Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning"

Transkript

1 Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF PLADSER:...5 OPHØR AF PASNING:...6 ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD:...6 SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADSTILSKUD:...6 FRIPLADSTILSKUD TIL BØRN MED HANDICAP:...7 FORÆLDREBETALING:...7 FROKOSTORDNINGER:...7 PASNING OVER KOMMUNEGRÆNSEN:...7 PRIVAT BØRNEPASNING:...8 PASNING AF EGNE BØRN I HJEMMET:...10 PRIVAT DAGPLEJE:...10 PRIVATINSTITUTIONER:...10 Godkendt i BUU den Digital Pladsanvisning: Mailadresse til Pladsanvisningen: 2

3 RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING: Retningslinjer for pladsanvisning er fastsat i henhold til Dagtilbudsloven og dækker over følgende dagtilbud: - Dagpleje 0-2 år - Vuggestue 0-2 år - Børnehave 3 år - skolestart - Skolefritidsordning (SFO) klasse - Privat pasning (tilskud til) 24 uger skolestart - Privatinstitutioner alder følger kommunale tilbud PASNINGSGARANTI: Pasningsgaranti betyder, at Assens Kommune skal kunne tilbyde en plads, når du får behov for at få dit barn passet. Der er dog nogle regler knyttet til pasningsgarantien, som vi beskriver i dette afsnit. Assens Kommune har pasningsgaranti fra dit barn er 26 uger og indtil skolestart. Skal du bruge en plads fra dit barn er 26 uger, har kommunen dog en frist på yderligere fire uger til at finde en plads. Oftest har vi dog ikke brug for at benytte denne frist. Vi skal tilbyde en plads i et alderssvarende dagtilbud. Pasningsgarantien indebærer ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Senest én måned efter dit barn er født, skal du skrive barnet op til dagpleje/vuggestue og børnehave på Digital Pladsanvisning på Opskriver du dit barn senere end én måned, efter barnet er født, kan vi forlænge behovsdatoen (dvs. den dag vi kan tilbyde en plads) med den tilsvarende periode. Dog er barnet sikret en plads senest tre måneder efter endt barselsperiode. Dagplejekontoret prøver så vidt muligt at finde plads til barnet til behovsdatoen. Søger du en plads i andre situationer end i forlængelse af barslen, skal kommunen tilbyde plads senest tre måneder efter ansøgningstidspunktet (den dato, hvor du har opskrevet dit barn på Digital Pladsanvisning). Pladsanvisningen tilbyder plads - i dagpleje og vuggestue til den 1. i den måned, hvor barnet har et behov - i børnehave til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år - eller til den 1. den måned, hvor du har angivet behov for pasning (efter barnet er fyldt 3 år). ANCIENNITET: Anciennitetsdatoen er altid datoen for modtagelse af digital ansøgning om optagelse i dagtilbud. Anciennitet kan medbringes fra anden kommune. Du skal anmode fraflytningskommunen om et anciennitetsbevis, og du beholder dermed samme anciennitetsdato som i fraflytningskommunen. Behovsdatoen er den dato, hvor du har behov for en plads i Assens Kommune. PASNINGSOMRÅDE: Den administrative organisering af dagtilbudsområdet tilrettelægges på baggrund af geografisk inddeling af kommunen i 4 distrikter. Bærende principper for distriktsinddelingen er: Sammenhæng mellem dagplejen/vuggestue børnehaver - skoler/sfo/fritidsmuligheder 3

4 Nuværende naturlige kulturelle sammenhænge i distriktet De 4 distrikter er: Distrikt 1: Aarup og Vissenbjerg Distrikt 2: Assens Distrikt 3: Glamsbjerg og Haarby Distrikt 4: Tommerup OPSKRIVNING TIL VENTELISTE: Du ansøger om optagelse på venteliste til dagpleje, vuggestue og børnehave digitalt på Dit barn kan skrives op til dagpleje i ét distrikt. I et bemærkningsfelt kan du evt. skrive navnet på en bestemt dagplejer. Til vuggestue og børnehave kan du opskrive til en bestemt institution. Du kan frit vælge i hele kommunen. Når du skriver dit barn op til vuggestue, skal du også skrive barnet op til dagpleje, og behovsdatoen til dagplejen skal være den samme som til vuggestue. Du skal samtidig skrive dit barn op til børnehave. Hvis du ikke gør det, vil dit barn blive skrevet op til en børnehave i distriktet. Der er ikke venteliste til SFO. Indmeldelse sker på Digital Pladsanvisning på Ved skoleindskrivning til 0.klasse kan der samtidig opskrives til SFO. Det gøres på Indmeldelse i SFO er fra den første i en måned. Hvis du har ønsker om ændring af behovsdato, eller et andet ønske, end det du tidligere har valgt, skal du henvende dig til Pladsanvisningen. Modulordning i børnehaver: Fra den 1. januar 2013 er det ud over det sædvanlige heltidsmodul også muligt at vælge et deltidsmodul på 35 timer om ugen. De 35 timer skal fordeles lige over ugens 5 dage. 17½ time ligger fast mellem kl og kl De resterende 17½ time fordeles ens over ugens 5 dage. dvs møde- og afhentningstidspunkter er de samme hver dag i ugen. Ved ændring fra hel- til deltidsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Fra del- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med dagtilbuddet. Klippekortsmodul i SFO: Fra den 1. januar 2013 er det ud over de sædvanlige morgen- og heltidsmoduler også muligt at vælge et klippekortsmodul. Det kan kombineres med morgenmodulet. Der vælges 8 faste dage inden for en måned. De 8 dage aftales med SFO en, så de ligger fast. Hvis der f.eks. er valgt 2 faste dage om ugen, kan der i nogle måneder være mere end 8 dage på en måned. Ved ændring fra heltids- til klippekortsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Fra klippekorts- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med SFO en. 4

5 ANVISNING AF PLADSER: Der optages børn i dagpleje, vuggestue og børnehave ud fra følgende kriterier og evt. efter en konkret vurdering af familiens behov: 1. børn med særlige sociale eller pædagogiske behov 2. børn fra ventelisten efter behovsdato 3. børn fra ventelisten efter anciennitetsdato 4. søskende der allerede er indmeldt i samme institution/tvillinger. Hvis der er flere børn med samme behovsdato og anciennitetsdato, anvendes søskendekriteriet. Anvisningen sker ud fra fordelingen af aldersgrupperne: 0-2 år Dagpleje og vuggestue 3 år - skolestart Børnehave Undtagelsesvis kan der visiteres 2-årige børn til børnehave, såfremt forudsætningerne om ledig plads i børnehaven og behov for pladsen i dagplejen/vuggestuen er til stede. 2-årige flyttes ikke til børnehave uden forældrenes accept og institutionen er hørt. Der indmeldes i - dagpleje og vuggestue til den 1. i behovsmåneden - i børnehave til den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år (dog ikke i juli måned) - eller til den 1. i den måned, hvor du har angivet behov for pasning (efter barnet er fyldt 3 år) - SFO til den 1. i behovsmåneden. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra indmeldelsesdatoen. Ansøgning sendes til Pladsanvisningen, som undersøger med samarbejdspartner, hvorvidt der kan dispenseres. Kan vi ikke opfylde dit ønske om en bestemt dagpleje/institution, tilbyder vi anden plads så vidt muligt indenfor distriktet. Det er herefter muligt fortsat at stå på venteliste til den ønskede dagpleje/institution. Behovs- og anciennitsdatoen bibeholdes. Opfyldes ønsket, og du senere ønsker en anden plads, skal du søge på ny. Den nye ansøgningsdato bliver anciennitetsdatoen. Ønsker du at flytte dagplejeplads, aftales dette i samarbejde med dagplejelederen. Børn i integreret institution er automatisk sikret oprykning til næste dagtilbud indenfor samme institution. Pladsanvisningen anviser pladser til dagpleje ud fra dagplejekontorets fordeling af børn til dagplejerne. Før indmeldelse i dagpleje, vuggestue eller børnehave sender pladsanvisningen et tilbud om plads til dit barn med en svarfrist. Tilbuddet sendes til Digital Pladsanvisning. Du får en adviseringsmail om, at du skal logge på Digital Pladsanvisning, hvor du kan læse og acceptere/afvise tilbuddet. Tilbud gives ud fra placering på ventelisterne ift. behovs- og anciennitetsdato. Afslår du tilbuddet om - dagpleje 2 gange i træk, vil dit barn blive slettet fra venteliste til dagplejen, og du skal søge på ny - vuggestue, tilbydes dit barn i stedet dagplejeplads. Barnet slettes fra venteliste til vuggestue - børnehave, vil barnet alligevel være udmeldt af dagplejen, og du kan ikke forvente nyt tilbud om børnehave på det givne tidspunkt. Barnet kan fortsat stå på venteliste til den ønskede institution og bibeholde behovs-og anciennitetsdatoen. Det er muligt at søge om dispensation fra ovenstående regler, såfremt der er sociale eller pædagogiske grunde, der taler herfor. Ved indmeldelse i pasning i anden kommune skal den pågældende kommune sende bekræftelse på optagelse til Pladsanvisningen. Pladsanvisningen sender bevilling til forældrene samt den pågældende kommune. Se afsnittet Pasning over kommunegrænsen. 5

6 OPHØR AF PASNING: Udmeldelse skal ske på Den digitale Pladsanvisning med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Pladsanvisningen skal sikre, at dagplejekontoret/institutionen er bekendt med udmeldelsen. Udmeldelse med kortere varsel kan kun ske, hvis et nyt barn kan overtage pladsen til den udmeldte dato. Pladsanvisningen udmelder automatisk ved overgang fra - dagpleje og vuggestue til børnehave - børnehave til SFO, hvis barnet er tilmeldt SFO via Digital Pladsanvisning Forældre skal selv udmelde af SFO, når barnet ikke længere skal/må gå der. Ved særlige behov kan du søge dispensation om SFO udover 3. klasse. Ansøgning sendes i samarbejde med SFO en til Skoleafdelingen, Børn og Undervisning, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD: Du kan søge økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning: Ved nyoptagelse vil bevillingen gælde fra optagelsestidspunktet i dagtilbuddet. Hvis dit barn allerede er optaget i dagtilbud, gælder det økonomiske fripladstilskud fra den 1. i den efterfølgende måned. Tilflyttere, der har økonomisk fripladstilskud i fraflytningskommunen, kan få bevilget økonomisk fripladstilskud fra indmeldelsesdatoen (dog tidligst fra tilflytningsdatoen). Ansøgning skal ske på Digital Pladsanvisning med angivelse af tilflyttere. Pladsanvisningen opfordrer til, at der søges igen ved indkomstændringer og mindst en gang om året pr. 1. januar for det kommende år. Dette for at sikre, at der anvendes de rigtige indkomster til beregning. Efterregulering af økonomisk fripladstilskud sker, når årsopgørelsen fra SKAT er dannet, dog tidligst i det efterfølgende efterår. SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADSTILSKUD: Ifølge Dagtilbudslovens 43 kan der søges om socialpædagogisk fripladstilskud til et barn, når kommunen vurderer, at: 1. barnets ophold i dagtilbuddet må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde OG 2. betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Begge betingelser skal være opfyldt, og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Bevilling gives af den pædagogiske konsulent på baggrund af ansøgning fra forældrene. Ansøgningen udfyldes af forældre og det pågældende barns dagtilbud. Dagtilbuddet har adgang til skemaet på Kommunens intranet (Aksen). Der beregnes økonomisk fripladstilskud før bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud. 6

7 FRIPLADSTILSKUD TIL BØRN MED HANDICAP: Når et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne optages i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, bevilges socialpædagogisk fripladstilskud med 50%. Bevilling gives af den pædagogiske konsulent på baggrund af ansøgning fra forældrene. Såfremt et barn er optaget i et særligt dagtilbud, hvor barnet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde, ydes der 100% friplads. FORÆLDREBETALING: Du vil, i h.t. loven, få oplysning om forældrebetalingen senest 1 måned før første opkrævning. For dagpleje, vuggestue og børnehave oplyses det via det tilbud, som du modtager, når barnet skal starte i pasning. Takster for det nye år offentliggøres via kommunens hjemmeside, lokalaviser og som opslag i institutionerne senest den Der beregnes efter 11 betalingsmåneder juli er betalingsfri. Der gives 50% søskendetilskud til alle børn udover det første, dvs. tilskuddet trækkes fra den/de billigste pladser (nettodriftsudgiften). Søskendetilskud gives til pasning i privatinstitutioner, privat pasning, vuggestue, børnehave og kommunal SFO. Forældrebetalingen beregnes som følger: Takst økonomisk fripladstilskud søskendetilskud socialpædagogisk fripladstilskud = forældrebetalingen Du vil modtage et girokort ultimo måneden. Betalingsdato er den 1. i efterfølgende måned med betalingsfrist på ca. 1 uge. Efter sidste indbetalingsdato udsender Inkassokontoret rykker for manglende betaling. Restancer overdrages til Skat ultimo måneden. FROKOSTORDNINGER: Alle børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Frokostmåltidet skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger og til Madpolitikken i Assens Kommune. Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud får mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Frokostmåltidet er fuldt forældrefinansieret. Ordeningen er omfattet af gældende regler vedrørende søskende- og fripladstilskud. Byrådet har vedtaget at: børn i dagpleje fortsat får fuld forplejning børn i vuggestuer er omfattet af samme regler som i børnehaver med mulighed for at fravælge ordningen. forældrebestyrelser vælger i 3. kvartal i lige år, om de ønsker at fravælge frokostordningen i daginstitutionen takster pr. barn er 25 kr. pr. dag der ydes ikke kommunalt tilskud med henblik på at nedbringe forældrebetalingen der ydes ikke tilskud til forældrearrangerede madordninger PASNING OVER KOMMUNEGRÆNSEN: Du har mulighed for frit valg af pasning også over kommunegrænsen jfr. Dagtilbudslovens 28. 7

8 Kommunen kan ikke nægte pasning over kommunegrænsen. Dog kan den i særlige tilfælde lukke for ventelisterne, når 1) antallet af udefra kommende børn på ventelisten overstiger 1% af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indmeldt i et dagtilbud i kommunen 2) kommunen kan påvise ikke at kunne opretholde pasningsgaranti indenfor de efterfølgende 3 måneder pga. udefra kommende børn. Du kan søge om pasning over kommunegrænsen i f.t. dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Bopælskommunen giver bevilling for hele pasningsperioden. Du skal være opmærksom på, at forældrebetalingen kan blive højere, hvis du bruger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end bopælsskommunens. Du skal i det tilfælde betale forskellen mellem bopælsskommunens samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud. Vælger du derimod et billigere dagtilbud i en anden kommune, giver bopælskommunen et tilskud, der svarer til prisen for den benyttede plads. Du kan få økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige årsager til børn på lige vilkår med øvrige børn bosiddende i kommunen. Optagelse på venteliste sker efter samme retningslinjer som ved børn bosat i kommunen (se afsnit herom). Indmeldelse og udmeldelse sker efter samme retningslinjer, som benyttes ved børn bosat i kommunen (se afsnittene herom). Ved fraflytning eller ændringer i bevillingsforholdet har du pligt til at oplyse bopælskommunen og udførekommunen herom. PRIVAT BØRNEPASNING: I henhold til Dagtilbudslovens 80, skal kommunerne yde tilskud til privat børnepasning til børn i alderen 24 uger - skolestart. Hvis du modtager dagpenge ved barsel kan du kun i særlige tilfælde få tilskud til privat pasning for det barn, der holdes orlov på. Der er derimod ikke noget til hinder for, at du kan modtage et pasningstilskud til andre børn, der opfylder betingelserne for at give tilskud. Særlige tilfælde er f.eks.: Hvis du har behov for aflastning i hjemmet, f.eks. ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel Hvis der er tale om udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og eventuelle andre børn Hvis du genoptager arbejdet delvist under barselsorloven Hvis du modtager tilskud til privat pasning, kan du ikke samtidigt benytte plads i dagpleje/daginstitution. Du må vælge enten at benytte et kommunalt dagtilbud eller at få et tilskud til privat pasning. Du kan få tilskud til en privat børnepasser i hjemmet (ung pige m/k), til pasning hos bedsteforældre eller hos naboer eller pasning i privat dagpleje/daginstitution, der drives uden offentlige midler m.m. 8

9 Tilskuddets størrelse Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads ekskl. støttepædagogudgifter. Tilskuddet kan højst udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, da du selv skal dække min. 25% af de faktiske udgifter til den private pasningsordning. Der fastsættes årligt et beløb for, hvor meget kommunen maksimalt yder i tilskud til privat pasning for aldersgrupperne 24 uger - skolestart. Tilskuddet er beregnet efter fuldtidspasning af barnet og nedsættes forholdsmæssigt for deltidspasning af barnet. Hvilke udgifter kan du medtage i beregningen af tilskuddet? Hvis du ansætter en person til at passe barnet i dit eget hjem, skal det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke udgifter der vedrører børnepasningen. I Assens Kommune er det vedtaget, at følgende udgifter kan indgå: Løn ATP Feriegodtgørelse Arbejdsskadeforsikring Kost og logi Betalingsreglerne for optagelse i kommunale dagtilbud gælder også i forbindelse med ydelse af pasningstilskud. Det betyder, at børn, der passes i private pasningsordninger med tilskud, også er omfattet af bestemmelserne om søskendetilskud. Kommunerne skal tilbyde at sørge for din administration. Tilskuddet kan reduceres svarende til udgifterne. Kommunen kan vælge at lade private overtage administrationen. Private leverandører fastsætter selv den pris, som du skal betale. De administrative opgaver som følge af at være arbejdsgiver er lønadministration, feriepenge, atp, am-bidrag, sygedagpenge samt tegning af lovpligtige forsikringer. Der skal indgås en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Dagplejelederen godkender pasningsaftalen og fører tilsyn. Pasningsaftalen sendes evt. skannes og mailes til Pladsanvisningen. Endvidere skal forældrene på Digital Pladsanvisning søge om tilskud. Ansøgninger om tilskud skal fremsendes senest 1 måned før pasningsordningen skal træde i kraft. Der vil blive aflagt uanmeldte tilsynsbesøg, og hvis pasningen foregår i forældrenes hjem, kan det falde på tidspunkter, hvor forældrene ikke er til stede. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud inden månedens udgang, efter indsendelse af kvittering som gerne modtages på mail: Kvittering skal være modtaget senest den 10. i måneden. Såfremt pasningsaftalen ophører, er kommunen forpligtet til at modtage barnet i dagpasning. Varsel er sat til 1 måned. Ophør af pasningsaftalen skal omgående meddeles Pladsanvisningen skriftligt, hvorefter tilskuddet ophører. For meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales til kommunen. 9

10 PASNING AF EGNE BØRN I HJEMMET: Der kan ydes økonomisk tilskud til pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger skolestart i henhold til Dagtilbudsloven 86. Tilskuddet må max. udgøre 85% af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. For at modtage tilskud skal barnet være optaget på venteliste til et kommunalt dagtilbud. Tilskud kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud. Tilskuddet ydes efter ansøgning for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Det er en betingelse for at få tilskud at: 1. ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overførselsindkomst eller har arbejdsindtægt 2. ansøgerens ægtefælles ikke samtidig modtager hjælp efter 26, stk. 6 i Lov om aktiv socialpolitik 3. ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere og borgere i Schweiz, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen PRIVAT DAGPLEJE: (Ikke at forveksle med privat pasning - se tidligere afsnit) Dagtilbud i private hjem kan ifølge Dagtilbudslovens 21, stk. 3 efter aftale med Byrådet drives af en privat leverandør som privat dagpleje. Byrådet afgør, om den vil indgå en aftale med en privat dagpleje. Byrådet er ikke forpligtet til at indgå aftale, alene fordi den tidligere har indgået en tilsvarende aftale med en anden privat dagpleje. Godkendelse af den kommunale og private dagpleje skal finde sted ud fra ensartede krav. Den private dagpleje skal leve op til formålsbestemmelsen og krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner samt børnemiljøvurdering, dog undtaget kravet om forældrebestyrelser. Byrådet skal sikre forældreindflydelse på dagplejens arbejde. Tilskud fastsættes af Byrådet på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte private dagpleje. Forældrebetaling kan maksimalt udgøre 25% af den private dagplejes bruttodriftsudgifter, som aftalt med Byrådet. PRIVATINSTITUTIONER: Ifølge dagtilbudsloven 19 stk 4 kan dagtilbud drives af private leverandører som private institutioner. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterier for godkendelse herunder krav om driftsgaranti. Private dagtilbud skal leve op til kravene i dagtilbudsloven og de gældende retningslinjer for dagtilbud i Assens Kommune. Private dagtilbud er underlagt samme krav om tilsyn som de kommunale dog ikke i forhold til økonomi og rentabilitet. Ansøger skal stille et depositum til rådighed for behandling af ansøgningen på kr., som returneres, uanset om ansøgningen godkendes eller ej. 10

11 Assens Kommune stiller krav om en driftsgaranti svarende til 3 måneders driftstilskud gange det antal børn, som institutionen til enhver tid er godkendt til. Privatinstitutionen modtager driftstilskud, administrationstilskud og et bygningstilskud efter gældende regler. Ansøgninger behandles pr. 1. april og 1. oktober. Assens Kommune påregner ca. 12 ugers behandlingstid fra modtagelse af ansøgning. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, under dagtilbud og etablering af private dagtilbud. 11

12 Børn og Undervisning Rådhus Allé Assens

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere