FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES"

Transkript

1

2 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne på apparatets rating label. Placering af apparatet - Apparatet skal placeres på en plan, stabil overflade og bør ikke udsættes for vibrationer. - Undlad at placere apparatet på en skrå eller ustabil overflade, da apparatet kan tippe eller falde ned. - Placér apparatet nær den stikkontakt, det tilsluttes. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten. - Undgå ekstreme temperaturer, både med hensyn til kulde og varme. Placér apparatet på passende afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer eller gas-/elektriske kaminer. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys og andre direkte varmekilder. - Undlad at placere åben ild i form af f.eks. tændte stearinlys oven på eller nær apparatet. - Nedsæt risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet ved aldrig at udsætte det for regn, fugt, dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere som f.eks. vaser oven på apparatet. - Hvis du spilder væske ned i apparatet, kan det medføre alvorlig skade. Sker det, bør du omgående slukke på stikkontakten, tag stikket ud og dernæst kontakte forhandleren. - Undgå risiko for elektrisk stød eller brand fra overophedning ved aldrig at lade gardiner eller andre lignende materialer blokere apparatets ventilationsåbninger. - Undlad at placere apparatet i en bogkasse, indbygge det i et skab eller på andet indelukket sted. Sørg for, at der altid er mindst 10 cm frirum rundt om apparatet, således at ventilation kan finde sted. Sikkerhed - Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du tilslutter eller frakobler andre enheder eller flytter apparatet. - Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr. - Dette apparat bliver varmt efter lang tids brug. Dette er normalt og betyder ikke, at der er problemer med apparatet. FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FARLIG STRØMSTYRKE Apparatet indeholder strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for elektrisk stød, hvis bruger kommer i kontakt med dem. OBS Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse. Af sikkerhedshensyn bør du følge anvisningerne i manualen. Netledningen - Kontrollér, at apparatet ikke står oven på netledningen, da apparatets vægt kan beskadige ledningen og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. - Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes agent eller andet kvalificeret servicepersonale. Interferens - Apparatets funktionsevne kan påvirkes af stærk elektromagnetisk interferens. Sker det, skal du blot nulstille produktet som beskrevet i manualen. Hvis normal drift ikke genoprettes, bør du forsøge dig med at anbringe apparatet på et andet sted under brugen. - Dette apparat indeholder mikro-processorer, der kan gå ned på grund af ekstern elektrisk interferens/ støj eller elektromagnetisk udladning. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen for at nulstille radioen. Overvågning - Hold øje med børn, lad dem ikke lege med dette apparat. - Lad aldrig nogen, især børn, stikke ting ind i apparatets sprækker, huller eller andre åbninger, da de derved udsætter sig for risiko for potentielt dræbende elektrisk stød. Service/ Vedligeholdelse - Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne apparatets skruer. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. - Fjern ikke apparatets faste dæksler/ kabinet, da du derved udsætter dig for risiko for elektrisk stød. - Tag stikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet. - Brug aldrig rengøringsmidler med skureeffekt eller krasse rengøringsmidler ved rengøring af apparatet, da disse vil beskadige apparatets overflade. - Brug ikke væske til rengøring af apparatet. DK-1

3 KNAPPER OG KONTROLLER 1. LCD DISPLAY 2. Knappen MODE (funktion) 3. Knappen (tænd/ sluk) 4. Knappen INFO 5. DREJE- & TRYKKNAP OK 6. Knappen MEMORY (faste stationer) 7. Knappen MENU 8. Knappen ALARM/SNOOZE 9. BAGGRUNDSLYS TIL/ FRA 10. VOLUMEN +/- 11. Knappen SLEEP (forsinket slukning) 12. HØJTTALER 13. STIK TIL HOVEDTELEFONER 14. TELESKOP-ANTENNE 15. DC IN TERMINAL NÅR DU TÆNDER RADIOEN FØRSTE GANG Når radioen første gang forbindes til lysnettet (via den medfølgende AC/DC adapter), starter den op i standby modus. Displayets baggrundslys tænder i nogle få sekunder, hvorefter displayet viser velkomstdisplayet og dernæst uret. 1. Forbind DC-stikket på AC/DC adapteren til terminalen DC IN på radioens bagpanel. 2. Forbind AC/DC adapteren til en stikkontakt. 3. Tryk én gang på knappen for at tænde radioen. Indstilling af uret Uret bliver kun indstillet og opdateret automatisk, hvis du kan modtage DAB-signaler hvor du befinder dig. For at synkronisere uret til lokale forhold kræves det, at du stiller ind på en DAB-station og bliver der i et kort øjeblik. Manuel indstilling af uret er ikke påkrævet. NÅR DU VIL LYTTE TIL RADIO Tips til bedre modtagelse Denne radio er udstyret med en enkelt DAB/FM antenne. Du opnår den bedst mulige modtagelse, når du strækker antennen helt ud og justerer dens position, indtil du finder den retning, hvor modtagelsen er bedst. For at opnå den bedste modtagelse af DAB-signaler anbefales det stærkt, at du altid lader antennen stå lodret op i luften. DAB modus Når du forbinder radioen til lysnettet og tænder første gang, starter den automatisk op i DAB-modus og gennemfører en automatisk kanalsøgning. Under søgningen viser displayet meddelelsen "Scanning.." sammen med en bjælke, der viser hvor langt søgningen er nået og antallet af fundne stationer indtil videre. (F1) (F2) Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Hvis du vil bladre gennem de fundne stationer, skal du dreje på knappen OK, og når du finder en station, du vil lytte til, skal du trykke på knappen OK for at stille ind på stationen. Bemærk: Hvis der ingen stationer findes under autosøgningen, skifter radioen til menuen Tune Select, og du kan nu dreje på knappen OK for at vælge mellem "Manual tune" (manuel kanalsøgning) og "Autoscan" (autosøgning) for at søge efter stationer. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. DK-2

4 DAB automatisk kanalsøgning Den automatiske kanalsøgning gennemsøger hele DAB Bånd III for kanaler. Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. 1. Hvis du vil aktivere den automatiske kanalsøgning, skal du først trykke på knappen MENU for at åbne menuen Tune Select, dernæst dreje på knappen OK og vælge "Autoscan" og endelig trykke på knappen OK for at bekræfte. Displayet viser nu "Scanning..." samt en skydebjælke over søgningen. (F3) 2. Alle fundne stationer lagres automatisk i radioens hukommelse, og du kan bladre gennem dem og lytte til stationerne ved at dreje på knappen OK for at bladre og trykke på knappen OK for at stille ind på en station. DAB manuel kanalsøgning 1. Hvis du vil søge manuelt efter stationer, skal du først trykke på knappen MENU for at åbne menuen Tune Select og dernæst trykke på knappen OK for at vælge punktet "Manual tune". (F4) 2. Drej på knappen OK for at gennemgå DAB-kanalerne. Displayet viser "5A til 13F" og de tilhørende frekvenser. (F5) 3. Når den ønskede frekvens vises på displayet, skal du trykke på knappen OK for at bekræfte. Navnet på den gruppe stationer (ensemble/ multiplex) stationen tilhører vises på displayet. 4. Tryk på knappen OK igen for at stille ind på den valgte station. DAB sekundære services Af og til vil du kunne se symbolet ">" direkte efter navnet på en station. Dette angiver, at stationen tilbyder sekundære services. Disse sekundære services indeholder ekstra materiale i forhold til den primære station. Det kan f.eks. være sportskanaler, der har tilføjet ekstra (f.eks. flersproget) kommentatorlyd. De sekundære services er indsat direkte efter den primære station. Hvis du vil vælge en sekundær station, skal du trykke én gang på knappen OK. DAB displayet For hver gang, du trykker på knappen INFO, skifter displayet i den rækkefølge, der vises herunder: Ur/ Dato Signalstyrke Frekvens Audio Bitrate Ensemble/ Multiplex (Gruppenavn) Programtype DLS Ur og Dato Uret og datoen opdateres automatisk ud fra de oplysninger, der modtages via radiosignalerne, det er ikke nødvendigt at indstille uret manuelt. Skulle det alligevel forekomme, at der ikke modtages tidsoplysninger, viser displayet i stedet "<TIME/DATE>". Frekvens Viser frekvensen for den aktuelle station. Audio bitrate Displayet viser den digitale audio bitrate for programmet, der modtages. Signalstyrke Displayet viser en skydebjælke, der angiver signalstyrken. Jo stærkere signalet er, jo længere er skydebjælken fra venstre mod højre. DLS DLS står for Dynamisk Label Segment, som er en rulletekst, udbyderen kan udsende sammen med udsendelsen. Rulleteksten vil som oftest indeholde oplysninger om det aktuelle program etc. Programtype Her kan du se typen på det program, der udsendes. Hvis denne oplysning ikke er tilgængelig, viser displayet i stedet "<Programme Type>". DK-3

5 Ensemble/ Multiplex (Gruppenavn) Ensemble/ Multiplex dækker over en gruppe radiostationer, der er bundlet og sendes sammen på en enkelt frekvens. Der findes nationale og lokale multiplexer, de lokale indeholder stationer, der udelukkende udsendes i det aktuelle lokalområde. Bemærk: Tryk på knappen INFO i mindst 2 sekunder, hvis du vil have radioens software version vist på displayet. FM-radio 1. Tryk på knappen MODE, hvis du vil vælge FM, hvorefter displayet viser FM og den aktuelle frekvens. 2. Hvis du vil aktivere automatisk kanalsøgning, skal du trykke på knappen OK og holde den inde, indtil søgningen på frekvensbåndet starter, og displayet viser "Searching... >" eller "Searching... <". Søgningen afbrydes automatisk, når en station findes. (F6) (F7) 3. Hvis du vil aktivere manuel kanalsøgning, skal du dreje på knappen OK. 4. Hvis du vil skifte mellem modtagelse af FM i stereo og mono, skal du trykke på knappen OK for at skifte mellem "Auto" og "Mono". Bemærk: Radioen skifter automatisk mellem modtagelse i stereo og mono, men du kan slå den automatiske omskifter fra og selv vælge manuelt, hvilket er nyttigt, hvis signalet går svagt igennem. Under modtagelse i stereo kombineres lyden fra venstre og højre kanal automatisk til en enkelt kanal, således at de passer til denne radios enkelthøjttalersystem. LAGRING OG GENKALD AF FASTE STATIONER I både DAB og FM modus kan du lagre op til 10 faste stationer. Dette gør det nemt at få direkte adgang til dine yndlingsstationer. 1. Hvis du vil gemme en station som fast station, skal du først stille ind på stationen og dernæst trykke på knappen MEMORY og holde den inde, indtil displayet viser "Empty preset 1" (tom programplads 1), og nummeret på den faste station blinker på displayet. (F8) 2. Drej knappen OK for at vælge den ønskede programplads til den faste station. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg, hvorefter displayet viser "Preset # saved" (fast station # gemt). (F9) 4. Når du vil genkalde en fast station, skal du først trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst dreje knappen OK for at bladre gennem de faste stationer, der er gemt i radioen. Når displayet viser nummeret på den ønskede station, skal du slippe knappen. Hvis der ikke er gemt nogen station på den valgte programplads, viser displayet meddelelsen "Empty preset #" (tom programplads #). GENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINGER Hvis du flytter radioen til en anden del af landet, kan det være at dine faste DAB-stationer ikke længere kan modtages. Hvis det sker, vil det være nødvendigt at gendanne radioens oprindelige standardindstillinger. Dette gøres på følgende måde: 1. Forbind radioen til lysnettet og tryk på knappen for at tænde radioen. 2. Tryk på knappen MENU og hold den inde, indtil displayet viser meddelelsen "Press SELECT to confirm reset" (tryk på SELECT for at bekræfte nulstilling). 3. Slip knappen MENU og tryk én gang på knappen OK, hvorefter displayet nu viser meddelelsen "Restarting.." (genstarter). Når nulstillingen er gennemført, går radioen på standby. 4. Tryk på knappen for at tænde radioen igen, hvorefter den automatisk starter op i DAB modus og gennemfører en automatisk kanalsøgning. Når søgningen er gennemført, stiller radioen ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Bemærk: Alle faste DAB- og FM-stationer slettes, når du gennemfører en nulstilling. DK-4

6 ALARM-FUNKTIONEN Denne radio kan anvendes som standard "Radio Alarm Clock". Du kan anvende alarm-funktionen til vækning med enten elektronisk buzzer eller din yndlingsradiostation (DAB/FM). Alarmen kan indstilles både mens radioen står på standby og mens den er tændt. Sådan indstilles vækketidspunkt og vækkemåde 1. Tryk på knappen ALARM og hold den inde, indtil displayet viser meddelelsen "Alarm Setting". 2. Drej på knappen OK for at indsætte tidspunktet og bekræft indstillingen ved at trykke på samme knap. Først indsættes timetallet og dernæst minuttallet. (F10) 3. Til sidst skal du igen trykke på knappen OK for at bekræfte, hvorefter vækketidspunktet er indstillet, og radioen går videre til indstilling af vækkemåde. 4. Drej på knappen OK for at vælge vækkemåde og bekræft indstillingen ved at trykke på samme knap. Radioen viser først de faste DAB-stationer (1-10), dernæst de faste FM-stationer (1-10), så Buzzertone (1 eller 2) og til sidst vises lydstyrke for vækning (niveau 1-20). (F11) 5. Når du har valgt lydstyrke for vækningen, er opsætning af vækkefunktionen gennemført, og du kan nu aktivere alarmen. Sådan aktiveres alarm-funktionen 1. Når du vil aktivere alarm-funktionen, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM, hvorefter de tilgængelige vækkemåder vises på displayet i følgende rækkefølge: fra fast DAB-station fast FM-station Buzzertone # 2. Når displayet viser den ønskede vækkemåde, skal du slippe knappen, hvorefter alarmen er aktiveret, og ikonet for alarm vises på displayet. 3. Når vækketidspunktet nås, starter vækningen med den valgte vækkemåde, og alarm-ikonet på displayet blinker som angivelse af, at alarmen er i gang. Hvis du vil afbryde alarmen før tid, skal du trykke på knappen. 4. Hvis du vil kontrollere alarm-status, skal du trykke én gang på knappen ALARM, hvorefter status vises på displayet. Bemærk: Hvis du har aktiveret alarm-funktionen, og den valgte vækkemåde er DAB eller FM, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet til et niveau, du kan høre. Automatisk gentagelse af vækning Alarmen starter automatisk på samme tidspunkt hver dag, så længe alarm ikonet vises på displayet. Hvis du vil annullere funktionen, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM, indtil displayet viser "Alarm Off". FUNKTIONEN SNOOZE Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen SNOOZE, hvis du vil slå alarmen fra i 5 minutter. Der vises et lille ikon med et "z" på displayet ved siden af alarm ikonet som angivelse af, at snooze er aktiveret. Dette kan gentages i op til en time. FUNKTIONEN SLEEP Denne funktion gør det muligt at indstille radioen til at slukke efter et givet tidsrum. 1. Hvis du vil aktivere funktionen sleep, skal du trykke gentagne gange på knappen SLEEP, indtil displayet viser meddelelsen "Sleep Timer", hvorefter tidsdisplayet skifter for hvert tryk på knappen, som vist herunder: 2. Når det ønskede tidsrum vises på displayet, skal du slippe knappen, hvorefter aktivering af funktionen bekræftes efter 2 sekunder. Et lille ikon med et "s" vises på displayet som angivelse af, at sleep timeren er aktiveret. Når timeren har talt ned til 0, slukker radioen automatisk. 3. Hvis du vil deaktivere funktionen sleep, skal du trykke på knappen SLEEP igen, indtil det lille ikon "s" forsvinder fra displayet. 4. Hvis du vil kontrollere sleep timerens status, skal du trykke gentagne gange på knappen INFO, indtil informationerne for sleep timeren vises på displayet. DK-5

7 DISPLAYETS BAGGRUNDSLYS Du kan vælge mellem fire niveauer for lysstyrke, der kan indstilles individuelt for henholdsvis standby og drift. Hvis du vil indstille lysstyrken, skal du trykke gentagne gange på knappen BACKLIGHT, hvorefter lysstyrken på displayet ændres i den herunder viste rækkefølge for hvert tryk på knappen: Backlight off (fra) Backlight 1 Backlight 2 Backlight 3 Backlight off Under standby vil lysstyrken på displayet blive skruet op til fuld lysstyrke i 5 sekunder hver gang, du trykker på en knap. Bemærk: Som standard er displayets baggrundslys indstillet til "Backlight 1" i standby og til "Backlight 3" under drift. Disse indstillinger gendannes også, hvis du gennemfører en nulstilling af radioen. STIK TIL HOVEDTELEFONER Du finder et 3,5 mm stereo stik til hovedtelefoner på radioens bagpanel. Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner (medfølger ikke) til dette stik, hvis du vil kunne høre radio uden at forstyrre andre. Højttaleren slås automatisk fra, når der er tilsluttet hovedtelefoner til radioen. VIGTIGT: Når du vil anvende hovedtelefoner, skal du altid skrue ned for lyden, inden du tager hovedtelefonerne på. Tilslut hovedtelefonerne og skru gradvist op for lyden, indtil du finder et komfortabelt lytteniveau. SPECIFIKATIONER STRØMFORSYNING: AC/DC ADAPTER INDGANGSSPÆNDING: AC V~60/50Hz UDGANGSSPÆNDING: DC 12V 1,5A UDGANGSEFFEKT: 5W FREKVENSOMRÅDE: DAB MHz FM 87,5-108 MHz YDRE MÅL: 115 (L) X 128 (B) X 190 (H) mm VÆGT: 1,17 kg RET TIL ÆNDRING I DESIGN OG SPECIFIKATIONER FORBEHOLDES. DK-6

8 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DENVER Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Importeret af: Inter Sales A/S Stavneagervej Egå Danmark DK-7

9

10

11

12

13

14

15

16 DAB Radio Signal Please notice that DAB signal can be weaken MUCH depending on the type of building you are living in. (fx. It can be hard to catch proper signal when being in a concrete building.) Signal can also be different in different areas of the country. Please check your local transmitter to get the best signal in your area. Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man bor i beton byggeri. Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste dækningskort på under hvad er digital radio.

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere