Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik Præsentation af intensiv klinik... 3 Personalesammensætning... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik 4131... 3 Præsentation af intensiv klinik... 3 Personalesammensætning... 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik Præsentation af intensiv klinik... 3 Patienter på intensiv klinik... 3 Fysisk indretning... 4 Organisation og ledelse... 4 Uddannelse... 4 Personalesammensætning... 4 Plejepersonale... 4 Lægepersonale... 4 Andet personale... 5 Praktiske oplysninger... 5 Klinikkens adresse og telefonnummer... 5 Arbejdsmiljøgruppe... 5 Tillidsrepræsentanter... 5 Lokalt samarbejdsudvalg (MED udvalg)... 5 Intern kommunikation... 6 Medarbejdersamtaler... 6 Vagttilrettelæggelse... 6 Ferie... 6 Graviditet... 6 Sygdom... 6 Adresseændring... 6 Diverse... 7 Afdeling 4131`s værdier... 8 Sygeplejen på intensiv klinik Plejeform og planlægning af sygeplejen til den enkelte patient Samarbejde med pårørende Dokumentation Udvikling i sygeplejen Nyansat på intensiv klinik Introduktions- og oplæringsperiode Samtaler Klinisk og teoretisk undervisning Forventninger til den nyansatte Introduktionsperiode (0-2 uger) Oplæringsperiode (0 8 uger) Bilagsfortegnelse Checkliste introduktion og oplæring Undervisning i introduktionsperioden: Undervisning i specialepatienter... 23

3 Velkommen til intensiv klinik 4131 Vi vil med denne mappe gerne byde dig velkommen som sygeplejerske på intensiv klinik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I mappen vil du finde orientering om klinikken samt vores oplærings- og kompetenceudviklingsprogram. Præsentation af intensiv klinik Intensiv klinik 4131er en multidisciplinær intensiv afdeling, der organisatorisk er placeret i abdominalcenteret. Klinikken råder over 22 intensive behandlingspladser. Patienttilgangen er akut, og klinikken modtager patienter i alle aldersgrupper, såvel børn som voksne. Vi modtager patienter fra alle specialer på Rigshospitalet, og intensive patienter med specielle behandlingsbehov fra resten af landet samt Grønland og Færøerne. Fælles for patienterne der indlægges på intensiv klinik er, at de er kritisk syge, med respirations- og eller cirkulationssvigt og behov for understøttelse af et eller flere organsystemer. Målsætningen for intensiv klinik 4131 er gennem monitorering, diagnostik, terapi og pleje af kritisk syge patienter og patienter med komplicerede opvågningsforløb, at reducere mortaliteten og morbiditeten. Herunder at varetage kritisk syge patienters behov for intensiv terapi, diagnostik, monitorering og pleje indtil den kritiske fase er overstået eller videre behandling er udsigtsløs. Patienter på intensiv klinik Patienterne på intensiv klinik spænder i kompleksitet fra den postoperative patient der er i risiko for at udvikle alvorlige komplikationer eller organsvigt, til den kritisk syge patient, hvis tilstand er præget af udviklingen af organsvigt og deraf følgende funktionsustabilitet. Der er stor forskel i de enkelte patienters behov for overvågning, pleje og behandling, ligesom den enkelte patients tilstand, og deraf følgende behov forandrer sig i løbet af indlæggelsen. Behandling, diagnostik, pleje og observation foregår over alle døgnets 24 timer. Behandlingsstrategien fastlægges sædvanligvis i dagtiden ved stuegang og ved den daglige tværfaglige konference. De patienter klinikken typisk modtager er: Kirurgiske patienter med komplikationer i form af respirationssvigt, kredsløbssvigt eller svære infektioner Patienter med sepsis og behandlingskrævende organpåvirkning Patienter med pneumoni og respirationsinsufficiens Patienter med multiorgansvigt Multitraumatiserede patienter Levertransplanterede patienter Brandsårspatienter med behov for intensiv terapi Patienter med nekrotiserende fasciitis Infektionsmedicinske patienter Hæmatologiske patienter Patienter der efter større operative indgreb har behov for intensiv monitorering, behandling og pleje et til flere døgn efter operationen Børn i intensiv terapi Side 3 af 23

4 Patienter der er indlagt i intensiv klinik har alle tilknytning til et eller flere medicinske og/eller kirurgiske specialer. Behandlingen foregår i tæt samarbejde mellem intensiv klinik og specialets læger. Da intensiv klinik er patientens stamafdeling, mens de er indlagt her, har intensiv klinikken det endelige behandlingsansvar. Alle ordinationer fra specialets læger eller tilsynslæger skal godkendes af intensiv kliniks læge. Fysisk indretning Klinikken er fysisk opdelt i 4 mindre observationsenheder, 2 enheder med plads til 6 patienter og 2 enheder med plads til 5 patienter. Hver enhed har eget kontor og centralovervågning. De to enheder har enestuer og tosengsstuer, en enhed har tosengsstuer, mens den sidste enhed er en 5 sengs stue opdelt af en halv væg. Organisation og ledelse Intensiv klinik ledes af en klinikchef (overlæge) og en oversygeplejerske. Plejepersonalet er opdelt i 4 teams, der er tilknyttet hver sin observationsenhed. Den daglige ledelse af teamene varetages af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Til understøttelse af de uddannelses- og udviklingsmæssige funktioner i klinikken er der ansat en klinisk sygeplejespecialist, en klinisk vejleder med ansvar for sygeplejerskeuddannelsen og fire sygeplejersker med særligt ansvar, der hver er tilknyttet et fast team. Derudover har klinikken ansat projektsygeplejersker, der deltager i lægefaglige projekter. Uddannelse Klinikken er uddannelsessted for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje og for sygeplejerskeuddannelsen. Alle sygeplejersker der ansættes på intensiv klinik 4131 gennemgår et formaliseret introduktions- og oplæringsprogram. Der er udarbejdet et kompetenceudviklingsprogram, der beskriver kompetencer forventet hos den kompetente intensiv sygeplejerske, den kyndige intensiv sygeplejerske og ekspertsygeplejersken, samt hvordan erhvervelse af disse kompetencer understøttes. I forhold til specialuddannelsen følges den fælles uddannelsesordning for Region Hovedstaden, og der er på baggrund af denne, udarbejdet en lokal udgave af uddannelsesmappen, der også dækker de specielle kompetencer, der kræves/kan opnås i afdelingen. Personalesammensætning Plejepersonale Plejepersonalet på intensiv klinik udgøres af ca.130 sygeplejersker og 11 sygehjælpere/social- og sundhedsassistenter. For sygeplejerskerne gælder at 70% er specialuddannede intensiv sygeplejersker, en mindre gruppe har den tidligere efteruddannelse, og de resterende er i gang med, eller skal opstarte specialuddannelsen. Mere end halvdelen af sygeplejerskerne har mere end 5 års intensiv erfaring, en hel del af disse har mellem 15 og 25 års intensiv erfaring. For sygehjælperne/ssa`erne gælder at de har mange års erfaring i det intensive speciale. Lægepersonale Lægegruppen på intensiv klinik udgøres af klinikchef, 7 overlæger, 14 afdelingslæger og reservelæger, der alle er eller er under uddannelse til speciallæge i intensiv terapi/anæstesiologi. Side 4 af 23

5 I dagtiden er der, foruden overlægerne, 3-5 læger i vagt på afdelingen. I aften og nattevagten er der en afdelingslæge og en reservelæge i vagt. Lægerne har vagtværelse på klinikken og der er altid mindst en læge tilstede på afdelingen. Andet personale Der er i klinikken ansat en farmaceut og en farmakonom. Farmaceuten udarbejder, i samarbejde med klinikchefen medicin- og blandevejledninger, samt vejleder læger og sygeplejersker omkring medicinhåndtering, opblanding og indgift af medicamina mm. Derudover er der i klinikken ansat 2 sygeplejesekretærer og 2 lægesekretærer. Disse personalemedlemmer er på klinikken i dagtiden, mandag til fredag. Praktiske oplysninger Klinikkens adresse og telefonnummer Intensiv klinik 4131 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø tlf (skranken) tlf (ansvarshavende sygeplejerske) Arbejdsmiljøgruppe Arbejdslederrepræsentant: Medarbejderrepræsentanter: Tillidsrepræsentanter For sygeplejersker: For sygehjælpere/ssaèr: Afdelingssygeplejerske Berit Gamborg Sygeplejerske Ian Olsen Sygeplejerske Bente Åkerlund Sygehjælper Lone Hellstrøm Sygeplejerske Diana Jensen Sygeplejerske Anne Mette Nielsen Sygehjælper Ane Grethe Vindevoghel Lokalt samarbejdsudvalg (MED udvalg) Lægelige ledelse: Klinikchef Jan Bonde Overlæge Jakob Steen Andersen Sygeplejefaglige ledelse: Oversygeplejerske Sidsel Jessen Afdelingssygeplejerske Berit Gamborg Medarbejderrepræsentanter: Sygeplejerske Diana Jensen Sygeplejerske XXXXX Sygehjælper Ane Grethe Vindevoghel Overlæge Inge Lise Jarnvig Sekretær Pia Dam Frederiksen Side 5 af 23

6 Intern kommunikation Der afholdes et kort informationsmøde hver torsdag morgen. Tværfaglige personalemøder, med forskellige faglige temaer, afholdes 4 gange om året. Derudover afholdes personalemøder i det enkelte team. Referater fra diverse møder kan læses i nyhedsbogen, hvor du også kan finde de seneste nyheder fra klinikken, Rigshospitalet og Region Hovedstaden. Information og nyheder fra Rigshospitalet og Region Hovedstaden er desuden tilgængelige på Rigshospitalets Intranet. Medarbejdersamtaler Der afholdes medarbejdersamtale 1 gang årligt. Medarbejdersamtalen afholdes for plejepersonalets vedkommende af afdelingssygeplejersken. Vagttilrettelæggelse Da patienternes plejebehov ikke ændret sig ret meget over døgnet, er personalebemandingen stort set ens dag, aften og nat. Det betyder 8 10 aften/nattevagter på en 4 ugers plan. Der skal præsteres 2 arbejdsweekender på 4 uger. For erfarne intensive sygeplejersker kan disse afvikles som tre 12-timers vagter hver 3. weekend. Arbejdsplanerne lægges for 4 uger af gangen, ud fra medarbejdernes ønskeplan. Afdelingen er indstillet på fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og vigtige fridagsønsker vil, såfremt det overhovedet er muligt, blive opfyldt. Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Ferie Som hovedregel skal der afholdes 3 ugers ferie i perioden 1. maj 30. september. Den resterende ferie placeres efter ønske, dog må der som hovedregel kun gemmes 1 uge til afholdelse efter 1. februar. Sommerferie skal være ønsket senest 1. februar. Efterårsferie skal være ønsket senest 31. juli Vinterferie skal være ønsket senest 15. november. I forbindelse med barselsorlov skal ferie som hovedregel være afviklet, inden orloven. Graviditet Nogle af patienterne på klinikken er i behandling med cytostatika eller er inficeret med virus der kan give fosterskader. Hvis du bliver gravid bør du så tidligt som muligt meddele afdelingen dette, så de nødvendige forholdsregler kan tages. Graviditet meddelelses desuden skriftligt til personaleafdelingen på speciel blanket senest 3 måneder inden forventet fødsel. Sygdom Sygdom meddeles hurtigst muligt til klinikken på telefonnummer Raskmelding skal ske senest kl. 12 dagen før første arbejdsdag. Adresseændring Adresseændring skal meddeles til afdelingen og til personalefunktionen i Abdominalcenteret. Side 6 af 23

7 Diverse Nøgle til medicinrum og taskeskab udleveres første dag i afdelingen. Der udleveres 8 uniformer (kjole/ buksedragt). Uniformerne leveres på afdelingen fra vaskeriet. Uniformen bruges én dag og må ikke bæres udenfor hospitalsområdet. Der er ekstra låneuniformer og termojakker på klinikken. Frokost- og kaffepauser afholdes på skift i klinikkens personalerum, hvor der er køleskab til opbevaring af madpakke. Du kan købe mad i personalekantinen, eller ved kantinevognen. Klinikken har en kaffeautomat, hvor der kan trækkes varme drikke. Side 7 af 23

8 Afdeling 4131`s værdier Klinikkens værdier: faglighed, tillid, respekt, tolerance, rummelighed, engagement og åbenhed skal være gennemgående i hele patientforløbet og i vores interne og eksterne samarbejde om at skabe et sammenhængende og højt fagligt kvalificeret patientforløb. Hvordan værdierne reelt kommer til udtryk, kan variere i forskellige dele af patientforløbet, fra modtagelse til udskrivelse fra klinikken. Tolerance Faglighed Tillid Respekt Rummelighed Engagement Åbenhed Modtagelse Akutte fase Stationære fase Udskrivelse Faglighed: Høj faglig standard hvor afdelingen til stadighed kan tilbyde den bedste behandling og pleje Fastholde fokus på fagligheden patientens skiftende problemer/ behov udgangspunkt for beslutninger og handlinger Vi skal sikre og fastholde: høj faglighed, ajourført viden og kundskab, vidensdeling godt kendskab til patienten og dennes forløb også forud for indlæggelsen på ITA og ved tilbageflytning fælles planer for pleje og behandling fastholdelse af det faglige engagement i de langvarige patientforløb Tillid: At patient og pårørende har tillid til os og er trygge ved behandling og pleje At personalet indbyrdes har tillid til hinanden og oplever tryghed i samarbejdet Vi skal sikre og fastholde: at vi udstråler sikkerhed og professionalisme i vores arbejde at patient og pårørende oplever at der er enighed og konsistens i behandling og pleje at patient og pårørende føler sig velinformerede og at vi er ærlige og åbne i vores information at det er naturligt for personalet at bede om og tilbyde hinanden hjælp til at løse faglige problemer uden at det opfattes som manglende dygtighed eller nedvurdering af faglighed Side 8 af 23

9 Respekt og tolerance At patient og pårørende møder empati, medmenneskelighed og respekt At personalet indbyrdes diskuterer forskellige synspunkter på en respektfuld måde Vi skal sikre og fastholde: at fastholde patienten som person og bevare hans/hendes integritet at tale respektfuldt om patient og pårørende at kunne se ud over egne fordomme om patient og pårørende at tage imod og rumme kritik fra patient og pårørende at samarbejdet er præget af klar kommunikation og ærlighed at vi lytter til og respektere hinandens faglige vurderinger Åbenhed og rummelighed: At der er plads til forskellighed at kunne se ud over egne fordomme og forudfattede meninger At være bevidst om fælles fastsatte rammer og regler og at kunne vurdere hvornår der kan dispenseres fra disse At der er rum for personalets forskellighed og at det er ok at sige fra i særlige situationer Vi skal sikre og fastholde: at patienter og pårørende ikke dømmes på baggrund af livsstil at pårørende på en respektfuld måde orienteres om de fælles fastsatte regler og rammer at de pårørende får plads til at være på afdelingen på deres præmisser i den udstrækning det er muligt at der tages særlige hensyn i særlige situationer at kunne diskutere hvorfor det er vanskeligt at behandle og pleje specielle patienter på en respektfuld og faglig måde Engagement At fastholde det faglige engagement gennem hele patientforløbet At fastholde personalets samlede engagement Vi skal sikre og fastholde: At fastholde engagementet og kontinuiteten hos patienten gennem et langvarigt forløb, hvor situationen til tider kan forekomme håbløs at fastholde personalets samlede engagement i afdelingens drift, faglige udvikling, tværfaglige samarbejde og sociale sammenhæng Side 9 af 23

10 Sygeplejen på intensiv klinik 4131 Patienterne på intensiv klinik modtager specialiserede og avancerede behandlinger så som respiratorbehandling, kontinuerlig behandling med kredsløbsunderstøttende medikamenter, immunosuppresiv behandling og kontinuerlig dialysebehandling. En stor del af disse behandlinger udføres eller overvåges af de intensive sygeplejersker, hvorfor der knytter sig mange komplekse og specialiserede sygeplejeopgaver til den intensive terapi. Patienternes manglende egenomsorgsevne betyder, at sygeplejerskerne samtidig skal varetage alle patientens basale plejebehov og forebygge komplikationer relateret til pleje og behandling. Sygeplejersken må således fokusere på både den grundlæggende og den komplekse sygepleje. Plejeform og planlægning af sygeplejen til den enkelte patient Plejeformen er tildelt patientpleje og fordelingen af personalet sker dagligt ud fra patienternes sygdomsgrad, plejetyngde, personalets kompetence, uddannelsesbehovet og ønsket om at skabe kontinuitet i plejen. Sygeplejen til den enkelte patient planlægges og udføres ud fra den enkelte patients behov, afdelingens mål for sygeplejen og med respekt for patientens individualitet og integritet. Plejetyngden hos den enkelte patient kan variere, og kan ændre sig i løbet af kort tid. Som oftest er der 1 sygeplejerske til hver patient, men til tider kan 1 sygeplejerske varetage plejen af 2 patienter, evt. i samarbejde med en sygehjælper/ssa`er, eller der kan være brug for en ekstra sygeplejerske hos en kritisk ustabil patient. Vi arbejder tæt sammen i den enkelte OBS og hjælper hinanden på tværs af OBS`erne når der er brug for det. Personalefordeling og justering af denne i forhold til ændrede behov over døgnet varetages af den ansvarshavende sygeplejerske. I dagvagten er dette en af afdelingssygeplejerskerne, i aften- og nattevagten varetages denne funktion af en erfaren intensiv sygeplejerske. Samarbejde med pårørende Både patient og pårørende påvirkes af den usikre og ofte livstruende situation, patienten befinder sig i. De pårørende er i klinikken på alle tider af døgnet, og samarbejdet med dem kræver indlevelsesevne, bevidsthed om egen kommunikation og forståelse for patientens og de pårørendes svære situation. Vi tilstræber et højt informationsniveau og at medinddrage de pårørende i behandlingsstrategien og plejen i den udstrækning det kan lade sig gøre. Klinikken råder over 4 små dagligstuer hvor de pårørende kan opholde sig, og i akutte situationer har mulighed for at kunne overnatte. Derudover er der et lille tekøkken til de pårørende. Dokumentation Dokumentation af patientens behov/problemer, observationer, planlagt og udført sygepleje er en forudsætning for målrettet og individuel pleje. Patienten har en samlet elektronisk journal (CIS), bestående af en lægefaglig del, en sygeplejefaglig del, et medicinmodul og et elektronisk observationsskema. Den sygeplejefaglige dokumentation systematiseres ved hjælp af overskrifterne i CIS systemet. Sygeplejedelen af patientjournalen indeholder dataindsamling om patientens formelle data, oplysninger om hvad der har ført til indlæggelse, behov og ressourcer før indlæggelse, aktuelle status samt planlagt og udført sygepleje. Derudover dokumenteres de fysiologiske parametre, udførte standardplejehandlinger, delegerede opgave og ændringer i disse, i patientens observationsskema. Den skriftlige dokumentation suppleres med mundtlig rapportering, Side 10 af 23

11 som tjener til at uddybe og reflektere over den planlagte og udførte pleje. Krav til dokumentationen er nærmere beskrevet i klinikkens standard for dokumentation. Udvikling i sygeplejen Klinikken har udpeget ressourcepersoner indenfor specialeområderne, der er ansvarlige for, at plejen til specielle patientkategorier er ajourført og bygger på nyeste og underbyggede viden. Ressourcepersonerne udarbejder og ajourfører klinikkens vejledninge/instrukser, er ansvarlige for at undervise og informere det øvrige personale om pleje af de specielle patientkategorier, samt samarbejde med stationære afsnit om udvikling af plejen til disse. Arbejdsgrupper og ressourcepersoner fremgår af oversigten i tavlerummet. Der afholdes sygeplejekonferencer, hvor aktuelle patienter og plejeproblemer diskuteres og ny viden fra forskning og udviklingsarbejde fra andre intensive afdelinger præsenteres. Derudover arbejdes der med mono- og tværfaglige fokusområder. Aktuelle fokusområder og hvem der er ansvarlige for fremdrift og fastholdelse af disse, fremgår af oversigten ved tavlerummet. Side 11 af 23

12 Nyansat på intensiv klinik 4131 Introduktions- og oplæringsperiode Alle nyansatte på intensiv klinik 4131, vil gennemgå en introduktions- og oplæringsperiode, hvor de arbejder tæt sammen med kontaktsygeplejersker og sygeplejersken med særligt ansvar i teamet. Hvor lang denne periode skal være afhænger af tidligere erfaring og uddannelse. For sygeplejersker med intensiv specialuddannelse forventes en oplæringsperiode på 6 8 uger, inden man kan arbejde helt selvstændigt. I oplæringsperioden vil vagtplanen, af hensyn til kontinuiteten i oplæringen bliver lagt, så man i videst muligt omfang følger sine kontaktpersoner. Samtaler I løbet af introduktions- og oplæringsperioden vil der blive afholdt forventningssamtale, midtvejssamtale og slutsamtale, med deltagelse af den nyansatte, kontaktsygeplejerskerne, sygeplejersken med særligt ansvar i teamet og afdelingssygeplejersken. Samtalerne bruges til at planlægge, tilrette og evaluere oplæringsforløbet. Udgangspunktet for samtalerne er den nyansattes forudsætninger, forventninger og egen vurdering af klinisk kompetence samt kontaktsygeplejerskernes vurdering af denne i forhold til klinikkens mål for oplæringsperioden jf. kompetenceudviklingsprogrammet. For sygeplejersker der har intensiv specialuddannelse følges målene i kompetenceudviklingsprogrammet svarende til trin 1. Klinisk og teoretisk undervisning Den kliniske undervisning vil primært fokusere på afdelingens specielle patientklientel, pleje- og behandlingsprocedurer, samt på at opnå fortrolighed med afdelingens monitorerings- og behandlingsudstyr, samt de kliniske IT-systemer. For at understøtte det kliniske oplæringsforløb og kompetenceudviklingen, tilbydes teoretisk og klinisk undervisning i forhold til specialepatienter, og der er udarbejdet en tjekliste (Bilag 1) med informationer, kliniske opgaver, apparatur og procedurer der skal opnås fortrolighed med i løbet af oplæringsperioden. Som nyansat er man i samarbejde med kontaktsygeplejerskerne ansvarlig for at arbejde sig igennem denne tjekliste, og få fulgt op på opgaver man ikke føler sig fortrolig med. Forventninger til den nyansatte For at få en så udbytterig introduktions- og oplæringsperiode som muligt forventer vi at man som nyansat er opsøgende og tager medansvar for eget introduktions- og oplæringsforløb. For at få et godt samarbejde med kontaktsygeplejerskerne er det vigtigt at man: giver udtryk for ønsker og behov i forhold til introduktion og oplæring bruger den viden og erfaring man har fra tidligere ansættelser udfordrer sig selv, men samtidig ikke udfører opgaver man ikke er fortrolig med, uden supervision fra erfarent personale. melder ud hvis man er usikker, eller ikke mener man får tilstrækkelig vejledning. Side 12 af 23

13 Introduktionsperiode (0-2 uger) Introduktionsprogrammet strækker sig over de første 14 dage, og er fælles for alle nyansatte. Introduktionen skal give kendskab til Rigshospitalets, Abdominalcentrets og klinikkens organisation, opbygning, funktion og fysiske rammer, samt give et indblik i patientkategorier, pleje- og behandlingsopgaver i klinikken. Introduktionen foregår dels som gennemgang af udvalgte dele af tjeklisten, undervisning og øvelser i færdighedslaboratorium samt deltagelse i patientplejen sammen med vejleder/ klinisk udviklingssygeplejerske. I introduktionsperioden skal den nyansatte endvidere deltage i Rigshospitalets brandkursus. Program for undervisning i introduktionsperioden indsat som bilag 2. Der introduceres til: afdelingens organisation og opbygning, og den nyansatte deltager i den generelle introduktion til Rigshospitalet og Abdominalcenteret generelle observationer, plejeprocedurer, overvågningsudstyr og dokumentationsredskaber anvendt i plejen af den intensive patient. kollegaer og samarbejdspartnere i klinikken. sikkerhedsorganisation, kvalitetsorganisation og PVI systemet afdelingen introduktions- og uddannelsesprogram, litteraturliste gennemgås/udleveres og der afholdes forventningssamtale. Den nyansatte deltager I: Rigshospitalets brandkursus (eller dokumenterer deltagelse i dette indenfor de sidste 3år). Beskrivelse af kompetencer der forventes erhvervet i perioden: Viden: den organisatoriske opbygning på hospitalet, i centeret og klinikken Rigshospitalets og afdelingens værdier klinikkens satsningsområder (kontrakt) Rigshospitalets personalehåndbog og klinikkens personalepolitik Abdominalcenteret og klinikkens sikkerhedsstruktur klinikkens sædvanlige samarbejdspartner klinikkens organisation og beredskabsplan telefon-, kalde- og DECT systemet klinikkens introduktions- og kompetenceudviklingsprogram Rigshospitalets intranet og PVI systemet de fysiske rammer i klinikken egen overenskomst og lokalaftaler den daglige arbejdsgang i klinikken regler for syge- og raskmelding og for afholdelse af ferie egen arbejdsplan og mødetider hvad man skal gøre i tilfælde af brand hvad man skal gøre i tilfælde af hjertestop hvem der er tillidsrepræsentant i egen faggruppe hvem der er sikkerhedsrepræsentant i egen faggruppe Side 13 af 23

14 hvordan man forholder sig ved arbejdsskader Holdning: vise interesse og engagement være bevidst om egen faglige kompetence være bevidst om ansvar for egne sygeplejehandlinger jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse 1 overholde tavshedspligten vise forståelse for samarbejde Oplæringsperiode (0 8 uger) Oplæringsperioden strækker sig over 6-8 uger for sygeplejersker med intensiv specialuddannelse. Perioden skal give en grundig indføring i afdeling 4131`s særlige patientklientel, pleje- og behandlingsprocedurer og sikre at den nyansatte kan arbejde selvstændigt, med de hyppigst forekommende patientkategorier på afdelingen. Oplæringsperioden består hovedsageligt af praktisk oplæring i patientpleje- og behandling. Den praktiske oplæring foregår bedside i samarbejdet med kontaktsygeplejerske/sygeplejerske med særligt ansvar. Princippet for oplæringen er en form for mesterlære, hvor den nyansatte i løbet af perioden bliver i stand til at varetage pleje- og uddelegerede behandlingsopgaver selvstændigt. Den nyansatte skal i samarbejdet med kontaktsygeplejersken have mulighed for at afprøve procedurer og kliniske færdigheder, samt reflektere over ligheder og forskelle i forhold til tidligere kendt praksis. Kontaktsygeplejersken er ansvarlig for at give den nyansatte mulighed til dette, og samtidig sikre det foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette indebærer at undervise, forklare og supervisere, samt sikre at den nyansatte kan begrunde de planlagte handlinger og udfører dem efter afdelingens gældende standarder og procedurer. Den nyansatte har et medansvar for oplæringen, hvilket indebærer at være opsøgende i forhold til patientplejen, at erkende manglende kliniske færdigheder og teoretisk viden og være åben for vejledning. Det skal tilstræbes at hovedparten af punkterne i tjeklisten gennemarbejdes i oplæringsperioden. Ud over bedside oplæringen tilbydes under visning i afdelingens specielle patientkategorier og behandlingsopgaver, i forhold til den nyansattes allerede erhvervede kliniske kompetencer. Der lægges i undervisningen vægt på observation og handlekompetence i forhold til de specielle pleje- og behandlingsopgaver. Undervisningsplan er vedlagt som bilag 3. I oplæringsperioden skal den nyansatte endvidere gennemføre Rigshospitalets intermediære hjertestopkursus. Der afholdes midtvejssamtale efter 3-4 uger og evalueringssamtale ved periodens slutning. I samtalerne deltager den nyansatte, kontaktsygeplejerske, sygeplejersken med særligt ansvar og afdelingssygeplejersken. Evalueringen sker op mod den forventede viden, færdigheder og kompetencer for den kompetente intensiv sygeplejerske (- se afdelingens kompetenceudviklingsprogram: Den kompetente intensivsygeplejerske : Trin 1) 1 Sundhedsministeriet: Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (LOV nr. 451 af 22/05/06), Side 14 af 23

15 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Tjekliste for introduktions- og oplæringsperioden Undervisning i introduktionsperioden Undervisning specialepatienter Side 15 af 23

16 Bilag 1 Checkliste introduktion og oplæring Generel introduktion Introduktion til Rigshospitalet Introduktion til Abdominalcenteret Introduktion til afdelingen Patientkategorier på intensiv klinik Klinikkens fysiske indretning Klinikkens organisation og ledelse Klinikkens mål og kontrakt Tillidsrepræsentant Lokale samarbejdsudvalg Personaleliste Tjenestetidsplan Ønskeplan Fordelingstavle Ugefordeling Lønsedler Ferie Sygdom- og raskmelding Graviditet Adresseforandringer Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Uddannelse og kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtaler Uddannelsesplan Kurser og ekstern undervisning Ansvar og kompetence Personale sammensætning Sygeplejerskens ansvar og kompetence Gråzoneområder Beredskab og sikkerhed Beredskabsplan Sikkerhedsorganisation Hjertestopprocedure Hjertestopkursus Brandinstruks Brandkursus Serviceafdelinger Blodbank Klinisk kemisk afdeling Røntgenafdeling Medicinsk bibliotek Personalekantine/madvogn Intern kommunikation Telefonsystem DECT-telefon Side 16 af 23

17 OPUS arbejdsplads RH- intranet Madbestilling Nyhedsbog Nyhedstavle Kursustavle Vejledninger og litteratur Akkrediteringsmappe Procedure- og instrukser VIP systemet på intranettet Afdelingens bibliotek Fjernadgang til KB Medicin Retningslinier for medicinadministration Klinisk farmaceutisk team Medicinhåndtering Medicinskema EMM (CIS) Medicinvejledninger LAF-bænk Udlån/ lån af medicin Hygiejne Hygiejniske forholdsregler på ITA 4131 Hygiejne VIP Isolationsforanstaltninger Dokumentation af pleje og behandling Observationsskema (EOS) Sygeplejejournal (CIS) Medicinske journal (CIS) Apparatur Medicoteknisk afdeling Overvågningsudstyr, anvendelse DC-støder, tjek og anvendelse Transportscop, anvendelse Infusionspumper, anvendelse Ernæringspumper, anvendelse EKG apparat, anvendelse KCI madras, anvendelse Hillrom seng O 2 transportbomber, tjek og anvendelse Patientlift, anvendelse Køle/varmesystem på patientstuerne Varmeloft, anvendelse ABL maskine, anvendelse Vaskemaskine, anvendelse Bækkenkoger, anvendelse Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Side 17 af 23

18 Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Rengøring, samling og kontrol af Servo I Rengøring, samling og kontrol af Evita V 500 Skift af slangesystem og fugter Anvendelse og skift af ekspirationsfilter Inhalation med nebuliser Anæstesiudsug Prøvetagning LABKA Indlæggelsesprøver Daglige prøver Rutinemæssig gennemdyrkning Prøvetagning fra A-kanyle og CVK, hygiejne og praktisk håndtering Bestilling, udtagelse og forsendelse af prøver til klinisk-kemisk afdeling Bestilling, udtagelse og forsendelse af prøver til Mikrobiologisk afdeling Prøver til eksterne laboratorier Teori undervisning Pleje af brandsårspatienter Pleje af levertransplanterede Pleje af multitraumatiserede patienter Pleje af patienter med Aortaaneurisme Pleje af hæmatologiske patienter PRISMA teori Side 18 af 23

19 Patientpleje Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Mål for sygeplejen Plejeform Døgnrytme Teknologi og omsorg, prioriteringer i plejen Standarder Sygeplejeprocedurer og instrukser Samarbejde med pårørende Pårørendepjece Information, ansvar og kompetence Pårørendes deltagelse i plejen Opholdsrum, overnatningsrum og køkken Overnatningsmuligheder udenfor afdelingen Ekstern støtte til pårørende, præst, socialrådgiver, psykolog Sedation og smertebehandling Nationale sedationsstrategi VIP: sedations- og smertebehandling Smertescoring (VAS skala) Sedationsscore (Ramsey score) Delirium score (CAM-ICU) IV administration af analgo-sedation Epidural smertebehandling anlæggelse og test af epiduralkateter IMED og Baxterpumpe observation af virkning og bivirkninger observation og pleje ved epiduralkateter Neurologisk observation Bedømmelse af bevidsthedsniveau Glasgow Coma Score Interkraniel trykmåling Væsketerapi og ernæring Væske- og ernæringsskema (EOS) Væskebalance (EOS) Væskeindgift, hygiejne og praktisk håndtering af iv-væsker Tilsætning af vitaminer og sporstoffer Enteral ernæring, ordination, hygiejne og praktisk håndtering Parenteral ernæring, ordination, hygiejne og praktisk håndtering Blodprodukter, ordination, bestilling, afhentning og praktisk håndtering Blodtype, BAS test og udvidet forlig Forholdsregler ved blodprodukter til immunsupprimerede patienter Side 19 af 23

20 Patientpleje Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Udskillelse af affaldsstoffer Procedure for behandling med laksantia Rectalsonde, ordination og praktisk håndtering Stomipleje stomitype observation bandagering og hudpleje Dræn bølgedræn, rørdræn +/- sug observation forbinding og hudpleje Anlæggelse, hygiejne og praktisk håndtering af KAD Nefrostomikateter, observation og pleje PRISMA behandling anlæggelse af dialysekateter hygiejne og praktisk håndtering af dialysekateter hygiejne og praktisk håndtering af væsker tilsætning til dialysevæsker aflæsning og kontrol af PRISMA maskine opstart af PRISMA behandling Hæmodialyse samarbejde med dialyseafdelingen observation og pleje af patient under hæmodialyse Plasmaseperation Observation og pleje af patienter med respiratorisk insufficiens O 2 terapi Fugterbehandling CPAP behandling Non-invasiv respiratorbehandling Pleje af patient i non-invasiv respiratorbehandling Inhalationsbehandling Intubation Intubationsremedier Intubationsmedicin Assistere til intubation Mundpleje og tubefixering Side 20 af 23

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING Kvalitetsmål Målet er at sikre kontinuitet i pleje og behandling af familien fra før fødsel eller ved akut indlæggelse til udskrivelse med evt. ambulant kontrol.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Intensivafdelingen, Kolding sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Intensivafdelingen, Kolding sygehus Praktikstedsbeskrivelse Intensivafdelingen, Kolding sygehus Udarbejdet juni 2009 og revideret i maj 2016 af PU- ansvarlig intensivsygeplejerske Anne Mette Terp Bommersholdt Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION

Læs mere

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI KLINIK 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings-

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdelingens mål for oplæringsperioden:

Afdelingens mål for oplæringsperioden: Afdelingens mål for oplæringsperioden: Målene for din oplæringsperiode er formuleret som henholdsvis mål for en samlet oplæringsperiode og delmål for de 4 delmål, som vi anbefaler dig at arbejde med. Rækkefølgen

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING Kvalitetsmål Børn indlagt på Neonatalklinikken får den til enhver tid bedst mulige forebyggelse og behandling af deres smerteoplevelser gennem kontinuerlig observation, registrering

Læs mere

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplan for 6 14 vagter Kl. 06.00 Kl. 07.00 Kl. 07.15 Kl. 07.30 Kl.. 08.00

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Praktik andet afsnit/ sygehus Praktik specialeafsnit Introduktionsprogram Velkommen i ekstern praktik i relation til Specialuddannelsen

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg Medarbejderinformation Værdigrundlag Intensiv afdeling, Sønderborg Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesi- og operationsafdelingen Indledning Værdigrundlaget for Intensiv afsnittet er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

INTRODUKTIONSPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE BØRNEAFDELINGEN 640

INTRODUKTIONSPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE BØRNEAFDELINGEN 640 INTRODUKTIONSPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE BØRNEAFDELINGEN 640 Rev. Juli 09, DT & AK 1 Indholdsfortegnelse Side Børneafdelingens organisation 2 Børneafdelingens værdigrundlag 3 Præsentation af børneafsnit

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Kære Dette introduktionsprogram har til formål, at give dig den bedst mulige start på din ansættelse her i hæmatologisk sengeafsnit. Selve introduktionen strækker

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Kliniske studier Modul 1

Kliniske studier Modul 1 Kliniske studier Modul 1 Sydvestjysk Sygehus Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Deltage i afdelingens dagligdag

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Velkommen til Intensiv afsnit A710

Velkommen til Intensiv afsnit A710 Patientinformation Velkommen til Intensiv afsnit A710 Velkommen til Vejle Sygehus Intensiv afsnit Rev. Juli 2008 Velkommen til Intensiv afsnit A710 På afsnit A710 indlægges patienter, der har behov for

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Introduktionsprogram for modul sygeplejestuderende på Hjertemedicinsk ambulatorium 250

Introduktionsprogram for modul sygeplejestuderende på Hjertemedicinsk ambulatorium 250 Introduktionsprogram for 11-12 modul sygeplejestuderende på Hjertemedicinsk ambulatorium 250 Modtagelse 1. dag Modtages i forhallen, SVS af uddannelseskonsulent kl: 8:30 Der gennemgås: Den studerende får

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Intensiv og Intermediær afsnit 240 og 241 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 3 INTENSIV OG INTERMEDIÆR AFSNIT...

Læs mere

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Generel introduktion for alle nyansatte på sygehuset Fotografering til ID kort i tidsrummet ml. 09.00-12.00 Du får udleveret nøgler, anvist taskeskab og omklædningsrum

Læs mere

Præsentation af afdeling P 12.

Præsentation af afdeling P 12. Pædiatrisk afdeling P Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Præsentation af afdeling P 12. Afdeling P 12 er en pædiatrisk afdeling, som modtager syge børn fra hele Vejle Amt. De indlagte børn er

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt.

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Sygeplejeprofil den generelle del: På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Fælles for alle de visiterede

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Observationsafsnittet er et afsnit under Anæstesiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. Anæstesiologisk

Læs mere

Introduktionsprogram for Sygeplejestuderende. Program Checkliste

Introduktionsprogram for Sygeplejestuderende. Program Checkliste Introduktionsprogram for Sygeplejestuderende Program Checkliste Velkommen til afdeling 300, Neurorehabiliteringen Vi glæder os til at introducere dig til klinisk undervisning. Introduktionen foregår i

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring Social- og sundhedsassistentelev på - rammer og muligheder for læring Indholdsfortegnelse Forord 3 Rammer for praktikken Forventningssamtale 4 Midtvejsevaluering 5 Praktikerklæring 6 Evaluering af prøvetid

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere