Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014"

Transkript

1 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf Fax CVR nr Præsentation af projekt Udvikling af udeskole 22. april 2014 Baggrund for projektet Af aftalen om et fagligt løft at folkeskolen fra juni 2013 fremgår det, at aftaleparterne vil ( ) fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for følgende tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Af aftalen fremgår det ligeledes, at et indsatsområde for at nå målene er, en længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring og at [d]er skal gives mulighed for at arbejde med en lang række elementer, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel. Det drejer sig bl.a. om alsidig udvikling og læringsrelevante kompetencer, alsidige læringsstrategier, tilegnelsen af viden og kreativitet, motivation, refleksion, bedre undervisningsmiljø og trivsel, samarbejde mellem lærere og pædagoger, bevægelse og motion, kobling af teori og praksis og mulighed for lektiehjælp. Udeskole som undervisningspraksis har en række potentialer til både at styrke den faglige læring og understøtte elevernes alsidige udvikling og kreativitet. Udeskole kan skabe øget sammenhæng mellem teori og praksis, give gode rammer for en undersøgende og problemorienteret undervisning, fremme koncentrationsevnen og fordybelsen hos eleverne, ligesom udeskole understøtter læring gennem alle sanser, som der er indikationer på har en mere varig effekt. Desuden kan udeskole fremme gode sociale relationer og udviklingen af nye sociale relationer, samt kan have en positiv effekt på konfliktløsning. Endelig kan udeskole understøtte varierede undervisningsformer og skoledage.

2 2 Hvad er udeskole? Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på et samspil mellem undervisning inde og ude. Eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem indeundervisningen ude i relevante omgivelser, og de følger op på udeundervisningen i klasseværelset. Udeskole kan foregå mange steder, eksempelvis i skolegården, naturområder, virksomheder, museer, kirker, genbrugspladser, andre pladser mv. Formål med Udvikling af udeskole Projektet har til formål at udvikle og formidle praksisnær viden om udeskole og herved understøtte en videreudvikling af udeskole og skabe et godt grundlag for en udbredelse af udeskole som undervisningsmetode. Projektet starter med en kortlægning, som skal give overblik og viden om nuværende udeskolepraksis i Danmark, herunder de største udfordringer. Projektet skal dermed skabe viden om, hvordan kommuner og skoler imødekommer udfordringerne og kan arbejde kvalificeret med udeskole, således at der opnås udeskoleforløb af høj kvalitet. Projektet skal videreudvikle nuværende udeskolepraksis og styrke skoler og læreres kompetencer til at foretage hensigtsmæssige organisatoriske, faglige, pædagogiske og didaktiske valg i forbindelse med udeskole. Som led heri etableres først 15 demonstrationsskoler for udeskole geografisk fordelt i landet. Derudover skal projektet udbrede udeskole som undervisningsmetode. Projektet skal herunder etablere yderligere 50 demonstrationsskoler. Denne del af projektet skal afprøve og udvikle spredningen af viden om kvalificeret udeskolepraksis. Projektet iværksættes som et samarbejde mellem Miljøministeriet og Undervisningsministeriet og vil afsluttes ultimo Projektet Udvikling af udeskole skal understøtte folkeskolereformen og sikre, at der udvikles viden om udeskole i Danmark. Styregruppe for projektet Der nedsættes en styregruppe for projektet. I styregruppen sidder repræsentanter for: Undervisningsministeriet Miljøministeriet VIA University College

3 3 Projektet udføres af VIA University College. Projektet evalueres af en ekstern evaluator. Tidsplan for projektet I starten af projektet gennemføres en kortlægning af praksis, herefter etableres 15 demonstrationsskoler (maj-juni 2014). Skolerne udvælges i ca. fem klynger, som vil være geografisk fordelt i landet. I foråret 2015 udvælges yderligere mindst 50 demonstrationsskoler. Således vil der blive etableret mindst 65 demonstrationsskoler for udeskole i forbindelse med projektet. Tidsplan for projektet Udvikling af udeskole Tidsplan April-december 2014 Maj-juni 2014 August 2014 Løbende fra august 2014 Efterår 2014 Efterår 2014 Februar 2015 Februar-marts 2015 Forår 2015 Medio 2015 og ultimo 2016 Aktivitet Kortlægning af nuværende udeskolepraksis og kvalitet i Danmark Delafrapportering (Maj 2014) Udvælgelse af 15 demonstrationsskoler 1. runde Udarbejdelse af materialepakke til demonstrationsskoler Følgeforskning til demonstrationsskoler Start på etablering af udeskolenetværk Lancering af temaside på EMU en om at arbejde med udeskole Udarbejdelse af startpakke Udvælgelse af yderligere 50 demonstrationsskoler 2. runde 2 kurser for naturvejledere/naturskoler Konferencer om resultaterne med projektet, herunder kortlægning og følgeforskning Udbydende beskrivelse af aktiviteter I dette afsnit præsenteres en uddybende beskrivelser af de enkelte aktiviteter i projektet. Kortlægning af udeskolepraksis Kortlægningen består af to dele: 1. En kortlægning af eksisterende udeskolepraksis i Danmark 2. En kortlægning og kategorisering af god udeskolepraksis i Danmark. Første del bygger på telefoninterviews med alle landets folkeskoler og undersøger i første omgang, om der praktiseres udeskole på skolen. Følgende forhold undersøges: Varighed, omfang, udeskolepolitik, klassetrin, land/by-problematikker, inddragelse af kulturinstitutioner, fag og Fælles Mål i forbindelse med udeskole samt erfaring med og uddannelse i udeskole.

4 4 I kortlægningen anvendes følgende definition af udeskole: Udeskole er i denne undersøgelse undervisning, der foregår regelmæssigt uden for klasselokalet som en integreret del af årsplanen (minimum ½ dag hver anden uge). Udeskole er en integreret del af årsplanen læreren har (eksplicit) overvejet hvad, hvorfor, hvordan og i hvilken faglig sammenhæng udeskole bidrager til elevernes læring i de faglige sammenhænge, hvor undervisningen foregår i det udvidede klasserum. I anden del af kortlægningen er fokus på god udeskolepraksis, hvilket ikke er et entydigt fænomen der findes god og dårlig praksis set i forhold til børns læreprocesser, læreprocesledelse og organisering af udeskole. Formålet med denne del af kortlægningen er at skabe muligheder for detaljerede analyser af lærernes arbejde med praksis, herunder arbejdet med udeskole i forhold til Fælles Mål. De organisatoriske udfordringer og barrierer på skolerne indgår i kortlægningsarbejdet, ligesom lærerkompetencer og kommunikation mellem lærere og forældre vil blive inddraget. Formålet med kortlægningen er via litteraturstudier og kvalitative metoder at undersøge, dokumentere og diskutere udvalgte cases og eksempler på god praksis og dermed forsøge at besvare spørgsmål som hvad der virker, hvordan det virker og hvorfor det virker. Forskerne indgår i sparring om udeskolepraksis med både konsulenter og skolernes personale, elever, forældre og bestyrelse. Udvælgelse af demonstrationsskoler over to omgange Der udvælges i første runde 15 erfarne skoler til demonstrationsskole for udeskole, herunder med udgangspunkt i første del af kortlægningen af udeskolepraksis. Erfaring vurderes primært på baggrund af omfang, varighed og skolens formulerede udeskolepolitik. Variablen omfang undersøger, hvor mange klasser på skolen der er involveret i udeskole, hvor mange lærere der deltager, og hvor mange fag der indgår. Variablen varighed afdækker det antal år, som udeskole har været praktiseret på skolen. Variablen udeskolepolitik undersøger, om skolen har en beskrevet udeskolestrategi/-politik. Skolerne kontaktes, og variablerne undersøges dybere gennem interviews/samtaler med lærere. Som ideal er en demonstrationsskole en skole, der praktiserer udeskole i indskoling, mellemtrin, udskoling samt specialområdet, men kortlægningen vil afdække, om der findes meget erfarne skoler inden for alle områder. Styregruppen vil efter oplæg fra VIA UC blive inddraget i udvælgelsesprocessen. Udvælgelsen vil foregå i maj-juni 2014.

5 5 I anden runde udvælges mindst 50 yderligere demonstrationsskoler. Skolerne udvælges i foråret Skolerne udvælges som udgangspunkt på baggrund af skriftlig ansøgning, men kortlægningen fra 2014/15 kan indgå ved utilstrækkeligt antal ansøgninger. De nærmere kriterier for udvælgelsen fastlægges senere i projektet af styregruppen. Understøttende tilbud til demonstrationsskoler De 15 første demonstrationsskoler tilbydes følgende: Opkvalificering af demonstrationsskoler gennem et kort kursus på 4 timer, hvor aktuel viden om udeskole præsenteres og diskuteres i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling (tre kurser). Kurset ligger omkring skolestart august Kurserne er for alle undervisere, der ønsker at deltage. Aktionslæringsforløb i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor skolerne præsenterer deres praksis og gennem kritisk analyse undersøger eget udeskolekoncept i samarbejde med konsulenter (3 forløb a 8 timer). Aktionslæringsforløbene ligger i efteråret 2014 og i foråret Aktionslæringsforløbene er for lærere, der arbejder med udeskole. En række konsulentydelser til at støtte skolernes arbejde med at formulere et langsigtet koncept for deres udeskole. Konsulenten kan i samarbejde med skolen tilkalde og honorere ekstern hjælp inden for rammen af ydelsen (fx museumsvejledere, naturvejledere, friluftsvejledere eller landskabsarkitekter) og efter behov etablere små lokale kurser for lærere og pædagoger, der arbejder med udeskole. For de 50 yderligere demonstrationsskoler i anden runde tilbydes følgende ydelser: Uddannelsesforløb bestående af et kursus på 12 timer, som tilbydes de lærere, der skal i gang med udeskole på de 50 nye skoler. Tematiske kurser. Konsulentydelser til hver enkelt skole. Materialepakke Der udarbejdes materiale, der samler den vigtigste viden og litteratur, gode eksempler, hjælp til at komme i gang samt afdækning af lokalområdet mv. I første runde udvikles dette til de første 15 demonstrationsskoler og senere videreudvikles dette med projektets erfaringer til brug for de yderligere 50 demonstrationsskoler. Materialet skal pragmatisk foreslå, hvordan udeskole kan udvikles til eksemplarisk praksis på demonstrationsskolerne. Materialet skrives på dansk og skal være direkte brugbart på skolerne i forbindelse med opkvalificeringsforløb.

6 6 Materialet skal indeholde gode eksempler og opsamling af den vigtigste litteratur inden for feltet. Materialets omfang er ca. 75 sider suppleret af forskningsgennemgang i populærform og en litteraturliste med supplerende litteratur. Materialet fremlægger i kort og klar form god praksis, suppleret med video-eksempler (QR koder) og korte pædagogiskdidaktiske artikler, der bygger på den eksisterende forskning om udeskole. Materialet skal endvidere fremlægge: Hvordan skoler har løst barrierer for udeskole. Hvor skolerne praktiserer udeskole i naturen. Hvordan skoler i byer praktiserer udeskole. Hvordan udeskole kan praktiseres i nærområdet eller på kulturinstitutioner. Startpakken til demonstrationsskolerne rummer forskningsopsamling, kortlægning af udeskolepraksis, midlertidige resultater fra følgeforskning, materiale om god praksis og eksempler på operationalisering i form af eksempler/koncepter, litteratur til udeskolekurset, materiale om udeskolefaciliteter, guide til mapping af lokalområdes udeskolemuligheder, guideanalyse af udeskole-samarbejdspartnere i lokalområder, diverse links til undervisningsmateriale, fx Skoven i skolen, UdeskoleNet samt Udeskolefaciliteter i statsskovene osv. Kurser for naturvejledere/naturskoler Som en del af projektet afholdes to kurser for naturvejledere/naturskoler. Formålet med disse kurser er at ruste naturvejledere/naturskoler til selv at afholde kurser for lærere om udeskole. Kurserne afholdes som et kursus over henholdsvis tre og to dage, hvor deltagerne mellem kurserne udarbejder og afprøver et udeskolekursus. Følgeforskning Målet med følgeforskningen er at fokusere på betydningen af specifikke undervisningsforløb og disse forløbs indflydelse på elevers læring, motivation, trivsel og bevægelse inden for folkeskolens store fag (dansk, matematik, sprog og naturfag). I følgeforskningen inddrages også læringsledelse i udeskole som en del af undersøgelsens fokus. Følgeforskningen bidrager med ny viden om udeskoleundervisning ved at undersøge elevers præferencer i forhold til forskellige former for udeundervisning og tilrettelæggelsen af undervisning i udeskole. Elevernes oplevede læring, motivation og trivsel og bevægelse i forbindelse med udeskole undersøges. I følgeforskningen undersøges specifikt, hvilke former for undervisning der støtter elevernes faglige resultater, motivation og trivsel samt bevægelse.

7 7 Følgeforskningen koordineres med TEACHOUT projektet, således at forskningen ikke overlapper perspektiver fra TEACHOUT eller andre igangværende ph.d.-projekter. Konferencer om udeskole Der afholdes to konferencer som en del af projektet. Første konference afholdes i foråret 2015, hvor demonstrationsskolernes arbejde illustreres gennem workshops. På konferencen fremlægges resultater af forskning fra TEACHOUT og følgeforskning, kortlægning af god praksis mv. Der gennemføres workshops i alle fag i folkeskolen, og der gennemgås og demonstreres årsplaner for udeskole på forskellige klassetrin. Den anden konference afholdes i ultimo 2016.

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Gruppe 4: Klar til uddannelse. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Gruppe 4: Klar til uddannelse. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Gruppe 4: Klar til uddannelse Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Udfordring... 2... 2 Delmål... 2 Status... 2 Delmål 1: Udvikling af UEA-undervisning... 2 Delmål

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere