Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret gennem GEA-SAT ApS. Der er tale om et retailer produkt, hvor selve ydelsen (opkobling til Internettet) leveres af Astra / Eutelsat via satellit. De nærværende vilkår gælder mellem GEA-SAT ApS, herefter kaldet GEA-SAT, og den der er registreret som kunde, herefter kaldet kunden, for levering af internet via satellit. 2. Tjenesten Tjenesten giver adgang til internettet, samt adgang til at sende og modtage elektronisk post ( ). Tilslutning til GEA-SAT kræver specielt udstyr, som leveres af GEA-SAT og købes af kunden, hvorefter det er dennes ejendom. 3. Forudsætninger Abonnement kan kun tegnes af myndige og juridiske personer. Abonnementet må kun anvendes af kunden og dennes familie / husstand, og må således ikke distribueres til tredje mand. 4. Priser og fakturering 4.1 Priser Priser for tjenesten fremgår af tilmeldingsblanketten. Ud over det månedlige beløb for tjenesten forbeholdes der ret til at opkræve gebyrer for udstedelse og udsendelse af fakturaer der sendes pr. post, gratis via Fakturering Fakturering starter fra det tidspunkt, kunden får adgang til GEA-SAT, medmindre andet er aftalt. GEA-SAT sender faktura, der giver et overblik over det leverede, det beløb der skal betales, og fristen for betaling. Der betales forud for 2 måneder. 4.3 Ændringer af pris Ved en ændring i priserne vil dette blive meddelt kunden skriftligt gennem post eller mindst en måned før ændringen træder i kraft. 1

2 5. GEA-SAT forpligtigelser 5.1 Adgang, drift m.v. GEA-SAT er forpligtet til at sikre, at kunden har adgang til internettet via Satellit. Der tages højde for signalafbrydelse i forbindelse med dårligt vejr eller andre udefra kommende forhold herunder at kundens udstyr er korrekt justeret og i orden. GEA-SAT er ikke forpligtet til at refundere eventuelt forudbetalt abonnement i forbindelse hermed. 5.2 Fortrolighed GEA-SAT forpligter sig at sikre, gennem aftaler med GEA-SATs leverandør, at holde kundens oplysninger vedrørende kundens data og brug af internettet fortroligt. Sådanne oplysninger kan kun videregives med kundens samtykke, eller til offentlige myndigheder, domstolene og anklagemyndigheden, når GEA-SAT er juridisk forpligtet til at videregive sådanne oplysninger. 5.3 Kundeservice Har kunden behov for hjælp i forbindelse med eventuelle fejlsituationer eller installation kan kunden kontakte GEA- SAT. Kontaktdata findes i bestillingsformularen. 6. Kundens pligter 6.1 Installation m.v Kunden er selv ansvarlig for installation, tilslutning og konfiguration af eget udstyr som er nødvendigt for anvendelse af tjenesten herunder, men ikke kun begrænset hertil, installation af parabol samt andet udstyr der er nødvendigt for at gøre brug af tjenesten. 6.2 Udstyr Kunden er ansvarlig for alle de fejl / skader på udstyr placeret hos kunden og som er nødvendige for at få adgang til tjenesten. Undtaget herfra er fejl som er dækket af producentens garanti. I tilfælde af fejl/ skader, er kunden forpligtet til straks at udskifte defekt udstyr med nyt udstyr leveret af GEA-SAT. 6.3 Sikkerhed Kunden er forpligtet til at gemme brugernavn og adgangskode, så ingen andre end kunden har adgang hertil. 6.4 Opbevaring af Tilstrækkelig plads i kundens postkasse er kundens ansvar. Kunden er ansvarlig for at sikre at der er den nødvendige plads i postkassen ved evt. at slette gamle s for at sikre tilgængelighed. 2

3 6.5 Hacking Kunden forpligter sig til ikke at foretage ulovlig indtrængen i de data ressourcer tjenesten giver adgang til ved at gætte passwords eller på anden måde uberettiget tilegne sig information. Det samme gælder andre forsøg på at bryde sikkerhed eller unødigt forstyrre datatrafikken via tjenesten. 6.6 Skik og brug Kunden er forpligtet til at følge de regler der til en hver tid måtte gælde samt at følge alm. skik og brug af tjenesten. Det er ikke tilladt at sprede computervirus eller andre skadelige programmer, reklame- eller anden form for spam. 6.7 Anvendelse af tjenesten. Kunden forpligter sig til at anvende tjenesten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 6.8 Videresalg og udvidet benyttelse Tjenesten må kun bruges af kunden/ dennes husstand og må ikke sælges, leases eller på anden måde stilles til rådighed for tredjepart, hverken mod betaling eller gratis. 6.9 Betaling Den der er registreret som kunde hos GEA-SAT, er ansvarlig for betaling af tjenesten i henhold til aftalen. Betaling skal ske via netbank eller lign. til Danske Bank. Hvis kunden mener, at beløber på fakturaen er forkert, skal kunden klage til GEA-SAT inden betalingsfristens udløb. 7 Fejl eller mangler ved tjenesten 7.1 Mangler Kunden mister sin ret til at gøre en mangel gældende, hvis kunden ikke giver GEA-SAT information om mangelen inden for en rimelig tid efter kunden opdager eller burde have opdaget manglen/ fejlen. 7.2 Afhjælpning af fejl. GEA-SAT skal snarest muligt efter at være blevet underrettet om fejl ved tjenesten, tage skridt til at finde og rette fejlen. Før der rapporteres om fejl til GEA-SAT skal kunden undersøge, om fejlen skyldes kundens eget udstyr. Hvis Kunden rapporterer en fejl udenfor GEA- SAT's ansvar er, GEA-SAT berettiget til at kræve betaling for de omkostninger, der er forbundet med GEA- SAT's fejlfinding. Fejl eller driftsforstyrrelse kan anmeldes til GEA-SAT. Fejlretning vil påbegyndes uden ugrundet ophold indenfor normal arbejdstid (kl kl ). Idet GEA-SAT alene er distributør af tjenesten, er det Astra/ Eutelsat der er ansvarlig for drift og fejlretning 3

4 7.3 Ansvar Direkte tab GEA-SAT er ikke erstatningsansvarlig over for kunden for direkte tab forårsaget af defekter i tjenesten som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i det elektronisk udstyr eller afbrydelse eller forstyrrelser der skyldes GEA-SAT's leverandører eller andre tredjeparts relationer. Dette gælder også, hvis fejlen skyldes omstændigheder uden for GEA-SAT's kontrol som GEA-SAT ikke kunne forventes at have taget i betragtning ved indgåelsen af aftalen. Ved direkte tab forstås nødvendige og dokumenterede udgifter, som kunden er påført som følge af fejlen Indirekte tab GEA-SAT er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lign. GEA-SAT er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring i indholdet af data modtaget eller afsendt fra/ til kunden som følge af kommunikationsfejl uanset årsag. GEA-SAT er ikke ansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. GEA-SAT er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten. GEA-SAT er ikke erstatningsansvarlig uanset om tabet skyldes systemnedbrud hos kunden hos GEA-SAT eller andre forhold hos GEA-SAT, Astra / Eutelsat eller tredje part uanset årsag. (Force majeure) GEA-SAT er ikke ansvarlig for tab af nogen art, og er ikke forpligtiget til at opfylde nærværende aftale og abonnementsvilkår og dertil hørende services, tjenester og ydelser i tilfælde af omstændigheder der er uden for GEA-SAT's kontrol herunder, men ikke begrænset til, brand, lynnedslag, strømafbrydelse, nedbrud af satellit, oversvømmelse, krig, strejke, lockout eller lign. som GEA-SAT ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse. 7.4 Ophævelse af aftalen Kunden kan opsige aftalen ved væsentlig misligholdelse fra GEA- SAT's side. 8 Kundens mislighold 8.1 Manglende betaling fra kunden I tilfælde af manglende eller for sen betaling vil GEA-SAT sende rykkere samt opkræve morarenter. 4

5 8.2 Sletning af materiale / udlevering af materiale GEA-SAT kan foranledige sletning af materiale, som er i strid med 6,4 til 6,7, eller på anden måde er at betragte som misbrug af tjenesten, herunder chikane. Sådant materiale kan videregives med kundens samtykke eller gives til domstolene, anklagere og andre offentlige myndigheder, når GEA-SAT er juridisk forpligtet til at videregive sådanne oplysninger. 8.3 Lukning ved manglende betaling Hvis kunden ikke har betalt regningen ved forfald sendes der 1 rykker, ved fortsat manglende betaling sendes 2 rykker og GEA-SAT lukker kundens abonnement uden yderligere varsel. Hver rykker pålægges et gebyr på 100 kr. Hvis abonnementet er blevet lukket som følge af en overtrædelse, kan/ vil GEA-SAT genåbne abonnementet/ tjenesten, når de omstændigheder, der begrundede lukningen er rettet. 8.4 Opsigelse af aftalen GEA-SAT kan opsige aftalen ved væsentlig misligholdelse fra kunden. Før GEA-SAT hæver aftalen skal kunden, hvis det er muligt, varsles skriftligt eller på . Varslingen vil indeholde grundlaget for opsigelsen og fastsætter en evt. frist for at rette op på situationen. 9 Ansvarsbegrænsning Denne tjeneste er baseret på at kunderne selv sørger for at beskytte deres fortrolige data mod uautoriseret adgang. GEA-SAT udøver ikke nogen kontrol over de data, der sendes eller modtages ved hjælp af tjenesten og har heller intet ansvar for dette. GEA-SAT har intet ansvar for eventuelle tab, skader eller andet i forbindelse med tab/ destruktion af kundens data, afbrydelse, ikke leverede data, fejlagtig leverede data eller lign. GEA-SAT kan ikke holdes ansvarlig, hvis brugere af tjenesten og evt. tillægstjenester, bevidst eller ubevidst får adgang til kundens data. GEA SATs erstatningsansvar for mislighold af denne aftale er til enhver tid begrænset opadtil til det beløb kunden har betalt for tjenesten, medmindre GEA-SAT har handlet uagtsomt eller forsætligt. 10 Skadesløsholdelse Kunden skal holde GEA-SAT skadesløs for ethvert krav som en tredje part måtte rette mod GEA- SAT som følge af kundens egen anvendelse af tjenesten. Kunden skal i sådanne tilfælde have ret til at indtræde i kravet, eller i samarbejde med GEA-SAT sikre at varetage GEA-SATs interesser som om kravet var rettet mod kunden selv. Hvis sådanne krav rettes mod GEA-SAT skal kunden dække, foruden de direkte økonomiske tab, også udgifter til bistand til at håndtere kravet på en forsvarlig måde samt andre udgifter, som er rimelig i forbindelse med tredjeparts krav. 5

6 11 Opsigelse Opsigelse af et abonnement/ tjenesten kan tidligst ske 6 måneder efter aftaleindgåelse. Herefter kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være skriftlig. Hvis der er gyldig grund, kan GEA-SAT opsige abonnementet/ tjenesten med en måneds skriftligt varsel ved brev eller Vedligeholdelse GEA-SAT, eller dennes leverandør, har ret til at træffe foranstaltninger, der kan føre til afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i de tjenester der leveres, når det skønnes nødvendigt af tekniske-, sikkerheds-, vedligeholdelses- eller driftsmæssige årsager. GEA-SAT har intet ansvar for omkostninger eller tab, som Kunden måtte lide som følge af sådanne foranstaltninger. GEA-SAT, eller dennes leverandør, vil bestræbe sig på at gøre deres yderste for at sikre, at gener for kunden minimeres. 13 Overdragelse og ændringer Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden forudgående skriftlig tilladelse fra GEA-SAT. Før overdragelsen kan finde sted, skal alle udestående forpligtelser i abonnementet betales. Hvis det ikke er urimeligt for kunden, kan GEA-SAT frit overdrage sine rettigheder og forpligtelser i kundeforholdet indenfor GEA-SAT koncernen og ellers ved overdragelse af virksomheden til anden side. Eventuelle ændringer i kundens forhold der har betydning for abonnementsforholdet herunder, adresseændringer (post-og ), skal inden for en rimelig tid meddeles til GEA-SAT. 14 Ændringer i Vilkårene GEA-SAT har ret til at ændre vilkårene i denne aftale med to måneders varsel. Oplysninger om ændringer i vilkårene vil blive meddelt via , web, eller på anden vis. Kun væsentlige ændringer og ændringer til kundens ugunst vil blive meddelt kunden direkte via post eller Tvister Tvister mellem kunden og GEA-SAT skal søges løst i mindelighed. Hvis det ikke er muligt, kan hver af parterne indbringe sagen for de almindelige domstole. Version

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere