Studieordning Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater"

Transkript

1 Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Studieordning 2010

2 Studieordning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Uddannelsens mål 4 Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: 4 Uddannelsens faglige profil 4 Samarbejdspartnere 4 Lovgrundlag 4 Overordnede bestemmelser 5 Optagelse 5 Studiets opbygning og varighed 5 Undervisningsformer 6 Grundlagsdiscipliner 6 Skriveværksted 6 Teaterpraksis 6 Uddannelsesforløb 7 Basisforløb (tre semestre, 90 ECTS) 7 Medieforløb (1 semester, 30 ECTS) 7 Afgangsforløbet (to semestre, 60 ECTS) 8 Struktur og kvalifikationer 9 Undervisning på første år, (60 ECTS) 9 Undervisning på andet år, (60 ECTS) 9 Undervisning på tredje år, (60 ECTS) 9 Oversigt over kvalifikationer 10 Bedømmelser 11

3 Studieordning Bedømmelser 11 Semestergodkendelse 11 Bedømmelse af basisforløb 11 Bedømmelse af medieforløb 11 Afgangsbedømmelse 11 Evalueringer 12 Evaluering af undervisningen 12 Afgangsbevis 12 Ekstraordinære bedømmelser 12 Almene bestemmelser 13 Præsenspligt 13 Orlov 13 Merit 13 Bortvisning 13 Klager 13

4 Indledning Studieordning Dramatikeruddannelsen er en højere læreanstalt under Kulturministeriet, som har til formål at uddanne dramatikere på allerhøjeste faglige og kunstneriske niveau. Uddannelsen er treårig. Studieåret begynder i august og slutter i juni. Dramatikeruddannelsen blev oprettet i 1992, og den fungerede som forsøgsuddannelse fra 1993 til I april 2001 blev Dramatikeruddannelsen gjort permanent. Uddannelsen er placeret ved Aarhus Teater. I henhold til Vedtægter for Dramatikeruddannelsen af Juni 2002 ( 6) skal rektor udmønte regler og mål for uddannelsen i en studieordning. Studieordningen skal indeholde bestemmelser om: I. optagelse, I IV. mål for og indhold i kurserne på uddannelsen, tidsmæssigt omfang af kurser, projekter mv. og deres placering i kursusforløbet, undervisningsformer, V. bedømmelse, VI. V VI praktik, skolens ordensregler, øvrige praktiske forhold. Studieordningen for Dramatikeruddannelsen af 1. september 2010 rummer således en præcisering og nuancering af vedtægternes overordnede karakteristik af uddannelsens struktur, indhold og dens forskellige typer af bedømmelser. Studieordningen får virke fra den 1. september 2010 for de studerende, der er optaget på Dramatikeruddannelsen og starter studiet d. 16. august Ordningen, der er godtkendt af teaterchefen på Aarhus Teater, og sendt til orientering hos Kulturministeriet og uddannelsens følgegruppe, er en mindre revision af Studieordningen for Dramatikeruddannelsen Dramatikeruddannelsens studieordning af 1. september 2010 er formuleret i overensstemmelse med Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse (2009). Det vil først og fremmest sige, at studieordningen præciserer uddannelsens mål for de studerendes viden, færdigheder og kompetencer. Studieordningen af 1. september 2010 afløser den tidligere studieordning fra 2009, men bygger på tidligere studieordninger. Den hviler derfor på de pædagogiske og teoretiske erfaringer, uddannelsen hidtil har gjort i dialog med uddannelsens lærere og studerende, og i dialog med lignende uddannelser i ind- og udland. For hver enkelt årgang udarbejdes en fagbeskrivelse, som præciserer indhold og omfang af undervisning og projekter.

5 Uddannelsens mål Studieordning Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: I. At uddanne dramatikere med en solid faglig baggrund, der gør dem i stand til at skabe et professionelt dramatisk forfatterskab. I IV. At uddanne dramatikere med indgående viden om teater- og scenekunst. At uddanne dramatikere med erfaringer fra det professionelle teater og med et stort branchenetværk. At udvide dramatikernes arbejdsområder, så det også kan omfatte formidlingsarbejde og manuskriptarbejde i forhold til nye medier og nye teaterformer. V. At uddanne dramatikere med bred indsigt i æstetik og kultur. Uddannelsens faglige profil Dramatikeruddannelsen lægger vægt på at give de studerende solide dramaturgiske færdigheder og bred viden om teaterog samtidskunst. Dramatikeruddannelsen forholder sig særligt til teaterkunsten og den dramatiske tekst med henblik på at give de studerende kompetence til at udøve kunstnerisk virksomhed indenfor det professionelle teatermiljø. Der lægges vægt på, at den studerende opnår viden om instruktørens, skuespillerens og scenografens arbejde med teaterteksten, så kontakten med det praktiske teater kan blive så frugtbar som mulig. Der forventes høj arbejdsdisciplin, og da bestillingsopgaver ofte kræver tilpasning til teatrets repertoireplaner, trænes dramatikeren i at skrive indenfor pressede tidsrammer. Uddannelsen tilbyder de studerende undervisning, der til enhver tid bygger på de bedste lærerkræfter og aktuel dramaturgisk forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på landets teaterscener. Uddannelsen udnytter sin størrelse til at etablere tværfaglige samarbejdsaftaler med vidt forskellige teaterinstitutioner og teateruddannelser, samt kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner i danmark og udlandet. I kraft af det treårige studieforløb opbygges et stort professionelt netværk for de studerende. Dramatikeruddannelsen lægger tillige vægt på at skabe kontakt til teateruddannelser i udlandet via studierejser og praktik. Samarbejdspartnere Dramatikeruddannelsen samarbejder med de tre landsdelsscener (Aarhus Teater, Aalborg Teater og Odense Teater) og Det Kongelige Teater om tekstudvikling, det gælder både workshops og teaterproduktioner som f.eks. midtvejsprojektet. Idet uddannelsen lægger vægt på et tæt samarbejde med teateruddannelserne i Danmark, som f.eks. Aarhus Teaters skuespillerskole og instruktørlinjen på Statens Teaterskole, indgår vi ofte i faglige udvekslinger andre kunstneriske uddannelser. Det gælder også for vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner som Afdeling for Dramaturgi (Aarhus Universitet) og Journalisthøjskolen i Århus, der har været med til at tegne den pædagogiske linje på Dramatikeruddannelsen. Dramatikeruddannelsen orienterer sig mod radio-, film- og tv-manuskripter, og arbejde derfor sammen med institutioner som Danmarks Radio, der bl.a. har bidraget til at give de studerende et kendskab til medie- og seriedramaturgi. Uddannelsen orienterer sig tillige i forhold til børneteaterområdet, hvilket bl.a. har givet anledning til samarbejde med Børneteateruddannelsen i Odsherred, samt børneteatre som Gruppe 38 og Filuren i Århus. Lovgrundlag Der henvises til vedtægter for Dramatikeruddannelsen af juli 2002.

6 Studieordning Overordnede bestemmelser Optagelse Beslutning om optagelse på Dramatikeruddannelsen træffes af en optagelsesjury på en baggrund af vurdering af ansøgerens indsendte materiale og en tredelt optagelsesprøve. Der afholdes optagelsesprøve hvert tredje år, dvs. når det aktuelle hold studerende befinder sig på sjette semester i deres uddannelsesforløb. Aspiranter til uddannelsen vurderes af en jury, som sammensættes af rektor og Aarhus Teaters kunstneriske chef. Det kræver ingen formelle uddannelseskvalifikationer at søge optagelse på Dramatikeruddannelsen, men der lægges vægt på fagspecifikke kriterier ved udvælgelsen. Studiets opbygning og varighed Dramatikeruddannelsen er en treårig uddannelse. Det er et fuldtidsstudium. Det vil sige, at den studerende må forvente 37 timers arbejde om ugen, med mulighed for ekstra timer til foredrag, oplæsninger, teaterbesøg, m.v. Den daglige undervisning bygges op omkring forelæsninger, analyseopgaver og praktiske skriveøvelser. Den øvrige tid er beregnet til de studerendes eget arbejde med at skrive tekster, samt til den forberedelse og læsning, som er nødvendig for at følge undervisningen. Uddannelsen er opdelt i 3 forløb: Basisforløb (3 semestre, 90 ECTS) giver de studerende et solidt fundament af teoretiske og håndværksmæssige færdigheder med hovedvægt på dramaets genrespecifikke greb og struktur. Forløbet giver desuden de studerende viden om teatrets øvrige kunstarter, og afsluttes med midtvejsprojektet. Medieforløb (1 semester, 30 ECTS) giver de studerende en elementær viden om og erfaring med at skrive for radio, tv og film. Forløbet tilrettelægges delvis i samarbejde med udøvende kunstnere og dramaturger på Danmarks Radio. Afslutningsforløb (2 semestre, 60 ECTS) giver de studerende erfaring med produktion af egne værker i samarbejde med landets fire største teaterinstitutioner (Aarhus Teater, Aalborg Teater, Det kgl. Teater og Odense Teater). Der kræves, at den studerende skriver et afslutningsprojekt på et kunstnerisk, sprogligt og dramaturgisk professionelt niveau.

7 Undervisningsformer Studieordning Dramatikeruddannelsen bygges op omkring tre forskellige former for undervisning: I. Grundlagsdiscipliner. I Skriveværksted. Teaterpraksis. De tre undervisningsformer, der løber parallelt gennem hele uddannelsesforløbet, er tilrettelagt med særligt henblik på uddanne skabende dramatikere. Grundlagsdiscipliner Denne del af undervisningen giver de studerendes indsigt i og viden om dramaturgi, teaterhistorie og teatrets æstetik. Den teoretiske undervisning suppleres med analytiske øvelser, og giver desuden indsigt i væsentlige æstetik- og kulturteoretiske discipliner, særligt sådanne som den studerende kan anvende i egen kunstnerisk praksis. Denne del af undervisningen forløber som holdundervisning. Skriveværksted Denne del af undervisningen træner de studerendes færdigheder. Skriveværkstedet er en kerneaktivitet i uddannelsen, og fungerer som praktisk omsætning af grundlagsdisciplinerne. Gennem skriveøvelser udvikler de studerendes deres dramatiske færdigheder og sproglige talent. Skriveværkstedet gør de studerende fortrolig med opbygning af dramatiske situationer, karakterer, dialoger og større tekstformater. Den faste undervisning i faget sprogudvikling, som ledes af uddannelsens mentor i samarbejde med inviterede gæster (dramatikere, forfattere, dramaturger, m.v.), udvikler og udvider de studerendes sproglige register. En væsentlig del af undervisningen er holdbaseret, men idet uddannelsen lægger vægt på at udvikle dramatikerens eget kunstneriske arbejde tildeles den studerende sin egen vejleder og arbejder gradvist mere selvstændigt med både opgaver og projekter. Teaterpraksis Udvikling af de studerendes arbejdsmæssige kompetencer, dvs. deres evne til at gå i dialog med det professionelle teatermiljø. De studerendes tekster vil løbende blive gennemarbejdet i workshops med professionelle skuespillere. I løbet af uddannelsen skriver de studerende til teaterstykker til en række produktioner, der strækker sig fra skitseproduktioner med skuespillerelever til fuldt professionelle produktioner. Der vil desuden være kurser i teatrets æstetik (f.eks. scenografi, instruktion og skuespilkunst), et længerevarende praktikophold på et professionelt teater (minimum to måneder) og aktiv deltagelse i mindst to teaterproduktioner (rektor og mentor skal godkende alle praktikophold).

8 Uddannelsesforløb Studieordning Uddannelsen ved Dramatikeruddannelsen er af tre års varighed. Dramatikeruddannelsen har først og fremmest til opgave at udvikle de studerendes dramaturgiske færdigheder, deres sproglige talent og deres evne til at fordybe sig i teatrets og dramaets historie og teori. Dramatikeruddannelsen lægger desuden vægt på, at de studerende udvikler deres dramaturgiske kompetencer og faglige netværk i samarbejde med det professionelle teatermiljø. Der lægges tillige vægt på, at de studerende opnår indsigt i teaterhistoriske, æstetik- og kulturteoretiske discipliner, især sådanne som har betydning for de studerendes egen kunstneriske virksomhed. Undervisningen er opdelt i tre forløb: Basisforløb (tre semestre, 90 ECTS) Basisforløbet har som mål at gøre den studerende i stand til at beherske en række af dramaets grundliggende former og genrer. De studerende arbejder med at omsætte uddannelsens grundlagsdiscipliner i praktiske projekter. Endvidere opnår de studerende et rimeligt niveau for dramaanalyse og viden om teaterhistorie gennem studie af et større antal skuespil af forskellige genrer. De studerende lærer at undersøge og udvikle deres tekster i samarbejde med instruktører og skuespillere. De studerende tilegner sig viden om og erfaring med kreative arbejdsmetoder. I løbet af basisforløbet læser og analyserer de studerende et større antal teaterstykker (minimum 30 teaterstykker) og overværer opførelse heraf på teatre i Danmark og udlandet. Basisforløbet afsluttes med skrivning af et teaterstykke, hvor den studerende fokuserer på at bringe grundlæggende dramaturgiske former i anvendelse. På basisforløbet tilegner de studerende sig: I. Basisviden indenfor grundlagsdisciplinerne: dramaturgi og teaterhistorie. I IV. Basisviden om teatrets æstetik og tidens scenekunst. Basisviden om og evne til at skrive dramatiske situationer, dialoger og karakterer. Grundlæggende sproglige færdigheder. V. Kompetence til at håndtere deres egne skriveprocesser i samarbejde med vejledere, skuespillere og instruktører. VI. V Basisviden om teaterproduktion. Kompetencer til at skrive et teaterstykke (MVP) til de producerende teatre. Medieforløb (1 semester, 30 ECTS) Medieforløbet består af tre kortere kurser: et kursus i tv-dramatik, et kursus i radiodramatik og et kursus som giver en kort introduktion til filmmanuskripter. Kurserne arrangeres i samarbejde med udøvende kunstnere og dramaturger (bl.a. fra Danmarks Radio). Alle tre kurser har en teoretisk og en praktisk del, der afsluttes med et mindre projekt, hvor den studerende skriver et manuskript eller et selvstændigt afsnit i et større dramaturgisk forløb. På medieforløb tilegner de studerende sig: I. Basisviden om mediernes hyppigst anvendte dramaturgiske format.

9 Studieordning I IV. Basisniveau om seriedramaturgi. Evne til at håndtere en skriveproces, der er underordnet andre hovedforfattere. Indsigt i eget læringsbehov med henblik på senere skriveprocesser. Afgangsforløbet (to semestre, 60 ECTS) De studerende videreudvikler deres dramaturgiske færdigheder og kompetencer med udgangspunkt i deres eget kunstneriske arbejde. De studerende sammenfatter deres praktiske erfaringer fra midtvejsprojektet i en rapport og bruger disse erfaringer til at udvikle et teaterstykke af ca. 90 minutters varighed. Dette teaterstykke danner baggrund for afgangsprojektet. De studerende udvikler endvidere deres evne til at vurdere egne teksters sceniske potentiale gennem forestillings- og realisationsanalyser, hvor der lægges vægt på samtidsdramatik og -teater. Gennem undervisning i teater- og kulturpolitik opbygger de studerende kendskab til teaterlovgivning, ophavsret og træner desuden deres evne til at udforme ansøgninger til scenekunstudvalg og fonde. Der afsluttes med et kursus i børneteaterdramatik, som tillige omfatter tekstudvikling. På afgangsforløbet tilegner den studerende sig: I. Viden om forskellige dramaturgiske teorier og former, samt bred indsigt i moderne teaterformer, især sådanne som den studerende kan anvende i sit eget kunstneriske arbejde. I IV. Færdigheder til at forstå og reflektere over egen kunstnerisk praksis. Evne til at vurdere det sceniske potentiale i teatertekster. Evne til at håndtere komplekse skriveprocesser i samarbejde med professionelle teaterkunstnere. V. Kompetence til at skrive et teaterstykke af ca. 90 minutters varighed. VI. Opbygger et professionelt netværk, som kan danne grundlag for deres dramatiske forfatterskab.

10 Studieordning Struktur og kvalifikationer I Studieordningen af 2010 indførtes ECTS (European Credit Transfer System) på Dramatikeruddannelsen. Det treårige studieforløb er fastlagt til 180 ETCS, der fordeles på følgende måde: Undervisning på første år, (60 ECTS) Individuelle skriveprojekter Dramatiske situationer, 5 ECTS Dialog, 5 ECTS Karakterer, 5 ECTS Sprogudvikling, 5 ECTS Enakter, 5 ECTS Fælles grundlagsdiscipliner Dramaturgi 1, 10 ECTS Teaterhistorie, 10 ECTS Research, 5 ECTS Teatrets æstetik, 10 ECTS Undervisning på andet år, (60 ECTS) Individuelle skriveprojekter Midtvejsprojekt, 20 ECTS Filmmanuskript, 5 ECTS Radiodramatik, 5 ECTS TV-dramatik, 5 ECTS Fælles grundlagsdiscipliner Dramaturgi 2, 5 ECTS Mediedramaturgi, 15 ECTS Æstetik- og kunstteori, 5 ECTS Undervisning på tredje år, (60 ECTS) Individuelle skriveprojekter Prøveforløb (MVP), 5 ECTS Afgangsprojekt, 20 ECTS Praktik, 10 ECTS Børneteater, 5 ECTS Fælles grundlagsdiscipliner Dramaturgi 3, 5 ECTS Forestillingsanalyse, 10 ECTS Teater- og kulturpolitik, 5 ECTS

11 Studieordning Oversigt over kvalifikationer Viden Vidensfeltet Basisforløb Medieforløb Afgangsforløb tilegner sig dramaturgiske tilegner sig en elementær Tilegner sig bred viden om grundbegreber og får viden om andre medier dramaturgiske teorier og grundlæggende indsigt i (radio, tv og film). former, og får indsigt i teaterhistorien. kultur- og æstetikteori. Forståelses- og refleksionsniveau lærer at forstå og reflektere over dramaturgiske grundbegreber. lærer at analysere mediernes grundlæggende dramaturgi. lærer at forstå og reflektere over komplekse dramaturgiske teorier. Færdigheder Typer af færdigheder kan anvende basale dramaturgiske greb og strukturer i egen kunstnerisk praksis. kan anvende basale dramaturgiske greb i forhold til film-, radio og tv. kan anvende komplekse dramaturgiske greb i egen kunstnerisk praksis. Vurdering og beslutning Kan reflektere over det sceniske potentiale i egne tekster. Kan reflektere over de udfordringer som andre medier stiller til dramatikerens tekst. Kan vurdere og videreudvikle det sceniske potentiale i egne tekster. Formidling Kan formidle teaterteksters sceniske potentiale på et grundlæggende niveau. Kan formidle og omsætte sine manuskripter til nye medier (f.eks. film, radio og tv). Skal kunne formidle kunstneriske udtryk og faglige problemstillinger til både fagfæller og ikkespecialister Kompetencer Handlingsrummet Kan håndtere den elementære skriveproces i samarbejde med instruktører, scenografer og skuespillere. Kan håndtere en skriveproces, hvor teksten indgår i en større dramaturgisk forløb. Kan håndtere komplekse skriveprocesser i samarbejde med instruktører, scenografer og skuespillere. Samarbejde og ansvar Skal kunne forholde sig til og anvende respons på egen tekst i workshops. Skal kunne arbejde i større grupper (f.eks. flere manuskriptforfattere på samme serie). Skal kunne forholde sig til og udvikle egen tekst gennem workshops. Læring Skal have kendskab til egne læringsbehov og tage ansvar for egen læring i relation til uddannelsens mål og undervisning. Skal kunne tage ansvar for egne læringsbehov i forskellige læringsmiljøer. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

12 Bedømmelser Studieordning Bedømmelser Alle undervisningsforløb afsluttes med en bedømmelse, der har to formål: I. At udvikle den studerendes bevidsthed om egen arbejdsindsats og eget fagligt niveau. At udarbejde mål for den studerendes faglige og kunstneriske udvikling. Semestergodkendelse Semestret er bestået ved aktiv deltagelse i alle grundlagsdiscipliner og når alle skriftlige opgaver er besvaret tilfredsstillende i forhold til den stillede opgave. Rektor er ansvarlig for indsamling og sammenfatning af godkendelser. Bedømmelse af basisforløb Basisforløbet er bestået, når de tre første semestre er gennemført tilfredsstillende og når den studerendes midtvejsprojekt bliver godkendt til opførelse (rektor, mentor og teaterchefer er ansvarlige for bedømmelsen). I starten af femte semester opføres midtvejsprojektet (MVP) på Aarhus Teater, Aalborg Teater, Det Kgl. Teater og Odense Teater. Derefter afleverer de studerende en skriftlig rapport om MVP-produktionen. Tekst, opførelse og rapport tjener herefter som udgangspunkt for en skriftlig bedømmelse af midtvejsprojektet, som udformes af dramatikerens individuelle vejleder og en ekstern censor. Bedømmelsen sammenfattes skriftligt og vedhæftes beviset for gennemført uddannelse. Bedømmelse af medieforløb Medieforløbet er bestået, når den studerende har været aktivt deltagende i grundlagsdisciplinerne og har besvaret skriveopgaverne på et passende niveau i forhold til de stillede opgaver. Rektor, mentor og undervisere på medieforløbet står for bedømmelsen. Afgangsbedømmelse Afgangsforløbet, der forudsætter godkendelse af basis- og medieforløb, er bestået, når den studerende har gennemført sit afgangsprojekt på tilfredsstillende vis. Bedømmelsen sker med deltagelse af dramatikerens individuelle vejleder og en ekstern censor. Bedømmelsen sammenfattes skriftligt og vedhæftes afgangsbeviset. I. Besvarelsen skal omfatte et teaterstykke (af ca. 90 minutters varighed). I Stykket skal præsenteres ved en offentligt reading med deltagelse af professionelle skuespillere. Stykket skal ledsages af en skriftlig redegørelse, hvor den studerende vurderer tekstens sceniske potentiale.

13 Studieordning Evalueringer Evaluering af undervisningen Uddannelsens undervisning evalueres løbende og i forbindelse med den halvårlige semesterevaluering. Evalueringen foregår ved holdmøder og individuelle evalueringsmøder med deltagelse af rektor, mentor og mindst én af uddannelsens faste undervisere. Evalueringen refereres og sammenfattes af rektor. Afgangsbevis Dramatikeruddannelsen udsteder afgangsbevis i overensstemmelse med de beskrevne bedømmelseskriterier. På beviset anføres ECTS-point og uddannelsesbetegnelser oversat til engelsk. Som bilag udstedes et engelsksproget Diploma Supplement. Derudover vedlægges de skriftlige bedømmelser fra midtvejs- og afgangsbedømmelserne. Studerende, der har bestået afgangsbedømmelsen ved Dramatikeruddannelsen, har ret til at ansøge Kulturministeriet om dokumentation for, at deres uddannelse svarer til en bachelorgrad. Ekstraordinære bedømmelser Studerende, der kan dokumentere lovligt fravær (f.eks. på grund af sygdom eller barsel), og som derfor ikke har været i stand til at gennemføre en af de ovennævnte bedømmelser, kan deltage i en ekstraordinær bedømmelse. Denne bedømmelse omfatter alene studerende, der har været tilmeldt den ordinære bedømmelse. Den ekstraordinære bedømmelse afholdes normalt umiddelbart inden næste semesters begyndelse.

14 Almene bestemmelser Studieordning Præsenspligt På Dramatikeruddannelsen er der mødepligt til al undervisning, og alle skriveprojekter er obligatoriske. I tilfælde af længerevarende sygdom (over 3 dage) kan rektor kræve en lægeerklæring. I tilfælde af sygdom ved evaluering skal der inden otte dage arrangeres en ny evaluering. Ved dokumenteret sygdom kan fristen forlænges. Fravær, der ikke skyldes sygdom eller tilsvarende forhold, medfører en skriftlig advarsel. Ved fravær på over 20% kan den studerende af rektor erklæres for ikke studieaktiv. Det kan medføre, at den studerende ikke kan fortsætte på uddannelsen. En eventuel beslutning om bortvisning foretages af rektor i samråd med Aarhus Teaters kunstnerisk chef og Dramatikeruddannelsens følgegruppe. En eventuel klage over en afgørelse skal stiles til Dramatikeruddannelsens følgegruppe. Orlov De studerende har krav på orlov ved barsel eller adoption og dokumenteret sygdom. I tilfælde af orlov, der rammer udviklingen af midtvejprojektet, kan den studerende imidlertid ikke regne med at få opført sit midtvejsprojekt. Produktionen vil derfor blive erstattet med en offentlig reading, og midtvejsprojektet vil blive bedømt på den baggrund. Merit På grund af uddannelsens struktur gives der almindeligvis ikke merit for tidligere uddannelse. Ansøgning om merit skal stiles til Dramatikeruddannelsens følgegruppe. Bortvisning Studerende kan bortvises fra uddannelsen i tilfælde af I. Uberettiget fravær. I IV. Utilstrækkelig arbejdsindsats. Overtrædelse af ordensreglerne, som de er formuleret i uddannelsens husordning. Hærværk mod skolens faciliteter. Klager Klager stiles til Dramatikeruddannelsens følgegruppe. Klager behandles af rektor, mentor, teaterchefen på Aarhus Teater og uddannelsens følgegruppe.

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENEINSTRUKTØR

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENEINSTRUKTØR Indholdsfortegnelse: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 Adgangskrav Optagelsesprocedure 4: Formål s. 3

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Studieordning ved Det Jyske Kunstakademi

Studieordning ved Det Jyske Kunstakademi Studieordning ved Det Jyske Kunstakademi Vedtaget 2009/rev. 2010/rev. 2012 1. Generelt 1.1 Generelle målsætninger for uddannelsen på DJK Det Jyske Kunstakademi tilbyder en 5-årig uddannelse til professionel,

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit?

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS-point Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold mv...3 Optagelse af studerende...3 Uddannelsesbevis...3

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Studieordning for skuespilleruddannelsen Syddansk Musikkonservatorium Islandsgade 2 5000 Odense C. Skuespillerskolen Roersvej 33 5000 Odense C. Syddansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini Side1 Af INSTRUKTION SKUESPIL DRAMATURGI kontakt@stefanpellegrini.dk http://www.stefanpellegrini.dk Tlf. 20 47 30 67 RETTIGHEDER OG BRUG: Du skal være meget velkommen til at downloade og benytte teoretisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v...3 Optagelse af elever...3 Uddannelsesbevis...3

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere