Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik Præsentation af intensiv klinik... 3 Personalesammensætning... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik 4131... 3 Præsentation af intensiv klinik... 3 Personalesammensætning... 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik Præsentation af intensiv klinik... 3 Patienter på intensiv klinik... 3 Fysisk indretning... 4 Organisation og ledelse... 4 Uddannelse... 4 Personalesammensætning... 4 Plejepersonale... 4 Lægepersonale... 4 Andet personale... 5 Praktiske oplysninger... 5 Klinikkens adresse og telefonnummer... 5 Arbejdsmiljøgruppe... 5 Tillidsrepræsentanter... 5 Lokalt samarbejdsudvalg (MED udvalg)... 5 Intern kommunikation... 6 Medarbejdersamtaler... 6 Vagttilrettelæggelse... 6 Ferie... 6 Graviditet... 6 Sygdom... 6 Adresseændring... 6 Diverse... 7 Afdeling 4131`s værdier... 8 Sygeplejen på intensiv klinik Plejeform og planlægning af sygeplejen til den enkelte patient Samarbejde med pårørende Dokumentation Udvikling i sygeplejen Nyansat på intensiv klinik Introduktions- og oplæringsperiode Samtaler Klinisk og teoretisk undervisning Forventninger til den nyansatte Introduktionsperiode (0-2 uger) Oplæringsperiode (0 8 uger) Bilagsfortegnelse Checkliste introduktion og oplæring Undervisning i introduktionsperioden: Undervisning i specialepatienter... 23

3 Velkommen til intensiv klinik 4131 Vi vil med denne mappe gerne byde dig velkommen som sygeplejerske på intensiv klinik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I mappen vil du finde orientering om klinikken samt vores oplærings- og kompetenceudviklingsprogram. Præsentation af intensiv klinik Intensiv klinik 4131er en multidisciplinær intensiv afdeling, der organisatorisk er placeret i abdominalcenteret. Klinikken råder over 22 intensive behandlingspladser. Patienttilgangen er akut, og klinikken modtager patienter i alle aldersgrupper, såvel børn som voksne. Vi modtager patienter fra alle specialer på Rigshospitalet, og intensive patienter med specielle behandlingsbehov fra resten af landet samt Grønland og Færøerne. Fælles for patienterne der indlægges på intensiv klinik er, at de er kritisk syge, med respirations- og eller cirkulationssvigt og behov for understøttelse af et eller flere organsystemer. Målsætningen for intensiv klinik 4131 er gennem monitorering, diagnostik, terapi og pleje af kritisk syge patienter og patienter med komplicerede opvågningsforløb, at reducere mortaliteten og morbiditeten. Herunder at varetage kritisk syge patienters behov for intensiv terapi, diagnostik, monitorering og pleje indtil den kritiske fase er overstået eller videre behandling er udsigtsløs. Patienter på intensiv klinik Patienterne på intensiv klinik spænder i kompleksitet fra den postoperative patient der er i risiko for at udvikle alvorlige komplikationer eller organsvigt, til den kritisk syge patient, hvis tilstand er præget af udviklingen af organsvigt og deraf følgende funktionsustabilitet. Der er stor forskel i de enkelte patienters behov for overvågning, pleje og behandling, ligesom den enkelte patients tilstand, og deraf følgende behov forandrer sig i løbet af indlæggelsen. Behandling, diagnostik, pleje og observation foregår over alle døgnets 24 timer. Behandlingsstrategien fastlægges sædvanligvis i dagtiden ved stuegang og ved den daglige tværfaglige konference. De patienter klinikken typisk modtager er: Kirurgiske patienter med komplikationer i form af respirationssvigt, kredsløbssvigt eller svære infektioner Patienter med sepsis og behandlingskrævende organpåvirkning Patienter med pneumoni og respirationsinsufficiens Patienter med multiorgansvigt Multitraumatiserede patienter Levertransplanterede patienter Brandsårspatienter med behov for intensiv terapi Patienter med nekrotiserende fasciitis Infektionsmedicinske patienter Hæmatologiske patienter Patienter der efter større operative indgreb har behov for intensiv monitorering, behandling og pleje et til flere døgn efter operationen Børn i intensiv terapi Side 3 af 23

4 Patienter der er indlagt i intensiv klinik har alle tilknytning til et eller flere medicinske og/eller kirurgiske specialer. Behandlingen foregår i tæt samarbejde mellem intensiv klinik og specialets læger. Da intensiv klinik er patientens stamafdeling, mens de er indlagt her, har intensiv klinikken det endelige behandlingsansvar. Alle ordinationer fra specialets læger eller tilsynslæger skal godkendes af intensiv kliniks læge. Fysisk indretning Klinikken er fysisk opdelt i 4 mindre observationsenheder, 2 enheder med plads til 6 patienter og 2 enheder med plads til 5 patienter. Hver enhed har eget kontor og centralovervågning. De to enheder har enestuer og tosengsstuer, en enhed har tosengsstuer, mens den sidste enhed er en 5 sengs stue opdelt af en halv væg. Organisation og ledelse Intensiv klinik ledes af en klinikchef (overlæge) og en oversygeplejerske. Plejepersonalet er opdelt i 4 teams, der er tilknyttet hver sin observationsenhed. Den daglige ledelse af teamene varetages af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Til understøttelse af de uddannelses- og udviklingsmæssige funktioner i klinikken er der ansat en klinisk sygeplejespecialist, en klinisk vejleder med ansvar for sygeplejerskeuddannelsen og fire sygeplejersker med særligt ansvar, der hver er tilknyttet et fast team. Derudover har klinikken ansat projektsygeplejersker, der deltager i lægefaglige projekter. Uddannelse Klinikken er uddannelsessted for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje og for sygeplejerskeuddannelsen. Alle sygeplejersker der ansættes på intensiv klinik 4131 gennemgår et formaliseret introduktions- og oplæringsprogram. Der er udarbejdet et kompetenceudviklingsprogram, der beskriver kompetencer forventet hos den kompetente intensiv sygeplejerske, den kyndige intensiv sygeplejerske og ekspertsygeplejersken, samt hvordan erhvervelse af disse kompetencer understøttes. I forhold til specialuddannelsen følges den fælles uddannelsesordning for Region Hovedstaden, og der er på baggrund af denne, udarbejdet en lokal udgave af uddannelsesmappen, der også dækker de specielle kompetencer, der kræves/kan opnås i afdelingen. Personalesammensætning Plejepersonale Plejepersonalet på intensiv klinik udgøres af ca.130 sygeplejersker og 11 sygehjælpere/social- og sundhedsassistenter. For sygeplejerskerne gælder at 70% er specialuddannede intensiv sygeplejersker, en mindre gruppe har den tidligere efteruddannelse, og de resterende er i gang med, eller skal opstarte specialuddannelsen. Mere end halvdelen af sygeplejerskerne har mere end 5 års intensiv erfaring, en hel del af disse har mellem 15 og 25 års intensiv erfaring. For sygehjælperne/ssa`erne gælder at de har mange års erfaring i det intensive speciale. Lægepersonale Lægegruppen på intensiv klinik udgøres af klinikchef, 7 overlæger, 14 afdelingslæger og reservelæger, der alle er eller er under uddannelse til speciallæge i intensiv terapi/anæstesiologi. Side 4 af 23

5 I dagtiden er der, foruden overlægerne, 3-5 læger i vagt på afdelingen. I aften og nattevagten er der en afdelingslæge og en reservelæge i vagt. Lægerne har vagtværelse på klinikken og der er altid mindst en læge tilstede på afdelingen. Andet personale Der er i klinikken ansat en farmaceut og en farmakonom. Farmaceuten udarbejder, i samarbejde med klinikchefen medicin- og blandevejledninger, samt vejleder læger og sygeplejersker omkring medicinhåndtering, opblanding og indgift af medicamina mm. Derudover er der i klinikken ansat 2 sygeplejesekretærer og 2 lægesekretærer. Disse personalemedlemmer er på klinikken i dagtiden, mandag til fredag. Praktiske oplysninger Klinikkens adresse og telefonnummer Intensiv klinik 4131 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø tlf (skranken) tlf (ansvarshavende sygeplejerske) Arbejdsmiljøgruppe Arbejdslederrepræsentant: Medarbejderrepræsentanter: Tillidsrepræsentanter For sygeplejersker: For sygehjælpere/ssaèr: Afdelingssygeplejerske Berit Gamborg Sygeplejerske Ian Olsen Sygeplejerske Bente Åkerlund Sygehjælper Lone Hellstrøm Sygeplejerske Diana Jensen Sygeplejerske Anne Mette Nielsen Sygehjælper Ane Grethe Vindevoghel Lokalt samarbejdsudvalg (MED udvalg) Lægelige ledelse: Klinikchef Jan Bonde Overlæge Jakob Steen Andersen Sygeplejefaglige ledelse: Oversygeplejerske Sidsel Jessen Afdelingssygeplejerske Berit Gamborg Medarbejderrepræsentanter: Sygeplejerske Diana Jensen Sygeplejerske XXXXX Sygehjælper Ane Grethe Vindevoghel Overlæge Inge Lise Jarnvig Sekretær Pia Dam Frederiksen Side 5 af 23

6 Intern kommunikation Der afholdes et kort informationsmøde hver torsdag morgen. Tværfaglige personalemøder, med forskellige faglige temaer, afholdes 4 gange om året. Derudover afholdes personalemøder i det enkelte team. Referater fra diverse møder kan læses i nyhedsbogen, hvor du også kan finde de seneste nyheder fra klinikken, Rigshospitalet og Region Hovedstaden. Information og nyheder fra Rigshospitalet og Region Hovedstaden er desuden tilgængelige på Rigshospitalets Intranet. Medarbejdersamtaler Der afholdes medarbejdersamtale 1 gang årligt. Medarbejdersamtalen afholdes for plejepersonalets vedkommende af afdelingssygeplejersken. Vagttilrettelæggelse Da patienternes plejebehov ikke ændret sig ret meget over døgnet, er personalebemandingen stort set ens dag, aften og nat. Det betyder 8 10 aften/nattevagter på en 4 ugers plan. Der skal præsteres 2 arbejdsweekender på 4 uger. For erfarne intensive sygeplejersker kan disse afvikles som tre 12-timers vagter hver 3. weekend. Arbejdsplanerne lægges for 4 uger af gangen, ud fra medarbejdernes ønskeplan. Afdelingen er indstillet på fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og vigtige fridagsønsker vil, såfremt det overhovedet er muligt, blive opfyldt. Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Ferie Som hovedregel skal der afholdes 3 ugers ferie i perioden 1. maj 30. september. Den resterende ferie placeres efter ønske, dog må der som hovedregel kun gemmes 1 uge til afholdelse efter 1. februar. Sommerferie skal være ønsket senest 1. februar. Efterårsferie skal være ønsket senest 31. juli Vinterferie skal være ønsket senest 15. november. I forbindelse med barselsorlov skal ferie som hovedregel være afviklet, inden orloven. Graviditet Nogle af patienterne på klinikken er i behandling med cytostatika eller er inficeret med virus der kan give fosterskader. Hvis du bliver gravid bør du så tidligt som muligt meddele afdelingen dette, så de nødvendige forholdsregler kan tages. Graviditet meddelelses desuden skriftligt til personaleafdelingen på speciel blanket senest 3 måneder inden forventet fødsel. Sygdom Sygdom meddeles hurtigst muligt til klinikken på telefonnummer Raskmelding skal ske senest kl. 12 dagen før første arbejdsdag. Adresseændring Adresseændring skal meddeles til afdelingen og til personalefunktionen i Abdominalcenteret. Side 6 af 23

7 Diverse Nøgle til medicinrum og taskeskab udleveres første dag i afdelingen. Der udleveres 8 uniformer (kjole/ buksedragt). Uniformerne leveres på afdelingen fra vaskeriet. Uniformen bruges én dag og må ikke bæres udenfor hospitalsområdet. Der er ekstra låneuniformer og termojakker på klinikken. Frokost- og kaffepauser afholdes på skift i klinikkens personalerum, hvor der er køleskab til opbevaring af madpakke. Du kan købe mad i personalekantinen, eller ved kantinevognen. Klinikken har en kaffeautomat, hvor der kan trækkes varme drikke. Side 7 af 23

8 Afdeling 4131`s værdier Klinikkens værdier: faglighed, tillid, respekt, tolerance, rummelighed, engagement og åbenhed skal være gennemgående i hele patientforløbet og i vores interne og eksterne samarbejde om at skabe et sammenhængende og højt fagligt kvalificeret patientforløb. Hvordan værdierne reelt kommer til udtryk, kan variere i forskellige dele af patientforløbet, fra modtagelse til udskrivelse fra klinikken. Tolerance Faglighed Tillid Respekt Rummelighed Engagement Åbenhed Modtagelse Akutte fase Stationære fase Udskrivelse Faglighed: Høj faglig standard hvor afdelingen til stadighed kan tilbyde den bedste behandling og pleje Fastholde fokus på fagligheden patientens skiftende problemer/ behov udgangspunkt for beslutninger og handlinger Vi skal sikre og fastholde: høj faglighed, ajourført viden og kundskab, vidensdeling godt kendskab til patienten og dennes forløb også forud for indlæggelsen på ITA og ved tilbageflytning fælles planer for pleje og behandling fastholdelse af det faglige engagement i de langvarige patientforløb Tillid: At patient og pårørende har tillid til os og er trygge ved behandling og pleje At personalet indbyrdes har tillid til hinanden og oplever tryghed i samarbejdet Vi skal sikre og fastholde: at vi udstråler sikkerhed og professionalisme i vores arbejde at patient og pårørende oplever at der er enighed og konsistens i behandling og pleje at patient og pårørende føler sig velinformerede og at vi er ærlige og åbne i vores information at det er naturligt for personalet at bede om og tilbyde hinanden hjælp til at løse faglige problemer uden at det opfattes som manglende dygtighed eller nedvurdering af faglighed Side 8 af 23

9 Respekt og tolerance At patient og pårørende møder empati, medmenneskelighed og respekt At personalet indbyrdes diskuterer forskellige synspunkter på en respektfuld måde Vi skal sikre og fastholde: at fastholde patienten som person og bevare hans/hendes integritet at tale respektfuldt om patient og pårørende at kunne se ud over egne fordomme om patient og pårørende at tage imod og rumme kritik fra patient og pårørende at samarbejdet er præget af klar kommunikation og ærlighed at vi lytter til og respektere hinandens faglige vurderinger Åbenhed og rummelighed: At der er plads til forskellighed at kunne se ud over egne fordomme og forudfattede meninger At være bevidst om fælles fastsatte rammer og regler og at kunne vurdere hvornår der kan dispenseres fra disse At der er rum for personalets forskellighed og at det er ok at sige fra i særlige situationer Vi skal sikre og fastholde: at patienter og pårørende ikke dømmes på baggrund af livsstil at pårørende på en respektfuld måde orienteres om de fælles fastsatte regler og rammer at de pårørende får plads til at være på afdelingen på deres præmisser i den udstrækning det er muligt at der tages særlige hensyn i særlige situationer at kunne diskutere hvorfor det er vanskeligt at behandle og pleje specielle patienter på en respektfuld og faglig måde Engagement At fastholde det faglige engagement gennem hele patientforløbet At fastholde personalets samlede engagement Vi skal sikre og fastholde: At fastholde engagementet og kontinuiteten hos patienten gennem et langvarigt forløb, hvor situationen til tider kan forekomme håbløs at fastholde personalets samlede engagement i afdelingens drift, faglige udvikling, tværfaglige samarbejde og sociale sammenhæng Side 9 af 23

10 Sygeplejen på intensiv klinik 4131 Patienterne på intensiv klinik modtager specialiserede og avancerede behandlinger så som respiratorbehandling, kontinuerlig behandling med kredsløbsunderstøttende medikamenter, immunosuppresiv behandling og kontinuerlig dialysebehandling. En stor del af disse behandlinger udføres eller overvåges af de intensive sygeplejersker, hvorfor der knytter sig mange komplekse og specialiserede sygeplejeopgaver til den intensive terapi. Patienternes manglende egenomsorgsevne betyder, at sygeplejerskerne samtidig skal varetage alle patientens basale plejebehov og forebygge komplikationer relateret til pleje og behandling. Sygeplejersken må således fokusere på både den grundlæggende og den komplekse sygepleje. Plejeform og planlægning af sygeplejen til den enkelte patient Plejeformen er tildelt patientpleje og fordelingen af personalet sker dagligt ud fra patienternes sygdomsgrad, plejetyngde, personalets kompetence, uddannelsesbehovet og ønsket om at skabe kontinuitet i plejen. Sygeplejen til den enkelte patient planlægges og udføres ud fra den enkelte patients behov, afdelingens mål for sygeplejen og med respekt for patientens individualitet og integritet. Plejetyngden hos den enkelte patient kan variere, og kan ændre sig i løbet af kort tid. Som oftest er der 1 sygeplejerske til hver patient, men til tider kan 1 sygeplejerske varetage plejen af 2 patienter, evt. i samarbejde med en sygehjælper/ssa`er, eller der kan være brug for en ekstra sygeplejerske hos en kritisk ustabil patient. Vi arbejder tæt sammen i den enkelte OBS og hjælper hinanden på tværs af OBS`erne når der er brug for det. Personalefordeling og justering af denne i forhold til ændrede behov over døgnet varetages af den ansvarshavende sygeplejerske. I dagvagten er dette en af afdelingssygeplejerskerne, i aften- og nattevagten varetages denne funktion af en erfaren intensiv sygeplejerske. Samarbejde med pårørende Både patient og pårørende påvirkes af den usikre og ofte livstruende situation, patienten befinder sig i. De pårørende er i klinikken på alle tider af døgnet, og samarbejdet med dem kræver indlevelsesevne, bevidsthed om egen kommunikation og forståelse for patientens og de pårørendes svære situation. Vi tilstræber et højt informationsniveau og at medinddrage de pårørende i behandlingsstrategien og plejen i den udstrækning det kan lade sig gøre. Klinikken råder over 4 små dagligstuer hvor de pårørende kan opholde sig, og i akutte situationer har mulighed for at kunne overnatte. Derudover er der et lille tekøkken til de pårørende. Dokumentation Dokumentation af patientens behov/problemer, observationer, planlagt og udført sygepleje er en forudsætning for målrettet og individuel pleje. Patienten har en samlet elektronisk journal (CIS), bestående af en lægefaglig del, en sygeplejefaglig del, et medicinmodul og et elektronisk observationsskema. Den sygeplejefaglige dokumentation systematiseres ved hjælp af overskrifterne i CIS systemet. Sygeplejedelen af patientjournalen indeholder dataindsamling om patientens formelle data, oplysninger om hvad der har ført til indlæggelse, behov og ressourcer før indlæggelse, aktuelle status samt planlagt og udført sygepleje. Derudover dokumenteres de fysiologiske parametre, udførte standardplejehandlinger, delegerede opgave og ændringer i disse, i patientens observationsskema. Den skriftlige dokumentation suppleres med mundtlig rapportering, Side 10 af 23

11 som tjener til at uddybe og reflektere over den planlagte og udførte pleje. Krav til dokumentationen er nærmere beskrevet i klinikkens standard for dokumentation. Udvikling i sygeplejen Klinikken har udpeget ressourcepersoner indenfor specialeområderne, der er ansvarlige for, at plejen til specielle patientkategorier er ajourført og bygger på nyeste og underbyggede viden. Ressourcepersonerne udarbejder og ajourfører klinikkens vejledninge/instrukser, er ansvarlige for at undervise og informere det øvrige personale om pleje af de specielle patientkategorier, samt samarbejde med stationære afsnit om udvikling af plejen til disse. Arbejdsgrupper og ressourcepersoner fremgår af oversigten i tavlerummet. Der afholdes sygeplejekonferencer, hvor aktuelle patienter og plejeproblemer diskuteres og ny viden fra forskning og udviklingsarbejde fra andre intensive afdelinger præsenteres. Derudover arbejdes der med mono- og tværfaglige fokusområder. Aktuelle fokusområder og hvem der er ansvarlige for fremdrift og fastholdelse af disse, fremgår af oversigten ved tavlerummet. Side 11 af 23

12 Nyansat på intensiv klinik 4131 Introduktions- og oplæringsperiode Alle nyansatte på intensiv klinik 4131, vil gennemgå en introduktions- og oplæringsperiode, hvor de arbejder tæt sammen med kontaktsygeplejersker og sygeplejersken med særligt ansvar i teamet. Hvor lang denne periode skal være afhænger af tidligere erfaring og uddannelse. For sygeplejersker med intensiv specialuddannelse forventes en oplæringsperiode på 6 8 uger, inden man kan arbejde helt selvstændigt. I oplæringsperioden vil vagtplanen, af hensyn til kontinuiteten i oplæringen bliver lagt, så man i videst muligt omfang følger sine kontaktpersoner. Samtaler I løbet af introduktions- og oplæringsperioden vil der blive afholdt forventningssamtale, midtvejssamtale og slutsamtale, med deltagelse af den nyansatte, kontaktsygeplejerskerne, sygeplejersken med særligt ansvar i teamet og afdelingssygeplejersken. Samtalerne bruges til at planlægge, tilrette og evaluere oplæringsforløbet. Udgangspunktet for samtalerne er den nyansattes forudsætninger, forventninger og egen vurdering af klinisk kompetence samt kontaktsygeplejerskernes vurdering af denne i forhold til klinikkens mål for oplæringsperioden jf. kompetenceudviklingsprogrammet. For sygeplejersker der har intensiv specialuddannelse følges målene i kompetenceudviklingsprogrammet svarende til trin 1. Klinisk og teoretisk undervisning Den kliniske undervisning vil primært fokusere på afdelingens specielle patientklientel, pleje- og behandlingsprocedurer, samt på at opnå fortrolighed med afdelingens monitorerings- og behandlingsudstyr, samt de kliniske IT-systemer. For at understøtte det kliniske oplæringsforløb og kompetenceudviklingen, tilbydes teoretisk og klinisk undervisning i forhold til specialepatienter, og der er udarbejdet en tjekliste (Bilag 1) med informationer, kliniske opgaver, apparatur og procedurer der skal opnås fortrolighed med i løbet af oplæringsperioden. Som nyansat er man i samarbejde med kontaktsygeplejerskerne ansvarlig for at arbejde sig igennem denne tjekliste, og få fulgt op på opgaver man ikke føler sig fortrolig med. Forventninger til den nyansatte For at få en så udbytterig introduktions- og oplæringsperiode som muligt forventer vi at man som nyansat er opsøgende og tager medansvar for eget introduktions- og oplæringsforløb. For at få et godt samarbejde med kontaktsygeplejerskerne er det vigtigt at man: giver udtryk for ønsker og behov i forhold til introduktion og oplæring bruger den viden og erfaring man har fra tidligere ansættelser udfordrer sig selv, men samtidig ikke udfører opgaver man ikke er fortrolig med, uden supervision fra erfarent personale. melder ud hvis man er usikker, eller ikke mener man får tilstrækkelig vejledning. Side 12 af 23

13 Introduktionsperiode (0-2 uger) Introduktionsprogrammet strækker sig over de første 14 dage, og er fælles for alle nyansatte. Introduktionen skal give kendskab til Rigshospitalets, Abdominalcentrets og klinikkens organisation, opbygning, funktion og fysiske rammer, samt give et indblik i patientkategorier, pleje- og behandlingsopgaver i klinikken. Introduktionen foregår dels som gennemgang af udvalgte dele af tjeklisten, undervisning og øvelser i færdighedslaboratorium samt deltagelse i patientplejen sammen med vejleder/ klinisk udviklingssygeplejerske. I introduktionsperioden skal den nyansatte endvidere deltage i Rigshospitalets brandkursus. Program for undervisning i introduktionsperioden indsat som bilag 2. Der introduceres til: afdelingens organisation og opbygning, og den nyansatte deltager i den generelle introduktion til Rigshospitalet og Abdominalcenteret generelle observationer, plejeprocedurer, overvågningsudstyr og dokumentationsredskaber anvendt i plejen af den intensive patient. kollegaer og samarbejdspartnere i klinikken. sikkerhedsorganisation, kvalitetsorganisation og PVI systemet afdelingen introduktions- og uddannelsesprogram, litteraturliste gennemgås/udleveres og der afholdes forventningssamtale. Den nyansatte deltager I: Rigshospitalets brandkursus (eller dokumenterer deltagelse i dette indenfor de sidste 3år). Beskrivelse af kompetencer der forventes erhvervet i perioden: Viden: den organisatoriske opbygning på hospitalet, i centeret og klinikken Rigshospitalets og afdelingens værdier klinikkens satsningsområder (kontrakt) Rigshospitalets personalehåndbog og klinikkens personalepolitik Abdominalcenteret og klinikkens sikkerhedsstruktur klinikkens sædvanlige samarbejdspartner klinikkens organisation og beredskabsplan telefon-, kalde- og DECT systemet klinikkens introduktions- og kompetenceudviklingsprogram Rigshospitalets intranet og PVI systemet de fysiske rammer i klinikken egen overenskomst og lokalaftaler den daglige arbejdsgang i klinikken regler for syge- og raskmelding og for afholdelse af ferie egen arbejdsplan og mødetider hvad man skal gøre i tilfælde af brand hvad man skal gøre i tilfælde af hjertestop hvem der er tillidsrepræsentant i egen faggruppe hvem der er sikkerhedsrepræsentant i egen faggruppe Side 13 af 23

14 hvordan man forholder sig ved arbejdsskader Holdning: vise interesse og engagement være bevidst om egen faglige kompetence være bevidst om ansvar for egne sygeplejehandlinger jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse 1 overholde tavshedspligten vise forståelse for samarbejde Oplæringsperiode (0 8 uger) Oplæringsperioden strækker sig over 6-8 uger for sygeplejersker med intensiv specialuddannelse. Perioden skal give en grundig indføring i afdeling 4131`s særlige patientklientel, pleje- og behandlingsprocedurer og sikre at den nyansatte kan arbejde selvstændigt, med de hyppigst forekommende patientkategorier på afdelingen. Oplæringsperioden består hovedsageligt af praktisk oplæring i patientpleje- og behandling. Den praktiske oplæring foregår bedside i samarbejdet med kontaktsygeplejerske/sygeplejerske med særligt ansvar. Princippet for oplæringen er en form for mesterlære, hvor den nyansatte i løbet af perioden bliver i stand til at varetage pleje- og uddelegerede behandlingsopgaver selvstændigt. Den nyansatte skal i samarbejdet med kontaktsygeplejersken have mulighed for at afprøve procedurer og kliniske færdigheder, samt reflektere over ligheder og forskelle i forhold til tidligere kendt praksis. Kontaktsygeplejersken er ansvarlig for at give den nyansatte mulighed til dette, og samtidig sikre det foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette indebærer at undervise, forklare og supervisere, samt sikre at den nyansatte kan begrunde de planlagte handlinger og udfører dem efter afdelingens gældende standarder og procedurer. Den nyansatte har et medansvar for oplæringen, hvilket indebærer at være opsøgende i forhold til patientplejen, at erkende manglende kliniske færdigheder og teoretisk viden og være åben for vejledning. Det skal tilstræbes at hovedparten af punkterne i tjeklisten gennemarbejdes i oplæringsperioden. Ud over bedside oplæringen tilbydes under visning i afdelingens specielle patientkategorier og behandlingsopgaver, i forhold til den nyansattes allerede erhvervede kliniske kompetencer. Der lægges i undervisningen vægt på observation og handlekompetence i forhold til de specielle pleje- og behandlingsopgaver. Undervisningsplan er vedlagt som bilag 3. I oplæringsperioden skal den nyansatte endvidere gennemføre Rigshospitalets intermediære hjertestopkursus. Der afholdes midtvejssamtale efter 3-4 uger og evalueringssamtale ved periodens slutning. I samtalerne deltager den nyansatte, kontaktsygeplejerske, sygeplejersken med særligt ansvar og afdelingssygeplejersken. Evalueringen sker op mod den forventede viden, færdigheder og kompetencer for den kompetente intensiv sygeplejerske (- se afdelingens kompetenceudviklingsprogram: Den kompetente intensivsygeplejerske : Trin 1) 1 Sundhedsministeriet: Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (LOV nr. 451 af 22/05/06), Side 14 af 23

15 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Tjekliste for introduktions- og oplæringsperioden Undervisning i introduktionsperioden Undervisning specialepatienter Side 15 af 23

16 Bilag 1 Checkliste introduktion og oplæring Generel introduktion Introduktion til Rigshospitalet Introduktion til Abdominalcenteret Introduktion til afdelingen Patientkategorier på intensiv klinik Klinikkens fysiske indretning Klinikkens organisation og ledelse Klinikkens mål og kontrakt Tillidsrepræsentant Lokale samarbejdsudvalg Personaleliste Tjenestetidsplan Ønskeplan Fordelingstavle Ugefordeling Lønsedler Ferie Sygdom- og raskmelding Graviditet Adresseforandringer Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Uddannelse og kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtaler Uddannelsesplan Kurser og ekstern undervisning Ansvar og kompetence Personale sammensætning Sygeplejerskens ansvar og kompetence Gråzoneområder Beredskab og sikkerhed Beredskabsplan Sikkerhedsorganisation Hjertestopprocedure Hjertestopkursus Brandinstruks Brandkursus Serviceafdelinger Blodbank Klinisk kemisk afdeling Røntgenafdeling Medicinsk bibliotek Personalekantine/madvogn Intern kommunikation Telefonsystem DECT-telefon Side 16 af 23

17 OPUS arbejdsplads RH- intranet Madbestilling Nyhedsbog Nyhedstavle Kursustavle Vejledninger og litteratur Akkrediteringsmappe Procedure- og instrukser VIP systemet på intranettet Afdelingens bibliotek Fjernadgang til KB Medicin Retningslinier for medicinadministration Klinisk farmaceutisk team Medicinhåndtering Medicinskema EMM (CIS) Medicinvejledninger LAF-bænk Udlån/ lån af medicin Hygiejne Hygiejniske forholdsregler på ITA 4131 Hygiejne VIP Isolationsforanstaltninger Dokumentation af pleje og behandling Observationsskema (EOS) Sygeplejejournal (CIS) Medicinske journal (CIS) Apparatur Medicoteknisk afdeling Overvågningsudstyr, anvendelse DC-støder, tjek og anvendelse Transportscop, anvendelse Infusionspumper, anvendelse Ernæringspumper, anvendelse EKG apparat, anvendelse KCI madras, anvendelse Hillrom seng O 2 transportbomber, tjek og anvendelse Patientlift, anvendelse Køle/varmesystem på patientstuerne Varmeloft, anvendelse ABL maskine, anvendelse Vaskemaskine, anvendelse Bækkenkoger, anvendelse Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Side 17 af 23

18 Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Rengøring, samling og kontrol af Servo I Rengøring, samling og kontrol af Evita V 500 Skift af slangesystem og fugter Anvendelse og skift af ekspirationsfilter Inhalation med nebuliser Anæstesiudsug Prøvetagning LABKA Indlæggelsesprøver Daglige prøver Rutinemæssig gennemdyrkning Prøvetagning fra A-kanyle og CVK, hygiejne og praktisk håndtering Bestilling, udtagelse og forsendelse af prøver til klinisk-kemisk afdeling Bestilling, udtagelse og forsendelse af prøver til Mikrobiologisk afdeling Prøver til eksterne laboratorier Teori undervisning Pleje af brandsårspatienter Pleje af levertransplanterede Pleje af multitraumatiserede patienter Pleje af patienter med Aortaaneurisme Pleje af hæmatologiske patienter PRISMA teori Side 18 af 23

19 Patientpleje Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Mål for sygeplejen Plejeform Døgnrytme Teknologi og omsorg, prioriteringer i plejen Standarder Sygeplejeprocedurer og instrukser Samarbejde med pårørende Pårørendepjece Information, ansvar og kompetence Pårørendes deltagelse i plejen Opholdsrum, overnatningsrum og køkken Overnatningsmuligheder udenfor afdelingen Ekstern støtte til pårørende, præst, socialrådgiver, psykolog Sedation og smertebehandling Nationale sedationsstrategi VIP: sedations- og smertebehandling Smertescoring (VAS skala) Sedationsscore (Ramsey score) Delirium score (CAM-ICU) IV administration af analgo-sedation Epidural smertebehandling anlæggelse og test af epiduralkateter IMED og Baxterpumpe observation af virkning og bivirkninger observation og pleje ved epiduralkateter Neurologisk observation Bedømmelse af bevidsthedsniveau Glasgow Coma Score Interkraniel trykmåling Væsketerapi og ernæring Væske- og ernæringsskema (EOS) Væskebalance (EOS) Væskeindgift, hygiejne og praktisk håndtering af iv-væsker Tilsætning af vitaminer og sporstoffer Enteral ernæring, ordination, hygiejne og praktisk håndtering Parenteral ernæring, ordination, hygiejne og praktisk håndtering Blodprodukter, ordination, bestilling, afhentning og praktisk håndtering Blodtype, BAS test og udvidet forlig Forholdsregler ved blodprodukter til immunsupprimerede patienter Side 19 af 23

20 Patientpleje Introduceret til Deltaget i Fortrolig med Udskillelse af affaldsstoffer Procedure for behandling med laksantia Rectalsonde, ordination og praktisk håndtering Stomipleje stomitype observation bandagering og hudpleje Dræn bølgedræn, rørdræn +/- sug observation forbinding og hudpleje Anlæggelse, hygiejne og praktisk håndtering af KAD Nefrostomikateter, observation og pleje PRISMA behandling anlæggelse af dialysekateter hygiejne og praktisk håndtering af dialysekateter hygiejne og praktisk håndtering af væsker tilsætning til dialysevæsker aflæsning og kontrol af PRISMA maskine opstart af PRISMA behandling Hæmodialyse samarbejde med dialyseafdelingen observation og pleje af patient under hæmodialyse Plasmaseperation Observation og pleje af patienter med respiratorisk insufficiens O 2 terapi Fugterbehandling CPAP behandling Non-invasiv respiratorbehandling Pleje af patient i non-invasiv respiratorbehandling Inhalationsbehandling Intubation Intubationsremedier Intubationsmedicin Assistere til intubation Mundpleje og tubefixering Side 20 af 23

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje - Fra kliniske retningslinjer til daglig dokumentation og evidensbaseret sygepleje Program Abstrakts for præsentationer og

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe. Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945

Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe. Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945 Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945 Målsætning / værdigrundlag Grundlæggende værdier Respekt At respektere den sindslidende

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,.

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,. 1 Forord Projektet Tilpas har været en rejse gennem 3 år, hvor det er lykkedes at holde et særligt fokus på social- og sundhedsassistenters arbejdsvilkår og muligheder. Det fokus der har været gennemgående

Læs mere

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1...

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere