The New Leaders Kap. 3&4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The New Leaders Kap. 3&4"

Transkript

1 Side 1 af 6 The New Leaders Kap. 3&4 Daniel Goleman Fag: HRM Indholdsfortegnelse: Generelt indtryk af bogen: Bogen er noget langhåret, men bliver hurtigt interessant. Helt klart en bog jeg gerne vil læse helt, når jeg igen får tid til at læse fordi jeg har lyst til det. Den kan være lidt tung at læse, men det hjælper når man kommer ind i Golemans sprog. Bogen byder på mange konkrete modeller og metoder, og er samtidig videnskabeligt set veldokumenteret. Der er mange gode, konkrete eksempler på hvordan det der omtales i teksten har været anvendt i praksis. Goleman-teksten Leadership that gets results er et sammenkog af stort set de samme kapitler, og teksten kan derfor droppes uden problemer. Kapitel 3: The Neuroanatomy of Leadership Bogens første del har overskriften The Power of Emotional Intelligence eller på godt dansk: Den følelsesmæssige intelligens kraft. Titlen på kapitel 3 henviser til, at kapitlet blandt andet fortæller, i hvilke dele af hjernen de forskellige processer der udgør den følelsesmæssige intelligens finder sted. Ifølge bogen, er venstre hjernehalvdel den optimistiske mens højre hjernehalvdel er den pessimistiske. Et begreb som motivation hører hjemme i den forreste, venstre del af hjernen. Samtidig dæmper denne del af hjernen følelser som bekymring og frustration. Ubevidst læring eller livserfaring gemmes i en primitiv del af hjernen, placeret oven over rygraden. Denne del arbejder ikke i en sproglig dimension, men sender signaler til mave/tarm regionen. Heraf kommer udtrykket gut sense, der vel nærmest kan oversættes til mellemgulvs- eller mavefornemmelse. Denne fornemmelse gør, at man kan mærke om noget føles rigtigt eller ej. Den er styret af en ubevidst brug af erfaringer, som bliver udløst af et foreliggende problem eller spørgsmål. Det betyder, ifølge Goleman, at følelser er en del af rationaliteten, og ikke i modstrid med den.

2 Side 2 af 6 Et par centrale begreber i bogen er henholdsvis resonans og dissonans, hvor resonans svarer til at man svinger sammen, mens dissonans betyder at man er ude af takt med hinanden. Forskningen omfatter blandt andet en undersøgelse i en division af Siemens med 400 afdelinger i 56 lande. En gruppe af stjerne ledere, de 10-15% der havde haft størst vækst i omsætningen, blev udvalgt. En kontrolgruppe, bestående af ledere hvis omsætningsvækst lå på gennemsnittet, blev derefter udvalgt. Begge grupper undergik intensive interviews for at kortlægge deres kompetencer. Fire kompetencer associeret med følelsesmæssig intelligens men ikke en eneste teknisk eller kognitiv kompetence trådte frem som unikke styrker blandt stjernerne : Behovet for at opnå resultater, evnen til at tage initiativ, evner til samarbejde og teamwork samt evnen til at lede teams. Med denne klare opfattelse af, hvilke kompetencer der skulle dyrkes, blev en tredje gruppe af afdelingsledere udvalgt. Denne gruppe blev trænet i at udvikle deres styrke i disse kompetencer. Der blev løbende sat mål for deres kompetenceudvikling og denne blev målt løbende. Gruppen øgede deres effektivitet, og opnåede 50% større vækst end en kontrolgruppe der ikke fik træning. Dette er bekræftet af en lignende undersøgelse hos den globale medicinalvirksomhed Johnson & Johnson, hvor 358 ledere midtvejs i deres karriere blev evalueret. Halvdelen blev karakteriseret som ledere med højt potentiale. Denne gruppe viste sig at score højt i kompetencer associeret med følelsesmæssig intelligens, mens restgruppen havde betydeligt lavere score. Forskningen er endnu ikke stødt på ledere med styrker i alle kompetencerne. Høj-effektive ledere viser typisk styrker i omkring seks af de 18 kompetencer nævnt nedenfor. Forskningen opdeler den følelsesmæssige intelligens i fire dimensioner med 18 tilhørende kompetencer: Følelsesmæssige intelligens dimensioner og tilhørende kompetencer Personlig kompetence: Disse evner bestemmer hvordan vi leder os selv. selvforståelse Følelsesmæssig selvforståelse: Aflæse ens egne følelser og kende deres effekt; bruge gut sense til at styre beslutninger. Nøjagtig selv-bedømmelse: At kende egne styrker og begrænsninger. Selvtillid: En sund forståelse af ens selv-værd og evner. selvkontrol Følelsesmæssig selvkontrol: At holde forstyrrende følelser og impulser under kontrol. Gennemsigtighed: Udvise ærlighed og integritet; troværdighed. Tilpasningsevne: Fleksibilitet til at tilpasse sig foranderlige situationer og overvinde forhindringer. Ambition: Behov for at forbedre sin ydelse for at højne egen standard. Initiativ: Parathed til at handle og udnytte muligheder. Optimisme: At kunne se det positive i hændelser. Social kompetence: Disse evner bestemmer hvordan vi interagerer med andre.

3 Side 3 af 6 social forståelse Empati: At opfatte andres følelser og forstå deres perspektiv, samt at tage aktiv del i deres bekymringer. Organisationsmæssig forståelse: Aflæse strømninger, beslutningsnetværk og politik på det organisationsmæssige niveau. Service: At kende og opfylde tilhængere, klienter eller kunders behov. interaktions styring Inspirerende lederskab: Lede og motivere med en medrivende vision. Indflydelse: Fremdrage en række taktikker for overtalelse. Udvikle andre: Forstærke andres evner gennem feedback og vejledning. Forandrings katalysator: Opstartende, ledende og styrende i en ny retning. Konflikt styring: Afklare uenigheder. Netværks bygning: Opdyrke og vedligeholde et netværk af bekendtskaber. Teamwork og samarbejde: Team building. Kilde: D. Goleman: The New Leaders, s. 39. Originalteksten er gengivet i Appendiks A. Behovet for selvkontrol er af stor betydning, fordi følelser smitter, især lederes følelser. Ledere der udstråler negative følelser virker ikke inspirerende på medarbejderne, men en leder der udstråler ro og sikkerhed kan virke beroligende eller afvæbnende på bekymrede eller aggressive medarbejdere. I det hele taget er den mest synlige dimension af følelsesmæssig intelligens den sociale forståelse. De fleste har oplevet en engageret, empatisk lærer eller ven, og mange har oplevet en kold og uforstående chef eller leder. Empati er ikke en gang Jeg er OK du er OK, lad os sidde på et vattæppe og komme hinanden ved lilla ble pædagogik. Det betyder ikke at man skal overtage folks følelser og forsøge at gøre alle glade. Det betyder, at man skal tage andres følelser med i betragtning og derefter tage en beslutning, der så enten kan tage hensyn til disse følelser, eller forklare hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Kapitel 4: The Leadership Repertoire I dette kapitel opregnes kort og godt seks specifikke former for ledelse: Visionær, Coaching, Samarbejdende, Demokratisk, Fremdrivende og Kommanderende. De første fire er generelt positive ledelsesformer, mens de sidste to oftest ses som negative. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at gøre brug af en af de sidste to ledelsesformer, bør dette gøres med forsigtighed. Forskningen viser, at ledere der anvender de positive ledelsesformer alt andet lige opnår betydeligt bedre økonomiske resultater en de der anvender de negative ledelsesformer. De seks ledelsesformer er listet i et skema, hvor nogle af deres karakteristika kan sammenlignes. Ledelsesformerne i en nøddeskal: Visionær Hvordan det bygger resonans: Leder folk/medarbejdere frem mod fælles drømme. Betydning for klimaet: Meget stærkt positivt. Hvornår skal den anvendes: Når forandringer kræver en ny vision, eller når der er behov for en klar retning. Coaching Hvordan det bygger resonans: Forbinder den enkelte persons behov med organisationens mål. Betydning for klimaet: Stærkt positivt.

4 Side 4 af 6 Hvornår skal den anvendes: For at hjælpe en ansat med at forbedre sin ydelse ved at opbygge langtids-virkende færdigheder. Samarbejdende Hvordan det bygger resonans: Skaber harmoni ved at forbinde mennesker med hinanden. Betydning for klimaet: Positivt. Hvornår skal den anvendes: For at hele skrammer i et team, at motivere i tider med modgang eller til at styrke forbindelser. Demokratisk Hvordan det bygger resonans: Værdsætter folks input og skaber commitment gennem deltagelse. Betydning for klimaet: Positivt. Hvornår skal den anvendes: For at skabe medejerskab eller konsensus, eller for at få værdifulde input fra medarbejdere. Fremdrivende Hvordan det bygger resonans: Opnår udfordrende og spændende mål. Betydning for klimaet: Ofte stærkt negativ, fordi det for ofte udføres dårligt. Hvornår skal den anvendes: For at få kvalitetsresultater fra et motiveret og kompetent team. Kommanderende Hvordan det bygger resonans: Dæmper bekymringer ved at give klare retningslinier i en nødsituation. Betydning for klimaet: Stærkt negativ, fordi den så ofte misbruges. Hvornår skal den anvendes: I krisesituationer, for at kick-starte en kursændring eller over for problematiske medarbejdere. Kilde: D. Goleman: The New Leaders, s. 55. Originalteksten er gengivet i Appendiks B. Visionære ledere fortæller hvor en organisation skal hen, men ikke hvordan den skal nå derhen, hvilket giver organisationens medlemmer frihed til at tænke, eksperimentere og tage kalkulerede risici. Det giver et betydeligt medejerskab blandt organisationens medlemmer. Med baggrund i forskningen, betragter Goleman visionær ledelse som den mest effektive blandt de seks. Coachende ledere er gode til at delegere og give medarbejdere udfordrende opgaver, der får dem til at give den en ekstra tand, frem for standard opgaver. Coachende ledere er som regel mere tolerante over for kortsigtede flop, ud fra en betragtning om, at selv det at mislykkes, kan motivere medarbejderen til at få tingene til at lykkes. Coachende ledelse lyder ikke umiddelbart som en succes på bundlinien, men på en overraskende, indirekte måde sker det alligevel. Den samarbejdende ledelsesform rummer en fare, og bør ikke anvendes alene. Ledelsesformens fokuseren på det positive, kan tillade at dårlige resultater ikke bliver korrigerede, og at medarbejderne får en opfattelse af at middelmådighed er acceptabel. Demokratisk ledelse medfører, at medarbejderne har et betydeligt medejerskab af de beslutninger der tages. Omvendt er der en risiko for, at beslutninger kan trækkes i langdrag, fordi det er svært at opnå enighed. Det kan føre til mangel på retning og følgende forvirring af medarbejderne.

5 Side 5 af 6 Appendiks A Emotional Intelligence Domains and Associated Competencies PERSONAL COMPETENCE: These capabilities determine how we manage ourselves. SELF-AWARENESS Emotional self-awareness: Reading one s own emotions and recognizing their impact; using gut sense to guide decisions. Accurate self-assessment: Knowing one s strengths and limits. Self-confidence: A sound sense of one s self-worth and capabilities. SELF-MANAGEMENT Emotional self-control: Keeping disruptive emotions and impulses under control. Transparency: Displaying honesty and integrity; trustworthiness. Adaptability: Flexibility in adapting to changing situations or overcoming obstacles. Achievement: The drive to improve performance to meet inner standards of excellence. Initiative: Readiness to act and seize opportunities. Optimism: Seeing the upside in events. SOCIAL COMPETENCE: These capabilities determine how we manage relationships. SOCIAL AWARENESS Empathy: Sensing others emotions, understanding their perspective, and taking active interest in their concerns. Organizational awareness: Reading the currents, decision networks, and politics at the organizational level. Service: Recognizing and meeting follower, client or customer needs. RELATIONSHIP MANAGEMENT Inspirational leadership: Guiding and motivating with a compelling vision. Influence: Wielding a range of tactics for persuasion. Developing others: Bolstering others abilities through feedback and guidance. Change catalyst: Initiating, managing, and leading in a new direction. Conflict management: Resolving disagreements. Building bonds: Cultivating and maintaining a web of relationships. Teamwork and collaboration: Cooperation and team building. Kilde: D. Goleman: The New Leaders, s. 39. Appendiks B The Leadership Styles in a Nutshell Visionary How it builds resonance: Moves people toward shared dreams. Impact on climate: Most strongly positive When appropriate: When changes require a new vision, or when a clear direction is needed. Coaching How it builds resonance: Connects what a person wants with the organizations goals. Impact on climate: Highly positive.

6 Side 6 af 6 When appropriate: To help an employee improve performance by building long-term capabilities. Affiliative How it builds resonance: Creates harmony by connecting people to each other. Impact on climate: Positive. When appropriate: To heal rifts in a team, motivate during stressful times, or strengthen connections. Democratic How it builds resonance: Values people s input and gets input and gets commitment through participation. Impact on climate: Positive. When appropriate: To build buy-in or consensus, or to get valuable input from employees. Pacesetting How it builds resonance: Meets challenging and exciting goals. Impact on climate: Because too frequently poorly executed, often highly negative. When appropriate: To get high-quality results from a motivated and competent team. Commanding How it builds resonance: Soothes fears by giving clear direction in an emergency. Impact on climate: Because so often misused, highly negative. When appropriate: In a crisis, to kick-start a turnaround, or with problem employees. Kilde: D. Goleman: The New Leaders, s. 55.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

The 3 Keys to Empowerment

The 3 Keys to Empowerment Side 1 af 17 The 3 Keys to Empowerment Ken Blanchard Fag: HRM Kort fortalt handler bogen om at kortlægge en såkaldt roadmap/plan for hvordan man empower folk i en situation, hvor man skal ændre en hierakisk

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Coaching en motivationsskabende metode?

Coaching en motivationsskabende metode? Coaching en motivationsskabende metode? Et casestudie af relationerne mellem motivation og coaching som 5 coachees har oplevet det Kandidatafhandling af Lars Meiner V. Lektor Magnus Larsson, Institut for

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM Personlig ledelse Talentledelse Coaching Innovation Handlekraft & Indflydelse Stresshåndtering Kommunikation Motivation Målsætning Konflikthåndtering Forhandling Salg

Læs mere

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Redigeret af Lisa Ott og Else Iversen Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen Controlleren som coach: Om dialog og godt Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen af Michael Stig Ørbech, michael@wisdompioneer.dk og Lars Borgmann, lars@wisdompioneer.dk,

Læs mere

Personlig arbejdsbog. i For deltagere på seminarer, hvor Diversity Icebreaker anvendes. Bjørn Z. Ekelund Målfrid Rydningen Human Factors AS

Personlig arbejdsbog. i For deltagere på seminarer, hvor Diversity Icebreaker anvendes. Bjørn Z. Ekelund Målfrid Rydningen Human Factors AS Diversity Icebreaker Personlig arbejdsbog i For deltagere på seminarer, hvor Diversity Icebreaker anvendes Bjørn Z. Ekelund Målfrid Rydningen Human Factors AS Innhold Indledning... 3 Del 1: Diversity Icebreaker

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

Selvorganiserende teams

Selvorganiserende teams Selvorganiserende teams Indledning... 2 Problemfelt og arena... 2 Problemformulering... 2 Opgavens opbygning... 3 Introduktion... 3 Introduktion til selvorganiserende teams... 4 Selvorganiserende teams

Læs mere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere HD ( R ) 8. Semester Afhandling Forfatter: Jannie Theilade Vejleder: Bent Høgsted Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere Hvorledes skabes der balance mellem økonomiske nøgletal og menneskelige

Læs mere

Kurser med fokus på relationer

Kurser med fokus på relationer 1 Kurser med fokus på relationer Kursuskatalog fra Sally Kommunikation Sally Kommunikation - www.sallykommunikation.dk - Telefon: 26 14 20 29 - info@sallykommunikation.dk 2 INDHOLD Kursuskatalog Forord

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

den samlede forretning Side 6

den samlede forretning Side 6 & Tema Coaching Coaching for 2015 1 Værktøjskassen: Hvorfor (kun) måle, når man kan lære? Side 29 den samlede forretning Side 6 Coaching hos British American Tobacco Side 10 Gør bundlinjen en tjeneste

Læs mere

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 4 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Program for kursusdag 3 - den 14. marts 2013 8.30 Velkomst og program for dagen I lære som leder hele livet Håndtering af lederrollen Tilbagemelding

Læs mere

PILOTSTUDIE TILLID I KØBENHAVNS KOMMUNE

PILOTSTUDIE TILLID I KØBENHAVNS KOMMUNE PILOTSTUDIE TILLID I KØBENHAVNS KOMMUNE Hvordan tillidsdagsordenen vil kunne styrke kommunen i fremtiden 29. november 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hermed en stor tak til dem, der har deltaget

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Peter Holdt Christensen. Motivation i organisationer

Peter Holdt Christensen. Motivation i organisationer Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer 1. udgave 2013 Samfundslitteratur og forfatteren

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Forandringsledelse Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Titelblad Forfatter: Rasmus Nordentoft Nielsen Studie nr.: A09543 Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Opstart og drift af innovationsvirksomhed Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Aarhus Maskinmesterskole 15. december 2014 Søren Riis Kibsgaard A11534 Titel: Opstart og drift af

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere