NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport"

Transkript

1 NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004

2 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning Konservatoriets sammenfattende vurdering af undersøgelsen Kandidaternes socioøkonomiske status... 5 Tabel 3.1 Kandidater fordelt på socioøkonomisk status og køn... 5 Figur 3.1 Grafisk illustration af kandidaternes socioøkonomiske status ultimo november Kandidaternes beskæftigelse - antal samtidige arbejdsgivere/oplysningssedler... 6 Tabel 4.1 Antal oplysningssedler pr kandidat i 2002 fordelt på køn... 6 Figur 4.1 Grafisk illustration af antal oplysningssedler pr kandidat Kandidater fordelt på sektor... 7 Tabel 5.1 Kandidater fordelt på sektor og køn Kandidaternes ledighedsgrad i 2002 og Tabel 6.1 Bevægelse i ledighedsgrader fra 2002 til Figur 6.1 Grafisk illustration af bevægelse i ledighedsgrader fra Kandidaternes regionale beskæftigelse... 9 Tabel 7.1 Kandidater fra fordelt på beskæftigelses amt Figur 7.1 Grafisk illustration af den regionale fordeling af NM's kandidater Kandidaternes indkomstforhold i Tabel 8.1 Gns.indkomst for kandidater fordelt på uddannelses år og køn Tabel 8.3 Overførselsindkomster for kandidater fra fordelt pr. årgang

3 1.0 Indledning Nordjysk Musikkonservatorium (herefter NM) har i sin udviklingskontrakt for 2003 samt i resultatkontrakten for forpligtiget sig til at sikre, at uddannelsesudbudet er i overensstemmelse med samfundets behov inden for konservatoriets fagområder, og skal i tilknytning hertil - ligesom de øvrige uddannelsesinstitutioner - årligt foretage en kvalificeret vurdering af antallet af færdigt uddannede og deres kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedets behov. I forlængelse af disse rapporter skal KUR udarbejde en samlet rapport til Kulturministeriet om sammenhængen imellem uddannelsesudbudet, beskæftigelsessituationen og arbejdsmarkedets behov. Denne rapport udgør NM's bidrag til opfyldelse af resultatkontraktens målsætninger. Rapporten er udarbejdet på baggrund af den fælles beskæftigelsesstatistik, som er blevet til i et samarbejde imellem Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Analysen baserer sig på en række kørsler hos Danmarks Statistik omfattende kandidater fra 1997 til Data vedrører som hovedregel disse kandidaters forhold i 2002, dog foreligger der data vedr. kandidaters ledighedsgrad for Opgørelsen over kandidaternes socioøkonomiske status er foretaget som en punkt vurdering ultimo november Oplysningerne i denne rapport er enkelte steder suppleret med oplysninger fra de kandidatrapporter, der er lavet på NM ved årsskiftet 2003/2004. NM havde en samlet kandidat produktion i perioden på i alt 76 kandidater. Af disse indgår 69 kandidater i afrapporteringen. Dette svarer til 91%. Bortfaldet skyldes dels fejl i indberetningen og registrering (3%), og dels at personer som befinder sig i udlandet ikke indgår i Danmarks Statistiks datamateriale (6%). Frafaldet må i forhold til undersøgelsens karakter betragtes som tilfredsstillende, selvom NM naturligvis vil bestræbe sig på at forbedre registrering og indberetning, så fejl på dette område minimeres yderligere. I den nedenstående tabel er de 69 kandidater fra , som indgår i undersøgelsen fordelt på årgang og uddannelsesretninger. NM har desværre ikke i den resterende del af beskæftigelsesrapporten mulighed for at give oplysninger om beskæftigelsessituationen, ledighedsgrader m.m. fordelt på uddannelsesretning, da disse oplysninger bliver omfattet af den diskretioneringsgrænse, der er fastsat af Danmarks Statistik. Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning Nordjysk musikkonservatorium AM Nordjysk musikkonservatorium Kirkemusik Diplom Nordjysk musikkonservatorium Klassisk Diplom Nordjysk musikkonservatorium Klassisk musikdiplom Nordjysk musikkonservatorium Klassisk musiklærer Nordjysk musikkonservatorium Rytmisk Diplom Nordjysk musikkonservatorium Rytmisk musikdiplom Nordjysk musikkonservatorium Rytmisk musiklærer I alt

4 2.0 Konservatoriets sammenfattende vurdering af undersøgelsen. NM har siden 1999 gennemført undersøgelser af kandidaternes beskæftigelsessituation. Undersøgelserne er tidligere blevet foretaget ved kvalitative interview af hver enkelt uddannet kandidat, der er blevet interviewet af to af konservatoriets docenter. NM har afrapporteret disse undersøgelser i forbindelse med konservatoriet årsrapporter/virksomhedsregnskaber. Den foreliggende undersøgelser støtter de resultater, som NM tidligere er nået frem til. Undersøgelse viser i tabel 3.1 at 90% af kandidaterne ultimo november 2002 er registrerede som lønmodtagere. Heraf er de 77% offentlige lønmodtagere og 13 % er privatansatte lønmodtagere jf. tabel 5.1. Heraf er 85,5 % traditionelt/uddannelsesrelevant beskæftiget. Antallet af lønmodtagere ultimo 2002 skal imidlertid sammenholdes med opgørelsen over ledighedsgrader i hele 2002 og 2003 tabel 6.1. Disse ledighedsgrader viser, at i 2003 er 48% af kandidaterne fuldtidsansat, 14% har en ledighedsgrad mellem 1-19% og 38% af kandidaterne har en ledighedsgrad på over 20%. Denne ledighedsgrad afspejler arbejdsmarkedets karakter med en stor mængde deltidsjob og med stor brug af tidsbegrænsede periodeansættelser. Undersøgelsen viser endvidere at der er en markant forskel på ledighedsgraden mellem de rytmisk og de øvrige kandidater. Kun 25 % af de rytmiske kandidater er fuldt beskæftigede, 58% af de klassiske er fuldt beskæftigede og 54% af de øvrige er fuldt beskæftigede. De uddannede kandidater på NM har typisk flere arbejdsgivere. Tabel 4.1 viser, at kun 13% af de uddannede kandidater har en enkelt arbejdsgiver, 51% har mellem 2-4 arbejdsgivere og 30% af kandidaterne har 5 eller flere arbejdsgiver. Den største gruppe af kandidater forbliver beskæftiget i Nordjyllands Amt 51% og de tilstødende amter 9%, hovedstadsområdet aftager 19% af kandidaterne, og de øvrige kandidater er fordelt jævnt ud på de resterende amter jf. tabel 7.1. Indkomstmæssigt har kandidaterne på deres personlige indkomst i 2002 et gennemsnit på kr. årligt, der er her en tendens til at mændene generelt ligger lidt højere end kvinderne. Den forholdsvis lave gennemsnitsindkomst må sammenholdes med andelen af kandidater der modtager overførselsindkomster. 30 % af kandidater modtager ingen overførelsesindkomster, 12% modtager under kr., 20% modtager op til kr.,16% , 16% og 6% over kr. i overførselsindkomster. Overordnet set finder NM det glædeligt, at så stor en del af kandidaterne (90%) ultimo november 2002 er registrerede som lønmodtagere, men samtidig er det bekymrende at så stor en andel af kandidaterne ikke har fuldtidsbeskæftigelse. Når NM sammenligner sig med de øvrige konservatorier, har NM flest registrerede lønmodtagere ultimo november 2002, men samtidig har NM procentuelt færrest kandidater, der ikke modtager overførselsindkomster. Baggrunden for dette forhold kunne være interessant at undersøge nærmere i forbindelse med næste beskæftigelsesundersøgelse. Ligeledes er en undersøgelse af forskellen på de rytmiske og de klassiske kandidaters ledighedsgrad påtrængende. 4

5 På baggrund af dette års undersøgelse, hvor en meget stor del af de samlede oplysninger fra DS, grundet den tidligere omtalte diskretioneringsgrænse, ikke kan anvendes for NM's vedkommende, vil NM til næste års beskæftigelsesundersøgelse, overveje udelukkende at operere med en opdeling i klassiske og rytmiske kandidater, da dette vil give bedre informationer om mønstret for kandidaterne på NM. 3.0 Kandidaternes socioøkonomiske status Opgørelsen af kandidaternes socioøkonomiske status er en punktregistrering foretaget ultimo november Af opgørelsen fremgår det, at hovedparten af NM's kandidater finder beskæftigelse som lønmodtagere, og at der stort set er en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Af undersøgelsen fremgår det dog at mændene har en lidt større arbejdsløshedsprocent. Tabel 3.1 Kandidater fordelt på socioøkonomisk status og køn Nordjysk musikkonservatorium Mænd Kvinder I alt Selvstændig Lønmodtager Arbejdsløs Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Kontanthjælp eller førtidspension Uddannelsessøgende Øvrige uden for arbejdsstyrken I alt Figur 3.1 Grafisk illustration af kandidaternes socioøkonomiske status ultimo november Midlertidigt uden for arbejdsstyrken 5

6 Der er slet ingen selvstændige registreret i opgørelsen, hvilket stemmer godt overens med de erfaringer NM har fra tidligere beskæftigelsesundersøgelser. Disse viser dog også at en meget stor del af kandidaterne har en deltidsbeskæftigelse som selvstændige musikere. 4.0 Kandidaternes beskæftigelse - antal samtidige arbejdsgivere/oplysningssedler Det fremgår af nedenstående tabel, at kandidaterne sammenstykker deres beskæftigelse ved mange forskellige ansættelser hos forskellige arbejdsgivere. Dette afspejler arbejdsmarkedets karakter fra konservatorierne med en stor mængde deltidsjob og med stor brug af tidsbegrænsede periodeansættelser. Tabel 4.1 Antal oplysningssedler pr kandidat i 2002 fordelt på køn Nordjysk musikkonservatorium Antal oplysningssedler Mænd Kvinder I alt I alt

7 Figur 4.1 Grafisk illustration af antal oplysningssedler pr kandidat 2002 Antal kandidater Antal oplysningssedler pr kandidat Som det fremgår af ovenstående, har 6% af kandidaterne slet ingen oplysningssedler. 13% af kandidaterne har 1 oplysningsseddel, 51% har mellem 2-4 oplysningssedler og 30% af kandidaterne har 5 eller flere oplysningssedler. Der er på dette område en tendens til, at mændenes arbejde er sammenstykket af flere arbejdsgivere end kvindernes. Dette understøttes ligeledes af den kandidatundersøgelse, som NM foretog ved årsskiftet 2003/2004. I den undersøgelse fremgår det, at "Den kunstneriske aktivitet i forhold til RM er meget ujævn fordelt. Fra jobs på et år. Overordnet set er der to grupperinger omkring henholdsvis jobs om året (den største) og jobs om året. De primære arbejdsområder er stadigvæk klubber/spillesteder og private/firma fester. Enkelte har dog foden indenfor i teater- og revyverdenen. Det er stadig pop/rock kopimusik, der er flest jobs i evt. bygget op over et fast koncept - og man spiller typisk i flere/mange forskellige sammenhænge, hvis man spiller mange jobs. Der er desværre meget få, der satser på egen musik. Det må også konstateres at mændene spiller flere jobs end kvinderne og, at det ikke nødvendigvis skyldes større hensyn til familien. For de uddannede AM'ere er det meget udtalt, at mændene er de mest udfarende på jobmarkedet (spiller lige så mange jobs som RM erne). AM ernes kunstneriske virksomhed omfatter også - for to vedkommendes koncerter med egne ensembler/kor. Derudover er det jobs i pop-/rockbands på klubber, spillesteder og private fester. En enkelt lever som full-time teatermusiker/musiker." 5.0 Kandidater fordelt på sektor Som det fremgår af nedenstående tabel, er kandidaterne helt overvejende beskæftiget i den offentlige sektor, i alt udgør andelen af offentligt ansatte lønmodtagere 77%. 7

8 Tabel 5.1 Kandidater fordelt på sektor og køn Nordjysk musikkonservatorium Mænd Kvinder I alt Selvstændig Lønmodtager/offentlig Lønmodtager/privat Ikke beskæftiget I alt Kandidaternes ledighedsgrad i 2002 og 2003 Når man sammenligner ledighedsgraderne fra 2002 med 2003, kan man se, at der er sket en bevægelse i retning af bedre beskæftigelse. I 2003 er 48% i fuldbeskæftigelse, 14 % har en ledighedsgrad mellem 1-19% og 38% har en ledighedsgrad på over 20%. I 2002 har 42% en ledighedsgrad på over 20%, heraf er 4 % mellem % ledige. Tabel 6.1 Bevægelse i ledighedsgrader fra 2002 til 2003 Nordjysk musikkonservatorium Ikke ledig 38% 48% 1-19 pct. 20% 14% pct. 16% 16% pct. 19% 12% pct. 3% 10% pct. 4% 0% I alt 100% 100% Figur 6.1 Grafisk illustration af bevægelse i ledighedsgrader fra % 50% 40% 30% % 10% 0% Ikke ledig 1-19 pct pct pct pct pct. ledighedsgrad 8

9 Ledighedsgraden afspejler forholdene på arbejdsmarkedet, hvor den enkelte kandidats arbejde ofte er sammenstykket af flere deltidsjob eller timelærestillinger. Tendensen passer ligeledes med de oplysninger, der er fremkommet gennem NM egne kandidatundersøgelser årsskiftet 2003/ De klassiske kandidater oplyser her, at en del af deres jobs er i aftenskole-regi (AOF,FO), privatundervisning og free- Iance pædagogisk virksomhed såsom stemmetræningskurser, undervisning af børnehavepædagoger, iscenesættelse af musicals, korledelse. De rytmiske kandidater oplyser, at 15% udelukkende har timelærerstillinger. Faste fuldtidsstillinger eksisterer, men typisk hvis man fx arbejder på en lidt større, men fjernt beliggende musikskole eller skifter over til arbejde af mere administrativ karakter, fx souschef på en musikskole. Faste fuldtidsstillinger findes også i et vist omfang på efterskoler, specialskoler etc. Det kan dog fastslås at RM ernes/am ernes undervisning primært foregår på musikskoler (ca. 80%). Tabel 6.2 Ledighedsgrad fordelt på klassiske, rytmiske og øvrige kandidater i Nordjysk Musikkonservatorium Klassiske Ikke ledig 58% 1-19 pct. 16% pct. 11% pct. 8% pct. 8% pct. 0 Nordjysk musikkonservatorium Rytmiske Ikke ledig 25% 1-19 pct. 5% pct. 30% pct. 20% pct. 20% pct. 0 Nordjysk Musikkonservatorium Øvrige Ikke ledig 54% 1-19 pct. 27% pct. 9% pct. 9% pct pct. 0 Når man ser på ledighedsgraden fordelt på de forskellige kandidatgrupper er der en markant forskel på de rytmiske kandidater og de øvrige kandidater fra NM. Kun 25% af de rytmiske kandidater er fuldt beskæftigede, 58 % af de klassiske er fuldt beskæftigede og 54 % af øvrige er fuldt beskæftigede. 1 Henholdsvis; Klassisk kandidatkoordinator-rapport februar 2004 og Kandidatkoordinatorrapport for de rytmiske kandidater februar

10 7.0 Kandidaternes regionale beskæftigelse 51% af kandidater er beskæftiget i Nordjyllands Amt, 9% er beskæftiget i Århus Amt og 19% er beskæftiget i hovedstadsregionen, derudover er 8 kandidater svarende til 12% beskæftiget i de øvrige amter. Undersøgelse bekræfter at en meget stor andel af ansøgerne ( 60%) bliver i det geografiske nærområde efter endt uddannelse, sammenholdes dette med oplysninger om optagelsessøgende på NM, viser det samme mønster sig her, således er størstedelen af optagelsessøgende fra Nordjyllands Amt. Tabel 7.1 Kandidater fra fordelt på beskæftigelses amt Nordjysk musikkonservatorium Mænd Kvinder I alt Hovedstadsregionen Øvrige Sjælland og Bornholm Fyns amt Sønderjyllands amt Ribe amt Vejle amt Ringkøbing amt Århus amt Viborg amt Nordjyllands amt Ikke beskæftiget I alt Figur 7.1 Grafisk illustration af den regionale fordeling af NM's kandidater Hovedstadsregionen Fyns amt Ribe amt Vejle amt Viborg amt Nordjyllands amt 10

11 8.0 Kandidaternes indkomstforhold i 2002 Den gennemsnitlige personlige indkomst for kandidaterne på NM udgjorde i 2002 i alt kr., som det ses af nedenstående tabel, er den gennemsnitlige indkomst for kvinderne generelt lavere end for mændene. Ligeledes er der en tendens til, at de kandidater der har været på arbejdsmarkedet længst, har bedre lønninger end de øvrige, - dog er der en undtagelse i forhold til kandidater fra 1998, dette forhold er der ikke umiddelbart en forklaring på. Tabel 8.1 Gennemsnitsindkomst for kandidater fordelt på uddannelses år og køn Nordjysk musikkonservatorium År Mænd Kvinder Gennemsnit 1997 dd Gennemsnit Tabel 8.3 Overførselsindkomster for kandidater fra fordelt pr. årgang Nordjysk musikkonservatorium Overførselsindkomst Mænd Kvinder I alt

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 4 2.0 Konservatoriets sammenfattende vurdering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium 01.02.06 Rytmisk Musikkonservatorium - 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 1. Indledning Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Oktober 212 Forord Beskæftigelsesrapport

Læs mere

& KULTURMINISTERIETS REKTORER

& KULTURMINISTERIETS REKTORER & KULTURMINISTERIETS REKTORER Opdatering af Beskæftigelsesrapport 2004 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af resultater og konklusioner... 1 2. Datagrundlaget... 3 3. Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt ISSN 1604-6730 Kulturministeriets Rektorer c/o Kunstakademiets Arkitektskole Philip de Langes Allé 10 1435 København K. Tlf. 32 68 60 08 e-mail:

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 21 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 21 Forord Beskæftigelsesrapport 21 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2008 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet oktober 2008 1 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) Oktober 2008 Kulturministeriets

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet September 212 Forord Beskæftigelsesrapport 212 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Kandidatundersøgelse. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Kandidatundersøgelse. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Kandidatundersøgelse 2006 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Indhold 1. Indledning og datagrundlag... 3 2. Uddannelsen på DKDM... 4 3. Beskæftigelse det første år efter endt uddannelse... 6 4. Kandidaternes

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2007 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Side 2 af 47 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) December 2007. Kulturministeriets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2005

Beskæftigelsesrapport 2005 KULTURMINISTERIETS REKTORER Beskæftigelsesrapport 2005 Kandidater uddannet ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Januar 2006 ISSN: 1901-7235 Kulturministeriets Rektorer

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2009 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 2009 Forord Beskæftigelsesrapport 2009 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Ledige lærere og sygeplejersker

Ledige lærere og sygeplejersker Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag Offentligt Ledige lærere og sygeplejersker 1. Indledning og sammenfatning Arbejdsmarkedsstyrelsen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Danmarks

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium, KarriereCentret på Aalborg Universitet og

Læs mere

Lille fald i arbejdsløsheden

Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i november Den 6. januar 2015 Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden faldt med 800 fuldtidspersoner fra oktober til november. Der er nu i alt 131.300 bruttoarbejdsløse, svarende til

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

2.300 færre arbejdsløse i august

2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden i august 2015 Den 30. september 2015 2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden faldt med 2.300 fuldtidspersoner fra juli til august. Der er nu i alt 120.800 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers juni 2016

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar

Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar Arbejdsløsheden i februar 2015 Den 31. marts 2015 Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar Arbejdsløsheden steg med 300 fuldtidspersoner fra januar til februar. Der er nu i alt 130.000 bruttoarbejdsløse,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ i:\december 99\regional oek-mw.doc VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin Journal 0203/MW Direkte telefon: 33 31 23 23-248 RESUMÈ REGIONAL ØKONOMI OG UDDANNELSE Regionalpolitik har en tendens til

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i januar 2017 Den 3. marts 2017 Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra december 2016 til januar 2017, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere