Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer"

Transkript

1 Sådan kan materialet bruges: Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Herre i eget liv unges kompetencer ( ) til relevante ledere og kolleger. De første sider beskriver kort de to professorers oplæg i plenum. Dernæst gennemgås de tre indsatser ART, Diamantforløbet og STROF. Ved hver metode er der afslutningsvist dialogspørgsmål og en øvelse, såfremt kommunen vil arbejde videre med metoden. Materialet kan vises som powerpoint ved et møde, eller materialet (eller dele heraf) kan printes. Det anbefales, at mødedeltagerne ligeledes får lavet en kopi af det grafiske referat, som kan supplere dette materiale. God arbejdslyst! INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt... 1 Professor Terje Ogden... 2 Professor Jan Tønnesvang... 5 ART.. 8 Diamantforløbet. 19 STROF.. 31 Links. 42

2 Sådan styrkes børn og unges individuelle kompetencer Ved professor Terje Ogden Forskning har bl.a. vist, at psykosociale interventioner i form af rådgivning og færdighedstræning er mere virkningsfulde end kontrol og tvang. I det kriminalitetsforebyggende arbejde med børn og unge kan deres kompetencer med fordel udvikles og styrkes inden for tre områder: Selvregulering (impulskontrol, viljestyrke og at kunne modstå fristelser) Forskning viser at selvdisciplin er vigtigere end IQ Udøvende funktioner (styrkelse af arbejdshukommelse fx evne til at holde på og bearbejde information, impulskontrol og fleksibilitet fx evne til at skifte gear og tilpasse sig) Fx ART og adfærdskontrakter for klasser/grupper Social kompetence (evne til at integrere tænkning, følelser og adfærd for at begå sig socialt. Færdigheder som barnet bl.a. benytter for at nå sine sociale mål fx at etablere et venskab) Træning af sociale færdigheder er med i alle virkningsfulde forebyggelsesprogrammer fx MST Terje Ogden, 2

3 Om sociale færdigheder Børn og unge med antisocial adfærd har problemer med at bearbejde information. Det viser sig fx som: Kodningsproblemer: Kan ikke genkende og afkode signaler og følelser Fortolkningsproblemer i sociale situationer og handlinger Tillægger fjendtlige intentioner i situationer med tvetydige signaler eller provokationer Skadelige mål: Sætter sig mål som er potentielt skadelige for sociale relationer, mangler problemløsningsfærdigheder og impulskontrol Sociale færdigheder, der skal opøves, er fx: Interpersonelle færdigheder (fx evne til at etablere og vedligeholde venskab) Personlige færdigheder (fx samarbejdsfærdigheder, empati og selvkontrol) Gruppefærdigheder (kunne bidrage til gruppens produktivitet og miljø) Problemløsningsfærdigheder (kunne forebygge og løse sociale problemer og konflikter) Alderstilpassede færdigheder (kunne kommunikere og omgås både jævnaldrende og voksne) Aggressive reaktioner: Har færre reaktionsalternativer og vurderer aggressiv gengældelse som berettiget Pro-aggressive holdninger: Evaluerer aggressive reaktioner positivt og som et middel til at opnå ønskede resultater Terje Ogden, 3

4 Hvad virker? Følgende metoder/indsatser ser ud til at virke overfor børn og unge i alderen 7-17 år, som bl.a. har problemer med selvkontrol og ADHD. Forældretræning har en dokumenteret positiv virkning i forhold til lav selvkontrol hos børn op til 12-års alderen (fx DUÅ). Træning i vredes- og aggressionshåndtering har vist positive effekter i bl.a. Norge (ART). Social færdighedstræning viser lovende resultater i nogle former og overfor nogle grupper, men der er endnu ikke påvist positive effekter af denne type indsats i Skandinavien. Kognitiv adfærdsterapi viser lovende resultater særligt ift. børn, som er kendetegnet ved at udvise aggressiv adfærd kombineret med andre adfærdsforstyrrelser. Terje Ogden, 4

5 Vitaliseringsmodellen Ved professor Jan Tønnesvang Modellen handler om menneskets psykologiske grundbehov og de relationer og miljøer, der giver psykologisk ilt til disse. Psykologisk ilt er et begreb, der dækker over de dimensioner i vores forhold til andet og andre, som understøtter og vitaliserer vores livsengagement, selvsammenhæng og trivsel. Det karakteristiske for disse psykologiske behov er, at de udspringer af vores grundlæggende eksistensvilkår, og at de driver os til at realisere vores tilværelse. Når man konkret anvender modellen i sit arbejde med børn og unge skaber den en ramme for mødet, som lægger op til en struktureret dialog om, hvordan forskellige parter bidrager til at vitalisere barnet eller den unges grundmotivation. Jan Tønnesvang, 5

6 Vitaliseringsmodellen og de fire vitaliseringsrelationer Jan Tønnesvang, 6

7 Vitaliseringsmodellen Vitaliseringsmodellen kan bruges i tre forskellige sammenhænge: Jan Tønnesvang, 7

8 ART

9 Hvad er ART? Aggression Replacement Training (ART) er et program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd samt skabe en højere grad af empati og bedre selvværd blandt børn og unge. ART har sit udgangspunkt i læringspsykologien, hvor aggressiv adfærd primært ses som en tillært adfærd. Programmet retter sig mod børn og unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer. Dette udgangspunkt kobles i ART med indsigter fra blandt andet social læringsteori og kognitiv adfærdsanalyse ART, 9

10 ART er et internationalt udviklet og anvendt, manualbaseret program. Der findes flere varianter af ART til børn og unge i alderen 4-20 år, der har eller er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer. Målgruppe ART bruges ofte til udadreagerende børn og unge, der udviser aggressiv eller antisocialadfærd og for eksempel har begået kriminalitet. ART-forløb kan anvendes både til børn og unge, der bor hjemme eller på åbne eller lukkede ungdomsinstitutioner. I Norge bruges ART også i børnenes indskoling. Med to timers undervisning pr. uge opnår børnene færdigheder i at behandle hinanden ordentligt. ART, 10

11 Effekter med ART ART, 11

12 Hvad indeholder et ART forløb? Et ART-forløb består af 30 timers gruppetræning fordelt på 10 uger, hvor ARTtrænerne træner deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, og deres evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. Forløbene foregår i grupper af 4-6 deltagere og ledes af to certificerede trænere. Trænerne har typisk en uddannelse som lærer, skolepsykolog, socialrådgiver eller lign. Indsatsen i ART er opdelt i tre dele: En adfærdskomponent (handling), en affektiv komponent (følelser) og en kognitiv komponent (tanker), som hver trænes én time om ugen i 10 uger. ART, 12

13 Case: Hedebocentrets erfaringer For tre år siden gik en vred dreng ind ad døren i Hedebocentret i Herning. En dreng, hvis liv var fyldt med svigt, vold og angst. Tre år senere er han blevet en glad og imødekommende ung fyr, som har overskud til at hjælpe andre unge på trods af, at han har en ADHD diagnose. Et forløb med ART gjorde forskellen. På Hedebocentret bliver du mødt af et personale, som vil dig. De ser muligheder i dig. Vi øver sociale færdigheder og får værktøjer til at håndtere vores vrede. Samtidig arbejder vi med forskellige moralske dilemmaer, som skal få os til at tænke over konsekvenserne af det, vi gør. Ved hjælp af pep-talk og ros bygger ART-trænerne langsomt vores selvtillid op og lærer os at tænke positivt i stedet for negativt, fortæller Jonas. ART, 13

14 Implementering: Fokuspunkter Undersøg andres erfaringer Undersøg om det passer i jeres kontekst Få ledelse og nøglemedarbejdere med Find projektholder/ildsjæle Uddan 2-4 trænere i første omgang. Overvej trænersammensætning, evt. rollemodeller Vær forberedt på modstand Begynd ikke et forløb op til ferien ART, 14

15 Hvad indeholder uddannelsen? Der udbydes uddannelse til ART-træner af flere forskellige institutioner i Danmark, bl.a. Hedebocentret i Herning og A.R.T. Center Danmark. Uddannelsen strækker sig typisk over 8 kursusdage. Uddannelsen består af en gennemgang af grundlaget for og træning i de 3 hovedelementer i ART: Sociale færdigheder, vredeshåndtering og moralsk ræsonnering. Uddannelse gennemgår desuden kort den teoretiske baggrund for ART og formidler viden om bl.a. implementering/igangsætning og generalisering. ART-trænere uddannes i tilrettelæggelse og afholdelse af seancer med børne/ungegrupper med adfærdsvanskeligheder. 4 Kurset er målrettet heldagsskole-, specialundervisnings - og ungdomsskole området, socialforvaltninger, ungdomspsykiatriske tilbud, opholdssteder og kriminalforsorgen. 5 Målgruppen er pædagoger, lærere, socialrådgivere, støtte/kontaktpersoner, psykologer og andre der arbejder med børn og unge med adfærdsvanskeligheder. ART, 15

16 Hvad koster uddannelsen? Der tilbydes uddannelser til pædagoger, lærere, socialrådgivere, støtte/ kontaktpersoner, psykologer og andre, der arbejder med børn og unge med adfærdsvanskeligheder. Der er flere udbydere i Danmark. Prisen for et 8 dages kursus [til professionelle kommende ART-trænere] koster kr. ved Hedebocentret, Herning og kr. hos A.R.T. Center Danmark. Læs mere på og ART, 16

17 Dialogspørgsmål om ART Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant). Hvilke tanker sætter gennemgangen af ART i gang hos os? Er ART en metode, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med udsatte unge? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte ART, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? ART, 17

18 Øvelse - hvis vi vil gå videre med ART 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre, vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. ART, 18

19 Diamantforløbet

20 Hvad er Diamantforløbet? Diamantforløbet er et dansk udviklet undervisningsforløb i vredeshåndtering for unge mellem 15 og 25 år. I Diamantforløbet arbejdes der med reguleringen af den vrede, der volder problemer, og der arbejdes med at forstå og håndtere vrede. Udgangspunktet er, at vrede er en almen følelse og en forståelig og meningsfuld reaktion, set i lyset af den unges situation, historik og relationer. Samtidig kan vreden tage magten og have utilsigtede konsekvenser for den unge selv og for omgivelserne. De forståelses- og håndteringsmuligheder, der tilbydes i forløbet, giver mulighed for nye og mere hensigtsmæssige perspektiver for den unge selv og andre. Diamantforløbet, 20

21 Menneske- og vredessyn Diamantforløbet arbejder ud fra følgende menneske- og vredessyn: Menneskelig udvikling er en social proces. Hjernen udvikler sig ved måden den bruges på i samspillet med andre mennesker og forskellige betingelser. Der sker en kontinuerlig gensidig afstemning med og ift. de forventninger, krav og responser, vi møder. Vrede er en naturlig del af det menneskelige følelsesmæssige repertoire. Vrede er en strategi/handlemåde, som den unge har tillært sig som et muligt svar på nogle af de livsbetingelser, der har præget den unges liv. Vrede forstås som meningsfuld i begge henseender, men samtidig som mulig at dulme og erstatte (delvist) med mere hensigtsmæssige udtryksformer. Diamantforløbet, 21

22 Målgruppe Diamantforløbet for unge henvender sig til årige, der oplever udfordringer med deres vrede og gerne vil blive bedre til at håndtere den. Forløbet henvender sig til unge uanset forudsætninger, diagnoser og særlige behov. Forløbet egner sig bedst til unge, der ikke er meget behandlingskrævende. Således ikke til fx stærkt krigstraumatiserede unge, eller børn og unge med omfattende kognitive vanskeligheder Forløbet kan anvendes og bringes meningsfuldt i spil ift. alle mennesker, således er alle børn/unge velkomne, uagtet eventuelle diagnoser, faglige vanskeligheder, baggrund, tidligere kriminelle forhold, misbrug mv. Diamantforløbet, 22

23 Effekter af diamantforløbet Diamantforløbet er relativt nyt, og der er derfor ikke foretaget nogen effektevalueringer af høj kvalitet på nuværende tidspunkt. En aktuel status er, at: Diamantforløbet, 23

24 Hvad indeholder et Diamantforløb? Diamantforløbet er et fællesskab, der arbejder med kursisternes uanede muligheder i en social proces. Forløbet er det første skridt mod at give vrede unge flere handlemuligheder og støtte dem i at kunne forebygge utilsigtede konsekvenser. Forløbet foregår i grupper af max 8 børn og unge. Inden det første møde med gruppen, har barnet/den unge en 1,5 times samtale med en professionel om vrede, personlige fortællinger og forventninger til forløbet. Forløbet giver dem erfaring med selv at kunne skabe forandringer, og handle på forhold hos dem selv, som de finder bekymrende. Forløbet lægger stor vægt på at arbejde med kropslige og sanseorienterede øvelser, der inviterer til at udtrykke sig om følelser. Gennem øvelser kobles følelsesmæssigt lagrede erfaringer til neocortex, får erfaringerne placeret i tid og sted og får dem koblet til rationelle forståelser. På den måde kan vredessituationer håndteres på nye måder. Endelig arbejder forløbet med strategier, der virker, når låget er røget af og man ikke kan 5 få kontakt. Diamantforløbet, 24

25 Case: Rødovre Kommune En ung mand på 18 år har fulgt Diamantforløbet, og har herigennem lært at tackle og forstå sin vrede. Han har gennem sin barn- og ungdom skiftet skole adskillige gange bl.a. på grund af voldsomme vredesudbrud. Den unge mand går nu på en teknisk skole i Rødovre Kommune. Han er spændt på, hvordan forløbet bliver og om han kan gennemføre sin uddannelse uden at skulle skifte skole. En dag på værkstedet bliver han pludselig meget vred på sin lærer. Han føler sig provokeret og har lyst til at udøve vold mod ham. Han tager sin knallerthjelm op fra gulvet for at kaste den mod ham. Da han står med hjelmen i hånden mærker han en bestemt følelse i sine hænder. Han fokuserer på følelsen i hænderne og ved, at den følelse opstår, når han er vred og når han har lyst til fysisk at reagere på vreden. Han tænker på, hvilke konsekvenser det før har haft for ham, når han reagerer voldeligt, og smider hjelmen på gulvet og forlader værkstedet. Da han tager i skole næste dag er alt ved det gamle. Han fortæller efterfølgende de professionelle på Diamantforløbet, at han har lært at lokalisere sin vrede og forstå den og dermed handle anderledes på den. Han har nu troen på, at han kan fuldføre sin uddannelse, fordi han har lært at tackle og forstå vreden på nye måder, og derfor kan undgå at spænde ben for sig selv. Diamantforløbet, 25

26 Implementering: Fokuspunkter Umiddelbart efter uddannelsens afslutning er man klædt på til at igangsætte Diamantforløbet i egen kontekst dvs. implementere de redskaber, som indgår i forløbet. Der udleveres en manual og en materialekasse, som beskriver forløbets teoretiske fundament, moduler, øvelser og målsætninger. Materialekassen indeholder blandt andet billedkort, bolde og virtuelle redskaber til smartphones. Uddannelsen giver adgang til en fælles dropbox, hvor alt nødvendigt materiale forefindes. Diamantforløbet, 26

27 Hvad indeholder uddannelsen? 1 2 Uddannelsen tager 18 timer fordelt over 4 undervisningsdage og er grundigt teoretisk og empirisk funderet. Uddannelsesforløbet er baseret på erfaringer med at omsætte begreber og teorier til konkrete, enkle og anvendelige praksisser i arbejdet med unges vredeshåndtering. 3 På kurset udvikles og trænes deltagernes færdigheder til på den ene side at kunne varetage Diamantforløbet og på den anden side generelt at kunne omsætte en teoretisk forståelse af vrede til konkret brug i det daglige. 4 5 Uddannelsesforløbet har et praktisk, personligt og teoretisk fokus og er bygget op af en høj grad af deltagerinvolvering. Konkret undervises der som en vekselvirkning mellem teoretiske og metodiske oplæg, øvelser, fælles refleksioner i plenum, live-demonstration og livesupervision. Diamantforløbet, 27

28 Hvad koster uddannelsen? Der tilbydes uddannelser til professionelle i Diamantforløbet (for lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere mv.). Uddannelserne [til professionelle kommende kursusledere] koster kr. pr. person inkl. materialer, licenser mv. Uddannelsesforløb kan også købes til større grupper fx i kommuner. Læs mere på diamantforlobet.dk Diamantforløbet, 28

29 Dialogspørgsmål Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant). Hvilke tanker sætter gennemgangen af Diamantforløbet i gang hos os? Er Diamantforløbet en metode, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med udsatte unge? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte Diamantforløbet, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? Diamantforløbet, 29

30 Øvelse - videre med Diamantforløbet 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. Diamantforløbet, 30

31 STROF

32 Hvad er STROF? STROF-modellen er udviklet af den svenske børnelæge Lars H. Gustafsson, Barn i krig. Röster og fakta, og er en tilgang til børn af traumatiserede forældre. Kommuner, skoler og daginstitutioner har ofte lidt eller ingen erfaring med at modtage flygtningebørn, hvilket gør, at der er en generel berøringsangst for det børnene har oplevet. STROF arbejder med problemstillingen om, at der ofte kun er fokus på den praktiske hjælp, og mindre fokus på den psykosociale hjælp. Dette gør, at indsatsen overfor børn af traumatiserede forældre ofte bliver lidt tilfældig. STROF tager afsæt i, at institutionernes manglende viden og erfaring, ofte fører til misforståelser, og til at der ikke handles, før der er opstået massive problemer. STROF, 32

33 S - STRUKTUR STROF-modellen STROF-modellen bruges som et pædagogisk redskab til at skabe strukturerede rammer, der kan give børnene en hverdag, hvor de kan føle sig trygge. STROF er en forkortelse, og hvert bogstav repræsenterer enkle huskeregler. T R O F - TALE & TID - RITUALER - ORGANISATION - FORÆLDRESAMARBEJDE STROF, 33

34 Målgruppe Børn i mistrivsel på grund af traume i nervesystemet. I den traumatiserede hjerne er frontal cortex (den del af hjernen, som hjælper os med at vurdere, hvorvidt en situation er farlig) sat ud af spil. Følelserne har derfor magten, hvilket gør, at børnene: 1. Afreagerer på andre med voldsomme følelser 2. Lider i stilhed under de voldsomme følelser 3. Lukker helt af for de ubehagelige signaler fra frygten STROF, 34

35 Traumatiserede børns behov Tillidsfulde relationer Voksne der gerne vil tale og lytte Voksne der giver sig tid, er tålmodige og tydelige Voksne der kan hjælpe til at få svar på spørgsmål Få sat ord på følelser og kropsfornemmelser Forudsigelighed Følelse af kontrol STROF, 35

36 Effekter med STROF Da STROF er en række anbefalede fremgangsmåder og ikke et program med en fast manual, kan STROF ikke implementeres og udføres ensartet. Dermed kan STROF reelt set heller ikke undersøges meningsfuldt via en stringent effektevaluering. Konklusionen er baseret på samtaler med lærere og centerpersonale og på besøg på skoler. STROF, 36

37 Case: Integrationsnet Vi arbejder meget med at skabe struktur i hjemmet og i de institutioner, vi kommer i. Fx køber vi altid en kalender til at hænge i hjemmet, og vi bruger pictogrammer, der tydeliggør strukturen i forhold til, hvornår de skal op, spise, i skole, fritid, i seng mm. Vi har faste månedlige møder med forældrene, hvor vi drøfter indsatsen og laver forventningsafstemning. Vi bygger bro mellem familiens normer/værdier/ritualer og de danske. Dette gør vi via kultureducation og narrative samtaler. Desuden strukturerer/styrer vi børnenes leg/ansvar/opgaver mm., så de oplever, at der er en voksen, som tager ledelse. Vi har rigtig meget psykoeducation, hvor vi taler med familierne om, hvad det vil sige at være flygtning, have eksilproblematikker og/eller være traumatiseret. Ofte er vi i familierne hver eftermiddag i en periode, hvorefter indsatsen reduceres alt efter omfang. STROF, 37

38 Anbefalinger 1 2 En socialfaglig undersøgelse ( 50) kan afdække ressourcer og problemstillinger hos børnene og i familien fra starten. Det er nødvendigt at målrette indsatsen til hele familien og at afsætte god tid til arbejdet Brug tid på at lytte til børnene. Og lyt til de vaner, forældrene har omkring barnet, og tag dem alvorligt. Hvis der sker misforståelser eller det på anden måde er svært at forstå hinanden, brug da en 3. person til samtalerne Brug en god tolk (barnet skal ikke bruges som tolk) 6 Et godt og koordineret samarbejde mellem dem, der arbejder med familien, er en nødvendighed for at opnå succes. STROF, 38

39 Hvad koster det? Prisen på Integrationsnets arbejde afhænger af opgavens art, tid og problemstilling. Integrationsnet kan hyres til at oplære fagpersonale i STROF, eller til indsatser direkte for familier. Inden for den treårige integrationsperiode får kommunerne fuld refusion for Integrationsnets ydelser. Integrationsnet afholder jævnligt netværksmøder om integrationsindsatsen for landets kommuner. Læs mere på STROF, 39

40 Dialogspørgsmål Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant)? Hvilke tanker sætter gennemgangen af STROF i gang hos os? Er STROF en tilgang, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med børn af traumatiserede forældre? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte STROF, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? STROF, 40

41 Øvelse hvis vi vil videre med STROF 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere fremgangsmåderne. (Er der fx andre vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. STROF, 41

42 Links til yderligere info Terje Ogden: r%20kan%20styrke%20b%c3%b8rn%20og%20unges%20selvkontrol_januar2013.pdf Vitaliseringsmodellen: ART: Diamantforløbet: STROF: 7C9FF9C01457/0/livsvilkaar_for_boern_med_familie_paa_danske_asylcentre.pdf Adgang til oplægsholdernes egne powerpoint-slides findes via Conference Manager fra workshoptilmeldingen Links, 42

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere

R Ø D O V R E K O M M U N E

R Ø D O V R E K O M M U N E R Ø D O V R E K O M M U N E folkeskolen.dk marts 2013 6. marts 2013 Evaluering af Diamantforløbet, foråret 2012 Baggrund I efteråret 2011 henvendte en af vores nye elever i 8. klasse sig til sin lærer.

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø Etablering og metode i særforanstaltning Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø I denne pjece findes en kort beskrivelse af Himmelevmodellen, som den praktiseres i vores særforanstaltningsprojekter.

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Socialstyrelsen Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

... ... 5 FORÆLDRE I FLYGTNINGEFAMILIER ET FORSKNINGSPERSPEKTIV

... ... 5 FORÆLDRE I FLYGTNINGEFAMILIER ET FORSKNINGSPERSPEKTIV KONFERENCERAPPORT FAMILIELIV I EKSIL OM EN STYRKET INDSATS FOR UDSATTE OG TRAUMERAMTE FLYGTNINGEFAMILIER 21. NOVEMBER 2012 KL. 10.00-16.00, EIGTVEDS PAKHUS Dagens program Konferencen FAMILIELIV I EKSIL

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere