Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co."

Transkript

1 Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

2 BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Grene Hydra- Grene Martin s. 6 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) EBITDA-margin 8,8% 8,0% 7,0% 7,7% 9,4% Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,4% 3,9% 2,3% 1,3% 5,4% Associerede virksomheder m.v Værdiregulering af finansielle investeringer Øvrig nettofinans Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat Egenkapital i alt Netto rentebærende gæld (NIBD) Balancesum NØGLETAL Gennemsnitligt antal medarbejdere NIBD/EBITDA 2,62 2,88 3,88 3,96 3,46 Udbytte i kr. pr. aktie 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Indre værdi i kr. pr. aktie 178,62 183,93 177,15 168,25 215,42 Ultimokurs pr. aktie 92,50 133,50 94,45 76,21 220,70 Kurs/indre værdi 0,52 0,73 0,53 0,45 1,02 Forrentning af investeret kapital (ROIC) 13,8% 9,8% 5,8% 7,3% 10,4% 2

3 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Markant operationel fremgang 2011 var et godt år, hvor Schouw & Co. leverede en solid fremgang. Vi oplevede en god udvikling i porteføljevirksomhedernes drift og skabte for første gang i virksomhedens historie et operationelt resultat (EBITDA) på over en milliard kroner. Det er en udvikling, vi er meget tilfredse med. Igennem de seneste år er der i alle vores virksomheder arbejdet målrettet på at skabe fremgang og at styrke markedspositionerne. Det er positivt at se resultatet af de store investeringer og det hårde arbejde, som både ledelser og vores mange medarbejdere har lagt for dagen. I Schouw & Co. fokuserer vi på tre nøgleelementer, nemlig at sikre en lønsom vækst, en effektiv anvendelse af kapitalen, samt løbende at investere i fremtidssikring af virksomhedernes strategiske fundament. Uden fokus på alle tre elementer skaber man ikke en langsigtet lønsom virksomhed. En af vores kerneværdier er at holde konstant fokus på aldrig at glemme vigtigheden af enøren hverken i salgsprisen, i indkøbet eller i samtlige forretningsprocesser, og det har i 2011 været med til at sikre en markant fremgang i profitabiliteten. Vores virksomheder har styrket det strategiske fundament og samtidig tilpasset omkostnings niveauet, og de står godt rustet til fortsat fremgang. Den globale økonomiske situation giver dog anledning til nøje opmærksomhed, og vi er klar til at agere konsekvent og hurtigt, hvis situationen ikke udvikler sig som forventet. Schouw & Co. forventer at skabe et betydeligt cash flow de kommende år. Derfor står vi stærkt til at kunne udnytte de muligheder, der fremover måtte opstå på vores markeder. Vi forventer, at 2012 bliver endnu et år, hvor Schouw & Co. fortsætter den gode udvikling og øger indtjeningen. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Som økonomisk bevidst og miljømæssig ansvarlig virksomhed har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel årsrapport i Vi har i år suppleret den egentlige årsrapport med dette aktionærmagasin, der kun inde - holder regnskabsinformation og ledelsesberetning på et meget overordnet niveau, og derfor skal ses i sammenhæng med den egentlige årsrapport. Årsrapporten for 2011 er tilgængelig elektronisk på I dette aktionærmagasin sætter vi fokus på vores virksomheder og de muligheder og udfordringer, som de står overfor. Vi håber, at det giver gode muligheder for at danne sig et fornuftigt billede af porteføljen og de meget attraktive virksomheder, som vi konstant udvikler og optimerer. 3

4 Vækst i omsætning og driftsindtjening 2011 blev et godt år Den økonomiske udvikling 2011 blev samlet set et godt år for Schouw & Co. koncernes virksomheder. Året bød ganske vist på en række udfordringer, men de blev håndteret tilfredsstillende, så kon cernen kunne øge den samlede omsætning med 26% fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011, mens resultatet af primær drift (EBIT) blev øget med hele 75% fra 369 mio. kr. i 2010 til 646 mio. kr. i Den store omsætningsfremgang viser, at den overvejende del af koncernens aktiviteter ikke umiddelbart har været så følsomme over for den generelle økonomiske afmatning. Koncernens virksomheder har kunnet tilpasse omkostninger, kapacitet og indsatsområder, så de svarer til markedets efterspørgsel, og virksomhederne har derved skabt en stærk platform for lønsom vækst. Den største bidragyder til omsætningsfremgangen var BioMar, som specielt har øget de afsatte mængder i Norge og Chile, efterfulgt af Fibertex Nonwovens, som i 2011 købte den franske nonwovensproducent Tharreau Industries. Også de øvrige helejede virksomheder Fibertex Personal Care, Grene, Hydra-Grene og Martin har haft fremgang. BioMar var også på indtjeningen den største bidragyder til fremgangen efterfulgt af Martin, som vendte den negative indtjening i 2010 til et positivt EBIT-resultat i Herudover har alle de øvrige helejede virksomheder haft fremgang med undtagelse af Fibertex Personal Care, som har haft en mindre tilbagegang. Det samlede resultat af primær drift var væsentligt bedre end de forventninger, der blev meddelt hen over året, og fremgangen i forhold til året før betragtes som meget tilfredsstillende. Årets negative resultat fra associerede virksomheder, der væsentligst er foranlediget af tab på ventureaktiviteter i Incuba, var derimod dårligere end forventet fra årets start. Endelig var de betydelige urealiserede kursreguleringer på koncernens finansielle investeringer, som påvirkede de finansielle poster negativt, i sagens natur utilfredsstillende. Koncernens udvikling 2011 blev et aktivt år i Schouw & Co. koncernen. Fra årets start blev de to overordnede forretningsområder i Fibertex spaltet ud til to separate en heder Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens med henblik på at sikre en fortsat optimal udvikling af begge virksomheder. Kort efter, i marts 2011, indgik Fibertex Nonwovens aftale om køb af 85% af aktierne i den Vækst i omsætningen 26% Vækst i EBIT 75% Netto rentebærende gæld/ebitda 2,6x 1 kr. i øget udbytte pr. aktie 4 kr. 4

5 franske nonwovensproducent Tharreau Industries. Efterfølgende er ejerandelen øget til knap 90%, og virksomheden har fra starten af 2012 skiftet navn til Fibertex Nonwovens. I 2011 har koncernen færdiggjort to store udbygninger af produktionskapacitet, henholdsvis hos BioMar i Norge og hos Fibertex Personal Care i Malaysia. Begge udbygninger er gennemført som planlagt og ibrugtaget i Efter udgangen af 2011 har Grene gennemført en spaltning af Grene i Polen til to enheder med ansvar for henholdsvis engros- og detailhandel. Herudover er der i 2011 i alle virksomhederne igangsat initiativer i mindre skala med henblik på at skabe lønsom vækst. Forventninger til fremtiden Schouw & Co. koncernens virksomheder kom samlet set godt igennem 2011 med væsentlig fremgang i både omsætning og resultat af primær drift. Koncernens virksomheder har fastholdt en god konkurrenceevne. Der er foretaget tilpasninger til de forventede markedsforhold, og der er taget mange forretningsmæssige initiativer, som kan danne grundlag for lønsom vækst. Schouw & Co. har stor opmærksomhed rettet mod den uro, der fortsat er omkring økonomien på en lang række markeder, specielt i Europa. Nogle af koncernens virksomheder er meget følsomme over for denne uro, mens andre er mere robuste. Alle koncernens virksomheder forventer omsætningsfremgang i 2012, men ikke på niveau med væksten i På resultat af primær drift forventer BioMar, Fibertex Nonwovens og Martin fremgang, mens Fibertex Personal Care, Grene og Hydra-Grene forventer at fastholde det gode niveau fra Sammenfattende forventer Schouw & Co. at realisere en konsolideret omsætning i 2012 i intervallet 12,5-13,0 mia. kr. Omsætningen kan dog bevæge sig ganske meget som følge af ændringer i råvarepriser uden nødvendigvis at medføre nogen større resultateffekt. Schouw & Co. opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte virksomheder. Sammenlægning af de enkelte virksomheders resultatforventninger medfører, at den samlede koncern i 2012 forventer et EBIT i intervallet mio. kr., hvilket er en fortsat forbedring efter den væsentlige fremgang i I lighed med tidligere år vil indtjeningen være skævt fordelt hen over året, med den mindste indtjening i 1. kvartal og den højeste indtjening i årets 3. kvartal. Udbytte Bestyrelsen i Schouw & Co. indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet for 2011 øges med 1 kr. pr. aktie til 4 kr. pr. aktie. Det svarer til et samlet udbytte på 102 mio. kr. FORVENTET 2012 Realiseret 2011 Mio. kr. Omsætning EBIT Omsætning EBIT BioMar ca Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens ca Grene ca Hydra-Grene ca Martin ca Øvrige (inkl. elimineringer) ca Schouw & Co

6 BioMar Omsætning (mio. kr.)

7 Akvakultur vokser over hele kloden og BioMar følger med BioMar producerer kvalitetsfoder til akvakultur, dvs. industrialiseret fiskeopdræt, der foregår i fersk- og saltvand over det meste af kloden. BioMar producerer primært foder til laks og ørred i Norge, Skotland og Chile, men knap en fjerdedel af omsætningen kommer fra en række forskellige arter som guldbars (også kendt som dorado) og havaborre i middelhavsområdet samt regnbueørreder, ål og andre arter i danske og nordeuropæiske dambrug. På de store laksemarkeder i Norge og Chile har BioMar en markedsandel på omkring 25%, og sammen med en meget stærk position i Europa gør det BioMar til verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. I de seneste år har BioMar oplevet konstant fremgang i både omsætning og indtjening. I 2011 blev kapaciteten på den ene af de to fabrikker i Norge fordoblet, og BioMar har således kapacitet og mulighed for at fortsætte fremgangen i de kommende år. Akvakultur Moderne opdræt af fisk er inden for de seneste 50 år vokset til at blive en enorm global industri, og alene i Norge produceres årligt ca. 1 mio. tons laks. Årsagen er den enkle, at der bliver flere og flere mennesker på jorden, og da det ikke er muligt at fange flere fisk i havene, så er opdræt den eneste bæredygtige måde at øge produktionen af fisk på. Fisk, og især de fede arter som laks, er på grund af det høje indhold af Omega 3 fedtsyrer meget Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,0% 3,7% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 22,1% 15,7% sunde og eftertragtede, og som levestandarden stiger rundt om i verden, så stiger efterspørgslen efter fisk også. Opdræt af fisk er en meget effektiv måde at producere fødevarer på. Fisk er vekselvarme og svømmer nærmest vægtløst i vandet og bruger derfor stort set al deres energi på at vokse. Således skal der ikke bruges meget mere end et kilo foder, for at en laks vokser et kilo. Og da laks indeholder relativt få ben og finner, er mængden af spiseligt kød meget høj i forhold til det foder, der benyttes. En god investering for Schouw & Co. Schouw & Co. købte 69% af BioMar i 2005 og opnåede i 2008 fuldt ejerskab ved at fusionere moderselskabet for BioMar ind i Schouw & Co. Selv om den chilenske lakseindustri i 2008 blev ramt af et alvorligt sygdomsudbrud, der halverede bestanden af atlantisk laks og satte industrien flere år tilbage, så har købet af BioMar gjort Schouw & Co. både større og stærkere. I dag kommer over halvdelen af både omsætningen og indtjeningen i Schouw & Co. fra BioMar, og udviklingen i BioMar er meget afgørende for Schouw & Co. BioMar investerer i indeværende år massivt i innovation, bl.a. med etablering af en global R&D funktion. Det forventes at forøge BioMars konkurrencedygtighed og være et vigtigt element i etableringen inden for nye arter og markeder. BioMar vil i de kommende år forøge indsatsen for at opnå vækst fra nye arter og geografiske markeder, og der er gode perspektiver for, at BioMar kan fortsætte med at vokse og øge indtjeningen. I løbet af 2012 vil BioMar færdiggøre byggeriet af en fabrik i Costa Rica, hvor der skal produceres foder til fiskearten tilapia. På verdensplan opdrættes der mere tilapia end laks, men der har hidtil ikke været tilstrækkelig efterspørgsel efter kvalitetsfoder, hvor fødevaresikkerhed, sporbarhed i råvarerne, avanceret produktionsteknologi og løbende forskning og udvikling af recepter er nøgleelementer. Torben Svejgård, adm. direktør, BioMar 7

8 Stor vækst i brugen af engangsbleer især i Sydøstasien Fibertex Personal Care Mikael Staal Axelsen, adm. direktør, Fibertex Personal Care Fibertex Personal Care producerer en række af de materialer, der anvendes i babybleer og andre engangsprodukter, der anvendes til personlig hygiejne. Fibertex Personal Care har produktion i Danmark og Malaysia, og har en position i top 3 i såvel Europa som Sydøstasien. Globalt er virksomheden med en markedsandel på omkring 8% den femtestørste producent af spunbond-produkter til hygiejneindustrien. Materialerne er tekstiler fremstillet af fibre, baseret på det oliebaserede plastikprodukt polypropylen, der er et nedbrydeligt materiale, som ikke efterlader skadelige stoffer i naturen. Produkterne fremstilles i en integreret proces, hvor plastikgranulat ekstruderes til fibre, der blæses i et meget tyndt lag ud på et hurtigtkørende 4 meter bredt bånd. Fibertex Personal Care har netop færdiginstalleret sin sjette produktionslinje, og der kan samlet produceres kvadratmeter stof i minuttet. Det svarer faktisk til, at det blot vil tage godt fire måneder at dække Fyn til med de materialer, som virksomheden fremstiller! Tillid og gode relationer Fibertex Personal Cares kunder er store internationale producenter af bleer og andre hygiejneartikler. Den største i verden er Procter & Gamble, der bl.a. producerer Pampers bleer og Always hygiejebind, men kunderne tæller bl.a. også SCA (Libero og Libresse), Kimberly Clark (Huggies) og en lang række producenter af andre mærker og private labels. Fælles for alle kunderne er, at de stiller krav om en enorm høj kvalitet og ensartethed i materialet. Er der den mindste ujævnhed, kasseres materialet, og det ville have store uheldige konsekvenser, hvis der eksempelvis blev fundet en flue i en babyble. Det er helt afgørende, at Fibertex Personal Care har et godt og professionelt forhold til sine kunder. Det opnås bl.a. gennem et omfattende udviklingsarbejde, hvor virksomheden sammen med kunderne til stadighed arbejder på at optimere produkterne. Der arbejdes på at gøre produkterne blødere og mere behagelige for huden samt at lave lettere og tyndere materialer samtidig med, at evnen til at lede eller indkapsle væske forbedres. Det gode samarbejde med kunderne afspejler sig i en række priser og udmærkelser, og bl.a. er Fibertex Personal Care i tre af de seneste fire år blevet tildelt en Excellence Award, som kun uddeles til en promille af Procter & Gambles over leverandører. Et vedblivende og voksende marked Globalt er markedet for spunbond i vækst, og i Asien er efterspørgslen i gennemsnit vokset over 10% de seneste år. Øget velstand og levestandard i udviklingslande medfører et øget fokus på personlig hygiejne, der øger efterspørgslen efter engangsbleer og bind. Globalt bruger ca. en fjerdedel af babyerne engangsbleer. I Europa og USA er penetrationen stor, men i et land som Indien er den under 5% og i Afrika endnu lavere. Netop den høje vækst er på samme tid det attraktive og det risikofyldte ved Schouw & Co. s investering i Fibertex Personal Care. Globalt er der annonceret flere nye produktionslinjer, hvilket på kort sigt kan give prispres på grund af ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Der er dog ingen tvivl om, at Fibertex Personal Care opererer på et af de mest stabile og ikke-cykliske markeder, der findes, og at virksomheden har en meget god position til at følge den betydelige vækst, som opleves i Sydøstasien. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 11,3% 13,0% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 13,7% 18,2% 8

9 Omsætning (mio. kr.)

10 Fibertex Nonwovens Omsætning (mio. kr.)

11 Europas førende inden for nonwovens til industriel brug Fibertex Nonwovens producerer ikke-vævede tekstiler (nonwovens) til mange forskellige anvendelser. Hovedmarkedet er i Europa, og virksomheden har produktion i Danmark, Tjekkiet og Frankrig. Desuden har Fibertex Nonwovens en ejerandel i en nonwovensproducent i Sydafrika, der leverer produkter til markederne i det sydlige Afrika. Materialerne anvendes til mange forskellige formål og i mange industrier, hovedsageligt bilindustrien, bygge- og anlægssektoren, samt møbelog madrasindustrien, men også til nicheanvendelser inden for sundhedspleje, til filtreringsformål og som hjælpematerialer ved kompositfremstilling til bl.a. vindmøllevinger. En stor del af Fibertex Nonwovens kunder har været meget hårdt ramt af den økonomiske afmatning i Europa, og sammen med betydelige prisstigninger på råvarer har det betydet, at Fibertex Nonwovens ikke har leveret tilfredsstillende resultater de seneste år. Schouw & Co. har siden 2007 investeret et trecifret millionbeløb i teknologisk opgradering af produktionsanlæg og udflytning af størstedelen af den arbejdskrævende produktion til Tjekkiet, og Fibertex Nonwovens står derfor meget stærkt med branchens mest moderne og effektive produktionsudstyr og en meget konkurrencedygtig produktion i Østeuropa. Styrket position gennem opkøb Fibertex Nonwovens overtog i foråret 2011 franske Tharreau Industries, der er Europas førende producent af nonwovens til automobilmarkedet. Tharreau Industries har meget stærke relationer til den franske bilindustri og kan producere en række specialimprægnerede produkter, som forbedrer kundernes produktionsøkonomi betydeligt, og som derfor er meget konkurrencedygtige. Produkterne til bilindustrien kan erstatte traditionelle tekstiler eller anvendes som konstruktionselementer i bilen. Ikke nok med at nonwovens er billigere, men de er typisk også lettere end alternative løsninger og dermed bidragende til at forbedre bilens brændstoføkonomi. Desuden kan nonwovensprodukterne have egenskaber, der mindsker støj og forbedrer akustikken i bilen, ligesom de kan give øget komfort i eksempelvis sæderne. I gennemsnit anvendes ca. 30 kvadratmeter nonwovens i en bil på mere end 37 forskellige steder. De væsentligste er i lofter, hattehylder, døre og paneler, men også som isolering og lyddæmpning i motorrum og hjulkasser. Basis for fremgang og vækst Fibertex Nonwovens har en stærk position på en række områder med betydelige vækstperspektiver. Ud over en betydelig global vækst for produkter til bilindustrien er der både i Europa og på de globale vækstmarkeder en række større infrastrukturprojekter og anlægsarbejder, der forventes at aftage betydelige mængder geotekstiler de kommende år. Gennem en fortsat satsning på udvikling af innovative produkter vil Fibertex Nonwovens i fremtiden øge indtjeningen fra højværdiprodukter, der løser kundernes behov på nye måder og giver slutproduktet forbedrede egenskaber. Det kan være ved hjælp af nanofibre, der kan give unikke løsninger til filtreringsformål eller ved at efterbehandle og imprægnere materialerne, så de effektiviserer og forbedrer støbeprocesser. Schouw & Co. tror meget på en profitabel fremtid for Fibertex Nonwovens, og med købet af Tharreau Industries er virksomheden positioneret blandt dem, der vil tegne industrien fremover. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin -1,0% -3,9% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC neg. neg. Jørgen Bech Madsen, adm. direktør, Fibertex Nonwovens 11

12 Alt til landmanden i Norden, Polen og Rusland Grene Carsten Thygesen, adm. direktør, Grene Grene er en handels- og logistikvirksomhed, der lagerfører og sælger produkter til landbrug og industri i Norden, Polen og Rusland. Grenes grossistsalg af reservedele og tilbehør begyndte tilbage i 1915, og virksomheden var den første, som Schouw & Co. købte, da det i 1988 blev besluttet at opbygge et konglomerat. Den primære kundegruppe er landbruget, men omkring 20% af omsætningen går til industrielle kunder, primært i Danmark. Her forhandles el- og mekanikprodukter samt service af bl.a. elektromotorer, ligesom Grene har opbygget en stærk nicheposition som leverandør af udstyr og service til den globale vindmølleindustri. Et voksende landbrug mod øst Landbruget i Norden serviceres med dag-til-daglevering fra centrallagre i Danmark og Sverige, og de polske og russiske markeder serviceres fra selvstændige lagre med et produktsortiment, der er tilpasset landene. Grenes agrokunder i Norden er hovedsageligt traktor- og maskinhandlere, hvor Grene kan levere et komplet sortiment af brugs- og reservedele som supplement til forhandlerens maskiner. Landmanden kan handle lagerførte varer i butikken eller købe fra Grenes e-handelsløsning, der indeholder over varenumre, og få varerne leveret på sin gård dagen efter. I Polen driver Grene selv 90 butikker med egne varer, men der sælges også til øvrige forhandlere Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 6,6% 3,9% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 12,5% 7,3% og direkte til større landbrug. I modsætning til Danmark, så er landbruget i Øst- og Centraleuropa i vækst. Grene er den førende aktør i Polen og har igennem de seneste par år etableret en lovende platform i Rusland. Grenes stærke positioner giver på sigt gode muligheder for yderligere ekspansion i Øst- og Centraleuropa. Et land som Ukraine, der måske har verdens bedste og mest næringsrige landbrugsjord, men også andre lande, ligger godt til en eventuel udvidelse af aktiviteterne med udgangspunkt i Grenes østeuropæiske erfaringer. En lang og god historik i Schouw & Co. Grene har gennemgået en meget markant udvikling i de knap 25 år, hvor Schouw & Co. har ejet virksomheden. Fra at være en lokal dansk grossistvirksomhed har virksomheden i dag den langt overvejende del af aktiviteterne uden for landets grænser, lagrene er i stor udstrækning automatiserede, og ekspeditionen af varer sker mange gange hurtigere og mere effektivt end tidligere. I fremtiden vil Grene fortsætte investeringerne i de lande, hvor landbruget vokser og industrialiseres, men størrelse og effektivitet i logistikhåndteringen er altafgørende for indtjeningsevnen i en grossistvirksomhed. Derfor vil Grene fortsætte med at gøre de nuværende markedspositioner større og stærkere. Det sker bl.a. ved konstant at optimere sortimentet, udvide med nye produktgrupper, agenturer og distributionsaftaler samt investere i effektive IT- og logistiksystemer. Investeringen i Grene har været særdeles attraktiv for Schouw & Co. I 1988 blev Greneaktiviteterne købt for knap 50 mio. kr. Sidenhen har Schouw & Co. modtaget næsten 125 mio. kr. i udbytter, og med de seneste års positive udvikling og med de fornuftige fremtidsudsigter er Grene i dag en meget værdifuld del af Schouw & Co. 12

13 Omsætning (mio. kr.)

14 Hydra-Grene Omsætning (mio. kr.)

15 Hydraulik til Danmark og resten af verden Hydra-Grene er producent og forhandler af hydrauliske produkter og løsninger til danske industrivirksomheder og den globale vindmølleindustri. Hydra-Grene har år efter år leveret imponerende resultater og er Danmarks førende inden for de nicher, som virksomheden betjener. Fra landbrugsmaskiner til vindmøller I tæt samarbejde med kunderne udvikler Hydra- Grene hydraulikanlæg til et bredt spektrum af brancher og kunder. Omkring halvdelen af omsætningen går til vindmølleindustrien, men der sælges og produceres også løsninger til bl.a. landbrugsmaskiner, mandskabslifte, kraner, transportudstyr, produktionsmaskiner samt spil til fiskeindustrien. Hydra-Grenes produktsortiment består af mere end varenumre som eksempelvis hydraulikslanger, nipler, fittings, pumpeenheder, tryk- og reguleringsventiler samt filtre. Rådgivning og problemløsning er ikke varenumre i produktkataloget, men Hydra-Grenes evne til at involvere sig i kundernes udfordringer og assistere i såvel design- som produktionsfasen er afgørende for Hydra-Grenes evne til konstant at levere meget tilfredsstillende resultater. Global vækst og små nicher Den del af Hydra-Grene, der sælger til industriens OEM og eftermarked, er hovedsageligt dansk fokuseret. Hydra-Grene har formået at fastholde en meget stærk position i nicher, der, til trods for et generelt pres fra kinesisk og østeuropæisk producerede produkter, stadig har en langsigtet fremtid i Danmark. Den fremtidige vækst i det traditionelle industrisegment skal baseres på fortsat konkurrencedygtige priser og højt kompetenceniveau samt stærke og langvarige kunderelationer. I vindsektoren er de globale, langsigtede vækstperspektiver af en helt anden skala end dansk industriproduktion. Selv om vindmølleindustrien generelt har haft det svært i 2011 og måske fortsat vil opleve udfordringer på kort sigt, så er de langsigtede vækstperspektiver betydelige. Det kan meget vel tænkes, at væksten i den installerede vindmøllekapacitet ikke fortsætter med tocifrede vækstrater, men også mere begrænset vækst giver betydelige muligheder for, at Hydra-Grene kan fortsætte den lønsomme udvikling. Derfor har Hydra-Grene de seneste år målrettet fokuseret og udvidet forretningsomfanget til vindmølleindustrien. Der er investeret i kvalitetsstyringssystemer, og der er etableret en international platform med aktiviteter i Kina, Indien og USA. Hydra-Grene leverer hydraulikkomponenter fra avancerede egenproducerede ventilblokke til enkle standardvarer til møllernes gear-, bremse- og kølesystemer samt til pitch (dvs. hydraulisk regulering af vingestillingen). Hydra-Grene deltager desuden i tæt samarbejde med vindmølleproducenterne i udviklingen af fremtidens møller, og sikres derved længerevarende afsætningsmuligheder. I de kommende år vil der sandsynligvis ske en konsolidering inden for udbyderne af hydrauliksystemer. Med Hydra-Grenes stærke positioner i både den traditionelle industri og i vindsektoren er virksomheden godt rustet til såvel at tage konkurrencen op som til selv at tage aktiv part i den fortsatte udvikling af hydrauliksektoren. Hydra-Grene har været en del af Schouw & Co. siden 1988 og har i alle årene været yderst profitabel. Med de gode fremtidsudsigter er Hydra- Grene således en særdeles attraktiv virksomhed i porteføljen. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 14,9% 14,4% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 24,1% 21,5% Erik Lodberg, adm. direktør, Hydra-Grene 15

16 Underholdning med lys, video og røg verdens førende Martin Christian Engsted, adm. direktør, Martin Med en markedsandel på omkring 40% er Martin den største og mest kendte producent af lys, video og røg til underholdningsindustrien i den vestlige verden. Martins produkter har en meget høj kvalitet og et utal af funktionaliteter og anvendelsesmuligheder, og bl.a. derfor er Martin repræsenteret på otte ud af ti koncertturneer i verden. Martins største marked er det amerikanske, men Martins lamper blev i 2011 solgt i over 70 lande og sandsynligvis brugt i endnu flere. Produkterne sælges til to primære anvendelser; til udlejning og i faste installationer. Som følge af den globale økonomiske krise blev Martins omsætning i 2009 næsten halveret, og virksomheden led store tab. Virksomheden er siden blevet transformeret fra selv at producere en væsentlig del af komponenterne i lamperne (bl.a. printplader og metaldele) til i dag hovedsageligt at stå for design og montage. Martin er derfor nu i langt højere grad i stand til at operere under den usikkerhed, der er forbundet med salg af konjunkturfølsomme produkter. I 2011 opnåede Martin et positivt driftsresultat, og fremgangen og resultaterne af de mange ændringer i virksomheden er flot og tilfredsstillende. Niveauet for indtjeningen i 2011 er dog langt fra tilfredsstillende og afspejler på ingen måde det potentiale, som Martin besidder. Betydelige investeringer i fremtidssikring Den nok væsentligste årsag til, at Martin i dag står stærkere end nogensinde før, er de markante investeringer i udvikling af nye produkter. Hvor lamperne tidligere udelukkende brugte traditionelle udladningspærer, så er det også tendensen inden for professionelle lamper, at der fremover benyttes LED-lyskilder. LED-baserede lamper bruger mindre strøm, er mere robuste og har en lang række fordele i forhold til traditionelle lamper især i samspillet med de store videovægge, der stort set altid er med til koncerter og TV-shows. Martin har igennem de seneste fem år brugt næsten 250 mio. kr. på udvikling af nye produkter, hovedsageligt baseret på LED-teknologi. I den forbindelse har Martin udtaget en lang række patenter, der gør virksomheden i stand til at producere produkter, der har nogle helt unikke egenskaber og samtidig er meget konkurrencedygtige. I 2011 var omkring 40% af omsætningen fra lysog videoprodukter baseret på LED-teknologi og for fem år siden var det omkring 5%. Fortsat fremgang og forbedringer Det forventes, at Martin fortsætter fremgangen i de kommende år. Markedet er endnu ikke fuldt normaliseret, og det er opfattelsen, at produkterne i markedet bruges mere intensivt end tidligere. Indtjeningen vil fremover blive forøget ved fortsatte optimeringer i hele virksomheden, herunder specielt af indkøb og logistik. Martin har siden 2002 haft produktion i Kina, men fra 2012 er det ikke længere økonomisk optimalt. LED-lamperne er designet, så arbejdslønningerne kun udgør en beskeden del af fremstillingsprisen, og da produkterne hovedsageligt sælges i Europa og USA, overstiger logistik- og planlægningsomkostningerne de fordele, den kinesiske produktion tidligere medførte. Der er ingen tvivl om, at Martin opererer på konjunkturfølsomme markeder, hvor der er store risici, men Martin står i dag stærkere end tidligere og opererer ud fra en ny platform, hvor en markant pipeline af nye produkter tegner en lys fremtid. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) 2-69 EBIT-margin 0,2% -9,7% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 9,4% neg. 16

17 Omsætning (mio. kr.)

18 Vindmøller og fiskeopdræt biogas og udviklingsaktiviteter Vestas Schouw & Co. har siden 1994 været engageret i den danske vindmølleindustri. Først som hovedaktionær i det daværende Micon, som i 1997 blev til NEG Micon, der i 2004 blev fusioneret ind i det nuværende Vestas. Vindindustrien har i øjeblikket nogle udfordrende år, men de langsigtede udsigter for vedvarende energi og Vestas position som verdens største producent af vindmøller rummer interessante perspektiver. Schouw & Co. ejer 4 mio. stk. aktier i Vestas, der ultimo 2011 havde en markedsværdi på 248 mio. kr. Ejerskabet af Vestas betragtes ikke som strategisk. Lerøy I 2010 solgte BioMar deres ejerandel af den norske fiskeopdrætsvirksomhed Sjøtroll Havbruk til norske Lerøy. Omkring en fjerdedel af betalingen var aktier i den børsnotede opdrætsvirksomhed Lerøy, der i 2011 omsatte for over NOK 9 mia., og dermed er verdens andenstørste producent af laks og ørred. Den globale fiskeopdrætsindustri har betydelige positive fremtidsudsigter, da industrialiseret fiskeopdræt er den eneste bæredygtige måde at øge udbuddet af fisk på. Schouw & Co. ejer 1 mio. stk. aktier i Lerøy, der ultimo 2011 havde en markedsværdi på NOK 84 mio. Ejerskabet af Lerøy betragtes ikke som strategisk. Xergi Schouw & Co. har siden 2001 haft aktiviteter inden for biogas og har i dag sammen med Hedeselskabet et fifty/fifty-ejerskab af Xergi. Xergi er en af Europas førende leverandører af nøglefærdige biogasanlæg, og kerneforretningen omfatter teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af de nøglefærdige anlæg. Der er betydelige positive udsigter for biogas som en af de alternative energiformer, der i fremtiden vil kunne være med til at løse et stadigt stigende behov for energi, samtidig med miljømæssige forbedringer. Xergi omsatte i 2011 for 96 mio. kr. og forventes i 2012 at øge omsætningen til mio. kr. Incuba Schouw & Co. har i længere tid haft et 49% ejerskab af Incuba. Incuba er medejer af Incuba Science Park, som driver tre forskerparker i Aarhus og i øjeblikket opfører en fjerde i Navitas Park på Aarhus Havn. Herudover er Incuba engageret i ventureaktiviteter samt i Østjysk Innovation, der er et statsanerkendt innovationsmiljø. Finanskalender 11. april 2012 Afholdelse af ordinær generalforsamling 3. maj 2012 Udsendelse af delårsrapport for 1. kvartal august 2012 Udsendelse af delårsrapport for 1. halvår november 2012 Udsendelse af delårsrapport for 3. kvartal

19 Formand Jørn Ankær Thomsen Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Bestyrelse Formand Jørn Ankær Thomsen Næstformand Erling Eskildsen Bestyrelsesmedlem Niels Kristian Agner Bestyrelsesmedlem Erling Lindahl Bestyrelsesmedlem Kjeld Johannesen Bestyrelsesmedlem Jørgen Wisborg Direktion Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Direktør Peter Kjær Schouw & Co. aktien Schouw & Co. har udstedt 25,5 mio. stk. aktier, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under koden SCHO. Ved udgangen af 2011 udgjorde beholdningen af egne aktier 2 mio. stk., svarende til 7,88% af aktiekapitalen. Markedsværdien af egne aktier svarede ved udgangen af 2011 til 186 mio. kr. Egne aktier er i balancen optaget til 0 kr. Schouw & Co. aktien blev ved udgangen af 2011 noteret til en kurs på 92,50 kr. pr. aktie, og den samlede markedsværdi af selskabets noterede aktiekapital udgjorde således mio. kr. Korrigeret for egne aktier udgjorde markedsværdien mio. kr. Aktionærsammensætning Schouw & Co. har ca navnenoterede aktionærer. Heraf er følgende aktionærer registreret med ejerandele over 5%: Givesco A/S 28,09% Direktør Svend Hornsylds Legat 14,82% Aktieselskabet Schouw & Co. 7,88% De tre aktionærer Givesco A/S, Direktør Svend Hornsylds Legat og direktør Erling Eskildsen, som ejer 3,94%, betragtes i relation til værdipapirhandelslovens 31 som én aktionær i Schouw & Co. De tre aktionærer besidder tilsammen 46,85% af aktierne i selskabet. Udgivet marts 2012 af Aktieselskabet Schouw & Co. Fotos: Allan Toft, Design, produktion og tryk: Datagraf, Schouw & Co. s hjemmeside rummer presse- og selskabsmeddelelser samt uddybende information om koncernen og giver mulighed for tilmelding til selskabets nyhedsservice. 19

20 Aktieselskabet Schouw & Co. Chr. Filtenborgs Plads 1 DK-8000 Aarhus C T F

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013 CVR: 10239680 årsrapport 1. juni 2012-31. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning SKARP FOKUS PÅ UDVIKLING, OMKOSTNINGSREDUKTIONER OG LANGSIGTET VÆRDISKABELSE... 3 ÅRETS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER...

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 21 Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4 21 i overskrifter 6 Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 08 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5 Året i hovedtræk og forventninger til 2009 6-9 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder 2009 årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Hovedtal 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr Værdiregulering af datterselskaber (56.957) (92.124) (47.482) (49.803) 45.519 EBITDA (61.799) (101.232) (59.026) (57.456) 27.734 Resultat af primær drift (EBIT) (61.809)

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15 Årsrapport 12 CVR-nr.: 15 70 13 15 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2013 7-9 Strategisk

Læs mere