CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE"

Transkript

1 CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck Global Assistance c/o Falck Danmark A/S PO Box 211 DK-0900 København C Danmark Tlf: Fra kl til Fax: D.CTW.DK.05/14 Kategori I: Selvrisiko- og depositumforsikring i forbindelse med billeje Firmaet forsikrer følgende udgifter op til de nævnte summer, såfremt disse udgifter er nødvendige i forbindelse med: Betaling af selvrisiko opkrævet af biludlejeren (begrænsninger specificeret nedenfor) DKK Selvrisiko for (fysisk skade på køretøjet, når det holder parkeret) DKK 900 Skade på køretøjets tag DKK Skade på vindue, forrude eller glas i soltaget DKK Forsikringssummer (pr. dækningsperiode) Skade på undervogn DKK Skade på dæk DKK pr. nyt dæk (DKK 370 for reparation af fladt dæk) Venligst også referer til Specielle Undtagelser på sige 5 (Kategori I, Artikel 4) GENERELLE BESTEMMELSER Ud over disse Generelle Bestemmelser reguleres denne forsikring af kategoribetingelsen. Følgende generelle betingelser bedes læst omhyggeligt. De indeholder præcise oplysninger om rettigheder og forpligtelser såvel som svar på de spørgsmål, der måtte opstå. Artikel 1. Definition af termer Følgende termer har følgende betydning i disse policebetingelser: Selskab : AGA International SA, Hollandsk afdeling, opererer under navnet med kontor i,, Holland, registreret hos Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) Nº og i Commercial Register Amsterdam Nº Forsikrede : den person, som er anført som fører på reservationsbekræftelsen Operatør : Falck Global Assistance PO Box DK-0900 København C, Danmark: behandler alle skadesanmeldelser i kategori I i Selskabets navn. Artikel 2. Grundlag for forsikringen Selskabet yder kun dækning for de kategorier, som forsikringen er tegnet for som angivet på dækningsoversigten og/eller reservationsbekræftelsen. Dækningen gælder indtil det maksimumbeløb, der er angivet på dækningsoversigten, under forudsætning af overholdelse af enhver angivet maksimumsperiode. En forsikringspolice dækker kun den person, i hvis navn den er tegnet. Forsikringssummerne i henhold til disse forsikringspolicer kan ikke kombineres med forsikringssummer i henhold til nogen anden police, og forsikringspolicerne kan ikke overdrages. Bestemmelser gældende for én forsikret person gælder ikke nødvendigvis for en anden forsikret person, medmindre dette udtrykkeligt er angivet. 1

2 Artikel 3. Forsikringens gyldighed 3.1. Forsikringspolicen er kun gyldig, hvis den er tegnet inden startdato for Car Trawler reservationen Forsikringspolicen er kun gyldig, hvis den er tegnet for hele biludlejningsperioden, som er anført i biludlejningsaftalen Selskabet forsikrer kun personer, der i policens løbetid er registreret i et dansk folkeregister som bosiddende eller opholdende sig på bopælen i Danmark, der også er angivet på forsikringscertifikatet Forsikringen er ikke gyldig, hvis Selskabet allerede tidligere har oplyst forsikrede om, at det ikke ønsker at forsikre ham/hende. I sådanne tilfælde vil Selskabet godtgøre enhver form for præmie, der allerede er blevet betalt, på den forsikredes foranledning Kategorien reguleres i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i kategoribetingelserne. Artikel 4. Løbetid, dækningsperiode For Kategori I: Forsikringens løbetid er det antal dage, forsikringen er i kraft (maksimalt 31 dage). Løbetiden er angivet på reservationsbekræftelsen. Dækningen starter på den dato, der er anført i udlejningsaftalen, og slutter, når det lejede køretøj returneres. Hvis den samlede varighed af biludlejningsperioden er mere end 31 dage, eller hvis der ikke er fastsat nogen dato for afslutningen af denne, bortfalder dækningen alt andet lige 31 dage efter starten af biludlejningsperioden som anført i reservationsbekræftelsen. Artikel 5. Område hvor forsikringen er gyldig Forsikringen er gyldig globalt (undtagen i Afghanistan, Hviderusland, Cuba, Congo, Iran, Irak, Elfenbenskysten, Liberia, Nord Korea, Birma (Myanmar), Sudan og Zimbabwe). Artikel 6. Betaling eller tilbagebetaling af præmie Dagen før løbetiden begynder, skal forsikrede have betalt præmien til Selskabet eller en agent udpeget af Selskabet. Hvis præmien ikke er betalt, er forsikringen ikke gyldig; forsikredes pligt til at betale præmien gælder dog stadig. Så snart forsikringen er trådt i kraft, er forsikrede ikke berettiget til tilbagebetaling af præmien. Artikel 7. Generelle betingelser i tilfælde af skade I tilfælde af skade skal forsikrede eller dennes successorer foretage sig følgende 7.1. Udfylde skadesanmeldelsen sandfærdigt og i sin helhed, underskrive den og fremsende den sammen med reservationsbekræftelsen, den oprindelig faktura for den selvrisiko, som opkræves af biludlejeren (eller af et andet forsikringsselskab), politianmeldelsen og et kopi af det kørekort tilhørende føreren af det forsikrede køretøj og eventuelle andre dokumenter, som Selskabet kræver. Skadesanmeldelsesformularen kan fås fra Selskabet eller et af dettes agenter Foretage sig alt, hvad der er muligt, for at begrænse skaden, følge alle råd fra Selskabet, samarbejde fuldt ud med Selskabet og ikke foretage sig noget, der kunne skade Selskabets interesser Overdrage alle krav om godtgørelse (op til godtgørelsesbeløbet) til Selskabet. Dette er kun nødvendigt, hvis Selskabet ikke har erhvervet forsikredes rettigheder ved at betale godtgørelsen. Forsikrede skal indsende enhver form for dokumentation i forbindelse med ovennævnte krav til Selskabet Den forsikrede skal til Selskabet indgive de originale fakturaer for de uforudsete udgifter, dokumenter og/eller officielle certifikater, som bekræfter, at skaden er sket, samt enhver anden form for dokumentation, som Selskabet ønsker tilvejebragt Du skal bistå Selskabet med at opnå eller forsøge at opnå godtgørelse eller bidrag fra tredjemand eller andre forsikringsselskaber ved at tilvejebringe alle nødvendige detailoplysninger og udfylde formularer. Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, foretager Selskabet ikke nogen form for godtgørelse/betaling. Artikel 8. For Kategori I: Sted hvortil skadesanmeldelsen skal foretages Falck Global Assistance c/o Falck Danmark A/S PO Box 211 DK-0900 København C Danmark Tlf: fra til Fax: Artikel 9. Frist for anmeldelse af skader I tilfælde af en skadesbegivenhed, der er dækket af forsikringen, skal den forsikrede eller dennes successor(er) foretage anmeldelse af denne begivenhed til Selskabet inden for følgende frist Inden for 28 dage efter løbetidens afslutning (skriftlig anmeldelse). 2

3 9.2. Hvis skaden ikke anmeldes rettidigt til Falck Gobal Assistance, betaler Selskabet ikke nogen form for godtgørelse, medmindre forsikrede eller dennes successor(er) kan bevise, at det ikke inden for rimelighedens grænser var deres fejl, at der blev foretaget for sen anmeldelse. Retten til godtgørelse bortfalder under alle omstændigheder uigenkaldeligt, hvis Selskabet ikke har modtaget skadesanmeldelsen senest 180 dage efter forsikringsbegivenhedens indtræden. Artikel 10. Generelle undtagelser ophævelse af retten til godtgørelse Ud over de specifikke undtagelser i hver kategori omfatter den angivne dækning i alle forsikringens kategorier ikke: 10.1 Direkte eller indirekte skade som følge af krigshandlinger, herunder væbnede konflikter, borgerkrig, oprør, indre uro, opstande og mytteri. Hvis den forsikrede under ovennævnte begivenheder påføres en skade, der slet ikke har nogen forbindelse til sådanne begivenheder, skal Selskabet kun udbetale godtgørelse, hvis den forsikrede kan bevise, at skaden retteligt ikke havde nogen forbindelse til sådanne begivenheder Skade som direkte eller indirekte er forbundet med eller forårsaget af den forsikredes deltagelse i eller bevidste overværelse af en flykapring, strejke eller terrorhandling Skade som direkte eller indirekte er forbundet med en beslaglæggelse og/eller konfiskation Skade som er en direkte eller indirekte følge af epidemier og pandemier Skade som er forårsaget af, opstået under eller hidrørende fra atomare reaktioner, uanset hvordan eller hvorfra reaktionen havde sit udspring Skade som er forårsaget af deltagelse i eller foretagelse af en kriminel handling eller forsøg herpå Skade som er opstået uden for det område, hvor forsikringen er gyldig, eller efter udløb af forsikringscertifikatets løbetid Der foreligger ingen ret til godtgørelse, hvis sådanne omstændigheder var kendte eller eksisterede på tidspunktet for tegningen af forsikringen, så det med rimelighed kunne forventes, at udgifterne ville påløbe Retten til betaling eller skadeserstatning med hensyn til det samlede krav bortfalder, hvis den forsikrede eller dennes successor(er) har afgivet ukorrekte data eller oplysninger Retten til godtgørelse bortfalder kun for den del af et krav, for hvilket Selskabet ikke har modtaget de af dem krævede objekter og/eller dokumentation inden for 180 dage efter, at kravet blev gjort gældende Forsætlig eller grov uagtsomhed udvist af den forsikrede eller den person, der har interesse i godtgørelsen Deltagelse i ugerninger, skænderier, slagsmål, udfordringer, deltagelse i ekspeditioner Indtagelse af alkohol, narkotika eller andre former for stimulanser, herunder bløde og hårde stoffer Deltagelse i konkurrencer og forberedelser som f.eks. træning Deltagelse i eller forberedelse til hastigheds-, rekord- og driftssikkerhedsforsøg med motorkøretøjer. Artikel 11. Forsikret for samme risiko i forskellige selskaber Hvis der uden denne forsikringspolice kunne gøres krav gældende på en godtgørelse eller betaling i henhold til en anden forsikringspolice, lovgivning eller forskrift, uanset om denne er af en tidligere dato, skal nærværende forsikringspolice kun være gyldig som sidste udvej. I så fald skal kun den skade, der overstiger det beløb, der kunne gøres gældende andre steder, være berettiget til godtgørelse. Artikel 12. Betaling af godtgørelser Selskabet skal udbetale godtgørelsen til den forsikrede, medmindre denne har meddelt Selskabet, at betaling skal foretages til en anden. Hvis den forsikrede er afgået ved døden, skal godtgørelser udbetales til de retmæssige arvinger. Artikel 13. Bortfald af rettigheder Hvis den forsikrede eller dennes successor(er) indgiver et erstatningskrav til Selskabet, skal Selskabet reagere ved afvisning af kravet eller ved (at tilbyde) betaling til endelig afgørelse. Den forsikredes eller dennes successorers krav bortfalder 180 dage efter, at Selskabet har redegjort for sin stillingtagen (afvisning eller betaling), medmindre en uoverensstemmelse er blevet forelagt domstolene. Artikel 14. Opkrævning for uforsikrede tjenester og/eller udgifter Hvis Selskabet har påtaget sig at betale en godtgørelse for omkostninger og/eller tjenester, som Selskabet eller en af dets agenter har pådraget sig/bevilget, og som ikke er omfattet af forsikringsdækningen, skal Selskabet være berettiget til at kræve betaling af udgifter, som det allerede har betalt, eller modregne dem i godtgørelser, der mangler at blive betalt. Den forsikrede hæfter solidarisk og er forpligtet til at betale kravet inden for 30 dage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom. I tilfælde af misligholdelse overdrages sagen til et inkassobureau. Artikel 15. Persondata De persondata, der er afgivet på begæringen om eller i forbindelse med ændring af en forsikringspolice, behandles af Selskabet med henblik på inddragelse i og udførelse af forsikringsaftaler og administration af deraf følgende relationer, der omfatter forebyggelse og bekæmpelse af bedrageri og aktiviteter, der har til formål at udvide kundebasen Behandling af persondata er styret af lovgivningen. Denne adfærdskodeks beskriver parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med behandlingen af data. Den fulde ordlyd af denne adfærdskodeks kan fås ved henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K. Tlf.nr.: , faxnr.:

4 15.3 Efter ordre fra Selskabet sørger Falck Global Assistance for behandling af krav, som måtte blive fremsat under denne forsikring for kategori I. Hvis Falck Global Assistance finder det nødvendigt på baggrund af en konkret anmodning om hjælp, kan det bede om data fra den forsikrede. Artikel 16. Tvister 16.1 Enhver form for tvist opstået på baggrund af denne forsikringsaftale skal forelægges den kompetente domstol, medmindre parterne opnår enighed om en anden måde at løse konflikten på Denne forsikring er underlagt dansk lovgivning. Forespørgsler og klager skal først og fremmest forelægges den administrerende direktør for Falck Global Assistance c/o Falck Danmark A/S. Hvis den forsikrede ikke er tilfreds med behandlingen af en klage, bør den forsikrede rette skriftlig henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, DK-1572 København V, Danmark. KATEGORIBETINGELSER Kategori I. SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Forsikringens art og omfang I tilfælde af skade refunderer Selskabet den forsikrede enhver selvrisiko, som opkræves af udlejeren (eller et andet forsikringsselskab). Forsikringen fungerer som en tillægsforsikring for udlejningskøretøjer. 1.1 Forsikringen dækker den selvrisiko, som opkræves som følge af skade på eller tyveri af udlejningskøretøjet i udlejningsperioden. En heraf følgende selvrisiko er en forudsætning for godtgørelse. 1.2 Hvis den forsikrede skade i henhold til Artikel 1.1 ikke overstiger selvrisikoen, betaler Selskabet skaden under forudsætning af, at den involverer en forsikringsbegivenhed. Artikel 2. Selvrisiko I tilfælde af parkeringsskade gælder den selvrisiko, som er anført på dækningoversigten. Artikel 3. Særlige forpligtelser i tilfælde af skade I tilfælde af skade på udlejningskøretøjet forårsaget af udefra kommende årsager eller tyveri af dette skal den forsikrede straks anmelde begivenheden til det lokale politi. Hvis det ikke er muligt at foretage en sådan anmeldelse, skal den forsikrede anmelde begivenheden så hurtigt som muligt. Den forsikrede skal fremsende en meddelelse om denne anmeldelse til Selskabet. Artikel 4. Særlig undtagelser Dækningen omfatter ikke følgende: 4.1 Skade på køretøjer med en totalvægt på over kg. 4.2 Skade på taxier og skolevogne. 4.3 Skade i forbindelse med hvilken forsikringen ikke kræver en selvrisiko. 4.4 Skade forbundet med aftalebrud med hensyn til biludlejeren. 4.5 Skade, som opstår på veje, som ikke er offentlige eller officielle. 4.6 Skade på campingvogne eller andre påhængsvogne. 4.7 Tab af nøgler 4.8 Tyveri af genstand(e) eller skade på genstand(e) som følge af tyveri eller forsøg på tyveri 4.9 Skade på køretøjets interiør 4.10 Mekanisk fejl på det forsikrede køretøj og tilhørende udgifter 4.11 Påfyldning af forkert brændstof 4.12 Generel slitage Artikel 5. Forsigtighedsklausul Følgende tilfælde er ikke berettiget til godtgørelse: Normal forsigtighed: Hvis den forsikrede (eller den person, som yder assistance til den forsikrede) ikke har udvist almindelig forsigtighed for at undgå skade på udlejningskøretøjet. Derudover skal den forsikrede altid kontrollere udlejningskøretøjet ved modtagelse for at sikre, at der ikke er nogen skader. 4

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. +45 35 36 51 21 kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk Gæstens sikkerhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere