FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES"

Transkript

1

2 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne på apparatets rating label. Placering af apparatet - Apparatet skal placeres på en plan, stabil overflade og bør ikke udsættes for vibrationer. - Undlad at placere apparatet på en skrå eller ustabil overflade, da apparatet kan tippe eller falde ned. - Placér apparatet nær den stikkontakt, det tilsluttes. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten. - Undgå ekstreme temperaturer, både med hensyn til kulde og varme. Placér apparatet på passende afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer eller gas-/elektriske kaminer. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys og andre direkte varmekilder. - Undlad at placere åben ild i form af f.eks. tændte stearinlys oven på eller nær apparatet. - Nedsæt risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet ved aldrig at udsætte det for regn, fugt, dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere som f.eks. vaser oven på apparatet. - Hvis du spilder væske ned i apparatet, kan det medføre alvorlig skade. Sker det, bør du omgående slukke på stikkontakten, tag stikket ud og dernæst kontakte forhandleren. - Undgå risiko for elektrisk stød eller brand fra overophedning ved aldrig at lade gardiner eller andre lignende materialer blokere apparatets ventilationsåbninger. - Undlad at placere apparatet i en bogkasse, indbygge det i et skab eller på andet indelukket sted. Sørg for, at der altid er mindst 10 cm frirum rundt om apparatet, således at ventilation kan finde sted. Sikkerhed - Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du tilslutter eller frakobler andre enheder eller flytter apparatet. - Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr. - Dette apparat bliver varmt efter lang tids brug. Dette er normalt og betyder ikke, at der er problemer med apparatet. FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FARLIG STRØMSTYRKE Apparatet indeholder strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for elektrisk stød, hvis bruger kommer i kontakt med dem. OBS Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse. Af sikkerhedshensyn bør du følge anvisningerne i manualen. Netledningen - Kontrollér, at apparatet ikke står oven på netledningen, da apparatets vægt kan beskadige ledningen og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. - Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes agent eller andet kvalificeret servicepersonale. Interferens - Apparatets funktionsevne kan påvirkes af stærk elektromagnetisk interferens. Sker det, skal du blot nulstille produktet som beskrevet i manualen. Hvis normal drift ikke genoprettes, bør du forsøge dig med at anbringe apparatet på et andet sted under brugen. - Dette apparat indeholder mikro-processorer, der kan gå ned på grund af ekstern elektrisk interferens/ støj eller elektromagnetisk udladning. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen for at nulstille radioen. Overvågning - Hold øje med børn, lad dem ikke lege med dette apparat. - Lad aldrig nogen, især børn, stikke ting ind i apparatets sprækker, huller eller andre åbninger, da de derved udsætter sig for risiko for potentielt dræbende elektrisk stød. Service/ Vedligeholdelse - Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne apparatets skruer. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. - Fjern ikke apparatets faste dæksler/ kabinet, da du derved udsætter dig for risiko for elektrisk stød. - Tag stikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet. - Brug aldrig rengøringsmidler med skureeffekt eller krasse rengøringsmidler ved rengøring af apparatet, da disse vil beskadige apparatets overflade. - Brug ikke væske til rengøring af apparatet. DK-1

3 KNAPPER OG KONTROLLER 1. LCD DISPLAY 2. Knappen MODE (funktion) 3. Knappen (tænd/ sluk) 4. Knappen INFO 5. DREJE- & TRYKKNAP OK 6. Knappen MEMORY (faste stationer) 7. Knappen MENU 8. Knappen ALARM/SNOOZE 9. BAGGRUNDSLYS TIL/ FRA 10. VOLUMEN +/- 11. Knappen SLEEP (forsinket slukning) 12. HØJTTALER 13. STIK TIL HOVEDTELEFONER 14. TELESKOP-ANTENNE 15. DC IN TERMINAL NÅR DU TÆNDER RADIOEN FØRSTE GANG Når radioen første gang forbindes til lysnettet (via den medfølgende AC/DC adapter), starter den op i standby modus. Displayets baggrundslys tænder i nogle få sekunder, hvorefter displayet viser velkomstdisplayet og dernæst uret. 1. Forbind DC-stikket på AC/DC adapteren til terminalen DC IN på radioens bagpanel. 2. Forbind AC/DC adapteren til en stikkontakt. 3. Tryk én gang på knappen for at tænde radioen. Indstilling af uret Uret bliver kun indstillet og opdateret automatisk, hvis du kan modtage DAB-signaler hvor du befinder dig. For at synkronisere uret til lokale forhold kræves det, at du stiller ind på en DAB-station og bliver der i et kort øjeblik. Manuel indstilling af uret er ikke påkrævet. NÅR DU VIL LYTTE TIL RADIO Tips til bedre modtagelse Denne radio er udstyret med en enkelt DAB/FM antenne. Du opnår den bedst mulige modtagelse, når du strækker antennen helt ud og justerer dens position, indtil du finder den retning, hvor modtagelsen er bedst. For at opnå den bedste modtagelse af DAB-signaler anbefales det stærkt, at du altid lader antennen stå lodret op i luften. DAB modus Når du forbinder radioen til lysnettet og tænder første gang, starter den automatisk op i DAB-modus og gennemfører en automatisk kanalsøgning. Under søgningen viser displayet meddelelsen "Scanning.." sammen med en bjælke, der viser hvor langt søgningen er nået og antallet af fundne stationer indtil videre. (F1) (F2) Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Hvis du vil bladre gennem de fundne stationer, skal du dreje på knappen OK, og når du finder en station, du vil lytte til, skal du trykke på knappen OK for at stille ind på stationen. Bemærk: Hvis der ingen stationer findes under autosøgningen, skifter radioen til menuen Tune Select, og du kan nu dreje på knappen OK for at vælge mellem "Manual tune" (manuel kanalsøgning) og "Autoscan" (autosøgning) for at søge efter stationer. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. DK-2

4 DAB automatisk kanalsøgning Den automatiske kanalsøgning gennemsøger hele DAB Bånd III for kanaler. Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. 1. Hvis du vil aktivere den automatiske kanalsøgning, skal du først trykke på knappen MENU for at åbne menuen Tune Select, dernæst dreje på knappen OK og vælge "Autoscan" og endelig trykke på knappen OK for at bekræfte. Displayet viser nu "Scanning..." samt en skydebjælke over søgningen. (F3) 2. Alle fundne stationer lagres automatisk i radioens hukommelse, og du kan bladre gennem dem og lytte til stationerne ved at dreje på knappen OK for at bladre og trykke på knappen OK for at stille ind på en station. DAB manuel kanalsøgning 1. Hvis du vil søge manuelt efter stationer, skal du først trykke på knappen MENU for at åbne menuen Tune Select og dernæst trykke på knappen OK for at vælge punktet "Manual tune". (F4) 2. Drej på knappen OK for at gennemgå DAB-kanalerne. Displayet viser "5A til 13F" og de tilhørende frekvenser. (F5) 3. Når den ønskede frekvens vises på displayet, skal du trykke på knappen OK for at bekræfte. Navnet på den gruppe stationer (ensemble/ multiplex) stationen tilhører vises på displayet. 4. Tryk på knappen OK igen for at stille ind på den valgte station. DAB sekundære services Af og til vil du kunne se symbolet ">" direkte efter navnet på en station. Dette angiver, at stationen tilbyder sekundære services. Disse sekundære services indeholder ekstra materiale i forhold til den primære station. Det kan f.eks. være sportskanaler, der har tilføjet ekstra (f.eks. flersproget) kommentatorlyd. De sekundære services er indsat direkte efter den primære station. Hvis du vil vælge en sekundær station, skal du trykke én gang på knappen OK. DAB displayet For hver gang, du trykker på knappen INFO, skifter displayet i den rækkefølge, der vises herunder: Ur/ Dato Signalstyrke Frekvens Audio Bitrate Ensemble/ Multiplex (Gruppenavn) Programtype DLS Ur og Dato Uret og datoen opdateres automatisk ud fra de oplysninger, der modtages via radiosignalerne, det er ikke nødvendigt at indstille uret manuelt. Skulle det alligevel forekomme, at der ikke modtages tidsoplysninger, viser displayet i stedet "<TIME/DATE>". Frekvens Viser frekvensen for den aktuelle station. Audio bitrate Displayet viser den digitale audio bitrate for programmet, der modtages. Signalstyrke Displayet viser en skydebjælke, der angiver signalstyrken. Jo stærkere signalet er, jo længere er skydebjælken fra venstre mod højre. DLS DLS står for Dynamisk Label Segment, som er en rulletekst, udbyderen kan udsende sammen med udsendelsen. Rulleteksten vil som oftest indeholde oplysninger om det aktuelle program etc. Programtype Her kan du se typen på det program, der udsendes. Hvis denne oplysning ikke er tilgængelig, viser displayet i stedet "<Programme Type>". DK-3

5 Ensemble/ Multiplex (Gruppenavn) Ensemble/ Multiplex dækker over en gruppe radiostationer, der er bundlet og sendes sammen på en enkelt frekvens. Der findes nationale og lokale multiplexer, de lokale indeholder stationer, der udelukkende udsendes i det aktuelle lokalområde. Bemærk: Tryk på knappen INFO i mindst 2 sekunder, hvis du vil have radioens software version vist på displayet. FM-radio 1. Tryk på knappen MODE, hvis du vil vælge FM, hvorefter displayet viser FM og den aktuelle frekvens. 2. Hvis du vil aktivere automatisk kanalsøgning, skal du trykke på knappen OK og holde den inde, indtil søgningen på frekvensbåndet starter, og displayet viser "Searching... >" eller "Searching... <". Søgningen afbrydes automatisk, når en station findes. (F6) (F7) 3. Hvis du vil aktivere manuel kanalsøgning, skal du dreje på knappen OK. 4. Hvis du vil skifte mellem modtagelse af FM i stereo og mono, skal du trykke på knappen OK for at skifte mellem "Auto" og "Mono". Bemærk: Radioen skifter automatisk mellem modtagelse i stereo og mono, men du kan slå den automatiske omskifter fra og selv vælge manuelt, hvilket er nyttigt, hvis signalet går svagt igennem. Under modtagelse i stereo kombineres lyden fra venstre og højre kanal automatisk til en enkelt kanal, således at de passer til denne radios enkelthøjttalersystem. LAGRING OG GENKALD AF FASTE STATIONER I både DAB og FM modus kan du lagre op til 10 faste stationer. Dette gør det nemt at få direkte adgang til dine yndlingsstationer. 1. Hvis du vil gemme en station som fast station, skal du først stille ind på stationen og dernæst trykke på knappen MEMORY og holde den inde, indtil displayet viser "Empty preset 1" (tom programplads 1), og nummeret på den faste station blinker på displayet. (F8) 2. Drej knappen OK for at vælge den ønskede programplads til den faste station. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg, hvorefter displayet viser "Preset # saved" (fast station # gemt). (F9) 4. Når du vil genkalde en fast station, skal du først trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst dreje knappen OK for at bladre gennem de faste stationer, der er gemt i radioen. Når displayet viser nummeret på den ønskede station, skal du slippe knappen. Hvis der ikke er gemt nogen station på den valgte programplads, viser displayet meddelelsen "Empty preset #" (tom programplads #). GENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINGER Hvis du flytter radioen til en anden del af landet, kan det være at dine faste DAB-stationer ikke længere kan modtages. Hvis det sker, vil det være nødvendigt at gendanne radioens oprindelige standardindstillinger. Dette gøres på følgende måde: 1. Forbind radioen til lysnettet og tryk på knappen for at tænde radioen. 2. Tryk på knappen MENU og hold den inde, indtil displayet viser meddelelsen "Press SELECT to confirm reset" (tryk på SELECT for at bekræfte nulstilling). 3. Slip knappen MENU og tryk én gang på knappen OK, hvorefter displayet nu viser meddelelsen "Restarting.." (genstarter). Når nulstillingen er gennemført, går radioen på standby. 4. Tryk på knappen for at tænde radioen igen, hvorefter den automatisk starter op i DAB modus og gennemfører en automatisk kanalsøgning. Når søgningen er gennemført, stiller radioen ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Bemærk: Alle faste DAB- og FM-stationer slettes, når du gennemfører en nulstilling. DK-4

6 ALARM-FUNKTIONEN Denne radio kan anvendes som standard "Radio Alarm Clock". Du kan anvende alarm-funktionen til vækning med enten elektronisk buzzer eller din yndlingsradiostation (DAB/FM). Alarmen kan indstilles både mens radioen står på standby og mens den er tændt. Sådan indstilles vækketidspunkt og vækkemåde 1. Tryk på knappen ALARM og hold den inde, indtil displayet viser meddelelsen "Alarm Setting". 2. Drej på knappen OK for at indsætte tidspunktet og bekræft indstillingen ved at trykke på samme knap. Først indsættes timetallet og dernæst minuttallet. (F10) 3. Til sidst skal du igen trykke på knappen OK for at bekræfte, hvorefter vækketidspunktet er indstillet, og radioen går videre til indstilling af vækkemåde. 4. Drej på knappen OK for at vælge vækkemåde og bekræft indstillingen ved at trykke på samme knap. Radioen viser først de faste DAB-stationer (1-10), dernæst de faste FM-stationer (1-10), så Buzzertone (1 eller 2) og til sidst vises lydstyrke for vækning (niveau 1-20). (F11) 5. Når du har valgt lydstyrke for vækningen, er opsætning af vækkefunktionen gennemført, og du kan nu aktivere alarmen. Sådan aktiveres alarm-funktionen 1. Når du vil aktivere alarm-funktionen, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM, hvorefter de tilgængelige vækkemåder vises på displayet i følgende rækkefølge: fra fast DAB-station fast FM-station Buzzertone # 2. Når displayet viser den ønskede vækkemåde, skal du slippe knappen, hvorefter alarmen er aktiveret, og ikonet for alarm vises på displayet. 3. Når vækketidspunktet nås, starter vækningen med den valgte vækkemåde, og alarm-ikonet på displayet blinker som angivelse af, at alarmen er i gang. Hvis du vil afbryde alarmen før tid, skal du trykke på knappen. 4. Hvis du vil kontrollere alarm-status, skal du trykke én gang på knappen ALARM, hvorefter status vises på displayet. Bemærk: Hvis du har aktiveret alarm-funktionen, og den valgte vækkemåde er DAB eller FM, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet til et niveau, du kan høre. Automatisk gentagelse af vækning Alarmen starter automatisk på samme tidspunkt hver dag, så længe alarm ikonet vises på displayet. Hvis du vil annullere funktionen, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM, indtil displayet viser "Alarm Off". FUNKTIONEN SNOOZE Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen SNOOZE, hvis du vil slå alarmen fra i 5 minutter. Der vises et lille ikon med et "z" på displayet ved siden af alarm ikonet som angivelse af, at snooze er aktiveret. Dette kan gentages i op til en time. FUNKTIONEN SLEEP Denne funktion gør det muligt at indstille radioen til at slukke efter et givet tidsrum. 1. Hvis du vil aktivere funktionen sleep, skal du trykke gentagne gange på knappen SLEEP, indtil displayet viser meddelelsen "Sleep Timer", hvorefter tidsdisplayet skifter for hvert tryk på knappen, som vist herunder: 2. Når det ønskede tidsrum vises på displayet, skal du slippe knappen, hvorefter aktivering af funktionen bekræftes efter 2 sekunder. Et lille ikon med et "s" vises på displayet som angivelse af, at sleep timeren er aktiveret. Når timeren har talt ned til 0, slukker radioen automatisk. 3. Hvis du vil deaktivere funktionen sleep, skal du trykke på knappen SLEEP igen, indtil det lille ikon "s" forsvinder fra displayet. 4. Hvis du vil kontrollere sleep timerens status, skal du trykke gentagne gange på knappen INFO, indtil informationerne for sleep timeren vises på displayet. DK-5

7 DISPLAYETS BAGGRUNDSLYS Du kan vælge mellem fire niveauer for lysstyrke, der kan indstilles individuelt for henholdsvis standby og drift. Hvis du vil indstille lysstyrken, skal du trykke gentagne gange på knappen BACKLIGHT, hvorefter lysstyrken på displayet ændres i den herunder viste rækkefølge for hvert tryk på knappen: Backlight off (fra) Backlight 1 Backlight 2 Backlight 3 Backlight off Under standby vil lysstyrken på displayet blive skruet op til fuld lysstyrke i 5 sekunder hver gang, du trykker på en knap. Bemærk: Som standard er displayets baggrundslys indstillet til "Backlight 1" i standby og til "Backlight 3" under drift. Disse indstillinger gendannes også, hvis du gennemfører en nulstilling af radioen. STIK TIL HOVEDTELEFONER Du finder et 3,5 mm stereo stik til hovedtelefoner på radioens bagpanel. Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner (medfølger ikke) til dette stik, hvis du vil kunne høre radio uden at forstyrre andre. Højttaleren slås automatisk fra, når der er tilsluttet hovedtelefoner til radioen. VIGTIGT: Når du vil anvende hovedtelefoner, skal du altid skrue ned for lyden, inden du tager hovedtelefonerne på. Tilslut hovedtelefonerne og skru gradvist op for lyden, indtil du finder et komfortabelt lytteniveau. SPECIFIKATIONER STRØMFORSYNING: AC/DC ADAPTER INDGANGSSPÆNDING: AC V~60/50Hz UDGANGSSPÆNDING: DC 12V 1,5A UDGANGSEFFEKT: 5W FREKVENSOMRÅDE: DAB MHz FM 87,5-108 MHz YDRE MÅL: 115 (L) X 128 (B) X 190 (H) mm VÆGT: 1,17 kg RET TIL ÆNDRING I DESIGN OG SPECIFIKATIONER FORBEHOLDES. DK-6

8 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DENVER Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Importeret af: Inter Sales A/S Stavneagervej Egå Danmark DK-7

9

10

11

12

13

14

15

16 DAB Radio Signal Please notice that DAB signal can be weaken MUCH depending on the type of building you are living in. (fx. It can be hard to catch proper signal when being in a concrete building.) Signal can also be different in different areas of the country. Please check your local transmitter to get the best signal in your area. Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man bor i beton byggeri. Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste dækningskort på under hvad er digital radio.

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING 9A10358400 R-3 DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING Indholdsf ortegnels Tak fordi du valgte TEAC. Læs denne brugsanvisning grundigt, så du får optimal glæde af apparatet. Læs dette først.....................

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning...

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme

7 Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme 7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme DPF-746 BRUGSANVISNING Læs vejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. FORHOLDSREGLER FORSIGTIG ADVARSEL AVIS: RISIKO FOR STØD: MÅ IKKE ÅBNES.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere