Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning"

Transkript

1 Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF PLADSER:...5 OPHØR AF PASNING:...6 ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD:...6 SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADSTILSKUD:...6 FRIPLADSTILSKUD TIL BØRN MED HANDICAP:...7 FORÆLDREBETALING:...7 FROKOSTORDNINGER:...7 PASNING OVER KOMMUNEGRÆNSEN:...7 PRIVAT BØRNEPASNING:...8 PASNING AF EGNE BØRN I HJEMMET:...10 PRIVAT DAGPLEJE:...10 PRIVATINSTITUTIONER:...10 Godkendt i BUU den Digital Pladsanvisning: Mailadresse til Pladsanvisningen: 2

3 RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING: Retningslinjer for pladsanvisning er fastsat i henhold til Dagtilbudsloven og dækker over følgende dagtilbud: - Dagpleje 0-2 år - Vuggestue 0-2 år - Børnehave 3 år - skolestart - Skolefritidsordning (SFO) klasse - Privat pasning (tilskud til) 24 uger skolestart - Privatinstitutioner alder følger kommunale tilbud PASNINGSGARANTI: Pasningsgaranti betyder, at Assens Kommune skal kunne tilbyde en plads, når du får behov for at få dit barn passet. Der er dog nogle regler knyttet til pasningsgarantien, som vi beskriver i dette afsnit. Assens Kommune har pasningsgaranti fra dit barn er 26 uger og indtil skolestart. Skal du bruge en plads fra dit barn er 26 uger, har kommunen dog en frist på yderligere fire uger til at finde en plads. Oftest har vi dog ikke brug for at benytte denne frist. Vi skal tilbyde en plads i et alderssvarende dagtilbud. Pasningsgarantien indebærer ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Senest én måned efter dit barn er født, skal du skrive barnet op til dagpleje/vuggestue og børnehave på Digital Pladsanvisning på Opskriver du dit barn senere end én måned, efter barnet er født, kan vi forlænge behovsdatoen (dvs. den dag vi kan tilbyde en plads) med den tilsvarende periode. Dog er barnet sikret en plads senest tre måneder efter endt barselsperiode. Dagplejekontoret prøver så vidt muligt at finde plads til barnet til behovsdatoen. Søger du en plads i andre situationer end i forlængelse af barslen, skal kommunen tilbyde plads senest tre måneder efter ansøgningstidspunktet (den dato, hvor du har opskrevet dit barn på Digital Pladsanvisning). Pladsanvisningen tilbyder plads - i dagpleje og vuggestue til den 1. i den måned, hvor barnet har et behov - i børnehave til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år - eller til den 1. den måned, hvor du har angivet behov for pasning (efter barnet er fyldt 3 år). ANCIENNITET: Anciennitetsdatoen er altid datoen for modtagelse af digital ansøgning om optagelse i dagtilbud. Anciennitet kan medbringes fra anden kommune. Du skal anmode fraflytningskommunen om et anciennitetsbevis, og du beholder dermed samme anciennitetsdato som i fraflytningskommunen. Behovsdatoen er den dato, hvor du har behov for en plads i Assens Kommune. PASNINGSOMRÅDE: Den administrative organisering af dagtilbudsområdet tilrettelægges på baggrund af geografisk inddeling af kommunen i 4 distrikter. Bærende principper for distriktsinddelingen er: Sammenhæng mellem dagplejen/vuggestue børnehaver - skoler/sfo/fritidsmuligheder 3

4 Nuværende naturlige kulturelle sammenhænge i distriktet De 4 distrikter er: Distrikt 1: Aarup og Vissenbjerg Distrikt 2: Assens Distrikt 3: Glamsbjerg og Haarby Distrikt 4: Tommerup OPSKRIVNING TIL VENTELISTE: Du ansøger om optagelse på venteliste til dagpleje, vuggestue og børnehave digitalt på Dit barn kan skrives op til dagpleje i ét distrikt. I et bemærkningsfelt kan du evt. skrive navnet på en bestemt dagplejer. Til vuggestue og børnehave kan du opskrive til en bestemt institution. Du kan frit vælge i hele kommunen. Når du skriver dit barn op til vuggestue, skal du også skrive barnet op til dagpleje, og behovsdatoen til dagplejen skal være den samme som til vuggestue. Du skal samtidig skrive dit barn op til børnehave. Hvis du ikke gør det, vil dit barn blive skrevet op til en børnehave i distriktet. Der er ikke venteliste til SFO. Indmeldelse sker på Digital Pladsanvisning på Ved skoleindskrivning til 0.klasse kan der samtidig opskrives til SFO. Det gøres på Indmeldelse i SFO er fra den første i en måned. Hvis du har ønsker om ændring af behovsdato, eller et andet ønske, end det du tidligere har valgt, skal du henvende dig til Pladsanvisningen. Modulordning i børnehaver: Fra den 1. januar 2013 er det ud over det sædvanlige heltidsmodul også muligt at vælge et deltidsmodul på 35 timer om ugen. De 35 timer skal fordeles lige over ugens 5 dage. 17½ time ligger fast mellem kl og kl De resterende 17½ time fordeles ens over ugens 5 dage. dvs møde- og afhentningstidspunkter er de samme hver dag i ugen. Ved ændring fra hel- til deltidsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Fra del- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med dagtilbuddet. Klippekortsmodul i SFO: Fra den 1. januar 2013 er det ud over de sædvanlige morgen- og heltidsmoduler også muligt at vælge et klippekortsmodul. Det kan kombineres med morgenmodulet. Der vælges 8 faste dage inden for en måned. De 8 dage aftales med SFO en, så de ligger fast. Hvis der f.eks. er valgt 2 faste dage om ugen, kan der i nogle måneder være mere end 8 dage på en måned. Ved ændring fra heltids- til klippekortsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Fra klippekorts- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med SFO en. 4

5 ANVISNING AF PLADSER: Der optages børn i dagpleje, vuggestue og børnehave ud fra følgende kriterier og evt. efter en konkret vurdering af familiens behov: 1. børn med særlige sociale eller pædagogiske behov 2. børn fra ventelisten efter behovsdato 3. børn fra ventelisten efter anciennitetsdato 4. søskende der allerede er indmeldt i samme institution/tvillinger. Hvis der er flere børn med samme behovsdato og anciennitetsdato, anvendes søskendekriteriet. Anvisningen sker ud fra fordelingen af aldersgrupperne: 0-2 år Dagpleje og vuggestue 3 år - skolestart Børnehave Undtagelsesvis kan der visiteres 2-årige børn til børnehave, såfremt forudsætningerne om ledig plads i børnehaven og behov for pladsen i dagplejen/vuggestuen er til stede. 2-årige flyttes ikke til børnehave uden forældrenes accept og institutionen er hørt. Der indmeldes i - dagpleje og vuggestue til den 1. i behovsmåneden - i børnehave til den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år (dog ikke i juli måned) - eller til den 1. i den måned, hvor du har angivet behov for pasning (efter barnet er fyldt 3 år) - SFO til den 1. i behovsmåneden. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra indmeldelsesdatoen. Ansøgning sendes til Pladsanvisningen, som undersøger med samarbejdspartner, hvorvidt der kan dispenseres. Kan vi ikke opfylde dit ønske om en bestemt dagpleje/institution, tilbyder vi anden plads så vidt muligt indenfor distriktet. Det er herefter muligt fortsat at stå på venteliste til den ønskede dagpleje/institution. Behovs- og anciennitsdatoen bibeholdes. Opfyldes ønsket, og du senere ønsker en anden plads, skal du søge på ny. Den nye ansøgningsdato bliver anciennitetsdatoen. Ønsker du at flytte dagplejeplads, aftales dette i samarbejde med dagplejelederen. Børn i integreret institution er automatisk sikret oprykning til næste dagtilbud indenfor samme institution. Pladsanvisningen anviser pladser til dagpleje ud fra dagplejekontorets fordeling af børn til dagplejerne. Før indmeldelse i dagpleje, vuggestue eller børnehave sender pladsanvisningen et tilbud om plads til dit barn med en svarfrist. Tilbuddet sendes til Digital Pladsanvisning. Du får en adviseringsmail om, at du skal logge på Digital Pladsanvisning, hvor du kan læse og acceptere/afvise tilbuddet. Tilbud gives ud fra placering på ventelisterne ift. behovs- og anciennitetsdato. Afslår du tilbuddet om - dagpleje 2 gange i træk, vil dit barn blive slettet fra venteliste til dagplejen, og du skal søge på ny - vuggestue, tilbydes dit barn i stedet dagplejeplads. Barnet slettes fra venteliste til vuggestue - børnehave, vil barnet alligevel være udmeldt af dagplejen, og du kan ikke forvente nyt tilbud om børnehave på det givne tidspunkt. Barnet kan fortsat stå på venteliste til den ønskede institution og bibeholde behovs-og anciennitetsdatoen. Det er muligt at søge om dispensation fra ovenstående regler, såfremt der er sociale eller pædagogiske grunde, der taler herfor. Ved indmeldelse i pasning i anden kommune skal den pågældende kommune sende bekræftelse på optagelse til Pladsanvisningen. Pladsanvisningen sender bevilling til forældrene samt den pågældende kommune. Se afsnittet Pasning over kommunegrænsen. 5

6 OPHØR AF PASNING: Udmeldelse skal ske på Den digitale Pladsanvisning med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Pladsanvisningen skal sikre, at dagplejekontoret/institutionen er bekendt med udmeldelsen. Udmeldelse med kortere varsel kan kun ske, hvis et nyt barn kan overtage pladsen til den udmeldte dato. Pladsanvisningen udmelder automatisk ved overgang fra - dagpleje og vuggestue til børnehave - børnehave til SFO, hvis barnet er tilmeldt SFO via Digital Pladsanvisning Forældre skal selv udmelde af SFO, når barnet ikke længere skal/må gå der. Ved særlige behov kan du søge dispensation om SFO udover 3. klasse. Ansøgning sendes i samarbejde med SFO en til Skoleafdelingen, Børn og Undervisning, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD: Du kan søge økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning: Ved nyoptagelse vil bevillingen gælde fra optagelsestidspunktet i dagtilbuddet. Hvis dit barn allerede er optaget i dagtilbud, gælder det økonomiske fripladstilskud fra den 1. i den efterfølgende måned. Tilflyttere, der har økonomisk fripladstilskud i fraflytningskommunen, kan få bevilget økonomisk fripladstilskud fra indmeldelsesdatoen (dog tidligst fra tilflytningsdatoen). Ansøgning skal ske på Digital Pladsanvisning med angivelse af tilflyttere. Pladsanvisningen opfordrer til, at der søges igen ved indkomstændringer og mindst en gang om året pr. 1. januar for det kommende år. Dette for at sikre, at der anvendes de rigtige indkomster til beregning. Efterregulering af økonomisk fripladstilskud sker, når årsopgørelsen fra SKAT er dannet, dog tidligst i det efterfølgende efterår. SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADSTILSKUD: Ifølge Dagtilbudslovens 43 kan der søges om socialpædagogisk fripladstilskud til et barn, når kommunen vurderer, at: 1. barnets ophold i dagtilbuddet må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde OG 2. betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Begge betingelser skal være opfyldt, og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Bevilling gives af den pædagogiske konsulent på baggrund af ansøgning fra forældrene. Ansøgningen udfyldes af forældre og det pågældende barns dagtilbud. Dagtilbuddet har adgang til skemaet på Kommunens intranet (Aksen). Der beregnes økonomisk fripladstilskud før bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud. 6

7 FRIPLADSTILSKUD TIL BØRN MED HANDICAP: Når et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne optages i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, bevilges socialpædagogisk fripladstilskud med 50%. Bevilling gives af den pædagogiske konsulent på baggrund af ansøgning fra forældrene. Såfremt et barn er optaget i et særligt dagtilbud, hvor barnet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde, ydes der 100% friplads. FORÆLDREBETALING: Du vil, i h.t. loven, få oplysning om forældrebetalingen senest 1 måned før første opkrævning. For dagpleje, vuggestue og børnehave oplyses det via det tilbud, som du modtager, når barnet skal starte i pasning. Takster for det nye år offentliggøres via kommunens hjemmeside, lokalaviser og som opslag i institutionerne senest den Der beregnes efter 11 betalingsmåneder juli er betalingsfri. Der gives 50% søskendetilskud til alle børn udover det første, dvs. tilskuddet trækkes fra den/de billigste pladser (nettodriftsudgiften). Søskendetilskud gives til pasning i privatinstitutioner, privat pasning, vuggestue, børnehave og kommunal SFO. Forældrebetalingen beregnes som følger: Takst økonomisk fripladstilskud søskendetilskud socialpædagogisk fripladstilskud = forældrebetalingen Du vil modtage et girokort ultimo måneden. Betalingsdato er den 1. i efterfølgende måned med betalingsfrist på ca. 1 uge. Efter sidste indbetalingsdato udsender Inkassokontoret rykker for manglende betaling. Restancer overdrages til Skat ultimo måneden. FROKOSTORDNINGER: Alle børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Frokostmåltidet skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger og til Madpolitikken i Assens Kommune. Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud får mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Frokostmåltidet er fuldt forældrefinansieret. Ordeningen er omfattet af gældende regler vedrørende søskende- og fripladstilskud. Byrådet har vedtaget at: børn i dagpleje fortsat får fuld forplejning børn i vuggestuer er omfattet af samme regler som i børnehaver med mulighed for at fravælge ordningen. forældrebestyrelser vælger i 3. kvartal i lige år, om de ønsker at fravælge frokostordningen i daginstitutionen takster pr. barn er 25 kr. pr. dag der ydes ikke kommunalt tilskud med henblik på at nedbringe forældrebetalingen der ydes ikke tilskud til forældrearrangerede madordninger PASNING OVER KOMMUNEGRÆNSEN: Du har mulighed for frit valg af pasning også over kommunegrænsen jfr. Dagtilbudslovens 28. 7

8 Kommunen kan ikke nægte pasning over kommunegrænsen. Dog kan den i særlige tilfælde lukke for ventelisterne, når 1) antallet af udefra kommende børn på ventelisten overstiger 1% af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indmeldt i et dagtilbud i kommunen 2) kommunen kan påvise ikke at kunne opretholde pasningsgaranti indenfor de efterfølgende 3 måneder pga. udefra kommende børn. Du kan søge om pasning over kommunegrænsen i f.t. dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Bopælskommunen giver bevilling for hele pasningsperioden. Du skal være opmærksom på, at forældrebetalingen kan blive højere, hvis du bruger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end bopælsskommunens. Du skal i det tilfælde betale forskellen mellem bopælsskommunens samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud. Vælger du derimod et billigere dagtilbud i en anden kommune, giver bopælskommunen et tilskud, der svarer til prisen for den benyttede plads. Du kan få økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige årsager til børn på lige vilkår med øvrige børn bosiddende i kommunen. Optagelse på venteliste sker efter samme retningslinjer som ved børn bosat i kommunen (se afsnit herom). Indmeldelse og udmeldelse sker efter samme retningslinjer, som benyttes ved børn bosat i kommunen (se afsnittene herom). Ved fraflytning eller ændringer i bevillingsforholdet har du pligt til at oplyse bopælskommunen og udførekommunen herom. PRIVAT BØRNEPASNING: I henhold til Dagtilbudslovens 80, skal kommunerne yde tilskud til privat børnepasning til børn i alderen 24 uger - skolestart. Hvis du modtager dagpenge ved barsel kan du kun i særlige tilfælde få tilskud til privat pasning for det barn, der holdes orlov på. Der er derimod ikke noget til hinder for, at du kan modtage et pasningstilskud til andre børn, der opfylder betingelserne for at give tilskud. Særlige tilfælde er f.eks.: Hvis du har behov for aflastning i hjemmet, f.eks. ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel Hvis der er tale om udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og eventuelle andre børn Hvis du genoptager arbejdet delvist under barselsorloven Hvis du modtager tilskud til privat pasning, kan du ikke samtidigt benytte plads i dagpleje/daginstitution. Du må vælge enten at benytte et kommunalt dagtilbud eller at få et tilskud til privat pasning. Du kan få tilskud til en privat børnepasser i hjemmet (ung pige m/k), til pasning hos bedsteforældre eller hos naboer eller pasning i privat dagpleje/daginstitution, der drives uden offentlige midler m.m. 8

9 Tilskuddets størrelse Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads ekskl. støttepædagogudgifter. Tilskuddet kan højst udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, da du selv skal dække min. 25% af de faktiske udgifter til den private pasningsordning. Der fastsættes årligt et beløb for, hvor meget kommunen maksimalt yder i tilskud til privat pasning for aldersgrupperne 24 uger - skolestart. Tilskuddet er beregnet efter fuldtidspasning af barnet og nedsættes forholdsmæssigt for deltidspasning af barnet. Hvilke udgifter kan du medtage i beregningen af tilskuddet? Hvis du ansætter en person til at passe barnet i dit eget hjem, skal det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke udgifter der vedrører børnepasningen. I Assens Kommune er det vedtaget, at følgende udgifter kan indgå: Løn ATP Feriegodtgørelse Arbejdsskadeforsikring Kost og logi Betalingsreglerne for optagelse i kommunale dagtilbud gælder også i forbindelse med ydelse af pasningstilskud. Det betyder, at børn, der passes i private pasningsordninger med tilskud, også er omfattet af bestemmelserne om søskendetilskud. Kommunerne skal tilbyde at sørge for din administration. Tilskuddet kan reduceres svarende til udgifterne. Kommunen kan vælge at lade private overtage administrationen. Private leverandører fastsætter selv den pris, som du skal betale. De administrative opgaver som følge af at være arbejdsgiver er lønadministration, feriepenge, atp, am-bidrag, sygedagpenge samt tegning af lovpligtige forsikringer. Der skal indgås en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Dagplejelederen godkender pasningsaftalen og fører tilsyn. Pasningsaftalen sendes evt. skannes og mailes til Pladsanvisningen. Endvidere skal forældrene på Digital Pladsanvisning søge om tilskud. Ansøgninger om tilskud skal fremsendes senest 1 måned før pasningsordningen skal træde i kraft. Der vil blive aflagt uanmeldte tilsynsbesøg, og hvis pasningen foregår i forældrenes hjem, kan det falde på tidspunkter, hvor forældrene ikke er til stede. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud inden månedens udgang, efter indsendelse af kvittering som gerne modtages på mail: Kvittering skal være modtaget senest den 10. i måneden. Såfremt pasningsaftalen ophører, er kommunen forpligtet til at modtage barnet i dagpasning. Varsel er sat til 1 måned. Ophør af pasningsaftalen skal omgående meddeles Pladsanvisningen skriftligt, hvorefter tilskuddet ophører. For meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales til kommunen. 9

10 PASNING AF EGNE BØRN I HJEMMET: Der kan ydes økonomisk tilskud til pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger skolestart i henhold til Dagtilbudsloven 86. Tilskuddet må max. udgøre 85% af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. For at modtage tilskud skal barnet være optaget på venteliste til et kommunalt dagtilbud. Tilskud kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud. Tilskuddet ydes efter ansøgning for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Det er en betingelse for at få tilskud at: 1. ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overførselsindkomst eller har arbejdsindtægt 2. ansøgerens ægtefælles ikke samtidig modtager hjælp efter 26, stk. 6 i Lov om aktiv socialpolitik 3. ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere og borgere i Schweiz, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen PRIVAT DAGPLEJE: (Ikke at forveksle med privat pasning - se tidligere afsnit) Dagtilbud i private hjem kan ifølge Dagtilbudslovens 21, stk. 3 efter aftale med Byrådet drives af en privat leverandør som privat dagpleje. Byrådet afgør, om den vil indgå en aftale med en privat dagpleje. Byrådet er ikke forpligtet til at indgå aftale, alene fordi den tidligere har indgået en tilsvarende aftale med en anden privat dagpleje. Godkendelse af den kommunale og private dagpleje skal finde sted ud fra ensartede krav. Den private dagpleje skal leve op til formålsbestemmelsen og krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner samt børnemiljøvurdering, dog undtaget kravet om forældrebestyrelser. Byrådet skal sikre forældreindflydelse på dagplejens arbejde. Tilskud fastsættes af Byrådet på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte private dagpleje. Forældrebetaling kan maksimalt udgøre 25% af den private dagplejes bruttodriftsudgifter, som aftalt med Byrådet. PRIVATINSTITUTIONER: Ifølge dagtilbudsloven 19 stk 4 kan dagtilbud drives af private leverandører som private institutioner. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterier for godkendelse herunder krav om driftsgaranti. Private dagtilbud skal leve op til kravene i dagtilbudsloven og de gældende retningslinjer for dagtilbud i Assens Kommune. Private dagtilbud er underlagt samme krav om tilsyn som de kommunale dog ikke i forhold til økonomi og rentabilitet. Ansøger skal stille et depositum til rådighed for behandling af ansøgningen på kr., som returneres, uanset om ansøgningen godkendes eller ej. 10

11 Assens Kommune stiller krav om en driftsgaranti svarende til 3 måneders driftstilskud gange det antal børn, som institutionen til enhver tid er godkendt til. Privatinstitutionen modtager driftstilskud, administrationstilskud og et bygningstilskud efter gældende regler. Ansøgninger behandles pr. 1. april og 1. oktober. Assens Kommune påregner ca. 12 ugers behandlingstid fra modtagelse af ansøgning. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, under dagtilbud og etablering af private dagtilbud. 11

12 Børn og Undervisning Rådhus Allé Assens

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009 Børn og Kultur Retningslinjer for pladsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 ANCIENNITET:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:...

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:... Visitationsregler for s Dagtilbud Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Plads i... 3 Målsætning... 3 Pladsanvisningen:... 3 Nedsættelse af forældrebetaling:... 3 Betalingsspørgsmål:... 4 Opskrivning af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud.

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud. Ændring nr. Nuværende anvisningsregler Forslag til nye anvisningsregler 1 Kontakt Børne- og Ungeområdet administrerer kommunens dagtilbud til børn og unge i alderen 0-19 år. Dagtilbudsafdelingen er den

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen

Daginstitutionsafdelingen Daginstitutionsafdelingen Indhold Indhold... 2 Pladsanvisningen... 3 Dagplejen... 4 Pladsanvisning til dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 6 Digital Pladsanvisning...

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud Sådan får dit barn en plads i dagtilbud - og andre nyttige oplysninger Indhold Pladsanvisning... 3 Dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 5 Tildeling af plads... 6 Søskendehensyn...

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den xx. xxxxxxxx 2014 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Svendborg Kommune anviser pladser til de kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/6 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2015, og de træder i kraft d. 23.oktober 2015. Indhold

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Venteliste- og optagelseskriterier. daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kommune gældende fra 1. januar Struer Kommune

Venteliste- og optagelseskriterier. daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kommune gældende fra 1. januar Struer Kommune Venteliste- og optagelseskriterier for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger i Struer Kommune gældende fra 1. januar 2007 Struer Kommune Struer Kommunes serviceniveau Struer Kommune har pasningsgaranti

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5,

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud

Regler om optagelse i dagtilbud Regler om optagelse i dagtilbud - gældende pr. 6. marts 2013 Foto: Modelfoto Optagelse af børn i dagtilbud Regler gældende fra 06.03.2013 Udarbejdet i henhold til LBK nr. 668 af 17/06/2011 1. Rudersdal

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinjer og administrative praksis i

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO?

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Pladsanvisningen Retningslinjer for optagelse i dagtilbud Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Langeland Kommune har pasningsgaranti. Der tilbydes heldagspladser i dagplejen, børnehaverne

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier og administrative

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere