UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET"

Transkript

1 UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET

2 Udgivet i september 2013 af Kulturministeriet Nybrogade København K Forsidefoto af Roberto Fortuna, Hotel Pro Forma Rapporten kan læses og downloades på Kulturministeriets hjemmeside

3 INDHOLD 1. Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet 5! "#!$%#&#'$& ( )! "#!$* & 2. De scenekunstneriske uddannelser Beskæftigelse 20 )!$+,"$!&$,&*'$&, - ).$,/!$$$!"!%01$+,"$!%&1! )).$,/!$$$!"!% %&" &!!$ +,"$!$,%%$,"$0&"$& $%&2"$ ) 4. Det scenekunstneriske område Udvalgets og aftagernes syn på udviklingen inden for scenekunsten og uddannelsernes formål 29 +,"$! ( +,"$!& ) ).&+2%!&$$3014$,,%0!+& ) 6. Fremtidig uddannelsesstruktur for scenekunstuddannelserne 36 5!#&1"$$%&1%.%%60&%+$$ )5 5 #!$%#&#'$&%#& &!*+2%&6%,!$!&",!"& %&$+,"$!"$& )7 5) #!$%#&#'$&%%#&%&!4,%%$,& %&3 $!&",!"& %&$+,"$!"$&%$%& "$& Efterspurgte kompetencer og nye uddannelsesudbud på bachelor- og kandidatniveau &,"$ 89 9 & %&+"$ 87 9) &% & %#&!%$,"$0&"$& 8. Bæredygtig institutionsstruktur og videngrundlag 53 7 &":"#, */&3!/&$'4&%!&!%$& )

4 7 $!!"!%$!&",!"& %&$+,"$!"$ 9. Efteruddannelse og videreuddannelse 60 (!&",!"& %&!&6%#&"$$%&1! 5- (.&"2& %&!&6%$/&!#&"$ 5 Bilag 1 65 &!$"!$#&0& %&+"$:%$;!%! 5 Bilag 2 67 %&$+,"$!"$& 59 Bilag &$1!!&<*&+2 5( Bilag ,"$!"$&"! 9- Bilag 5 74 %$$%&" %&"&%$+,"$!"$&&, 99

5 1. UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET 1.1. Indledning #&!"&%0=%$1&,=2&,"$!&$,"$&! $$!1&!1!#!"#,:$%,$!!$"& %#&$,&!> &21#/&,$$,%!,"$!$,%>"#,2&%$1 "!$!01$+,"$!%&1!:%$/&!$&1&2&!*#$! 2%$/$$%%&$!%&$,& %&&*'!! &!01$, $+,"$!"$& $&$1$*&#! $+,"$!&$,"$&$% $!&",!"&&:!$%!,"$!&$,%0/%$, "!%!1*!%"#,$%&!&! %&2%!%#&$$"$&2&! %&1!" $+,"$!&!24'$!,"$!&$,#":$%, &%"#, $+,"$! & %&6%"#,$0&%+$:$%2& "!% %&!$! &$!01 $+,"$!"$&:2&24'&#/&!$0%&!,&#% " %&&&:$%"$&2&$!1!%#& %&$& "&& & %&%!:&%$1,!"!,% &%!&!&/,,#/$! " %&&& +,"$!"$$%&1!&,&0&/! %&$, $!!"!%$!30&:$1"$$'4&% 1"#,$,!#!!& %& %&$,%,"$!&$,"#,$#&,$%2&&#&,, %##$/$$!&$!!"!%! $!!&& %&$!!"!%&$ #0&%",!%% %&:2#%&$,!1"$& +,"$!"$&#& %&&$"#/&$!!"!% %& 2##$,!#!#%0!,&#:&$!$!#&1 "$$$!!"!%&$4*%$3$!!$,&*'$,& "$&$,#!!%&#$!$+,"$!&$,&*'$&,&,&,!&$&!#!#/& %$,!!:2!&%!%0&/! &+#&,$%2:!$*&/$ $/!!$&% 1 $!$/!!$&+,"$!"$&$%0#% " %&&*$!1&!"&"$! /&",%0!+&:$%

6 5 $/!!&$!!! %&2%$$#$!/!!!!%$,! &*'$&,%!!1 & %&$, $2/=!! %"!101,%0&%$"$&$$!!"$$%,"$!&$, "$&0124'$!#" "*#&4!&,%0,$,&#!&$$,&# %,"$&&,,*%!01 /&2$$%%,"$!&$, #"!!:&"&%$1,&#%*&&$+,"$!&$,,%0!+& %&0&%',!&*':%#!%%!&0&4&$,*$!!,!$#!!&*'$#$!/!%,&!#! & $ %&$,"2& %&,%&!&#&!&"$ %& 0&% $$%$+,"$!&"2& %&#&"$?0%6% &#&1"$&$% $12& /&" &$+,"$!"$&& %&$#/&&#!"*3&$,%0!+&%*&$001!*&& &*'$&, #%!$/&&$,"$0%"$+:&! %&$!&%!$,"& %&& %&$,$+,"$!:$1#&3&$+$, "!&3,$ %&&%$1 &!/& A3 %&& %&+%3<$!"0: $+,"$! %&&$%3+&,"$%0& %&+,"$!%24'& * %&& $+,"$!&& %&!&$04&$&%$1 & *&+2"$& %&$$%&1&$$!!$,$ /,,,$$!&*2%#01$+,"$!%&1!:$$,*0&%",!# && %&"#, 3$+$,"!&3,$ %&&%#/&1*! %& "2&:$%&$ %&2%! &!$$+,"$! %&#&1 "#&$!/&:0&% $$%$&!!%,"$!&$,"$&? *&&& %&"#, $!!"!%$$&*'&#&1 "$&% %&,!$!"&$"2 %&!$$/!!$ "$:$,!"$&!#&"$, $!!"!%&,,"*3#&"$ %& 0%6% $!&"$& %#$!1" %&&&&!!$!$,&0!01$04&$1!%: 2#%&$+,"$!&$,"$& &&!!!$,$"% $!!"!%!%&$&$ %&!"&$!4!!$+,"$!$"#,% %&!

7 9 &"$!,!$+,"$!"*$!"!!*/&3!,"$!&$, &! $&1&&&%$1 & &$&*#!&'$!$04&$1%:2#%&#! $+,"$!"$&&,2&2$!$/$$%&$&% $!&",!"&:%2#%&#!"$&"&"$!&$!"&&!!,%0!+&!&"#!$&00%&!>'!"#,> &-- "&$!&& A:!B>+,"$!"$&"4&#/$!$!3&,! $,!!&#>:* &:!&*4&$/!!$>"& "$$$!"!%01$+,"$!$%&12*,01/&& $,%&$C0&% :$%, 4&!$!4&&#&!%"*"! " $+,"$!&> #&&&"&*'!$!&",!"&&00%&!--(% &!%&$& #&1,"$!&$,"$&% &00%&!%,"$!&$,"#,$#&,$%2-:$%* &$$&&$04&$1!%$!!"!%*/&3!2%"#, #&" %&%&:!&!%#&1"$& 1*&"*#!0%!$, &1&$! %&-6-8 %& #&1,"$!&$,"$&"&"!"&$!&! $!!:! &$,"#/&,$/!!$"& "$$$!&",!"&% &*'$"$$$!!"!%&01!$+,"$!&$, "$$%&1 )! %&$!1"&$!! "!"&$!&! *&"&-!"#*$!1 B,,D"": %& %&!!$"$!&1$+,"$!"# -6-!!E&:!!&&,!4& %&4&&*&%!& %$;!%!:$+%& %%& 4& %& 2/ +,"$!& #&&42:&,!%& %&!!$+,"$!$,% 4&4&:&,!4& %&F&&+!&?&,!%& %&!$, "$+,F&&+ ;&,42&:&!&+!&"%*$!3&$$ %& %& $2&&!&$,% &2&:& $,"$0&"$#3$, "$,,%$&#!%&"%,"$0&$,% 1 Veje til udvikling, Teaterudvalget (Kulturministeriet) 2010, p. 18 og p Statusrapport Fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser, Kulturministeriet Kunstnerisk udviklingsvirksomhed En udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser, Kulturministeriet Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet : nelser%20under%20kulturministeriet% pdf.

8 7 '"&-)B! &$$%:&!?!!&&,!4& %& &2"$!& '"&-)B$23$:&,!%& %& &!,&"$#&2"$!& F&,+2%& 4&:,%!%&+2 "!"&$!&!:#& "#$ %& &!""$!-:%!3: $+2 "!"&$!&!:#&"#$ %& &""$!-% &! "&$&*'!$ $"!%!%&+2 &33,,2&!! "#$&*'!$+*&-#!&*#!$,&!&!$*!'! "!"&$!&!# "/!#&$: "/!&$!% & $$%%$0+,%$"!!!6$!&D$$ #!, 4$!,%$$%&"!2%#%0#!"&*',%,&! %&$%* &!2%!%%&$&!$ "$$"*"01!$!!$%$!!$!$!4!!$+,"$!&$, "$$%&1 ;%#0&/$$&,%$$%&!#&B!"#!$ %&$%* &$,","&"$ %& "#/&$%&%%#&%&4,%%$,& %& $+,"$!"$&!"#!$3$!!$,$,"&#/$!$!!&01 $+,"$!%&1!!"#!$,"&&&#!!&$$!&% "$&01%&1!!"#!$,"&!%%!&!%& && $1,!>!&!#>$+,"$!"$&:2&"& 0& %&+,"$!%3+&,"$ #!2& 2%!!(4&0&%'-='-) 4&/,,2&*&"!%0/ &!&!%&0&/$!!& %& $+,"$!"$$%&1!$!%0/ &!%&0&/$!!& & *&+2 8 %"&$&*'!2&&#&#/&! %&!! $04&$,"&$4$*!!&01$+,"$!%&1! 4 Udvalget har haft besøg af Staffan Rydén, prefekt, Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet; Paula Tuovinen, rektor, Theatre Academy Helsinki, og Cary Libkin, Head of Bachelor of Fine Arts, Musical Theatre and MFA Directing Programs, The Pennsylvania State University; Jesper de Neergaard, kunstnerisk leder Bora Bora; Hanne Svejstrup, Dansehallerne. Endvidere er rektorerne for de statslige scenekunstuddannelser kommet med input til drøftelserne om en fremtidig organisering af scenekunstuddannelsesområdet. 5 Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt direkte ud til 35 udvalgte aftagere, producenter og interessenter på det scenekunstneriske område, og endvidere blev det spredt bredt, at der kunne svares på de samme spørgsmål på

9 ( 1.2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser $$%&1!*4&#"&&$$%!2&&!%! "$$!$1 '4&:$%!&!%!2&#/&!%0!!! "!$+,"$!$0&% $$%&$%$,"$0&:$!&",!4&: &!,&:$&:$+!,,&#!2&$1$!&!%!#/&! /&2$,&#!,!0&% $$%:&2& &! "$&$&2&2!$%2%#%0#!# $!"& /&2&:$%,"#$01!!2#&!,$$!&&*'$&, %&$+,"$!&!"$!/, & A:!&&, $!&$,"$0&"$&01!& %&$, $!!"!%&:$%!!&%$ %&#$ %&$,2%0*3% '4 #&$&!!#: /&2&%,%0!+&%&!!&$%!$!!& $,$+,"$!"$&##/&!'!$!4&&#&!% "$$0&% &$!24'&&,$*!!%%*!! "$&F&!$"$$$!!"!%&*4& &$#2'/0 &/,,,%0!+&!3 '4&:&,1$!4&& /&$'4&F'4&$,%0!+&# 4&$!% &$!," &$"&#$&$ 2:%$1$$ #$%&: $$/!%,,$!$#$!/ /&$0&%+$:$%$!"&$#$!1& %&!#&&!/&$'4#,&/# '4& #$$!4&&$:2#,!$/!!& %,"$01 &! $!!"!%%&$& $+,"$!"$&&, +,"$!"$&$, %&!$!"3! /&2$"4#&01 &$!&&&&"%#&*2%# %&,!##& 4&$ #/&0/%$,6,"$!&$,"#,B3&& &4&$ & $!&/&!&!% &%,!##&"#, %& 0/%$,%,"$!&$,/&$ %$% :&/&#/!01:,"$!&$, 2$:$#$!/:!&0&4&:,$*%!#/&,%0!+&2%$$!"& $&&*2%# %&$!3&,$ $1#"&#$&$$% $!"&$,"$!&$,"#,$#&,$%2%6&*'$%&" %& &,$%%$#$!/2 5 "$!&$,"#,$#&,$%2#& Kulturministeriets hjemmeside mellem og Udvalget modtog i alt 40 besvarelser. Se bilag 3 for spørgsmålene. 6 Udvalget har valgt ikke at drøfte definitionen af kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som er en del af det videngrundlag, kunstneriske videregående uddannelser skal trække på, jf. gradstypebeskrivelsen i den danske kvalifikationsramme, da dette arbejde er udført i rapporten Kunstnerisk udviklingsvirksomhed En udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser, Kulturministeriet Definition: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet.

10 - $,*&"4#,"$!&"2 %&: %& & &&:!&,!&%#&:%,"!&% %&&,$% $!:&%0$!1&&,3!!&$!,"$!&$,$,*$$0&%+$ &!*&$&,$%$0&,$$%%%,"$!&$, 0&%+$%#/&,!:$%$!&/,,&$"%#&$#,"$!#/&,!%,!,"$!&:%$%#," 1*!3 %&#&"#, %&1! 01,%&!&!$! &"&#$&,,*%!!!%0*3,%0!+ %&,"$!&$,"#,$#&,$%2:#&,&$!&!!$,*!!3!% &!#&" %&,!"$ *#$!4&$%0&% $$%$& # &&$ 0&,$$ $!!&21%$1,"$!&$,"#,$#&,$%2#&*4& $!"&$% &$"$,# +&&$#%,%0!+& %&2%!,"$!&$,"#,$#&,$%2:2#,!& #/$! %&"$/! %&:!$!"&&"&$!"!,,# +&$$%$#$!/%3!/,,"$!&%#&!*+2%&6%,!$!&",!"&$,"$&$#&" %##$/$$! $!$1$:%"$&$,,,&!&$$2/,"#$:!2&"&#$&:&2& &" #01%&1!%*&#&#%0*3:$%!1&"$& +,"$!"$$%&1!,#!*#!0$$!& &$$!&",!"& %&#&1"$&!*&,$*!!:,%0!*!!%%*!!$1#!%!$%!&!%!:&*$!, 4!" %&&&:$+,"$!"$&$!1&%#& %& +,"$!"$&*4&& %&"#,$!*+2%&6%,!"$& 22%$#$!&1&$%!%1&$#&2#, *4&$,01&","$!&$,&$!30*$,&#$ %& #&1,"$!&$,"$&:,"$!&$,0&,$$$%! #!$!&" %&"$&:! %&!$!,&/#& /&2&01 24'!#" %&&/,,$+0&:%!&%0*3 %4! 0&,$$:!!!24'!,"$!&$,#"$,&$ $&,"$!&$,*+2%&6%,!$!&",!"&$,2#! #$!#","$!&$,"#,$,!#!!&%<&6$&*'&01 &!,3!!!$!!"!%$!!"!%%"$&$,2#!#$! #"!&!%$&:%"&#$&:&0/&%& 2%#"&#$&01"$:$," 4&,"$!&$, "#,$0&%',!&?& %&$,:2#$&#! %&

11 ,!#"4#&01 %&1!$1$+,"$!"$$$!!"!%&# 2#&/,," %&&&!#%0! & $$,&# 9!#!$! $!!"!%$#&01*2%#! %&2%$/$$:"$$/$$% $!&",!"&& %&&:$%,$,&,$*!!:,%0!*!!%%*!! $!4,%,!",&#!#&1 "$$$!!"!%:&:!&$,*$3$!!"!%:$%$& $+,"$!&$,"$&&,3:$!$!!"!% %& $+,"$!"$: %&4*!,!>&,$+,"$!$,%>:# 2# '4&%/&$'4&:&&$!%&%,!!"*3,"$!&$, &""$&%%#&*3$"$&:%#$,""*3 #&"$ %& 0%6%$!&"$&$!*&#,"$!&$,%0/%$,"#,$#&,$% Sammenfatning af udvalgets anbefalinger #!* &:!$+,"$!&$,"$&"#,$! *+2%&6%,!"$& 22%$#$!&1&$%!%1&$ #&2%#&$$!$*+2%&6%,!$!&",!"&01!4#&#&1"$$%&1#,$,$,01 &","$!&$,&$!30*$,&#$ %& #&1,"$!&$,"$& #!* &:!&$,#/&%0!$$0&4#&01*1 *+2%&6%,!"$&"2 %&:! $!"&! %&4 &",$4,!"$& #!* &:!%#&!*+2%&6%,!$!&",!"&$,&!0&:$1& 4&$!!*&$ *+2%&"$&:$1$!&",!"&%#&"! %& *+2%&"$&,%&010$:2#%&!&,!"$&!*&$ #!* &:!,&#!!#&"! %&,"$!&$, "$& %&$&$%###!* &,"$!&$,0&,$$$%! %&!$!!2%#&"%,"$!&$, "#,$#&,$%2%<& %&$,$%&":2#%&!& &#! %&,! <"$& 7 Jf. Statusrapport Fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser, Kulturministeriet 2009, pp. 2-3 og p. 6.

12 #!* &:!$+,"$!&$,"$& && #"#,$% %&$&!$&*'01$!!"!%$6:$$6 %"&#$&#" %&"$: %&$,%,"$!&$, "#,$#&,$%2&#!#&1"$& #!* &:!%/!*+2%&6%,!$!&",!"&$,&! %&/,$$!&"$&? #!* &:!&$,&$$!4&&,$*!!!!% %& "$$0$& #!* &:!,% %&$4$"$ %& 3+&,"$!*&&! /$%&$,$&*'%&*'&!/! $,$$!&#&1$+,"$!"$& &, #!* &:!&%0&!!$,!6:0%6& $!&"$0& %&+,"$! #!* &:!&$/!!$!&1# "# *$!1 0&$%&!1,$,*! 0& %&+,"$!:$%&$ *&+2 1&!%0#!,% %&$!:2#,!#"&&*2%# %&"$01: % %&"& %&$!! 2% "$ %& 0& %&+,"$! #!* &:!,!$,"$0&"$&&*'&01!"#,%!*&&*3&$ %&$,,"$!&$,!%0&% &!$,& #&!%$!"&$,%0!+&%$+,"$!$#&$!! #!* &:!&!*&$3$!!"!%: %&4* */#!>&,$+,"$!$,%>:&*$!1& 4 $!!"!%&B!!$+,"$!$,%:,"$0&"$%

13 ) &!,&"$#&2"$!&:,"$0&"$ #3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%:!$, "$+,F&&+% $2&&!&$,% #!* &$$$!&",!"&G /$&,!%& %&2 $!!"!%%$!!"!&01,!%& $,%,!!& #! %&"$/!!&:!& %&!$!"*3$"$01 %,!!&:&,$$!&&:$1,!#!!$#"!01 %,!!& $!2%$ #!* &:!!$!"*" "$&4*$,&$ &!&:$!!"!%1&"!"&$!&! #!* &:!&!*&%01!/,!$&*'&,$$!&$+,"$!"$$$!!"!%&%& "$$$!!"!%& %&!$!"#,$ %&&& $!$!!"!%:$1&$,&$%,:,"$! 0&% &! #!* &:!&$,*$*&"2& %&$/&! #&"$ %&$+,"$!&:2&"&!&!/!,%!,! *&+2%#!*3&$$&*'"#,$0%6% $!&"$&:$%$," 3*2%#:&,,&/,,!,$$!&"$&:$,,# +&$+,"$!&!!24'&!#"%!*&&&*'$&, #!* &:!$!$+,"$!"$$$!!"!% 4&*&" & &&%,%0!+&:&&&%0*3! %&!&6%#&"$$%&1! #!* &:!$!$+,"$!"$$$!!"!% $&*'*&+2%01*&"!3$&*' "&*'&$!$!&! %&!&6%#&"$$%&1!

14 8 2. DE SCENEKUNSTNERISKE UDDANNELSER &"!"&$!&!&! $!!"!%&:$%"*3& #&1"$ %&*&#! $+,"$!&$, %&1&&&!% %&$,$!!"!%$!30&%"$$'4& $!%& %&$,!$!"&%!"*"!"$& 7!!$+,"$!$,% 3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,% &!,&"$#&2"$!&,"$0&"$&2"$!&!$,"$+,F&&+ #&"*3& $2&&!&$,%!&"$&!!!%! $+,"$!&$,%&1!$/&! %,"$01$+,"$! %&*4&% " $+,"$!&$,"$$$!!"!%&&%!!! 0%!$, &1&$! %&,"$!&$,#&1"$&:$% $!$/!!&0%!$,1$/!&% &&!!!!%& %& "$$%&1! ( $$$!!"!%&&%01 %&$,#$&"&!%#&&! % $&! "!"&$!&!!!$+,"$!$,%%3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%&$!!$$!!"!%&:2#$$!3&$%,!#!!&& &"&!#%#%"&! &1&&!& "!"&$!&! - 4#&"$$$!!"!%&?&!,&"$#&2"$!&:,"$0&"$&2"$ 8 Se under uddannelser for lovgivning for scenekunstuddannelserne og liste over uddannelsesinstitutioner. 9 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet : nelser%20under%20kulturministeriet% pdf. 10 Skuespillerskolen ved Odense Teater blev pr. 1. januar 2010 fusioneret med Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

15 !&:!$,"$+,F&&+% $#'$!!"!%&:&,,&&"&!#%#:$%&"&!$3 "!"&$!&! $!!$$!!"!%&?!!$+,"$!$,%%3$, $%# %2&4,%%$,&:& $!$/!!$ &1&&!& $#'$!!"!%&?&!,&"$#&2"$!&:,"$0&"$&2"$!&:!$,"$+, F&&+% $%#!&!%"$$,!#!!& Tabel 1. Kulturministeriets bevilling til scenekunstuddannelsesinstitutionerne i 2013 Institution Det Danske Musicalakademi Fredericia Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (Skuespillerskolen) Statens Scenekunstskole Odsherred Teaterskole Bevilling 5,2 mio. kr.* 1,4 mio. kr. 8,2 mio. kr. 7,6 mio. kr.** 49,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. Kilde: Finansloven 2013 *Det Danske Musicalakademi Fredericia har endvidere en markedsføringsaftale mv. med Fredericia Kommune, der giver institutionen en indtægt på 2,2 mio. kr. årligt samt fri husleje til en værdi af ca. 1 mio. kr. årligt. **Finansloven for 2013 angiver ikke, hvor stor en del af bevillingen til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole der går til skuespillerskolen. I tabellen er bevillingen til Skuespillerskolen derfor skønsmæssigt fastsat ud fra niveau før fusionen. #&1$+,"$!"$&&6*&!! %&$, & $!4&$! #&1"$&&,:2 "!"&$!&!$4#&#&1,"$!&$,"$&:$,&%0!!$+,"$!"$&%0!$$0&4#&:$% %,"$&&01 $4&$#&: /&2&%,"$!&$,!!&&$!%&$4!:!%0!01$$"$& +,"$!"$&$,&$ &2%#0&! 4#& #&1"$&#,,!2#&$$!&",!"&:$%*3&01 *+2%&6%,!%&"*3$ &1&$,"$0&"$& #!&$!!"!%&?!!$+,"$!$,%:3$, "$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%$!,"$0&"$ &!,&"$!$,"$+,F&&+"*3& 11 Jf. bilag 2, tabel 8.

16 5!&1&"$+0& %&&"$!!$+,"$!$,%"*3& &1&"$& %&$+$!&",!%:$+%& : & %&$, &1&$+!,$,"$&: &1&&""$%& $$!!6%!%1&%#&*3$"$& %&,%&%& : $ %&%"$,,,%0!!$:$$!/#!$% %&$4$"$!!$+,"$!$,%% $2&&!&$,%"*3&!&"$ %&!$+,"$!&$,%&1!&"$$,!#!!&01!!$+,"$!$,%&*&!%&!&! %&$+,"$!%&1!: $ $2&&!&$,%"*3&!&"$! &"00& $/&! %,"$01!0&% $$%*4&6%"%$!!&'4:2&"& %""$&",,6%!%$!!&:"!"&#&,$%2% "!%0& %&+,"$! "$$$!!"!%&"*3&#&"$ %& 0%6%$!&"$ $2&&!&$,%&%%0&!4& %&!% 0%"$& %&,"$!6%,"!"&$$!,"$!6%,"!"& %&:&#$!&!!&$%$+,"$!%&1! $&$,%"*3$ 0&% $$%$24'$,%&! &2#&#$,: $2&&!&$,%,,$#,"*3 0%"$&

17 9 Tabel 2. De scenekunstneriske uddannelser under Kulturministeriet $!!$"$$$!!"!%&2&!$%&!,!#!!$#": #$! 1&*#&!!"!01 %&21 $!$!!$!"& 2#&!1&.#%!! $!"& $!$/!!$"&2$3!!*&*'$&,!$*2%#% &1& &1&&!&:$% $!!"!%&1&"!"&$!&!$#'$!!"!%&2& 1! $!!!!$!"&!&!"!"&$!&! -#&!$!%&&$!"&# $+,"$!"$&7$!"&$,"$0&$!"&"'%&,02# $!"&%#&! %&!#!& "$$$!!"!%&&$!4&&"$$&"00&#& "$+0& %&&:$&%$+!,,&H$+!,,&&% "&%0!01 %&$,"$$&!& %&3$:3: $+0&%",!%% %&$!$$<&,#$!!!$+,"$!$,% 2#%#&2#!$!$!"&

18 7 Tabel 3. Antal normerede studerende på scenekunstuddannelserne i 2012 Institution Uddannelsesretning Normering Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Dramatisk skrivekunst 6* Det Danske Musicalakademi Fredericia Musical 24 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Skuespil 32 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Skuespil 32 Statens Scenekunstskole Skuespil 32 Danseformidling 5** Sceneinstruktion 8 Moderne dans 34** Scenografi 8 Sceneteknik (lys, lyd, sceneproduktion, forestillingsledelse/rekvisit) 32 Musikakkompagnement til dans (forsøgsuddannelse) 5** I alt 218 Kilde: Kulturministeriets uddannelsesstatistik * Optag hvert tredje år. **Optag hvert andet år &"$+5-!!&1&! &$+,"$!"$& &, $$"4&$,"$0&"8!!&1&! %&!017 &2#&$,"$0&"$$!4&$!!!&"00 ;%#0&! /&"01$+,"$!%&1!*#&"! &!!$+,"$!$,% %#&$+,"$!" &$,$!!"!%&#&!8 $$$!"&!%! "! %&!!!*+2%&6&&""$$ %&4*:%!#& $/&&"$& %&$:*!:,%&%& $!$,"$0:$% $!"&%!%! ) $$8$!"&$,$2%$:!&01$+,"$!&$,"$&&,-#&!7 %&&$!"&!,!$1,%$!!&$:!&&$!%&$4! 12 Jf. bilag 2, tabel Jf. bilag 2, tabel 11.

19 ( "$,$+,"$!"$&!!,$2/$! *&/$!$+,"$!&$,"$$0$&&,:$!$!"&$4&"$&:$%!,, $&,:& $%2&#/$!!&$0&% $,

20 - 3. BESKÆFTIGELSE 3.1. Det scenekunstneriske arbejdsmarked +,"$!"$&"4&#/$!$!3&, %&$,$+,"$!:% /&" %& %&$, %&1&&&!!&$0"&!%%!&"$!!!!4!" %&&&:4$01! $+,"$!&$,&*'$&, 1!$+,"$!&$,&*'$&,&&%&/,,$/& %&2%: &4&$/F4&$!% &$!&!!&*'$&,:$%& 0&/!,%&!:!$*&/$$/!!$&% 1 $!$/!!$& $/!!$$%&1!&%$1#$!$/$%*!!: $!!!&2%& ",,!$%&0&%#$ %&*&+2#%!= $4*&$4$/!!$&="4!#&,& &*'$&,$%&!&,!#!!&01$+,"$!%&1!H!, A#/&!$"!%$ %& %&1!:"#, &#&, &$0&%',!&:"4!#&,&0&%',!& %& % 2*,010&%%#&!!!&#&,!!$,*!"&/$$!*$,/!$$4$!&2%$:&&*'& %& $+,"$!*&+2!$+,"$!&$,&*'$&,&01%&1&,&,!&$&! #:!,,2& %&$+,"$!&$,"$$*&":2& "$ &!!%&1&&"!%,!#*,%&!&"$$ %&4*%$!&/&%#&:&&"! &,$$!&$+,"$!"$&:&&%$1$+,"$!&:$% &"!"!& &!%"",,"$&%&$,!&$,%%+2%%%!&!$!! $+,"$!&:&&*'& "!&! %& $+,"$!*&+2:&24'&!! /&" $+,"$!& &"$$$!!"!%&!!, A$$01!! & $,,"$0&F%&*":$,&!$!F%&*"%$, &!,&& $&!,,"!%&!!#%04&$&%#& %&2%! 0&% $$%!"$+,"$!& &#&1. I F

21 "$$$!!"!%&&,&"!%$+,"$!&:& 2& "!&#'*& Beskæftigelsessituationen på scenekunstområdet 1$+,"$!%&1!2!&&/,,!&$$%&$!%& %03$&%*$,/!$$$!"!% %&&$&% *3$!$+,"$!&$,&*'$&,#& %&$! 4! &&/,,2$$!!$!,,&%"&$4$& 4&! $$!&$$%&$!%& %&$$!1& %&*$$!1*$,/!$$!&!#!!!#/& %0/&,$%01:!*3$ *$,/!$,, %&!/&%!%: 2#%&#!*$,/!$& %&&" %&!$+,"$!&$, %&1 FF=2$$!!$!, FFJ$$%&$!%&!/&*$,,"$0&F%&*":$%2& &?-8 1!2$0&%+!*! %&$,&& 2$$!!$!,, %&+*&-#$&:!&*!FF6 %&$,&& $,,"$0&F%&*"#&2$0&%+! 01:K2$0&%+!*!FF6 %&$,&& F %:$,+%& &%$,+$!&",!4&&#&018:)K 14 Spot på Danmarks skjulte teaterskat en redegørelse om professionel dansk scenekunst for børn og unge, Kirsten Dahl 2010, kapitel 6. Overvejelser om scenekunstens uddannelser i Danmark, en materialesamling, Uafhængige Scenekunstnere I FTF s ledighedsstatistikker dækker Teaterforbundet over Dansk Skuespiller Forbund. Filmarbejder/scene dækker over Film og TV, Danske Scenografer, Danske Sceneinstruktører.. I F

22 Tabel 4. Oversigt over ledighed blandt FTF-forsikrede medlemmer i Dansk Skuespiller Forbund 10 Film og TV, Danske Scenografer, Danske Sceneinstruktører 5 0 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Kilde: FTF $,&!$!F%&*"="$!$3$:""$!- $,&!$!F%&*""&*'-$04&$,*$&! "$!$"&$4$:$%$,"#!%#&%&!!&3, &*'$&,!:2$0&%+!%"$$,!#!!2%$ $&"00 &!$!&:&&*$,/!! %& $+,"$!%&1! 5 1&!$!%&1!%&$&&$,&!$!F%&*","$!& %&*&#! $+,"$!&$, &"00&?0& %&&: 3$$,0& %&& %&+&,"$&&%0& %&& %&!!&&+%J&!!&!%:,%#:2&"&%$1 $,&!$!F%&*"$"$!$"&$4$#$&:!%!<) &!$!& 2#&,2&"$&2&!!,"&$&/$!$1$!%& &"00&!$!&2&*1!!"$%<&,"&$&&,% "!3&&&"00019K2&,""!$&!!,"&$&&,!$,"$! &!$!&:K:2&," "$"! $!$3$#$&:!&!$!&2&!*&!&*'$!%#&& %0!&/2%$!30& &*'$#&H &!!&!$!!"!%&% 0&#!&&!&&01-$!"*&!&*'$#& & "$!$"&$4$: & 4&$!$!!"!%&:&/$!$,%&: 16 Dansk Artist Forbund er en faglig organisation for solister, bands og grupper inden for alle musikalske genrer og repræsenterer artister, der arbejder med nycirkus, klassisk cirkus, underholdning, performance, dans.. I F

23 ) &#!$:,"!"&2"$:0&#! $!&:,%"&:$2%L$: $!#&:!!& 2%00+!& $"!!&$!%#&-$!!30$,&*'$#& ;#1&2:#$&"&$4$:!"&:2#%&&!$!&#&!2%$&$'%*+!&: %&!$01 41B)K &!$!&#&-.!&!$!&01$+,"$!%&1! #&!%#&5K&"&%K&)- "&$!2*!&!$!&#&-018:("& $,&!,&$$"&$4$:- $,&!,& 4&!-$04&$,*$&! $"&$4$:$%**3$!*$,/!$$ %&2% %& %&$!%$& 9 &$4$#$!*:!<) &:$%*$#&$04&$,"&$4$:&"!%,! "$,&0! %&!!&%<&&!,&:!!/%!2& "#&$!!$"$&$4$#$!#&:!<) &&*'&01 "!$%&!,&:%!4&!01 &+*$$&$%0&%',!$!!"):8K%03$!:!& $!$!!&$4$#$!%$1:!5:8K2&0&%&"!/!: 2#%&&0&/&!#$ Beskæftigelsessituationen for de uddannede fra Statens Scenekunstskole og skuespilleruddannelserne i Odense og Aarhus %&$, &$+,"$!%&1!&! $&4'!%04&$&%#& *$,/!$$$!"!% %&2%#0&! $+,"$!" & $!!$"$&--2&&,$!!$!,$1$*3$! *$,/!$$$!"!% %& /&" &"!"&$!&!$ #&1"$$$!!"!%&1$+,"$!%&1!*3$& &,$!!$!,*$,/!$$$!"!% %&" &!!$ +,"$!$,%:3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%$!,"$0&"$&2"$!&&,$!!$!,!&!$1,,%03$&%" &&!,&"$#&2"$!&%!$,"$+,F&&+ 7 &,$!!$!, &4&*101$!!"!%$#"% %&,!"$$&!& %& 17 Danske Dramatikere: Replikker, januar Danske Dramatikere er en faglig interesseorganisation for teater-, radio-, tv- og filmdramatikere samt for librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik. Danske Dramatikere har mere end 300 medlemmer. 18 Danmarks Statistik belyser kun de statslige uddannelser under Kulturministeriet, jf. kapitel 2. De scenekunstneriske uddannelser. For at skabe et sammenligningsgrundlag mellem de tre skuespilleruddannelser i Danmark hvoraf de to i 2005 var tilknyttet selvejende institutioner besluttede Kulturministeriet, at alle skuespilleruddannelserne skulle omfattes af Danmarks Statistiks opgørelser.. I F

24 8 "#,"$*$,/!$%*3$& %&2%$% &2#&#$ &,#$:2:&*'$/$$$!!"$:,%$! %&2%% &%*$,/!$ ( &,$!!$!,$%04&$ 2*!" & $+,"$!"$&#$&:!&&!%24'2$0&%+!& %&!!& & $!"$$&!&2&%$124':1& $$&2 %&!!& &,"$!&$,%,"!"&"$&:%$/&&1& $2%$2*!!!& &#&1 "$&$%22 -!%&!!&"00&$%$&%$,"$0&2&201+ -K:$ /&" &$+!,$,"$&!&$ %&&,!#$!2$0&%+!&%!5K"$+,!$ "&$4$ *$,/!$*!$!!"!%$ /&"#$&:!2$0&%+!&01+-K"$+,!$%04&$, %,,"*&!$$&,$!!$!,$:*!!&"! #&!%%04&$& 19 Danmarks Statistiks opgørelser er tilgængelige i de årlige beskæftigelsesrapporter, som Danmarks Statistik udgiver i samarbejde med Kulturministeriet og Uddannelsesministeriet, samt i Danmarks Statistiks statistikbank, som er tilgængelig fra institutionens hjemmeside. 20 Danmarks Statistik definerer i Beskæftigelsesrapport 2012: Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser ledigheden på følgende måde: Ledighedsprocent: Summerede ledighedsgrader (i året) i forhold til antallet af dimittender, beregnet som procent. Ledighedsgraden (i året) på 1000 betegner 37 timers ledighed pr. uge i et helt år. En dimittend kan derfor have en ledighedsgrad på mellem 0 og Når tallet summeres, tæller man i enheder af fuldtidsledige. Det er dette tal, man benytter til at beregne ledighedsprocenten. Ledigheden består af såvel dagpengeberettigede som kontanthjælpsberettigede ledige. Endvidere tæller g-dage som ledighed. Ledighedsbegrebet, som anvendes i denne rapport, svarer til Danmarks Statistiks nettoledighedsbegreb. Det betyder, at personer, som er aktiverede og samtidig jobklare, ikke indgår som ledige.. I F

25 Tabel 5. Ledighed for scenekunstuddannede 2011, opgjort på uddannelsesretning Syddansk Musikkonservatorium og Uddannelsesretning 2011 Skuespillerskole Skuespil 21,8 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Skuespil 20,8 Statens Scenekunstskole Skuespil 17,1 Moderne dans 21,9 Sceneinstruktion 9,0 Koreografi Scenografi 12,6 Sceneteknik (lyd, lyd, forestillingsledelse/rekvisit, sceneproduktion) 6,5 Sceneproducent Det Danske Musicalakademi Fredericia Musicalperformer 20 Kunstneriske og kulturelle dimittender 9,0 Dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser 5,7 Dimittender fra de lange videregående uddannelser 3,5 d angiver, at observationen mangler, er diskretioneret eller er for usikker til at kunne angives. Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2011 er opgjort for årgangene Note: Kunstneriske og kulturelle dimittender omfatter færdiguddannede fra Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering; Arkitektskolen Aarhus; Designskolen Kolding; Det Informationsvidenskabelige Akademi; Det Kgl. Danske Musikkonservatorium; Rytmisk Musikkonservatorium; Det Jyske Musikkonservatorium; Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole; Statens Scenekunstskole; Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater; Kunstakademiets Billedkunstskoler; Den Danske Filmskole. Kilde: Danmarks Statistik $% %&*"$,&&,$!!$!,$%04&$&,, "$$&#!*$,/!$%*$,/!$H!$1% /&" &*$,/!$ %&&$$+,"$!&$, %&1:% &&*' %&!*&&$+,"$!&$,!: &% &*$,/!$" %&!$+,"$!&$,%&1,!"$$$!!"!%& 4&&%"&$4$&:$%*3$&!! %&2%#!!#*$,/!$$&00%&!& & A!!$ +,"$!$,%%!$,"$+,F&&+0&01:! 2%#0&! $+,"$!" &"$$&#! *$,/!$ %&*&$+,"$!*&+2$$!,#!!# *$,/!$$&00%&! &!!$+,"$!$,% &-,%,"&& $1$:!(9K!!& &$!!"!%&*'& %&! %&1:&"!!:%!77K!!& %& 0&%01)1&!&!"$ &*$,/!$ %&! %&1$#$&$$!&00%&!%&*'$$!"!% %& ""$+0& %&& &-:!""$+0& %&& d d. I F

26 5 &!2&$!%&!,3!!&*'$&,!%%#&#'&2& *$,/!$ %&!&#!%&1& #%!!& %&,! %&1&2&&!#!# 2:&!&*:!" &2%#0&! $+,"$!&$, %&1&2&24'2=%$1 %&2%! %"$"$$&"00&!&*'$&,:& "$!:&%!2!&%!&*'$&,:$%&0&/!!$*&/$$/!!$&:,%*!%& $/!!$$ %&&: &+#&,$%2% 1 $!$/!!$&F&*&+2$$&&%$1 4$,%!#$!M%#&$,"M &*'$,&!:$%#&!$!4&&"# $/& $,"$0&%"2 %&M+$!M $+,"$!& *$!!!30&% $/&,%0!+& 2$#"! %&!!&"00&& %&%!!/!01! %&#!!#" %&$$!30&,"$!&:!&!"&#$! 2#&!#/$!%0# %&"$$$!!"!%&!$,&!!&$!,3!!&*'$&,!#! %,"$&01*& #! 0/%$,%,"$!&$,!!:&,# /&" %0!*&%3*&$,%0!+& 24'2%"&/$$!,3!!&*'$&,!&'$&% $04&$1!%:2#%&#!&"$ %& %&#$$ %&1&: %% /&" 1&!$!&/,,,%0!+&!! *$,/!$" %&!$/#&! &!$+,"$!&$,&*'$&, 21 Kvalitativ beskæftigelsesrapport, Statens Scenekunstskole 2010, Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere, Det Danske Musicalakademi 2012, I F

27 9 4. DET SCENEKUNSTNERISKE OMRÅDE &,$!!$!,2&$!!&$/$%(7-<7"&*'!1& $!!$!, %&$+,"$!%&1!:&*3$&,!#!!#0&% $$%!!&%,%+&!6%,"!"&2"$+,"$!$!!$!,,%!!&*,!#!!$%03$& %& %&$!&:%0 4&$&:!$,"&: %&!011&: & +,"$!$!!$!,, %&$$!$/$%-<-#$&:!,!%& $,"$0&%&,!%&01$+,"$!%&1!8K %&$!&:$%&&$!&&!&,$!!$!,:,$1$2 4&$!,!%&>$,"$0>:%)(K!$,"&$1 %&$!&"&,!%& >$,"$0>!%&>%0&!!<"$+>$!% %&)K %&$!&: 2#K!$,"&!%&>0& %&+>$!% %&9K %&$!&%2#K!$,"&K %&$!&$!K!$,"&,2 4&$!,!%&>&> 22 Der knytter sig en række forbehold til anvendelsen af Danmarks Statistiks scenekunststatistik, særligt at statistikken inden for områder som revy, standup, show og performance ikke er fuldt dækkende. Som grundlag for indsamlingen af statistik på scenekunstområdet har Danmarks Statistik dog udarbejdet en udførlig kvalitetsdeklaration, der bl.a. adresserer en række af disse forbehold, og som redegør for forholdet mellem statsstøttede og ikke-statsstøttede teatre samt for scenekunststatistikkens indhold, pålidelighed og sammenlignelighed. Statistikken medtager ikke im- og eksport af forestillinger, fx internationale gæstespil: jf.http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/scenekunst.aspx.

28 7 Tabel 6. Antal forestillinger og tilskuere 2011/2012 stats- og ikke-statsstøttede teatre, fordelt på genre og opgjort i procent Genre Forestillinger Tilskuere 2011/ /2012 % % Skuespil Ballet/dans Performance Opera Operette/musical Revy/cabaret Musikdramatik Nycirkus Animation/dukketeater Anden genre Alle genrer Kilde: Danmarks Statistik "*,"$!#$&:!$+,"$!%&1!&#/$!*$! $,,"!"&:2#,!"&$!&&:!$+,"$!"$&$0& #!&%!"#,% &$,,"$!%,"!"& ;%#*$,/!$$%&1! %&" &$+,"$!"$&& 01!&%$ #%,$&&$%"$+%3&&$%3+&,"$% 0& %&+ %&!$!$,"$0 &&,$!!$!,!&%!&!*:$%& #'%& %&$,*&"$&/,, %&*2%,,6$!!$$!4!!!!&%,%+&!6%,"!"&2"$#%!,,0&%&!&!*&!!!! &,$!!$!,!!*!3&:!,,6$!!$$!4!!!!&& "&&0&/$!&$!!$!,,:2#,! A4&$/ %& %&1&$%&#3:$!"0%$2%L% %&"$,!!&6%"$+%&1! #&#$/&!&!!&:!!&0&%"+!&%0&%',!!!& &$$%"&+/$$1&$&%!,,0&%&!&!*&!!!!&,$!!$!,!!/& A %&0& %&+%3+&,"$#& *&!,!#!!$%03$&!&,$!!$!,,,!!& "2 %&!#/ &&&H2#$ %&$! A2%& $,"$0:0& %&+,"$!%$:,,"2 4&$!,!& *&!!&,$!!$!,

29 ( 5. UDVALGETS OG AFTAGERNES SYN PÅ UDVIKLINGEN INDEN FOR SCENEKUNSTEN OG UDDANNELSERNES FORMÅL %"&$&*'!2&"#!&4!!:2#,#/$!!$&:3$,*$&% %&&&$%,,*%!0&/&,!" $+,"$!:$%%$1#0&/$+,"$!%&1! &%#& &4!$&2&&$/&#/&!!#/!01!$&:$%# %&% %&&,&#:&$!$! &!$$+,"$!&:%$%& %&# 1 3$01"#, $+,"$!&$,"$&!&&!,,*%!$+,"$!$,!""#,:&$, & && %&"$&$2%:"$&$,,&! &$,"$!&$,%0/%$,&*'%$1$#$0 4&&% "#, &!$$+,"$!H"$&$,$,*,&!#% 0&%",!#&& %&"#, &!$$+,"$!&?%& "#, &" %&,$0&!&3*&":&4&!"! %&$+,"$!! &0131& 5.1. Scenekunsten $%"$,, &$$+,"$!0&/&!:,,"",,: $%,%,!#,"$!&! $%"$,,,%$1$+,"$!!!30& &*'$ %&&%"!&3,H &,!$!1,"$!&"$0&&&*'&!!$!%&!! >$!,"$!L&,>:2#%&!!&!$*%&/,,,!4&&?*1 01: $$!1&!&&&$,!"#$ $+,"$!*&*!: $1$!!&!%$+,"$!2&"#,!3 %&&$% A!!&,%+&!&:%$1&*#!$"00&!!*&!$0,!&" & $+$,"!&3,$ %&&$% A+%3:3+&,"$% %&$, %&& %& 0& %&+,"$!!!&!%0&%",!%$2&&,:2#%&!24'&&$!!"!%&!!&&,!4&!%00:&$!3&&$1#&0&!%&0/$% F N F F

30 ) - #/&,$/!!$ #"0&%',!&:$"00&$ 3%&$!%$ %&& %&$+,"$!%&1!!/& A0&%',!!!&$"#, &! &$!&",!"&&,"$!&,%,!#&:&$,*&$+,"$! " %&$!!"!%$$2/!&!%&*'$&$+,"$!&$, &"00&= $+$!&",!4&&:$+%& &:$,"$0&:$&:,%&%& &: &!,&:3$$&:0& %&&:&!$!&#=&!!!01#'!!*#&$!!!! $+,"$!&:&24'&&&*'&01!#/&$ %&1&F%&! 4&$!1&$+,"$!&! &,%,!#!%,"$!&$,!#/&10&%",!%$ /$$,*&F%&!!1& $+,"$!&! :!,!,"$!&4*1& & $!$&*'&:%!!#/&,!&!%,!%$&"$ #, 3&*'$!%&%6$!&",!"&& %&$+,"$!& 0&/!,%,!#$,*$$0&%+$$&:2#%& %&#!$!,""#, &"!&? %& 2& 3$01G"#,:0&%+$%&$"!!!&,&,!&$!$, %& "#,:!$+,"$!&,,,"&$ &&$ 0&% $$%:$&&,%0!+:!,"$!&$,*,% $0+$&2&,!$+,"$!&2&!$1#%,$"2 %&! &$&%$,*$$0&%+$$,!""#, %&$+,"$!1&,,*%!%&$!%&$, $!&",!"&&%&*'$:%!!&!/$!!$,$! $+$,"!&3,$&%"!&3,$ %&&H"!#:#$":$$%&$,%!,$!!&*#&&#$!&$!*!3$6% %0#$$$,* $$+$, &$! #,%21!&!#&,&#&$!!$!4&& "*&$01$+,"$!%&1!:*1$%&$,*%,"$!&$, "!&3,$%$% %&?$%+&:!0! %&% +!&!$&:!&$,&&#$"#$, &/$& *1!$+,"$!$ %&&%$+0&%"! %&2%!&,"$!&$,%&1&&*'!&,"$!&!&% "#,!#/&,"$!&$,0&%+$$&*#&2300&#/&/$!!$,%!#/& "!&3,$ %&&&$1$#/$! %&"& $+,"$!&$, 2 F N F F

31 ) 5.2. Scenekunstneren F%&" %&$+,"$!'4!&!!&0&/&!,"$!&! %&% $,"$0&:%$0&/&!,"$!&! %&%$& $&O$,"$0&>%O$&>,,!3$!4&&$&:$%!!& $+,"$!!$!%&!! ",!%&% %&1&:$%&4# *$! 22: A$!&",!%:$+%& :,%&%& :3$$: 3$:&,#$!$:0&%",!%$$: %&$!$$: $ %&:&!"&%&!$,!,$! 2&!&!%!%0!$$$+$, ",!%&"4#% $,*,"$!&#!2&%&4!!:2#%&#!%0!!$ $+,"$!&$!&!% ",!%:&%%0$222&/&! $$&1&=% %&/$!!:!! $2/,,/&#&!%0 ",!%& $+,"$!$%!$,*&"4#!&!,,/& &#!!$>"4#>,"$!&$%:&"4#&%!:$% >$,*>,"$!&2&$,*!!&,,/&3$! &,&$,"4##&,%$,*&!,&: $!&",!4&:,%&%& :&$+%& %!,$, ",!%&$%36% 3$!,,&:&,#$!4&&0&%",!%$6% %&$!$& 04$ $,!"4#%$,*,"$!&, $,"$ &!%0&$0,!#&$%0!!$$+,"$!&$%$,* %&2%!"#,!,!"!&3, %&$!%$+,"$! $%$1 %& $!%&%4!*#$!2%%"#,!%&:,"$!&$,"!&3,:#"*!%!+$&$+,"$!&$% $,*$!!24'&&&"$!!!!$+$/!!$$#%*&$ $+,"$!&$,0&% $00131&: A,!##$ 3,%0!+:3!0! %&:3!,%%%3 #$$"2& $2/:2#%&$+,"$!&*101: %&%*$+& $,*%1&&/,, %&$,&&%!30&,"$!&$, $,*$$2&:&&%$!*2%# %&:!$+,"$!&& 3! /&2$"4#&01&$!&!$+,"$!&*1, #/&21#/&,&:"4#&%<&$,*,"$!&:2&$,"**!! 01*3!"#,#/, & %0!:0&% $$%$&!! $+,"$!"$&%#*$&!% & +!!&! $+,"$!"$ 0!!$ $+$, ",!%&$%$,**!3&4! %#&$%&!&01#"&& %&$,$+,"$!&$% $,*,"$!&%$1&"$!$*&!!0&% &$$%,&:#" F N F F

32 ),"$!&$,!!!%2# /&2&!!"#,%!*&$$% $#$!/!$,*,"$!&$&*4&& %&01! /&2$*$&!&" %&$3" &$!&,%0!+&:$%"&$!4!!&&$ %0&% $$%#&,:,"$# A!&0&4&$,*!&#/$!!:!&"$$#$!/$+,"$!&:$%*1 "&%!&&$"$,!$#& %&&$/&%,"$!&$,"#,:%$%,1 %&$, %&& %& $&*'F&!$$+,"$!&$,,"1!,$$!& % &!$+,"$!!%*&$1#,%,!#!$%#"!!!$ %&3$ 5.3. Branchen og aftagernes syn på ønskede kompetencer $+,"$!&$,"$$$!!"!%&2&&/,, %&% " %&$&*'$ &$+,"$!*&+2 $$%!!&$&*'%0&,!,%&& %&$!"&: $&*'%,%,&!0&%",!%&%%0 4&$& &&$!4&& %? A#$&% *&+2&0&/$!!&!&0&:*$!3&$&&#$%&3 *%&$#&/,, "&#$&#$!!"!%&#/& 0&,!$& %&&$!:2#%&#&$0&,$$*$&& & %# &!&$!"&!!1&"$& $$$&*'$ &$+,"$!*&+2$,&$$ 2$!$/$$"#, $!!"!%&%&$"$&:$! /&"&2#&#&,%0!+&:$%4&$!!01!1%" %&&*&+2:$,& " 4,%$$%&! %&"&$&*'!$,"#!&#/$!!&%$!4&&0&%"+!&01$+,"$!%&1!#!2&2%! 4,!&0&/$!!& &!&$ ) %& $+,"$!%&1!$!"$!!$04&$,!!*&!"$!!&1$1#4!!&&0&/$!!&$%!"$! $04&$,#& %,"$01!&$$301%2%!:2#%& $+,"$!"$&*4&$"%"#,$:$!2#,,%,&!,%0!+&&!&$04&$%#*#!&$0"&!01$+,"$!%&1! 23 Disse repræsentanter var Emmet Feigenberg, skuespilchef på Det Kgl. Teater, Jesper de Neergaard, leder af Bora Bora, og Hanne Svejstrup, producent på Dansehallerne. Derudover er der blevet bedt om og indkommet input fra aftagerpanelerne ved Statens Scenekunstskole og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. F N F F

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Forslag. Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet September 212 Forord Beskæftigelsesrapport 212 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet Spørgsmål til besvarelse Kompetencer og scenekunstområdet Hvilke konkrete scenekunstneriske uddannelsesprogrammer og /eller kompetencer mangler i særlig grad inden for det danske uddannelsessystem? Som

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Oktober 212 Forord Beskæftigelsesrapport

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde UDKAST Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for følgende statslige uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 21 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 21 Forord Beskæftigelsesrapport 21 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2008 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet oktober 2008 1 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) Oktober 2008 Kulturministeriets

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2009 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 2009 Forord Beskæftigelsesrapport 2009 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Rapport om uddannelsesbehov på musicalområdet

Rapport om uddannelsesbehov på musicalområdet Maj 2006 Rapport om uddannelsesbehov på musicalområdet 1. Indledning Igennem de senere år har det danske teater- og musikdramatiske miljø peget på et stigende behov for en uddannelse, der er rettet specifikt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2005

Beskæftigelsesrapport 2005 KULTURMINISTERIETS REKTORER Beskæftigelsesrapport 2005 Kandidater uddannet ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Januar 2006 ISSN: 1901-7235 Kulturministeriets Rektorer

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole BEK nr 248 af 10/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/00520-11 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1042 af 29/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk. 1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Struktur- og samarbejdsudvalget FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 7. januar 2009 1. Indledning Kort gennemgang af udvalgets opgave Folketinget 1 vedtog i efteråret 2006

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2007 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Side 2 af 47 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) December 2007. Kulturministeriets

Læs mere

& KULTURMINISTERIETS REKTORER

& KULTURMINISTERIETS REKTORER & KULTURMINISTERIETS REKTORER Opdatering af Beskæftigelsesrapport 2004 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af resultater og konklusioner... 1 2. Datagrundlaget... 3 3. Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Sekretariatet Bilag: Udenlandske studerende på danske uddannelser Den 6. juni 2012 Dok.nr. bba/sel Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle område 2000 2001

Læs mere

CIRCUS ART. Degree in the Performing Arts

CIRCUS ART. Degree in the Performing Arts CIRCUS ART Degree in the Performing Arts Partnere Hogeschool voor de kunsten / Codarts University of Professional Arts Education, Rotterdam, Holland Turku Arts Academy Turku University of Applied Sciences

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt ISSN 1604-6730 Kulturministeriets Rektorer c/o Kunstakademiets Arkitektskole Philip de Langes Allé 10 1435 København K. Tlf. 32 68 60 08 e-mail:

Læs mere

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid er brændt, men det stopper ikke teatrets planlagte forestilling. Nu åbner NOMA på Kunsthal Charlottenborg i en forlænget periode fra den 31. januar 28.

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013

Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013 Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013 1 / 11 1 Indledning Beskæftigelsesstatistikken for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser viser hvorledes

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Tak til udvalget for spørgsmålene AE og AF, som jeg tillader mig at svare på samlet.

Tak til udvalget for spørgsmålene AE og AF, som jeg tillader mig at svare på samlet. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 221 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samrådsspørgsmål AE og AF Åbent 26. juni 2013 Dato og klokkeslæt: Den 26. juni 2013 kl. 09.00-10.00 Tak

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. 26/01 28/01 2007 Tingenes eget liv - form, funktion & karaktér,

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

MANGFOLDIGHED PÅ DEN DANSKE SCENE

MANGFOLDIGHED PÅ DEN DANSKE SCENE PÅ DEN DANSKE SCENE Centrale citater fra en undersøgelse af mangfoldighed og inklusion i dansk film og scenekunst. VOL. 1: KUNSTSKOLERNE Dansk Skuespillerforbunds Ligebehandlingsudvalg har haft samtaler

Læs mere

LOV nr 1362 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016. Kulturministeriet

LOV nr 1362 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016. Kulturministeriet LOV nr 1362 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-001153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 59 af 26/01/2015

Læs mere

Ny statslig musicaluddannelse. En faglig vurdering af ansøgninger

Ny statslig musicaluddannelse. En faglig vurdering af ansøgninger Ny statslig musicaluddannelse En faglig vurdering af ansøgninger Ny statslig musicaluddannelse En faglig vurdering af ansøgninger 2009 Ny statslig musicaluddannelse 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Studieordning 2010 Studieordning 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Uddannelsens mål 4 Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: 4

Læs mere

Kommissorium. Det er en forudsætning for udvalgets arbejde, at der fortsat udbydes videregående kunstneriske uddannelser i hele landet.

Kommissorium. Det er en forudsætning for udvalgets arbejde, at der fortsat udbydes videregående kunstneriske uddannelser i hele landet. BILAG 1 Maj 2007 Kommissorium Udvalg om mulige fusioner, forpligtende samarbejder og andre faglige og administrative fællesskaber inden for Kulturministeriets videregående uddannelser Som et led i Flerårsaftalen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 14. januar 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser Version 2014-06-26 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2014 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

VISION & STRATEGI 2013-2015

VISION & STRATEGI 2013-2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 1435 København Danmark +45 4170 1500 info@kadk.dk www.kadk.dk KADK KADK I TAL PR. 1.10.2012 ARKITEKTUR

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

NYCIRKUS DANS TEATER&PERFORMANCE MUSIK

NYCIRKUS DANS TEATER&PERFORMANCE MUSIK NYCIRKUS DANS TEATER&PERFORMANCE MUSIK NyCirkus...4 Dans.... 5 Teater & Performance...6 Musik... 7 Fælles aktiviteter...8 Praktisk info...9 Om Kulturhus Kappelborg...11 Velkommen Kom til Skagen, hvor havene

Læs mere

Årsrapport for Statens Teaterskole i 2004

Årsrapport for Statens Teaterskole i 2004 ÅRSRAPPORT 1. Beretning 1.1 Præsentation af Statens Teaterskole Statens Teaterskole er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018

Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018 Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018 1. indledning Vores kultur er under forandring fra en tekstkultur til en billedkultur. Den brede befolkning bruger i højere og højere grad de billedbårne medier

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER Forslag til en fremtidig organisering Udarbejdet af Henrik Sveidahl

DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER Forslag til en fremtidig organisering Udarbejdet af Henrik Sveidahl DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER Forslag til en fremtidig organisering Udarbejdet af Henrik Sveidahl U D A R B E J D E T A F H E N R I K S V E I D A H L Udgivet oktober 2017 af Kulturministeriet Nybrogade 2

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

PACE. Bachelor of Performing Arts and Cultural Entrepreneurship. Foto: Michael With

PACE. Bachelor of Performing Arts and Cultural Entrepreneurship. Foto: Michael With PACE Bachelor of Performing Arts and Cultural Entrepreneurship Foto: Michael With Samarbejdspartnere 02 Det Kgl. Teaters Balletskole Holstebro Holstebro Kunstmuseum Musikteatret Holstebro Nordvestjysk

Læs mere

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 3. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere