Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer"

Transkript

1 Sådan kan materialet bruges: Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Herre i eget liv unges kompetencer ( ) til relevante ledere og kolleger. De første sider beskriver kort de to professorers oplæg i plenum. Dernæst gennemgås de tre indsatser ART, Diamantforløbet og STROF. Ved hver metode er der afslutningsvist dialogspørgsmål og en øvelse, såfremt kommunen vil arbejde videre med metoden. Materialet kan vises som powerpoint ved et møde, eller materialet (eller dele heraf) kan printes. Det anbefales, at mødedeltagerne ligeledes får lavet en kopi af det grafiske referat, som kan supplere dette materiale. God arbejdslyst! INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt... 1 Professor Terje Ogden... 2 Professor Jan Tønnesvang... 5 ART.. 8 Diamantforløbet. 19 STROF.. 31 Links. 42

2 Sådan styrkes børn og unges individuelle kompetencer Ved professor Terje Ogden Forskning har bl.a. vist, at psykosociale interventioner i form af rådgivning og færdighedstræning er mere virkningsfulde end kontrol og tvang. I det kriminalitetsforebyggende arbejde med børn og unge kan deres kompetencer med fordel udvikles og styrkes inden for tre områder: Selvregulering (impulskontrol, viljestyrke og at kunne modstå fristelser) Forskning viser at selvdisciplin er vigtigere end IQ Udøvende funktioner (styrkelse af arbejdshukommelse fx evne til at holde på og bearbejde information, impulskontrol og fleksibilitet fx evne til at skifte gear og tilpasse sig) Fx ART og adfærdskontrakter for klasser/grupper Social kompetence (evne til at integrere tænkning, følelser og adfærd for at begå sig socialt. Færdigheder som barnet bl.a. benytter for at nå sine sociale mål fx at etablere et venskab) Træning af sociale færdigheder er med i alle virkningsfulde forebyggelsesprogrammer fx MST Terje Ogden, 2

3 Om sociale færdigheder Børn og unge med antisocial adfærd har problemer med at bearbejde information. Det viser sig fx som: Kodningsproblemer: Kan ikke genkende og afkode signaler og følelser Fortolkningsproblemer i sociale situationer og handlinger Tillægger fjendtlige intentioner i situationer med tvetydige signaler eller provokationer Skadelige mål: Sætter sig mål som er potentielt skadelige for sociale relationer, mangler problemløsningsfærdigheder og impulskontrol Sociale færdigheder, der skal opøves, er fx: Interpersonelle færdigheder (fx evne til at etablere og vedligeholde venskab) Personlige færdigheder (fx samarbejdsfærdigheder, empati og selvkontrol) Gruppefærdigheder (kunne bidrage til gruppens produktivitet og miljø) Problemløsningsfærdigheder (kunne forebygge og løse sociale problemer og konflikter) Alderstilpassede færdigheder (kunne kommunikere og omgås både jævnaldrende og voksne) Aggressive reaktioner: Har færre reaktionsalternativer og vurderer aggressiv gengældelse som berettiget Pro-aggressive holdninger: Evaluerer aggressive reaktioner positivt og som et middel til at opnå ønskede resultater Terje Ogden, 3

4 Hvad virker? Følgende metoder/indsatser ser ud til at virke overfor børn og unge i alderen 7-17 år, som bl.a. har problemer med selvkontrol og ADHD. Forældretræning har en dokumenteret positiv virkning i forhold til lav selvkontrol hos børn op til 12-års alderen (fx DUÅ). Træning i vredes- og aggressionshåndtering har vist positive effekter i bl.a. Norge (ART). Social færdighedstræning viser lovende resultater i nogle former og overfor nogle grupper, men der er endnu ikke påvist positive effekter af denne type indsats i Skandinavien. Kognitiv adfærdsterapi viser lovende resultater særligt ift. børn, som er kendetegnet ved at udvise aggressiv adfærd kombineret med andre adfærdsforstyrrelser. Terje Ogden, 4

5 Vitaliseringsmodellen Ved professor Jan Tønnesvang Modellen handler om menneskets psykologiske grundbehov og de relationer og miljøer, der giver psykologisk ilt til disse. Psykologisk ilt er et begreb, der dækker over de dimensioner i vores forhold til andet og andre, som understøtter og vitaliserer vores livsengagement, selvsammenhæng og trivsel. Det karakteristiske for disse psykologiske behov er, at de udspringer af vores grundlæggende eksistensvilkår, og at de driver os til at realisere vores tilværelse. Når man konkret anvender modellen i sit arbejde med børn og unge skaber den en ramme for mødet, som lægger op til en struktureret dialog om, hvordan forskellige parter bidrager til at vitalisere barnet eller den unges grundmotivation. Jan Tønnesvang, 5

6 Vitaliseringsmodellen og de fire vitaliseringsrelationer Jan Tønnesvang, 6

7 Vitaliseringsmodellen Vitaliseringsmodellen kan bruges i tre forskellige sammenhænge: Jan Tønnesvang, 7

8 ART

9 Hvad er ART? Aggression Replacement Training (ART) er et program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd samt skabe en højere grad af empati og bedre selvværd blandt børn og unge. ART har sit udgangspunkt i læringspsykologien, hvor aggressiv adfærd primært ses som en tillært adfærd. Programmet retter sig mod børn og unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer. Dette udgangspunkt kobles i ART med indsigter fra blandt andet social læringsteori og kognitiv adfærdsanalyse ART, 9

10 ART er et internationalt udviklet og anvendt, manualbaseret program. Der findes flere varianter af ART til børn og unge i alderen 4-20 år, der har eller er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer. Målgruppe ART bruges ofte til udadreagerende børn og unge, der udviser aggressiv eller antisocialadfærd og for eksempel har begået kriminalitet. ART-forløb kan anvendes både til børn og unge, der bor hjemme eller på åbne eller lukkede ungdomsinstitutioner. I Norge bruges ART også i børnenes indskoling. Med to timers undervisning pr. uge opnår børnene færdigheder i at behandle hinanden ordentligt. ART, 10

11 Effekter med ART ART, 11

12 Hvad indeholder et ART forløb? Et ART-forløb består af 30 timers gruppetræning fordelt på 10 uger, hvor ARTtrænerne træner deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, og deres evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. Forløbene foregår i grupper af 4-6 deltagere og ledes af to certificerede trænere. Trænerne har typisk en uddannelse som lærer, skolepsykolog, socialrådgiver eller lign. Indsatsen i ART er opdelt i tre dele: En adfærdskomponent (handling), en affektiv komponent (følelser) og en kognitiv komponent (tanker), som hver trænes én time om ugen i 10 uger. ART, 12

13 Case: Hedebocentrets erfaringer For tre år siden gik en vred dreng ind ad døren i Hedebocentret i Herning. En dreng, hvis liv var fyldt med svigt, vold og angst. Tre år senere er han blevet en glad og imødekommende ung fyr, som har overskud til at hjælpe andre unge på trods af, at han har en ADHD diagnose. Et forløb med ART gjorde forskellen. På Hedebocentret bliver du mødt af et personale, som vil dig. De ser muligheder i dig. Vi øver sociale færdigheder og får værktøjer til at håndtere vores vrede. Samtidig arbejder vi med forskellige moralske dilemmaer, som skal få os til at tænke over konsekvenserne af det, vi gør. Ved hjælp af pep-talk og ros bygger ART-trænerne langsomt vores selvtillid op og lærer os at tænke positivt i stedet for negativt, fortæller Jonas. ART, 13

14 Implementering: Fokuspunkter Undersøg andres erfaringer Undersøg om det passer i jeres kontekst Få ledelse og nøglemedarbejdere med Find projektholder/ildsjæle Uddan 2-4 trænere i første omgang. Overvej trænersammensætning, evt. rollemodeller Vær forberedt på modstand Begynd ikke et forløb op til ferien ART, 14

15 Hvad indeholder uddannelsen? Der udbydes uddannelse til ART-træner af flere forskellige institutioner i Danmark, bl.a. Hedebocentret i Herning og A.R.T. Center Danmark. Uddannelsen strækker sig typisk over 8 kursusdage. Uddannelsen består af en gennemgang af grundlaget for og træning i de 3 hovedelementer i ART: Sociale færdigheder, vredeshåndtering og moralsk ræsonnering. Uddannelse gennemgår desuden kort den teoretiske baggrund for ART og formidler viden om bl.a. implementering/igangsætning og generalisering. ART-trænere uddannes i tilrettelæggelse og afholdelse af seancer med børne/ungegrupper med adfærdsvanskeligheder. 4 Kurset er målrettet heldagsskole-, specialundervisnings - og ungdomsskole området, socialforvaltninger, ungdomspsykiatriske tilbud, opholdssteder og kriminalforsorgen. 5 Målgruppen er pædagoger, lærere, socialrådgivere, støtte/kontaktpersoner, psykologer og andre der arbejder med børn og unge med adfærdsvanskeligheder. ART, 15

16 Hvad koster uddannelsen? Der tilbydes uddannelser til pædagoger, lærere, socialrådgivere, støtte/ kontaktpersoner, psykologer og andre, der arbejder med børn og unge med adfærdsvanskeligheder. Der er flere udbydere i Danmark. Prisen for et 8 dages kursus [til professionelle kommende ART-trænere] koster kr. ved Hedebocentret, Herning og kr. hos A.R.T. Center Danmark. Læs mere på og ART, 16

17 Dialogspørgsmål om ART Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant). Hvilke tanker sætter gennemgangen af ART i gang hos os? Er ART en metode, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med udsatte unge? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte ART, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? ART, 17

18 Øvelse - hvis vi vil gå videre med ART 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre, vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. ART, 18

19 Diamantforløbet

20 Hvad er Diamantforløbet? Diamantforløbet er et dansk udviklet undervisningsforløb i vredeshåndtering for unge mellem 15 og 25 år. I Diamantforløbet arbejdes der med reguleringen af den vrede, der volder problemer, og der arbejdes med at forstå og håndtere vrede. Udgangspunktet er, at vrede er en almen følelse og en forståelig og meningsfuld reaktion, set i lyset af den unges situation, historik og relationer. Samtidig kan vreden tage magten og have utilsigtede konsekvenser for den unge selv og for omgivelserne. De forståelses- og håndteringsmuligheder, der tilbydes i forløbet, giver mulighed for nye og mere hensigtsmæssige perspektiver for den unge selv og andre. Diamantforløbet, 20

21 Menneske- og vredessyn Diamantforløbet arbejder ud fra følgende menneske- og vredessyn: Menneskelig udvikling er en social proces. Hjernen udvikler sig ved måden den bruges på i samspillet med andre mennesker og forskellige betingelser. Der sker en kontinuerlig gensidig afstemning med og ift. de forventninger, krav og responser, vi møder. Vrede er en naturlig del af det menneskelige følelsesmæssige repertoire. Vrede er en strategi/handlemåde, som den unge har tillært sig som et muligt svar på nogle af de livsbetingelser, der har præget den unges liv. Vrede forstås som meningsfuld i begge henseender, men samtidig som mulig at dulme og erstatte (delvist) med mere hensigtsmæssige udtryksformer. Diamantforløbet, 21

22 Målgruppe Diamantforløbet for unge henvender sig til årige, der oplever udfordringer med deres vrede og gerne vil blive bedre til at håndtere den. Forløbet henvender sig til unge uanset forudsætninger, diagnoser og særlige behov. Forløbet egner sig bedst til unge, der ikke er meget behandlingskrævende. Således ikke til fx stærkt krigstraumatiserede unge, eller børn og unge med omfattende kognitive vanskeligheder Forløbet kan anvendes og bringes meningsfuldt i spil ift. alle mennesker, således er alle børn/unge velkomne, uagtet eventuelle diagnoser, faglige vanskeligheder, baggrund, tidligere kriminelle forhold, misbrug mv. Diamantforløbet, 22

23 Effekter af diamantforløbet Diamantforløbet er relativt nyt, og der er derfor ikke foretaget nogen effektevalueringer af høj kvalitet på nuværende tidspunkt. En aktuel status er, at: Diamantforløbet, 23

24 Hvad indeholder et Diamantforløb? Diamantforløbet er et fællesskab, der arbejder med kursisternes uanede muligheder i en social proces. Forløbet er det første skridt mod at give vrede unge flere handlemuligheder og støtte dem i at kunne forebygge utilsigtede konsekvenser. Forløbet foregår i grupper af max 8 børn og unge. Inden det første møde med gruppen, har barnet/den unge en 1,5 times samtale med en professionel om vrede, personlige fortællinger og forventninger til forløbet. Forløbet giver dem erfaring med selv at kunne skabe forandringer, og handle på forhold hos dem selv, som de finder bekymrende. Forløbet lægger stor vægt på at arbejde med kropslige og sanseorienterede øvelser, der inviterer til at udtrykke sig om følelser. Gennem øvelser kobles følelsesmæssigt lagrede erfaringer til neocortex, får erfaringerne placeret i tid og sted og får dem koblet til rationelle forståelser. På den måde kan vredessituationer håndteres på nye måder. Endelig arbejder forløbet med strategier, der virker, når låget er røget af og man ikke kan 5 få kontakt. Diamantforløbet, 24

25 Case: Rødovre Kommune En ung mand på 18 år har fulgt Diamantforløbet, og har herigennem lært at tackle og forstå sin vrede. Han har gennem sin barn- og ungdom skiftet skole adskillige gange bl.a. på grund af voldsomme vredesudbrud. Den unge mand går nu på en teknisk skole i Rødovre Kommune. Han er spændt på, hvordan forløbet bliver og om han kan gennemføre sin uddannelse uden at skulle skifte skole. En dag på værkstedet bliver han pludselig meget vred på sin lærer. Han føler sig provokeret og har lyst til at udøve vold mod ham. Han tager sin knallerthjelm op fra gulvet for at kaste den mod ham. Da han står med hjelmen i hånden mærker han en bestemt følelse i sine hænder. Han fokuserer på følelsen i hænderne og ved, at den følelse opstår, når han er vred og når han har lyst til fysisk at reagere på vreden. Han tænker på, hvilke konsekvenser det før har haft for ham, når han reagerer voldeligt, og smider hjelmen på gulvet og forlader værkstedet. Da han tager i skole næste dag er alt ved det gamle. Han fortæller efterfølgende de professionelle på Diamantforløbet, at han har lært at lokalisere sin vrede og forstå den og dermed handle anderledes på den. Han har nu troen på, at han kan fuldføre sin uddannelse, fordi han har lært at tackle og forstå vreden på nye måder, og derfor kan undgå at spænde ben for sig selv. Diamantforløbet, 25

26 Implementering: Fokuspunkter Umiddelbart efter uddannelsens afslutning er man klædt på til at igangsætte Diamantforløbet i egen kontekst dvs. implementere de redskaber, som indgår i forløbet. Der udleveres en manual og en materialekasse, som beskriver forløbets teoretiske fundament, moduler, øvelser og målsætninger. Materialekassen indeholder blandt andet billedkort, bolde og virtuelle redskaber til smartphones. Uddannelsen giver adgang til en fælles dropbox, hvor alt nødvendigt materiale forefindes. Diamantforløbet, 26

27 Hvad indeholder uddannelsen? 1 2 Uddannelsen tager 18 timer fordelt over 4 undervisningsdage og er grundigt teoretisk og empirisk funderet. Uddannelsesforløbet er baseret på erfaringer med at omsætte begreber og teorier til konkrete, enkle og anvendelige praksisser i arbejdet med unges vredeshåndtering. 3 På kurset udvikles og trænes deltagernes færdigheder til på den ene side at kunne varetage Diamantforløbet og på den anden side generelt at kunne omsætte en teoretisk forståelse af vrede til konkret brug i det daglige. 4 5 Uddannelsesforløbet har et praktisk, personligt og teoretisk fokus og er bygget op af en høj grad af deltagerinvolvering. Konkret undervises der som en vekselvirkning mellem teoretiske og metodiske oplæg, øvelser, fælles refleksioner i plenum, live-demonstration og livesupervision. Diamantforløbet, 27

28 Hvad koster uddannelsen? Der tilbydes uddannelser til professionelle i Diamantforløbet (for lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere mv.). Uddannelserne [til professionelle kommende kursusledere] koster kr. pr. person inkl. materialer, licenser mv. Uddannelsesforløb kan også købes til større grupper fx i kommuner. Læs mere på diamantforlobet.dk Diamantforløbet, 28

29 Dialogspørgsmål Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant). Hvilke tanker sætter gennemgangen af Diamantforløbet i gang hos os? Er Diamantforløbet en metode, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med udsatte unge? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte Diamantforløbet, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? Diamantforløbet, 29

30 Øvelse - videre med Diamantforløbet 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. Diamantforløbet, 30

31 STROF

32 Hvad er STROF? STROF-modellen er udviklet af den svenske børnelæge Lars H. Gustafsson, Barn i krig. Röster og fakta, og er en tilgang til børn af traumatiserede forældre. Kommuner, skoler og daginstitutioner har ofte lidt eller ingen erfaring med at modtage flygtningebørn, hvilket gør, at der er en generel berøringsangst for det børnene har oplevet. STROF arbejder med problemstillingen om, at der ofte kun er fokus på den praktiske hjælp, og mindre fokus på den psykosociale hjælp. Dette gør, at indsatsen overfor børn af traumatiserede forældre ofte bliver lidt tilfældig. STROF tager afsæt i, at institutionernes manglende viden og erfaring, ofte fører til misforståelser, og til at der ikke handles, før der er opstået massive problemer. STROF, 32

33 S - STRUKTUR STROF-modellen STROF-modellen bruges som et pædagogisk redskab til at skabe strukturerede rammer, der kan give børnene en hverdag, hvor de kan føle sig trygge. STROF er en forkortelse, og hvert bogstav repræsenterer enkle huskeregler. T R O F - TALE & TID - RITUALER - ORGANISATION - FORÆLDRESAMARBEJDE STROF, 33

34 Målgruppe Børn i mistrivsel på grund af traume i nervesystemet. I den traumatiserede hjerne er frontal cortex (den del af hjernen, som hjælper os med at vurdere, hvorvidt en situation er farlig) sat ud af spil. Følelserne har derfor magten, hvilket gør, at børnene: 1. Afreagerer på andre med voldsomme følelser 2. Lider i stilhed under de voldsomme følelser 3. Lukker helt af for de ubehagelige signaler fra frygten STROF, 34

35 Traumatiserede børns behov Tillidsfulde relationer Voksne der gerne vil tale og lytte Voksne der giver sig tid, er tålmodige og tydelige Voksne der kan hjælpe til at få svar på spørgsmål Få sat ord på følelser og kropsfornemmelser Forudsigelighed Følelse af kontrol STROF, 35

36 Effekter med STROF Da STROF er en række anbefalede fremgangsmåder og ikke et program med en fast manual, kan STROF ikke implementeres og udføres ensartet. Dermed kan STROF reelt set heller ikke undersøges meningsfuldt via en stringent effektevaluering. Konklusionen er baseret på samtaler med lærere og centerpersonale og på besøg på skoler. STROF, 36

37 Case: Integrationsnet Vi arbejder meget med at skabe struktur i hjemmet og i de institutioner, vi kommer i. Fx køber vi altid en kalender til at hænge i hjemmet, og vi bruger pictogrammer, der tydeliggør strukturen i forhold til, hvornår de skal op, spise, i skole, fritid, i seng mm. Vi har faste månedlige møder med forældrene, hvor vi drøfter indsatsen og laver forventningsafstemning. Vi bygger bro mellem familiens normer/værdier/ritualer og de danske. Dette gør vi via kultureducation og narrative samtaler. Desuden strukturerer/styrer vi børnenes leg/ansvar/opgaver mm., så de oplever, at der er en voksen, som tager ledelse. Vi har rigtig meget psykoeducation, hvor vi taler med familierne om, hvad det vil sige at være flygtning, have eksilproblematikker og/eller være traumatiseret. Ofte er vi i familierne hver eftermiddag i en periode, hvorefter indsatsen reduceres alt efter omfang. STROF, 37

38 Anbefalinger 1 2 En socialfaglig undersøgelse ( 50) kan afdække ressourcer og problemstillinger hos børnene og i familien fra starten. Det er nødvendigt at målrette indsatsen til hele familien og at afsætte god tid til arbejdet Brug tid på at lytte til børnene. Og lyt til de vaner, forældrene har omkring barnet, og tag dem alvorligt. Hvis der sker misforståelser eller det på anden måde er svært at forstå hinanden, brug da en 3. person til samtalerne Brug en god tolk (barnet skal ikke bruges som tolk) 6 Et godt og koordineret samarbejde mellem dem, der arbejder med familien, er en nødvendighed for at opnå succes. STROF, 38

39 Hvad koster det? Prisen på Integrationsnets arbejde afhænger af opgavens art, tid og problemstilling. Integrationsnet kan hyres til at oplære fagpersonale i STROF, eller til indsatser direkte for familier. Inden for den treårige integrationsperiode får kommunerne fuld refusion for Integrationsnets ydelser. Integrationsnet afholder jævnligt netværksmøder om integrationsindsatsen for landets kommuner. Læs mere på STROF, 39

40 Dialogspørgsmål Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant)? Hvilke tanker sætter gennemgangen af STROF i gang hos os? Er STROF en tilgang, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med børn af traumatiserede forældre? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte STROF, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? STROF, 40

41 Øvelse hvis vi vil videre med STROF 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere fremgangsmåderne. (Er der fx andre vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. STROF, 41

42 Links til yderligere info Terje Ogden: r%20kan%20styrke%20b%c3%b8rn%20og%20unges%20selvkontrol_januar2013.pdf Vitaliseringsmodellen: ART: Diamantforløbet: STROF: 7C9FF9C01457/0/livsvilkaar_for_boern_med_familie_paa_danske_asylcentre.pdf Adgang til oplægsholdernes egne powerpoint-slides findes via Conference Manager fra workshoptilmeldingen Links, 42

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Jette Thulin jette.thulin@gmail.com De fleste børn som vokser op i hjem med traumer, vokser op med Uforudsigelighed Reaktioner hos børn

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Jette Thulin jette.thulin@gmail.com De fleste børn som vokser op i hjem med traumer, vokser op med Uforudsigelighed kognitivt moralsk

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Arbejdet i folkeskolen med flygtningebørn og børn af flygtninge

Arbejdet i folkeskolen med flygtningebørn og børn af flygtninge Arbejdet i folkeskolen med flygtningebørn og børn af flygtninge Jette Thulin jette.thulin@gmail.com Hvad gør det ved forældrene? Flashbacks Søvnbesvær & mareridt Stressreaktioner Støjoverfølsomhed Hukommelses-

Læs mere

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Programserie Forældreprogram Institutions- og Skoleprogram Børneprogram 0 1 år 1-6 år 7 12 år Formålet med

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Rene D. C. Juhler Coach, Konfliktmægler og Supervisor. Rene D. C. Juhler. Coach, Konfliktmægler og Supervisor

Rene D. C. Juhler Coach, Konfliktmægler og Supervisor. Rene D. C. Juhler. Coach, Konfliktmægler og Supervisor Slide 1 Den genoprettende praksis i kontakten med de unge Relationen som det bærende element Slide 2 Uddannelse: - Coach og Gruppefacilitator igennem 4 år på ID-Academy. - Konfliktmægler på Center for

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske os? Vores udfordring: 65% udfyldte spørgeskema(248

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på:

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: a3-plakater_layout 1 06/12/11 09.15 Side 1 Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: l at fællesskaber i skoler og daginstitutioner sætter betingelserne for børns handlemuligheder og trivsel ikke

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene

Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene Ross W. Greene, ph.d., er tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School som klinisk lektor og grundlægger af Institut for Samarbejdsbaseret

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere