Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik Præsentation af intensiv klinik... 3 Personalesammensætning... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik 4131... 3 Præsentation af intensiv klinik... 3 Personalesammensætning... 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik Præsentation af intensiv klinik... 3 Patienter på intensiv klinik... 3 Fysisk indretning... 4 Organisation og ledelse... 4 Uddannelse... 4 Personalesammensætning... 4 Plejepersonale... 4 Lægepersonale... 4 Andet personale... 5 Praktiske oplysninger... 5 Klinikkens adresse og telefonnummer... 5 Arbejdsmiljøgruppe... 5 Tillidsrepræsentanter... 5 Lokalt samarbejdsudvalg (MED udvalg)... 5 Intern kommunikation... 6 Medarbejdersamtaler... 6 Vagttilrettelæggelse... 6 Ferie... 6 Graviditet... 6 Sygdom... 6 Adresseændring... 6 Diverse... 7 Afdeling 4131`s værdier... 8 Sygeplejen på intensiv klinik Plejeform og planlægning af sygeplejen til den enkelte patient Samarbejde med pårørende Dokumentation Udvikling i sygeplejen Nyansat på intensiv klinik Introduktions- og oplæringsperiode Samtaler Klinisk og teoretisk undervisning Forventninger til den nyansatte Introduktionsperiode (0-2 uger) Oplæringsperiode (0 8 uger) Bilagsfortegnelse Checkliste introduktion og oplæring Undervisning i introduktionsperioden: Undervisning i specialepatienter... 23

3 Velkommen til intensiv klinik 4131 Vi vil med denne mappe gerne byde dig velkommen som sygeplejerske på intensiv klinik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I mappen vil du finde orientering om klinikken samt vores oplærings- og kompetenceudviklingsprogram. Præsentation af intensiv klinik Intensiv klinik 4131er en multidisciplinær intensiv afdeling, der organisatorisk er placeret i abdominalcenteret. Klinikken råder over 22 intensive behandlingspladser. Patienttilgangen er akut, og klinikken modtager patienter i alle aldersgrupper, såvel børn som voksne. Vi modtager patienter fra alle specialer på Rigshospitalet, og intensive patienter med specielle behandlingsbehov fra resten af landet samt Grønland og Færøerne. Fælles for patienterne der indlægges på intensiv klinik er, at de er kritisk syge, med respirations- og eller cirkulationssvigt og behov for understøttelse af et eller flere organsystemer. Målsætningen for intensiv klinik 4131 er gennem monitorering, diagnostik, terapi og pleje af kritisk syge patienter og patienter med komplicerede opvågningsforløb, at reducere mortaliteten og morbiditeten. Herunder at varetage kritisk syge patienters behov for intensiv terapi, diagnostik, monitorering og pleje indtil den kritiske fase er overstået eller videre behandling er udsigtsløs. Patienter på intensiv klinik Patienterne på intensiv klinik spænder i kompleksitet fra den postoperative patient der er i risiko for at udvikle alvorlige komplikationer eller organsvigt, til den kritisk syge patient, hvis tilstand er præget af udviklingen af organsvigt og deraf følgende funktionsustabilitet. Der er stor forskel i de enkelte patienters behov for overvågning, pleje og behandling, ligesom den enkelte patients tilstand, og deraf følgende behov forandrer sig i løbet af indlæggelsen. Behandling, diagnostik, pleje og observation foregår over alle døgnets 24 timer. Behandlingsstrategien fastlægges sædvanligvis i dagtiden ved stuegang og ved den daglige tværfaglige konference. De patienter klinikken typisk modtager er: Kirurgiske patienter med komplikationer i form af respirationssvigt, kredsløbssvigt eller svære infektioner Patienter med sepsis og behandlingskrævende organpåvirkning Patienter med pneumoni og respirationsinsufficiens Patienter med multiorgansvigt Multitraumatiserede patienter Levertransplanterede patienter Brandsårspatienter med behov for intensiv terapi Patienter med nekrotiserende fasciitis Infektionsmedicinske patienter Hæmatologiske patienter Patienter der efter større operative indgreb har behov for intensiv monitorering, behandling og pleje et til flere døgn efter operationen Børn i intensiv terapi Side 3 af 23

4 Patienter der er indlagt i intensiv klinik har alle tilknytning til et eller flere medicinske og/eller kirurgiske specialer. Behandlingen foregår i tæt samarbejde mellem intensiv klinik og specialets læger. Da intensiv klinik er patientens stamafdeling, mens de er indlagt her, har intensiv klinikken det endelige behandlingsansvar. Alle ordinationer fra specialets læger eller tilsynslæger skal godkendes af intensiv kliniks læge. Fysisk indretning Klinikken er fysisk opdelt i 4 mindre observationsenheder, 2 enheder med plads til 6 patienter og 2 enheder med plads til 5 patienter. Hver enhed har eget kontor og centralovervågning. De to enheder har enestuer og tosengsstuer, en enhed har tosengsstuer, mens den sidste enhed er en 5 sengs stue opdelt af en halv væg. Organisation og ledelse Intensiv klinik ledes af en klinikchef (overlæge) og en oversygeplejerske. Plejepersonalet er opdelt i 4 teams, der er tilknyttet hver sin observationsenhed. Den daglige ledelse af teamene varetages af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Til understøttelse af de uddannelses- og udviklingsmæssige funktioner i klinikken er der ansat en klinisk sygeplejespecialist, en klinisk vejleder med ansvar for sygeplejerskeuddannelsen og fire sygeplejersker med særligt ansvar, der hver er tilknyttet et fast team. Derudover har klinikken ansat projektsygeplejersker, der deltager i lægefaglige projekter. Uddannelse Klinikken er uddannelsessted for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje og for sygeplejerskeuddannelsen. Alle sygeplejersker der ansættes på intensiv klinik 4131 gennemgår et formaliseret introduktions- og oplæringsprogram. Der er udarbejdet et kompetenceudviklingsprogram, der beskriver kompetencer forventet hos den kompetente intensiv sygeplejerske, den kyndige intensiv sygeplejerske og ekspertsygeplejersken, samt hvordan erhvervelse af disse kompetencer understøttes. I forhold til specialuddannelsen følges den fælles uddannelsesordning for Region Hovedstaden, og der er på baggrund af denne, udarbejdet en lokal udgave af uddannelsesmappen, der også dækker de specielle kompetencer, der kræves/kan opnås i afdelingen. Personalesammensætning Plejepersonale Plejepersonalet på intensiv klinik udgøres af ca.130 sygeplejersker og 11 sygehjælpere/social- og sundhedsassistenter. For sygeplejerskerne gælder at 70% er specialuddannede intensiv sygeplejersker, en mindre gruppe har den tidligere efteruddannelse, og de resterende er i gang med, eller skal opstarte specialuddannelsen. Mere end halvdelen af sygeplejerskerne har mere end 5 års intensiv erfaring, en hel del af disse har mellem 15 og 25 års intensiv erfaring. For sygehjælperne/ssa`erne gælder at de har mange års erfaring i det intensive speciale. Lægepersonale Lægegruppen på intensiv klinik udgøres af klinikchef, 7 overlæger, 14 afdelingslæger og reservelæger, der alle er eller er under uddannelse til speciallæge i intensiv terapi/anæstesiologi. Side 4 af 23

5 I dagtiden er der, foruden overlægerne, 3-5 læger i vagt på afdelingen. I aften og nattevagten er der en afdelingslæge og en reservelæge i vagt. Lægerne har vagtværelse på klinikken og der er altid mindst en læge tilstede på afdelingen. Andet personale Der er i klinikken ansat en farmaceut og en farmakonom. Farmaceuten udarbejder, i samarbejde med klinikchefen medicin- og blandevejledninger, samt vejleder læger og sygeplejersker omkring medicinhåndtering, opblanding og indgift af medicamina mm. Derudover er der i klinikken ansat 2 sygeplejesekretærer og 2 lægesekretærer. Disse personalemedlemmer er på klinikken i dagtiden, mandag til fredag. Praktiske oplysninger Klinikkens adresse og telefonnummer Intensiv klinik 4131 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø tlf (skranken) tlf (ansvarshavende sygeplejerske) Arbejdsmiljøgruppe Arbejdslederrepræsentant: Medarbejderrepræsentanter: Tillidsrepræsentanter For sygeplejersker: For sygehjælpere/ssaèr: Afdelingssygeplejerske Berit Gamborg Sygeplejerske Ian Olsen Sygeplejerske Bente Åkerlund Sygehjælper Lone Hellstrøm Sygeplejerske Diana Jensen Sygeplejerske Anne Mette Nielsen Sygehjælper Ane Grethe Vindevoghel Lokalt samarbejdsudvalg (MED udvalg) Lægelige ledelse: Klinikchef Jan Bonde Overlæge Jakob Steen Andersen Sygeplejefaglige ledelse: Oversygeplejerske Sidsel Jessen Afdelingssygeplejerske Berit Gamborg Medarbejderrepræsentanter: Sygeplejerske Diana Jensen Sygeplejerske XXXXX Sygehjælper Ane Grethe Vindevoghel Overlæge Inge Lise Jarnvig Sekretær Pia Dam Frederiksen Side 5 af 23

6 Intern kommunikation Der afholdes et kort informationsmøde hver torsdag morgen. Tværfaglige personalemøder, med forskellige faglige temaer, afholdes 4 gange om året. Derudover afholdes personalemøder i det enkelte team. Referater fra diverse møder kan læses i nyhedsbogen, hvor du også kan finde de seneste nyheder fra klinikken, Rigshospitalet og Region Hovedstaden. Information og nyheder fra Rigshospitalet og Region Hovedstaden er desuden tilgængelige på Rigshospitalets Intranet. Medarbejdersamtaler Der afholdes medarbejdersamtale 1 gang årligt. Medarbejdersamtalen afholdes for plejepersonalets vedkommende af afdelingssygeplejersken. Vagttilrettelæggelse Da patienternes plejebehov ikke ændret sig ret meget over døgnet, er personalebemandingen stort set ens dag, aften og nat. Det betyder 8 10 aften/nattevagter på en 4 ugers plan. Der skal præsteres 2 arbejdsweekender på 4 uger. For erfarne intensive sygeplejersker kan disse afvikles som tre 12-timers vagter hver 3. weekend. Arbejdsplanerne lægges for 4 uger af gangen, ud fra medarbejdernes ønskeplan. Afdelingen er indstillet på fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og vigtige fridagsønsker vil, såfremt det overhovedet er muligt, blive opfyldt. Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Ferie Som hovedregel skal der afholdes 3 ugers ferie i perioden 1. maj 30. september. Den resterende ferie placeres efter ønske, dog må der som hovedregel kun gemmes 1 uge til afholdelse efter 1. februar. Sommerferie skal være ønsket senest 1. februar. Efterårsferie skal være ønsket senest 31. juli Vinterferie skal være ønsket senest 15. november. I forbindelse med barselsorlov skal ferie som hovedregel være afviklet, inden orloven. Graviditet Nogle af patienterne på klinikken er i behandling med cytostatika eller er inficeret med virus der kan give fosterskader. Hvis du bliver gravid bør du så tidligt som muligt meddele afdelingen dette, så de nødvendige forholdsregler kan tages. Graviditet meddelelses desuden skriftligt til personaleafdelingen på speciel blanket senest 3 måneder inden forventet fødsel. Sygdom Sygdom meddeles hurtigst muligt til klinikken på telefonnummer Raskmelding skal ske senest kl. 12 dagen før første arbejdsdag. Adresseændring Adresseændring skal meddeles til afdelingen og til personalefunktionen i Abdominalcenteret. Side 6 af 23

7 Diverse Nøgle til medicinrum og taskeskab udleveres første dag i afdelingen. Der udleveres 8 uniformer (kjole/ buksedragt). Uniformerne leveres på afdelingen fra vaskeriet. Uniformen bruges én dag og må ikke bæres udenfor hospitalsområdet. Der er ekstra låneuniformer og termojakker på klinikken. Frokost- og kaffepauser afholdes på skift i klinikkens personalerum, hvor der er køleskab til opbevaring af madpakke. Du kan købe mad i personalekantinen, eller ved kantinevognen. Klinikken har en kaffeautomat, hvor der kan trækkes varme drikke. Side 7 af 23

8 Afdeling 4131`s værdier Klinikkens værdier: faglighed, tillid, respekt, tolerance, rummelighed, engagement og åbenhed skal være gennemgående i hele patientforløbet og i vores interne og eksterne samarbejde om at skabe et sammenhængende og højt fagligt kvalificeret patientforløb. Hvordan værdierne reelt kommer til udtryk, kan variere i forskellige dele af patientforløbet, fra modtagelse til udskrivelse fra klinikken. Tolerance Faglighed Tillid Respekt Rummelighed Engagement Åbenhed Modtagelse Akutte fase Stationære fase Udskrivelse Faglighed: Høj faglig standard hvor afdelingen til stadighed kan tilbyde den bedste behandling og pleje Fastholde fokus på fagligheden patientens skiftende problemer/ behov udgangspunkt for beslutninger og handlinger Vi skal sikre og fastholde: høj faglighed, ajourført viden og kundskab, vidensdeling godt kendskab til patienten og dennes forløb også forud for indlæggelsen på ITA og ved tilbageflytning fælles planer for pleje og behandling fastholdelse af det faglige engagement i de langvarige patientforløb Tillid: At patient og pårørende har tillid til os og er trygge ved behandling og pleje At personalet indbyrdes har tillid til hinanden og oplever tryghed i samarbejdet Vi skal sikre og fastholde: at vi udstråler sikkerhed og professionalisme i vores arbejde at patient og pårørende oplever at der er enighed og konsistens i behandling og pleje at patient og pårørende føler sig velinformerede og at vi er ærlige og åbne i vores information at det er naturligt for personalet at bede om og tilbyde hinanden hjælp til at løse faglige problemer uden at det opfattes som manglende dygtighed eller nedvurdering af faglighed Side 8 af 23

9 Respekt og tolerance At patient og pårørende møder empati, medmenneskelighed og respekt At personalet indbyrdes diskuterer forskellige synspunkter på en respektfuld måde Vi skal sikre og fastholde: at fastholde patienten som person og bevare hans/hendes integritet at tale respektfuldt om patient og pårørende at kunne se ud over egne fordomme om patient og pårørende at tage imod og rumme kritik fra patient og pårørende at samarbejdet er præget af klar kommunikation og ærlighed at vi lytter til og respektere hinandens faglige vurderinger Åbenhed og rummelighed: At der er plads til forskellighed at kunne se ud over egne fordomme og forudfattede meninger At være bevidst om fælles fastsatte rammer og regler og at kunne vurdere hvornår der kan dispenseres fra disse At der er rum for personalets forskellighed og at det er ok at sige fra i særlige situationer Vi skal sikre og fastholde: at patienter og pårørende ikke dømmes på baggrund af livsstil at pårørende på en respektfuld måde orienteres om de fælles fastsatte regler og rammer at de pårørende får plads til at være på afdelingen på deres præmisser i den udstrækning det er muligt at der tages særlige hensyn i særlige situationer at kunne diskutere hvorfor det er vanskeligt at behandle og pleje specielle patienter på en respektfuld og faglig måde Engagement At fastholde det faglige engagement gennem hele patientforløbet At fastholde personalets samlede engagement Vi skal sikre og fastholde: At fastholde engagementet og kontinuiteten hos patienten gennem et langvarigt forløb, hvor situationen til tider kan forekomme håbløs at fastholde personalets samlede engagement i afdelingens drift, faglige udvikling, tværfaglige samarbejde og sociale sammenhæng Side 9 af 23

10 Sygeplejen på intensiv klinik 4131 Patienterne på intensiv klinik modtager specialiserede og avancerede behandlinger så som respiratorbehandling, kontinuerlig behandling med kredsløbsunderstøttende medikamenter, immunosuppresiv behandling og kontinuerlig dialysebehandling. En stor del af disse behandlinger udføres eller overvåges af de intensive sygeplejersker, hvorfor der knytter sig mange komplekse og specialiserede sygeplejeopgaver til den intensive terapi. Patienternes manglende egenomsorgsevne betyder, at sygeplejerskerne samtidig skal varetage alle patientens basale plejebehov og forebygge komplikationer relateret til pleje og behandling. Sygeplejersken må således fokusere på både den grundlæggende og den komplekse sygepleje. Plejeform og planlægning af sygeplejen til den enkelte patient Plejeformen er tildelt patientpleje og fordelingen af personalet sker dagligt ud fra patienternes sygdomsgrad, plejetyngde, personalets kompetence, uddannelsesbehovet og ønsket om at skabe kontinuitet i plejen. Sygeplejen til den enkelte patient planlægges og udføres ud fra den enkelte patients behov, afdelingens mål for sygeplejen og med respekt for patientens individualitet og integritet. Plejetyngden hos den enkelte patient kan variere, og kan ændre sig i løbet af kort tid. Som oftest er der 1 sygeplejerske til hver patient, men til tider kan 1 sygeplejerske varetage plejen af 2 patienter, evt. i samarbejde med en sygehjælper/ssa`er, eller der kan være brug for en ekstra sygeplejerske hos en kritisk ustabil patient. Vi arbejder tæt sammen i den enkelte OBS og hjælper hinanden på tværs af OBS`erne når der er brug for det. Personalefordeling og justering af denne i forhold til ændrede behov over døgnet varetages af den ansvarshavende sygeplejerske. I dagvagten er dette en af afdelingssygeplejerskerne, i aften- og nattevagten varetages denne funktion af en erfaren intensiv sygeplejerske. Samarbejde med pårørende Både patient og pårørende påvirkes af den usikre og ofte livstruende situation, patienten befinder sig i. De pårørende er i klinikken på alle tider af døgnet, og samarbejdet med dem kræver indlevelsesevne, bevidsthed om egen kommunikation og forståelse for patientens og de pårørendes svære situation. Vi tilstræber et højt informationsniveau og at medinddrage de pårørende i behandlingsstrategien og plejen i den udstrækning det kan lade sig gøre. Klinikken råder over 4 små dagligstuer hvor de pårørende kan opholde sig, og i akutte situationer har mulighed for at kunne overnatte. Derudover er der et lille tekøkken til de pårørende. Dokumentation Dokumentation af patientens behov/problemer, observationer, planlagt og udført sygepleje er en forudsætning for målrettet og individuel pleje. Patienten har en samlet elektronisk journal (CIS), bestående af en lægefaglig del, en sygeplejefaglig del, et medicinmodul og et elektronisk observationsskema. Den sygeplejefaglige dokumentation systematiseres ved hjælp af overskrifterne i CIS systemet. Sygeplejedelen af patientjournalen indeholder dataindsamling om patientens formelle data, oplysninger om hvad der har ført til indlæggelse, behov og ressourcer før indlæggelse, aktuelle status samt planlagt og udført sygepleje. Derudover dokumenteres de fysiologiske parametre, udførte standardplejehandlinger, delegerede opgave og ændringer i disse, i patientens observationsskema. Den skriftlige dokumentation suppleres med mundtlig rapportering, Side 10 af 23

11 som tjener til at uddybe og reflektere over den planlagte og udførte pleje. Krav til dokumentationen er nærmere beskrevet i klinikkens standard for dokumentation. Udvikling i sygeplejen Klinikken har udpeget ressourcepersoner indenfor specialeområderne, der er ansvarlige for, at plejen til specielle patientkategorier er ajourført og bygger på nyeste og underbyggede viden. Ressourcepersonerne udarbejder og ajourfører klinikkens vejledninge/instrukser, er ansvarlige for at undervise og informere det øvrige personale om pleje af de specielle patientkategorier, samt samarbejde med stationære afsnit om udvikling af plejen til disse. Arbejdsgrupper og ressourcepersoner fremgår af oversigten i tavlerummet. Der afholdes sygeplejekonferencer, hvor aktuelle patienter og plejeproblemer diskuteres og ny viden fra forskning og udviklingsarbejde fra andre intensive afdelinger præsenteres. Derudover arbejdes der med mono- og tværfaglige fokusområder. Aktuelle fokusområder og hvem der er ansvarlige for fremdrift og fastholdelse af disse, fremgår af oversigten ved tavlerummet. Side 11 af 23

12 Nyansat på intensiv klinik 4131 Introduktions- og oplæringsperiode Alle nyansatte på intensiv klinik 4131, vil gennemgå en introduktions- og oplæringsperiode, hvor de arbejder tæt sammen med kontaktsygeplejersker og sygeplejersken med særligt ansvar i teamet. Hvor lang denne periode skal være afhænger af tidligere erfaring og uddannelse. For sygeplejersker med intensiv specialuddannelse forventes en oplæringsperiode på 6 8 uger, inden man kan arbejde helt selvstændigt. I oplæringsperioden vil vagtplanen, af hensyn til kontinuiteten i oplæringen bliver lagt, så man i videst muligt omfang følger sine kontaktpersoner. Samtaler I løbet af introduktions- og oplæringsperioden vil der blive afholdt forventningssamtale, midtvejssamtale og slutsamtale, med deltagelse af den nyansatte, kontaktsygeplejerskerne, sygeplejersken med særligt ansvar i teamet og afdelingssygeplejersken. Samtalerne bruges til at planlægge, tilrette og evaluere oplæringsforløbet. Udgangspunktet for samtalerne er den nyansattes forudsætninger, forventninger og egen vurdering af klinisk kompetence samt kontaktsygeplejerskernes vurdering af denne i forhold til klinikkens mål for oplæringsperioden jf. kompetenceudviklingsprogrammet. For sygeplejersker der har intensiv specialuddannelse følges målene i kompetenceudviklingsprogrammet svarende til trin 1. Klinisk og teoretisk undervisning Den kliniske undervisning vil primært fokusere på afdelingens specielle patientklientel, pleje- og behandlingsprocedurer, samt på at opnå fortrolighed med afdelingens monitorerings- og behandlingsudstyr, samt de kliniske IT-systemer. For at understøtte det kliniske oplæringsforløb og kompetenceudviklingen, tilbydes teoretisk og klinisk undervisning i forhold til specialepatienter, og der er udarbejdet en tjekliste (Bilag 1) med informationer, kliniske opgaver, apparatur og procedurer der skal opnås fortrolighed med i løbet af oplæringsperioden. Som nyansat er man i samarbejde med kontaktsygeplejerskerne ansvarlig for at arbejde sig igennem denne tjekliste, og få fulgt op på opgaver man ikke føler sig fortrolig med. Forventninger til den nyansatte For at få en så udbytterig introduktions- og oplæringsperiode som muligt forventer vi at man som nyansat er opsøgende og tager medansvar for eget introduktions- og oplæringsforløb. For at få et godt samarbejde med kontaktsygeplejerskerne er det vigtigt at man: giver udtryk for ønsker og behov i forhold til introduktion og oplæring bruger den viden og erfaring man har fra tidligere ansættelser udfordrer sig selv, men samtidig ikke udfører opgaver man ikke er fortrolig med, uden supervision fra erfarent personale. melder ud hvis man er usikker, eller ikke mener man får tilstrækkelig vejledning. Side 12 af 23

13 Introduktionsperiode (0-2 uger) Introduktionsprogrammet strækker sig over de første 14 dage, og er fælles for alle nyansatte. Introduktionen skal give kendskab til Rigshospitalets, Abdominalcentrets og klinikkens organisation, opbygning, funktion og fysiske rammer, samt give et indblik i patientkategorier, pleje- og behandlingsopgaver i klinikken. Introduktionen foregår dels som gennemgang af udvalgte dele af tjeklisten, undervisning og øvelser i færdighedslaboratorium samt deltagelse i patientplejen sammen med vejleder/ klinisk udviklingssygeplejerske. I introduktionsperioden skal den nyansatte endvidere deltage i Rigshospitalets brandkursus. Program for undervisning i introduktionsperioden indsat som bilag 2. Der introduceres til: afdelingens organisation og opbygning, og den nyansatte deltager i den generelle introduktion til Rigshospitalet og Abdominalcenteret generelle observationer, plejeprocedurer, overvågningsudstyr og dokumentationsredskaber anvendt i plejen af den intensive patient. kollegaer og samarbejdspartnere i klinikken. sikkerhedsorganisation, kvalitetsorganisation og PVI systemet afdelingen introduktions- og uddannelsesprogram, litteraturliste gennemgås/udleveres og der afholdes forventningssamtale. Den nyansatte deltager I: Rigshospitalets brandkursus (eller dokumenterer deltagelse i dette indenfor de sidste 3år). Beskrivelse af kompetencer der forventes erhvervet i perioden: Viden: den organisatoriske opbygning på hospitalet, i centeret og klinikken Rigshospitalets og afdelingens værdier klinikkens satsningsområder (kontrakt) Rigshospitalets personalehåndbog og klinikkens personalepolitik Abdominalcenteret og klinikkens sikkerhedsstruktur klinikkens sædvanlige samarbejdspartner klinikkens organisation og beredskabsplan telefon-, kalde- og DECT systemet klinikkens introduktions- og kompetenceudviklingsprogram Rigshospitalets intranet og PVI systemet de fysiske rammer i klinikken egen overenskomst og lokalaftaler den daglige arbejdsgang i klinikken regler for syge- og raskmelding og for afholdelse af ferie egen arbejdsplan og mødetider hvad man skal gøre i tilfælde af brand hvad man skal gøre i tilfælde af hjertestop hvem der er tillidsrepræsentant i egen faggruppe hvem der er sikkerhedsrepræsentant i egen faggruppe Side 13 af 23

14 hvordan man forholder sig ved arbejdsskader Holdning: vise interesse og engagement være bevidst om egen faglige kompetence være bevidst om ansvar for egne sygeplejehandlinger jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse 1 overholde tavshedspligten vise forståelse for samarbejde Oplæringsperiode (0 8 uger) Oplæringsperioden strækker sig over 6-8 uger for sygeplejersker med intensiv specialuddannelse. Perioden skal give en grundig indføring i afdeling 4131`s særlige patientklientel, pleje- og behandlingsprocedurer og sikre at den nyansatte kan arbejde selvstændigt, med de hyppigst forekommende patientkategorier på afdelingen. Oplæringsperioden består hovedsageligt af praktisk oplæring i patientpleje- og behandling. Den praktiske oplæring foregår bedside i samarbejdet med kontaktsygeplejerske/sygeplejerske med særligt ansvar. Princippet for oplæringen er en form for mesterlære, hvor den nyansatte i løbet af perioden bliver i stand til at varetage pleje- og uddelegerede behandlingsopgaver selvstændigt. Den nyansatte skal i samarbejdet med kontaktsygeplejersken have mulighed for at afprøve procedurer og kliniske færdigheder, samt reflektere over ligheder og forskelle i forhold til tidligere kendt praksis. Kontaktsygeplejersken er ansvarlig for at give den nyansatte mulighed til dette, og samtidig sikre det foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette indebærer at undervise, forklare og supervisere, samt sikre at den nyansatte kan begrunde de planlagte handlinger og udfører dem efter afdelingens gældende standarder og procedurer. Den nyansatte har et medansvar for oplæringen, hvilket indebærer at være opsøgende i forhold til patientplejen, at erkende manglende kliniske færdigheder og teoretisk viden og være åben for vejledning. Det skal tilstræbes at hovedparten af punkterne i tjeklisten gennemarbejdes i oplæringsperioden. Ud over bedside oplæringen tilbydes under visning i afdelingens specielle patientkategorier og behandlingsopgaver, i forhold til den nyansattes allerede erhvervede kliniske kompetencer. Der lægges i undervisningen vægt på observation og handlekompetence i forhold til de specielle pleje- og behandlingsopgaver. Undervisningsplan er vedlagt som bilag 3. I oplæringsperioden skal den nyansatte endvidere gennemføre Rigshospitalets intermediære hjertestopkursus. Der afholdes midtvejssamtale efter 3-4 uger og evalueringssamtale ved periodens slutning. I samtalerne deltager den nyansatte, kontaktsygeplejerske, sygeplejersken med særligt ansvar og afdelingssygeplejersken. Evalueringen sker op mod den forventede viden, færdigheder og kompetencer for den kompetente intensiv sygeplejerske (- se afdelingens kompetenceudviklingsprogram: Den kompetente intensivsygeplejerske : Trin 1) 1 Sundhedsministeriet: Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (LOV nr. 451 af 22/05/06), Side 14 af 23

15 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Tjekliste for introduktions- og oplæringsperioden Undervisning i introduktionsperioden Undervisning specialepatienter Side 15 af 23

16 Bilag 1 Checkliste introduktion og oplæring Generel introduktion Introduktion til Rigshospitalet Introduktion til Abdominalcenteret Introduktion til afdelingen Patientkategorier på intensiv klinik Klinikkens fysiske indretning Klinikkens organisation og ledelse Klinikkens mål og kontrakt Tillidsrepræsentant Lokale samarbejdsudvalg Personaleliste Tjenestetidsplan Ønskeplan Fordelingstavle Ugefordeling Lønsedler Ferie Sygdom- og raskmelding Graviditet Adresseforandringer Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Uddannelse og kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtaler Uddannelsesplan Kurser og ekstern undervisning Ansvar og kompetence Personale sammensætning Sygeplejerskens ansvar og kompetence Gråzoneområder Beredskab og sikkerhed Beredskabsplan Sikkerhedsorganisation Hjertestopprocedure Hjertestopkursus Brandinstruks Brandkursus Serviceafdelinger Blodbank Klinisk kemisk afdeling Røntgenafdeling Medicinsk bibliotek Personalekantine/madvogn Intern kommunikation Telefonsystem DECT-telefon Side 16 af 23

17 OPUS arbejdsplads RH- intranet Madbestilling Nyhedsbog Nyhedstavle Kursustavle Vejledninger og litteratur Akkrediteringsmappe Procedure- og instrukser VIP systemet på intranettet Afdelingens bibliotek Fjernadgang til KB Medicin Retningslinier for medicinadministration Klinisk farmaceutisk team Medicinhåndtering Medicinskema EMM (CIS) Medicinvejledninger LAF-bænk Udlån/ lån af medicin Hygiejne Hygiejniske forholdsregler på ITA 4131 Hygiejne VIP Isolationsforanstaltninger Dokumentation af pleje og behandling Observationsskema (EOS) Sygeplejejournal (CIS) Medicinske journal (CIS) Apparatur Medicoteknisk afdeling Overvågningsudstyr, anvendelse DC-støder, tjek og anvendelse Transportscop, anvendelse Infusionspumper, anvendelse Ernæringspumper, anvendelse EKG apparat, anvendelse KCI madras, anvendelse Hillrom seng O 2 transportbomber, tjek og anvendelse Patientlift, anvendelse Køle/varmesystem på patientstuerne Varmeloft, anvendelse ABL maskine, anvendelse Vaskemaskine, anvendelse Bækkenkoger, anvendelse Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Side 17 af 23

18 Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Rengøring, samling og kontrol af Servo I Rengøring, samling og kontrol af Evita V 500 Skift af slangesystem og fugter Anvendelse og skift af ekspirationsfilter Inhalation med nebuliser Anæstesiudsug Prøvetagning LABKA Indlæggelsesprøver Daglige prøver Rutinemæssig gennemdyrkning Prøvetagning fra A-kanyle og CVK, hygiejne og praktisk håndtering Bestilling, udtagelse og forsendelse af prøver til klinisk-kemisk afdeling Bestilling, udtagelse og forsendelse af prøver til Mikrobiologisk afdeling Prøver til eksterne laboratorier Teori undervisning Pleje af brandsårspatienter Pleje af levertransplanterede Pleje af multitraumatiserede patienter Pleje af patienter med Aortaaneurisme Pleje af hæmatologiske patienter PRISMA teori Side 18 af 23

19 Patientpleje Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Mål for sygeplejen Plejeform Døgnrytme Teknologi og omsorg, prioriteringer i plejen Standarder Sygeplejeprocedurer og instrukser Samarbejde med pårørende Pårørendepjece Information, ansvar og kompetence Pårørendes deltagelse i plejen Opholdsrum, overnatningsrum og køkken Overnatningsmuligheder udenfor afdelingen Ekstern støtte til pårørende, præst, socialrådgiver, psykolog Sedation og smertebehandling Nationale sedationsstrategi VIP: sedations- og smertebehandling Smertescoring (VAS skala) Sedationsscore (Ramsey score) Delirium score (CAM-ICU) IV administration af analgo-sedation Epidural smertebehandling anlæggelse og test af epiduralkateter IMED og Baxterpumpe observation af virkning og bivirkninger observation og pleje ved epiduralkateter Neurologisk observation Bedømmelse af bevidsthedsniveau Glasgow Coma Score Interkraniel trykmåling Væsketerapi og ernæring Væske- og ernæringsskema (EOS) Væskebalance (EOS) Væskeindgift, hygiejne og praktisk håndtering af iv-væsker Tilsætning af vitaminer og sporstoffer Enteral ernæring, ordination, hygiejne og praktisk håndtering Parenteral ernæring, ordination, hygiejne og praktisk håndtering Blodprodukter, ordination, bestilling, afhentning og praktisk håndtering Blodtype, BAS test og udvidet forlig Forholdsregler ved blodprodukter til immunsupprimerede patienter Side 19 af 23

20 Patientpleje Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Udskillelse af affaldsstoffer Procedure for behandling med laksantia Rectalsonde, ordination og praktisk håndtering Stomipleje stomitype observation bandagering og hudpleje Dræn bølgedræn, rørdræn +/- sug observation forbinding og hudpleje Anlæggelse, hygiejne og praktisk håndtering af KAD Nefrostomikateter, observation og pleje PRISMA behandling anlæggelse af dialysekateter hygiejne og praktisk håndtering af dialysekateter hygiejne og praktisk håndtering af væsker tilsætning til dialysevæsker aflæsning og kontrol af PRISMA maskine opstart af PRISMA behandling Hæmodialyse samarbejde med dialyseafdelingen observation og pleje af patient under hæmodialyse Plasmaseperation Observation og pleje af patienter med respiratorisk insufficiens O 2 terapi Fugterbehandling CPAP behandling Non-invasiv respiratorbehandling Pleje af patient i non-invasiv respiratorbehandling Inhalationsbehandling Intubation Intubationsremedier Intubationsmedicin Assistere til intubation Mundpleje og tubefixering Side 20 af 23

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Intensiv Terapiklinik ITA 4131

Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Denne pjece er udarbejdet af: Intensiv Terapiklinik ITA 4131, Rigshospitalet Foto: Fotograf Karina Blicher og fotograf Tomas Bertelsen Oktober 2006 (revideret Maj 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR BASIS,ORGANISATORISK OG SOCIAL KOMPETENCE: OMRÅDE: GENEREL PRÆSENTATION

MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR BASIS,ORGANISATORISK OG SOCIAL KOMPETENCE: OMRÅDE: GENEREL PRÆSENTATION MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR BASIS,ORGANISATORISK OG SOCIAL KOMPETENCE: OMRÅ GENEREL PRÆSENTATION Introduktions/oplæringsprogrammets opbygning Afsnit / afdeling Ledelsen Personalesammensætning

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Velkommen til intensiv

Velkommen til intensiv Velkommen til intensiv Ringstedgade 61 4700 Næstved Region Sjælland Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype, organisation og struktur... 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus

Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus Revideret af klinisk sygeplejespecialist Lis Rybjer November 2011 1. Akutmodtagelsen - Roskilde sygehus Akutmodtagelsen

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistent-elever. Neurologisk afdeling Neurorehabiliteringsafsnit N 2041og N2051

Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistent-elever. Neurologisk afdeling Neurorehabiliteringsafsnit N 2041og N2051 Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistent-elever Neurologisk afdeling Neurorehabiliteringsafsnit N 2041og N2051.................................................................... Udarbejdet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere