Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co."

Transkript

1 Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

2 BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Grene Hydra- Grene Martin s. 6 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) EBITDA-margin 8,8% 8,0% 7,0% 7,7% 9,4% Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,4% 3,9% 2,3% 1,3% 5,4% Associerede virksomheder m.v Værdiregulering af finansielle investeringer Øvrig nettofinans Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat Egenkapital i alt Netto rentebærende gæld (NIBD) Balancesum NØGLETAL Gennemsnitligt antal medarbejdere NIBD/EBITDA 2,62 2,88 3,88 3,96 3,46 Udbytte i kr. pr. aktie 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Indre værdi i kr. pr. aktie 178,62 183,93 177,15 168,25 215,42 Ultimokurs pr. aktie 92,50 133,50 94,45 76,21 220,70 Kurs/indre værdi 0,52 0,73 0,53 0,45 1,02 Forrentning af investeret kapital (ROIC) 13,8% 9,8% 5,8% 7,3% 10,4% 2

3 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Markant operationel fremgang 2011 var et godt år, hvor Schouw & Co. leverede en solid fremgang. Vi oplevede en god udvikling i porteføljevirksomhedernes drift og skabte for første gang i virksomhedens historie et operationelt resultat (EBITDA) på over en milliard kroner. Det er en udvikling, vi er meget tilfredse med. Igennem de seneste år er der i alle vores virksomheder arbejdet målrettet på at skabe fremgang og at styrke markedspositionerne. Det er positivt at se resultatet af de store investeringer og det hårde arbejde, som både ledelser og vores mange medarbejdere har lagt for dagen. I Schouw & Co. fokuserer vi på tre nøgleelementer, nemlig at sikre en lønsom vækst, en effektiv anvendelse af kapitalen, samt løbende at investere i fremtidssikring af virksomhedernes strategiske fundament. Uden fokus på alle tre elementer skaber man ikke en langsigtet lønsom virksomhed. En af vores kerneværdier er at holde konstant fokus på aldrig at glemme vigtigheden af enøren hverken i salgsprisen, i indkøbet eller i samtlige forretningsprocesser, og det har i 2011 været med til at sikre en markant fremgang i profitabiliteten. Vores virksomheder har styrket det strategiske fundament og samtidig tilpasset omkostnings niveauet, og de står godt rustet til fortsat fremgang. Den globale økonomiske situation giver dog anledning til nøje opmærksomhed, og vi er klar til at agere konsekvent og hurtigt, hvis situationen ikke udvikler sig som forventet. Schouw & Co. forventer at skabe et betydeligt cash flow de kommende år. Derfor står vi stærkt til at kunne udnytte de muligheder, der fremover måtte opstå på vores markeder. Vi forventer, at 2012 bliver endnu et år, hvor Schouw & Co. fortsætter den gode udvikling og øger indtjeningen. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Som økonomisk bevidst og miljømæssig ansvarlig virksomhed har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel årsrapport i Vi har i år suppleret den egentlige årsrapport med dette aktionærmagasin, der kun inde - holder regnskabsinformation og ledelsesberetning på et meget overordnet niveau, og derfor skal ses i sammenhæng med den egentlige årsrapport. Årsrapporten for 2011 er tilgængelig elektronisk på I dette aktionærmagasin sætter vi fokus på vores virksomheder og de muligheder og udfordringer, som de står overfor. Vi håber, at det giver gode muligheder for at danne sig et fornuftigt billede af porteføljen og de meget attraktive virksomheder, som vi konstant udvikler og optimerer. 3

4 Vækst i omsætning og driftsindtjening 2011 blev et godt år Den økonomiske udvikling 2011 blev samlet set et godt år for Schouw & Co. koncernes virksomheder. Året bød ganske vist på en række udfordringer, men de blev håndteret tilfredsstillende, så kon cernen kunne øge den samlede omsætning med 26% fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011, mens resultatet af primær drift (EBIT) blev øget med hele 75% fra 369 mio. kr. i 2010 til 646 mio. kr. i Den store omsætningsfremgang viser, at den overvejende del af koncernens aktiviteter ikke umiddelbart har været så følsomme over for den generelle økonomiske afmatning. Koncernens virksomheder har kunnet tilpasse omkostninger, kapacitet og indsatsområder, så de svarer til markedets efterspørgsel, og virksomhederne har derved skabt en stærk platform for lønsom vækst. Den største bidragyder til omsætningsfremgangen var BioMar, som specielt har øget de afsatte mængder i Norge og Chile, efterfulgt af Fibertex Nonwovens, som i 2011 købte den franske nonwovensproducent Tharreau Industries. Også de øvrige helejede virksomheder Fibertex Personal Care, Grene, Hydra-Grene og Martin har haft fremgang. BioMar var også på indtjeningen den største bidragyder til fremgangen efterfulgt af Martin, som vendte den negative indtjening i 2010 til et positivt EBIT-resultat i Herudover har alle de øvrige helejede virksomheder haft fremgang med undtagelse af Fibertex Personal Care, som har haft en mindre tilbagegang. Det samlede resultat af primær drift var væsentligt bedre end de forventninger, der blev meddelt hen over året, og fremgangen i forhold til året før betragtes som meget tilfredsstillende. Årets negative resultat fra associerede virksomheder, der væsentligst er foranlediget af tab på ventureaktiviteter i Incuba, var derimod dårligere end forventet fra årets start. Endelig var de betydelige urealiserede kursreguleringer på koncernens finansielle investeringer, som påvirkede de finansielle poster negativt, i sagens natur utilfredsstillende. Koncernens udvikling 2011 blev et aktivt år i Schouw & Co. koncernen. Fra årets start blev de to overordnede forretningsområder i Fibertex spaltet ud til to separate en heder Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens med henblik på at sikre en fortsat optimal udvikling af begge virksomheder. Kort efter, i marts 2011, indgik Fibertex Nonwovens aftale om køb af 85% af aktierne i den Vækst i omsætningen 26% Vækst i EBIT 75% Netto rentebærende gæld/ebitda 2,6x 1 kr. i øget udbytte pr. aktie 4 kr. 4

5 franske nonwovensproducent Tharreau Industries. Efterfølgende er ejerandelen øget til knap 90%, og virksomheden har fra starten af 2012 skiftet navn til Fibertex Nonwovens. I 2011 har koncernen færdiggjort to store udbygninger af produktionskapacitet, henholdsvis hos BioMar i Norge og hos Fibertex Personal Care i Malaysia. Begge udbygninger er gennemført som planlagt og ibrugtaget i Efter udgangen af 2011 har Grene gennemført en spaltning af Grene i Polen til to enheder med ansvar for henholdsvis engros- og detailhandel. Herudover er der i 2011 i alle virksomhederne igangsat initiativer i mindre skala med henblik på at skabe lønsom vækst. Forventninger til fremtiden Schouw & Co. koncernens virksomheder kom samlet set godt igennem 2011 med væsentlig fremgang i både omsætning og resultat af primær drift. Koncernens virksomheder har fastholdt en god konkurrenceevne. Der er foretaget tilpasninger til de forventede markedsforhold, og der er taget mange forretningsmæssige initiativer, som kan danne grundlag for lønsom vækst. Schouw & Co. har stor opmærksomhed rettet mod den uro, der fortsat er omkring økonomien på en lang række markeder, specielt i Europa. Nogle af koncernens virksomheder er meget følsomme over for denne uro, mens andre er mere robuste. Alle koncernens virksomheder forventer omsætningsfremgang i 2012, men ikke på niveau med væksten i På resultat af primær drift forventer BioMar, Fibertex Nonwovens og Martin fremgang, mens Fibertex Personal Care, Grene og Hydra-Grene forventer at fastholde det gode niveau fra Sammenfattende forventer Schouw & Co. at realisere en konsolideret omsætning i 2012 i intervallet 12,5-13,0 mia. kr. Omsætningen kan dog bevæge sig ganske meget som følge af ændringer i råvarepriser uden nødvendigvis at medføre nogen større resultateffekt. Schouw & Co. opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte virksomheder. Sammenlægning af de enkelte virksomheders resultatforventninger medfører, at den samlede koncern i 2012 forventer et EBIT i intervallet mio. kr., hvilket er en fortsat forbedring efter den væsentlige fremgang i I lighed med tidligere år vil indtjeningen være skævt fordelt hen over året, med den mindste indtjening i 1. kvartal og den højeste indtjening i årets 3. kvartal. Udbytte Bestyrelsen i Schouw & Co. indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet for 2011 øges med 1 kr. pr. aktie til 4 kr. pr. aktie. Det svarer til et samlet udbytte på 102 mio. kr. FORVENTET 2012 Realiseret 2011 Mio. kr. Omsætning EBIT Omsætning EBIT BioMar ca Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens ca Grene ca Hydra-Grene ca Martin ca Øvrige (inkl. elimineringer) ca Schouw & Co

6 BioMar Omsætning (mio. kr.)

7 Akvakultur vokser over hele kloden og BioMar følger med BioMar producerer kvalitetsfoder til akvakultur, dvs. industrialiseret fiskeopdræt, der foregår i fersk- og saltvand over det meste af kloden. BioMar producerer primært foder til laks og ørred i Norge, Skotland og Chile, men knap en fjerdedel af omsætningen kommer fra en række forskellige arter som guldbars (også kendt som dorado) og havaborre i middelhavsområdet samt regnbueørreder, ål og andre arter i danske og nordeuropæiske dambrug. På de store laksemarkeder i Norge og Chile har BioMar en markedsandel på omkring 25%, og sammen med en meget stærk position i Europa gør det BioMar til verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. I de seneste år har BioMar oplevet konstant fremgang i både omsætning og indtjening. I 2011 blev kapaciteten på den ene af de to fabrikker i Norge fordoblet, og BioMar har således kapacitet og mulighed for at fortsætte fremgangen i de kommende år. Akvakultur Moderne opdræt af fisk er inden for de seneste 50 år vokset til at blive en enorm global industri, og alene i Norge produceres årligt ca. 1 mio. tons laks. Årsagen er den enkle, at der bliver flere og flere mennesker på jorden, og da det ikke er muligt at fange flere fisk i havene, så er opdræt den eneste bæredygtige måde at øge produktionen af fisk på. Fisk, og især de fede arter som laks, er på grund af det høje indhold af Omega 3 fedtsyrer meget Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,0% 3,7% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 22,1% 15,7% sunde og eftertragtede, og som levestandarden stiger rundt om i verden, så stiger efterspørgslen efter fisk også. Opdræt af fisk er en meget effektiv måde at producere fødevarer på. Fisk er vekselvarme og svømmer nærmest vægtløst i vandet og bruger derfor stort set al deres energi på at vokse. Således skal der ikke bruges meget mere end et kilo foder, for at en laks vokser et kilo. Og da laks indeholder relativt få ben og finner, er mængden af spiseligt kød meget høj i forhold til det foder, der benyttes. En god investering for Schouw & Co. Schouw & Co. købte 69% af BioMar i 2005 og opnåede i 2008 fuldt ejerskab ved at fusionere moderselskabet for BioMar ind i Schouw & Co. Selv om den chilenske lakseindustri i 2008 blev ramt af et alvorligt sygdomsudbrud, der halverede bestanden af atlantisk laks og satte industrien flere år tilbage, så har købet af BioMar gjort Schouw & Co. både større og stærkere. I dag kommer over halvdelen af både omsætningen og indtjeningen i Schouw & Co. fra BioMar, og udviklingen i BioMar er meget afgørende for Schouw & Co. BioMar investerer i indeværende år massivt i innovation, bl.a. med etablering af en global R&D funktion. Det forventes at forøge BioMars konkurrencedygtighed og være et vigtigt element i etableringen inden for nye arter og markeder. BioMar vil i de kommende år forøge indsatsen for at opnå vækst fra nye arter og geografiske markeder, og der er gode perspektiver for, at BioMar kan fortsætte med at vokse og øge indtjeningen. I løbet af 2012 vil BioMar færdiggøre byggeriet af en fabrik i Costa Rica, hvor der skal produceres foder til fiskearten tilapia. På verdensplan opdrættes der mere tilapia end laks, men der har hidtil ikke været tilstrækkelig efterspørgsel efter kvalitetsfoder, hvor fødevaresikkerhed, sporbarhed i råvarerne, avanceret produktionsteknologi og løbende forskning og udvikling af recepter er nøgleelementer. Torben Svejgård, adm. direktør, BioMar 7

8 Stor vækst i brugen af engangsbleer især i Sydøstasien Fibertex Personal Care Mikael Staal Axelsen, adm. direktør, Fibertex Personal Care Fibertex Personal Care producerer en række af de materialer, der anvendes i babybleer og andre engangsprodukter, der anvendes til personlig hygiejne. Fibertex Personal Care har produktion i Danmark og Malaysia, og har en position i top 3 i såvel Europa som Sydøstasien. Globalt er virksomheden med en markedsandel på omkring 8% den femtestørste producent af spunbond-produkter til hygiejneindustrien. Materialerne er tekstiler fremstillet af fibre, baseret på det oliebaserede plastikprodukt polypropylen, der er et nedbrydeligt materiale, som ikke efterlader skadelige stoffer i naturen. Produkterne fremstilles i en integreret proces, hvor plastikgranulat ekstruderes til fibre, der blæses i et meget tyndt lag ud på et hurtigtkørende 4 meter bredt bånd. Fibertex Personal Care har netop færdiginstalleret sin sjette produktionslinje, og der kan samlet produceres kvadratmeter stof i minuttet. Det svarer faktisk til, at det blot vil tage godt fire måneder at dække Fyn til med de materialer, som virksomheden fremstiller! Tillid og gode relationer Fibertex Personal Cares kunder er store internationale producenter af bleer og andre hygiejneartikler. Den største i verden er Procter & Gamble, der bl.a. producerer Pampers bleer og Always hygiejebind, men kunderne tæller bl.a. også SCA (Libero og Libresse), Kimberly Clark (Huggies) og en lang række producenter af andre mærker og private labels. Fælles for alle kunderne er, at de stiller krav om en enorm høj kvalitet og ensartethed i materialet. Er der den mindste ujævnhed, kasseres materialet, og det ville have store uheldige konsekvenser, hvis der eksempelvis blev fundet en flue i en babyble. Det er helt afgørende, at Fibertex Personal Care har et godt og professionelt forhold til sine kunder. Det opnås bl.a. gennem et omfattende udviklingsarbejde, hvor virksomheden sammen med kunderne til stadighed arbejder på at optimere produkterne. Der arbejdes på at gøre produkterne blødere og mere behagelige for huden samt at lave lettere og tyndere materialer samtidig med, at evnen til at lede eller indkapsle væske forbedres. Det gode samarbejde med kunderne afspejler sig i en række priser og udmærkelser, og bl.a. er Fibertex Personal Care i tre af de seneste fire år blevet tildelt en Excellence Award, som kun uddeles til en promille af Procter & Gambles over leverandører. Et vedblivende og voksende marked Globalt er markedet for spunbond i vækst, og i Asien er efterspørgslen i gennemsnit vokset over 10% de seneste år. Øget velstand og levestandard i udviklingslande medfører et øget fokus på personlig hygiejne, der øger efterspørgslen efter engangsbleer og bind. Globalt bruger ca. en fjerdedel af babyerne engangsbleer. I Europa og USA er penetrationen stor, men i et land som Indien er den under 5% og i Afrika endnu lavere. Netop den høje vækst er på samme tid det attraktive og det risikofyldte ved Schouw & Co. s investering i Fibertex Personal Care. Globalt er der annonceret flere nye produktionslinjer, hvilket på kort sigt kan give prispres på grund af ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Der er dog ingen tvivl om, at Fibertex Personal Care opererer på et af de mest stabile og ikke-cykliske markeder, der findes, og at virksomheden har en meget god position til at følge den betydelige vækst, som opleves i Sydøstasien. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 11,3% 13,0% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 13,7% 18,2% 8

9 Omsætning (mio. kr.)

10 Fibertex Nonwovens Omsætning (mio. kr.)

11 Europas førende inden for nonwovens til industriel brug Fibertex Nonwovens producerer ikke-vævede tekstiler (nonwovens) til mange forskellige anvendelser. Hovedmarkedet er i Europa, og virksomheden har produktion i Danmark, Tjekkiet og Frankrig. Desuden har Fibertex Nonwovens en ejerandel i en nonwovensproducent i Sydafrika, der leverer produkter til markederne i det sydlige Afrika. Materialerne anvendes til mange forskellige formål og i mange industrier, hovedsageligt bilindustrien, bygge- og anlægssektoren, samt møbelog madrasindustrien, men også til nicheanvendelser inden for sundhedspleje, til filtreringsformål og som hjælpematerialer ved kompositfremstilling til bl.a. vindmøllevinger. En stor del af Fibertex Nonwovens kunder har været meget hårdt ramt af den økonomiske afmatning i Europa, og sammen med betydelige prisstigninger på råvarer har det betydet, at Fibertex Nonwovens ikke har leveret tilfredsstillende resultater de seneste år. Schouw & Co. har siden 2007 investeret et trecifret millionbeløb i teknologisk opgradering af produktionsanlæg og udflytning af størstedelen af den arbejdskrævende produktion til Tjekkiet, og Fibertex Nonwovens står derfor meget stærkt med branchens mest moderne og effektive produktionsudstyr og en meget konkurrencedygtig produktion i Østeuropa. Styrket position gennem opkøb Fibertex Nonwovens overtog i foråret 2011 franske Tharreau Industries, der er Europas førende producent af nonwovens til automobilmarkedet. Tharreau Industries har meget stærke relationer til den franske bilindustri og kan producere en række specialimprægnerede produkter, som forbedrer kundernes produktionsøkonomi betydeligt, og som derfor er meget konkurrencedygtige. Produkterne til bilindustrien kan erstatte traditionelle tekstiler eller anvendes som konstruktionselementer i bilen. Ikke nok med at nonwovens er billigere, men de er typisk også lettere end alternative løsninger og dermed bidragende til at forbedre bilens brændstoføkonomi. Desuden kan nonwovensprodukterne have egenskaber, der mindsker støj og forbedrer akustikken i bilen, ligesom de kan give øget komfort i eksempelvis sæderne. I gennemsnit anvendes ca. 30 kvadratmeter nonwovens i en bil på mere end 37 forskellige steder. De væsentligste er i lofter, hattehylder, døre og paneler, men også som isolering og lyddæmpning i motorrum og hjulkasser. Basis for fremgang og vækst Fibertex Nonwovens har en stærk position på en række områder med betydelige vækstperspektiver. Ud over en betydelig global vækst for produkter til bilindustrien er der både i Europa og på de globale vækstmarkeder en række større infrastrukturprojekter og anlægsarbejder, der forventes at aftage betydelige mængder geotekstiler de kommende år. Gennem en fortsat satsning på udvikling af innovative produkter vil Fibertex Nonwovens i fremtiden øge indtjeningen fra højværdiprodukter, der løser kundernes behov på nye måder og giver slutproduktet forbedrede egenskaber. Det kan være ved hjælp af nanofibre, der kan give unikke løsninger til filtreringsformål eller ved at efterbehandle og imprægnere materialerne, så de effektiviserer og forbedrer støbeprocesser. Schouw & Co. tror meget på en profitabel fremtid for Fibertex Nonwovens, og med købet af Tharreau Industries er virksomheden positioneret blandt dem, der vil tegne industrien fremover. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin -1,0% -3,9% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC neg. neg. Jørgen Bech Madsen, adm. direktør, Fibertex Nonwovens 11

12 Alt til landmanden i Norden, Polen og Rusland Grene Carsten Thygesen, adm. direktør, Grene Grene er en handels- og logistikvirksomhed, der lagerfører og sælger produkter til landbrug og industri i Norden, Polen og Rusland. Grenes grossistsalg af reservedele og tilbehør begyndte tilbage i 1915, og virksomheden var den første, som Schouw & Co. købte, da det i 1988 blev besluttet at opbygge et konglomerat. Den primære kundegruppe er landbruget, men omkring 20% af omsætningen går til industrielle kunder, primært i Danmark. Her forhandles el- og mekanikprodukter samt service af bl.a. elektromotorer, ligesom Grene har opbygget en stærk nicheposition som leverandør af udstyr og service til den globale vindmølleindustri. Et voksende landbrug mod øst Landbruget i Norden serviceres med dag-til-daglevering fra centrallagre i Danmark og Sverige, og de polske og russiske markeder serviceres fra selvstændige lagre med et produktsortiment, der er tilpasset landene. Grenes agrokunder i Norden er hovedsageligt traktor- og maskinhandlere, hvor Grene kan levere et komplet sortiment af brugs- og reservedele som supplement til forhandlerens maskiner. Landmanden kan handle lagerførte varer i butikken eller købe fra Grenes e-handelsløsning, der indeholder over varenumre, og få varerne leveret på sin gård dagen efter. I Polen driver Grene selv 90 butikker med egne varer, men der sælges også til øvrige forhandlere Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 6,6% 3,9% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 12,5% 7,3% og direkte til større landbrug. I modsætning til Danmark, så er landbruget i Øst- og Centraleuropa i vækst. Grene er den førende aktør i Polen og har igennem de seneste par år etableret en lovende platform i Rusland. Grenes stærke positioner giver på sigt gode muligheder for yderligere ekspansion i Øst- og Centraleuropa. Et land som Ukraine, der måske har verdens bedste og mest næringsrige landbrugsjord, men også andre lande, ligger godt til en eventuel udvidelse af aktiviteterne med udgangspunkt i Grenes østeuropæiske erfaringer. En lang og god historik i Schouw & Co. Grene har gennemgået en meget markant udvikling i de knap 25 år, hvor Schouw & Co. har ejet virksomheden. Fra at være en lokal dansk grossistvirksomhed har virksomheden i dag den langt overvejende del af aktiviteterne uden for landets grænser, lagrene er i stor udstrækning automatiserede, og ekspeditionen af varer sker mange gange hurtigere og mere effektivt end tidligere. I fremtiden vil Grene fortsætte investeringerne i de lande, hvor landbruget vokser og industrialiseres, men størrelse og effektivitet i logistikhåndteringen er altafgørende for indtjeningsevnen i en grossistvirksomhed. Derfor vil Grene fortsætte med at gøre de nuværende markedspositioner større og stærkere. Det sker bl.a. ved konstant at optimere sortimentet, udvide med nye produktgrupper, agenturer og distributionsaftaler samt investere i effektive IT- og logistiksystemer. Investeringen i Grene har været særdeles attraktiv for Schouw & Co. I 1988 blev Greneaktiviteterne købt for knap 50 mio. kr. Sidenhen har Schouw & Co. modtaget næsten 125 mio. kr. i udbytter, og med de seneste års positive udvikling og med de fornuftige fremtidsudsigter er Grene i dag en meget værdifuld del af Schouw & Co. 12

13 Omsætning (mio. kr.)

14 Hydra-Grene Omsætning (mio. kr.)

15 Hydraulik til Danmark og resten af verden Hydra-Grene er producent og forhandler af hydrauliske produkter og løsninger til danske industrivirksomheder og den globale vindmølleindustri. Hydra-Grene har år efter år leveret imponerende resultater og er Danmarks førende inden for de nicher, som virksomheden betjener. Fra landbrugsmaskiner til vindmøller I tæt samarbejde med kunderne udvikler Hydra- Grene hydraulikanlæg til et bredt spektrum af brancher og kunder. Omkring halvdelen af omsætningen går til vindmølleindustrien, men der sælges og produceres også løsninger til bl.a. landbrugsmaskiner, mandskabslifte, kraner, transportudstyr, produktionsmaskiner samt spil til fiskeindustrien. Hydra-Grenes produktsortiment består af mere end varenumre som eksempelvis hydraulikslanger, nipler, fittings, pumpeenheder, tryk- og reguleringsventiler samt filtre. Rådgivning og problemløsning er ikke varenumre i produktkataloget, men Hydra-Grenes evne til at involvere sig i kundernes udfordringer og assistere i såvel design- som produktionsfasen er afgørende for Hydra-Grenes evne til konstant at levere meget tilfredsstillende resultater. Global vækst og små nicher Den del af Hydra-Grene, der sælger til industriens OEM og eftermarked, er hovedsageligt dansk fokuseret. Hydra-Grene har formået at fastholde en meget stærk position i nicher, der, til trods for et generelt pres fra kinesisk og østeuropæisk producerede produkter, stadig har en langsigtet fremtid i Danmark. Den fremtidige vækst i det traditionelle industrisegment skal baseres på fortsat konkurrencedygtige priser og højt kompetenceniveau samt stærke og langvarige kunderelationer. I vindsektoren er de globale, langsigtede vækstperspektiver af en helt anden skala end dansk industriproduktion. Selv om vindmølleindustrien generelt har haft det svært i 2011 og måske fortsat vil opleve udfordringer på kort sigt, så er de langsigtede vækstperspektiver betydelige. Det kan meget vel tænkes, at væksten i den installerede vindmøllekapacitet ikke fortsætter med tocifrede vækstrater, men også mere begrænset vækst giver betydelige muligheder for, at Hydra-Grene kan fortsætte den lønsomme udvikling. Derfor har Hydra-Grene de seneste år målrettet fokuseret og udvidet forretningsomfanget til vindmølleindustrien. Der er investeret i kvalitetsstyringssystemer, og der er etableret en international platform med aktiviteter i Kina, Indien og USA. Hydra-Grene leverer hydraulikkomponenter fra avancerede egenproducerede ventilblokke til enkle standardvarer til møllernes gear-, bremse- og kølesystemer samt til pitch (dvs. hydraulisk regulering af vingestillingen). Hydra-Grene deltager desuden i tæt samarbejde med vindmølleproducenterne i udviklingen af fremtidens møller, og sikres derved længerevarende afsætningsmuligheder. I de kommende år vil der sandsynligvis ske en konsolidering inden for udbyderne af hydrauliksystemer. Med Hydra-Grenes stærke positioner i både den traditionelle industri og i vindsektoren er virksomheden godt rustet til såvel at tage konkurrencen op som til selv at tage aktiv part i den fortsatte udvikling af hydrauliksektoren. Hydra-Grene har været en del af Schouw & Co. siden 1988 og har i alle årene været yderst profitabel. Med de gode fremtidsudsigter er Hydra- Grene således en særdeles attraktiv virksomhed i porteføljen. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 14,9% 14,4% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 24,1% 21,5% Erik Lodberg, adm. direktør, Hydra-Grene 15

16 Underholdning med lys, video og røg verdens førende Martin Christian Engsted, adm. direktør, Martin Med en markedsandel på omkring 40% er Martin den største og mest kendte producent af lys, video og røg til underholdningsindustrien i den vestlige verden. Martins produkter har en meget høj kvalitet og et utal af funktionaliteter og anvendelsesmuligheder, og bl.a. derfor er Martin repræsenteret på otte ud af ti koncertturneer i verden. Martins største marked er det amerikanske, men Martins lamper blev i 2011 solgt i over 70 lande og sandsynligvis brugt i endnu flere. Produkterne sælges til to primære anvendelser; til udlejning og i faste installationer. Som følge af den globale økonomiske krise blev Martins omsætning i 2009 næsten halveret, og virksomheden led store tab. Virksomheden er siden blevet transformeret fra selv at producere en væsentlig del af komponenterne i lamperne (bl.a. printplader og metaldele) til i dag hovedsageligt at stå for design og montage. Martin er derfor nu i langt højere grad i stand til at operere under den usikkerhed, der er forbundet med salg af konjunkturfølsomme produkter. I 2011 opnåede Martin et positivt driftsresultat, og fremgangen og resultaterne af de mange ændringer i virksomheden er flot og tilfredsstillende. Niveauet for indtjeningen i 2011 er dog langt fra tilfredsstillende og afspejler på ingen måde det potentiale, som Martin besidder. Betydelige investeringer i fremtidssikring Den nok væsentligste årsag til, at Martin i dag står stærkere end nogensinde før, er de markante investeringer i udvikling af nye produkter. Hvor lamperne tidligere udelukkende brugte traditionelle udladningspærer, så er det også tendensen inden for professionelle lamper, at der fremover benyttes LED-lyskilder. LED-baserede lamper bruger mindre strøm, er mere robuste og har en lang række fordele i forhold til traditionelle lamper især i samspillet med de store videovægge, der stort set altid er med til koncerter og TV-shows. Martin har igennem de seneste fem år brugt næsten 250 mio. kr. på udvikling af nye produkter, hovedsageligt baseret på LED-teknologi. I den forbindelse har Martin udtaget en lang række patenter, der gør virksomheden i stand til at producere produkter, der har nogle helt unikke egenskaber og samtidig er meget konkurrencedygtige. I 2011 var omkring 40% af omsætningen fra lysog videoprodukter baseret på LED-teknologi og for fem år siden var det omkring 5%. Fortsat fremgang og forbedringer Det forventes, at Martin fortsætter fremgangen i de kommende år. Markedet er endnu ikke fuldt normaliseret, og det er opfattelsen, at produkterne i markedet bruges mere intensivt end tidligere. Indtjeningen vil fremover blive forøget ved fortsatte optimeringer i hele virksomheden, herunder specielt af indkøb og logistik. Martin har siden 2002 haft produktion i Kina, men fra 2012 er det ikke længere økonomisk optimalt. LED-lamperne er designet, så arbejdslønningerne kun udgør en beskeden del af fremstillingsprisen, og da produkterne hovedsageligt sælges i Europa og USA, overstiger logistik- og planlægningsomkostningerne de fordele, den kinesiske produktion tidligere medførte. Der er ingen tvivl om, at Martin opererer på konjunkturfølsomme markeder, hvor der er store risici, men Martin står i dag stærkere end tidligere og opererer ud fra en ny platform, hvor en markant pipeline af nye produkter tegner en lys fremtid. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) 2-69 EBIT-margin 0,2% -9,7% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 9,4% neg. 16

17 Omsætning (mio. kr.)

18 Vindmøller og fiskeopdræt biogas og udviklingsaktiviteter Vestas Schouw & Co. har siden 1994 været engageret i den danske vindmølleindustri. Først som hovedaktionær i det daværende Micon, som i 1997 blev til NEG Micon, der i 2004 blev fusioneret ind i det nuværende Vestas. Vindindustrien har i øjeblikket nogle udfordrende år, men de langsigtede udsigter for vedvarende energi og Vestas position som verdens største producent af vindmøller rummer interessante perspektiver. Schouw & Co. ejer 4 mio. stk. aktier i Vestas, der ultimo 2011 havde en markedsværdi på 248 mio. kr. Ejerskabet af Vestas betragtes ikke som strategisk. Lerøy I 2010 solgte BioMar deres ejerandel af den norske fiskeopdrætsvirksomhed Sjøtroll Havbruk til norske Lerøy. Omkring en fjerdedel af betalingen var aktier i den børsnotede opdrætsvirksomhed Lerøy, der i 2011 omsatte for over NOK 9 mia., og dermed er verdens andenstørste producent af laks og ørred. Den globale fiskeopdrætsindustri har betydelige positive fremtidsudsigter, da industrialiseret fiskeopdræt er den eneste bæredygtige måde at øge udbuddet af fisk på. Schouw & Co. ejer 1 mio. stk. aktier i Lerøy, der ultimo 2011 havde en markedsværdi på NOK 84 mio. Ejerskabet af Lerøy betragtes ikke som strategisk. Xergi Schouw & Co. har siden 2001 haft aktiviteter inden for biogas og har i dag sammen med Hedeselskabet et fifty/fifty-ejerskab af Xergi. Xergi er en af Europas førende leverandører af nøglefærdige biogasanlæg, og kerneforretningen omfatter teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af de nøglefærdige anlæg. Der er betydelige positive udsigter for biogas som en af de alternative energiformer, der i fremtiden vil kunne være med til at løse et stadigt stigende behov for energi, samtidig med miljømæssige forbedringer. Xergi omsatte i 2011 for 96 mio. kr. og forventes i 2012 at øge omsætningen til mio. kr. Incuba Schouw & Co. har i længere tid haft et 49% ejerskab af Incuba. Incuba er medejer af Incuba Science Park, som driver tre forskerparker i Aarhus og i øjeblikket opfører en fjerde i Navitas Park på Aarhus Havn. Herudover er Incuba engageret i ventureaktiviteter samt i Østjysk Innovation, der er et statsanerkendt innovationsmiljø. Finanskalender 11. april 2012 Afholdelse af ordinær generalforsamling 3. maj 2012 Udsendelse af delårsrapport for 1. kvartal august 2012 Udsendelse af delårsrapport for 1. halvår november 2012 Udsendelse af delårsrapport for 3. kvartal

19 Formand Jørn Ankær Thomsen Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Bestyrelse Formand Jørn Ankær Thomsen Næstformand Erling Eskildsen Bestyrelsesmedlem Niels Kristian Agner Bestyrelsesmedlem Erling Lindahl Bestyrelsesmedlem Kjeld Johannesen Bestyrelsesmedlem Jørgen Wisborg Direktion Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Direktør Peter Kjær Schouw & Co. aktien Schouw & Co. har udstedt 25,5 mio. stk. aktier, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under koden SCHO. Ved udgangen af 2011 udgjorde beholdningen af egne aktier 2 mio. stk., svarende til 7,88% af aktiekapitalen. Markedsværdien af egne aktier svarede ved udgangen af 2011 til 186 mio. kr. Egne aktier er i balancen optaget til 0 kr. Schouw & Co. aktien blev ved udgangen af 2011 noteret til en kurs på 92,50 kr. pr. aktie, og den samlede markedsværdi af selskabets noterede aktiekapital udgjorde således mio. kr. Korrigeret for egne aktier udgjorde markedsværdien mio. kr. Aktionærsammensætning Schouw & Co. har ca navnenoterede aktionærer. Heraf er følgende aktionærer registreret med ejerandele over 5%: Givesco A/S 28,09% Direktør Svend Hornsylds Legat 14,82% Aktieselskabet Schouw & Co. 7,88% De tre aktionærer Givesco A/S, Direktør Svend Hornsylds Legat og direktør Erling Eskildsen, som ejer 3,94%, betragtes i relation til værdipapirhandelslovens 31 som én aktionær i Schouw & Co. De tre aktionærer besidder tilsammen 46,85% af aktierne i selskabet. Udgivet marts 2012 af Aktieselskabet Schouw & Co. Fotos: Allan Toft, Design, produktion og tryk: Datagraf, Schouw & Co. s hjemmeside rummer presse- og selskabsmeddelelser samt uddybende information om koncernen og giver mulighed for tilmelding til selskabets nyhedsservice. 19

20 Aktieselskabet Schouw & Co. Chr. Filtenborgs Plads 1 DK-8000 Aarhus C T F

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Schouw & Co. webcast. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen 6. marts årsrapport 2012

Schouw & Co. webcast. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen 6. marts årsrapport 2012 Schouw & Co. webcast Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen 6. marts 2013 årsrapport 2012 2012 at a glance Omsætning 12,5 mia. kr. vækst på 13% 772 mio. kr. vækst på 20% 13,4 mia. kr. inkl. Martin (+12%) 824

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

Schouw & Co. Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdag

Schouw & Co. Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdag Schouw & Co. Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdag den 27. maj 2004 Agenda Vigtige begivenheder i 2003/04 Strategisk fokus i Schouw & Co. Præsentation af porteføljeselskaberne 1. kvartal

Læs mere

Aktionærmagasin 2013. www.schouw.dk

Aktionærmagasin 2013. www.schouw.dk Aktionærmagasin 2013 www.schouw.dk BioMar s. 8 Fibertex Personal Care s. 10 Fibertex Nonwovens s. 12 Hydra-Grene s. 14 Kramp s. 16 n I lighed med tidligere år har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal

Delårsrapport for 3. kvartal Delårsrapport for 3. kvartal Hovedpunkter Driften i Schouw & Co. koncernens virksomheder blev i 3. kvartal på samme niveau, som i det stærke 3. kvartal. Den konsoliderede omsætning blev uændret 3,6 mia.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 8/2012, 16. august 2012 28 sider i alt Delårsrapport for 1. halvår 2012 Hovedpunkter Et godt resultat der underbygger de opjusterede forventninger fra delårsrapporten for 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2015

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2015 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2015 I lighed med tidligere år har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal

Delårsrapport for 1. kvartal Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 9/ 3. maj 30 sider Indhold Hoved- og nøgletal... 2 Delårsberetning... 3 Virksomhederne... 7 Resultatopgørelse... 19 Balance... 20 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Generalforsamling 2016 Hermans Tivoli Friheden 14. APRIL 2016

Generalforsamling 2016 Hermans Tivoli Friheden 14. APRIL 2016 Generalforsamling 2016 Hermans Tivoli Friheden 14. APRIL 2016 Dagsorden Generalforsamling 15.04.2016 2 1. Bestyrelsens beretning 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 8/2010, 4. NOVEMBER 2010 29 SIDER I ALT DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 HOVEDPUNKTER Samlet set blev 3. kvartal som forventet. Koncernens nettoomsætning steg med 20,6% til 2.975

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Aktieselskabet Schouw & Co.

Aktieselskabet Schouw & Co. Aktieselskabet Schouw & Co. v. adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Den Danske Finansanalytikerforening Virksomhedsdag 24. maj 2007 2 En virksomhed i vækst 0 2.000 4.000 6.000 8.000 2007 0 1.000 2.000 3.000

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2011, 3. NOVEMBER 2011 31 SIDER I ALT DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 HOVEDPUNKTER Den konsoliderede omsætning i 3. kvartal steg med 25% til 3.731 mio. kr. Resultat af primær

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Årsrapport 2012. www.schouw.dk

Årsrapport 2012. www.schouw.dk Årsrapport 2012 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Generalforsamling 2017 Hermans Tivoli Friheden 20. APRIL 2017

Generalforsamling 2017 Hermans Tivoli Friheden 20. APRIL 2017 Generalforsamling 2017 Hermans Tivoli Friheden 20. APRIL 2017 Dagsorden Generalforsamling 20.04.2017 2 1. Bestyrelsens beretning 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 5/2014, 6. maj 2014 28 sider i alt Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Hovedpunkter Schouw & Co. koncernens virksomheder fik samlet set en god start på året, og omsætningen steg med

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

T O R S D A G D E N 20. A U G U S T 2 0 0 9 K L. 1 5. 0 0

T O R S D A G D E N 20. A U G U S T 2 0 0 9 K L. 1 5. 0 0 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6/2009, 20. AUGUST 2009 29 SIDER I ALT DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2009 H O V E D P U N K T E R Koncernens nettoomsætning faldt i 1. halvår 2009 med 13,1% til 3.772 mio. kr. Resultat

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere