UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET"

Transkript

1 UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET

2 Udgivet i september 2013 af Kulturministeriet Nybrogade København K Forsidefoto af Roberto Fortuna, Hotel Pro Forma Rapporten kan læses og downloades på Kulturministeriets hjemmeside

3 INDHOLD 1. Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet 5! "#!$%#&#'$& ( )! "#!$* & 2. De scenekunstneriske uddannelser Beskæftigelse 20 )!$+,"$!&$,&*'$&, - ).$,/!$$$!"!%01$+,"$!%&1! )).$,/!$$$!"!% %&" &!!$ +,"$!$,%%$,"$0&"$& $%&2"$ ) 4. Det scenekunstneriske område Udvalgets og aftagernes syn på udviklingen inden for scenekunsten og uddannelsernes formål 29 +,"$! ( +,"$!& ) ).&+2%!&$$3014$,,%0!+& ) 6. Fremtidig uddannelsesstruktur for scenekunstuddannelserne 36 5!#&1"$$%&1%.%%60&%+$$ )5 5 #!$%#&#'$&%#& &!*+2%&6%,!$!&",!"& %&$+,"$!"$& )7 5) #!$%#&#'$&%%#&%&!4,%%$,& %&3 $!&",!"& %&$+,"$!"$&%$%& "$& Efterspurgte kompetencer og nye uddannelsesudbud på bachelor- og kandidatniveau &,"$ 89 9 & %&+"$ 87 9) &% & %#&!%$,"$0&"$& 8. Bæredygtig institutionsstruktur og videngrundlag 53 7 &":"#, */&3!/&$'4&%!&!%$& )

4 7 $!!"!%$!&",!"& %&$+,"$!"$ 9. Efteruddannelse og videreuddannelse 60 (!&",!"& %&!&6%#&"$$%&1! 5- (.&"2& %&!&6%$/&!#&"$ 5 Bilag 1 65 &!$"!$#&0& %&+"$:%$;!%! 5 Bilag 2 67 %&$+,"$!"$& 59 Bilag &$1!!&<*&+2 5( Bilag ,"$!"$&"! 9- Bilag 5 74 %$$%&" %&"&%$+,"$!"$&&, 99

5 1. UDREDNING OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ SCENEKUNSTOMRÅDET 1.1. Indledning #&!"&%0=%$1&,=2&,"$!&$,"$&! $$!1&!1!#!"#,:$%,$!!$"& %#&$,&!> &21#/&,$$,%!,"$!$,%>"#,2&%$1 "!$!01$+,"$!%&1!:%$/&!$&1&2&!*#$! 2%$/$$%%&$!%&$,& %&&*'!! &!01$, $+,"$!"$& $&$1$*&#! $+,"$!&$,"$&$% $!&",!"&&:!$%!,"$!&$,%0/%$, "!%!1*!%"#,$%&!&! %&2%!%#&$$"$&2&! %&1!" $+,"$!&!24'$!,"$!&$,#":$%, &%"#, $+,"$! & %&6%"#,$0&%+$:$%2& "!% %&!$! &$!01 $+,"$!"$&:2&24'&#/&!$0%&!,&#% " %&&&:$%"$&2&$!1!%#& %&$& "&& & %&%!:&%$1,!"!,% &%!&!&/,,#/$! " %&&& +,"$!"$$%&1!&,&0&/! %&$, $!!"!%$!30&:$1"$$'4&% 1"#,$,!#!!& %& %&$,%,"$!&$,"#,$#&,$%2&&#&,, %##$/$$!&$!!"!%! $!!&& %&$!!"!%&$ #0&%",!%% %&:2#%&$,!1"$& +,"$!"$&#& %&&$"#/&$!!"!% %& 2##$,!#!#%0!,&#:&$!$!#&1 "$$$!!"!%&$4*%$3$!!$,&*'$,& "$&$,#!!%&#$!$+,"$!&$,&*'$&,&,&,!&$&!#!#/& %$,!!:2!&%!%0&/! &+#&,$%2:!$*&/$ $/!!$&% 1 $!$/!!$&+,"$!"$&$%0#% " %&&*$!1&!"&"$! /&",%0!+&:$%

6 5 $/!!&$!!! %&2%$$#$!/!!!!%$,! &*'$&,%!!1 & %&$, $2/=!! %"!101,%0&%$"$&$$!!"$$%,"$!&$, "$&0124'$!#" "*#&4!&,%0,$,&#!&$$,&# %,"$&&,,*%!01 /&2$$%%,"$!&$, #"!!:&"&%$1,&#%*&&$+,"$!&$,,%0!+& %&0&%',!&*':%#!%%!&0&4&$,*$!!,!$#!!&*'$#$!/!%,&!#! & $ %&$,"2& %&,%&!&#&!&"$ %& 0&% $$%$+,"$!&"2& %&#&"$?0%6% &#&1"$&$% $12& /&" &$+,"$!"$&& %&$#/&&#!"*3&$,%0!+&%*&$001!*&& &*'$&, #%!$/&&$,"$0%"$+:&! %&$!&%!$,"& %&& %&$,$+,"$!:$1#&3&$+$, "!&3,$ %&&%$1 &!/& A3 %&& %&+%3<$!"0: $+,"$! %&&$%3+&,"$%0& %&+,"$!%24'& * %&& $+,"$!&& %&!&$04&$&%$1 & *&+2"$& %&$$%&1&$$!!$,$ /,,,$$!&*2%#01$+,"$!%&1!:$$,*0&%",!# && %&"#, 3$+$,"!&3,$ %&&%#/&1*! %& "2&:$%&$ %&2%! &!$$+,"$! %&#&1 "#&$!/&:0&% $$%$&!!%,"$!&$,"$&? *&&& %&"#, $!!"!%$$&*'&#&1 "$&% %&,!$!"&$"2 %&!$$/!!$ "$:$,!"$&!#&"$, $!!"!%&,,"*3#&"$ %& 0%6% $!&"$& %#$!1" %&&&&!!$!$,&0!01$04&$1!%: 2#%&$+,"$!&$,"$& &&!!!$,$"% $!!"!%!%&$&$ %&!"&$!4!!$+,"$!$"#,% %&!

7 9 &"$!,!$+,"$!"*$!"!!*/&3!,"$!&$, &! $&1&&&%$1 & &$&*#!&'$!$04&$1%:2#%&#! $+,"$!"$&&,2&2$!$/$$%&$&% $!&",!"&:%2#%&#!"$&"&"$!&$!"&&!!,%0!+&!&"#!$&00%&!>'!"#,> &-- "&$!&& A:!B>+,"$!"$&"4&#/$!$!3&,! $,!!&#>:* &:!&*4&$/!!$>"& "$$$!"!%01$+,"$!$%&12*,01/&& $,%&$C0&% :$%, 4&!$!4&&#&!%"*"! " $+,"$!&> #&&&"&*'!$!&",!"&&00%&!--(% &!%&$& #&1,"$!&$,"$&% &00%&!%,"$!&$,"#,$#&,$%2-:$%* &$$&&$04&$1!%$!!"!%*/&3!2%"#, #&" %&%&:!&!%#&1"$& 1*&"*#!0%!$, &1&$! %&-6-8 %& #&1,"$!&$,"$&"&"!"&$!&! $!!:! &$,"#/&,$/!!$"& "$$$!&",!"&% &*'$"$$$!!"!%&01!$+,"$!&$, "$$%&1 )! %&$!1"&$!! "!"&$!&! *&"&-!"#*$!1 B,,D"": %& %&!!$"$!&1$+,"$!"# -6-!!E&:!!&&,!4& %&4&&*&%!& %$;!%!:$+%& %%& 4& %& 2/ +,"$!& #&&42:&,!%& %&!!$+,"$!$,% 4&4&:&,!4& %&F&&+!&?&,!%& %&!$, "$+,F&&+ ;&,42&:&!&+!&"%*$!3&$$ %& %& $2&&!&$,% &2&:& $,"$0&"$#3$, "$,,%$&#!%&"%,"$0&$,% 1 Veje til udvikling, Teaterudvalget (Kulturministeriet) 2010, p. 18 og p Statusrapport Fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser, Kulturministeriet Kunstnerisk udviklingsvirksomhed En udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser, Kulturministeriet Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet : nelser%20under%20kulturministeriet% pdf.

8 7 '"&-)B! &$$%:&!?!!&&,!4& %& &2"$!& '"&-)B$23$:&,!%& %& &!,&"$#&2"$!& F&,+2%& 4&:,%!%&+2 "!"&$!&!:#& "#$ %& &!""$!-:%!3: $+2 "!"&$!&!:#&"#$ %& &""$!-% &! "&$&*'!$ $"!%!%&+2 &33,,2&!! "#$&*'!$+*&-#!&*#!$,&!&!$*!'! "!"&$!&!# "/!#&$: "/!&$!% & $$%%$0+,%$"!!!6$!&D$$ #!, 4$!,%$$%&"!2%#%0#!"&*',%,&! %&$%* &!2%!%%&$&!$ "$$"*"01!$!!$%$!!$!$!4!!$+,"$!&$, "$$%&1 ;%#0&/$$&,%$$%&!#&B!"#!$ %&$%* &$,","&"$ %& "#/&$%&%%#&%&4,%%$,& %& $+,"$!"$&!"#!$3$!!$,$,"&#/$!$!!&01 $+,"$!%&1!!"#!$,"&&&#!!&$$!&% "$&01%&1!!"#!$,"&!%%!&!%& && $1,!>!&!#>$+,"$!"$&:2&"& 0& %&+,"$!%3+&,"$ #!2& 2%!!(4&0&%'-='-) 4&/,,2&*&"!%0/ &!&!%&0&/$!!& %& $+,"$!"$$%&1!$!%0/ &!%&0&/$!!& & *&+2 8 %"&$&*'!2&&#&#/&! %&!! $04&$,"&$4$*!!&01$+,"$!%&1! 4 Udvalget har haft besøg af Staffan Rydén, prefekt, Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet; Paula Tuovinen, rektor, Theatre Academy Helsinki, og Cary Libkin, Head of Bachelor of Fine Arts, Musical Theatre and MFA Directing Programs, The Pennsylvania State University; Jesper de Neergaard, kunstnerisk leder Bora Bora; Hanne Svejstrup, Dansehallerne. Endvidere er rektorerne for de statslige scenekunstuddannelser kommet med input til drøftelserne om en fremtidig organisering af scenekunstuddannelsesområdet. 5 Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt direkte ud til 35 udvalgte aftagere, producenter og interessenter på det scenekunstneriske område, og endvidere blev det spredt bredt, at der kunne svares på de samme spørgsmål på

9 ( 1.2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser $$%&1!*4&#"&&$$%!2&&!%! "$$!$1 '4&:$%!&!%!2&#/&!%0!!! "!$+,"$!$0&% $$%&$%$,"$0&:$!&",!4&: &!,&:$&:$+!,,&#!2&$1$!&!%!#/&! /&2$,&#!,!0&% $$%:&2& &! "$&$&2&2!$%2%#%0#!# $!"& /&2&:$%,"#$01!!2#&!,$$!&&*'$&, %&$+,"$!&!"$!/, & A:!&&, $!&$,"$0&"$&01!& %&$, $!!"!%&:$%!!&%$ %&#$ %&$,2%0*3% '4 #&$&!!#: /&2&%,%0!+&%&!!&$%!$!!& $,$+,"$!"$&##/&!'!$!4&&#&!% "$$0&% &$!24'&&,$*!!%%*!! "$&F&!$"$$$!!"!%&*4& &$#2'/0 &/,,,%0!+&!3 '4&:&,1$!4&& /&$'4&F'4&$,%0!+&# 4&$!% &$!," &$"&#$&$ 2:%$1$$ #$%&: $$/!%,,$!$#$!/ /&$0&%+$:$%$!"&$#$!1& %&!#&&!/&$'4#,&/# '4& #$$!4&&$:2#,!$/!!& %,"$01 &! $!!"!%%&$& $+,"$!"$&&, +,"$!"$&$, %&!$!"3! /&2$"4#&01 &$!&&&&"%#&*2%# %&,!##& 4&$ #/&0/%$,6,"$!&$,"#,B3&& &4&$ & $!&/&!&!% &%,!##&"#, %& 0/%$,%,"$!&$,/&$ %$% :&/&#/!01:,"$!&$, 2$:$#$!/:!&0&4&:,$*%!#/&,%0!+&2%$$!"& $&&*2%# %&$!3&,$ $1#"&#$&$$% $!"&$,"$!&$,"#,$#&,$%2%6&*'$%&" %& &,$%%$#$!/2 5 "$!&$,"#,$#&,$%2#& Kulturministeriets hjemmeside mellem og Udvalget modtog i alt 40 besvarelser. Se bilag 3 for spørgsmålene. 6 Udvalget har valgt ikke at drøfte definitionen af kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som er en del af det videngrundlag, kunstneriske videregående uddannelser skal trække på, jf. gradstypebeskrivelsen i den danske kvalifikationsramme, da dette arbejde er udført i rapporten Kunstnerisk udviklingsvirksomhed En udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser, Kulturministeriet Definition: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet.

10 - $,*&"4#,"$!&"2 %&: %& & &&:!&,!&%#&:%,"!&% %&&,$% $!:&%0$!1&&,3!!&$!,"$!&$,$,*$$0&%+$ &!*&$&,$%$0&,$$%%%,"$!&$, 0&%+$%#/&,!:$%$!&/,,&$"%#&$#,"$!#/&,!%,!,"$!&:%$%#," 1*!3 %&#&"#, %&1! 01,%&!&!$! &"&#$&,,*%!!!%0*3,%0!+ %&,"$!&$,"#,$#&,$%2:#&,&$!&!!$,*!!3!% &!#&" %&,!"$ *#$!4&$%0&% $$%$& # &&$ 0&,$$ $!!&21%$1,"$!&$,"#,$#&,$%2#&*4& $!"&$% &$"$,# +&&$#%,%0!+& %&2%!,"$!&$,"#,$#&,$%2:2#,!& #/$! %&"$/! %&:!$!"&&"&$!"!,,# +&$$%$#$!/%3!/,,"$!&%#&!*+2%&6%,!$!&",!"&$,"$&$#&" %##$/$$! $!$1$:%"$&$,,,&!&$$2/,"#$:!2&"&#$&:&2& &" #01%&1!%*&#&#%0*3:$%!1&"$& +,"$!"$$%&1!,#!*#!0$$!& &$$!&",!"& %&#&1"$&!*&,$*!!:,%0!*!!%%*!!$1#!%!$%!&!%!:&*$!, 4!" %&&&:$+,"$!"$&$!1&%#& %& +,"$!"$&*4&& %&"#,$!*+2%&6%,!"$& 22%$#$!&1&$%!%1&$#&2#, *4&$,01&","$!&$,&$!30*$,&#$ %& #&1,"$!&$,"$&:,"$!&$,0&,$$$%! #!$!&" %&"$&:! %&!$!,&/#& /&2&01 24'!#" %&&/,,$+0&:%!&%0*3 %4! 0&,$$:!!!24'!,"$!&$,#"$,&$ $&,"$!&$,*+2%&6%,!$!&",!"&$,2#! #$!#","$!&$,"#,$,!#!!&%<&6$&*'&01 &!,3!!!$!!"!%$!!"!%%"$&$,2#!#$! #"!&!%$&:%"&#$&:&0/&%& 2%#"&#$&01"$:$," 4&,"$!&$, "#,$0&%',!&?& %&$,:2#$&#! %&

11 ,!#"4#&01 %&1!$1$+,"$!"$$$!!"!%&# 2#&/,," %&&&!#%0! & $$,&# 9!#!$! $!!"!%$#&01*2%#! %&2%$/$$:"$$/$$% $!&",!"&& %&&:$%,$,&,$*!!:,%0!*!!%%*!! $!4,%,!",&#!#&1 "$$$!!"!%:&:!&$,*$3$!!"!%:$%$& $+,"$!&$,"$&&,3:$!$!!"!% %& $+,"$!"$: %&4*!,!>&,$+,"$!$,%>:# 2# '4&%/&$'4&:&&$!%&%,!!"*3,"$!&$, &""$&%%#&*3$"$&:%#$,""*3 #&"$ %& 0%6%$!&"$&$!*&#,"$!&$,%0/%$,"#,$#&,$% Sammenfatning af udvalgets anbefalinger #!* &:!$+,"$!&$,"$&"#,$! *+2%&6%,!"$& 22%$#$!&1&$%!%1&$ #&2%#&$$!$*+2%&6%,!$!&",!"&01!4#&#&1"$$%&1#,$,$,01 &","$!&$,&$!30*$,&#$ %& #&1,"$!&$,"$& #!* &:!&$,#/&%0!$$0&4#&01*1 *+2%&6%,!"$&"2 %&:! $!"&! %&4 &",$4,!"$& #!* &:!%#&!*+2%&6%,!$!&",!"&$,&!0&:$1& 4&$!!*&$ *+2%&"$&:$1$!&",!"&%#&"! %& *+2%&"$&,%&010$:2#%&!&,!"$&!*&$ #!* &:!,&#!!#&"! %&,"$!&$, "$& %&$&$%###!* &,"$!&$,0&,$$$%! %&!$!!2%#&"%,"$!&$, "#,$#&,$%2%<& %&$,$%&":2#%&!& &#! %&,! <"$& 7 Jf. Statusrapport Fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser, Kulturministeriet 2009, pp. 2-3 og p. 6.

12 #!* &:!$+,"$!&$,"$& && #"#,$% %&$&!$&*'01$!!"!%$6:$$6 %"&#$&#" %&"$: %&$,%,"$!&$, "#,$#&,$%2&#!#&1"$& #!* &:!%/!*+2%&6%,!$!&",!"&$,&! %&/,$$!&"$&? #!* &:!&$,&$$!4&&,$*!!!!% %& "$$0$& #!* &:!,% %&$4$"$ %& 3+&,"$!*&&! /$%&$,$&*'%&*'&!/! $,$$!&#&1$+,"$!"$& &, #!* &:!&%0&!!$,!6:0%6& $!&"$0& %&+,"$! #!* &:!&$/!!$!&1# "# *$!1 0&$%&!1,$,*! 0& %&+,"$!:$%&$ *&+2 1&!%0#!,% %&$!:2#,!#"&&*2%# %&"$01: % %&"& %&$!! 2% "$ %& 0& %&+,"$! #!* &:!,!$,"$0&"$&&*'&01!"#,%!*&&*3&$ %&$,,"$!&$,!%0&% &!$,& #&!%$!"&$,%0!+&%$+,"$!$#&$!! #!* &:!&!*&$3$!!"!%: %&4* */#!>&,$+,"$!$,%>:&*$!1& 4 $!!"!%&B!!$+,"$!$,%:,"$0&"$%

13 ) &!,&"$#&2"$!&:,"$0&"$ #3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%:!$, "$+,F&&+% $2&&!&$,% #!* &$$$!&",!"&G /$&,!%& %&2 $!!"!%%$!!"!&01,!%& $,%,!!& #! %&"$/!!&:!& %&!$!"*3$"$01 %,!!&:&,$$!&&:$1,!#!!$#"!01 %,!!& $!2%$ #!* &:!!$!"*" "$&4*$,&$ &!&:$!!"!%1&"!"&$!&! #!* &:!&!*&%01!/,!$&*'&,$$!&$+,"$!"$$$!!"!%&%& "$$$!!"!%& %&!$!"#,$ %&&& $!$!!"!%:$1&$,&$%,:,"$! 0&% &! #!* &:!&$,*$*&"2& %&$/&! #&"$ %&$+,"$!&:2&"&!&!/!,%!,! *&+2%#!*3&$$&*'"#,$0%6% $!&"$&:$%$," 3*2%#:&,,&/,,!,$$!&"$&:$,,# +&$+,"$!&!!24'&!#"%!*&&&*'$&, #!* &:!$!$+,"$!"$$$!!"!% 4&*&" & &&%,%0!+&:&&&%0*3! %&!&6%#&"$$%&1! #!* &:!$!$+,"$!"$$$!!"!% $&*'*&+2%01*&"!3$&*' "&*'&$!$!&! %&!&6%#&"$$%&1!

14 8 2. DE SCENEKUNSTNERISKE UDDANNELSER &"!"&$!&!&! $!!"!%&:$%"*3& #&1"$ %&*&#! $+,"$!&$, %&1&&&!% %&$,$!!"!%$!30&%"$$'4& $!%& %&$,!$!"&%!"*"!"$& 7!!$+,"$!$,% 3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,% &!,&"$#&2"$!&,"$0&"$&2"$!&!$,"$+,F&&+ #&"*3& $2&&!&$,%!&"$&!!!%! $+,"$!&$,%&1!$/&! %,"$01$+,"$! %&*4&% " $+,"$!&$,"$$$!!"!%&&%!!! 0%!$, &1&$! %&,"$!&$,#&1"$&:$% $!$/!!&0%!$,1$/!&% &&!!!!%& %& "$$%&1! ( $$$!!"!%&&%01 %&$,#$&"&!%#&&! % $&! "!"&$!&!!!$+,"$!$,%%3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%&$!!$$!!"!%&:2#$$!3&$%,!#!!&& &"&!#%#%"&! &1&&!& "!"&$!&! - 4#&"$$$!!"!%&?&!,&"$#&2"$!&:,"$0&"$&2"$ 8 Se under uddannelser for lovgivning for scenekunstuddannelserne og liste over uddannelsesinstitutioner. 9 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet : nelser%20under%20kulturministeriet% pdf. 10 Skuespillerskolen ved Odense Teater blev pr. 1. januar 2010 fusioneret med Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

15 !&:!$,"$+,F&&+% $#'$!!"!%&:&,,&&"&!#%#:$%&"&!$3 "!"&$!&! $!!$$!!"!%&?!!$+,"$!$,%%3$, $%# %2&4,%%$,&:& $!$/!!$ &1&&!& $#'$!!"!%&?&!,&"$#&2"$!&:,"$0&"$&2"$!&:!$,"$+, F&&+% $%#!&!%"$$,!#!!& Tabel 1. Kulturministeriets bevilling til scenekunstuddannelsesinstitutionerne i 2013 Institution Det Danske Musicalakademi Fredericia Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (Skuespillerskolen) Statens Scenekunstskole Odsherred Teaterskole Bevilling 5,2 mio. kr.* 1,4 mio. kr. 8,2 mio. kr. 7,6 mio. kr.** 49,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. Kilde: Finansloven 2013 *Det Danske Musicalakademi Fredericia har endvidere en markedsføringsaftale mv. med Fredericia Kommune, der giver institutionen en indtægt på 2,2 mio. kr. årligt samt fri husleje til en værdi af ca. 1 mio. kr. årligt. **Finansloven for 2013 angiver ikke, hvor stor en del af bevillingen til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole der går til skuespillerskolen. I tabellen er bevillingen til Skuespillerskolen derfor skønsmæssigt fastsat ud fra niveau før fusionen. #&1$+,"$!"$&&6*&!! %&$, & $!4&$! #&1"$&&,:2 "!"&$!&!$4#&#&1,"$!&$,"$&:$,&%0!!$+,"$!"$&%0!$$0&4#&:$% %,"$&&01 $4&$#&: /&2&%,"$!&$,!!&&$!%&$4!:!%0!01$$"$& +,"$!"$&$,&$ &2%#0&! 4#& #&1"$&#,,!2#&$$!&",!"&:$%*3&01 *+2%&6%,!%&"*3$ &1&$,"$0&"$& #!&$!!"!%&?!!$+,"$!$,%:3$, "$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%$!,"$0&"$ &!,&"$!$,"$+,F&&+"*3& 11 Jf. bilag 2, tabel 8.

16 5!&1&"$+0& %&&"$!!$+,"$!$,%"*3& &1&"$& %&$+$!&",!%:$+%& : & %&$, &1&$+!,$,"$&: &1&&""$%& $$!!6%!%1&%#&*3$"$& %&,%&%& : $ %&%"$,,,%0!!$:$$!/#!$% %&$4$"$!!$+,"$!$,%% $2&&!&$,%"*3&!&"$ %&!$+,"$!&$,%&1!&"$$,!#!!&01!!$+,"$!$,%&*&!%&!&! %&$+,"$!%&1!: $ $2&&!&$,%"*3&!&"$! &"00& $/&! %,"$01!0&% $$%*4&6%"%$!!&'4:2&"& %""$&",,6%!%$!!&:"!"&#&,$%2% "!%0& %&+,"$! "$$$!!"!%&"*3&#&"$ %& 0%6%$!&"$ $2&&!&$,%&%%0&!4& %&!% 0%"$& %&,"$!6%,"!"&$$!,"$!6%,"!"& %&:&#$!&!!&$%$+,"$!%&1! $&$,%"*3$ 0&% $$%$24'$,%&! &2#&#$,: $2&&!&$,%,,$#,"*3 0%"$&

17 9 Tabel 2. De scenekunstneriske uddannelser under Kulturministeriet $!!$"$$$!!"!%&2&!$%&!,!#!!$#": #$! 1&*#&!!"!01 %&21 $!$!!$!"& 2#&!1&.#%!! $!"& $!$/!!$"&2$3!!*&*'$&,!$*2%#% &1& &1&&!&:$% $!!"!%&1&"!"&$!&!$#'$!!"!%&2& 1! $!!!!$!"&!&!"!"&$!&! -#&!$!%&&$!"&# $+,"$!"$&7$!"&$,"$0&$!"&"'%&,02# $!"&%#&! %&!#!& "$$$!!"!%&&$!4&&"$$&"00&#& "$+0& %&&:$&%$+!,,&H$+!,,&&% "&%0!01 %&$,"$$&!& %&3$:3: $+0&%",!%% %&$!$$<&,#$!!!$+,"$!$,% 2#%#&2#!$!$!"&

18 7 Tabel 3. Antal normerede studerende på scenekunstuddannelserne i 2012 Institution Uddannelsesretning Normering Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Dramatisk skrivekunst 6* Det Danske Musicalakademi Fredericia Musical 24 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Skuespil 32 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Skuespil 32 Statens Scenekunstskole Skuespil 32 Danseformidling 5** Sceneinstruktion 8 Moderne dans 34** Scenografi 8 Sceneteknik (lys, lyd, sceneproduktion, forestillingsledelse/rekvisit) 32 Musikakkompagnement til dans (forsøgsuddannelse) 5** I alt 218 Kilde: Kulturministeriets uddannelsesstatistik * Optag hvert tredje år. **Optag hvert andet år &"$+5-!!&1&! &$+,"$!"$& &, $$"4&$,"$0&"8!!&1&! %&!017 &2#&$,"$0&"$$!4&$!!!&"00 ;%#0&! /&"01$+,"$!%&1!*#&"! &!!$+,"$!$,% %#&$+,"$!" &$,$!!"!%&#&!8 $$$!"&!%! "! %&!!!*+2%&6&&""$$ %&4*:%!#& $/&&"$& %&$:*!:,%&%& $!$,"$0:$% $!"&%!%! ) $$8$!"&$,$2%$:!&01$+,"$!&$,"$&&,-#&!7 %&&$!"&!,!$1,%$!!&$:!&&$!%&$4! 12 Jf. bilag 2, tabel Jf. bilag 2, tabel 11.

19 ( "$,$+,"$!"$&!!,$2/$! *&/$!$+,"$!&$,"$$0$&&,:$!$!"&$4&"$&:$%!,, $&,:& $%2&#/$!!&$0&% $,

20 - 3. BESKÆFTIGELSE 3.1. Det scenekunstneriske arbejdsmarked +,"$!"$&"4&#/$!$!3&, %&$,$+,"$!:% /&" %& %&$, %&1&&&!!&$0"&!%%!&"$!!!!4!" %&&&:4$01! $+,"$!&$,&*'$&, 1!$+,"$!&$,&*'$&,&&%&/,,$/& %&2%: &4&$/F4&$!% &$!&!!&*'$&,:$%& 0&/!,%&!:!$*&/$$/!!$&% 1 $!$/!!$& $/!!$$%&1!&%$1#$!$/$%*!!: $!!!&2%& ",,!$%&0&%#$ %&*&+2#%!= $4*&$4$/!!$&="4!#&,& &*'$&,$%&!&,!#!!&01$+,"$!%&1!H!, A#/&!$"!%$ %& %&1!:"#, &#&, &$0&%',!&:"4!#&,&0&%',!& %& % 2*,010&%%#&!!!&#&,!!$,*!"&/$$!*$,/!$$4$!&2%$:&&*'& %& $+,"$!*&+2!$+,"$!&$,&*'$&,&01%&1&,&,!&$&! #:!,,2& %&$+,"$!&$,"$$*&":2& "$ &!!%&1&&"!%,!#*,%&!&"$$ %&4*%$!&/&%#&:&&"! &,$$!&$+,"$!"$&:&&%$1$+,"$!&:$% &"!"!& &!%"",,"$&%&$,!&$,%%+2%%%!&!$!! $+,"$!&:&&*'& "!&! %& $+,"$!*&+2:&24'&!! /&" $+,"$!& &"$$$!!"!%&!!, A$$01!! & $,,"$0&F%&*":$,&!$!F%&*"%$, &!,&& $&!,,"!%&!!#%04&$&%#& %&2%! 0&% $$%!"$+,"$!& &#&1. I F

21 "$$$!!"!%&&,&"!%$+,"$!&:& 2& "!&#'*& Beskæftigelsessituationen på scenekunstområdet 1$+,"$!%&1!2!&&/,,!&$$%&$!%& %03$&%*$,/!$$$!"!% %&&$&% *3$!$+,"$!&$,&*'$&,#& %&$! 4! &&/,,2$$!!$!,,&%"&$4$& 4&! $$!&$$%&$!%& %&$$!1& %&*$$!1*$,/!$$!&!#!!!#/& %0/&,$%01:!*3$ *$,/!$,, %&!/&%!%: 2#%&#!*$,/!$& %&&" %&!$+,"$!&$, %&1 FF=2$$!!$!, FFJ$$%&$!%&!/&*$,,"$0&F%&*":$%2& &?-8 1!2$0&%+!*! %&$,&& 2$$!!$!,, %&+*&-#$&:!&*!FF6 %&$,&& $,,"$0&F%&*"#&2$0&%+! 01:K2$0&%+!*!FF6 %&$,&& F %:$,+%& &%$,+$!&",!4&&#&018:)K 14 Spot på Danmarks skjulte teaterskat en redegørelse om professionel dansk scenekunst for børn og unge, Kirsten Dahl 2010, kapitel 6. Overvejelser om scenekunstens uddannelser i Danmark, en materialesamling, Uafhængige Scenekunstnere I FTF s ledighedsstatistikker dækker Teaterforbundet over Dansk Skuespiller Forbund. Filmarbejder/scene dækker over Film og TV, Danske Scenografer, Danske Sceneinstruktører.. I F

22 Tabel 4. Oversigt over ledighed blandt FTF-forsikrede medlemmer i Dansk Skuespiller Forbund 10 Film og TV, Danske Scenografer, Danske Sceneinstruktører 5 0 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Kilde: FTF $,&!$!F%&*"="$!$3$:""$!- $,&!$!F%&*""&*'-$04&$,*$&! "$!$"&$4$:$%$,"#!%#&%&!!&3, &*'$&,!:2$0&%+!%"$$,!#!!2%$ $&"00 &!$!&:&&*$,/!! %& $+,"$!%&1! 5 1&!$!%&1!%&$&&$,&!$!F%&*","$!& %&*&#! $+,"$!&$, &"00&?0& %&&: 3$$,0& %&& %&+&,"$&&%0& %&& %&!!&&+%J&!!&!%:,%#:2&"&%$1 $,&!$!F%&*"$"$!$"&$4$#$&:!%!<) &!$!& 2#&,2&"$&2&!!,"&$&/$!$1$!%& &"00&!$!&2&*1!!"$%<&,"&$&&,% "!3&&&"00019K2&,""!$&!!,"&$&&,!$,"$! &!$!&:K:2&," "$"! $!$3$#$&:!&!$!&2&!*&!&*'$!%#&& %0!&/2%$!30& &*'$#&H &!!&!$!!"!%&% 0&#!&&!&&01-$!"*&!&*'$#& & "$!$"&$4$: & 4&$!$!!"!%&:&/$!$,%&: 16 Dansk Artist Forbund er en faglig organisation for solister, bands og grupper inden for alle musikalske genrer og repræsenterer artister, der arbejder med nycirkus, klassisk cirkus, underholdning, performance, dans.. I F

23 ) &#!$:,"!"&2"$:0&#! $!&:,%"&:$2%L$: $!#&:!!& 2%00+!& $"!!&$!%#&-$!!30$,&*'$#& ;#1&2:#$&"&$4$:!"&:2#%&&!$!&#&!2%$&$'%*+!&: %&!$01 41B)K &!$!&#&-.!&!$!&01$+,"$!%&1! #&!%#&5K&"&%K&)- "&$!2*!&!$!&#&-018:("& $,&!,&$$"&$4$:- $,&!,& 4&!-$04&$,*$&! $"&$4$:$%**3$!*$,/!$$ %&2% %& %&$!%$& 9 &$4$#$!*:!<) &:$%*$#&$04&$,"&$4$:&"!%,! "$,&0! %&!!&%<&&!,&:!!/%!2& "#&$!!$"$&$4$#$!#&:!<) &&*'&01 "!$%&!,&:%!4&!01 &+*$$&$%0&%',!$!!"):8K%03$!:!& $!$!!&$4$#$!%$1:!5:8K2&0&%&"!/!: 2#%&&0&/&!#$ Beskæftigelsessituationen for de uddannede fra Statens Scenekunstskole og skuespilleruddannelserne i Odense og Aarhus %&$, &$+,"$!%&1!&! $&4'!%04&$&%#& *$,/!$$$!"!% %&2%#0&! $+,"$!" & $!!$"$&--2&&,$!!$!,$1$*3$! *$,/!$$$!"!% %& /&" &"!"&$!&!$ #&1"$$$!!"!%&1$+,"$!%&1!*3$& &,$!!$!,*$,/!$$$!"!% %&" &!!$ +,"$!$,%:3$,"$,,%$&#!%&"%,"$0&$,%$!,"$0&"$&2"$!&&,$!!$!,!&!$1,,%03$&%" &&!,&"$#&2"$!&%!$,"$+,F&&+ 7 &,$!!$!, &4&*101$!!"!%$#"% %&,!"$$&!& %& 17 Danske Dramatikere: Replikker, januar Danske Dramatikere er en faglig interesseorganisation for teater-, radio-, tv- og filmdramatikere samt for librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik. Danske Dramatikere har mere end 300 medlemmer. 18 Danmarks Statistik belyser kun de statslige uddannelser under Kulturministeriet, jf. kapitel 2. De scenekunstneriske uddannelser. For at skabe et sammenligningsgrundlag mellem de tre skuespilleruddannelser i Danmark hvoraf de to i 2005 var tilknyttet selvejende institutioner besluttede Kulturministeriet, at alle skuespilleruddannelserne skulle omfattes af Danmarks Statistiks opgørelser.. I F

24 8 "#,"$*$,/!$%*3$& %&2%$% &2#&#$ &,#$:2:&*'$/$$$!!"$:,%$! %&2%% &%*$,/!$ ( &,$!!$!,$%04&$ 2*!" & $+,"$!"$&#$&:!&&!%24'2$0&%+!& %&!!& & $!"$$&!&2&%$124':1& $$&2 %&!!& &,"$!&$,%,"!"&"$&:%$/&&1& $2%$2*!!!& &#&1 "$&$%22 -!%&!!&"00&$%$&%$,"$0&2&201+ -K:$ /&" &$+!,$,"$&!&$ %&&,!#$!2$0&%+!&%!5K"$+,!$ "&$4$ *$,/!$*!$!!"!%$ /&"#$&:!2$0&%+!&01+-K"$+,!$%04&$, %,,"*&!$$&,$!!$!,$:*!!&"! #&!%%04&$& 19 Danmarks Statistiks opgørelser er tilgængelige i de årlige beskæftigelsesrapporter, som Danmarks Statistik udgiver i samarbejde med Kulturministeriet og Uddannelsesministeriet, samt i Danmarks Statistiks statistikbank, som er tilgængelig fra institutionens hjemmeside. 20 Danmarks Statistik definerer i Beskæftigelsesrapport 2012: Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser ledigheden på følgende måde: Ledighedsprocent: Summerede ledighedsgrader (i året) i forhold til antallet af dimittender, beregnet som procent. Ledighedsgraden (i året) på 1000 betegner 37 timers ledighed pr. uge i et helt år. En dimittend kan derfor have en ledighedsgrad på mellem 0 og Når tallet summeres, tæller man i enheder af fuldtidsledige. Det er dette tal, man benytter til at beregne ledighedsprocenten. Ledigheden består af såvel dagpengeberettigede som kontanthjælpsberettigede ledige. Endvidere tæller g-dage som ledighed. Ledighedsbegrebet, som anvendes i denne rapport, svarer til Danmarks Statistiks nettoledighedsbegreb. Det betyder, at personer, som er aktiverede og samtidig jobklare, ikke indgår som ledige.. I F

25 Tabel 5. Ledighed for scenekunstuddannede 2011, opgjort på uddannelsesretning Syddansk Musikkonservatorium og Uddannelsesretning 2011 Skuespillerskole Skuespil 21,8 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Skuespil 20,8 Statens Scenekunstskole Skuespil 17,1 Moderne dans 21,9 Sceneinstruktion 9,0 Koreografi Scenografi 12,6 Sceneteknik (lyd, lyd, forestillingsledelse/rekvisit, sceneproduktion) 6,5 Sceneproducent Det Danske Musicalakademi Fredericia Musicalperformer 20 Kunstneriske og kulturelle dimittender 9,0 Dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser 5,7 Dimittender fra de lange videregående uddannelser 3,5 d angiver, at observationen mangler, er diskretioneret eller er for usikker til at kunne angives. Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2011 er opgjort for årgangene Note: Kunstneriske og kulturelle dimittender omfatter færdiguddannede fra Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering; Arkitektskolen Aarhus; Designskolen Kolding; Det Informationsvidenskabelige Akademi; Det Kgl. Danske Musikkonservatorium; Rytmisk Musikkonservatorium; Det Jyske Musikkonservatorium; Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole; Statens Scenekunstskole; Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater; Kunstakademiets Billedkunstskoler; Den Danske Filmskole. Kilde: Danmarks Statistik $% %&*"$,&&,$!!$!,$%04&$&,, "$$&#!*$,/!$%*$,/!$H!$1% /&" &*$,/!$ %&&$$+,"$!&$, %&1:% &&*' %&!*&&$+,"$!&$,!: &% &*$,/!$" %&!$+,"$!&$,%&1,!"$$$!!"!%& 4&&%"&$4$&:$%*3$&!! %&2%#!!#*$,/!$$&00%&!& & A!!$ +,"$!$,%%!$,"$+,F&&+0&01:! 2%#0&! $+,"$!" &"$$&#! *$,/!$ %&*&$+,"$!*&+2$$!,#!!# *$,/!$$&00%&! &!!$+,"$!$,% &-,%,"&& $1$:!(9K!!& &$!!"!%&*'& %&! %&1:&"!!:%!77K!!& %& 0&%01)1&!&!"$ &*$,/!$ %&! %&1$#$&$$!&00%&!%&*'$$!"!% %& ""$+0& %&& &-:!""$+0& %&& d d. I F

26 5 &!2&$!%&!,3!!&*'$&,!%%#&#'&2& *$,/!$ %&!&#!%&1& #%!!& %&,! %&1&2&&!#!# 2:&!&*:!" &2%#0&! $+,"$!&$, %&1&2&24'2=%$1 %&2%! %"$"$$&"00&!&*'$&,:& "$!:&%!2!&%!&*'$&,:$%&0&/!!$*&/$$/!!$&:,%*!%& $/!!$$ %&&: &+#&,$%2% 1 $!$/!!$&F&*&+2$$&&%$1 4$,%!#$!M%#&$,"M &*'$,&!:$%#&!$!4&&"# $/& $,"$0&%"2 %&M+$!M $+,"$!& *$!!!30&% $/&,%0!+& 2$#"! %&!!&"00&& %&%!!/!01! %&#!!#" %&$$!30&,"$!&:!&!"&#$! 2#&!#/$!%0# %&"$$$!!"!%&!$,&!!&$!,3!!&*'$&,!#! %,"$&01*& #! 0/%$,%,"$!&$,!!:&,# /&" %0!*&%3*&$,%0!+& 24'2%"&/$$!,3!!&*'$&,!&'$&% $04&$1!%:2#%&#!&"$ %& %&#$$ %&1&: %% /&" 1&!$!&/,,,%0!+&!! *$,/!$" %&!$/#&! &!$+,"$!&$,&*'$&, 21 Kvalitativ beskæftigelsesrapport, Statens Scenekunstskole 2010, Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere, Det Danske Musicalakademi 2012, I F

27 9 4. DET SCENEKUNSTNERISKE OMRÅDE &,$!!$!,2&$!!&$/$%(7-<7"&*'!1& $!!$!, %&$+,"$!%&1!:&*3$&,!#!!#0&% $$%!!&%,%+&!6%,"!"&2"$+,"$!$!!$!,,%!!&*,!#!!$%03$& %& %&$!&:%0 4&$&:!$,"&: %&!011&: & +,"$!$!!$!,, %&$$!$/$%-<-#$&:!,!%& $,"$0&%&,!%&01$+,"$!%&1!8K %&$!&:$%&&$!&&!&,$!!$!,:,$1$2 4&$!,!%&>$,"$0>:%)(K!$,"&$1 %&$!&"&,!%& >$,"$0>!%&>%0&!!<"$+>$!% %&)K %&$!&: 2#K!$,"&!%&>0& %&+>$!% %&9K %&$!&%2#K!$,"&K %&$!&$!K!$,"&,2 4&$!,!%&>&> 22 Der knytter sig en række forbehold til anvendelsen af Danmarks Statistiks scenekunststatistik, særligt at statistikken inden for områder som revy, standup, show og performance ikke er fuldt dækkende. Som grundlag for indsamlingen af statistik på scenekunstområdet har Danmarks Statistik dog udarbejdet en udførlig kvalitetsdeklaration, der bl.a. adresserer en række af disse forbehold, og som redegør for forholdet mellem statsstøttede og ikke-statsstøttede teatre samt for scenekunststatistikkens indhold, pålidelighed og sammenlignelighed. Statistikken medtager ikke im- og eksport af forestillinger, fx internationale gæstespil: jf.http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/scenekunst.aspx.

28 7 Tabel 6. Antal forestillinger og tilskuere 2011/2012 stats- og ikke-statsstøttede teatre, fordelt på genre og opgjort i procent Genre Forestillinger Tilskuere 2011/ /2012 % % Skuespil Ballet/dans Performance Opera Operette/musical Revy/cabaret Musikdramatik Nycirkus Animation/dukketeater Anden genre Alle genrer Kilde: Danmarks Statistik "*,"$!#$&:!$+,"$!%&1!&#/$!*$! $,,"!"&:2#,!"&$!&&:!$+,"$!"$&$0& #!&%!"#,% &$,,"$!%,"!"& ;%#*$,/!$$%&1! %&" &$+,"$!"$&& 01!&%$ #%,$&&$%"$+%3&&$%3+&,"$% 0& %&+ %&!$!$,"$0 &&,$!!$!,!&%!&!*:$%& #'%& %&$,*&"$&/,, %&*2%,,6$!!$$!4!!!!&%,%+&!6%,"!"&2"$#%!,,0&%&!&!*&!!!! &,$!!$!,!!*!3&:!,,6$!!$$!4!!!!&& "&&0&/$!&$!!$!,,:2#,! A4&$/ %& %&1&$%&#3:$!"0%$2%L% %&"$,!!&6%"$+%&1! #&#$/&!&!!&:!!&0&%"+!&%0&%',!!!& &$$%"&+/$$1&$&%!,,0&%&!&!*&!!!!&,$!!$!,!!/& A %&0& %&+%3+&,"$#& *&!,!#!!$%03$&!&,$!!$!,,,!!& "2 %&!#/ &&&H2#$ %&$! A2%& $,"$0:0& %&+,"$!%$:,,"2 4&$!,!& *&!!&,$!!$!,

29 ( 5. UDVALGETS OG AFTAGERNES SYN PÅ UDVIKLINGEN INDEN FOR SCENEKUNSTEN OG UDDANNELSERNES FORMÅL %"&$&*'!2&"#!&4!!:2#,#/$!!$&:3$,*$&% %&&&$%,,*%!0&/&,!" $+,"$!:$%%$1#0&/$+,"$!%&1! &%#& &4!$&2&&$/&#/&!!#/!01!$&:$%# %&% %&&,&#:&$!$! &!$$+,"$!&:%$%& %&# 1 3$01"#, $+,"$!&$,"$&!&&!,,*%!$+,"$!$,!""#,:&$, & && %&"$&$2%:"$&$,,&! &$,"$!&$,%0/%$,&*'%$1$#$0 4&&% "#, &!$$+,"$!H"$&$,$,*,&!#% 0&%",!#&& %&"#, &!$$+,"$!&?%& "#, &" %&,$0&!&3*&":&4&!"! %&$+,"$!! &0131& 5.1. Scenekunsten $%"$,, &$$+,"$!0&/&!:,,"",,: $%,%,!#,"$!&! $%"$,,,%$1$+,"$!!!30& &*'$ %&&%"!&3,H &,!$!1,"$!&"$0&&&*'&!!$!%&!! >$!,"$!L&,>:2#%&!!&!$*%&/,,,!4&&?*1 01: $$!1&!&&&$,!"#$ $+,"$!*&*!: $1$!!&!%$+,"$!2&"#,!3 %&&$% A!!&,%+&!&:%$1&*#!$"00&!!*&!$0,!&" & $+$,"!&3,$ %&&$% A+%3:3+&,"$% %&$, %&& %& 0& %&+,"$!!!&!%0&%",!%$2&&,:2#%&!24'&&$!!"!%&!!&&,!4&!%00:&$!3&&$1#&0&!%&0/$% F N F F

30 ) - #/&,$/!!$ #"0&%',!&:$"00&$ 3%&$!%$ %&& %&$+,"$!%&1!!/& A0&%',!!!&$"#, &! &$!&",!"&&,"$!&,%,!#&:&$,*&$+,"$! " %&$!!"!%$$2/!&!%&*'$&$+,"$!&$, &"00&= $+$!&",!4&&:$+%& &:$,"$0&:$&:,%&%& &: &!,&:3$$&:0& %&&:&!$!&#=&!!!01#'!!*#&$!!!! $+,"$!&:&24'&&&*'&01!#/&$ %&1&F%&! 4&$!1&$+,"$!&! &,%,!#!%,"$!&$,!#/&10&%",!%$ /$$,*&F%&!!1& $+,"$!&! :!,!,"$!&4*1& & $!$&*'&:%!!#/&,!&!%,!%$&"$ #, 3&*'$!%&%6$!&",!"&& %&$+,"$!& 0&/!,%,!#$,*$$0&%+$$&:2#%& %&#!$!,""#, &"!&? %& 2& 3$01G"#,:0&%+$%&$"!!!&,&,!&$!$, %& "#,:!$+,"$!&,,,"&$ &&$ 0&% $$%:$&&,%0!+:!,"$!&$,*,% $0+$&2&,!$+,"$!&2&!$1#%,$"2 %&! &$&%$,*$$0&%+$$,!""#, %&$+,"$!1&,,*%!%&$!%&$, $!&",!"&&%&*'$:%!!&!/$!!$,$! $+$,"!&3,$&%"!&3,$ %&&H"!#:#$":$$%&$,%!,$!!&*#&&#$!&$!*!3$6% %0#$$$,* $$+$, &$! #,%21!&!#&,&#&$!!$!4&& "*&$01$+,"$!%&1!:*1$%&$,*%,"$!&$, "!&3,$%$% %&?$%+&:!0! %&% +!&!$&:!&$,&&#$"#$, &/$& *1!$+,"$!$ %&&%$+0&%"! %&2%!&,"$!&$,%&1&&*'!&,"$!&!&% "#,!#/&,"$!&$,0&%+$$&*#&2300&#/&/$!!$,%!#/& "!&3,$ %&&&$1$#/$! %&"& $+,"$!&$, 2 F N F F

31 ) 5.2. Scenekunstneren F%&" %&$+,"$!'4!&!!&0&/&!,"$!&! %&% $,"$0&:%$0&/&!,"$!&! %&%$& $&O$,"$0&>%O$&>,,!3$!4&&$&:$%!!& $+,"$!!$!%&!! ",!%&% %&1&:$%&4# *$! 22: A$!&",!%:$+%& :,%&%& :3$$: 3$:&,#$!$:0&%",!%$$: %&$!$$: $ %&:&!"&%&!$,!,$! 2&!&!%!%0!$$$+$, ",!%&"4#% $,*,"$!&#!2&%&4!!:2#%&#!%0!!$ $+,"$!&$!&!% ",!%:&%%0$222&/&! $$&1&=% %&/$!!:!! $2/,,/&#&!%0 ",!%& $+,"$!$%!$,*&"4#!&!,,/& &#!!$>"4#>,"$!&$%:&"4#&%!:$% >$,*>,"$!&2&$,*!!&,,/&3$! &,&$,"4##&,%$,*&!,&: $!&",!4&:,%&%& :&$+%& %!,$, ",!%&$%36% 3$!,,&:&,#$!4&&0&%",!%$6% %&$!$& 04$ $,!"4#%$,*,"$!&, $,"$ &!%0&$0,!#&$%0!!$$+,"$!&$%$,* %&2%!"#,!,!"!&3, %&$!%$+,"$! $%$1 %& $!%&%4!*#$!2%%"#,!%&:,"$!&$,"!&3,:#"*!%!+$&$+,"$!&$% $,*$!!24'&&&"$!!!!$+$/!!$$#%*&$ $+,"$!&$,0&% $00131&: A,!##$ 3,%0!+:3!0! %&:3!,%%%3 #$$"2& $2/:2#%&$+,"$!&*101: %&%*$+& $,*%1&&/,, %&$,&&%!30&,"$!&$, $,*$$2&:&&%$!*2%# %&:!$+,"$!&& 3! /&2$"4#&01&$!&!$+,"$!&*1, #/&21#/&,&:"4#&%<&$,*,"$!&:2&$,"**!! 01*3!"#,#/, & %0!:0&% $$%$&!! $+,"$!"$&%#*$&!% & +!!&! $+,"$!"$ 0!!$ $+$, ",!%&$%$,**!3&4! %#&$%&!&01#"&& %&$,$+,"$!&$% $,*,"$!&%$1&"$!$*&!!0&% &$$%,&:#" F N F F

32 ),"$!&$,!!!%2# /&2&!!"#,%!*&$$% $#$!/!$,*,"$!&$&*4&& %&01! /&2$*$&!&" %&$3" &$!&,%0!+&:$%"&$!4!!&&$ %0&% $$%#&,:,"$# A!&0&4&$,*!&#/$!!:!&"$$#$!/$+,"$!&:$%*1 "&%!&&$"$,!$#& %&&$/&%,"$!&$,"#,:%$%,1 %&$, %&& %& $&*'F&!$$+,"$!&$,,"1!,$$!& % &!$+,"$!!%*&$1#,%,!#!$%#"!!!$ %&3$ 5.3. Branchen og aftagernes syn på ønskede kompetencer $+,"$!&$,"$$$!!"!%&2&&/,, %&% " %&$&*'$ &$+,"$!*&+2 $$%!!&$&*'%0&,!,%&& %&$!"&: $&*'%,%,&!0&%",!%&%%0 4&$& &&$!4&& %? A#$&% *&+2&0&/$!!&!&0&:*$!3&$&&#$%&3 *%&$#&/,, "&#$&#$!!"!%&#/& 0&,!$& %&&$!:2#%&#&$0&,$$*$&& & %# &!&$!"&!!1&"$& $$$&*'$ &$+,"$!*&+2$,&$$ 2$!$/$$"#, $!!"!%&%&$"$&:$! /&"&2#&#&,%0!+&:$%4&$!!01!1%" %&&*&+2:$,& " 4,%$$%&! %&"&$&*'!$,"#!&#/$!!&%$!4&&0&%"+!&01$+,"$!%&1!#!2&2%! 4,!&0&/$!!& &!&$ ) %& $+,"$!%&1!$!"$!!$04&$,!!*&!"$!!&1$1#4!!&&0&/$!!&$%!"$! $04&$,#& %,"$01!&$$301%2%!:2#%& $+,"$!"$&*4&$"%"#,$:$!2#,,%,&!,%0!+&&!&$04&$%#*#!&$0"&!01$+,"$!%&1! 23 Disse repræsentanter var Emmet Feigenberg, skuespilchef på Det Kgl. Teater, Jesper de Neergaard, leder af Bora Bora, og Hanne Svejstrup, producent på Dansehallerne. Derudover er der blevet bedt om og indkommet input fra aftagerpanelerne ved Statens Scenekunstskole og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. F N F F

Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole

Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED JANUAR 2012 1 KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED UDREDNING OM VIDENSGRUNDLAGET PÅ DE VIDEREGÅENDE KUNSTNERISKE UDDANNELSER WWW.KUM.DK 2 Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Kunstnerisk

Læs mere

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 STATENS SCENEKUNSTSKOLE Udarbejdet januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUMÉ... 3 RESUME... 4 DATAINDSAMLING... 4 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 62 - marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 62 - marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 62 - marts 2013 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

OVERVEJELSER om scenekunstens u d d a n n e l s e r i D a n m a r k, e n m a t e r i a l e s a m l i n g

OVERVEJELSER om scenekunstens u d d a n n e l s e r i D a n m a r k, e n m a t e r i a l e s a m l i n g OVERVEJELSER om scenekunstens u d d a n n e l s e r i D a n m a r k, e n m a t e r i a l e s a m l i n g Udgivet marts 2011 af Foreningen Uafhængige Scenekunstnere Indhold 5 Forord 6 Tak til - 7 Uafhængige

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet September 2010 revideret

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010

Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010 Statens Teaterskoles Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010 Udarbejdet af CWD, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé 3 2. Dataindsamling 4 3. Gennemgang af svarene på de enkelte spørgsmål

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Akkreditering af eksisterende grunduddannelse (kommende bacheloruddannelse) i design Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

NYE DIMENSIONER. Symposium. - Hvad er kunstnerisk forskning? 24.-26. november 2011

NYE DIMENSIONER. Symposium. - Hvad er kunstnerisk forskning? 24.-26. november 2011 NYE DIMENSIONER - Hvad er kunstnerisk forskning? Symposium 24.-26. november 2011 Rapport redigeret af Laura Luise Schultz og Stig Jarl LIGNA: The New Man Teater og Performance Studier 2014 Nye Dimensioner

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Til Statens Kunstråds Musikudvalg Dokumenttype Rapport Dato December, 2010 ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Rambøll Hannemanns

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

3.2.6. Faglig organisering, a-kasse m.v. 3.2.7. Forestillingernes tilblivelse 3.2.8. Markedsføring 3.2.9. Ønsker om offentlig økonomisk støtte

3.2.6. Faglig organisering, a-kasse m.v. 3.2.7. Forestillingernes tilblivelse 3.2.8. Markedsføring 3.2.9. Ønsker om offentlig økonomisk støtte Cirkus og artister i Danmark Betænkning fra Kulturministeriets Artistudvalg. Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks 2140 1015 København K Tlf.: 33 92 33 70 Fax 33 91 33 88 Postadresse: Kulturministeriet

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere