Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co."

Transkript

1 Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

2 BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Grene Hydra- Grene Martin s. 6 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) EBITDA-margin 8,8% 8,0% 7,0% 7,7% 9,4% Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,4% 3,9% 2,3% 1,3% 5,4% Associerede virksomheder m.v Værdiregulering af finansielle investeringer Øvrig nettofinans Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat Egenkapital i alt Netto rentebærende gæld (NIBD) Balancesum NØGLETAL Gennemsnitligt antal medarbejdere NIBD/EBITDA 2,62 2,88 3,88 3,96 3,46 Udbytte i kr. pr. aktie 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Indre værdi i kr. pr. aktie 178,62 183,93 177,15 168,25 215,42 Ultimokurs pr. aktie 92,50 133,50 94,45 76,21 220,70 Kurs/indre værdi 0,52 0,73 0,53 0,45 1,02 Forrentning af investeret kapital (ROIC) 13,8% 9,8% 5,8% 7,3% 10,4% 2

3 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Markant operationel fremgang 2011 var et godt år, hvor Schouw & Co. leverede en solid fremgang. Vi oplevede en god udvikling i porteføljevirksomhedernes drift og skabte for første gang i virksomhedens historie et operationelt resultat (EBITDA) på over en milliard kroner. Det er en udvikling, vi er meget tilfredse med. Igennem de seneste år er der i alle vores virksomheder arbejdet målrettet på at skabe fremgang og at styrke markedspositionerne. Det er positivt at se resultatet af de store investeringer og det hårde arbejde, som både ledelser og vores mange medarbejdere har lagt for dagen. I Schouw & Co. fokuserer vi på tre nøgleelementer, nemlig at sikre en lønsom vækst, en effektiv anvendelse af kapitalen, samt løbende at investere i fremtidssikring af virksomhedernes strategiske fundament. Uden fokus på alle tre elementer skaber man ikke en langsigtet lønsom virksomhed. En af vores kerneværdier er at holde konstant fokus på aldrig at glemme vigtigheden af enøren hverken i salgsprisen, i indkøbet eller i samtlige forretningsprocesser, og det har i 2011 været med til at sikre en markant fremgang i profitabiliteten. Vores virksomheder har styrket det strategiske fundament og samtidig tilpasset omkostnings niveauet, og de står godt rustet til fortsat fremgang. Den globale økonomiske situation giver dog anledning til nøje opmærksomhed, og vi er klar til at agere konsekvent og hurtigt, hvis situationen ikke udvikler sig som forventet. Schouw & Co. forventer at skabe et betydeligt cash flow de kommende år. Derfor står vi stærkt til at kunne udnytte de muligheder, der fremover måtte opstå på vores markeder. Vi forventer, at 2012 bliver endnu et år, hvor Schouw & Co. fortsætter den gode udvikling og øger indtjeningen. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Som økonomisk bevidst og miljømæssig ansvarlig virksomhed har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel årsrapport i Vi har i år suppleret den egentlige årsrapport med dette aktionærmagasin, der kun inde - holder regnskabsinformation og ledelsesberetning på et meget overordnet niveau, og derfor skal ses i sammenhæng med den egentlige årsrapport. Årsrapporten for 2011 er tilgængelig elektronisk på I dette aktionærmagasin sætter vi fokus på vores virksomheder og de muligheder og udfordringer, som de står overfor. Vi håber, at det giver gode muligheder for at danne sig et fornuftigt billede af porteføljen og de meget attraktive virksomheder, som vi konstant udvikler og optimerer. 3

4 Vækst i omsætning og driftsindtjening 2011 blev et godt år Den økonomiske udvikling 2011 blev samlet set et godt år for Schouw & Co. koncernes virksomheder. Året bød ganske vist på en række udfordringer, men de blev håndteret tilfredsstillende, så kon cernen kunne øge den samlede omsætning med 26% fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011, mens resultatet af primær drift (EBIT) blev øget med hele 75% fra 369 mio. kr. i 2010 til 646 mio. kr. i Den store omsætningsfremgang viser, at den overvejende del af koncernens aktiviteter ikke umiddelbart har været så følsomme over for den generelle økonomiske afmatning. Koncernens virksomheder har kunnet tilpasse omkostninger, kapacitet og indsatsområder, så de svarer til markedets efterspørgsel, og virksomhederne har derved skabt en stærk platform for lønsom vækst. Den største bidragyder til omsætningsfremgangen var BioMar, som specielt har øget de afsatte mængder i Norge og Chile, efterfulgt af Fibertex Nonwovens, som i 2011 købte den franske nonwovensproducent Tharreau Industries. Også de øvrige helejede virksomheder Fibertex Personal Care, Grene, Hydra-Grene og Martin har haft fremgang. BioMar var også på indtjeningen den største bidragyder til fremgangen efterfulgt af Martin, som vendte den negative indtjening i 2010 til et positivt EBIT-resultat i Herudover har alle de øvrige helejede virksomheder haft fremgang med undtagelse af Fibertex Personal Care, som har haft en mindre tilbagegang. Det samlede resultat af primær drift var væsentligt bedre end de forventninger, der blev meddelt hen over året, og fremgangen i forhold til året før betragtes som meget tilfredsstillende. Årets negative resultat fra associerede virksomheder, der væsentligst er foranlediget af tab på ventureaktiviteter i Incuba, var derimod dårligere end forventet fra årets start. Endelig var de betydelige urealiserede kursreguleringer på koncernens finansielle investeringer, som påvirkede de finansielle poster negativt, i sagens natur utilfredsstillende. Koncernens udvikling 2011 blev et aktivt år i Schouw & Co. koncernen. Fra årets start blev de to overordnede forretningsområder i Fibertex spaltet ud til to separate en heder Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens med henblik på at sikre en fortsat optimal udvikling af begge virksomheder. Kort efter, i marts 2011, indgik Fibertex Nonwovens aftale om køb af 85% af aktierne i den Vækst i omsætningen 26% Vækst i EBIT 75% Netto rentebærende gæld/ebitda 2,6x 1 kr. i øget udbytte pr. aktie 4 kr. 4

5 franske nonwovensproducent Tharreau Industries. Efterfølgende er ejerandelen øget til knap 90%, og virksomheden har fra starten af 2012 skiftet navn til Fibertex Nonwovens. I 2011 har koncernen færdiggjort to store udbygninger af produktionskapacitet, henholdsvis hos BioMar i Norge og hos Fibertex Personal Care i Malaysia. Begge udbygninger er gennemført som planlagt og ibrugtaget i Efter udgangen af 2011 har Grene gennemført en spaltning af Grene i Polen til to enheder med ansvar for henholdsvis engros- og detailhandel. Herudover er der i 2011 i alle virksomhederne igangsat initiativer i mindre skala med henblik på at skabe lønsom vækst. Forventninger til fremtiden Schouw & Co. koncernens virksomheder kom samlet set godt igennem 2011 med væsentlig fremgang i både omsætning og resultat af primær drift. Koncernens virksomheder har fastholdt en god konkurrenceevne. Der er foretaget tilpasninger til de forventede markedsforhold, og der er taget mange forretningsmæssige initiativer, som kan danne grundlag for lønsom vækst. Schouw & Co. har stor opmærksomhed rettet mod den uro, der fortsat er omkring økonomien på en lang række markeder, specielt i Europa. Nogle af koncernens virksomheder er meget følsomme over for denne uro, mens andre er mere robuste. Alle koncernens virksomheder forventer omsætningsfremgang i 2012, men ikke på niveau med væksten i På resultat af primær drift forventer BioMar, Fibertex Nonwovens og Martin fremgang, mens Fibertex Personal Care, Grene og Hydra-Grene forventer at fastholde det gode niveau fra Sammenfattende forventer Schouw & Co. at realisere en konsolideret omsætning i 2012 i intervallet 12,5-13,0 mia. kr. Omsætningen kan dog bevæge sig ganske meget som følge af ændringer i råvarepriser uden nødvendigvis at medføre nogen større resultateffekt. Schouw & Co. opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte virksomheder. Sammenlægning af de enkelte virksomheders resultatforventninger medfører, at den samlede koncern i 2012 forventer et EBIT i intervallet mio. kr., hvilket er en fortsat forbedring efter den væsentlige fremgang i I lighed med tidligere år vil indtjeningen være skævt fordelt hen over året, med den mindste indtjening i 1. kvartal og den højeste indtjening i årets 3. kvartal. Udbytte Bestyrelsen i Schouw & Co. indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet for 2011 øges med 1 kr. pr. aktie til 4 kr. pr. aktie. Det svarer til et samlet udbytte på 102 mio. kr. FORVENTET 2012 Realiseret 2011 Mio. kr. Omsætning EBIT Omsætning EBIT BioMar ca Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens ca Grene ca Hydra-Grene ca Martin ca Øvrige (inkl. elimineringer) ca Schouw & Co

6 BioMar Omsætning (mio. kr.)

7 Akvakultur vokser over hele kloden og BioMar følger med BioMar producerer kvalitetsfoder til akvakultur, dvs. industrialiseret fiskeopdræt, der foregår i fersk- og saltvand over det meste af kloden. BioMar producerer primært foder til laks og ørred i Norge, Skotland og Chile, men knap en fjerdedel af omsætningen kommer fra en række forskellige arter som guldbars (også kendt som dorado) og havaborre i middelhavsområdet samt regnbueørreder, ål og andre arter i danske og nordeuropæiske dambrug. På de store laksemarkeder i Norge og Chile har BioMar en markedsandel på omkring 25%, og sammen med en meget stærk position i Europa gør det BioMar til verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. I de seneste år har BioMar oplevet konstant fremgang i både omsætning og indtjening. I 2011 blev kapaciteten på den ene af de to fabrikker i Norge fordoblet, og BioMar har således kapacitet og mulighed for at fortsætte fremgangen i de kommende år. Akvakultur Moderne opdræt af fisk er inden for de seneste 50 år vokset til at blive en enorm global industri, og alene i Norge produceres årligt ca. 1 mio. tons laks. Årsagen er den enkle, at der bliver flere og flere mennesker på jorden, og da det ikke er muligt at fange flere fisk i havene, så er opdræt den eneste bæredygtige måde at øge produktionen af fisk på. Fisk, og især de fede arter som laks, er på grund af det høje indhold af Omega 3 fedtsyrer meget Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,0% 3,7% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 22,1% 15,7% sunde og eftertragtede, og som levestandarden stiger rundt om i verden, så stiger efterspørgslen efter fisk også. Opdræt af fisk er en meget effektiv måde at producere fødevarer på. Fisk er vekselvarme og svømmer nærmest vægtløst i vandet og bruger derfor stort set al deres energi på at vokse. Således skal der ikke bruges meget mere end et kilo foder, for at en laks vokser et kilo. Og da laks indeholder relativt få ben og finner, er mængden af spiseligt kød meget høj i forhold til det foder, der benyttes. En god investering for Schouw & Co. Schouw & Co. købte 69% af BioMar i 2005 og opnåede i 2008 fuldt ejerskab ved at fusionere moderselskabet for BioMar ind i Schouw & Co. Selv om den chilenske lakseindustri i 2008 blev ramt af et alvorligt sygdomsudbrud, der halverede bestanden af atlantisk laks og satte industrien flere år tilbage, så har købet af BioMar gjort Schouw & Co. både større og stærkere. I dag kommer over halvdelen af både omsætningen og indtjeningen i Schouw & Co. fra BioMar, og udviklingen i BioMar er meget afgørende for Schouw & Co. BioMar investerer i indeværende år massivt i innovation, bl.a. med etablering af en global R&D funktion. Det forventes at forøge BioMars konkurrencedygtighed og være et vigtigt element i etableringen inden for nye arter og markeder. BioMar vil i de kommende år forøge indsatsen for at opnå vækst fra nye arter og geografiske markeder, og der er gode perspektiver for, at BioMar kan fortsætte med at vokse og øge indtjeningen. I løbet af 2012 vil BioMar færdiggøre byggeriet af en fabrik i Costa Rica, hvor der skal produceres foder til fiskearten tilapia. På verdensplan opdrættes der mere tilapia end laks, men der har hidtil ikke været tilstrækkelig efterspørgsel efter kvalitetsfoder, hvor fødevaresikkerhed, sporbarhed i råvarerne, avanceret produktionsteknologi og løbende forskning og udvikling af recepter er nøgleelementer. Torben Svejgård, adm. direktør, BioMar 7

8 Stor vækst i brugen af engangsbleer især i Sydøstasien Fibertex Personal Care Mikael Staal Axelsen, adm. direktør, Fibertex Personal Care Fibertex Personal Care producerer en række af de materialer, der anvendes i babybleer og andre engangsprodukter, der anvendes til personlig hygiejne. Fibertex Personal Care har produktion i Danmark og Malaysia, og har en position i top 3 i såvel Europa som Sydøstasien. Globalt er virksomheden med en markedsandel på omkring 8% den femtestørste producent af spunbond-produkter til hygiejneindustrien. Materialerne er tekstiler fremstillet af fibre, baseret på det oliebaserede plastikprodukt polypropylen, der er et nedbrydeligt materiale, som ikke efterlader skadelige stoffer i naturen. Produkterne fremstilles i en integreret proces, hvor plastikgranulat ekstruderes til fibre, der blæses i et meget tyndt lag ud på et hurtigtkørende 4 meter bredt bånd. Fibertex Personal Care har netop færdiginstalleret sin sjette produktionslinje, og der kan samlet produceres kvadratmeter stof i minuttet. Det svarer faktisk til, at det blot vil tage godt fire måneder at dække Fyn til med de materialer, som virksomheden fremstiller! Tillid og gode relationer Fibertex Personal Cares kunder er store internationale producenter af bleer og andre hygiejneartikler. Den største i verden er Procter & Gamble, der bl.a. producerer Pampers bleer og Always hygiejebind, men kunderne tæller bl.a. også SCA (Libero og Libresse), Kimberly Clark (Huggies) og en lang række producenter af andre mærker og private labels. Fælles for alle kunderne er, at de stiller krav om en enorm høj kvalitet og ensartethed i materialet. Er der den mindste ujævnhed, kasseres materialet, og det ville have store uheldige konsekvenser, hvis der eksempelvis blev fundet en flue i en babyble. Det er helt afgørende, at Fibertex Personal Care har et godt og professionelt forhold til sine kunder. Det opnås bl.a. gennem et omfattende udviklingsarbejde, hvor virksomheden sammen med kunderne til stadighed arbejder på at optimere produkterne. Der arbejdes på at gøre produkterne blødere og mere behagelige for huden samt at lave lettere og tyndere materialer samtidig med, at evnen til at lede eller indkapsle væske forbedres. Det gode samarbejde med kunderne afspejler sig i en række priser og udmærkelser, og bl.a. er Fibertex Personal Care i tre af de seneste fire år blevet tildelt en Excellence Award, som kun uddeles til en promille af Procter & Gambles over leverandører. Et vedblivende og voksende marked Globalt er markedet for spunbond i vækst, og i Asien er efterspørgslen i gennemsnit vokset over 10% de seneste år. Øget velstand og levestandard i udviklingslande medfører et øget fokus på personlig hygiejne, der øger efterspørgslen efter engangsbleer og bind. Globalt bruger ca. en fjerdedel af babyerne engangsbleer. I Europa og USA er penetrationen stor, men i et land som Indien er den under 5% og i Afrika endnu lavere. Netop den høje vækst er på samme tid det attraktive og det risikofyldte ved Schouw & Co. s investering i Fibertex Personal Care. Globalt er der annonceret flere nye produktionslinjer, hvilket på kort sigt kan give prispres på grund af ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Der er dog ingen tvivl om, at Fibertex Personal Care opererer på et af de mest stabile og ikke-cykliske markeder, der findes, og at virksomheden har en meget god position til at følge den betydelige vækst, som opleves i Sydøstasien. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 11,3% 13,0% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 13,7% 18,2% 8

9 Omsætning (mio. kr.)

10 Fibertex Nonwovens Omsætning (mio. kr.)

11 Europas førende inden for nonwovens til industriel brug Fibertex Nonwovens producerer ikke-vævede tekstiler (nonwovens) til mange forskellige anvendelser. Hovedmarkedet er i Europa, og virksomheden har produktion i Danmark, Tjekkiet og Frankrig. Desuden har Fibertex Nonwovens en ejerandel i en nonwovensproducent i Sydafrika, der leverer produkter til markederne i det sydlige Afrika. Materialerne anvendes til mange forskellige formål og i mange industrier, hovedsageligt bilindustrien, bygge- og anlægssektoren, samt møbelog madrasindustrien, men også til nicheanvendelser inden for sundhedspleje, til filtreringsformål og som hjælpematerialer ved kompositfremstilling til bl.a. vindmøllevinger. En stor del af Fibertex Nonwovens kunder har været meget hårdt ramt af den økonomiske afmatning i Europa, og sammen med betydelige prisstigninger på råvarer har det betydet, at Fibertex Nonwovens ikke har leveret tilfredsstillende resultater de seneste år. Schouw & Co. har siden 2007 investeret et trecifret millionbeløb i teknologisk opgradering af produktionsanlæg og udflytning af størstedelen af den arbejdskrævende produktion til Tjekkiet, og Fibertex Nonwovens står derfor meget stærkt med branchens mest moderne og effektive produktionsudstyr og en meget konkurrencedygtig produktion i Østeuropa. Styrket position gennem opkøb Fibertex Nonwovens overtog i foråret 2011 franske Tharreau Industries, der er Europas førende producent af nonwovens til automobilmarkedet. Tharreau Industries har meget stærke relationer til den franske bilindustri og kan producere en række specialimprægnerede produkter, som forbedrer kundernes produktionsøkonomi betydeligt, og som derfor er meget konkurrencedygtige. Produkterne til bilindustrien kan erstatte traditionelle tekstiler eller anvendes som konstruktionselementer i bilen. Ikke nok med at nonwovens er billigere, men de er typisk også lettere end alternative løsninger og dermed bidragende til at forbedre bilens brændstoføkonomi. Desuden kan nonwovensprodukterne have egenskaber, der mindsker støj og forbedrer akustikken i bilen, ligesom de kan give øget komfort i eksempelvis sæderne. I gennemsnit anvendes ca. 30 kvadratmeter nonwovens i en bil på mere end 37 forskellige steder. De væsentligste er i lofter, hattehylder, døre og paneler, men også som isolering og lyddæmpning i motorrum og hjulkasser. Basis for fremgang og vækst Fibertex Nonwovens har en stærk position på en række områder med betydelige vækstperspektiver. Ud over en betydelig global vækst for produkter til bilindustrien er der både i Europa og på de globale vækstmarkeder en række større infrastrukturprojekter og anlægsarbejder, der forventes at aftage betydelige mængder geotekstiler de kommende år. Gennem en fortsat satsning på udvikling af innovative produkter vil Fibertex Nonwovens i fremtiden øge indtjeningen fra højværdiprodukter, der løser kundernes behov på nye måder og giver slutproduktet forbedrede egenskaber. Det kan være ved hjælp af nanofibre, der kan give unikke løsninger til filtreringsformål eller ved at efterbehandle og imprægnere materialerne, så de effektiviserer og forbedrer støbeprocesser. Schouw & Co. tror meget på en profitabel fremtid for Fibertex Nonwovens, og med købet af Tharreau Industries er virksomheden positioneret blandt dem, der vil tegne industrien fremover. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin -1,0% -3,9% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC neg. neg. Jørgen Bech Madsen, adm. direktør, Fibertex Nonwovens 11

12 Alt til landmanden i Norden, Polen og Rusland Grene Carsten Thygesen, adm. direktør, Grene Grene er en handels- og logistikvirksomhed, der lagerfører og sælger produkter til landbrug og industri i Norden, Polen og Rusland. Grenes grossistsalg af reservedele og tilbehør begyndte tilbage i 1915, og virksomheden var den første, som Schouw & Co. købte, da det i 1988 blev besluttet at opbygge et konglomerat. Den primære kundegruppe er landbruget, men omkring 20% af omsætningen går til industrielle kunder, primært i Danmark. Her forhandles el- og mekanikprodukter samt service af bl.a. elektromotorer, ligesom Grene har opbygget en stærk nicheposition som leverandør af udstyr og service til den globale vindmølleindustri. Et voksende landbrug mod øst Landbruget i Norden serviceres med dag-til-daglevering fra centrallagre i Danmark og Sverige, og de polske og russiske markeder serviceres fra selvstændige lagre med et produktsortiment, der er tilpasset landene. Grenes agrokunder i Norden er hovedsageligt traktor- og maskinhandlere, hvor Grene kan levere et komplet sortiment af brugs- og reservedele som supplement til forhandlerens maskiner. Landmanden kan handle lagerførte varer i butikken eller købe fra Grenes e-handelsløsning, der indeholder over varenumre, og få varerne leveret på sin gård dagen efter. I Polen driver Grene selv 90 butikker med egne varer, men der sælges også til øvrige forhandlere Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 6,6% 3,9% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 12,5% 7,3% og direkte til større landbrug. I modsætning til Danmark, så er landbruget i Øst- og Centraleuropa i vækst. Grene er den førende aktør i Polen og har igennem de seneste par år etableret en lovende platform i Rusland. Grenes stærke positioner giver på sigt gode muligheder for yderligere ekspansion i Øst- og Centraleuropa. Et land som Ukraine, der måske har verdens bedste og mest næringsrige landbrugsjord, men også andre lande, ligger godt til en eventuel udvidelse af aktiviteterne med udgangspunkt i Grenes østeuropæiske erfaringer. En lang og god historik i Schouw & Co. Grene har gennemgået en meget markant udvikling i de knap 25 år, hvor Schouw & Co. har ejet virksomheden. Fra at være en lokal dansk grossistvirksomhed har virksomheden i dag den langt overvejende del af aktiviteterne uden for landets grænser, lagrene er i stor udstrækning automatiserede, og ekspeditionen af varer sker mange gange hurtigere og mere effektivt end tidligere. I fremtiden vil Grene fortsætte investeringerne i de lande, hvor landbruget vokser og industrialiseres, men størrelse og effektivitet i logistikhåndteringen er altafgørende for indtjeningsevnen i en grossistvirksomhed. Derfor vil Grene fortsætte med at gøre de nuværende markedspositioner større og stærkere. Det sker bl.a. ved konstant at optimere sortimentet, udvide med nye produktgrupper, agenturer og distributionsaftaler samt investere i effektive IT- og logistiksystemer. Investeringen i Grene har været særdeles attraktiv for Schouw & Co. I 1988 blev Greneaktiviteterne købt for knap 50 mio. kr. Sidenhen har Schouw & Co. modtaget næsten 125 mio. kr. i udbytter, og med de seneste års positive udvikling og med de fornuftige fremtidsudsigter er Grene i dag en meget værdifuld del af Schouw & Co. 12

13 Omsætning (mio. kr.)

14 Hydra-Grene Omsætning (mio. kr.)

15 Hydraulik til Danmark og resten af verden Hydra-Grene er producent og forhandler af hydrauliske produkter og løsninger til danske industrivirksomheder og den globale vindmølleindustri. Hydra-Grene har år efter år leveret imponerende resultater og er Danmarks førende inden for de nicher, som virksomheden betjener. Fra landbrugsmaskiner til vindmøller I tæt samarbejde med kunderne udvikler Hydra- Grene hydraulikanlæg til et bredt spektrum af brancher og kunder. Omkring halvdelen af omsætningen går til vindmølleindustrien, men der sælges og produceres også løsninger til bl.a. landbrugsmaskiner, mandskabslifte, kraner, transportudstyr, produktionsmaskiner samt spil til fiskeindustrien. Hydra-Grenes produktsortiment består af mere end varenumre som eksempelvis hydraulikslanger, nipler, fittings, pumpeenheder, tryk- og reguleringsventiler samt filtre. Rådgivning og problemløsning er ikke varenumre i produktkataloget, men Hydra-Grenes evne til at involvere sig i kundernes udfordringer og assistere i såvel design- som produktionsfasen er afgørende for Hydra-Grenes evne til konstant at levere meget tilfredsstillende resultater. Global vækst og små nicher Den del af Hydra-Grene, der sælger til industriens OEM og eftermarked, er hovedsageligt dansk fokuseret. Hydra-Grene har formået at fastholde en meget stærk position i nicher, der, til trods for et generelt pres fra kinesisk og østeuropæisk producerede produkter, stadig har en langsigtet fremtid i Danmark. Den fremtidige vækst i det traditionelle industrisegment skal baseres på fortsat konkurrencedygtige priser og højt kompetenceniveau samt stærke og langvarige kunderelationer. I vindsektoren er de globale, langsigtede vækstperspektiver af en helt anden skala end dansk industriproduktion. Selv om vindmølleindustrien generelt har haft det svært i 2011 og måske fortsat vil opleve udfordringer på kort sigt, så er de langsigtede vækstperspektiver betydelige. Det kan meget vel tænkes, at væksten i den installerede vindmøllekapacitet ikke fortsætter med tocifrede vækstrater, men også mere begrænset vækst giver betydelige muligheder for, at Hydra-Grene kan fortsætte den lønsomme udvikling. Derfor har Hydra-Grene de seneste år målrettet fokuseret og udvidet forretningsomfanget til vindmølleindustrien. Der er investeret i kvalitetsstyringssystemer, og der er etableret en international platform med aktiviteter i Kina, Indien og USA. Hydra-Grene leverer hydraulikkomponenter fra avancerede egenproducerede ventilblokke til enkle standardvarer til møllernes gear-, bremse- og kølesystemer samt til pitch (dvs. hydraulisk regulering af vingestillingen). Hydra-Grene deltager desuden i tæt samarbejde med vindmølleproducenterne i udviklingen af fremtidens møller, og sikres derved længerevarende afsætningsmuligheder. I de kommende år vil der sandsynligvis ske en konsolidering inden for udbyderne af hydrauliksystemer. Med Hydra-Grenes stærke positioner i både den traditionelle industri og i vindsektoren er virksomheden godt rustet til såvel at tage konkurrencen op som til selv at tage aktiv part i den fortsatte udvikling af hydrauliksektoren. Hydra-Grene har været en del af Schouw & Co. siden 1988 og har i alle årene været yderst profitabel. Med de gode fremtidsudsigter er Hydra- Grene således en særdeles attraktiv virksomhed i porteføljen. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 14,9% 14,4% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 24,1% 21,5% Erik Lodberg, adm. direktør, Hydra-Grene 15

16 Underholdning med lys, video og røg verdens førende Martin Christian Engsted, adm. direktør, Martin Med en markedsandel på omkring 40% er Martin den største og mest kendte producent af lys, video og røg til underholdningsindustrien i den vestlige verden. Martins produkter har en meget høj kvalitet og et utal af funktionaliteter og anvendelsesmuligheder, og bl.a. derfor er Martin repræsenteret på otte ud af ti koncertturneer i verden. Martins største marked er det amerikanske, men Martins lamper blev i 2011 solgt i over 70 lande og sandsynligvis brugt i endnu flere. Produkterne sælges til to primære anvendelser; til udlejning og i faste installationer. Som følge af den globale økonomiske krise blev Martins omsætning i 2009 næsten halveret, og virksomheden led store tab. Virksomheden er siden blevet transformeret fra selv at producere en væsentlig del af komponenterne i lamperne (bl.a. printplader og metaldele) til i dag hovedsageligt at stå for design og montage. Martin er derfor nu i langt højere grad i stand til at operere under den usikkerhed, der er forbundet med salg af konjunkturfølsomme produkter. I 2011 opnåede Martin et positivt driftsresultat, og fremgangen og resultaterne af de mange ændringer i virksomheden er flot og tilfredsstillende. Niveauet for indtjeningen i 2011 er dog langt fra tilfredsstillende og afspejler på ingen måde det potentiale, som Martin besidder. Betydelige investeringer i fremtidssikring Den nok væsentligste årsag til, at Martin i dag står stærkere end nogensinde før, er de markante investeringer i udvikling af nye produkter. Hvor lamperne tidligere udelukkende brugte traditionelle udladningspærer, så er det også tendensen inden for professionelle lamper, at der fremover benyttes LED-lyskilder. LED-baserede lamper bruger mindre strøm, er mere robuste og har en lang række fordele i forhold til traditionelle lamper især i samspillet med de store videovægge, der stort set altid er med til koncerter og TV-shows. Martin har igennem de seneste fem år brugt næsten 250 mio. kr. på udvikling af nye produkter, hovedsageligt baseret på LED-teknologi. I den forbindelse har Martin udtaget en lang række patenter, der gør virksomheden i stand til at producere produkter, der har nogle helt unikke egenskaber og samtidig er meget konkurrencedygtige. I 2011 var omkring 40% af omsætningen fra lysog videoprodukter baseret på LED-teknologi og for fem år siden var det omkring 5%. Fortsat fremgang og forbedringer Det forventes, at Martin fortsætter fremgangen i de kommende år. Markedet er endnu ikke fuldt normaliseret, og det er opfattelsen, at produkterne i markedet bruges mere intensivt end tidligere. Indtjeningen vil fremover blive forøget ved fortsatte optimeringer i hele virksomheden, herunder specielt af indkøb og logistik. Martin har siden 2002 haft produktion i Kina, men fra 2012 er det ikke længere økonomisk optimalt. LED-lamperne er designet, så arbejdslønningerne kun udgør en beskeden del af fremstillingsprisen, og da produkterne hovedsageligt sælges i Europa og USA, overstiger logistik- og planlægningsomkostningerne de fordele, den kinesiske produktion tidligere medførte. Der er ingen tvivl om, at Martin opererer på konjunkturfølsomme markeder, hvor der er store risici, men Martin står i dag stærkere end tidligere og opererer ud fra en ny platform, hvor en markant pipeline af nye produkter tegner en lys fremtid. Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) 2-69 EBIT-margin 0,2% -9,7% Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC 9,4% neg. 16

17 Omsætning (mio. kr.)

18 Vindmøller og fiskeopdræt biogas og udviklingsaktiviteter Vestas Schouw & Co. har siden 1994 været engageret i den danske vindmølleindustri. Først som hovedaktionær i det daværende Micon, som i 1997 blev til NEG Micon, der i 2004 blev fusioneret ind i det nuværende Vestas. Vindindustrien har i øjeblikket nogle udfordrende år, men de langsigtede udsigter for vedvarende energi og Vestas position som verdens største producent af vindmøller rummer interessante perspektiver. Schouw & Co. ejer 4 mio. stk. aktier i Vestas, der ultimo 2011 havde en markedsværdi på 248 mio. kr. Ejerskabet af Vestas betragtes ikke som strategisk. Lerøy I 2010 solgte BioMar deres ejerandel af den norske fiskeopdrætsvirksomhed Sjøtroll Havbruk til norske Lerøy. Omkring en fjerdedel af betalingen var aktier i den børsnotede opdrætsvirksomhed Lerøy, der i 2011 omsatte for over NOK 9 mia., og dermed er verdens andenstørste producent af laks og ørred. Den globale fiskeopdrætsindustri har betydelige positive fremtidsudsigter, da industrialiseret fiskeopdræt er den eneste bæredygtige måde at øge udbuddet af fisk på. Schouw & Co. ejer 1 mio. stk. aktier i Lerøy, der ultimo 2011 havde en markedsværdi på NOK 84 mio. Ejerskabet af Lerøy betragtes ikke som strategisk. Xergi Schouw & Co. har siden 2001 haft aktiviteter inden for biogas og har i dag sammen med Hedeselskabet et fifty/fifty-ejerskab af Xergi. Xergi er en af Europas førende leverandører af nøglefærdige biogasanlæg, og kerneforretningen omfatter teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af de nøglefærdige anlæg. Der er betydelige positive udsigter for biogas som en af de alternative energiformer, der i fremtiden vil kunne være med til at løse et stadigt stigende behov for energi, samtidig med miljømæssige forbedringer. Xergi omsatte i 2011 for 96 mio. kr. og forventes i 2012 at øge omsætningen til mio. kr. Incuba Schouw & Co. har i længere tid haft et 49% ejerskab af Incuba. Incuba er medejer af Incuba Science Park, som driver tre forskerparker i Aarhus og i øjeblikket opfører en fjerde i Navitas Park på Aarhus Havn. Herudover er Incuba engageret i ventureaktiviteter samt i Østjysk Innovation, der er et statsanerkendt innovationsmiljø. Finanskalender 11. april 2012 Afholdelse af ordinær generalforsamling 3. maj 2012 Udsendelse af delårsrapport for 1. kvartal august 2012 Udsendelse af delårsrapport for 1. halvår november 2012 Udsendelse af delårsrapport for 3. kvartal

19 Formand Jørn Ankær Thomsen Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Bestyrelse Formand Jørn Ankær Thomsen Næstformand Erling Eskildsen Bestyrelsesmedlem Niels Kristian Agner Bestyrelsesmedlem Erling Lindahl Bestyrelsesmedlem Kjeld Johannesen Bestyrelsesmedlem Jørgen Wisborg Direktion Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Direktør Peter Kjær Schouw & Co. aktien Schouw & Co. har udstedt 25,5 mio. stk. aktier, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under koden SCHO. Ved udgangen af 2011 udgjorde beholdningen af egne aktier 2 mio. stk., svarende til 7,88% af aktiekapitalen. Markedsværdien af egne aktier svarede ved udgangen af 2011 til 186 mio. kr. Egne aktier er i balancen optaget til 0 kr. Schouw & Co. aktien blev ved udgangen af 2011 noteret til en kurs på 92,50 kr. pr. aktie, og den samlede markedsværdi af selskabets noterede aktiekapital udgjorde således mio. kr. Korrigeret for egne aktier udgjorde markedsværdien mio. kr. Aktionærsammensætning Schouw & Co. har ca navnenoterede aktionærer. Heraf er følgende aktionærer registreret med ejerandele over 5%: Givesco A/S 28,09% Direktør Svend Hornsylds Legat 14,82% Aktieselskabet Schouw & Co. 7,88% De tre aktionærer Givesco A/S, Direktør Svend Hornsylds Legat og direktør Erling Eskildsen, som ejer 3,94%, betragtes i relation til værdipapirhandelslovens 31 som én aktionær i Schouw & Co. De tre aktionærer besidder tilsammen 46,85% af aktierne i selskabet. Udgivet marts 2012 af Aktieselskabet Schouw & Co. Fotos: Allan Toft, Design, produktion og tryk: Datagraf, Schouw & Co. s hjemmeside rummer presse- og selskabsmeddelelser samt uddybende information om koncernen og giver mulighed for tilmelding til selskabets nyhedsservice. 19

20 Aktieselskabet Schouw & Co. Chr. Filtenborgs Plads 1 DK-8000 Aarhus C T F

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1

Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1 Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1 Indhold Beretning Virksomhederne Koncernregnskab Moderselskabsregnskab 03 Forord 04 Hovedpunkter 05 Hoved- og nøgletal 06 Vores virksomheder 07 Direktionens beretning 10

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 15/2013 14. november 2013 Delårsmeddelelse, 3.

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere