DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com"

Transkript

1 denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, DEN-1

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STøD MA IKKE ABNES NEDSÆT RISIKOEN FOR ELEKTRISK STøD UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) Dette symbol angiver, at der er vigtige oplysninger vedr. betjening og vedligeholdelse i den medfølgende manual. Dette symbol angiver, at apparatet indeholder strømførende dele, der kan udgøre en fare for elektrisk stød. Læs denne vejledning. Gem denne vejledning. Vær opmærksom på advarslerne. Følg alle anvisninger. Undlad at anvende dette apparat nær vand. Apparatet må kun rengøres med en tør klud. Undlad at blokere apparatets ventilationsåbninger. Placér apparatet i overensstemmelse med producentens anvisninger. Placér eller betjen ikke apparatet i nærheden af varmekilder så som radiatorer, ovne eller andre indretninger, der afgiver varme. Under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet beskadiget; hvis netledning eller stikprop er beskadiget, hvis der er spildt væske på det, eller en genstand er faldet ned i det, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt, samt hvis apparatet er blevet tabt. Advarsel: Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. en vase med blomster, ovenpå apparatet. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, ovenpå apparatet. Undlad at udsætte batterier (en batteripakke eller andre batterier) for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. Forsigtig: Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, vil medføre, at garantien på produktet bortfalder. Forsigtig: Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjenings-vejledningen, eller hvis bruger forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. Undgå høreskader ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen. VIGTIGT Dette udstyr generere, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi som kan forstyrre radiokommunikation, hvis det ikke er installeret og anvendt i henhold til instruktionerne. Det kan dog ikke garanteres at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette apparat er skyld i generende udstråling, som forstyrrer radio- eller TV-modtagelse, og dette kan afgøres ved at slukke og tænde apparatet, anbefaler vi at man forsøger nedennævnte anvisninger for at udbedre problemet: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbind dette udstyr til et udtag på en anden strømkreds end den, receiveren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren Radio/TV tekniker for yderligere hjælp. EL-INFORMATIONER Brug kun dette apparat med den medfølgende strømforsyning. Hvis du anvender en ikke-godkendt strømforsyning, bortfalder garantien. DEN-2

3 Din digitale DAB-/FM-radio Toppanelet: Tryk og hold for at taende Tryk kort for at slukke - Lydstyrke + Display Faste stationer Gem op til 10 at hver af dine foretukne DAB-/FM-stationer Vaelg DAB/FM Tryk kort for at skifte mellem DAB og FM Teleskopantenne Søg Favorit - Station Station + Info/menu Bagpanelet: Til lysnet Stik til hovedteletoner Batterirum (Kræver 4 x AA ikke-genopladelige batterier. Medfølger ikke) DEN-3

4 Tid og dato Første gang, du lytter til DAB-radio, synkroniseres radioens ur og dato automatisk med de tidssignaler, der udsendes fra DAB-udbyderen i 24-timers format. Signalet tager højde for sommertid, så der er intet behov for at indstille dato og tid manuelt. DAB-/FM-tilstand 1. Tryk kort på knappen DAB/FM på radioens toppanel hver gang, du vil skifte mellem DAB- og FM-radio. Justering af lydstyrken 1. Brug drejeknappen til venstre, når du vil justere lydstyrken. Drej med uret for at skrue op for lyden og mod uret for at skrue ned. Tænde og slukke 1. Tryk og hold knappen på radioens toppanel for at tænde radioen. 2. Tryk kort på knappen for at slukke. Radioen går på standby, og dato og tid vises. Stik til hovedtelefoner 1. Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner (medfølger ikke) til din radio. Hovedtelefonstikket finder du på radioens bagpanel, og når der er hovedtelefoner forbundet til radioen, slås radioens højttalere automatisk fra, og al lyd sendes via hovedtelefonerne. Bemærk: Hovedtelefonerne skal have et 3,5 mm stereo jackstik. DEN-4

5 5-trins guide - Kom godt i gang Tænde og slukke 1. Tryk og hold knappen 2. Tryk kort på knappen vises. på radioens toppanel for at tænde radioen. for at slukke. Radioen går på standby, og dato og tid DAB 1. Tryk kort på knappen DAB/FM, indtil du har aktiveret DAB-tilstand. 2. Tryk kort på knappen Scan for at søge efter DAB-stationer. 3. Tryk kort på knapperne Station + og - Station på radioen for at bladre gennem listen med radiostationer. 4. Tryk kort på knappen Select på radioens toppanel, når den station, du vil lytte til, vises. Alternativt kan du vente nogle få sekunder, hvorefter radioen automatisk stiller ind på den viste station. 5. Justér lydstyrken med drejeknappen til venstre. FM 1. Tryk kort på knappen DAB/FM, indtil du har aktiveret FM-tilstand. 2. Tryk kort på knappen Scan for at søge efter FM-stationer. Radioen standser automatisk ved næste station, den finder. 3. Tryk kort på knappen Station + og - Station for at fintune hver enkelt frekvens separat, hvis der er brug for det. 4. RDS-informationer for hver station vises, hvis sådanne er tilgængelige. 5. Justér lydstyrken med drejeknappen til venstre. DEN-5

6 Sådan betjener du din DAB-radio Teleskopantenne Sørg for, at teleskopantennen på radioens toppanel er strakt helt ud og justeret, når du søger efter DAB-stationer og lytter til DAB-radio. Derved opnår du den absolut bedste tilgængelige signalstyrke og den bedst mulige lydkvalitet. DAB-tilstand Tryk kort på knappen DAB/FM på radioens toppanel, indtil displayet viser DAB.Hvis du lyttede til en DAB-station, da du sidst slukkede radioen, stiller radioen automatisk ind på denne station igen, når du tænder den næste gang. Sådan skifter du DAB-station 1. Hvis du ikke allerede har valgt DAB, skal du trykke kort på knappen DAB/FM på radioens toppanel, indtil displayet viser DAB. 2. Tryk kort på knapperne Station + og - Station på radioen for at bladre gennem listen med stationer. 3. Tryk kort på knappen Select på radioens toppanel, når den station, du vil lytte til, vises på displayet.alternativt kan du vente nogle få sekunder, hvorefter radioen automatisk stiller ind på den viste station. Sådan søger du efter DAB-stationer Der bliver regelmæssigt nye DAB radiostationer og ekstra tjenester tilgængeligepå DAB-båndet, så det er en god idé at gennemføre en ny automatisk kanalsøgning fra tid til anden for at sikre, at du har den mest up-to-date stationsliste gemt i radioens hukommelse. Hvis du har flyttet din radio til et andet sted, f.eks. hvis du tager den med på ferie, er det ligeledes en god idé at gennemføre en automatisk kanalsøgning. 1. Hvis du ikke allerede har valgt DAB, skal du trykke kort på knappen DAB/FM på radioens toppanel for at skifte til DAB-tilstand. 2. Tryk kort på knappen Scan på radioens toppanel for at gennemføre en søgning. Scanning vises på displayet, og en skydebjælke angiver, hvor langt søgningen er nået, ligesom antallet af fundne stationer vises. Bemærk: Se afsnittet Stille ind på en fast DAB-station på side 6 for oplysninger om, hvordan du skifter DAB-station efter en søgning. DEN-6

7 Manuel kanalsøgning Hvis du anvender funktionen manuel kanalsøgning, kan du søge efter en radiokanal på en bestemt frekvens og dernæst manuelt justere antennen eller radioens placering, så du får det bedst mulige signal for den station på netop det sted, hvor du befinder dig. 1. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel, indtil <Full scan> (fuld kanalsøgning) vises på displayet. 2. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <Manual tune> (manuel kanalsøgning). 3. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle gennem de digitale radiofrekvenser. Stop når den frekvens, du vil lytte til, vises på displayet. En tom vises i anden linje af displayet som angivelse af den mindste acceptable signalstyrke for at opnå en tilfredsstillende modtagelse.efter nogle få sekunder angiver en række udfyldte firkanter den faktiske signalstyrke, du modtager. Jo stærkere signalet er, jo længere mod højre strækker rækken af udfyldte firkanter sig. Bemærk: Det kan være nødvendigt at justere radioens antenne for at opnå det stærkest mulige signal. 4. Tryk og hold knappen Info/Menu og slip dernæst knappen for at gå tilbage gennem menuen til stationsdisplayet. Fjerne uønskede DAB-stationer Du kan fjerne de DAB-stationer fra stationslisten, som ikke længere kan modtages i dit område. Disse vises med et? foran navnet. 1. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel, indtil <Full scan> (fuld kanalsøgning) vises. 2. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle hen til punktet <Prune>. 3. Prune <No> Yes (fjern uønskede <Nej> Ja) vises på displayet. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle hen til Yes. Tryk kort på knappen Select for at bekræfte og fjerne disse stationer fra stationslisten. Stationer med et? foran navnet vises nu ikke længere. 4. Tryk og hold knappen Info/Menu for at gå tilbage til stationsdisplayet. Lagring af faste DAB-stationer Din radio kan gemme op til 9 DAB-stationer på faste programpladser, så du har nem og omgående adgang til dine foretrukne radiostationer. DEN-7

8 Bemærk: Når du gemmer DAB radiostationer på faste programpladser overskriver disse ikke dine faste FM-stationer. 1. Stil ind på den station, du vil gemme på en fast programplads (se afsnittet Stille ind på en fast DAB-station på side 6). 2. Tryk og hold knappen Preset på radioens toppanel. Preset Store 1 (Empty) (fast programplads 1 tom) vises, hvis der ikke tidligere er gemt en station på programpladsen. 3. Brug knapperne Station + og - Station til at gå til den faste programplads, hvor du vil gemme radiostationen (1-9). 4. Displayet bekræfter ved at vise Preset X stored (fast station X gemt), hvor X står for nummeret på den faste programplads (1-9). Bemærk: Hvis der allerede ligger en eksisterende DAB-station på den valgte programplads, vil den blive overskrevet, når du gemmer den nye station. Stille ind på en fast DAB-station I DAB-tilstand: 1. Tryk kort på knappen Preset på radioens toppanel. Preset Recall 1 (genkald fast station 1) vises, samt navn eller frekvens for den station, der er gemt på programpladsen. Hvis der ingen fast station er gemt på programpladsen, vises i stedet Preset Recall X (Empty) (programplads X tom). 2. Brug knapperne Station + og - Station til at gå til den faste programplads, du ønsker. 3. Radioen stiller ind på stationen og begynder at afspille den. Bemærk: Hvis der ingen DAB-station er gemt på den faste programplads, vises Preset Empty (programplads tom) på displayet, og radioen vender tilbage til den sidst spillede radiostation. Lagring af din Favorit DAB-station Din radio kan gemme 1 DAB-station som favorit, så du har direkte adgang til den via knappen Favourite med et enkelt tryk. 1. Stil ind på den station, du vil gemme (se afsnittet Stille ind på en fast DABstation på side 6). 2. Tryk og hold knappen Favourite på radioens toppanel. Preset 10 stored (fast station 10 gemt) vises. Stille ind på din Favorit DAB-station I DAB-tilstand: 1. Tryk kort på knappen Favourite på radioens toppanel. Radioen stiller ind på den lagrede radiostation og begynder at afspille den. Bemærk: Hvis der ingen DAB-station er gemt på knappen Favourite, vises i stedet Preset Empty (programplads tom) på displayet, og radioen vender tilbage til den sidst spillede radiostation. DEN-8

9 Sådan betjener du din FM-radio FM-tilstand Tryk kort på knappen DAB/FM på radioens toppanel, indtil displayet viser FM. Når din radio er i FM-tilstand, kan den modtage Radio Data System eller RDS oplysninger, hvis udbyderen udsender sådanne oplysninger. RDS-oplysninger vil ofte omfatte stationens navn, nærmere oplysninger om programmet og aktuelle tidsoplysninger. Hvis du lyttede til en FM-station, da du sidst slukkede radioen, stiller radioen automatisk ind på denne station igen, når du tænder den næste gang. Teleskopantenne Sørg for, at teleskopantennen på radioens toppanel er strakt helt ud og justeret, før du forsøger at stille ind på en FM-station. Derved opnår du, at den maksimale signalstyrke er tilgængelig, når radioen begynder at søge. Når antennen strækkes ud, sikrer det også den bedst mulige lydkvalitet. Stille ind på en FM-station 1. Tryk kort på knappen Scan på radioens toppanel for at søge op ad frekvensbåndet. Tryk og hold knappen Scan for at søge ned ad frekvensbåndet. Din radio søger efter næste tilgængelige station og standser, når den finder en station. 2. Brug knapperne Station + og - Station til at fintune frekvensen. RDS-oplysninger for hver enkelt station vises, hvis de er tilgængelige. Bemærk: Hvis modtagelsen stadig er dårlig, kan du prøve at justere antennens position eller at flytte radioen til et andet sted. Lagring af faste FM-stationer Din radio kan gemme op til 9 FM-stationer på faste programpladser, så du har nem og omgående adgang til dine foretrukne radiostationer. Bemærk: Når du gemmer FM radiostationer på faste programpladser overskriver disse ikke dine faste DAB-stationer. 1. Stil ind på den radiostation, du vil gemme på en fast programplads (se afsnittet Stille ind på en FM-station på denne side). DEN-9

10 2. Tryk og hold knappen Preset på radioens toppanel. Preset Store 1 (Empty) (fast station 1 tom) vises på displayet, hvis der ikke tidligere er gemt en station på programpladsen. 3. Brug knapperne Station + og - Station til at gå til den faste programplads, hvor du vil gemme radiostationen (1-9). 4. Displayet bekræfter ved at vise Preset X stored (fast station X gemt), hvor X står for nummeret på den faste programplads (1-9). Bemærk: Hvis der allerede ligger en eksisterende FM-station på den valgte programplads, vil den blive overskrevet, når du gemmer den nye station. Stille ind på en fast FM-station I FM-tilstand: 1. Tryk kort på knappen Preset på radioens toppanel. Preset Recall 1 (genkald fast station 1) vises, samt navn eller frekvens for den station, der er gemt på programpladsen. Hvis der ingen fast station er gemt på programpladsen, vises i stedet Preset Recall X (Empty) (programplads X tom). 2. Brug knapperne Station + og - Station til at gå til den faste programplads, du ønsker. 3. Tryk på knappen Select. Radioen stiller ind på stationen og begynder at afspille den. Bemærk: Hvis der ingen FM-station er gemt på den faste programplads, vises Preset Empty (programplads tom) på displayet, og radioen vender tilbage til den sidst spillede radiostation. Lagring af din Favorit FM-station Din radio kan gemme 1 FM-station som favorit, så du har direkte adgang til den via knappen Favourite med et enkelt tryk. 1. Stil ind på den station, du vil gemme (se afsnittet Stille ind på en FM-station på side 7). 2. Tryk og hold knappen Favourite på radioens toppanel. Preset 10 stored (fast station 10 gemt) vises. Stille ind på din Favorit FM-station I FM-tilstand: 1. Tryk kort på knappen Favourite på radioens toppanel. Radioen stiller ind på den lagrede radiostation og begynder at afspille den. Bemærk: Hvis der ingen FM-station er gemt på knappen Favourite, vises i stedet Preset Empty (programplads tom) på displayet, og radioen vender tilbage til den sidst spillede radiostation. DEN-10

11 Oplysningerne på FM-displayet Når du lytter til en FM-station, kan du ændre de oplysninger, der vises i anden linje af displayet, ved at trykke gentagne gange på knappen Info/Menu og vælge dine foretrukne displayoplysninger. Du kan vælge mellem adskillige typer information, der udsendes af udbyder. Radiotekst (RT) Dette er en rulletekst, der leveres af udbyder. Oplysningerne kan f.eks. være navnet på en kunstner eller en musiktitel, navnet på DJ en, kontaktoplysninger for radiostationen osv. Programtype (PTY) Som f.eks. Rock, Pop, Tale eller Nyheder. Stationsnavn Som f.eks. BBC R4 Audiotilstand Radioen skifter automatisk mellem Stereo og Mono afhængigt af kvaliteten i det signal, der modtages, men du kan vælge at overtrumfe denne funktion og selv skifte manuelt mellem Stereo og Mono. 1. Når Stereo eller Mono vises, skal du trykke kort på knappen Select for at skifte mellem disse indstillinger. Tid og dato Leveres af udbyder. 1. Tryk gentagne gange på knappen Info/Menu på radioens toppanel for at bladre gennem de forskellige valgmuligheder for oplysninger. DEN-11

12 Systemindstillinger Din radio skal være tændt (ikke stå på Standby), når du ændrer systemindstillingerne. Sleep autosluk Du kan indstille din radio til at slukke automatisk med sleep-timeren. Du kan vælge mellem 15, 30, 45, 60 og 90 minutter samt Off (fra). 1. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel. 2. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <System>. 3. <Sleep> vises på displayet. Tryk kort på knappen Select igen. 4. Brug knapperne Station + og - Station til at vælge den ønskede periode for autosluk. Tryk kort på knappen Select for at bekræfte. Der vises et S i øverste venstre hjørne af displayet sammen med antallet af minutter, indtil radioen automatisk slukker. Bemærk: Hvis du vil annullere autosluk, skal du følge vejledningen herover igen, men i trin 4. skal du bruge knapperne Station + og - Station til i stedet at vælge Sleep off (autosluk fra). Tryk kort på knappen Select for at bekræfte. Manuel indstilling af dato og tid 1. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel. 2. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <System>. 3. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <Time> (tid). 4. <Set Time/Date> (indsæt tid/dato) vises på displayet. Tryk kort på knappen Select igen. 5. Set Time (indsæt tidspunkt) vises, og timetallet blinker. Brug knapperne Station + og - Station til at indsætte det korrekte timetal i 24-timers format. Tryk kort på knappen 6. Minuttallet blinker. Brug knapperne Station + og - Station til at indsætte det korrekte minuttal. 7. Set date (indsæt dato) vises på displayet, og cifrene for datoen blinker. Brug knapperne Station + og - Station til at indsætte den aktuelle dato. DEN-12

13 8. Cifrene for måneden blinker. Brug knapperne Station + og - Station til at indsætte måneden. 9. Cifrene for årstallet blinker. Brug knapperne Station + og - Station til at indsætte årstallet. Time Saved (tidsindstillinger gemt) vises, hvorefter radioen vender tilbage til <Set Time/Date> (indsæt tid/dato). 10. Du kan nu anvende knapperne Station + og - Station til at rulle gennem de andre mulige indstillinger. Tryk kort på knappen Select for at vælge og bekræfte efter behov. Du kan ændre indstillingerne for: - idsformat 12/24-timer til visning af uret - Datoformat, DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DD-ÅÅÅÅ - Vælge mellem automatisk opdatering af tidssignalerne fra DAB-signalet, fra FM-signalet, fra DAB- eller FM-signalet eller 'no update' (ingen opdatering). 11. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel for at vende tilbage til det sædvanlige stationsdisplay. Displayets baggrundslys Du kan justere lysstyrken i displayets baggrundslys både til Standby og til Normal afspilningstilstand. 1. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel. 2. SBrug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <System>. 3. Du kan nu anvende knapperne Station + og - Station og knappen Select til at vælge og ændre indstillingerne for 'backlight brightness' (displaylysstyrke) for enten Standby eller Normal efter din egen sm Bemærk: Der vises en * ud for den aktuelle indstilling. 4. Når du har rullet gennem de tilgængelige indstillinger, skal du trykke kort på knappen Select for at bekræfte. Displaysprog Du kan ændre sproget, der vises på din radios display. Der kan vælges mellem fem forskellige sprog; English (engelsk), French (fransk), German (tysk), Norwegian (norsk) og Dutch (nederlandsk). 1. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel. 2. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <System>. 3. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <Language>. DEN-13

14 4. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til det sprog, du ønsker at anvende til displayet. Bemærk: Fra det øjeblik, du vælger et andet sprog til displayet, vises displayteksterne på dette sprog. 5. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel for at vende tilbage til det sædvanlige stationsdisplay. Softwareversion 1. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel. 2. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <System>. 3. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <Factory Reset>. 4. Softwareversionen vises på displayet, og du kan skrive versionsnummeret ind her til senere reference: 5. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel for at vende tilbage til det sædvanlige stationsdisplay. Nulstilling Du kan nulstille din radio og gendanne alle de oprindelige indstillinger. Bemærk: Hvis du nulstiller din radio, vil alle dine faste DAB- og FM-stationer blive slettet. 1. Tryk og hold knappen Info/Menu på radioens toppanel. 2. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <System>. 3. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til punktet <Factory Reset>. 4. Factory Reset? <No> Yes (nulstil <Nej> Ja) vises på displayet. Brug knapperne Station + og - Station til at rulle til <Yes>. Tryk kort på knappen Select for at bekræfte. 5. Restarting... (genstarter) vises på displayet. Efter nogle få sekunder skifter displayet til Welcome to Digital Radio (velkommen til digital radio), hvorefter radioen går på Standby. 6. Tryk og hold knappen på radioens toppanel, hvorefter radioen tænder og begynder at søge efter DAB-stationer. Husk at strække teleskopantennen ud først. DEN-14

15 ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Importør: DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A. Soeften DK-8382 Hinnerup Danmark DEN-15

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130 PLADESPILLER MED FM-RADIO MODEL: VPR-130 INSTRUCTION MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING GEBRUIKSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE GUIDE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt,

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, Instruktionsvejledning Bluetooth-højttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren,

Læs mere

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning TDA-60 Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio Betjeningsvejledning Tak fordi du valgte at købe vores produkt. Vi håber, du får stor fornøjelse af det. www.facebook.com/denverelectronics Symboler

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING PFF-1010BLACK www.denver-electronics.com Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din tablet og tager den i brug. DANSK 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Power Tryk for at slå

Læs mere

Vertical wallmountable stereo CD MICRO SYSTEM with DAB+ stereo FM RADIO and MP3 MC-5230DAB+

Vertical wallmountable stereo CD MICRO SYSTEM with DAB+ stereo FM RADIO and MP3 MC-5230DAB+ Vertical wallmountable stereo CD MICRO SYSTEM with DAB+ stereo FM RADIO and MP3 MC-5230DAB+ www.facebook.com/denverelectronics MC-5230DAB+ Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tillykke med købet af dit nye

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-RADIO ALARMUR

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-RADIO ALARMUR Dette produkt og batterierne til det skal genanvendes eller bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis. Produkter med billedet af en skraldespand på hjul mærket med et kryds må ikke genbruges sammen med

Læs mere

VR-21. Læs denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-21. Læs denne vejledning inden ibrugtagning. VR-21 Læs denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-21 LÆSER

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA 2. Knappen SOURCE (signalkilde) 3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur) 4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere