Information om Privat børnepasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Privat børnepasning"

Transkript

1 Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010

2 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er den måned barnet fylder 3 år. Forældrene kan selv ansætte en privat børnepasser eller købe en plads hos en privat børnepasser. Ansættelse af privat børnepasser i eget hjem (forældrene har arbejdsgiveransvar) Aftale med en privat børnepasser, hvor barnet passes udenfor eget hjem (pasning hos en selvstændig børnepasser) For begge private pasningsordninger gælder, at de skal godkendes af Nyborg Kommune, for at tilskuddet kan bevilges. Nyborg Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger. Det sker af hensyn til at sikre, at de private pasningsordninger - i lighed med de kommunale dagtilbud - lever op til bl.a. regler, retningslinjer og Nyborg Kommunes Sammenhængende Børnepolitik. Børneafdelingen og Pladsanvisningen yder råd og vejledning om ordningerne både med hensyn til etablering af en privat pasningsordning og med hensyn til tilsyn og tilskud. Pasningsordningerne er beskrevet nærmere i pjecen og er gældende pr. 1. januar Børneafdelingen, 14. december

3 Procedure ved ansættelse af privat børnepasser i eget hjem Forældre kan selv ansætte en privat børnepasser og indgå i rollen som arbejdsgiver overfor børnepasseren. Det forudsætter, at forældrene sørger for registrering af virksomhed med SE/CVR-nr. En sådan pasningsaftale skal godkendes af Nyborg Kommune efter fastlagte kriterier (se afsnittet Kriterier og bestemmelser for at blive privat børnepasser ). Når en børnepasser er fundet, skal Børneafdelingen kontaktes med henblik på, at få godkendt de fysiske rammer og lave aftale om godkendelse af den person, der ønskes ansat. Børneafdelingen indhenter børneattest på den private børnepasser, og børnepasseren skal selv indhente en straffeattest hos det lokale politi. Når attesterne er set og der ikke er noget at bemærke - og der er sket registrering i forhold til virksomhed, vil der blive gennemgået et oplysningsskema, som vil danne baggrund for godkendelsen. Godkendelsen foretages af personale fra dagplejen og den pædagogiske konsulent, som tillige varetager tilsynsforpligtigelsen. Sagsbehandlingstiden må forventes at være ca. 4 uger. Pasning i barnets eget hjem Når ordningen er godkendt, skal følgende blanketter rekvireres fra Pladsanvisningen: ansøgning om tilskud til privat børnepasning oplysninger om den indgåede aftale om privat børnepasning Lønnen aftales indbyrdes mellem forældre og børnepasser. Det er hensigtsmæssigt, at lønnen betales bagud. Den aftalte bruttoløn eksklusiv feriepenge påføres pasningsaftalen. Feriepenge skal indbetales kvartalsvis med 12,5% pr. måned af bruttolønnen til Feriekonto. Ved yderligere spørgsmål skal Feriekonto kontaktes. Af den månedlige bruttoløn skal der tilbageholdes ATP for den ansatte, og der skal tilsidesættes bidrag til arbejdsgiver-atp hver måned. Beløbene indbetales samlet pr. kvartal til ATP-kontoret. Ved yderligere spørgsmål skal ATP-kontoret kontaktes. Girokort til indbetaling af feriepenge samt ATP fremsendes automatisk efter modtagelse af SE/CVR-nr. Når der er indgået et ansættelsesforhold mellem forældre og børnepasser, bør forældrene tegne en arbejdsskadeforsikring og forældrene skal være opmærksomme på, at de automatisk vil blive opkrævet et kvartalsvis beløb fra barselsfonden. Ved yderligere spørgsmål skal barselsfonden kontaktes. 3

4 Bevilges forældrene ikke maksimalt tilskud til børnepasserens bruttolønnen, kan resttilskuddet udnyttes til dækning af feriepenge, ATP og forsikring (se afsnittet Tilskudsmuligheder ). For udbetaling af resttilskud, skal der indsendes dokumentation for udgiften. Forældrene bedes påføre cpr.nr. samt periode/kvartal for udgiften. Hvis børnepasseren ønsker at holde ferie, skal børnepasseren selv betale/bruge feriekort, og forældre skal modregne ferien i lønnen. Børnepasserens ferie skal indberettes til Børneafdelingen hurtigst muligt, hvorefter tilskuddet til forældrene reduceres. Ønsker forældrene at holde ferie, skal dette aftales med børnepasseren, og hvis børnepasseren ikke ønsker ferie, skal forældrene betale normal bruttoløn. Ferie- og tilskudsberegning: Ved hele ferieuger er beregningen: Bruttoløn pr. mdr./tilskud pr. mdr. x antal ferieuger = beløb, der skal fratrækkes bruttoløn/tilskud Ved enkelte feriedage er beregningen: Bruttoløn pr. mdr./tilskud pr. mdr. : 5 x antal dage der holdes ferie = beløb, der skal fratrækkes bruttoløn/tilskud De er et årligt gennemsnit beregnet ud fra: 52 uger : 12 mdr. = En ferieuge regnes som 5 feriedage. Eksempel: Ferie 1 uge v/bruttoløn kr. 6707, x 1 = 1548,96 som skal fratrækkes bruttolønnen Ferie 1 dag v/bruttoløn kr. 6707, : 5 x 1 = 309,79 som skal fratrækkes bruttolønnen 4

5 Procedure ved ansøgning om at blive privat børnepasser Ønsker man at blive privat børnepasser for børn i aldersgruppen 0-2 år, sendes en ansøgning til Børneafdelingen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ens personlige baggrund, uddannelse og job, familie, de fysiske rammer samt baggrunden for ansøgningen. Børneafdelingen fremsender efterfølgende anmodning om børneattest. Ansøger og alle i husstanden over 18 år skal hver især underskrive en anmodning. Ansøger sender anmodningerne videre til Rigspolitiet som efterfølgende sender børneattesterne til Børneafdelingen. Endvidere skal ansøger og alle i husstanden over 18 år selv indhente straffeattest hos det lokale politi. Straffeattesterne skal fremsendes til Børneafdelingen. Når børne- og straffeattesterne er modtaget i Børneafdelingen og der ikke er noget at bemærke, kontakter Børneafdelingen ansøger med henblik på at aflægge første besøg, hvor det vurderes, om de fysiske rammer kan godkendes. Hvis dette er tilfældet, aflægges andet besøg og endelig godkendelse kan gives, hvis de personlige kvalifikationer opfylder kriterierne. Første og andet besøg foretages af personale fra dagplejen og den pædagogiske konsulent. Disse fører også tilsyn. Sagsbehandlingstiden må forventes at være ca. 4 uger. Pasning i privat børnepassers hjem Ved denne pasningsordning køber forældrene børnepasning hos en privat børnepasser. Forældrene betaler en fast takst for børnepasningen som en bruttobetaling, der også skal dække løn i forbindelse med ferie, sygdom, barsel og lignende. Taksten betales forud til børnepasseren, hvorefter Børneafdelingen udbetaler tilskuddet til forældrene. I denne ordning er forældrene ikke arbejdsgivere og har dermed ikke forpligtigelser i forhold til ATP m.v. En sådan pasningsaftale skal godkendes af Nyborg Kommune efter fastlagte kriterier (se afsnittet Kriterier og bestemmelser for at blive privat børnepasser ). For at pasningsaftalen kan godkendes med økonomisk tilskud, er det nødvendigt, at forældrene rekvirerer følgende papirer, når den private børnepasser er fundet: ansøgning om tilskud til privat børnepasning oplysninger om den indgåede aftale om privat børnepasning Den aftalte takst påføres pasningsaftalen. Når de 2 blanketter er udfyldt, sendes de til Pladsanvisningen helst 1 måned før barnet starter. 5

6 Som privat børnepasser sparer man selv op til sin ferie og ferien skal aftales med forældrene. Ved ferieafholdelse skal forældrenes betaling til den private børnepasser reduceres. Pladsanvisningen reducerer tilsvarende forældrenes tilskud. Den private børnepasser skal meddele ferie til Pladsanvisningen, samtidig med at forældrene får besked. Ferie- og tilskudsberegning: Ved hele ferieuger er beregningen: Bruttoløn pr. mdr./tilskud pr. mdr. x antal ferieuger = beløb, der skal fratrækkes bruttoløn/tilskud Ved enkelte feriedage er beregningen: Bruttoløn pr. mdr./tilskud pr. mdr. : 5 x antal dage der holdes ferie = beløb, der skal fratrækkes bruttoløn/tilskud De er et årligt gennemsnit som er beregnet ud fra: 52 uger : 12 mdr. = En ferieuge regnes som 5 feriedage. Eksempel: Ferie 1 uge v/bruttoløn kr. 6707, x 1 = 1548,96 som skal fratrækkes bruttolønnen Ferie 1 dag v/bruttoløn kr. 6707, : 5 x 1 = 309,79 som skal fratrækkes bruttolønnen 6

7 Kriterier og bestemmelser for at blive privat børnepasser Ønsker en person at blive godkendt som privat børnepasser, skal følgende være opfyldt: børnepasseren skal besidde et vis modenhedsniveau børnepasseren skal have fysisk overskud til at passe børn børnepasseren skal være nærværende, etablere en sund kontakt til børnene, give omsorg, opfylde deres behov og have overblik og overskud børnepasseren skal give børnene tryghed, stimulere dem alderssvarende og sikre deres trivsel og udvikling børnepasseren skal være i stand til at lytte, tage imod råd og vejledning fra forældre og tilsynsførende børnepasseren kan godkendes til pasning af maksimalt 4 børn (inkl. egne børn egne børn gives der ikke tilskud til) antallet af børn kan reguleres, hvis de fysiske rammer eller personlige ressourcer ændres de fysiske rammer på pasningsadressen skal være forsvarlige jfr. godkendelsespapirerne børnepasseren skal tale dansk og understøtte børnenes integration i og samhørighed med det danske samfund børnepasseren skal have arbejdstilladelse, hvis vedkommende kommer fra et land uden for EU og EØS. En au-pair har ikke arbejdstilladelse og kan derfor ikke ansættes som privat børnepasser børnene skal passes i et røgfrit miljø (bør også tilstræbes ved pasning i eget hjem) Børneafdelingen skal godkende såvel straffe- som børneattest Ved godkendelsesbesøget vil der blive lagt særlig vægt på sikkerheden i hjemmet. Det kan f.eks. være trapper, placering af rengøringsmidler/kemikalier, brændeovn, indhegning af have og evt. vandbassin samt sikring af vinduer og altaner. Desuden vil der blive lagt vægt på, hvor meget plads børnene har til at røre sig på indendørs såvel som udendørs. I Nyborg Kommunes Sammenhængende Børnepolitik kan der læses mere om, hvad der lægges vægt på bl.a. i forhold til småbørnsområdet. Denne findes på Derudover må det forventes, at der én gang årligt bliver aflagt et uanmeldt besøg hos børnepasseren, hvor Børneafdelingen vurderer, om godkendelseskriterierne fortsat er opfyldt. Hvis der i forbindelse med et godkendelses- eller tilsynsbesøg skulle være forhold som ikke findes tilstrækkelige i forhold til godkendelseskriterierne, vil børnepasseren få en skriftlig henstilling om, at disse forhold skal bringes i orden. Såfremt henstillingen ikke er efterkommet inden 2 måneder, vil godkendelsesaftalen blive opsagt og det økonomiske tilskud bortfalde. Er forholdene af en sådan karakter, at det ikke er muligt at godkende pasningsaftalen, vil børnepasseren få en skriftlig begrundelse. 7

8 Generelle bestemmelser for begge pasningsordninger For at pasningsaftaler om privat pasning kan godkendes, skal de have mindst 3 måneders varighed. For at forældrene kan modtage det kommunale tilskud, er det en forudsætning, at barnet er registreret i pladsanvisningssystemet. Så længe den private pasningsaftale eksisterer, er barnet ikke aktiv på ventelisten og får ikke tilbudt en plads i kommunal pasning, men barnet bevarer sin anciennitet. Ved privat børnepassers fravær er det op til forældrene selv at finde anden pasning. Der er ikke mulighed for, at der kan ansættes vikar for den private børnepasser. Det anbefales, at der laves skriftlige aftaler med børnepasseren om praktiske forhold i dagligdagen f.eks.: information om barn og pasning, f.eks. en dagbog med oplysninger om telefonnumre, allergi, ulykkesplan, spise- og sovevaner brug af hjemmet, f.eks. telefon, computer, TV, radio, mad, nydelsesmidler, modtage besøg ture, f.eks. afstande og transportmiddel, udflugtsmål (andre børnepassere, strand, café m.m.) ferie/sygdom, f.eks. varsel for feriedage og for syge- og raskmelding samt evt. afspadsering Ændring i en eksisterende pasningsaftale kan medføre, at der skal udfyldes en ny pasningsaftale mellem forældre og børnepasser. Det kan f.eks. være i forbindelse med: ændret løn ændret pasningstid, hvis det får betydning for det samlede timeantal anden pasningsadresse forlængelse af pasningsaftale Hvis forældrene eller børnepasseren ønsker at opsige en pasningsaftale, skal følgende foretages: en skriftlig opsigelse skal udarbejdes og underskrives af forældre og børnepasser med en måneds varsel til den 1. i en måned pasningsaftalen kan opsiges med et kortere varsel, hvis både forældre og børnepasser er enige herom misligholdt pasningsaftale kan opsiges med dags varsel forældrene skal selv rette henvendelse til Pladsanvisningen for at blive aktiveret på ventelisten Nyborg Kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn 8

9 Klage over afgørelser truffet om godkendelse af pasningsaftale og pasningsordning kan senest 4 uger fra modtagelse af afgørelsen indbringes for Statsforvaltningen Syddanmark, Det Sociale Nævn, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Klage over fastsættelse af tilskuddets størrelse, kan alene indbringes til Børneafdelingen. Tilskudsmuligheder Ved privat børnepasning kan forældre få et tilskud, som udgør 75% af udgiften til børnepasseren - dog maksimalt det beløb, som fremgår af Nyborg Kommunes hjemmeside. Der kan til samme husstand maksimalt ydes 3 pasningstilskud pr. måned og der udbetales tilskud i 12 måneder. Børneafdelingen har udarbejdet en kvittering, som børnepasseren skal kvittere på hver måned ved afregning. Kvitteringen skal sendes/mailes til Pladsanvisningen senest den 10. i måneden, hvorefter tilskuddet vil blive udbetalt til forældrenes Nemkonto. Tilskuddet til forældrene til privat pasning i eget hjem udbetales bagud og tilskuddet til privat pasning hos en børnepasser udbetales forud. Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud til privat passede børn. Der ydes søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, uanset om dagtilbuddet er kommunalt eller privat. Søskendetilskud for juli måned udbetales kun til søskende i privat pasning. Er søskende, der udløser søskendetilskud, indmeldt i kommunalt dagtilbud er søskendetilskuddet og forældrebetalingen beregnet over 11 måneder og der gives derfor ikke søskendetilskud i juli måned. 9

10 Nyttige adresser Nyborg Kommune Torvet Nyborg Pladsanvisning: Børneafdeling: ATP-huset Kongens Vænge Hillerød Tlf Feriekonto Kongens Vænge Hillerød Tlf SKAT Hovedcenter Østbanevej København Ø Tlf

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere