UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET"

Transkript

1 UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET

2 Udgivet i september 2013 af Kulturministeriet Nybrogade København K Forsidefoto af Roberto Fortuna, Hotel Pro Forma Rapporten kan læses og downloades på Kulturministeriets hjemmeside

3 INDHOLD 1. Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet 5! "#!$%#&#'$& ( )! "#!$* & 2. De scenekunstneriske uddannelser Beskæftigelse 20 )!$+,"$!&$,&*'$&, - ).$,/!$$$!"!%01$+,"$!%&1! )).$,/!$$$!"!% %&" &!!$ +,"$!$,%%$,"$0&"$& $%&2"$ ) 4. Det scenekunstneriske område Udvalgets og aftagernes syn på udviklingen inden for scenekunsten og uddannelsernes formål 29 +,"$! ( +,"$!& ) ).&+2%!&$$3014$,,%0!+& ) 6. Fremtidig uddannelsesstruktur for scenekunstuddannelserne 36 5!#&1"$$%&1%.%%60&%+$$ )5 5 #!$%#&#'$&%#& &!*+2%&6%,!$!&",!"& %&$+,"$!"$& )7 5) #!$%#&#'$&%%#&%&!4,%%$,& %&3 $!&",!"& %&$+,"$!"$&%$%& "$& Efterspurgte kompetencer og nye uddannelsesudbud på bachelor- og kandidatniveau &,"$ 89 9 & %&+"$ 87 9) &% & %#&!%$,"$0&"$& 8. Bæredygtig institutionsstruktur og videngrundlag 53 7 &":"#, */&3!/&$'4&%!&!%$& )

4 7 $!!"!%$!&",!"& %&$+,"$!"$ 9. Efteruddannelse og videreuddannelse 60 (!&",!"& %&!&6%#&"$$%&1! 5- (.&"2& %&!&6%$/&!#&"$ 5 Bilag 1 65 &!$"!$#&0& %&+"$:%$;!%! 5 Bilag 2 67 %&$+,"$!"$& 59 Bilag &$1!!&<*&+2 5( Bilag ,"$!"$&"! 9- Bilag 5 74 %$$%&" %&"&%$+,"$!"$&&, 99

5 1. UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET 1.1. Indledning #&!"&%0=%$1&,=2&,"$!&$,"$&! $$!1&!1!#!"#,:$%,$!!$"& %#&$,&!> &21#/&,$$,%!,"$!$,%>"#,2&%$1 "!$!01$+,"$!%&1!:%$/&!$&1&2&!*#$! 2%$/$$%%&$!%&$,& %&&*'!! &!01$, $+,"$!"$& $&$1$*&#! $+,"$!&$,"$&$% $!&",!"&&:!$%!,"$!&$,%0/%$, "!%!1*!%"#,$%&!&! %&2%!%#&$$"$&2&! %&1!" $+,"$!&!24'$!,"$!&$,#":$%, &%"#, $+,"$! & %&6%"#,$0&%+$:$%2& "!% %&!$! &$!01 $+,"$!"$&:2&24'&#/&!$0%&!,&#% " %&&&:$%"$&2&$!1!%#& %&$& "&& & %&%!:&%$1,!"!,% &%!&!&/,,#/$! " %&&& +,"$!"$$%&1!&,&0&/! %&$, $!!"!%$!30&:$1"$$'4&% 1"#,$,!#!!& %& %&$,%,"$!&$,"#,$#&,$%2&&#&,, %##$/$$!&$!!"!%! $!!&& %&$!!"!%&$ #0&%",!%% %&:2#%&$,!1"$& +,"$!"$&#& %&&$"#/&$!!"!% %& 2##$,!#!#%0!,&#:&$!$!#&1 "$$$!!"!%&$4*%$3$!!$,&*'$,& "$&$,#!!%&#$!$+,"$!&$,&*'$&,&,&,!&$&!#!#/& %$,!!:2!&%!%0&/! &+#&,$%2:!$*&/$ $/!!$&% 1 $!$/!!$&+,"$!"$&$%0#% " %&&*$!1&!"&"$! /&",%0!+&:$%

6 5 $/!!&$!!! %&2%$$#$!/!!!!%$,! &*'$&,%!!1 & %&$, $2/=!! %"!101,%0&%$"$&$$!!"$$%,"$!&$, "$&0124'$!#" "*#&4!&,%0,$,&#!&$$,&# %,"$&&,,*%!01 /&2$$%%,"$!&$, #"!!:&"&%$1,&#%*&&$+,"$!&$,,%0!+& %&0&%',!&*':%#!%%!&0&4&$,*$!!,!$#!!&*'$#$!/!%,&!#! & $ %&$,"2& %&,%&!&#&!&"$ %& 0&% $$%$+,"$!&"2& %&#&"$?0%6% &#&1"$&$% $12& /&" &$+,"$!"$&& %&$#/&&#!"*3&$,%0!+&%*&$001!*&& &*'$&, #%!$/&&$,"$0%"$+:&! %&$!&%!$,"& %&& %&$,$+,"$!:$1#&3&$+$, "!&3,$ %&&%$1 &!/& A3 %&& %&+%3<$!"0: $+,"$! %&&$%3+&,"$%0& %&+,"$!%24'& * %&& $+,"$!&& %&!&$04&$&%$1 & *&+2"$& %&$$%&1&$$!!$,$ /,,,$$!&*2%#01$+,"$!%&1!:$$,*0&%",!# && %&"#, 3$+$,"!&3,$ %&&%#/&1*! %& "2&:$%&$ %&2%! &!$$+,"$! %&#&1 "#&$!/&:0&% $$%$&!!%,"$!&$,"$&? *&&& %&"#, $!!"!%$$&*'&#&1 "$&% %&,!$!"&$"2 %&!$$/!!$ "$:$,!"$&!#&"$, $!!"!%&,,"*3#&"$ %& 0%6% $!&"$& %#$!1" %&&&&!!$!$,&0!01$04&$1!%: 2#%&$+,"$!&$,"$& &&!!!$,$"% $!!"!%!%&$&$ %&!"&$!4!!$+,"$!$"#,% %&!

7 9 &"$!,!$+,"$!"*$!"!!*/&3!,"$!&$, &! $&1&&&%$1 & &$&*#!&'$!$04&$1%:2#%&#! $+,"$!"$&&,2&2$!$/$$%&$&% $!&",!"&:%2#%&#!"$&"&"$!&$!"&&!!,%0!+&!&"#!$&00%&!>'!"#,> &-- "&$!&& A:!B>+,"$!"$&"4&#/$!$!3&,! $,!!&#>:* &:!&*4&$/!!$>"& "$$$!"!%01$+,"$!$%&12*,01/&& $,%&$C0&% :$%, 4&!$!4&&#&!%"*"! " $+,"$!&> #&&&"&*'!$!&",!"&&00%&!--(% &!%&$& #&1,"$!&$,"$&% &00%&!%,"$!&$,"#,$#&,$%2-:$%* &$$&&$04&$1!%$!!"!%*/&3!2%"#, #&" %&%&:!&!%#&1"$& 1*&"*#!0%!$, &1&$! %&-6-8 %& #&1,"$!&$,"$&"&"!"&$!&! $!!:! &$,"#/&,$/!!$"& "$$$!&",!"&% &*'$"$$$!!"!%&01!$+,"$!&$, "$$%&1 )! %&$!1"&$!! "!"&$!&! *&"&-!"#*$!1 B,,D"": %& %&!!$"$!&1$+,"$!"# -6-!!E&:!!&&,!4& %&4&&*&%!& %$;!%!:$+%& %%& 4& %& 2/ +,"$!& #&&42:&,!%& %&!!$+,"$!$,% 4&4&:&,!4& %&F&&+!&?&,!%& %&!$, "$+,F&&+ ;&,42&:&!&+!&"%*$!3&$$ %& %& $2&&!&$,% &2&:& $,"$0&"$#3$, "$,,%$&#!%&"%,"$0&$,% 1 Veje til udvikling, Teaterudvalget (Kulturministeriet) 2010, p. 18 og p Statusrapport Fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser, Kulturministeriet Kunstnerisk udviklingsvirksomhed En udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser, Kulturministeriet Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet : nelser%20under%20kulturministeriet% pdf.

8 7 '"&-)B! &$$%:&!?!!&&,!4& %& &2"$!& '"&-)B$23$:&,!%& %& &!,&"$#&2"$!& F&,+2%& 4&:,%!%&+2 "!"&$!&!:#& "#$ %& &!""$!-:%!3: $+2 "!"&$!&!:#&"#$ %& &""$!-% &! "&$&*'!$ $"!%!%&+2 &33,,2&!! "#$&*'!$+*&-#!&*#!$,&!&!$*!'! "!"&$!&!# "/!#&$: "/!&$!% & $$%%$0+,%$"!!!6$!&D$$ #!, 4$!,%$$%&"!2%#%0#!"&*',%,&! %&$%* &!2%!%%&$&!$ "$$"*"01!$!!$%$!!$!$!4!!$+,"$!&$, "$$%&1 ;%#0&/$$&,%$$%&!#&B!"#!$ %&$%* &$,","&"$ %& "#/&$%&%%#&%&4,%%$,& %& $+,"$!"$&!"#!$3$!!$,$,"&#/$!$!!&01 $+,"$!%&1!!"#!$,"&&&#!!&$$!&% "$&01%&1!!"#!$,"&!%%!&!%& && $1,!>!&!#>$+,"$!"$&:2&"& 0& %&+,"$!%3+&,"$ #!2& 2%!!(4&0&%'-='-) 4&/,,2&*&"!%0/ &!&!%&0&/$!!& %& $+,"$!"$$%&1!$!%0/ &!%&0&/$!!& & *&+2 8 %"&$&*'!2&&#&#/&! %&!! $04&$,"&$4$*!!&01$+,"$!%&1! 4 Udvalget har haft besøg af Staffan Rydén, prefekt, Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet; Paula Tuovinen, rektor, Theatre Academy Helsinki, og Cary Libkin, Head of Bachelor of Fine Arts, Musical Theatre and MFA Directing Programs, The Pennsylvania State University; Jesper de Neergaard, kunstnerisk leder Bora Bora; Hanne Svejstrup, Dansehallerne. Endvidere er rektorerne for de statslige scenekunstuddannelser kommet med input til drøftelserne om en fremtidig organisering af scenekunstuddannelsesområdet. 5 Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt direkte ud til 35 udvalgte aftagere, producenter og interessenter på det scenekunstneriske område, og endvidere blev det spredt bredt, at der kunne svares på de samme spørgsmål på

9 ( 1.2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser $$%&1!*4&#"&&$$%!2&&!%! "$$!$1 '4&:$%!&!%!2&#/&!%0!!! "!$+,"$!$0&% $$%&$%$,"$0&:$!&",!4&: &!,&:$&:$+!,,&#!2&$1$!&!%!#/&! /&2$,&#!,!0&% $$%:&2& &! "$&$&2&2!$%2%#%0#!# $!"& /&2&:$%,"#$01!!2#&!,$$!&&*'$&, %&$+,"$!&!"$!/, & A:!&&, $!&$,"$0&"$&01!& %&$, $!!"!%&:$%!!&%$ %&#$ %&$,2%0*3% '4 #&$&!!#: /&2&%,%0!+&%&!!&$%!$!!& $,$+,"$!"$&##/&!'!$!4&&#&!% "$$0&% &$!24'&&,$*!!%%*!! "$&F&!$"$$$!!"!%&*4& &$#2'/0 &/,,,%0!+&!3 '4&:&,1$!4&& /&$'4&F'4&$,%0!+&# 4&$!% &$!," &$"&#$&$ 2:%$1$$ #$%&: $$/!%,,$!$#$!/ /&$0&%+$:$%$!"&$#$!1& %&!#&&!/&$'4#,&/# '4& #$$!4&&$:2#,!$/!!& %,"$01 &! $!!"!%%&$& $+,"$!"$&&, +,"$!"$&$, %&!$!"3! /&2$"4#&01 &$!&&&&"%#&*2%# %&,!##& 4&$ #/&0/%$,6,"$!&$,"#,B3&& &4&$ & $!&/&!&!% &%,!##&"#, %& 0/%$,%,"$!&$,/&$ %$% :&/&#/!01:,"$!&$, 2$:$#$!/:!&0&4&:,$*%!#/&,%0!+&2%$$!"& $&&*2%# %&$!3&,$ $1#"&#$&$$% $!"&$,"$!&$,"#,$#&,$%2%6&*'$%&" %& &,$%%$#$!/2 5 "$!&$,"#,$#&,$%2#& Kulturministeriets hjemmeside mellem og Udvalget modtog i alt 40 besvarelser. Se bilag 3 for spørgsmålene. 6 Udvalget har valgt ikke at drøfte definitionen af kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som er en del af det videngrundlag, kunstneriske videregående uddannelser skal trække på, jf. gradstypebeskrivelsen i den danske kvalifikationsramme, da dette arbejde er udført i rapporten Kunstnerisk udviklingsvirksomhed En udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser, Kulturministeriet Definition: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet.

10 - $,*&"4#,"$!&"2 %&: %& & &&:!&,!&%#&:%,"!&% %&&,$% $!:&%0$!1&&,3!!&$!,"$!&$,$,*$$0&%+$ &!*&$&,$%$0&,$$%%%,"$!&$, 0&%+$%#/&,!:$%$!&/,,&$"%#&$#,"$!#/&,!%,!,"$!&:%$%#," 1*!3 %&#&"#, %&1! 01,%&!&!$! &"&#$&,,*%!!!%0*3,%0!+ %&,"$!&$,"#,$#&,$%2:#&,&$!&!!$,*!!3!% &!#&" %&,!"$ *#$!4&$%0&% $$%$& # &&$ 0&,$$ $!!&21%$1,"$!&$,"#,$#&,$%2#&*4& $!"&$% &$"$,# +&&$#%,%0!+& %&2%!,"$!&$,"#,$#&,$%2:2#,!& #/$! %&"$/! %&:!$!"&&"&$!"!,,# +&$$%$#$!/%3!/,,"$!&%#&!*+2%&6%,!$!&",!"&$,"$&$#&" %##$/$$! $!$1$:%"$&$,,,&!&$$2/,"#$:!2&"&#$&:&2& &" #01%&1!%*&#&#%0*3:$%!1&"$& +,"$!"$$%&1!,#!*#!0$$!& &$$!&",!"& %&#&1"$&!*&,$*!!:,%0!*!!%%*!!$1#!%!$%!&!%!:&*$!, 4!" %&&&:$+,"$!"$&$!1&%#& %& +,"$!"$&*4&& %&"#,$!*+2%&6%,!"$& 22%$#$!&1&$%!%1&$#&2#, *4&$,01&","$!&$,&$!30*$,&#$ %& #&1,"$!&$,"$&:,"$!&$,0&,$$$%! #!$!&" %&"$&:! %&!$!,&/#& /&2&01 24'!#" %&&/,,$+0&:%!&%0*3 %4! 0&,$$:!!!24'!,"$!&$,#"$,&$ $&,"$!&$,*+2%&6%,!$!&",!"&$,2#! #$!#","$!&$,"#,$,!#!!&%<&6$&*'&01 &!,3!!!$!!"!%$!!"!%%"$&$,2#!#$! #"!&!%$&:%"&#$&:&0/&%& 2%#"&#$&01"$:$," 4&,"$!&$, "#,$0&%',!&?& %&$,:2#$&#! %&

11 ,!#"4#&01 %&1!$1$+,"$!"$$$!!"!%&# 2#&/,," %&&&!#%0! & $$,&# 9!#!$! $!!"!%$#&01*2%#! %&2%$/$$:"$$/$$% $!&",!"&& %&&:$%,$,&,$*!!:,%0!*!!%%*!! $!4,%,!",&#!#&1 "$$$!!"!%:&:!&$,*$3$!!"!%:$%$& $+,"$!&$,"$&&,3:$!$!!"!% %& $+,"$!"$: %&4*!,!>&,$+,"$!$,%>:# 2# '4&%/&$'4&:&&$!%&%,!!"*3,"$!&$, &""$&%%#&*3$"$&:%#$,""*3 #&"$ %& 0%6%$!&"$&$!*&#,"$!&$,%0/%$,"#,$#&,$% Sammenfatning af udvalgets anbefalinger #!* &:!$+,"$!&$,"$&"#,$! *+2%&6%,!"$& 22%$#$!&1&$%!%1&$ #&2%#&$$!$*+2%&6%,!$!&",!"&01!4#&#&1"$$%&1#,$,$,01 &","$!&$,&$!30*$,&#$ %& #&1,"$!&$,"$& #!* &:!&$,#/&%0!$$0&4#&01*1 *+2%&6%,!"$&"2 %&:! $!"&! %&4 &",$4,!"$& #!* &:!%#&!*+2%&6%,!$!&",!"&$,&!0&:$1& 4&$!!*&$ *+2%&"$&:$1$!&",!"&%#&"! %& *+2%&"$&,%&010$:2#%&!&,!"$&!*&$ #!* &:!,&#!!#&"! %&,"$!&$, "$& %&$&$%###!* &,"$!&$,0&,$$$%! %&!$!!2%#&"%,"$!&$, "#,$#&,$%2%<& %&$,$%&":2#%&!& &#! %&,! <"$& 7 Jf. Statusrapport Fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser, Kulturministeriet 2009, pp. 2-3 og p. 6.

12 #!* &:!$+,"$!&$,"$& && #"#,$% %&$&!$&*'01$!!"!%$6:$$6 %"&#$&#" %&"$: %&$,%,"$!&$, "#,$#&,$%2&#!#&1"$& #!* &:!%/!*+2%&6%,!$!&",!"&$,&! %&/,$$!&"$&? #!* &:!&$,&$$!4&&,$*!!!!% %& "$$0$& #!* &:!,% %&$4$"$ %& 3+&,"$!*&&! /$%&$,$&*'%&*'&!/! $,$$!&#&1$+,"$!"$& &, #!* &:!&%0&!!$,!6:0%6& $!&"$0& %&+,"$! #!* &:!&$/!!$!&1# "# *$!1 0&$%&!1,$,*! 0& %&+,"$!:$%&$ *&+2 1&!%0#!,% %&$!:2#,!#"&&*2%# %&"$01: % %&"& %&$!! 2% "$ %& 0& %&+,"$! #!* &:!,!$,"$0&"$&&*'&01!"#,%!*&&*3&$ %&$,,"$!&$,!%0&% &!$,& #&!%$!"&$,%0!+&%$+,"$!$#&$!! #!* &:!&!*&$3$!!"!%: %&4* */#!>&,$+,"$!$,%>:&*$!1& 4 $!!"!%&B!!$+,"$!$,%:,"$0&"$%

13 ) &!,&"$#&2"$!&:,"$0&"$ #3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%:!$, "$+,F&&+% $2&&!&$,% #!* &$$$!&",!"&G /$&,!%& %&2 $!!"!%%$!!"!&01,!%& $,%,!!& #! %&"$/!!&:!& %&!$!"*3$"$01 %,!!&:&,$$!&&:$1,!#!!$#"!01 %,!!& $!2%$ #!* &:!!$!"*" "$&4*$,&$ &!&:$!!"!%1&"!"&$!&! #!* &:!&!*&%01!/,!$&*'&,$$!&$+,"$!"$$$!!"!%&%& "$$$!!"!%& %&!$!"#,$ %&&& $!$!!"!%:$1&$,&$%,:,"$! 0&% &! #!* &:!&$,*$*&"2& %&$/&! #&"$ %&$+,"$!&:2&"&!&!/!,%!,! *&+2%#!*3&$$&*'"#,$0%6% $!&"$&:$%$," 3*2%#:&,,&/,,!,$$!&"$&:$,,# +&$+,"$!&!!24'&!#"%!*&&&*'$&, #!* &:!$!$+,"$!"$$$!!"!% 4&*&" & &&%,%0!+&:&&&%0*3! %&!&6%#&"$$%&1! #!* &:!$!$+,"$!"$$$!!"!% $&*'*&+2%01*&"!3$&*' "&*'&$!$!&! %&!&6%#&"$$%&1!

14 8 2. DE SCENEKUNSTNERISKE UDDANNELSER &"!"&$!&!&! $!!"!%&:$%"*3& #&1"$ %&*&#! $+,"$!&$, %&1&&&!% %&$,$!!"!%$!30&%"$$'4& $!%& %&$,!$!"&%!"*"!"$& 7!!$+,"$!$,% 3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,% &!,&"$#&2"$!&,"$0&"$&2"$!&!$,"$+,F&&+ #&"*3& $2&&!&$,%!&"$&!!!%! $+,"$!&$,%&1!$/&! %,"$01$+,"$! %&*4&% " $+,"$!&$,"$$$!!"!%&&%!!! 0%!$, &1&$! %&,"$!&$,#&1"$&:$% $!$/!!&0%!$,1$/!&% &&!!!!%& %& "$$%&1! ( $$$!!"!%&&%01 %&$,#$&"&!%#&&! % $&! "!"&$!&!!!$+,"$!$,%%3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%&$!!$$!!"!%&:2#$$!3&$%,!#!!&& &"&!#%#%"&! &1&&!& "!"&$!&! - 4#&"$$$!!"!%&?&!,&"$#&2"$!&:,"$0&"$&2"$ 8 Se under uddannelser for lovgivning for scenekunstuddannelserne og liste over uddannelsesinstitutioner. 9 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet : nelser%20under%20kulturministeriet% pdf. 10 Skuespillerskolen ved Odense Teater blev pr. 1. januar 2010 fusioneret med Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

15 !&:!$,"$+,F&&+% $#'$!!"!%&:&,,&&"&!#%#:$%&"&!$3 "!"&$!&! $!!$$!!"!%&?!!$+,"$!$,%%3$, $%# %2&4,%%$,&:& $!$/!!$ &1&&!& $#'$!!"!%&?&!,&"$#&2"$!&:,"$0&"$&2"$!&:!$,"$+, F&&+% $%#!&!%"$$,!#!!& Tabel 1. Kulturministeriets bevilling til scenekunstuddannelsesinstitutionerne i 2013 Institution Det Danske Musicalakademi Fredericia Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (Skuespillerskolen) Statens Scenekunstskole Odsherred Teaterskole Bevilling 5,2 mio. kr.* 1,4 mio. kr. 8,2 mio. kr. 7,6 mio. kr.** 49,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. Kilde: Finansloven 2013 *Det Danske Musicalakademi Fredericia har endvidere en markedsføringsaftale mv. med Fredericia Kommune, der giver institutionen en indtægt på 2,2 mio. kr. årligt samt fri husleje til en værdi af ca. 1 mio. kr. årligt. **Finansloven for 2013 angiver ikke, hvor stor en del af bevillingen til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole der går til skuespillerskolen. I tabellen er bevillingen til Skuespillerskolen derfor skønsmæssigt fastsat ud fra niveau før fusionen. #&1$+,"$!"$&&6*&!! %&$, & $!4&$! #&1"$&&,:2 "!"&$!&!$4#&#&1,"$!&$,"$&:$,&%0!!$+,"$!"$&%0!$$0&4#&:$% %,"$&&01 $4&$#&: /&2&%,"$!&$,!!&&$!%&$4!:!%0!01$$"$& +,"$!"$&$,&$ &2%#0&! 4#& #&1"$&#,,!2#&$$!&",!"&:$%*3&01 *+2%&6%,!%&"*3$ &1&$,"$0&"$& #!&$!!"!%&?!!$+,"$!$,%:3$, "$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%$!,"$0&"$ &!,&"$!$,"$+,F&&+"*3& 11 Jf. bilag 2, tabel 8.

16 5!&1&"$+0& %&&"$!!$+,"$!$,%"*3& &1&"$& %&$+$!&",!%:$+%& : & %&$, &1&$+!,$,"$&: &1&&""$%& $$!!6%!%1&%#&*3$"$& %&,%&%& : $ %&%"$,,,%0!!$:$$!/#!$% %&$4$"$!!$+,"$!$,%% $2&&!&$,%"*3&!&"$ %&!$+,"$!&$,%&1!&"$$,!#!!&01!!$+,"$!$,%&*&!%&!&! %&$+,"$!%&1!: $ $2&&!&$,%"*3&!&"$! &"00& $/&! %,"$01!0&% $$%*4&6%"%$!!&'4:2&"& %""$&",,6%!%$!!&:"!"&#&,$%2% "!%0& %&+,"$! "$$$!!"!%&"*3&#&"$ %& 0%6%$!&"$ $2&&!&$,%&%%0&!4& %&!% 0%"$& %&,"$!6%,"!"&$$!,"$!6%,"!"& %&:&#$!&!!&$%$+,"$!%&1! $&$,%"*3$ 0&% $$%$24'$,%&! &2#&#$,: $2&&!&$,%,,$#,"*3 0%"$&

17 9 Tabel 2. De scenekunstneriske uddannelser under Kulturministeriet $!!$"$$$!!"!%&2&!$%&!,!#!!$#": #$! 1&*#&!!"!01 %&21 $!$!!$!"& 2#&!1&.#%!! $!"& $!$/!!$"&2$3!!*&*'$&,!$*2%#% &1& &1&&!&:$% $!!"!%&1&"!"&$!&!$#'$!!"!%&2& 1! $!!!!$!"&!&!"!"&$!&! -#&!$!%&&$!"&# $+,"$!"$&7$!"&$,"$0&$!"&"'%&,02# $!"&%#&! %&!#!& "$$$!!"!%&&$!4&&"$$&"00&#& "$+0& %&&:$&%$+!,,&H$+!,,&&% "&%0!01 %&$,"$$&!& %&3$:3: $+0&%",!%% %&$!$$<&,#$!!!$+,"$!$,% 2#%#&2#!$!$!"&

18 7 Tabel 3. Antal normerede studerende på scenekunstuddannelserne i 2012 Institution Uddannelsesretning Normering Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Dramatisk skrivekunst 6* Det Danske Musicalakademi Fredericia Musical 24 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Skuespil 32 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Skuespil 32 Statens Scenekunstskole Skuespil 32 Danseformidling 5** Sceneinstruktion 8 Moderne dans 34** Scenografi 8 Sceneteknik (lys, lyd, sceneproduktion, forestillingsledelse/rekvisit) 32 Musikakkompagnement til dans (forsøgsuddannelse) 5** I alt 218 Kilde: Kulturministeriets uddannelsesstatistik * Optag hvert tredje år. **Optag hvert andet år &"$+5-!!&1&! &$+,"$!"$& &, $$"4&$,"$0&"8!!&1&! %&!017 &2#&$,"$0&"$$!4&$!!!&"00 ;%#0&! /&"01$+,"$!%&1!*#&"! &!!$+,"$!$,% %#&$+,"$!" &$,$!!"!%&#&!8 $$$!"&!%! "! %&!!!*+2%&6&&""$$ %&4*:%!#& $/&&"$& %&$:*!:,%&%& $!$,"$0:$% $!"&%!%! ) $$8$!"&$,$2%$:!&01$+,"$!&$,"$&&,-#&!7 %&&$!"&!,!$1,%$!!&$:!&&$!%&$4! 12 Jf. bilag 2, tabel Jf. bilag 2, tabel 11.

19 ( "$,$+,"$!"$&!!,$2/$! *&/$!$+,"$!&$,"$$0$&&,:$!$!"&$4&"$&:$%!,, $&,:& $%2&#/$!!&$0&% $,

20 - 3. BESKÆFTIGELSE 3.1. Det scenekunstneriske arbejdsmarked +,"$!"$&"4&#/$!$!3&, %&$,$+,"$!:% /&" %& %&$, %&1&&&!!&$0"&!%%!&"$!!!!4!" %&&&:4$01! $+,"$!&$,&*'$&, 1!$+,"$!&$,&*'$&,&&%&/,,$/& %&2%: &4&$/F4&$!% &$!&!!&*'$&,:$%& 0&/!,%&!:!$*&/$$/!!$&% 1 $!$/!!$& $/!!$$%&1!&%$1#$!$/$%*!!: $!!!&2%& ",,!$%&0&%#$ %&*&+2#%!= $4*&$4$/!!$&="4!#&,& &*'$&,$%&!&,!#!!&01$+,"$!%&1!H!, A#/&!$"!%$ %& %&1!:"#, &#&, &$0&%',!&:"4!#&,&0&%',!& %& % 2*,010&%%#&!!!&#&,!!$,*!"&/$$!*$,/!$$4$!&2%$:&&*'& %& $+,"$!*&+2!$+,"$!&$,&*'$&,&01%&1&,&,!&$&! #:!,,2& %&$+,"$!&$,"$$*&":2& "$ &!!%&1&&"!%,!#*,%&!&"$$ %&4*%$!&/&%#&:&&"! &,$$!&$+,"$!"$&:&&%$1$+,"$!&:$% &"!"!& &!%"",,"$&%&$,!&$,%%+2%%%!&!$!! $+,"$!&:&&*'& "!&! %& $+,"$!*&+2:&24'&!! /&" $+,"$!& &"$$$!!"!%&!!, A$$01!! & $,,"$0&F%&*":$,&!$!F%&*"%$, &!,&& $&!,,"!%&!!#%04&$&%#& %&2%! 0&% $$%!"$+,"$!& &#&1. I F

21 "$$$!!"!%&&,&"!%$+,"$!&:& 2& "!&#'*& Beskæftigelsessituationen på scenekunstområdet 1$+,"$!%&1!2!&&/,,!&$$%&$!%& %03$&%*$,/!$$$!"!% %&&$&% *3$!$+,"$!&$,&*'$&,#& %&$! 4! &&/,,2$$!!$!,,&%"&$4$& 4&! $$!&$$%&$!%& %&$$!1& %&*$$!1*$,/!$$!&!#!!!#/& %0/&,$%01:!*3$ *$,/!$,, %&!/&%!%: 2#%&#!*$,/!$& %&&" %&!$+,"$!&$, %&1 FF=2$$!!$!, FFJ$$%&$!%&!/&*$,,"$0&F%&*":$%2& &?-8 1!2$0&%+!*! %&$,&& 2$$!!$!,, %&+*&-#$&:!&*!FF6 %&$,&& $,,"$0&F%&*"#&2$0&%+! 01:K2$0&%+!*!FF6 %&$,&& F %:$,+%& &%$,+$!&",!4&&#&018:)K 14 Spot på Danmarks skjulte teaterskat en redegørelse om professionel dansk scenekunst for børn og unge, Kirsten Dahl 2010, kapitel 6. Overvejelser om scenekunstens uddannelser i Danmark, en materialesamling, Uafhængige Scenekunstnere I FTF s ledighedsstatistikker dækker Teaterforbundet over Dansk Skuespiller Forbund. Filmarbejder/scene dækker over Film og TV, Danske Scenografer, Danske Sceneinstruktører.. I F

22 Tabel 4. Oversigt over ledighed blandt FTF-forsikrede medlemmer i Dansk Skuespiller Forbund 10 Film og TV, Danske Scenografer, Danske Sceneinstruktører 5 0 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Kilde: FTF $,&!$!F%&*"="$!$3$:""$!- $,&!$!F%&*""&*'-$04&$,*$&! "$!$"&$4$:$%$,"#!%#&%&!!&3, &*'$&,!:2$0&%+!%"$$,!#!!2%$ $&"00 &!$!&:&&*$,/!! %& $+,"$!%&1! 5 1&!$!%&1!%&$&&$,&!$!F%&*","$!& %&*&#! $+,"$!&$, &"00&?0& %&&: 3$$,0& %&& %&+&,"$&&%0& %&& %&!!&&+%J&!!&!%:,%#:2&"&%$1 $,&!$!F%&*"$"$!$"&$4$#$&:!%!<) &!$!& 2#&,2&"$&2&!!,"&$&/$!$1$!%& &"00&!$!&2&*1!!"$%<&,"&$&&,% "!3&&&"00019K2&,""!$&!!,"&$&&,!$,"$! &!$!&:K:2&," "$"! $!$3$#$&:!&!$!&2&!*&!&*'$!%#&& %0!&/2%$!30& &*'$#&H &!!&!$!!"!%&% 0&#!&&!&&01-$!"*&!&*'$#& & "$!$"&$4$: & 4&$!$!!"!%&:&/$!$,%&: 16 Dansk Artist Forbund er en faglig organisation for solister, bands og grupper inden for alle musikalske genrer og repræsenterer artister, der arbejder med nycirkus, klassisk cirkus, underholdning, performance, dans.. I F

23 ) &#!$:,"!"&2"$:0&#! $!&:,%"&:$2%L$: $!#&:!!& 2%00+!& $"!!&$!%#&-$!!30$,&*'$#& ;#1&2:#$&"&$4$:!"&:2#%&&!$!&#&!2%$&$'%*+!&: %&!$01 41B)K &!$!&#&-.!&!$!&01$+,"$!%&1! #&!%#&5K&"&%K&)- "&$!2*!&!$!&#&-018:("& $,&!,&$$"&$4$:- $,&!,& 4&!-$04&$,*$&! $"&$4$:$%**3$!*$,/!$$ %&2% %& %&$!%$& 9 &$4$#$!*:!<) &:$%*$#&$04&$,"&$4$:&"!%,! "$,&0! %&!!&%<&&!,&:!!/%!2& "#&$!!$"$&$4$#$!#&:!<) &&*'&01 "!$%&!,&:%!4&!01 &+*$$&$%0&%',!$!!"):8K%03$!:!& $!$!!&$4$#$!%$1:!5:8K2&0&%&"!/!: 2#%&&0&/&!#$ Beskæftigelsessituationen for de uddannede fra Statens Scenekunstskole og skuespilleruddannelserne i Odense og Aarhus %&$, &$+,"$!%&1!&! $&4'!%04&$&%#& *$,/!$$$!"!% %&2%#0&! $+,"$!" & $!!$"$&--2&&,$!!$!,$1$*3$! *$,/!$$$!"!% %& /&" &"!"&$!&!$ #&1"$$$!!"!%&1$+,"$!%&1!*3$& &,$!!$!,*$,/!$$$!"!% %&" &!!$ +,"$!$,%:3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%$!,"$0&"$&2"$!&&,$!!$!,!&!$1,,%03$&%" &&!,&"$#&2"$!&%!$,"$+,F&&+ 7 &,$!!$!, &4&*101$!!"!%$#"% %&,!"$$&!& %& 17 Danske Dramatikere: Replikker, januar Danske Dramatikere er en faglig interesseorganisation for teater-, radio-, tv- og filmdramatikere samt for librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik. Danske Dramatikere har mere end 300 medlemmer. 18 Danmarks Statistik belyser kun de statslige uddannelser under Kulturministeriet, jf. kapitel 2. De scenekunstneriske uddannelser. For at skabe et sammenligningsgrundlag mellem de tre skuespilleruddannelser i Danmark hvoraf de to i 2005 var tilknyttet selvejende institutioner besluttede Kulturministeriet, at alle skuespilleruddannelserne skulle omfattes af Danmarks Statistiks opgørelser.. I F

24 8 "#,"$*$,/!$%*3$& %&2%$% &2#&#$ &,#$:2:&*'$/$$$!!"$:,%$! %&2%% &%*$,/!$ ( &,$!!$!,$%04&$ 2*!" & $+,"$!"$&#$&:!&&!%24'2$0&%+!& %&!!& & $!"$$&!&2&%$124':1& $$&2 %&!!& &,"$!&$,%,"!"&"$&:%$/&&1& $2%$2*!!!& &#&1 "$&$%22 -!%&!!&"00&$%$&%$,"$0&2&201+ -K:$ /&" &$+!,$,"$&!&$ %&&,!#$!2$0&%+!&%!5K"$+,!$ "&$4$ *$,/!$*!$!!"!%$ /&"#$&:!2$0&%+!&01+-K"$+,!$%04&$, %,,"*&!$$&,$!!$!,$:*!!&"! #&!%%04&$& 19 Danmarks Statistiks opgørelser er tilgængelige i de årlige beskæftigelsesrapporter, som Danmarks Statistik udgiver i samarbejde med Kulturministeriet og Uddannelsesministeriet, samt i Danmarks Statistiks statistikbank, som er tilgængelig fra institutionens hjemmeside. 20 Danmarks Statistik definerer i Beskæftigelsesrapport 2012: Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser ledigheden på følgende måde: Ledighedsprocent: Summerede ledighedsgrader (i året) i forhold til antallet af dimittender, beregnet som procent. Ledighedsgraden (i året) på 1000 betegner 37 timers ledighed pr. uge i et helt år. En dimittend kan derfor have en ledighedsgrad på mellem 0 og Når tallet summeres, tæller man i enheder af fuldtidsledige. Det er dette tal, man benytter til at beregne ledighedsprocenten. Ledigheden består af såvel dagpengeberettigede som kontanthjælpsberettigede ledige. Endvidere tæller g-dage som ledighed. Ledighedsbegrebet, som anvendes i denne rapport, svarer til Danmarks Statistiks nettoledighedsbegreb. Det betyder, at personer, som er aktiverede og samtidig jobklare, ikke indgår som ledige.. I F

25 Tabel 5. Ledighed for scenekunstuddannede 2011, opgjort på uddannelsesretning Syddansk Musikkonservatorium og Uddannelsesretning 2011 Skuespillerskole Skuespil 21,8 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Skuespil 20,8 Statens Scenekunstskole Skuespil 17,1 Moderne dans 21,9 Sceneinstruktion 9,0 Koreografi Scenografi 12,6 Sceneteknik (lyd, lyd, forestillingsledelse/rekvisit, sceneproduktion) 6,5 Sceneproducent Det Danske Musicalakademi Fredericia Musicalperformer 20 Kunstneriske og kulturelle dimittender 9,0 Dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser 5,7 Dimittender fra de lange videregående uddannelser 3,5 d angiver, at observationen mangler, er diskretioneret eller er for usikker til at kunne angives. Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2011 er opgjort for årgangene Note: Kunstneriske og kulturelle dimittender omfatter færdiguddannede fra Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering; Arkitektskolen Aarhus; Designskolen Kolding; Det Informationsvidenskabelige Akademi; Det Kgl. Danske Musikkonservatorium; Rytmisk Musikkonservatorium; Det Jyske Musikkonservatorium; Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole; Statens Scenekunstskole; Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater; Kunstakademiets Billedkunstskoler; Den Danske Filmskole. Kilde: Danmarks Statistik $% %&*"$,&&,$!!$!,$%04&$&,, "$$&#!*$,/!$%*$,/!$H!$1% /&" &*$,/!$ %&&$$+,"$!&$, %&1:% &&*' %&!*&&$+,"$!&$,!: &% &*$,/!$" %&!$+,"$!&$,%&1,!"$$$!!"!%& 4&&%"&$4$&:$%*3$&!! %&2%#!!#*$,/!$$&00%&!& & A!!$ +,"$!$,%%!$,"$+,F&&+0&01:! 2%#0&! $+,"$!" &"$$&#! *$,/!$ %&*&$+,"$!*&+2$$!,#!!# *$,/!$$&00%&! &!!$+,"$!$,% &-,%,"&& $1$:!(9K!!& &$!!"!%&*'& %&! %&1:&"!!:%!77K!!& %& 0&%01)1&!&!"$ &*$,/!$ %&! %&1$#$&$$!&00%&!%&*'$$!"!% %& ""$+0& %&& &-:!""$+0& %&& d d. I F

26 5 &!2&$!%&!,3!!&*'$&,!%%#&#'&2& *$,/!$ %&!&#!%&1& #%!!& %&,! %&1&2&&!#!# 2:&!&*:!" &2%#0&! $+,"$!&$, %&1&2&24'2=%$1 %&2%! %"$"$$&"00&!&*'$&,:& "$!:&%!2!&%!&*'$&,:$%&0&/!!$*&/$$/!!$&:,%*!%& $/!!$$ %&&: &+#&,$%2% 1 $!$/!!$&F&*&+2$$&&%$1 4$,%!#$!M%#&$,"M &*'$,&!:$%#&!$!4&&"# $/& $,"$0&%"2 %&M+$!M $+,"$!& *$!!!30&% $/&,%0!+& 2$#"! %&!!&"00&& %&%!!/!01! %&#!!#" %&$$!30&,"$!&:!&!"&#$! 2#&!#/$!%0# %&"$$$!!"!%&!$,&!!&$!,3!!&*'$&,!#! %,"$&01*& #! 0/%$,%,"$!&$,!!:&,# /&" %0!*&%3*&$,%0!+& 24'2%"&/$$!,3!!&*'$&,!&'$&% $04&$1!%:2#%&#!&"$ %& %&#$$ %&1&: %% /&" 1&!$!&/,,,%0!+&!! *$,/!$" %&!$/#&! &!$+,"$!&$,&*'$&, 21 Kvalitativ beskæftigelsesrapport, Statens Scenekunstskole 2010, Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere, Det Danske Musicalakademi 2012, I F

27 9 4. DET SCENEKUNSTNERISKE OMRÅDE &,$!!$!,2&$!!&$/$%(7-<7"&*'!1& $!!$!, %&$+,"$!%&1!:&*3$&,!#!!#0&% $$%!!&%,%+&!6%,"!"&2"$+,"$!$!!$!,,%!!&*,!#!!$%03$& %& %&$!&:%0 4&$&:!$,"&: %&!011&: & +,"$!$!!$!,, %&$$!$/$%-<-#$&:!,!%& $,"$0&%&,!%&01$+,"$!%&1!8K %&$!&:$%&&$!&&!&,$!!$!,:,$1$2 4&$!,!%&>$,"$0>:%)(K!$,"&$1 %&$!&"&,!%& >$,"$0>!%&>%0&!!<"$+>$!% %&)K %&$!&: 2#K!$,"&!%&>0& %&+>$!% %&9K %&$!&%2#K!$,"&K %&$!&$!K!$,"&,2 4&$!,!%&>&> 22 Der knytter sig en række forbehold til anvendelsen af Danmarks Statistiks scenekunststatistik, særligt at statistikken inden for områder som revy, standup, show og performance ikke er fuldt dækkende. Som grundlag for indsamlingen af statistik på scenekunstområdet har Danmarks Statistik dog udarbejdet en udførlig kvalitetsdeklaration, der bl.a. adresserer en række af disse forbehold, og som redegør for forholdet mellem statsstøttede og ikke-statsstøttede teatre samt for scenekunststatistikkens indhold, pålidelighed og sammenlignelighed. Statistikken medtager ikke im- og eksport af forestillinger, fx internationale gæstespil: jf.http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/scenekunst.aspx.

28 7 Tabel 6. Antal forestillinger og tilskuere 2011/2012 stats- og ikke-statsstøttede teatre, fordelt på genre og opgjort i procent Genre Forestillinger Tilskuere 2011/ /2012 % % Skuespil Ballet/dans Performance Opera Operette/musical Revy/cabaret Musikdramatik Nycirkus Animation/dukketeater Anden genre Alle genrer Kilde: Danmarks Statistik "*,"$!#$&:!$+,"$!%&1!&#/$!*$! $,,"!"&:2#,!"&$!&&:!$+,"$!"$&$0& #!&%!"#,% &$,,"$!%,"!"& ;%#*$,/!$$%&1! %&" &$+,"$!"$&& 01!&%$ #%,$&&$%"$+%3&&$%3+&,"$% 0& %&+ %&!$!$,"$0 &&,$!!$!,!&%!&!*:$%& #'%& %&$,*&"$&/,, %&*2%,,6$!!$$!4!!!!&%,%+&!6%,"!"&2"$#%!,,0&%&!&!*&!!!! &,$!!$!,!!*!3&:!,,6$!!$$!4!!!!&& "&&0&/$!&$!!$!,,:2#,! A4&$/ %& %&1&$%&#3:$!"0%$2%L% %&"$,!!&6%"$+%&1! #&#$/&!&!!&:!!&0&%"+!&%0&%',!!!& &$$%"&+/$$1&$&%!,,0&%&!&!*&!!!!&,$!!$!,!!/& A %&0& %&+%3+&,"$#& *&!,!#!!$%03$&!&,$!!$!,,,!!& "2 %&!#/ &&&H2#$ %&$! A2%& $,"$0:0& %&+,"$!%$:,,"2 4&$!,!& *&!!&,$!!$!,

29 ( 5. UDVALGETS OG AFTAGERNES SYN PÅ UDVIKLINGEN INDEN FOR SCENEKUNSTEN OG UDDANNELSERNES FORMÅL %"&$&*'!2&"#!&4!!:2#,#/$!!$&:3$,*$&% %&&&$%,,*%!0&/&,!" $+,"$!:$%%$1#0&/$+,"$!%&1! &%#& &4!$&2&&$/&#/&!!#/!01!$&:$%# %&% %&&,&#:&$!$! &!$$+,"$!&:%$%& %&# 1 3$01"#, $+,"$!&$,"$&!&&!,,*%!$+,"$!$,!""#,:&$, & && %&"$&$2%:"$&$,,&! &$,"$!&$,%0/%$,&*'%$1$#$0 4&&% "#, &!$$+,"$!H"$&$,$,*,&!#% 0&%",!#&& %&"#, &!$$+,"$!&?%& "#, &" %&,$0&!&3*&":&4&!"! %&$+,"$!! &0131& 5.1. Scenekunsten $%"$,, &$$+,"$!0&/&!:,,"",,: $%,%,!#,"$!&! $%"$,,,%$1$+,"$!!!30& &*'$ %&&%"!&3,H &,!$!1,"$!&"$0&&&*'&!!$!%&!! >$!,"$!L&,>:2#%&!!&!$*%&/,,,!4&&?*1 01: $$!1&!&&&$,!"#$ $+,"$!*&*!: $1$!!&!%$+,"$!2&"#,!3 %&&$% A!!&,%+&!&:%$1&*#!$"00&!!*&!$0,!&" & $+$,"!&3,$ %&&$% A+%3:3+&,"$% %&$, %&& %& 0& %&+,"$!!!&!%0&%",!%$2&&,:2#%&!24'&&$!!"!%&!!&&,!4&!%00:&$!3&&$1#&0&!%&0/$% F N F F

30 ) - #/&,$/!!$ #"0&%',!&:$"00&$ 3%&$!%$ %&& %&$+,"$!%&1!!/& A0&%',!!!&$"#, &! &$!&",!"&&,"$!&,%,!#&:&$,*&$+,"$! " %&$!!"!%$$2/!&!%&*'$&$+,"$!&$, &"00&= $+$!&",!4&&:$+%& &:$,"$0&:$&:,%&%& &: &!,&:3$$&:0& %&&:&!$!&#=&!!!01#'!!*#&$!!!! $+,"$!&:&24'&&&*'&01!#/&$ %&1&F%&! 4&$!1&$+,"$!&! &,%,!#!%,"$!&$,!#/&10&%",!%$ /$$,*&F%&!!1& $+,"$!&! :!,!,"$!&4*1& & $!$&*'&:%!!#/&,!&!%,!%$&"$ #, 3&*'$!%&%6$!&",!"&& %&$+,"$!& 0&/!,%,!#$,*$$0&%+$$&:2#%& %&#!$!,""#, &"!&? %& 2& 3$01G"#,:0&%+$%&$"!!!&,&,!&$!$, %& "#,:!$+,"$!&,,,"&$ &&$ 0&% $$%:$&&,%0!+:!,"$!&$,*,% $0+$&2&,!$+,"$!&2&!$1#%,$"2 %&! &$&%$,*$$0&%+$$,!""#, %&$+,"$!1&,,*%!%&$!%&$, $!&",!"&&%&*'$:%!!&!/$!!$,$! $+$,"!&3,$&%"!&3,$ %&&H"!#:#$":$$%&$,%!,$!!&*#&&#$!&$!*!3$6% %0#$$$,* $$+$, &$! #,%21!&!#&,&#&$!!$!4&& "*&$01$+,"$!%&1!:*1$%&$,*%,"$!&$, "!&3,$%$% %&?$%+&:!0! %&% +!&!$&:!&$,&&#$"#$, &/$& *1!$+,"$!$ %&&%$+0&%"! %&2%!&,"$!&$,%&1&&*'!&,"$!&!&% "#,!#/&,"$!&$,0&%+$$&*#&2300&#/&/$!!$,%!#/& "!&3,$ %&&&$1$#/$! %&"& $+,"$!&$, 2 F N F F

31 ) 5.2. Scenekunstneren F%&" %&$+,"$!'4!&!!&0&/&!,"$!&! %&% $,"$0&:%$0&/&!,"$!&! %&%$& $&O$,"$0&>%O$&>,,!3$!4&&$&:$%!!& $+,"$!!$!%&!! ",!%&% %&1&:$%&4# *$! 22: A$!&",!%:$+%& :,%&%& :3$$: 3$:&,#$!$:0&%",!%$$: %&$!$$: $ %&:&!"&%&!$,!,$! 2&!&!%!%0!$$$+$, ",!%&"4#% $,*,"$!&#!2&%&4!!:2#%&#!%0!!$ $+,"$!&$!&!% ",!%:&%%0$222&/&! $$&1&=% %&/$!!:!! $2/,,/&#&!%0 ",!%& $+,"$!$%!$,*&"4#!&!,,/& &#!!$>"4#>,"$!&$%:&"4#&%!:$% >$,*>,"$!&2&$,*!!&,,/&3$! &,&$,"4##&,%$,*&!,&: $!&",!4&:,%&%& :&$+%& %!,$, ",!%&$%36% 3$!,,&:&,#$!4&&0&%",!%$6% %&$!$& 04$ $,!"4#%$,*,"$!&, $,"$ &!%0&$0,!#&$%0!!$$+,"$!&$%$,* %&2%!"#,!,!"!&3, %&$!%$+,"$! $%$1 %& $!%&%4!*#$!2%%"#,!%&:,"$!&$,"!&3,:#"*!%!+$&$+,"$!&$% $,*$!!24'&&&"$!!!!$+$/!!$$#%*&$ $+,"$!&$,0&% $00131&: A,!##$ 3,%0!+:3!0! %&:3!,%%%3 #$$"2& $2/:2#%&$+,"$!&*101: %&%*$+& $,*%1&&/,, %&$,&&%!30&,"$!&$, $,*$$2&:&&%$!*2%# %&:!$+,"$!&& 3! /&2$"4#&01&$!&!$+,"$!&*1, #/&21#/&,&:"4#&%<&$,*,"$!&:2&$,"**!! 01*3!"#,#/, & %0!:0&% $$%$&!! $+,"$!"$&%#*$&!% & +!!&! $+,"$!"$ 0!!$ $+$, ",!%&$%$,**!3&4! %#&$%&!&01#"&& %&$,$+,"$!&$% $,*,"$!&%$1&"$!$*&!!0&% &$$%,&:#" F N F F

32 ),"$!&$,!!!%2# /&2&!!"#,%!*&$$% $#$!/!$,*,"$!&$&*4&& %&01! /&2$*$&!&" %&$3" &$!&,%0!+&:$%"&$!4!!&&$ %0&% $$%#&,:,"$# A!&0&4&$,*!&#/$!!:!&"$$#$!/$+,"$!&:$%*1 "&%!&&$"$,!$#& %&&$/&%,"$!&$,"#,:%$%,1 %&$, %&& %& $&*'F&!$$+,"$!&$,,"1!,$$!& % &!$+,"$!!%*&$1#,%,!#!$%#"!!!$ %&3$ 5.3. Branchen og aftagernes syn på ønskede kompetencer $+,"$!&$,"$$$!!"!%&2&&/,, %&% " %&$&*'$ &$+,"$!*&+2 $$%!!&$&*'%0&,!,%&& %&$!"&: $&*'%,%,&!0&%",!%&%%0 4&$& &&$!4&& %? A#$&% *&+2&0&/$!!&!&0&:*$!3&$&&#$%&3 *%&$#&/,, "&#$&#$!!"!%&#/& 0&,!$& %&&$!:2#%&#&$0&,$$*$&& & %# &!&$!"&!!1&"$& $$$&*'$ &$+,"$!*&+2$,&$$ 2$!$/$$"#, $!!"!%&%&$"$&:$! /&"&2#&#&,%0!+&:$%4&$!!01!1%" %&&*&+2:$,& " 4,%$$%&! %&"&$&*'!$,"#!&#/$!!&%$!4&&0&%"+!&01$+,"$!%&1!#!2&2%! 4,!&0&/$!!& &!&$ ) %& $+,"$!%&1!$!"$!!$04&$,!!*&!"$!!&1$1#4!!&&0&/$!!&$%!"$! $04&$,#& %,"$01!&$$301%2%!:2#%& $+,"$!"$&*4&$"%"#,$:$!2#,,%,&!,%0!+&&!&$04&$%#*#!&$0"&!01$+,"$!%&1! 23 Disse repræsentanter var Emmet Feigenberg, skuespilchef på Det Kgl. Teater, Jesper de Neergaard, leder af Bora Bora, og Hanne Svejstrup, producent på Dansehallerne. Derudover er der blevet bedt om og indkommet input fra aftagerpanelerne ved Statens Scenekunstskole og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. F N F F

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde UDKAST Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for følgende statslige uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Struktur- og samarbejdsudvalget FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 7. januar 2009 1. Indledning Kort gennemgang af udvalgets opgave Folketinget 1 vedtog i efteråret 2006

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Studieordning 2010 Studieordning 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Uddannelsens mål 4 Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: 4

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser Version 2014-06-26 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2014 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus,

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden - Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF

STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden - Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden - Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet 5803 Nordplus Medicin

Læs mere

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini Side1 Af INSTRUKTION SKUESPIL DRAMATURGI kontakt@stefanpellegrini.dk http://www.stefanpellegrini.dk Tlf. 20 47 30 67 RETTIGHEDER OG BRUG: Du skal være meget velkommen til at downloade og benytte teoretisk

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 15-09-17 BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 15 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Skoler for Arkitektur,

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD 1999 Besvarelser af spørgeskema fra følgende institutioner: Norge: Norges Musikhøjskole, Oslo Høgskolen i Stavanger Musikkonservatoriet i Trondheim Høgskolen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007 Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007 Teatralitet Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier nummer syv 2007 Teatralitet Peripeti Peripeti og forfatterne TEMAREDAKTION og Torunn Kjølner

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Formål. Bl.a. en del af vækstpakke 2014 (initiativ 77) Side 2

Formål. Bl.a. en del af vækstpakke 2014 (initiativ 77) Side 2 Modelbeskrivelse Formål Lavere optag på uddannelsesgrupper/uddannelser med systematisk overledighed, ingen ændringer på uddannelsesgrupper/uddannelser, der ikke har systematisk overledighed, gerne øget

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud For erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser Ansøgningsskema

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Peripeti. Dramaturgi. tidsskrift for dramaturgiske studier 10-2008. Peripeti

Peripeti. Dramaturgi. tidsskrift for dramaturgiske studier 10-2008. Peripeti Peripeti Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 10-2008 tidsskrift for dramaturgiske studier 10-2008 peripeti10_oms.indd 1 Dramaturgi 03/12/08 19:50:16 Indhold Redaktionelt forord 3 At tænke teater,

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 9-2008

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 9-2008 Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 9-2008 Instruktion og iscenesættelse Peripeti 9-2008 Instruktion og iscenesættelse Indhold 3 Redaktionelt forord TEMAARTIKLER 7 Iscenesættelse som tilsynebringelse

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner TEATERRAPPORT Hvis scenekunsten skal forny sig, så er det ikke gjort med en rapport. Vil kulturpolitikerne fremtidssikre og skabe scenekunst med

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole

Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand Musicalperformer ... I am proud to be a part of what is going on at The Danish Musical Academy because it is a first-rate, world-class training institution for an art form I have devoted my life to David

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 62 - marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 62 - marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 62 - marts 2013 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358

Læs mere

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 STATENS SCENEKUNSTSKOLE Udarbejdet januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUMÉ... 3 RESUME... 4 DATAINDSAMLING... 4 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere