der er udelukkende tilsluttet 1 Sunny Island i systemet. Netudbyderen kræver overholdelse af den tekniske henvisning Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz (tilslutning og drift af lagre ved lavspændingsnet) fra FNN. På nuværende tidspunkt er det udelukkende netudbyderne i Tyskland, der kræver overholdelse af den tekniske henvisning (opdateret: juni 2014). Sunny Island skal i disse systemer være tilsluttet til en fase, som en 1-faset PV-omformer tilfører til. Hvis der udelukkende er tilsluttet 3-fasede PV-omformere, kan Sunny Island være tilsluttet til en vilkårlig fase. Kravene i den tekniske henvisning Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz (tilslutning og drift af lagre ved lavspændingsnet) fra FNN påvirker Sunny Island-omformerens afladningsreaktion. Ved systemer med 1 Sunny Island og 1-fasede PV-omformere reducerer SMA Flexible Storage System ved behov Sunny Islands maksimale afladningseffekt. Eksempel 1: Alle PV-omformere er 1-fasede og tilfører asymmetrisk (Sunny Boy). PV-omformerne er tilsluttet til 1 fase. Sunny Island skal være tilsluttet til den fase, som PV-omformerne tilfører til. Eksempel 2: Alle PV-omformere er 1-fasede og tilfører asymmetrisk (Sunny Boy). Der er tilsluttet PV-omformere til 2 faser. Sunny Island skal være tilsluttet til en fase, som en 1-faset PV-omformer tilfører til. TIP: Tilslut Sunny Island til den fase, hvor der tilføres mindst PV-energi. På den måde forøges reguleringsområdet for egetforbrugsoptimeringen. Eksempel 3: Alle PV-omformere er 1-fasede og tilfører asymmetrisk (Sunny Boy). Der er tilsluttet en PV-omformer til hver fase. Sunny Island kan være tilsluttet til en vilkårlig fase. TIP: Tilslut Sunny Island til den fase, hvor der tilføres mindst PV-energi. På den måde forøges reguleringsområdet for egetforbrugsoptimeringen. 10 FSS-IS-da-40 Installationsvejledning - Kort vejledning

11 SMA Solar Technology AG 3 Henvisninger og systembeskrivelse Eksempel 4: Alle PV-omformere er 3-fasede og tilfører symmetrisk (Sunny Tripower). Sunny Island kan være tilsluttet til en vilkårlig fase. Eksempel 5: PV-anlægget består af 3-fasede PV-omformere (Sunny Tripower) og 1-fasede PV-omformere (Sunny Boy). PV-anlægget tilfører asymmetrisk. Sunny Island skal være tilsluttet til en fase, som en 1-faset PV-omformer tilfører til. PV-anlægget er ikke optimalt til SMA Flexible Storage System. Sunny Island kan først aflade batteriet, når der på netoverførselspunktet tilføres mindre end 4,6 kva på Sunny Islands fase. 3.2 Henvisninger vedrørende systemet Anbefalinger vedrørende batterikapacitet SMA Solar Technology AG anbefaler de følgende minimale batterikapaciteter. Batterikapaciteterne gælder for en 10-timers elektrisk udladning (C10). System med 1 Sunny Island: 100 Ah. System med 3 Sunny Island: 300 Ah. Tilslutning af Sunny Island Ved tilslutningen AC2 findes klemmerne N og N TT for tilslutningen af nullederen. I systemer til egetforbrugsoptimering ved tilslutningen AC2 skal nullederen altid tilsluttes klemme N TT. Dermed afbrydes Sunny Island på alle poler. Apparattyperne inden for en klase Alle Sunny Island skal være af den samme apparattype. Krav til routeren og switches til Speedwire-apparater Alle Speedwire-apparater skal være tilsluttet den samme router. Routeren og en eller flere valgfrie switches skal understøtte Multicast fuldstændigt. Routeren skal understøtte Internet Enabled Devices med interfacene SIP og STUN. Gængse routere og switches understøtter Multicast og Internet Enabled Devices. Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 11

12 3 Henvisninger og systembeskrivelse SMA Solar Technology AG Sunny Home Manager understøtter ingen vindenergi-omformere eller blokopvarmningskraftværk. Sunny Home Manager understøtter udelukkende PV-omformere. Hvis Deres system kombinerer forskellige AC-strømkilder (f.eks. et PV-anlæg og et lille vindkraftværk), så kan Sunny Home Manager kun registrere PV-omformerne og begrænse deres ydelse. I Sunny Portalen vises der i Sunny Home Manager-anlæg ingen vindenergi-omformere eller blokopvarmningskraftværker. Da der ikke tages hensyn til dataene fra vindenergi-omformere eller blokopvarmningskraftværker fra Sunny Home Manager, kan dataene, der er udregnet i Sunny Portalen, samt de viste diagrammer muligvis være fejlbehæftede. De har dog mulighed for at vise og ved behov konfigurere vindenergi-omformeren via softwaren Sunny Explorer (se dokumentation for Sunny Explorer). 3.3 Systembeskrivelse SMA Flexible Storage System sørger for egetforbrugsoptimering ved hjælp af følgende foranstaltninger: Mellemlagring af PV-energi i overskud med Sunny Island Forbrugerstyring samt anlægsovervågning med Sunny Home Manager. Sunny Island anvender det tilsluttede batteri til mellemlagring af PV-energi i overskud. Med SMA Energy Meter eller via energimåleren på Sunny Home Manager registrerer Sunny Island nettilførslen og netforbruget. På baggrund af disse data regulerer batteristyringen batteriets opladning og afladning. Nettilførslen og netforbruget overføres via Speedwire til Sunny Island. Til dette skal Sunny Island være udrustet med Speedwire-datamodulet Sunny Island. Sunny Home Manager modtager lokale vejrudsigter via internettet og udarbejder på den baggrund en produktionsprognose for PV-anlægget. Yderligere undersøger Sunny Home Manager, hvor meget energi der typisk forbruges i en husstand på hvilket tidspunkt, og udarbejder i den forbindelse en belastningsprofil for husstanden. Ved hjælp af produktionsprognosen og belastningsprofilen undersøger Sunny Home Manager de tidspunkter, der egner sig til egetforbrugsoptimeringen, og tænder eller slukker f.eks. målrettet for de elektriske forbrugere, der er tilsluttet SMA-signalstikdåsen. Sunny Home Manager overvåger yderligere PV-anlæggets virkeeffekttilførsel, hvis netudbyderen kræver det. Overskrides den af netudbyderen indstillede maksimalværdi for virkeeffekttilførsel, sender Sunny Home Manager beskeder om effektreducering til SMA PV-omformerne. I den forbindelse kan PV-anlægget bestå af PV-omformere med BLUETOOTH kommunikation og PV-omformere med Speedwire-kommunikation. Undgåelse af afbrydelsestab SMA Flexible Storage System undgår afbrydelsestab, som kan opstå på grund af begrænsning af virkeeffekttilførslen. Under hensyntagen til PV-produktionsprognosen og forbrugsprognosen reguleres til det formål driftstiderne for tidsmæssigt fleksible elektriske forbrugere samt tidspunktet for og varigheden af batteriopladningen. Eksempel: Systemets aktuelle dagsprognose forventer en begrænsning af virkeeffekttilførslen ved middagstid ved et meget lavt energibehov til de elektriske forbrugere og ved en høj PV-produktion. Derfor skal der regnes med afbrydelsestab. I overensstemmelse med denne prognose begynder systemet først med opladningen af batteriet sent om formiddagen. Afbrydelsestabene reduceres eller undgås med den senere batteriopladning. Den samlede overskydende PV-energi fra formiddagen bliver ført ind i det offentlige elnet uden afbrydelsestab (for detaljeret beskrivelse af ydelsesreguleringen, se planlægningsvejledningen SMA Smart Home ). Deaktivering af mellemlagring af PV-energi under bestemte opladningsprocesser. For at forlænge batteriets levetid udfører SMA Flexible Storage System regelmæssigt hele opladninger og udligningsopladninger (se teknisk information Battery Management på I løbet af denne opladningsproces er mellemlagringen af PV-energi deaktiveret, og det kan føre til et netforbrug via hele opladninger og udligningsopladninger. 12 FSS-IS-da-40 Installationsvejledning - Kort vejledning

13 SMA Solar Technology AG 4 System med 1 Sunny Island 4 System med 1 Sunny Island 4.1 Forbindelsesoversigt Figur 1: Forbindelse SMA Flexible Storage System til TN- og TT-systemer Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 13

14 4 System med 1 Sunny Island SMA Solar Technology AG 4.2 Tilslutning af Sunny Island Figur 2: Tilslutning af omformeren Sunny Island Position Betegnelse Beskrivelse/henvisning A AC-effektkabler Tilslutning AC2 Gen/Grid klemmer L, N TT og PE Tilslutning af offentligt elnet med 3-ledet kabel Ledertværsnit: 6 mm² til 16 mm² B Beskyttelsesleder Tilslutning AC1 Loads/SunnyBoys klemme PE Yderligere jording, hvis AC-effektkablets ledertværsnit er mindre end 10 mm². Ledertværsnittet skal mindst svare til AC-effektkablets ledertværsnit. C Kabel DC+ Tilslutning af batteriet D Kabel DC Ledertværsnit: 50 mm² til 95 mm² Kabeldiameter: 14 mm til 25 mm E F Batteritemperaturfølerens målekabel Datakabel til Sunny Remote Control Tilslutning BatTmp Kun ved blybatterier skal De tilslutte en batteritemperaturføler. Batteritemperaturføleren skal monteres i midten af batteriklyngen, i den øverste tredjedel af battericellen. Tilslutning display 14 FSS-IS-da-40 Installationsvejledning - Kort vejledning

15 SMA Solar Technology AG 4 System med 1 Sunny Island Position Betegnelse Beskrivelse/henvisning G Netværkskabel Speedwire Tilslutning ComETH For tilslutning af router/switch skal Speedwire-datamodulet Sunny Island være monteret i Sunny Island (se installationsvejledningen til Speedwire-datamodulet Sunny Island). Tilslutningen ComETH er på datamodulet. H Datakabel til lithium-ion-batteriet Tilslutning ComSync In Tilslutning af lithium-ion-batteriets batteristyring Kommunikationsbussen skal være tilsluttet til lithium-ion-batteriet, og i tilslutningen ComSync Out skal slutmodstanden blive siddende. Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 15

16 5 System med 3 omformere Sunny Island SMA Solar Technology AG 5 System med 3 omformere Sunny Island 5.1 Forbindelsesoversigt Figur 3: SMA Flexible Storage System til TN- og TT-systemer 16 FSS-IS-da-40 Installationsvejledning - Kort vejledning

17 SMA Solar Technology AG 5 System med 3 omformere Sunny Island 5.2 Tilslutning af master Figur 4: Tilslutning af masteren Position Betegnelse Beskrivelse/henvisning A AC-effektkabler Tilslutning AC2 Gen/Grid klemmer L, NTT og PE Tilslutning af offentligt elnet med 3-ledet kabel til yderleder L1 Ledertværsnit: 6 mm² til 16 mm² B Beskyttelsesleder Tilslutning AC1 Loads/SunnyBoys klemme PE Yderligere jording, hvis AC-effektkablets ledertværsnit er mindre end 10 mm². Ledertværsnittet skal mindst svare til AC-effektkablets ledertværsnit. C Kabel DC+ Tilslutning af batteriet D Kabel DC Ledertværsnit: 50 mm² til 95 mm² Kabeldiameter: 14 mm til 25 mm E F Batteritemperaturfølerens målekabel Datakabel til Sunny Remote Control Tilslutning BatTmp Kun ved blybatterier skal De tilslutte en batteritemperaturføler. Batteritemperaturføleren skal monteres i midten af batteriklyngen, i den øverste tredjedel af battericellen. Tilslutning display Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 17

18 5 System med 3 omformere Sunny Island SMA Solar Technology AG Position Betegnelse Beskrivelse/henvisning G Netværkskabel Speedwire Tilslutning ComETH For tilslutning af router/switch skal Speedwire-datamodulet Sunny Island være monteret med tilslutningen ComETH i Sunny Island (se installationsvejledningen til Speedwire-datamodulet Sunny Island). H Datakabel til lithium-ion-batteriet Tilslutning ComSync In Tilslutning af lithium-ion-batteriets batteristyring Kommunikationsbussen skal være tilsluttet til lithium-ion-batteriet. Når der ikke anvendes noget lithium-ion-batteri, stikkes slutmodstanden i tilslutningen ComSync In. I Datakabel til den interne kommunikation i klasen Tilslutning ComSync Out Tilslutning af den interne kommunikationsbus fra slave Tilslutning af slave 1 og slave 2 Figur 5: Tilslutning af omformeren Sunny Island Position Betegnelse Beskrivelse/henvisning A AC-effektkabler Tilslutning AC2 Gen/Grid klemmer L, N TT og PE Tilslutning af offentligt elnet med 3-ledet kabel Tilslut slave 1 til en yderleder L2, tilslut slave 2 til en yderleder L3. Ledertværsnit: 6 mm² til 16 mm² 18 FSS-IS-da-40 Installationsvejledning - Kort vejledning

19 SMA Solar Technology AG 5 System med 3 omformere Sunny Island Position Betegnelse Beskrivelse/henvisning B Beskyttelsesleder Tilslutning AC1 Loads/SunnyBoys klemme PE Yderligere jording, hvis AC-effektkablets ledertværsnit er mindre end 10 mm². Ledertværsnittet skal mindst svare til AC-effektkablets ledertværsnit. C Kabel DC+ Tilslutning af batteriet D Kabel DC Ledertværsnit: 50 mm² til 95 mm² Kabeldiameter: 14 mm til 25 mm E F Datakabel til den interne kommunikation i klasen Datakabel til den interne kommunikation i klasen Tilslutning ComSync In Ved slave 1: Tilslutning af den interne kommunikationsbus fra master Ved slave 2: Tilslutning af den interne kommunikationsbus fra slave 1 Tilslutning ComSync Out Ved slave 1: Tilslutning af den interne kommunikationsbus fra slave 2 Ved slave 2: Lad slutmodstanden sidde i stikket. Slave 2 er udelukkende forbundet med slave 1. Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 19

20 6 Tilslutning af Sunny Home Managers SMA Solar Technology AG 6 Tilslutning af Sunny Home Managers Figur 6: Tilslutning af Sunny Home Manager Forudsætninger: Alle Speedwire-apparater skal være tilsluttet den samme router. Routeren og den valgfrie switch skal understøtte Multicast fuldstændigt. Routeren skal understøtte Internet Enabled Devices med interfacene SIP og STUN. Gængse routere og switches understøtter Multicast og Internet Enabled Devices. 20 FSS-IS-da-40 Installationsvejledning - Kort vejledning

21 SMA Solar Technology AG 7 Idrifttagning 7 Idrifttagning 7.1 Udførelse af grundkonfiguration af omformeren Sunny Island Beskadigelse af batteriet pga. forkerte indstillinger Batteriets parametre har indflydelse på, hvorledes Sunny Island lader. Batteriet beskadiges ved forkerte indstillinger af parametrene for batteritypen, nominel spænding for batteriet og batterikapacitet. Kontrollér, at batteriproducentens anbefalede værdier for batteriet er indstillet under grundkonfigurationen (tekniske data for batteriet, se dokumentationen fra batteriproducenten). Indstil batterikapaciteten til en 10-timers elektrisk afladning (C10) under grundkonfigurationen. Batteriproducenten angiver i den forbindelse batterikapaciteten afhængigt af afladningstiden. Forudsætninger: SMA Flexible Storage System skal installeres i overensstemmelse med forbindelsen (se kapitel 4.1 eller 5.1). Ved et 3-faset system skal Sunny Remote Control være tilsluttet masteren. Derved fastlægges masteren under grundkonfigurationen. I fordelerkassen skal belastningsafbryderen F1 være åben. Fremgangsmåde: Kontrollér kabelføringen (se installationsvejledning til omformeren Sunny Island). Luk alle komponenter bortset fra BatFuse. Dermed sikres alle spændingsførende dele mod berøring. Luk BatFuse, og tænd for alle Sunny Island-omformere. Tryk på tænd-knappen ved systemer med 1 Sunny Island. Tryk ved systemer med 3 Sunny Island på tænd-knappen på masteren, og hold den nede, indtil signalet lyder. Installationsvejledning - Kort vejledning FSS-IS-da-40 21

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere