FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES"

Transkript

1

2 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne på apparatets rating label. Placering af apparatet - Apparatet skal placeres på en plan, stabil overflade og bør ikke udsættes for vibrationer. - Undlad at placere apparatet på en skrå eller ustabil overflade, da apparatet kan tippe eller falde ned. - Placér apparatet nær den stikkontakt, det tilsluttes. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten. - Undgå ekstreme temperaturer, både med hensyn til kulde og varme. Placér apparatet på passende afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer eller gas-/elektriske kaminer. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys og andre direkte varmekilder. - Undlad at placere åben ild i form af f.eks. tændte stearinlys oven på eller nær apparatet. - Nedsæt risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet ved aldrig at udsætte det for regn, fugt, dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere som f.eks. vaser oven på apparatet. - Hvis du spilder væske ned i apparatet, kan det medføre alvorlig skade. Sker det, bør du omgående slukke på stikkontakten, tag stikket ud og dernæst kontakte forhandleren. - Undgå risiko for elektrisk stød eller brand fra overophedning ved aldrig at lade gardiner eller andre lignende materialer blokere apparatets ventilationsåbninger. - Undlad at placere apparatet i en bogkasse, indbygge det i et skab eller på andet indelukket sted. Sørg for, at der altid er mindst 10 cm frirum rundt om apparatet, således at ventilation kan finde sted. Sikkerhed - Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du tilslutter eller frakobler andre enheder eller flytter apparatet. - Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr. - Dette apparat bliver varmt efter lang tids brug. Dette er normalt og betyder ikke, at der er problemer med apparatet. FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FARLIG STRØMSTYRKE Apparatet indeholder strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for elektrisk stød, hvis bruger kommer i kontakt med dem. OBS Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse. Af sikkerhedshensyn bør du følge anvisningerne i manualen. Netledningen - Kontrollér, at apparatet ikke står oven på netledningen, da apparatets vægt kan beskadige ledningen og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. - Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes agent eller andet kvalificeret servicepersonale. Interferens - Apparatets funktionsevne kan påvirkes af stærk elektromagnetisk interferens. Sker det, skal du blot nulstille produktet som beskrevet i manualen. Hvis normal drift ikke genoprettes, bør du forsøge dig med at anbringe apparatet på et andet sted under brugen. - Dette apparat indeholder mikro-processorer, der kan gå ned på grund af ekstern elektrisk interferens/ støj eller elektromagnetisk udladning. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen for at nulstille radioen. Overvågning - Hold øje med børn, lad dem ikke lege med dette apparat. - Lad aldrig nogen, især børn, stikke ting ind i apparatets sprækker, huller eller andre åbninger, da de derved udsætter sig for risiko for potentielt dræbende elektrisk stød. Service/ Vedligeholdelse - Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne apparatets skruer. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. - Fjern ikke apparatets faste dæksler/ kabinet, da du derved udsætter dig for risiko for elektrisk stød. - Tag stikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet. - Brug aldrig rengøringsmidler med skureeffekt eller krasse rengøringsmidler ved rengøring af apparatet, da disse vil beskadige apparatets overflade. - Brug ikke væske til rengøring af apparatet. DK-1

3 KNAPPER OG KONTROLLER 1. LCD DISPLAY 2. Knappen MODE (funktion) 3. Knappen (tænd/ sluk) 4. Knappen INFO 5. DREJE- & TRYKKNAP OK 6. Knappen MEMORY (faste stationer) 7. Knappen MENU 8. Knappen ALARM/SNOOZE 9. BAGGRUNDSLYS TIL/ FRA 10. VOLUMEN +/- 11. Knappen SLEEP (forsinket slukning) 12. HØJTTALER 13. STIK TIL HOVEDTELEFONER 14. TELESKOP-ANTENNE 15. DC IN TERMINAL NÅR DU TÆNDER RADIOEN FØRSTE GANG Når radioen første gang forbindes til lysnettet (via den medfølgende AC/DC adapter), starter den op i standby modus. Displayets baggrundslys tænder i nogle få sekunder, hvorefter displayet viser velkomstdisplayet og dernæst uret. 1. Forbind DC-stikket på AC/DC adapteren til terminalen DC IN på radioens bagpanel. 2. Forbind AC/DC adapteren til en stikkontakt. 3. Tryk én gang på knappen for at tænde radioen. Indstilling af uret Uret bliver kun indstillet og opdateret automatisk, hvis du kan modtage DAB-signaler hvor du befinder dig. For at synkronisere uret til lokale forhold kræves det, at du stiller ind på en DAB-station og bliver der i et kort øjeblik. Manuel indstilling af uret er ikke påkrævet. NÅR DU VIL LYTTE TIL RADIO Tips til bedre modtagelse Denne radio er udstyret med en enkelt DAB/FM antenne. Du opnår den bedst mulige modtagelse, når du strækker antennen helt ud og justerer dens position, indtil du finder den retning, hvor modtagelsen er bedst. For at opnå den bedste modtagelse af DAB-signaler anbefales det stærkt, at du altid lader antennen stå lodret op i luften. DAB modus Når du forbinder radioen til lysnettet og tænder første gang, starter den automatisk op i DAB-modus og gennemfører en automatisk kanalsøgning. Under søgningen viser displayet meddelelsen "Scanning.." sammen med en bjælke, der viser hvor langt søgningen er nået og antallet af fundne stationer indtil videre. (F1) (F2) Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Hvis du vil bladre gennem de fundne stationer, skal du dreje på knappen OK, og når du finder en station, du vil lytte til, skal du trykke på knappen OK for at stille ind på stationen. Bemærk: Hvis der ingen stationer findes under autosøgningen, skifter radioen til menuen Tune Select, og du kan nu dreje på knappen OK for at vælge mellem "Manual tune" (manuel kanalsøgning) og "Autoscan" (autosøgning) for at søge efter stationer. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. DK-2

4 DAB automatisk kanalsøgning Den automatiske kanalsøgning gennemsøger hele DAB Bånd III for kanaler. Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. 1. Hvis du vil aktivere den automatiske kanalsøgning, skal du først trykke på knappen MENU for at åbne menuen Tune Select, dernæst dreje på knappen OK og vælge "Autoscan" og endelig trykke på knappen OK for at bekræfte. Displayet viser nu "Scanning..." samt en skydebjælke over søgningen. (F3) 2. Alle fundne stationer lagres automatisk i radioens hukommelse, og du kan bladre gennem dem og lytte til stationerne ved at dreje på knappen OK for at bladre og trykke på knappen OK for at stille ind på en station. DAB manuel kanalsøgning 1. Hvis du vil søge manuelt efter stationer, skal du først trykke på knappen MENU for at åbne menuen Tune Select og dernæst trykke på knappen OK for at vælge punktet "Manual tune". (F4) 2. Drej på knappen OK for at gennemgå DAB-kanalerne. Displayet viser "5A til 13F" og de tilhørende frekvenser. (F5) 3. Når den ønskede frekvens vises på displayet, skal du trykke på knappen OK for at bekræfte. Navnet på den gruppe stationer (ensemble/ multiplex) stationen tilhører vises på displayet. 4. Tryk på knappen OK igen for at stille ind på den valgte station. DAB sekundære services Af og til vil du kunne se symbolet ">" direkte efter navnet på en station. Dette angiver, at stationen tilbyder sekundære services. Disse sekundære services indeholder ekstra materiale i forhold til den primære station. Det kan f.eks. være sportskanaler, der har tilføjet ekstra (f.eks. flersproget) kommentatorlyd. De sekundære services er indsat direkte efter den primære station. Hvis du vil vælge en sekundær station, skal du trykke én gang på knappen OK. DAB displayet For hver gang, du trykker på knappen INFO, skifter displayet i den rækkefølge, der vises herunder: Ur/ Dato Signalstyrke Frekvens Audio Bitrate Ensemble/ Multiplex (Gruppenavn) Programtype DLS Ur og Dato Uret og datoen opdateres automatisk ud fra de oplysninger, der modtages via radiosignalerne, det er ikke nødvendigt at indstille uret manuelt. Skulle det alligevel forekomme, at der ikke modtages tidsoplysninger, viser displayet i stedet "<TIME/DATE>". Frekvens Viser frekvensen for den aktuelle station. Audio bitrate Displayet viser den digitale audio bitrate for programmet, der modtages. Signalstyrke Displayet viser en skydebjælke, der angiver signalstyrken. Jo stærkere signalet er, jo længere er skydebjælken fra venstre mod højre. DLS DLS står for Dynamisk Label Segment, som er en rulletekst, udbyderen kan udsende sammen med udsendelsen. Rulleteksten vil som oftest indeholde oplysninger om det aktuelle program etc. Programtype Her kan du se typen på det program, der udsendes. Hvis denne oplysning ikke er tilgængelig, viser displayet i stedet "<Programme Type>". DK-3

5 Ensemble/ Multiplex (Gruppenavn) Ensemble/ Multiplex dækker over en gruppe radiostationer, der er bundlet og sendes sammen på en enkelt frekvens. Der findes nationale og lokale multiplexer, de lokale indeholder stationer, der udelukkende udsendes i det aktuelle lokalområde. Bemærk: Tryk på knappen INFO i mindst 2 sekunder, hvis du vil have radioens software version vist på displayet. FM-radio 1. Tryk på knappen MODE, hvis du vil vælge FM, hvorefter displayet viser FM og den aktuelle frekvens. 2. Hvis du vil aktivere automatisk kanalsøgning, skal du trykke på knappen OK og holde den inde, indtil søgningen på frekvensbåndet starter, og displayet viser "Searching... >" eller "Searching... <". Søgningen afbrydes automatisk, når en station findes. (F6) (F7) 3. Hvis du vil aktivere manuel kanalsøgning, skal du dreje på knappen OK. 4. Hvis du vil skifte mellem modtagelse af FM i stereo og mono, skal du trykke på knappen OK for at skifte mellem "Auto" og "Mono". Bemærk: Radioen skifter automatisk mellem modtagelse i stereo og mono, men du kan slå den automatiske omskifter fra og selv vælge manuelt, hvilket er nyttigt, hvis signalet går svagt igennem. Under modtagelse i stereo kombineres lyden fra venstre og højre kanal automatisk til en enkelt kanal, således at de passer til denne radios enkelthøjttalersystem. LAGRING OG GENKALD AF FASTE STATIONER I både DAB og FM modus kan du lagre op til 10 faste stationer. Dette gør det nemt at få direkte adgang til dine yndlingsstationer. 1. Hvis du vil gemme en station som fast station, skal du først stille ind på stationen og dernæst trykke på knappen MEMORY og holde den inde, indtil displayet viser "Empty preset 1" (tom programplads 1), og nummeret på den faste station blinker på displayet. (F8) 2. Drej knappen OK for at vælge den ønskede programplads til den faste station. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg, hvorefter displayet viser "Preset # saved" (fast station # gemt). (F9) 4. Når du vil genkalde en fast station, skal du først trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst dreje knappen OK for at bladre gennem de faste stationer, der er gemt i radioen. Når displayet viser nummeret på den ønskede station, skal du slippe knappen. Hvis der ikke er gemt nogen station på den valgte programplads, viser displayet meddelelsen "Empty preset #" (tom programplads #). GENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINGER Hvis du flytter radioen til en anden del af landet, kan det være at dine faste DAB-stationer ikke længere kan modtages. Hvis det sker, vil det være nødvendigt at gendanne radioens oprindelige standardindstillinger. Dette gøres på følgende måde: 1. Forbind radioen til lysnettet og tryk på knappen for at tænde radioen. 2. Tryk på knappen MENU og hold den inde, indtil displayet viser meddelelsen "Press SELECT to confirm reset" (tryk på SELECT for at bekræfte nulstilling). 3. Slip knappen MENU og tryk én gang på knappen OK, hvorefter displayet nu viser meddelelsen "Restarting.." (genstarter). Når nulstillingen er gennemført, går radioen på standby. 4. Tryk på knappen for at tænde radioen igen, hvorefter den automatisk starter op i DAB modus og gennemfører en automatisk kanalsøgning. Når søgningen er gennemført, stiller radioen ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Bemærk: Alle faste DAB- og FM-stationer slettes, når du gennemfører en nulstilling. DK-4

6 ALARM-FUNKTIONEN Denne radio kan anvendes som standard "Radio Alarm Clock". Du kan anvende alarm-funktionen til vækning med enten elektronisk buzzer eller din yndlingsradiostation (DAB/FM). Alarmen kan indstilles både mens radioen står på standby og mens den er tændt. Sådan indstilles vækketidspunkt og vækkemåde 1. Tryk på knappen ALARM og hold den inde, indtil displayet viser meddelelsen "Alarm Setting". 2. Drej på knappen OK for at indsætte tidspunktet og bekræft indstillingen ved at trykke på samme knap. Først indsættes timetallet og dernæst minuttallet. (F10) 3. Til sidst skal du igen trykke på knappen OK for at bekræfte, hvorefter vækketidspunktet er indstillet, og radioen går videre til indstilling af vækkemåde. 4. Drej på knappen OK for at vælge vækkemåde og bekræft indstillingen ved at trykke på samme knap. Radioen viser først de faste DAB-stationer (1-10), dernæst de faste FM-stationer (1-10), så Buzzertone (1 eller 2) og til sidst vises lydstyrke for vækning (niveau 1-20). (F11) 5. Når du har valgt lydstyrke for vækningen, er opsætning af vækkefunktionen gennemført, og du kan nu aktivere alarmen. Sådan aktiveres alarm-funktionen 1. Når du vil aktivere alarm-funktionen, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM, hvorefter de tilgængelige vækkemåder vises på displayet i følgende rækkefølge: fra fast DAB-station fast FM-station Buzzertone # 2. Når displayet viser den ønskede vækkemåde, skal du slippe knappen, hvorefter alarmen er aktiveret, og ikonet for alarm vises på displayet. 3. Når vækketidspunktet nås, starter vækningen med den valgte vækkemåde, og alarm-ikonet på displayet blinker som angivelse af, at alarmen er i gang. Hvis du vil afbryde alarmen før tid, skal du trykke på knappen. 4. Hvis du vil kontrollere alarm-status, skal du trykke én gang på knappen ALARM, hvorefter status vises på displayet. Bemærk: Hvis du har aktiveret alarm-funktionen, og den valgte vækkemåde er DAB eller FM, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet til et niveau, du kan høre. Automatisk gentagelse af vækning Alarmen starter automatisk på samme tidspunkt hver dag, så længe alarm ikonet vises på displayet. Hvis du vil annullere funktionen, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM, indtil displayet viser "Alarm Off". FUNKTIONEN SNOOZE Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen SNOOZE, hvis du vil slå alarmen fra i 5 minutter. Der vises et lille ikon med et "z" på displayet ved siden af alarm ikonet som angivelse af, at snooze er aktiveret. Dette kan gentages i op til en time. FUNKTIONEN SLEEP Denne funktion gør det muligt at indstille radioen til at slukke efter et givet tidsrum. 1. Hvis du vil aktivere funktionen sleep, skal du trykke gentagne gange på knappen SLEEP, indtil displayet viser meddelelsen "Sleep Timer", hvorefter tidsdisplayet skifter for hvert tryk på knappen, som vist herunder: 2. Når det ønskede tidsrum vises på displayet, skal du slippe knappen, hvorefter aktivering af funktionen bekræftes efter 2 sekunder. Et lille ikon med et "s" vises på displayet som angivelse af, at sleep timeren er aktiveret. Når timeren har talt ned til 0, slukker radioen automatisk. 3. Hvis du vil deaktivere funktionen sleep, skal du trykke på knappen SLEEP igen, indtil det lille ikon "s" forsvinder fra displayet. 4. Hvis du vil kontrollere sleep timerens status, skal du trykke gentagne gange på knappen INFO, indtil informationerne for sleep timeren vises på displayet. DK-5

7 DISPLAYETS BAGGRUNDSLYS Du kan vælge mellem fire niveauer for lysstyrke, der kan indstilles individuelt for henholdsvis standby og drift. Hvis du vil indstille lysstyrken, skal du trykke gentagne gange på knappen BACKLIGHT, hvorefter lysstyrken på displayet ændres i den herunder viste rækkefølge for hvert tryk på knappen: Backlight off (fra) Backlight 1 Backlight 2 Backlight 3 Backlight off Under standby vil lysstyrken på displayet blive skruet op til fuld lysstyrke i 5 sekunder hver gang, du trykker på en knap. Bemærk: Som standard er displayets baggrundslys indstillet til "Backlight 1" i standby og til "Backlight 3" under drift. Disse indstillinger gendannes også, hvis du gennemfører en nulstilling af radioen. STIK TIL HOVEDTELEFONER Du finder et 3,5 mm stereo stik til hovedtelefoner på radioens bagpanel. Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner (medfølger ikke) til dette stik, hvis du vil kunne høre radio uden at forstyrre andre. Højttaleren slås automatisk fra, når der er tilsluttet hovedtelefoner til radioen. VIGTIGT: Når du vil anvende hovedtelefoner, skal du altid skrue ned for lyden, inden du tager hovedtelefonerne på. Tilslut hovedtelefonerne og skru gradvist op for lyden, indtil du finder et komfortabelt lytteniveau. SPECIFIKATIONER STRØMFORSYNING: AC/DC ADAPTER INDGANGSSPÆNDING: AC V~60/50Hz UDGANGSSPÆNDING: DC 12V 1,5A UDGANGSEFFEKT: 5W FREKVENSOMRÅDE: DAB MHz FM 87,5-108 MHz YDRE MÅL: 115 (L) X 128 (B) X 190 (H) mm VÆGT: 1,17 kg RET TIL ÆNDRING I DESIGN OG SPECIFIKATIONER FORBEHOLDES. DK-6

8 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DENVER Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Importeret af: Inter Sales A/S Stavneagervej Egå Danmark DK-7

9

10

11

12

13

14

15

16 DAB Radio Signal Please notice that DAB signal can be weaken MUCH depending on the type of building you are living in. (fx. It can be hard to catch proper signal when being in a concrete building.) Signal can also be different in different areas of the country. Please check your local transmitter to get the best signal in your area. Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man bor i beton byggeri. Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste dækningskort på under hvad er digital radio.

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130 PLADESPILLER MED FM-RADIO MODEL: VPR-130 INSTRUCTION MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING GEBRUIKSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE GUIDE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt,

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, Instruktionsvejledning Bluetooth-højttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren,

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA 2. Knappen SOURCE (signalkilde) 3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur) 4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Clock Radio AJ100. Brugermanual

Clock Radio AJ100. Brugermanual Clock Radio AJ100 Brugermanual 1 1 2 5 6 3 4 7 8 9! @ # $ % 0 ^ 2 3 4 Dansk LEVERET TILBEHØR 1 X AC 7,5 V adapter (Spændingstilslutning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Udgang: 7.5V 250mA) TOP- OG FRONTPANEL (Se

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Signolux Flash A-2644

Signolux Flash A-2644 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Flash A-2644 Batteristatusindikator Område med kraftige lysblink Stik Funktionsknap - AUX-stik til pudevibrator og andet tilbehør Slet-knap Symboler Side 2 Tillykke

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere