Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts Planlægning og Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri"

Transkript

1 Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef Morten Kraft Udlejningschef Connie Koppel Tilstede fra Aarhus Kommune: Jørn Hedeby Nielsen Camilla Maria Nielsen Claus Michael Krogh Claus Bo Jensen Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støttet Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Sagsnr.: POB/07/ Journalnr.: S55 Sagsbeh.: Claus Bo Jensen Telefon: Direkte: Telefax: På mødet blev følgende punkter drøftet: 1. Baggrund 2. Økonomi, drift og administration 3. Ledelse og beboerdemokrati 4. Afdelinger 5. Nybyggeri 6. Evt. aftale E-post: Direkte: 1. Baggrund I 2012 er der for andet år i træk gennemført den obligatoriske styringsdialog mellem boligorganisationerne og Aarhus Kommune.

2 Som et led i styringsdialog 2012 skal der af kommunen udfærdiges en redegørelse for den gennemførte dialog. Den årlige redegørelse er et dynamisk dokument, der i forhold til de enkelte år vil beskrive udviklingen og aktuel status på en række centrale punkter. Pr. 1. juli 2011 er Boligforeningen Præstehaven og Ry Andelsboligforening fusioneret til én ny boligorganisation: Østjysk Boligadministration. Grundlaget for styringsdialog 2012 var styringsrapport med tilhørende oplysningsskemaer samt: årsregnskab (1. juli 31. december 2011) for Østjysk Boligadministration med tilhørende protokol, spørgeskema og beretning årsregnskab (1. januar 30. juni 2011) for Boligforeningen Præstehaven med tilhørende protokol og spørgeskema Der var ikke fra Boligforeningens side ytret ønske om drøftelse af særlige emner på mødet. Mødet tog derfor udgangspunkt i styringsmålsætningerne i almenboligloven Boligforeningen havde anført i styringsrapporten, at der ikke var behov for aftaler med kommunen om boligorganisationens realisering af styringsmålsætningerne. I det følgende er redegjort for de punkter, der blev drøftet på mødet. 1. Økonomi, drift og administration Dispositionsfond/arbejdskapital/egenkapital Dispostionsfond/arbejdskapital Kr. pr. lejemålsenhed 2. halvår halvår 2011 Dispositionsfond (disponibel) kr. pr. lejemål Arbejdskapital (disponibel) kr. pr. lejemål Egenkapital kr. pr. lejemål Tallene fra første halvår 2011 vedrører det tidligere Boligselskabet Præstehaven s sidste regnskabsår (1. januar 30. juni 2011) og 2. halvår 2011 vedrører Østjysk Boligadministration s første regnskabsår (1. juli 31. december 2011). Egenkapitalens samlede størrelse ligger indenfor normalområdet for de øvrige Aarhusianske boligforeninger. Hovedparten af boligforeningerne i Aarhus ligger mellem 10 og kr. pr. lejemålsenhed. Side 2 af 6

3 Størrelsen på arbejdskapitalens disponible del er påvirket af 11,1 mio. kr., der er udlånt til nybyggeri og projekter i afdelingerne. Beløbet tilbageføres arbejdskapitalens disponible del når endelig finansiering eller kassekredit er etableret. Den disponible del af dispositionsfonden er meget lille, hvilket skyldes, at afdelingerne har lånt 7,7 mio. kr. til etablering af køkken, bad mv. Den disponible del af egenkapitalen er, opgjort pr. lejemålsenhed, en af de absolut mindste i Aarhus. Det var derfor kommunens opfattelse, at likviditeten i boligorganisationen pr. ultimo 2011 var noget anstrengt. Der henvises til 49 i driftsbekendtgørelsen. Boligorganisationen vil fremadrettet tilstræbe, at lån fra dispositionsfonden/arbejdskapital, erstattes af lån i afdelingerne i form af banklån og realkreditlån. Samtidig vil man fremover i højere grad finansiere renoveringer ved låneoptagelse ude i afdelingerne. Den disponible del af dispositionsfonden har en størrelse, der betyder, at afdelingerne skal indbetale bidrag til boligorganisationen. Som det fremgår ovenfor er den disponible del af dispositionsfonden kun på 572 kr. pr. lejemålsenhed. Minimumskravet er kr. pr. lejemålsenhed (2009-niveau). Afdelingerne har indbetalt for 2012 og betaler i 2013 og fremad indtil minimumskravet er opfyldt. Forrentningen af midler i fællesforvaltning har i regnskabsåret (30. juni 31. december 2011) været på 2,89%. Administrationsbidrag Kr. pr. lejemålsenhed 2. halvår halvår 2011 Administrationsbidrag kr. pr. lejemål Nettoadministrationsudgift kr. pr. lejemål Tallene fra første halvår 2011 det tidligere Boligselskabet Præstehaven s sidste regnskabsår (1. januar 30. juni 2011) og 2. halvår 2011 dækker Østjysk Boligadministration s første regnskabsår (1. juli 31. december 2011). Henlæggelser/planlagt vedligeholdelse Kommunen bemærkede umiddelbart, at såvel opsparede henlæggelser pr. bolig som de årlige henlæggelser forekommer meget små i forhold til sammenlignelige afdelinger i Aarhus. En række af afdelingerne har kun årets henlæggelser til rådighed til opfyldelse af planlagte arbejder. Side 3 af 6

4 I spørgeskemaerne til årsregnskab 2011 (1. og 2. halvår) anfører ledelsen, at henlæggelserne er tilstrækkelige. Boligforeningen anførte, at de små årlige og opsamlede henlæggelser skal ses i sammenhæng med, at næsten samtlige afdelinger er renoverede og ført op til tidens standard Revisor bemærker i protokollen s. 877, at de etablerede procedurer vedrørende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser opfylder kravene i bekendtgørelse om almene boliger mv. Det anføres dog samtidig, at henlæggelserne i flere afdelinger er lave eller utilstrækkelige, herunder f.eks. afd. 3, 13 og 78. Boligforeningen oplyste, at der skal arbejdes på optimering af eksisterende langtidsplaner, dvs. til længere perioder (fra 15 til 30 år). Kommunen bemærkede, at dette alt andet lige, vil skærpe kravene til henlæggelsernes størrelse. Oversigten over de årlige henlæggelsers udvikling ( ) over årene indikerer ikke i alle tilfælde, at de årlige henlæggelser er tilstrækkeligt inflationssikrede. Det bør sikres, at henlæggelserne bevarer deres købekraft. Kommunen vil i den kommende tid tage generelle initiativer i forhold til vedligeholdelsesplaner og henlæggelsesniveau mv. Forvaltningsrevision Ifølge revisor opfylder boligorganisationens forvaltningssystem kravene i bekendtgørelse om drift af almene boliger. Bestyrelsen har valgt følgende fokusområder i : flytteopgørelser Tab på fraflyttere Sygdom Der vil i løbet af 2013 blive lagt vægt på yderligere målepunkter. Som følge af fusionen vil blive fokuseret på at ensarte administrationen og opdatere gældende forretningsgange og arbejdsbeskrivelser. Årsregnskab 2011 Årsregnskaberne er taget til efterretning med de bemærkninger, der i øvrigt fremgår af dette dokument. Side 4 af 6

5 2. Ledelse og beboerdemokrati Der arbejdes løbende på at gøre afdelingsbestyrelsesarbejdet vedkommende og meningsfyldt, med sigte på at sikre rekrutteringen. Boligforeningen har taget en række initiativer til opkvalificering af afdelingsbestyrelser og udvikling af servicen herunder kommunikationen fra administrationens side. Der er i organisationen fastlagt en kommunikationsstrategi, der både har et internt og eksternt sigte. Området er tilført ressourcer ved nyansættelse. Hovedbestyrelsen i Østjysk Bolig har pga. fusionen aktuelt 11 medlemmer. Antallet vil ved udgangen af 2014 blive reduceret til 7. Ifølge styringsrapporten er der afdelingsbestyrelse i samtlige afdelinger og beboerdemokratiet er velfungerende. Det fremgår af normalvedtægten (for en almen boligorganisation med almene boliger), at der skal udarbejdes referater af møderne i organisationen, og at disse referater skal gøres tilgængelige for afdelingens lejere. Der er i lovgivningen ikke fastsat nærmere regler om, hvordan referater skal gøres tilgængelige/offentliggøres. Kommunen konstaterede, at boligorganisationens hjemmeside indeholder relevante mødereferater fra afdelingsmøder men endnu ikke mødereferater fra repræsentantskabsmøder og hovedbestyrelsesmøder. 3. Udlejning/beboersammensætning Ingen afdelinger har lejetab i 2011, hvilket klart indikerer, at organisationen ikke har udlejningsproblemer. Generelt vurderes, at afdelingerne er socialt velfungerende. Afd. 6, Bispehaven har 40-50% udenfor arbejdsmarkedet. Området er omfattet af igangværende initiativer. Boligforeningen kunne tillige oplyse, at placeringen af hotspotcenteret som nabo til administrationen forventedes at få en positiv effekt i området. Byrådet har netop vedtaget indstilling om kombineret udlejning indtil udgangen af 2013 i Bispehaven. Afd. 9, Rønnehegnet, i Tilst blev det i styringsdialog 2011 påpeget, at der var tiltagende problemer. Det skyldtes primært en generel uheldig udvikling i området. Tilsyneladende er der i takt med forskellige sociale initiativer i Langkærparken sket en positiv udvikling i området. Side 5 af 6

6 4. Afdelinger Der er meddelt tilsagn fra Landsbyggefonden til ombygning af afd. 3, Ryhaven. Der arbejdes med forskellige løsninger på de bygningsmæssige udfordringer afdelingen står over for. Afklaring i forhold til projektvalg forventes at foreligge i nær fremtid. 5. Nybyggeri Der er meddelt kvote til at bygge 30 almene ungdomsboliger på hjørnet mellem Norsgade og Nørregade samt 96 almene ungdomsboliger i Vestergade Evt. aftale mellem kommune og boligorganisation I Århus kommune er der over årene etableret forskellige fora med samarbejder mellem kommune og boligforeningerne. Dette arbejde fortsætter ufortrødent og vil naturligt begrænse behovet for konkrete aftaler med kommune og boligorganisation i styringsdialogmæssig sammenhæng. Dialogen har ikke afdækket umiddelbare behov for indgåelse af (yderligere) aftaler. Der er derfor ikke i styringsdialog 2012 indgået aftaler om realisering af styringsmålsætningerne. Kommunen vil tage generelle initiativer i forhold til vedligeholdelsesplaner og henlæggelsesniveau mv. Side 6 af 6

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 og 2015 med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Københavns Kommune den 24. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde for 2014 og 2015 med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Københavns Kommune den 24. marts 2015 1 Deltagere: Unges Boligservice (UBS): Iben Koch, direktør Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef Københavns kommune: Jørgen Stein, chefkonsulent Pia Lund, fuldmægtig

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven Administrationsgrundlag for godkendelser efter almenboligloven Vedtaget af Sorø Byråd den 17. december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Almenboliglovens formål og kommunalbestyrelsens tilsyn... 3 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere