Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning"

Transkript

1 Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF PLADSER:...5 OPHØR AF PASNING:...6 ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD:...6 SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADSTILSKUD:...6 FRIPLADSTILSKUD TIL BØRN MED HANDICAP:...7 FORÆLDREBETALING:...7 FROKOSTORDNINGER:...7 PASNING OVER KOMMUNEGRÆNSEN:...7 PRIVAT BØRNEPASNING:...8 PASNING AF EGNE BØRN I HJEMMET:...10 PRIVAT DAGPLEJE:...10 PRIVATINSTITUTIONER:...10 Godkendt i BUU den Digital Pladsanvisning: Mailadresse til Pladsanvisningen: 2

3 RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING: Retningslinjer for pladsanvisning er fastsat i henhold til Dagtilbudsloven og dækker over følgende dagtilbud: - Dagpleje 0-2 år - Vuggestue 0-2 år - Børnehave 3 år - skolestart - Skolefritidsordning (SFO) klasse - Privat pasning (tilskud til) 24 uger skolestart - Privatinstitutioner alder følger kommunale tilbud PASNINGSGARANTI: Pasningsgaranti betyder, at Assens Kommune skal kunne tilbyde en plads, når du får behov for at få dit barn passet. Der er dog nogle regler knyttet til pasningsgarantien, som vi beskriver i dette afsnit. Assens Kommune har pasningsgaranti fra dit barn er 26 uger og indtil skolestart. Skal du bruge en plads fra dit barn er 26 uger, har kommunen dog en frist på yderligere fire uger til at finde en plads. Oftest har vi dog ikke brug for at benytte denne frist. Vi skal tilbyde en plads i et alderssvarende dagtilbud. Pasningsgarantien indebærer ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Senest én måned efter dit barn er født, skal du skrive barnet op til dagpleje/vuggestue og børnehave på Digital Pladsanvisning på Opskriver du dit barn senere end én måned, efter barnet er født, kan vi forlænge behovsdatoen (dvs. den dag vi kan tilbyde en plads) med den tilsvarende periode. Dog er barnet sikret en plads senest tre måneder efter endt barselsperiode. Dagplejekontoret prøver så vidt muligt at finde plads til barnet til behovsdatoen. Søger du en plads i andre situationer end i forlængelse af barslen, skal kommunen tilbyde plads senest tre måneder efter ansøgningstidspunktet (den dato, hvor du har opskrevet dit barn på Digital Pladsanvisning). Pladsanvisningen tilbyder plads - i dagpleje og vuggestue til den 1. i den måned, hvor barnet har et behov - i børnehave til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år - eller til den 1. den måned, hvor du har angivet behov for pasning (efter barnet er fyldt 3 år). ANCIENNITET: Anciennitetsdatoen er altid datoen for modtagelse af digital ansøgning om optagelse i dagtilbud. Anciennitet kan medbringes fra anden kommune. Du skal anmode fraflytningskommunen om et anciennitetsbevis, og du beholder dermed samme anciennitetsdato som i fraflytningskommunen. Behovsdatoen er den dato, hvor du har behov for en plads i Assens Kommune. PASNINGSOMRÅDE: Den administrative organisering af dagtilbudsområdet tilrettelægges på baggrund af geografisk inddeling af kommunen i 4 distrikter. Bærende principper for distriktsinddelingen er: Sammenhæng mellem dagplejen/vuggestue børnehaver - skoler/sfo/fritidsmuligheder 3

4 Nuværende naturlige kulturelle sammenhænge i distriktet De 4 distrikter er: Distrikt 1: Aarup og Vissenbjerg Distrikt 2: Assens Distrikt 3: Glamsbjerg og Haarby Distrikt 4: Tommerup OPSKRIVNING TIL VENTELISTE: Du ansøger om optagelse på venteliste til dagpleje, vuggestue og børnehave digitalt på Dit barn kan skrives op til dagpleje i ét distrikt. I et bemærkningsfelt kan du evt. skrive navnet på en bestemt dagplejer. Til vuggestue og børnehave kan du opskrive til en bestemt institution. Du kan frit vælge i hele kommunen. Når du skriver dit barn op til vuggestue, skal du også skrive barnet op til dagpleje, og behovsdatoen til dagplejen skal være den samme som til vuggestue. Du skal samtidig skrive dit barn op til børnehave. Hvis du ikke gør det, vil dit barn blive skrevet op til en børnehave i distriktet. Der er ikke venteliste til SFO. Indmeldelse sker på Digital Pladsanvisning på Ved skoleindskrivning til 0.klasse kan der samtidig opskrives til SFO. Det gøres på Indmeldelse i SFO er fra den første i en måned. Hvis du har ønsker om ændring af behovsdato, eller et andet ønske, end det du tidligere har valgt, skal du henvende dig til Pladsanvisningen. Modulordning i børnehaver: Fra den 1. januar 2013 er det ud over det sædvanlige heltidsmodul også muligt at vælge et deltidsmodul på 35 timer om ugen. De 35 timer skal fordeles lige over ugens 5 dage. 17½ time ligger fast mellem kl og kl De resterende 17½ time fordeles ens over ugens 5 dage. dvs møde- og afhentningstidspunkter er de samme hver dag i ugen. Ved ændring fra hel- til deltidsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Fra del- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med dagtilbuddet. Klippekortsmodul i SFO: Fra den 1. januar 2013 er det ud over de sædvanlige morgen- og heltidsmoduler også muligt at vælge et klippekortsmodul. Det kan kombineres med morgenmodulet. Der vælges 8 faste dage inden for en måned. De 8 dage aftales med SFO en, så de ligger fast. Hvis der f.eks. er valgt 2 faste dage om ugen, kan der i nogle måneder være mere end 8 dage på en måned. Ved ændring fra heltids- til klippekortsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Fra klippekorts- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med SFO en. 4

5 ANVISNING AF PLADSER: Der optages børn i dagpleje, vuggestue og børnehave ud fra følgende kriterier og evt. efter en konkret vurdering af familiens behov: 1. børn med særlige sociale eller pædagogiske behov 2. børn fra ventelisten efter behovsdato 3. børn fra ventelisten efter anciennitetsdato 4. søskende der allerede er indmeldt i samme institution/tvillinger. Hvis der er flere børn med samme behovsdato og anciennitetsdato, anvendes søskendekriteriet. Anvisningen sker ud fra fordelingen af aldersgrupperne: 0-2 år Dagpleje og vuggestue 3 år - skolestart Børnehave Undtagelsesvis kan der visiteres 2-årige børn til børnehave, såfremt forudsætningerne om ledig plads i børnehaven og behov for pladsen i dagplejen/vuggestuen er til stede. 2-årige flyttes ikke til børnehave uden forældrenes accept og institutionen er hørt. Der indmeldes i - dagpleje og vuggestue til den 1. i behovsmåneden - i børnehave til den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år (dog ikke i juli måned) - eller til den 1. i den måned, hvor du har angivet behov for pasning (efter barnet er fyldt 3 år) - SFO til den 1. i behovsmåneden. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra indmeldelsesdatoen. Ansøgning sendes til Pladsanvisningen, som undersøger med samarbejdspartner, hvorvidt der kan dispenseres. Kan vi ikke opfylde dit ønske om en bestemt dagpleje/institution, tilbyder vi anden plads så vidt muligt indenfor distriktet. Det er herefter muligt fortsat at stå på venteliste til den ønskede dagpleje/institution. Behovs- og anciennitsdatoen bibeholdes. Opfyldes ønsket, og du senere ønsker en anden plads, skal du søge på ny. Den nye ansøgningsdato bliver anciennitetsdatoen. Ønsker du at flytte dagplejeplads, aftales dette i samarbejde med dagplejelederen. Børn i integreret institution er automatisk sikret oprykning til næste dagtilbud indenfor samme institution. Pladsanvisningen anviser pladser til dagpleje ud fra dagplejekontorets fordeling af børn til dagplejerne. Før indmeldelse i dagpleje, vuggestue eller børnehave sender pladsanvisningen et tilbud om plads til dit barn med en svarfrist. Tilbuddet sendes til Digital Pladsanvisning. Du får en adviseringsmail om, at du skal logge på Digital Pladsanvisning, hvor du kan læse og acceptere/afvise tilbuddet. Tilbud gives ud fra placering på ventelisterne ift. behovs- og anciennitetsdato. Afslår du tilbuddet om - dagpleje 2 gange i træk, vil dit barn blive slettet fra venteliste til dagplejen, og du skal søge på ny - vuggestue, tilbydes dit barn i stedet dagplejeplads. Barnet slettes fra venteliste til vuggestue - børnehave, vil barnet alligevel være udmeldt af dagplejen, og du kan ikke forvente nyt tilbud om børnehave på det givne tidspunkt. Barnet kan fortsat stå på venteliste til den ønskede institution og bibeholde behovs-og anciennitetsdatoen. Det er muligt at søge om dispensation fra ovenstående regler, såfremt der er sociale eller pædagogiske grunde, der taler herfor. Ved indmeldelse i pasning i anden kommune skal den pågældende kommune sende bekræftelse på optagelse til Pladsanvisningen. Pladsanvisningen sender bevilling til forældrene samt den pågældende kommune. Se afsnittet Pasning over kommunegrænsen. 5

6 OPHØR AF PASNING: Udmeldelse skal ske på Den digitale Pladsanvisning med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Pladsanvisningen skal sikre, at dagplejekontoret/institutionen er bekendt med udmeldelsen. Udmeldelse med kortere varsel kan kun ske, hvis et nyt barn kan overtage pladsen til den udmeldte dato. Pladsanvisningen udmelder automatisk ved overgang fra - dagpleje og vuggestue til børnehave - børnehave til SFO, hvis barnet er tilmeldt SFO via Digital Pladsanvisning Forældre skal selv udmelde af SFO, når barnet ikke længere skal/må gå der. Ved særlige behov kan du søge dispensation om SFO udover 3. klasse. Ansøgning sendes i samarbejde med SFO en til Skoleafdelingen, Børn og Undervisning, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD: Du kan søge økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning: Ved nyoptagelse vil bevillingen gælde fra optagelsestidspunktet i dagtilbuddet. Hvis dit barn allerede er optaget i dagtilbud, gælder det økonomiske fripladstilskud fra den 1. i den efterfølgende måned. Tilflyttere, der har økonomisk fripladstilskud i fraflytningskommunen, kan få bevilget økonomisk fripladstilskud fra indmeldelsesdatoen (dog tidligst fra tilflytningsdatoen). Ansøgning skal ske på Digital Pladsanvisning med angivelse af tilflyttere. Pladsanvisningen opfordrer til, at der søges igen ved indkomstændringer og mindst en gang om året pr. 1. januar for det kommende år. Dette for at sikre, at der anvendes de rigtige indkomster til beregning. Efterregulering af økonomisk fripladstilskud sker, når årsopgørelsen fra SKAT er dannet, dog tidligst i det efterfølgende efterår. SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADSTILSKUD: Ifølge Dagtilbudslovens 43 kan der søges om socialpædagogisk fripladstilskud til et barn, når kommunen vurderer, at: 1. barnets ophold i dagtilbuddet må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde OG 2. betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Begge betingelser skal være opfyldt, og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Bevilling gives af den pædagogiske konsulent på baggrund af ansøgning fra forældrene. Ansøgningen udfyldes af forældre og det pågældende barns dagtilbud. Dagtilbuddet har adgang til skemaet på Kommunens intranet (Aksen). Der beregnes økonomisk fripladstilskud før bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud. 6

7 FRIPLADSTILSKUD TIL BØRN MED HANDICAP: Når et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne optages i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, bevilges socialpædagogisk fripladstilskud med 50%. Bevilling gives af den pædagogiske konsulent på baggrund af ansøgning fra forældrene. Såfremt et barn er optaget i et særligt dagtilbud, hvor barnet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde, ydes der 100% friplads. FORÆLDREBETALING: Du vil, i h.t. loven, få oplysning om forældrebetalingen senest 1 måned før første opkrævning. For dagpleje, vuggestue og børnehave oplyses det via det tilbud, som du modtager, når barnet skal starte i pasning. Takster for det nye år offentliggøres via kommunens hjemmeside, lokalaviser og som opslag i institutionerne senest den Der beregnes efter 11 betalingsmåneder juli er betalingsfri. Der gives 50% søskendetilskud til alle børn udover det første, dvs. tilskuddet trækkes fra den/de billigste pladser (nettodriftsudgiften). Søskendetilskud gives til pasning i privatinstitutioner, privat pasning, vuggestue, børnehave og kommunal SFO. Forældrebetalingen beregnes som følger: Takst økonomisk fripladstilskud søskendetilskud socialpædagogisk fripladstilskud = forældrebetalingen Du vil modtage et girokort ultimo måneden. Betalingsdato er den 1. i efterfølgende måned med betalingsfrist på ca. 1 uge. Efter sidste indbetalingsdato udsender Inkassokontoret rykker for manglende betaling. Restancer overdrages til Skat ultimo måneden. FROKOSTORDNINGER: Alle børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Frokostmåltidet skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger og til Madpolitikken i Assens Kommune. Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud får mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Frokostmåltidet er fuldt forældrefinansieret. Ordeningen er omfattet af gældende regler vedrørende søskende- og fripladstilskud. Byrådet har vedtaget at: børn i dagpleje fortsat får fuld forplejning børn i vuggestuer er omfattet af samme regler som i børnehaver med mulighed for at fravælge ordningen. forældrebestyrelser vælger i 3. kvartal i lige år, om de ønsker at fravælge frokostordningen i daginstitutionen takster pr. barn er 25 kr. pr. dag der ydes ikke kommunalt tilskud med henblik på at nedbringe forældrebetalingen der ydes ikke tilskud til forældrearrangerede madordninger PASNING OVER KOMMUNEGRÆNSEN: Du har mulighed for frit valg af pasning også over kommunegrænsen jfr. Dagtilbudslovens 28. 7

8 Kommunen kan ikke nægte pasning over kommunegrænsen. Dog kan den i særlige tilfælde lukke for ventelisterne, når 1) antallet af udefra kommende børn på ventelisten overstiger 1% af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indmeldt i et dagtilbud i kommunen 2) kommunen kan påvise ikke at kunne opretholde pasningsgaranti indenfor de efterfølgende 3 måneder pga. udefra kommende børn. Du kan søge om pasning over kommunegrænsen i f.t. dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Bopælskommunen giver bevilling for hele pasningsperioden. Du skal være opmærksom på, at forældrebetalingen kan blive højere, hvis du bruger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end bopælsskommunens. Du skal i det tilfælde betale forskellen mellem bopælsskommunens samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud. Vælger du derimod et billigere dagtilbud i en anden kommune, giver bopælskommunen et tilskud, der svarer til prisen for den benyttede plads. Du kan få økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige årsager til børn på lige vilkår med øvrige børn bosiddende i kommunen. Optagelse på venteliste sker efter samme retningslinjer som ved børn bosat i kommunen (se afsnit herom). Indmeldelse og udmeldelse sker efter samme retningslinjer, som benyttes ved børn bosat i kommunen (se afsnittene herom). Ved fraflytning eller ændringer i bevillingsforholdet har du pligt til at oplyse bopælskommunen og udførekommunen herom. PRIVAT BØRNEPASNING: I henhold til Dagtilbudslovens 80, skal kommunerne yde tilskud til privat børnepasning til børn i alderen 24 uger - skolestart. Hvis du modtager dagpenge ved barsel kan du kun i særlige tilfælde få tilskud til privat pasning for det barn, der holdes orlov på. Der er derimod ikke noget til hinder for, at du kan modtage et pasningstilskud til andre børn, der opfylder betingelserne for at give tilskud. Særlige tilfælde er f.eks.: Hvis du har behov for aflastning i hjemmet, f.eks. ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel Hvis der er tale om udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og eventuelle andre børn Hvis du genoptager arbejdet delvist under barselsorloven Hvis du modtager tilskud til privat pasning, kan du ikke samtidigt benytte plads i dagpleje/daginstitution. Du må vælge enten at benytte et kommunalt dagtilbud eller at få et tilskud til privat pasning. Du kan få tilskud til en privat børnepasser i hjemmet (ung pige m/k), til pasning hos bedsteforældre eller hos naboer eller pasning i privat dagpleje/daginstitution, der drives uden offentlige midler m.m. 8

9 Tilskuddets størrelse Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads ekskl. støttepædagogudgifter. Tilskuddet kan højst udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, da du selv skal dække min. 25% af de faktiske udgifter til den private pasningsordning. Der fastsættes årligt et beløb for, hvor meget kommunen maksimalt yder i tilskud til privat pasning for aldersgrupperne 24 uger - skolestart. Tilskuddet er beregnet efter fuldtidspasning af barnet og nedsættes forholdsmæssigt for deltidspasning af barnet. Hvilke udgifter kan du medtage i beregningen af tilskuddet? Hvis du ansætter en person til at passe barnet i dit eget hjem, skal det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke udgifter der vedrører børnepasningen. I Assens Kommune er det vedtaget, at følgende udgifter kan indgå: Løn ATP Feriegodtgørelse Arbejdsskadeforsikring Kost og logi Betalingsreglerne for optagelse i kommunale dagtilbud gælder også i forbindelse med ydelse af pasningstilskud. Det betyder, at børn, der passes i private pasningsordninger med tilskud, også er omfattet af bestemmelserne om søskendetilskud. Kommunerne skal tilbyde at sørge for din administration. Tilskuddet kan reduceres svarende til udgifterne. Kommunen kan vælge at lade private overtage administrationen. Private leverandører fastsætter selv den pris, som du skal betale. De administrative opgaver som følge af at være arbejdsgiver er lønadministration, feriepenge, atp, am-bidrag, sygedagpenge samt tegning af lovpligtige forsikringer. Der skal indgås en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Dagplejelederen godkender pasningsaftalen og fører tilsyn. Pasningsaftalen sendes evt. skannes og mailes til Pladsanvisningen. Endvidere skal forældrene på Digital Pladsanvisning søge om tilskud. Ansøgninger om tilskud skal fremsendes senest 1 måned før pasningsordningen skal træde i kraft. Der vil blive aflagt uanmeldte tilsynsbesøg, og hvis pasningen foregår i forældrenes hjem, kan det falde på tidspunkter, hvor forældrene ikke er til stede. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud inden månedens udgang, efter indsendelse af kvittering som gerne modtages på mail: Kvittering skal være modtaget senest den 10. i måneden. Såfremt pasningsaftalen ophører, er kommunen forpligtet til at modtage barnet i dagpasning. Varsel er sat til 1 måned. Ophør af pasningsaftalen skal omgående meddeles Pladsanvisningen skriftligt, hvorefter tilskuddet ophører. For meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales til kommunen. 9

10 PASNING AF EGNE BØRN I HJEMMET: Der kan ydes økonomisk tilskud til pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger skolestart i henhold til Dagtilbudsloven 86. Tilskuddet må max. udgøre 85% af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. For at modtage tilskud skal barnet være optaget på venteliste til et kommunalt dagtilbud. Tilskud kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud. Tilskuddet ydes efter ansøgning for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Det er en betingelse for at få tilskud at: 1. ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overførselsindkomst eller har arbejdsindtægt 2. ansøgerens ægtefælles ikke samtidig modtager hjælp efter 26, stk. 6 i Lov om aktiv socialpolitik 3. ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere og borgere i Schweiz, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen PRIVAT DAGPLEJE: (Ikke at forveksle med privat pasning - se tidligere afsnit) Dagtilbud i private hjem kan ifølge Dagtilbudslovens 21, stk. 3 efter aftale med Byrådet drives af en privat leverandør som privat dagpleje. Byrådet afgør, om den vil indgå en aftale med en privat dagpleje. Byrådet er ikke forpligtet til at indgå aftale, alene fordi den tidligere har indgået en tilsvarende aftale med en anden privat dagpleje. Godkendelse af den kommunale og private dagpleje skal finde sted ud fra ensartede krav. Den private dagpleje skal leve op til formålsbestemmelsen og krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner samt børnemiljøvurdering, dog undtaget kravet om forældrebestyrelser. Byrådet skal sikre forældreindflydelse på dagplejens arbejde. Tilskud fastsættes af Byrådet på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte private dagpleje. Forældrebetaling kan maksimalt udgøre 25% af den private dagplejes bruttodriftsudgifter, som aftalt med Byrådet. PRIVATINSTITUTIONER: Ifølge dagtilbudsloven 19 stk 4 kan dagtilbud drives af private leverandører som private institutioner. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterier for godkendelse herunder krav om driftsgaranti. Private dagtilbud skal leve op til kravene i dagtilbudsloven og de gældende retningslinjer for dagtilbud i Assens Kommune. Private dagtilbud er underlagt samme krav om tilsyn som de kommunale dog ikke i forhold til økonomi og rentabilitet. Ansøger skal stille et depositum til rådighed for behandling af ansøgningen på kr., som returneres, uanset om ansøgningen godkendes eller ej. 10

11 Assens Kommune stiller krav om en driftsgaranti svarende til 3 måneders driftstilskud gange det antal børn, som institutionen til enhver tid er godkendt til. Privatinstitutionen modtager driftstilskud, administrationstilskud og et bygningstilskud efter gældende regler. Ansøgninger behandles pr. 1. april og 1. oktober. Assens Kommune påregner ca. 12 ugers behandlingstid fra modtagelse af ansøgning. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, under dagtilbud og etablering af private dagtilbud. 11

12 Børn og Undervisning Rådhus Allé Assens

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Fremtidens dagtilbud

Fremtidens dagtilbud Fremtidens dagtilbud Strategisk anlægspulje: Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

! " "# $ %&' &*$&*&*'&(& &+&+,&+ $& -&-&-./ $&0 &&1.2&1''./"&3. &2&/'&4 "4" ($" &. 8"( 9%$. $ $&"$. (. ' $ $6 " " ' 8" 5! :&$# & &$ $.

!  # $ %&' &*$&*&*'&(& &+&+,&+ $& -&-&-./ $&0 &&1.2&1''./&3. &2&/'&4 4 ($ &. 8( 9%$. $ $&$. (. ' $ $6   ' 8 5! :&$# & &$ $. ! # %& () &*&*&*&(& &+&+,&+ & -&-&- / &0 &&1 2&1/&3 &2&/&4 4 &5! ( & &( ( &260 % 77 & ( 8( 9% & ( 6 8 5! :&# & & & - ) 77 * ; 1 ! < ) ( 4 * 0 & % ( 2=2>&2> ( 0 ( & & 1 ( 0 26 2 #? ) ( *+,, 4 &? % ( - 4

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

1 of 39 04/10/2010 10:19

1 of 39 04/10/2010 10:19 1 of 39 04/10/2010 10:19 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 573 af 24/06/2005 Historisk (Serviceloven (gælder efter kommunalreformen)) Offentliggørelsesdato: 25-06-2005 Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere