Studieordning Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater"

Transkript

1 Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Studieordning 2010

2 Studieordning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Uddannelsens mål 4 Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: 4 Uddannelsens faglige profil 4 Samarbejdspartnere 4 Lovgrundlag 4 Overordnede bestemmelser 5 Optagelse 5 Studiets opbygning og varighed 5 Undervisningsformer 6 Grundlagsdiscipliner 6 Skriveværksted 6 Teaterpraksis 6 Uddannelsesforløb 7 Basisforløb (tre semestre, 90 ECTS) 7 Medieforløb (1 semester, 30 ECTS) 7 Afgangsforløbet (to semestre, 60 ECTS) 8 Struktur og kvalifikationer 9 Undervisning på første år, (60 ECTS) 9 Undervisning på andet år, (60 ECTS) 9 Undervisning på tredje år, (60 ECTS) 9 Oversigt over kvalifikationer 10 Bedømmelser 11

3 Studieordning Bedømmelser 11 Semestergodkendelse 11 Bedømmelse af basisforløb 11 Bedømmelse af medieforløb 11 Afgangsbedømmelse 11 Evalueringer 12 Evaluering af undervisningen 12 Afgangsbevis 12 Ekstraordinære bedømmelser 12 Almene bestemmelser 13 Præsenspligt 13 Orlov 13 Merit 13 Bortvisning 13 Klager 13

4 Indledning Studieordning Dramatikeruddannelsen er en højere læreanstalt under Kulturministeriet, som har til formål at uddanne dramatikere på allerhøjeste faglige og kunstneriske niveau. Uddannelsen er treårig. Studieåret begynder i august og slutter i juni. Dramatikeruddannelsen blev oprettet i 1992, og den fungerede som forsøgsuddannelse fra 1993 til I april 2001 blev Dramatikeruddannelsen gjort permanent. Uddannelsen er placeret ved Aarhus Teater. I henhold til Vedtægter for Dramatikeruddannelsen af Juni 2002 ( 6) skal rektor udmønte regler og mål for uddannelsen i en studieordning. Studieordningen skal indeholde bestemmelser om: I. optagelse, I IV. mål for og indhold i kurserne på uddannelsen, tidsmæssigt omfang af kurser, projekter mv. og deres placering i kursusforløbet, undervisningsformer, V. bedømmelse, VI. V VI praktik, skolens ordensregler, øvrige praktiske forhold. Studieordningen for Dramatikeruddannelsen af 1. september 2010 rummer således en præcisering og nuancering af vedtægternes overordnede karakteristik af uddannelsens struktur, indhold og dens forskellige typer af bedømmelser. Studieordningen får virke fra den 1. september 2010 for de studerende, der er optaget på Dramatikeruddannelsen og starter studiet d. 16. august Ordningen, der er godtkendt af teaterchefen på Aarhus Teater, og sendt til orientering hos Kulturministeriet og uddannelsens følgegruppe, er en mindre revision af Studieordningen for Dramatikeruddannelsen Dramatikeruddannelsens studieordning af 1. september 2010 er formuleret i overensstemmelse med Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse (2009). Det vil først og fremmest sige, at studieordningen præciserer uddannelsens mål for de studerendes viden, færdigheder og kompetencer. Studieordningen af 1. september 2010 afløser den tidligere studieordning fra 2009, men bygger på tidligere studieordninger. Den hviler derfor på de pædagogiske og teoretiske erfaringer, uddannelsen hidtil har gjort i dialog med uddannelsens lærere og studerende, og i dialog med lignende uddannelser i ind- og udland. For hver enkelt årgang udarbejdes en fagbeskrivelse, som præciserer indhold og omfang af undervisning og projekter.

5 Uddannelsens mål Studieordning Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: I. At uddanne dramatikere med en solid faglig baggrund, der gør dem i stand til at skabe et professionelt dramatisk forfatterskab. I IV. At uddanne dramatikere med indgående viden om teater- og scenekunst. At uddanne dramatikere med erfaringer fra det professionelle teater og med et stort branchenetværk. At udvide dramatikernes arbejdsområder, så det også kan omfatte formidlingsarbejde og manuskriptarbejde i forhold til nye medier og nye teaterformer. V. At uddanne dramatikere med bred indsigt i æstetik og kultur. Uddannelsens faglige profil Dramatikeruddannelsen lægger vægt på at give de studerende solide dramaturgiske færdigheder og bred viden om teaterog samtidskunst. Dramatikeruddannelsen forholder sig særligt til teaterkunsten og den dramatiske tekst med henblik på at give de studerende kompetence til at udøve kunstnerisk virksomhed indenfor det professionelle teatermiljø. Der lægges vægt på, at den studerende opnår viden om instruktørens, skuespillerens og scenografens arbejde med teaterteksten, så kontakten med det praktiske teater kan blive så frugtbar som mulig. Der forventes høj arbejdsdisciplin, og da bestillingsopgaver ofte kræver tilpasning til teatrets repertoireplaner, trænes dramatikeren i at skrive indenfor pressede tidsrammer. Uddannelsen tilbyder de studerende undervisning, der til enhver tid bygger på de bedste lærerkræfter og aktuel dramaturgisk forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på landets teaterscener. Uddannelsen udnytter sin størrelse til at etablere tværfaglige samarbejdsaftaler med vidt forskellige teaterinstitutioner og teateruddannelser, samt kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner i danmark og udlandet. I kraft af det treårige studieforløb opbygges et stort professionelt netværk for de studerende. Dramatikeruddannelsen lægger tillige vægt på at skabe kontakt til teateruddannelser i udlandet via studierejser og praktik. Samarbejdspartnere Dramatikeruddannelsen samarbejder med de tre landsdelsscener (Aarhus Teater, Aalborg Teater og Odense Teater) og Det Kongelige Teater om tekstudvikling, det gælder både workshops og teaterproduktioner som f.eks. midtvejsprojektet. Idet uddannelsen lægger vægt på et tæt samarbejde med teateruddannelserne i Danmark, som f.eks. Aarhus Teaters skuespillerskole og instruktørlinjen på Statens Teaterskole, indgår vi ofte i faglige udvekslinger andre kunstneriske uddannelser. Det gælder også for vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner som Afdeling for Dramaturgi (Aarhus Universitet) og Journalisthøjskolen i Århus, der har været med til at tegne den pædagogiske linje på Dramatikeruddannelsen. Dramatikeruddannelsen orienterer sig mod radio-, film- og tv-manuskripter, og arbejde derfor sammen med institutioner som Danmarks Radio, der bl.a. har bidraget til at give de studerende et kendskab til medie- og seriedramaturgi. Uddannelsen orienterer sig tillige i forhold til børneteaterområdet, hvilket bl.a. har givet anledning til samarbejde med Børneteateruddannelsen i Odsherred, samt børneteatre som Gruppe 38 og Filuren i Århus. Lovgrundlag Der henvises til vedtægter for Dramatikeruddannelsen af juli 2002.

6 Studieordning Overordnede bestemmelser Optagelse Beslutning om optagelse på Dramatikeruddannelsen træffes af en optagelsesjury på en baggrund af vurdering af ansøgerens indsendte materiale og en tredelt optagelsesprøve. Der afholdes optagelsesprøve hvert tredje år, dvs. når det aktuelle hold studerende befinder sig på sjette semester i deres uddannelsesforløb. Aspiranter til uddannelsen vurderes af en jury, som sammensættes af rektor og Aarhus Teaters kunstneriske chef. Det kræver ingen formelle uddannelseskvalifikationer at søge optagelse på Dramatikeruddannelsen, men der lægges vægt på fagspecifikke kriterier ved udvælgelsen. Studiets opbygning og varighed Dramatikeruddannelsen er en treårig uddannelse. Det er et fuldtidsstudium. Det vil sige, at den studerende må forvente 37 timers arbejde om ugen, med mulighed for ekstra timer til foredrag, oplæsninger, teaterbesøg, m.v. Den daglige undervisning bygges op omkring forelæsninger, analyseopgaver og praktiske skriveøvelser. Den øvrige tid er beregnet til de studerendes eget arbejde med at skrive tekster, samt til den forberedelse og læsning, som er nødvendig for at følge undervisningen. Uddannelsen er opdelt i 3 forløb: Basisforløb (3 semestre, 90 ECTS) giver de studerende et solidt fundament af teoretiske og håndværksmæssige færdigheder med hovedvægt på dramaets genrespecifikke greb og struktur. Forløbet giver desuden de studerende viden om teatrets øvrige kunstarter, og afsluttes med midtvejsprojektet. Medieforløb (1 semester, 30 ECTS) giver de studerende en elementær viden om og erfaring med at skrive for radio, tv og film. Forløbet tilrettelægges delvis i samarbejde med udøvende kunstnere og dramaturger på Danmarks Radio. Afslutningsforløb (2 semestre, 60 ECTS) giver de studerende erfaring med produktion af egne værker i samarbejde med landets fire største teaterinstitutioner (Aarhus Teater, Aalborg Teater, Det kgl. Teater og Odense Teater). Der kræves, at den studerende skriver et afslutningsprojekt på et kunstnerisk, sprogligt og dramaturgisk professionelt niveau.

7 Undervisningsformer Studieordning Dramatikeruddannelsen bygges op omkring tre forskellige former for undervisning: I. Grundlagsdiscipliner. I Skriveværksted. Teaterpraksis. De tre undervisningsformer, der løber parallelt gennem hele uddannelsesforløbet, er tilrettelagt med særligt henblik på uddanne skabende dramatikere. Grundlagsdiscipliner Denne del af undervisningen giver de studerendes indsigt i og viden om dramaturgi, teaterhistorie og teatrets æstetik. Den teoretiske undervisning suppleres med analytiske øvelser, og giver desuden indsigt i væsentlige æstetik- og kulturteoretiske discipliner, særligt sådanne som den studerende kan anvende i egen kunstnerisk praksis. Denne del af undervisningen forløber som holdundervisning. Skriveværksted Denne del af undervisningen træner de studerendes færdigheder. Skriveværkstedet er en kerneaktivitet i uddannelsen, og fungerer som praktisk omsætning af grundlagsdisciplinerne. Gennem skriveøvelser udvikler de studerendes deres dramatiske færdigheder og sproglige talent. Skriveværkstedet gør de studerende fortrolig med opbygning af dramatiske situationer, karakterer, dialoger og større tekstformater. Den faste undervisning i faget sprogudvikling, som ledes af uddannelsens mentor i samarbejde med inviterede gæster (dramatikere, forfattere, dramaturger, m.v.), udvikler og udvider de studerendes sproglige register. En væsentlig del af undervisningen er holdbaseret, men idet uddannelsen lægger vægt på at udvikle dramatikerens eget kunstneriske arbejde tildeles den studerende sin egen vejleder og arbejder gradvist mere selvstændigt med både opgaver og projekter. Teaterpraksis Udvikling af de studerendes arbejdsmæssige kompetencer, dvs. deres evne til at gå i dialog med det professionelle teatermiljø. De studerendes tekster vil løbende blive gennemarbejdet i workshops med professionelle skuespillere. I løbet af uddannelsen skriver de studerende til teaterstykker til en række produktioner, der strækker sig fra skitseproduktioner med skuespillerelever til fuldt professionelle produktioner. Der vil desuden være kurser i teatrets æstetik (f.eks. scenografi, instruktion og skuespilkunst), et længerevarende praktikophold på et professionelt teater (minimum to måneder) og aktiv deltagelse i mindst to teaterproduktioner (rektor og mentor skal godkende alle praktikophold).

8 Uddannelsesforløb Studieordning Uddannelsen ved Dramatikeruddannelsen er af tre års varighed. Dramatikeruddannelsen har først og fremmest til opgave at udvikle de studerendes dramaturgiske færdigheder, deres sproglige talent og deres evne til at fordybe sig i teatrets og dramaets historie og teori. Dramatikeruddannelsen lægger desuden vægt på, at de studerende udvikler deres dramaturgiske kompetencer og faglige netværk i samarbejde med det professionelle teatermiljø. Der lægges tillige vægt på, at de studerende opnår indsigt i teaterhistoriske, æstetik- og kulturteoretiske discipliner, især sådanne som har betydning for de studerendes egen kunstneriske virksomhed. Undervisningen er opdelt i tre forløb: Basisforløb (tre semestre, 90 ECTS) Basisforløbet har som mål at gøre den studerende i stand til at beherske en række af dramaets grundliggende former og genrer. De studerende arbejder med at omsætte uddannelsens grundlagsdiscipliner i praktiske projekter. Endvidere opnår de studerende et rimeligt niveau for dramaanalyse og viden om teaterhistorie gennem studie af et større antal skuespil af forskellige genrer. De studerende lærer at undersøge og udvikle deres tekster i samarbejde med instruktører og skuespillere. De studerende tilegner sig viden om og erfaring med kreative arbejdsmetoder. I løbet af basisforløbet læser og analyserer de studerende et større antal teaterstykker (minimum 30 teaterstykker) og overværer opførelse heraf på teatre i Danmark og udlandet. Basisforløbet afsluttes med skrivning af et teaterstykke, hvor den studerende fokuserer på at bringe grundlæggende dramaturgiske former i anvendelse. På basisforløbet tilegner de studerende sig: I. Basisviden indenfor grundlagsdisciplinerne: dramaturgi og teaterhistorie. I IV. Basisviden om teatrets æstetik og tidens scenekunst. Basisviden om og evne til at skrive dramatiske situationer, dialoger og karakterer. Grundlæggende sproglige færdigheder. V. Kompetence til at håndtere deres egne skriveprocesser i samarbejde med vejledere, skuespillere og instruktører. VI. V Basisviden om teaterproduktion. Kompetencer til at skrive et teaterstykke (MVP) til de producerende teatre. Medieforløb (1 semester, 30 ECTS) Medieforløbet består af tre kortere kurser: et kursus i tv-dramatik, et kursus i radiodramatik og et kursus som giver en kort introduktion til filmmanuskripter. Kurserne arrangeres i samarbejde med udøvende kunstnere og dramaturger (bl.a. fra Danmarks Radio). Alle tre kurser har en teoretisk og en praktisk del, der afsluttes med et mindre projekt, hvor den studerende skriver et manuskript eller et selvstændigt afsnit i et større dramaturgisk forløb. På medieforløb tilegner de studerende sig: I. Basisviden om mediernes hyppigst anvendte dramaturgiske format.

9 Studieordning I IV. Basisniveau om seriedramaturgi. Evne til at håndtere en skriveproces, der er underordnet andre hovedforfattere. Indsigt i eget læringsbehov med henblik på senere skriveprocesser. Afgangsforløbet (to semestre, 60 ECTS) De studerende videreudvikler deres dramaturgiske færdigheder og kompetencer med udgangspunkt i deres eget kunstneriske arbejde. De studerende sammenfatter deres praktiske erfaringer fra midtvejsprojektet i en rapport og bruger disse erfaringer til at udvikle et teaterstykke af ca. 90 minutters varighed. Dette teaterstykke danner baggrund for afgangsprojektet. De studerende udvikler endvidere deres evne til at vurdere egne teksters sceniske potentiale gennem forestillings- og realisationsanalyser, hvor der lægges vægt på samtidsdramatik og -teater. Gennem undervisning i teater- og kulturpolitik opbygger de studerende kendskab til teaterlovgivning, ophavsret og træner desuden deres evne til at udforme ansøgninger til scenekunstudvalg og fonde. Der afsluttes med et kursus i børneteaterdramatik, som tillige omfatter tekstudvikling. På afgangsforløbet tilegner den studerende sig: I. Viden om forskellige dramaturgiske teorier og former, samt bred indsigt i moderne teaterformer, især sådanne som den studerende kan anvende i sit eget kunstneriske arbejde. I IV. Færdigheder til at forstå og reflektere over egen kunstnerisk praksis. Evne til at vurdere det sceniske potentiale i teatertekster. Evne til at håndtere komplekse skriveprocesser i samarbejde med professionelle teaterkunstnere. V. Kompetence til at skrive et teaterstykke af ca. 90 minutters varighed. VI. Opbygger et professionelt netværk, som kan danne grundlag for deres dramatiske forfatterskab.

10 Studieordning Struktur og kvalifikationer I Studieordningen af 2010 indførtes ECTS (European Credit Transfer System) på Dramatikeruddannelsen. Det treårige studieforløb er fastlagt til 180 ETCS, der fordeles på følgende måde: Undervisning på første år, (60 ECTS) Individuelle skriveprojekter Dramatiske situationer, 5 ECTS Dialog, 5 ECTS Karakterer, 5 ECTS Sprogudvikling, 5 ECTS Enakter, 5 ECTS Fælles grundlagsdiscipliner Dramaturgi 1, 10 ECTS Teaterhistorie, 10 ECTS Research, 5 ECTS Teatrets æstetik, 10 ECTS Undervisning på andet år, (60 ECTS) Individuelle skriveprojekter Midtvejsprojekt, 20 ECTS Filmmanuskript, 5 ECTS Radiodramatik, 5 ECTS TV-dramatik, 5 ECTS Fælles grundlagsdiscipliner Dramaturgi 2, 5 ECTS Mediedramaturgi, 15 ECTS Æstetik- og kunstteori, 5 ECTS Undervisning på tredje år, (60 ECTS) Individuelle skriveprojekter Prøveforløb (MVP), 5 ECTS Afgangsprojekt, 20 ECTS Praktik, 10 ECTS Børneteater, 5 ECTS Fælles grundlagsdiscipliner Dramaturgi 3, 5 ECTS Forestillingsanalyse, 10 ECTS Teater- og kulturpolitik, 5 ECTS

11 Studieordning Oversigt over kvalifikationer Viden Vidensfeltet Basisforløb Medieforløb Afgangsforløb tilegner sig dramaturgiske tilegner sig en elementær Tilegner sig bred viden om grundbegreber og får viden om andre medier dramaturgiske teorier og grundlæggende indsigt i (radio, tv og film). former, og får indsigt i teaterhistorien. kultur- og æstetikteori. Forståelses- og refleksionsniveau lærer at forstå og reflektere over dramaturgiske grundbegreber. lærer at analysere mediernes grundlæggende dramaturgi. lærer at forstå og reflektere over komplekse dramaturgiske teorier. Færdigheder Typer af færdigheder kan anvende basale dramaturgiske greb og strukturer i egen kunstnerisk praksis. kan anvende basale dramaturgiske greb i forhold til film-, radio og tv. kan anvende komplekse dramaturgiske greb i egen kunstnerisk praksis. Vurdering og beslutning Kan reflektere over det sceniske potentiale i egne tekster. Kan reflektere over de udfordringer som andre medier stiller til dramatikerens tekst. Kan vurdere og videreudvikle det sceniske potentiale i egne tekster. Formidling Kan formidle teaterteksters sceniske potentiale på et grundlæggende niveau. Kan formidle og omsætte sine manuskripter til nye medier (f.eks. film, radio og tv). Skal kunne formidle kunstneriske udtryk og faglige problemstillinger til både fagfæller og ikkespecialister Kompetencer Handlingsrummet Kan håndtere den elementære skriveproces i samarbejde med instruktører, scenografer og skuespillere. Kan håndtere en skriveproces, hvor teksten indgår i en større dramaturgisk forløb. Kan håndtere komplekse skriveprocesser i samarbejde med instruktører, scenografer og skuespillere. Samarbejde og ansvar Skal kunne forholde sig til og anvende respons på egen tekst i workshops. Skal kunne arbejde i større grupper (f.eks. flere manuskriptforfattere på samme serie). Skal kunne forholde sig til og udvikle egen tekst gennem workshops. Læring Skal have kendskab til egne læringsbehov og tage ansvar for egen læring i relation til uddannelsens mål og undervisning. Skal kunne tage ansvar for egne læringsbehov i forskellige læringsmiljøer. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

12 Bedømmelser Studieordning Bedømmelser Alle undervisningsforløb afsluttes med en bedømmelse, der har to formål: I. At udvikle den studerendes bevidsthed om egen arbejdsindsats og eget fagligt niveau. At udarbejde mål for den studerendes faglige og kunstneriske udvikling. Semestergodkendelse Semestret er bestået ved aktiv deltagelse i alle grundlagsdiscipliner og når alle skriftlige opgaver er besvaret tilfredsstillende i forhold til den stillede opgave. Rektor er ansvarlig for indsamling og sammenfatning af godkendelser. Bedømmelse af basisforløb Basisforløbet er bestået, når de tre første semestre er gennemført tilfredsstillende og når den studerendes midtvejsprojekt bliver godkendt til opførelse (rektor, mentor og teaterchefer er ansvarlige for bedømmelsen). I starten af femte semester opføres midtvejsprojektet (MVP) på Aarhus Teater, Aalborg Teater, Det Kgl. Teater og Odense Teater. Derefter afleverer de studerende en skriftlig rapport om MVP-produktionen. Tekst, opførelse og rapport tjener herefter som udgangspunkt for en skriftlig bedømmelse af midtvejsprojektet, som udformes af dramatikerens individuelle vejleder og en ekstern censor. Bedømmelsen sammenfattes skriftligt og vedhæftes beviset for gennemført uddannelse. Bedømmelse af medieforløb Medieforløbet er bestået, når den studerende har været aktivt deltagende i grundlagsdisciplinerne og har besvaret skriveopgaverne på et passende niveau i forhold til de stillede opgaver. Rektor, mentor og undervisere på medieforløbet står for bedømmelsen. Afgangsbedømmelse Afgangsforløbet, der forudsætter godkendelse af basis- og medieforløb, er bestået, når den studerende har gennemført sit afgangsprojekt på tilfredsstillende vis. Bedømmelsen sker med deltagelse af dramatikerens individuelle vejleder og en ekstern censor. Bedømmelsen sammenfattes skriftligt og vedhæftes afgangsbeviset. I. Besvarelsen skal omfatte et teaterstykke (af ca. 90 minutters varighed). I Stykket skal præsenteres ved en offentligt reading med deltagelse af professionelle skuespillere. Stykket skal ledsages af en skriftlig redegørelse, hvor den studerende vurderer tekstens sceniske potentiale.

13 Studieordning Evalueringer Evaluering af undervisningen Uddannelsens undervisning evalueres løbende og i forbindelse med den halvårlige semesterevaluering. Evalueringen foregår ved holdmøder og individuelle evalueringsmøder med deltagelse af rektor, mentor og mindst én af uddannelsens faste undervisere. Evalueringen refereres og sammenfattes af rektor. Afgangsbevis Dramatikeruddannelsen udsteder afgangsbevis i overensstemmelse med de beskrevne bedømmelseskriterier. På beviset anføres ECTS-point og uddannelsesbetegnelser oversat til engelsk. Som bilag udstedes et engelsksproget Diploma Supplement. Derudover vedlægges de skriftlige bedømmelser fra midtvejs- og afgangsbedømmelserne. Studerende, der har bestået afgangsbedømmelsen ved Dramatikeruddannelsen, har ret til at ansøge Kulturministeriet om dokumentation for, at deres uddannelse svarer til en bachelorgrad. Ekstraordinære bedømmelser Studerende, der kan dokumentere lovligt fravær (f.eks. på grund af sygdom eller barsel), og som derfor ikke har været i stand til at gennemføre en af de ovennævnte bedømmelser, kan deltage i en ekstraordinær bedømmelse. Denne bedømmelse omfatter alene studerende, der har været tilmeldt den ordinære bedømmelse. Den ekstraordinære bedømmelse afholdes normalt umiddelbart inden næste semesters begyndelse.

14 Almene bestemmelser Studieordning Præsenspligt På Dramatikeruddannelsen er der mødepligt til al undervisning, og alle skriveprojekter er obligatoriske. I tilfælde af længerevarende sygdom (over 3 dage) kan rektor kræve en lægeerklæring. I tilfælde af sygdom ved evaluering skal der inden otte dage arrangeres en ny evaluering. Ved dokumenteret sygdom kan fristen forlænges. Fravær, der ikke skyldes sygdom eller tilsvarende forhold, medfører en skriftlig advarsel. Ved fravær på over 20% kan den studerende af rektor erklæres for ikke studieaktiv. Det kan medføre, at den studerende ikke kan fortsætte på uddannelsen. En eventuel beslutning om bortvisning foretages af rektor i samråd med Aarhus Teaters kunstnerisk chef og Dramatikeruddannelsens følgegruppe. En eventuel klage over en afgørelse skal stiles til Dramatikeruddannelsens følgegruppe. Orlov De studerende har krav på orlov ved barsel eller adoption og dokumenteret sygdom. I tilfælde af orlov, der rammer udviklingen af midtvejprojektet, kan den studerende imidlertid ikke regne med at få opført sit midtvejsprojekt. Produktionen vil derfor blive erstattet med en offentlig reading, og midtvejsprojektet vil blive bedømt på den baggrund. Merit På grund af uddannelsens struktur gives der almindeligvis ikke merit for tidligere uddannelse. Ansøgning om merit skal stiles til Dramatikeruddannelsens følgegruppe. Bortvisning Studerende kan bortvises fra uddannelsen i tilfælde af I. Uberettiget fravær. I IV. Utilstrækkelig arbejdsindsats. Overtrædelse af ordensreglerne, som de er formuleret i uddannelsens husordning. Hærværk mod skolens faciliteter. Klager Klager stiles til Dramatikeruddannelsens følgegruppe. Klager behandles af rektor, mentor, teaterchefen på Aarhus Teater og uddannelsens følgegruppe.

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2013 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Dramatikeruddannelsens mål er at uddanne professionelle, eksperimenterende og kritisk reflekterende dramatikere på allerhøjeste internationale niveau.

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL TEATERTEKNIKER SPECIALE: LYS. Indledning s. 2

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL TEATERTEKNIKER SPECIALE: LYS. Indledning s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 Adgangskrav Optagelsesprocedure 4: Formål s. 3

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I SKUESPIL

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I SKUESPIL STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I SKUESPIL GÆLDENDE FRA AUGUST 2016 2 / 31 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning...4 1. Hjemmel...4 2. Tilhørsforhold...4 3. ECTS-normering...4 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole

UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, 11, stk. 1, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL TEATERTEKNIKER SPECIALE: LYD. Indledning s. 2

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL TEATERTEKNIKER SPECIALE: LYD. Indledning s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 Adgangskrav Optagelsesprocedure 4: Formål s. 3

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I BILLEDKUNST (BFA) VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I BILLEDKUNST (BFA) VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER BACHELORUDDANNELSEN I BILLEDKUNST (BFA) VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER Godkendt den 10. marts 2016 BACHELORUDDANNELSEN I BILLEDKUNST (BFA) VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SCENEPRODUKTION STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SCENEPRODUKTION STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om Statens Scenekunstskole. Kapitel 1. Styrelse Rektor. Prorektor. Kollegiale organer

Bekendtgørelse om Statens Scenekunstskole. Kapitel 1. Styrelse Rektor. Prorektor. Kollegiale organer Bekendtgørelse om Statens Scenekunstskole I medfør af 10, 11 og 15 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, fastsættes Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I DANS OG KOREOGRAFI

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I DANS OG KOREOGRAFI STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I DANS OG KOREOGRAFI GÆLDENDE FRA AUGUST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledning...3 1. Hjemmel...3 2. Tilhørsforhold...3 3. ECTS-normering...3 4.

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne)

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENEINSTRUKTØR

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENEINSTRUKTØR Indholdsfortegnelse: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 Adgangskrav Optagelsesprocedure 4: Formål s. 3

Læs mere

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser.

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Undervisning Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Der undervises kontinuerligt og repetitivt fra semester til semester i: Scenens struktur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. 26/01 28/01 2007 Tingenes eget liv - form, funktion & karaktér,

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

STUDIEORDNING FOR FOTOGRAFUDDANNELSEN GÆLDENDE FRA AUGUST 2017

STUDIEORDNING FOR FOTOGRAFUDDANNELSEN GÆLDENDE FRA AUGUST 2017 STUDIEORDNING FOR FOTOGRAFUDDANNELSEN GÆLDENDE FRA AUGUST 2017 1 Indhold KAPITEL 1: INDLEDNING...3 1 HJEMMEL...3 2 ECTS-NORMERING...3 3 UDDANNELSENS BETEGNELSE...3 4 ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE...3 5 SPROG...3

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN (MFA) I BILLEDKUNST, KUNSTTEORI OG FORMIDLING VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN (MFA) I BILLEDKUNST, KUNSTTEORI OG FORMIDLING VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER BILLEDKUNST, KUNSTTEORI OG FORMIDLING VED KUNSTAKADEMIETS BILLEDKUNSTSKOLER Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Uddannelsens formål... 1 2. Uddannelsens grundlag og læringsmål... 1 2.1 Uddannelsens grundlag...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole BEK nr 248 af 10/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/00520-11 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1042 af 29/06/2016

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOMMUNIKATION SOM TEATER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOMMUNIKATION SOM TEATER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOMMUNIKATION SOM TEATER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole BEK nr 1158 af 05/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02621 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Den

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk. 1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere