Naturfagsdidkatik i børnehøjde og udeundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturfagsdidkatik i børnehøjde og udeundervisning"

Transkript

1 Naturfagsdidkatik i børnehøjde og udeundervisning Hvad Udeskole er en institutions-/skoleform, hvor børnene undervises regelmæssigt ude i nærmiljøet eller naturen i folkeskolens almindelige fag, og hvor der arbejdes i uderummet i hele dage ad gangen. Formen er vidt udbredt i Norge, hvor ca. 85 % af indskolingsbørnene undervises i uderummet en dag om ugen og vinder mere og mere indpas herhjemme. Udeskole appellerer til børnenes oplevelser og handlinger og åbner mulighed for andre læringsformer end inderummet gør. Der arbejdes med det sædvanlige pensum, men hvor det kan styrke elevernes indlæringsproces, sker denne del af læreprocessen i uderummet. Udeundervisningen og indeskolen skal spille sammen, så de til sammen åbner et større læringsrum og flere erkendelsesveje end det ene rum. Projektets hensigt er at beskrive en didaktik der knytter almendidaktiske teorier og betragtninger til den fagdidaktik der praktiseres i udeundervisningen. Og det er hensigten at den beskrevne didaktik implementeres i naturfagene på læreruddannelsen. I tråd med forliget om ny læreruddannelse, og udgivelserne Fremtidens naturfag i folkeskolen og Fremtidens naturfaglige uddannelser søges at beskrive en didaktik, dvs. nogle argumenter for at bruge naturrummet regelmæssigt i naturfagsundervisningen for at styrke: Interessen for naturfag Appel til pigerne i naturfagsundervisningen Tilgangen til de naturfaglige uddannelser Desuden undersøges hvorledes IT kan understøtte læreprocesserne i uderummet og ikke kun som et dataindsamlingsredskab i naturfagene. Hvorfor Flere nordiske studier peger på at børnenes lyst til at lære og interesse for omverdenen kan styrkes ved at sætte ude og inderummet i spil med hinanden, at få lavet en syntese mellem oplevelser og handlinger i uderummet og erkendelser, eller kognitive forståelser, i inderummet. Desuden peger svenske studier på, at børn i udeinstitutioner har et bedre helbred, stærkere fysik, bedre koordinations- og koncentrationsevne i.f.t. børn i almindelige daginstitutioner, hvor især den sidste faktor har betydning for børnenes indlæringsevne. Hvordan Udvikling af en didaktik til udeundervisning der inkludere en narrativ pædagogik og ser på forholdet mellem fagdidaktik og alm. didaktik. En didaktik der går fra en almen udeskolepædagogik, der omhandler førskole og indskolingen til en naturfagsdidaktik i uderummet

2 Afdækning og undersøgelse af forholdet mellem oplevelse og handling som en læringsstrategi til naturforståelse Undersøgelse af praksisfeltet, herunder naturvidenskabelige metoder og akademisk arbejdsform i uderummet Anmeldelser, omtaler etc. i medier, der rækker ud over de interne seminariefaglige miljøer, fx Folkeskolen, dagblade mm Oplæg på interne seminarer og workshopdage, fx pædagogiske dage på deltagerinstitutionerne Årlig konference, hvor projektresultater fremlægges og der kommer eksterne oplægsholdere til at kvalificere og perspektivere didaktikken som knytter sig til uderummet Artikel om naturfags - udeskoledidaktik for mindre børn på Artikel om naturfags - udeskoledidaktik for mellemtrin/overbygningen på Hvornår Foråret 2006 Intern videndeling i projektgruppen. 2006/2007 Udeskole inddrages i liniefagene på seminarierne. Opstart af del-udviklingsprojekter på de implicerede CVU er. Opbygning af netværk. 2007/2008 Udeskolekurser udbydes på seminarierne. Oplæg på pædagogiske dage, konference m.m. Del-udviklingsprojekter kører videre vinter Opsamling og evaluering. Artikelskrivning.

3 Delprojekt 5.3 NATURFAGSDIDaKTIK I ELEVPERSPEKTIV OG UDEUNDERVISNING Ved Karen Barfod, læreruddannelsen i Nørre Nissum og Søren Witzel Clausen, læreruddannelsen i Århus Denne rapport er ikke en slutrapport, da projektet fortsætter efter d.1. maj 2008 med bevilgede eksterne midler.

4 Indhold: Projektets hovedmål og hovedopgaver Detaljeret gennemgang af opnåede resultater CAND evaluering (foreløbig) Bilag 1: Evalueringsskema til 40 timers kursus Bilag 2: Afrapportering af konferencedeltagelse i Oslo Bilag 3: Eksempel på plan over 40 timers kursus Projektets hovedmål: Dette projekt handler om de danske lærerstuderendes tilgang til at bruge uderummet i naturfagsundervisningen i den danske folkeskole. Målet er både at få de studerendes øjne op for uderummets muligheder, og samtidig udvikle værktøjer til at kvalificere det arbejde, der foregår uden for klasseværelsets mure. Projektets hovedaktiviteter. 2-4 timers introduktionsmoduler på naturvidenskabelige liniehold på de involverede seminarier ( øjenåbner ) 40 timers Udeskole og naturvidenskab kurser (3 i alt) på de involverede seminarier Beskrivelser af mål, metoder og evalueringsresultater i projektet (artikler) Resumè af projektets aktiviteter. Deltagerne har løbende kommunikeret via nettet, møder og telefonsamtaler Der er gået 3 deltagere ud af projektet Der er blevet afholdt studiekredsmøder og arbejdsmøder Der er blevet skrevet og godkendt ansøgning til friluftsraadet på kr Deltagerne har deltaget i fælles CAND medarbejderdage i Kolding to gange Deltagerne har deltaget i stiftelsen af UdeskoleNet Der er udarbejdet fælles plan, indhold og struktur for 2-4 timers moduler Der er udarbejdet fælles ppt præsentation til brug på kurserne Der er udarbejdet evalueringsskema Der er afholdt flere 2-4 timers moduler i Århus og Nr Nissum Der er skrevet og blevet godkendt 2 artikler (naturvejledernyt og biofag) Der er blevet præsentation på international konference i Oslo og Brandbjerg

5 Der er blevet udarbejdet fælles plan, struktur og indhold for 40 timers kurset Der er blevet afholdt et 40 timers kursus og startet 2 op (er i gang lige nu) Projektdeltagere Projektets deltagere er pt: Projektleder Karen Barfod, CVU Midt-Vest Søren Witzel Clausen, JCVU Vibeke Frederiksen, CVU Stork er udtrådt pgra alvorlig sygdom Irma Pedersen JCVU er tilsyneladende ikke længere deltager (hun har ikke meldt fra til projektledelsen, men besvarer ikke mails etc) Lars Kjær Larsen, Jelling, har fået nyt arbejde Deltagerne er blevet virksomhedsoverdraget til University College VIA pr Oversigt over aktiviteter. Status i forhold til mål og aktivitets og tidsplan. Tidsplan: Foråret 2006: Projektbeskrivelse Intern vidensdeling i projektgruppen. 2006/2007: Udeskole inddrages i liniefagene på seminarierne. Opstart af del-udviklingsprojekter på de implicerede CVU er. Opbygning af netværk. 2007/2008: 40 timers Udeskolekurser udbydes på Seminarierne Oplæg på pædagogiske dage, konference m.m. Del-udviklingsprojekter kører videre. 2008, vinter: Opsamling og evaluering

6 Artikelskrivning Afvigelser fra tidsplan: På grund af den store udskiftning i projektgruppen er tidsplanen blevet rykket ca 6 mdr, da den del af projektet, der omhandler Bøllemosen samt udvikling af Best Practise måtte udgå. Desuden er to af de i alt tre planlagte 40 timers kurser blevet placeret i Århus, og de afholdes i løbet af foråret Derfor bliver den endelige projektevaluering og artikelskrivning udsat til efteråret Delresultater: Der er udarbejdet et fælles ppt- præsentation af Naturfag i uderummet. Denne ppt præsentation bruges på ALLE kurser på læreruddannelsen. Den handler om : Elevperspektiv, udeskole, naturfag (fremtidens naturfaglige uddannelser, didaktik, progression) og evaluering af forløbet. Der er udarbejdet et evalueringsskema, der bruges efter at de studerende har været igennem Udeskole og naturfagsundervisning s modulet.dette spørgeskema (som bruges nu) danner grundlag for en senere kvantitativ evaluering. Bilag 1. Der er afholdt 3 mindre 4 timers udeskolemodul på Nørre Nissum seminarium og HF (dokumenation bl.a. ved forsidebillede her). Der er gennemført 3 mindre kurser på Århus Lærerseminarium. Der er gennemført et 40 timers kursus på læreruddannelsen i Nr Nissum (bilag 3) Der er startet 2 stk 40 timers kurser op på læreruddannelsen i Århus (disse er i gang nu) Udbredelse: Der har været deltagelse på Udeskolenets møder i Skive, Ollerup, København og Esbjerg med præsentation af projektet på Kalvebod Naturskole i København 4. oktober Præsentation på regionalt Udviklingsfestival i Skive 2 gange med udstilling (posters) og workshop: og Artikel i Naturvejleder nr 1 / 2007 om dette projekt

7 Artikel i Biofag maj 2007: Naturfagsdidaktik i elevperspektiv udeundervisning CAND 5.3 Workshop på CAND konference, Comwell i Kolding D.14. og 16. Maj 2007 fremlagde Projektleder projektets mål og delresultater på international didaktikkonference i Oslo, bilag 2. Brug af forskningstilknyning UdeskoleNet er et uafhængigt netværk, der indbefatter lærere, seminariefolk, naturvejledere og forskere fra KBH Universitet (bla Stipendiat Peter Bendtsen), DPU og Høgskolan i Hedmark. Peter er gået ind i et tæt samarbejde om at definere hvad vi forstår med udeskole. Projektdeltagerne har deltaget i UdeskoleNets møder og arbejde, og projekt 5.3 er blevet præsenteret ved et ca 30 min oplæg på et møde. Desuden benyttes projektdeltagerne fra Comeniusprojektet OutLines til sparring (Anders Sczceskepanski, Linkjøbing Universitet, Arne Jordet, Høgskolan i Hedmark, Dusan Bartunec, Charles Universitet, Prag, Leida Talts og Mikk Sarv, Tallin Universitet, Sanita Madalane, Riga Universitet) (www.outdooreducation.dk). I maj 2008 besøger projektleder et lignende projekt i Norge Forskning for en bedre skole ved Førsteamanuensis Per Ivar Kvammen: 120:35038::0:8535:4:::0:0 Internationale kontakter Fremlæggelse på konference i Oslo (betalt af CAND internationaliseringspuljen) Forskningstilknytning (se ovenfor). Ressourceforbrug Der er modtaget et budget pr 12. marts. Heraf fremgår det at: Der er bevilget i alt incl selvfinansiering fra CAND Der er derudover bevilget fra Friluftsraadet Der er brugt i alt kr. Der skal endvidere anvendes ressourcer på: To 40 timers kurser (estimeret budget 240 timer a 320 kr) : kr Sammenskrivning af resultater, artikelskrivning ca 100 timer Kørsel mv

8 Det skønnes derfor, at projektet holder sig inden for de økonomiske ressourcer, det er tildelt. Evaluering i forhold til CAND s kvalitetskriterier: 1. afdeling: a) Hvordan er projektets resultater blevet videreformidlet (f.eks.i EVUforløb, i tidsskrifter, på konferencer i ind- og udland...)? Proces- artikel i Biofag Proces-artikel i Naturvejleder, maj 2007 Didaktikkonference i Oslo, maj 2007 Oplæg på UdeskoleNet møde på Kalvebod naturskole Oplæg og workshop på CAND konference 12. november 2007 Udstilling og poster på Udviklingsfestival, Skive seminarium, 3.nov 2006 og 26. nov 2007 Poster på nordisk-baltisk udeskolekonference i Brandbjerg januar 2008 Endvidere forberedes mere videnskabelige artikler til Naturvejledernyt, Udeskole.dk og Mona. b) Hvorledes har projektet bidraget til at udbrede interessen for naturfag blandt børn/unge og/eller studerende? - giv eksempler herpå Projektets mål er at give de studerende lyst til at arbejde med uderummet i naturfagsundervisngen, både med henblik på børn og unges motivation, men også for at introducere en praksis- og oplevelsesforankret viden. De foreløbige resultater viser, at SAMTLIGE studerende, der har være enten på de korte forløb (ca 50 studerende) eller de lange forløb (pt kun 8 studerende), målt med kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, har fået lyst til at bruge

9 uderummet mere i undervisningen, og har fået lyst til at lære mere her et eksempel fra evalueringen af introduktionemodulet: Synes stadig jeg mangler ideer til hvad jeg kan lave med eleverne, men kan bedre se relevansen af at komme ud og afprøve noget på egen hånd Det de studerende typisk kommenterer, er den tætte sammenhæng mellem fag og oplevelse, samt realisationen af en pædagogisk teori i virkeligheden. c) Hvorledes har projektet bidraget til at styrke børn/unges og/eller studerendes mulighed for at anvende naturfaglig viden? - giv eksempler herpå Målet med 40-timers kurset er at den studerende Genopdager uderummet og dets muligheder for at kvalificere naturfagsundervisningen Får øgede handlemuligheder til at anvende uderummet i naturfagsundervisningen i praktikken og i sit senere lærervirke. Tilegner sig erfaringer med, viden om og færdigheder i såvel praktiske som områdedidaktiske forhold Til dette kommenterer de studerende under evalueringen, at kurset har opfyldt målet: Jeg har fået nogle redskaber til at fortsætte med udeskole Jeg har lært alle mål Jeg har lært at rigtig mange ting kan foregå ude, med en god planlægning Større opmærksomhed på hvad der kræves for at holde fagligheden når vi går udenfor klasseværelset (ikke alle studerende har kommenteret). Projektets mål er, gennem udvidelse af de studerendes værktøjskasse i forhold til naturfagsundervisning, via uderummet at bidrage til børns mulighed for at få og anvende naturfaglig viden i virkeligheden at skoleviden og hverdagsviden smelter sammen (jvf Kirsten Paludan). d) I hvor høj grad har projektet benyttet sig af partnerskaber med andre institutioner end CVU erne, og hvordan har samarbejdet fungeret organisatorisk og indholdsmæssigt? 2.afdeling:

10 a) Beskriv hvilke naturfagsdidaktiske teorier, der har været anvendt eller er blevet udviklet i projektet Der er blevet anvendt teorier om erfaringsbaseret læring, bl.a.: Martin Braund og Michael Reiss Learning Science outside the Classroom RoutledgeFalmer 2004 Karsten Schnack et al: Naturfagsdidaktik som områdedidaktik, Carl Winsløw: Didaktiske elementer, biofolia 2006 At lære sig det naturvetenskapliga språket genom berattelser och dramatisering, Susanna Walan, Karlstad Universitet (upubliceret) Læsning i et dannelsesperspektiv, Kirsten Krogh-Jespersen, Vi arbejder for at lave en nøgle eller et didaktisk beredskab til at inddrage Udeundervisning i naturfagsundervisningen. b) Hvordan er børn/unges og/eller studerendes forudsætninger søgt inddraget i læringsforløb? Ikke relevant c) Hvilken rolle har førstehåndserfaringer med naturfagenes genstandsfelt spillet? Førstehåndserfaringerne har været omdrejningspunket- de studerende har lært om udeskole ved at praktisere, udføre og reflektere over uderummet i naturfagene. d) Er det naturfaglige kompetencebegreb blevet inddraget i projektet i givet fald hvordan? Nej, kun løseligt i forbindelse med teorioplæg om fremtidens naturfaglige uddannelser e) Er handlekompetencebegrebet blevet inddraget i projektet i givet fald hvordan? Ikke relevant

11 2. afdeling: a) Hvordan er den naturfagsdidaktiske forskning søgt inddraget udover projektmedarbejdernes egen teorianvendelse? Nyere forskning omkring Udeskole præsenteres i Danmark på Denne portal har været i spil igennem hele forløbet også for de studerende. b) I hvilket omfang har projektet draget nytte af international netværksdannelse, kontakter eller anvendelse af udenlandske erfaringer? Se ovenfor megen anvendelse gennem internationale netværk, konferencer, andre projekter og miljønetværk.

12 Evaluering af Udeskole og naturfagsdidaktik Evalueringen falder i 3 dele: En kort opsummering af dine faglige forudsætninger En evaluering af selve dette kursus (hvis vi skulle udbyde det igen) En evaluering af dit læringsudbytte 1: Den studerendes faglige forudsætninger: Seminarium: Liniefag: M/K: Dato: Faglig naturvidenskabelig baggrund: Gymnasielt niveau Anden uddannelse Andre liniefag Andet 2: Kursusevaluering Mål med kurset: Målet er at den studerende Genopdager uderummet og dets muligheder for at kvalificere naturfagsundervisningen Får øgede handlemuligheder til at anvende uderummet i naturfagsundervisningen i praktikken og i sit senere lærervirke. Tilegner sig erfaringer med, viden om og færdigheder i såvel praktiske som områdedidaktiske forhold

13 Instruktioner til at udfylde skemaet: Vær venlig at svare både med en skreven kommentar og med et kryds på tallet. Skalaen går fra 1 5, hvor 5 betyder meget godt og 1 betyder meget ringe 1.Er dine forventninger blevet opfyldt? nej ja Hvorfor? 2. Hvordan har du oplevet arbejdsbelastningen på kurset som helhed? For lidt for meget tilstrækkeligt Litteratur? Praktiske øvelser? Refleksion? Opgaver? Andet? 3. Hvordan er din tilfredshed med hele kursusforløbet se vedhæftede opdaterede plan Hvilke lektioner finder du mest værdifulde? Hvorfor? Hvilke lektioner finder du mindst værdifulde? Hvorfor? Synes du at der mangler noget på kurset? 4.Hvordan har kursets læringseffekter været for dig? Lave høje Hvad har du lært gennem kurset se målet for kurset øverst på papiret.

14 3. Evaluering af den studerendes læringsudbytte: Hvordan var dine ambitioner om at anvende uderummet i naturfagssundervisningen før dette kursus? Ingen lave tilstede høje meget høje Kommentarer Hvis du havde ambitioner om at anvende uderummet, hvor regelmæssigt skulle det så være? 1-2 x årligt/klasse 3-5 x årligt / klasse 6-15 x årligt x årligt Hver gang Kommentarer Hvordan er dine ambitioner om at anvende uderummet i naturfagsundervisningen nu efter dette kursus? Ingen lave tilstede høje meget høje 1-2 x årligt/klasse 3-5 x årligt / klasse 6-15 x årligt x årligt Hver gang Kommentarer

15 Har du fået flere læringsteoretiske argumenter for, eller dybere forståelse for, uderummets betydning i naturfagsundervisningen? Ja Nej Har du fået lyst til at lære mere om udeskole og naturfagsundervisning? Ja Nej Kommentarer: (brug evt bagsiden) Tak for hjælpen til at udvikle et endnu bedre kursus

16 Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning, første nordiske konferanse, oslo, mai 2007 Med æblet tilbage til stammen CAND i Oslo til Nordisk konferense om fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning Af Seminarielektor Karen Barfod, projektleder på CAND 5.3 Naturfagsdidaktik i elevperspektiv, udeundervisning CAND i Oslo CAND 5.3 Natufagsididaktik i elevperspektiv udeskole var d maj 2007 repræsenteret på den første nordiske konference Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning på Høgskolan i Oslo. Sammen med andre forskere fra Norge, Sverige og Danmark blev symposiet Nærmiljøet som kundskabskilde og læringsarena didaktiske utfordringer og muligheter i grunnskole og lærerutdanning af holdt mandag d.14. og onsdag d.16., afsluttende med en fælles debat og diskussion. Der var stor interesse for ideerne bag og det operationelle aspekt i CAND 5.3, der blev fremlagt i et 30 minutters oplæg. Konferencen havde 180 deltagere fra læreruddannelser i hele norden, og afholdes næste gang (2009) i Odense. Ved denne konference bør CAND som en del af det didaktiske miljø i Danmark markere sig tydeligere, da der er en generelt nordisk fokusering på styrkelse af naturfag og naturfagsdidaktik. Baggrund og sammenhæng for CAND 5.3 i et nordisk perspektiv: Udeskole er en skoleform, hvor børn undervises regelmæssigt ude i nærmiljøet i skolens almindelige fag, ofte en hel dag om ugen. Formen er vidt udbredt i Norge 1 og Sverige, hvor udeskole og udeundervisning ikke kun er en pædagogisk praksis, men også et stort forsknings- og udviklingsfelt. I Sverige arbejder visse kommuner systematisk med udeskole i forbindelse med styrkelse af naturfagsundervisningen 2, med særligt med henblik på børns forståelse og interesse for naturvidenskabelige problemstillinger. Særligt spændende i denne sammenhæng var Prof. Jay Lemke, University of Michigans, tanker om at det etablerede uddannelsessystem står over for et kollaps i forhold til dets eensidige fokusering på boglig viden at det er nødvendigt at genopdage det brede læringssyn hvor samfund, nærmiljø og den konstektuelle verden bliver en del af læringsarenaen. I Danmark ser det ud til, at op mod 28 % af alle danske skoler har en form for udeskole, der indebærer regelmæssig aktivitet uden for klasserummet, knyttet til årsplaner og fag. 3 Udeskole, natur og naturfænomener, naturvidenskab og undervisning ses således mange steder knyttet tæt sammen i praksis. Kvalificeringen af arbejdet i folkeskolen følges flere steder op af 1 Arne Jordet Nikolajsen: Nærmiljøet som klasserom, Doktor Phil afhandling 2007, NIH 2 Se f.eks. naturskolen i Lund, 3 Foreløbige resultater fra Peter Bentsen, PhD studerende ved KU / Skov og landskab.

17 naturvejledere og pædagogisk personale, men ingen steder i norden er der på læreruddannelsen integrerede, curriculumbaserede, certificerede uddannelser inden for området. Der er altså en skævvridning mellem en græsrodsdrevet, vidt udbredt praksis og en smal, kursusbaseret læreruddannelse inden for feltet. CAND 5.3 prøver at arbejde med en kvalificering af læreruddannelsen inden for feltet udeskole, med fokus på børns læring gennem oplevelse, handling og forståelse 4 i naturfagene. Dette arbejde er forankret i læreruddannelserne i CVU MidtVest, JCVU og CVU Stork, og består af to typer moduler: et 2-4 timers introduktionsmodul i naturfagsdidaktik og udeskole, og et 40 timers frivilligt kursus i det samme. Kurserne er støttet af CAND og Friluftsraadet, og bæres igennem i netværket sammen med andre udviklingsarbejder inden for feltet, det nationale udeskolenetværk 5, det internationale netværk 6 og det internationale udviklingsprojekt OutLines 7, der udvikler udeskolekurser for lærerstuderende i 6 europæiske lande. Perspektiver: Perspektiverne i konferencedeltagelse af denne art er mange, og der kan knyttes flere tråde sammen ud fra netværk, kontakter, vidensdeling og kvalificering af eget arbejde. Af særligt interessante perspektiver kan ses: Deltagelse i den næste nordiske konference om fagdidaktik ved SDU (Ellen Krogh) Etablering af tættere udeskolenetværk i norden Kvalificering af projekter gennem sparring og diskussioner Vidensdeling og mulighed for fælles nordiske projekter (evt fælles nordisk master i udepædagogik) 4 Kjeld Fredens: Når tingene taler til os på 5 Forankret i CVU MidtVest, kontakt Peer Daugbjerg, 6 Forankret i JCVU, kontakt Søren Witzel Clausen, 7 Se eller kontakt Karen Barfod,

18 40 timers modul, udeundervisning. Uderumsdidaktikken ses som et områdedidaktisk felt, i det her tilfælde med fokus på de naturfaglige fag. Mål: Målet er at den studerende Genopdager uderummet og dets muligheder for at kvalificere naturfagsundervisningen Får øgede handlemuligheder til at anvende uderummet i naturfagsundervisningen i praktikken og i sit senere lærervirke. Tilegner sig erfaringer med, viden om og færdigheder i såvel praktiske som områdedidaktiske forhold Indhold: Tidspunkt Indhold: Litteratur/ Udstyr etc. Uge Fredag d Geos 18 /udgaard 4 t. KB/JHG Introduktion til udeundervisnings-didaktik som et områdedidaktisk felt. Hvad med naturfagsdidaktik som områdedidaktisk felt (jvf artikel?) Fagligt fokus: Didaktisk fokus: Læring og dannelse i uderummet. Oplevelse, handling, forståelse. Erfaringspædagogik. Begrundelser såvel nationale og internationale undersøgelser. Faglighed/ tværfaglighed, almendidaktik / fagdidaktik fremtidens naturfag i folkeskolen Ude (udgård): eksemplariske aktiviteter fra naturfagene : matematik, Bål, hygge Fagligt fokus: De studerende skal orientere sig på hjemme-siderne: samt læse: 8/ Supplerende: K. Schnack: Didaktik på kryds og tværs, Naturfagsdidaktik som områdedidaktik Orientere sig i Fremtidens naturfag i folkeskolen Om projektet: 0/ De studerende orienterer sig på

19 Fredag d Fabjerg udeskole Naturbase Fruerhøj Aktiviteter i Skoven Uge Fredag d Besøg hos Tonny Højgaard (ok) KB Fredag d.5.10 TOL (ok) Ikke KB NB: gallafest Fredag d.12. oktober lørdag d.13. oktober Overnatning Moselyst Besøg på økobaser/naturen Biotopundersøgelse, iagttagelse: tegne naturen, lytte til naturen, smage på naturen, brug af æstetisk og sensuel erkendelse i forbindelse med naturfagsundervisning. Hvad er det man gerne vil have at børnene lærer fagligt Eks: Systematisering af planter/svampe, brug af naturens produkter i undervisningen. Didaktisk fokus: Naturfaglig tankegange og affektive arbejdsmetoder- og erkendelsesformer i undervisningen. Åbne opgaver / lukkede opgaver Elevforudsætninger. Urbane miljøer Virksomhedsbesøg værksted, Højgaards maskinfabrik, Fabjerg Didaktisk fokus: Pumper, udvikling, innovation, teknik, anvendt naturfag Der stilles en opgave som skal fremlægges den sidste gang. Desuden laves de sidste praktiske aftaler i forbindelse med den efterfølgende overnatningstur. Naturfag og fysik Fagligt fokus: Astronomi Tur på planetstien øvelser Tur fra kl Overnatning Fagligt fokus: Basis friluftsliv Bål og brand madlavning Natur- og kultur-historie. hjemmesiderne: 8/ 0/ Se Chemistry trails og en del af Physics and astronomy outside the Classroom (kap , i alt 32 sider på engelsk??) Friluftslivslitteratur friluftsliv som pædagogisk metode, Søren Andkjær gplanter/pattedyr/gnavere/baever /baevere_dk.htm

20 JHG/KB KN (ok) 4 lektioner JHG/KB 4 lektioner Fredag d.2.11 Uge Fredag d t. (ok ulrik) KB/JHG Kort og orientering, færdselsregler i naturen. Bæver tur, hjortebrøl Astronomi. Funktionelt tværfaglige aktiviteter Didaktisk fokus: Tur-begrebet, og hvorledes det anvendes som en didaktisk faktor, både i forhold til undervisningens indhold og sociale aspekter. Stud opgaver: En ude-leg, en godnathistorie, et trangiamesterskab Geografi og udeskole Fagligt fokus: Jordbund og -profiler, istidsaflejringer. Erfaringer fra praksis: Fagligt fokus: Lærerroller (oplæg Karen B) Besøg af Marie Louise og pia, der var i udeskolepraktik på Kvikne skole sidste år Kriterier for det gode udeskoleforløb og vejledning til skriftlig opgave Didaktisk fokus: Hvordan starte udeskole tips og tricks fra virkeligheden Lærerrollen Fagligt fokus: Naturskoler Hvorledes de anvendes i undervisningen (ressourcepersoner) Naturvejlederen laver eksemplariske naturfaglige aktiviteter Fagligt fokus: afhængig af hvilken naturskole der besøges, gruppearbejde gplanter/pattedyr/hovdyr/krondy r.htm Feltarbejde i geografi. Geografisk orientering 2007 nr 3. side Brøndum Poul: Jordbunden, gavmild men sårbar. Kap 4 i geografihåndbogen, 3 udg. systime De studerende orienterer sig på hjemmesiden: ult.asp?m=6&a=1222 Malene Bendix: Hvordan starter man udeskole (link) læs om lærerroller (Kristian Abelson) i udeskolen Refleksion over lærerrollen og lærerens forberedelse Besøge Kystcentret i Thyborøn, pris 40 kr /stud Tog afg fra lemvig, kl eller fra Thyborøn De studerende orienterer sig på: og

21 med feks: Feltarbejde strandens sten, kystformer, opskyl, salinitet, tilpasninger, zonering, saltvandsakvarier, Transportformer og CO2 udslip Didaktisk fokus: Den æstetiske dimension i udeundervisningen. Det faglige narrative.kunne de studerende komme med en fortælling hver? evt den svenske artikel Artikel fra folkeskolen: Show.aspx?ObjectId=47693 Fredag d t. KB/JHG Tydeliggøre forskellen mellem: den fortællende formidling og den aktivitetsbaserede formidling Praktisk arbejde hvor de studerende fremlægger et udeskoleforløb gruppevis. Eller Chemistry trail projektet, dvs lave levende poster Bøllemosen konceptet. Didaktisk fokus: Undervisningsplanlægning og gennemførsel, anvende viden og læringsstile fra hele forløbet. De studerende anvender planlægningsværktøjet ( Kriterier for det gode udeskoleforløb ) i egne liniefag og laver et mindre forløb (f.eks. en udedag). (gruppearbejde) Forløbet fremlægges for de andre studerende, med mindst én aktivitet der udføres i praksis. Learning science Doing science Learning about science Evaluering af hele 40 timers forløbet (fælles for projektet). Skrive lille opgave Litteratur: Artikler fra Artikler / opslag på Udleverede kopier fra Learning science outside the Classroom, Martin Braund and Michael Preiss Friluftslivslitteratur, eks Søren Andkjær Artikel (engelsk) fra Konference Supplerende: Lasse Thomas Edlev: Natur og Miljø i pædagogisk arbejde, Munksgaard Let læst bog, med mange kilder. Knyttet til pædagoguddannelsen.

22

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Udvikling af Udeskole på MVU området

Udvikling af Udeskole på MVU området Udvikling af Udeskole på MVU området Ved Lars Hansen og Karen Barfod 2011-2013 Indhold: Indledning Afgrænsende overvejelser Metodologiske overvejelser Undersøgelsens form Delresultater: Websøgning Systematisk

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

Learning Museum. Evalueringsrapport

Learning Museum. Evalueringsrapport 1 Evalueringsrapport Dorthe Carlsen (dcar@ucsyd.dk) Videncenter for almen pædagogik og formidling Udvikling og forskning University College Syddanmark, Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev Forord Formidlingen

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Udeskole - en læringsmetode i et dannelsesaspekt

Udeskole - en læringsmetode i et dannelsesaspekt Notat Udeskole - en læringsmetode i et dannelsesaspekt Indhold: Indledning Dannelsesaspektet Udeskole undervisningsmetoden en definition Udeskole i Albertslund Børn og unge skal kende deres nærmiljø Hvorfor

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Januar 2006 0. Indholdsfortegnelse: 1. Udvalgets nedsættelse og udmøntningen af kommissoriet 2 2. Rammerne for en handlingsplan

Læs mere

En folkeskole for alle

En folkeskole for alle En folkeskole for alle Dannelse og uddannelse i inkluderende fællesskaber Udviklingsaktiviteter i skoleåret 2008-09 Ringsted Kommune Cito, jucunde et solide Tidssvarende, elskværdigt og grundigt Pampædia.

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturfaglig Tonet Læreruddannelse

Naturfaglig Tonet Læreruddannelse Naturfaglig Tonet Læreruddannelse Sammenfatning af 2 udviklingsrapporter 1. Naturfagsdidaktik i naturbørnehaver 2. Projektafrapportering for udvikling af naturfagsdidaktik i dagsinsitutioner Hvad Udvikling

Læs mere