PBS CA Certifikat Center. Certification Practice Statement (CPS) for. Country Signing CA. Version juli 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PBS CA Certifikat Center. Certification Practice Statement (CPS) for. Country Signing CA. Version 1.0. 17. juli 2006"

Transkript

1 PBS CA Certifikat Center Certification Practice Statement (CPS) for Country Signing CA Version juli Side 1 af 22

2 1. Oversigt og formål Version Ændringshåndtering Kontakt Generelle forespørgsler til PBS CSCA Referencer Definitioner og forkortelser Generelt om PBS CSCA services PBS CSCA services Operationelle procedurer hos PBS PBS CSCA s administrative og ledelsesmæssige procedurer Certifikatanmodning Certifikatudstedelse Certifikatspærring af Document Signer Certificate Spærring af certifikater og spærringsårsager Procedure for spærring Opdatering af spærrelisten Logning Logning af handlinger Gennemgang af logfiler Opbevaring og kopiering af logfiler Beskyttelse af logfiler Arkivering Relevante oplysninger, der registreres og arkiveres Opbevaring af arkiv Beskyttelse af arkivmateriale Fornyelse af certifikater Kompromittering og katastrofesituationer Lukning af PBS CA Fysiske, procedure- og personalemæssige sikkerhedsforanstaltninger og kontroller Implementering af fysiske sikkerhedsforanstaltninger CA driftscentrets placering og konstruktion Fysisk adgang Strøm, køling og brand Proceduremæssige kontroller Funktionsadskillelse Personalemæssige sikkerhedskontroller Baggrund, kvalifikationer og erfaring Nøgleadministration Nøgleparfremstilling og installation Nøgleparfremstilling/-beskyttelse PBS CSCA Nøgleparfremstilling/-beskyttelse CA operatører CAA, SA og ISSO Nøglelængder Backup af CSCA Private Key Sletning af private nøgler Arkivering af CSCA certifikater Anvendelsesperiode for CSCA Private Key Sikkerhedskontroller i PBS CA systemet Specifikke tekniske krav til systemsikkerhed Tekniske kontroller (livscyklus) Systemudviklingskontroller Side 2 af 22

3 7.6. Netværkssikkerhedskontroller Softwaresikkerhedskontrol Systemer og produkter Systemrevision Definition af systemrevision PBS systemrevisor Side 3 af 22

4 1. Oversigt og formål Dette dokument indeholder et Certification Practice Statement (CPS) for PBS CSCA. PBS CSCA (Country Signing Certification Authority) driftafvikles hos PBS A/S, CVR-nr PBS CSCA benyttes til at udstede certifikater, der medvirker til at sikre biometriske pas. CSCA CPS er en specifikation af de fysiske, tekniske og organisatoriske/proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, som PBS har implementeret i forbindelse med udstedelse og administration af CSCA certifikater. CPS er tillige en del af aftalegrundlaget mellem PBS og Rigspolitiet i forbindelse med drift af CSCA Version Denne CPS er version nummer 1.0, som er gældende fra 1. juni Ændringshåndtering PBS CSCA er ansvarlig for vedligeholdelse af CPS. Ændringer til CPS skal godkendes af Rigspolitiet. Såfremt Rigspolitiet ønsker ændringer til PBS CSCA, bør dette meddeles skriftligt Kontakt Generelle forespørgsler til PBS CSCA Pr. Adresse: PBS, PBS CA, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup Side 4 af 22

5 2. Referencer a. FIPS level 3 Security Requirements for Cryptographic modules. b. CWA : 2003 Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures. c. PKI for Machine Readable Travel Documents offering ICC Read-Only Access version 1.1 Date October 01, d. Forretningsgang CSCA nøgle- og certifikatudveksling version 1.0, 6. juli e. Forretningsgang CSCA spærring af Document Signer Certificate version 1.0, 6 juli Side 5 af 22

6 3. Definitioner og forkortelser Hvor andet ikke fremgår af den konkrete sammenhæng, skal nedenstående forkortelser og betegnelser i denne CPS forstås som her beskrevet: Navn Forkortelse Kommentar Country Signing CA CSCA CSCA CPS Certification Practice Statement: Den detailspecifikation der dokumenterer de procedurer, som PBS benytter ved udstedelse og administration af CSCA certifikater. Country Signing CA Certificate C CSCA Udstedt af CSCA (selfsigned). Indeholder den offentlige nøgle for CSCA (KPu CSCA) Country Signing CA private Key KPr CSCA Anvendes til at signere Document Signer Certificate C DS Country Signing CA public Key KPu CSCA Anvendes til at verificere autenticiteten af Document Signer Certificate C DS Document Signer DS Document Signer Certificate C DS Udstedes af Country Signing CA (CSCA). Indeholder Document Signer Public Key (Kpu DS) Document Signer Private Key KPr DS Anvendes til at signere Document Security Object (SO D). Document Signer Public KPu DS Anvendes til at verificere Side 6 af 22

7 Key autenticiteten af Document Security Object (SO D). Document Security Object SO D En RFC 3369 CMS signeret datastruktur. Spærreliste En af PBS udstedt elektronisk liste over spærrede Document Signer certifikater Side 7 af 22

8 4. Generelt om PBS CSCA services 4.1. PBS CSCA services PBS CSCA omfatter følgende services: CSCA-Danmark er den øverste instans i certifikathierarkiet. Uden for Danmark vil der findes tilsvarende CSCA er for andre lande. Disse CSCA er er alle ligestillet. CSCA opgaver vil bestå af følgende overordnede aktiviteter: - Fremstilling CSCA certifikater for certificering af Document Signer Public key. - Modtagelse af Document Signer Public Key (normalt 4 stk. en gang årligt). - Fremstilling af Document Signer Certificate. - Udlevering af Document Signer Certificate på CD-ROM/USB stick. - Modtagelse og opbevaring af CSCA certifikater for backup formål fra andre lande. - Udlevering af CSCA certifikat for Danmark på CD-ROM/USB stick til Rigspolitiet og pasleverandøren. - Udlevering af CRL Side 8 af 22

9 5. Operationelle procedurer hos PBS Dette afsnit beskriver de kontrolprocedurer, som er etableret hos PBS CSCA i forbindelse med udstedelse af CSCA og Document Signer certifikater, spærring, backup, nøgleskift, kompromittering og PBS CA lukning PBS CSCA s administrative og ledelsesmæssige procedurer PBS CSCA: a. Anvender betryggende administrative og ledelsesmæssige procedurer, som overholder anerkendte standarder samt lovgivning, der måtte blive stillet af systemrevisor efter en gennemgang, af de generelle edb-kontroller i virksomheden, af de edb-baserede brugersystemer, samt af edb-systemer til udveksling af data med andre, b. anvender pålidelige systemer og produkter, som er beskyttede imod uautoriserede ændringer, og som sikrer den tekniske og kryptografiske sikkerhed af de processer, som disse systemer og produkter understøtter, c. træffer foranstaltninger, der skal sikre mod forfalskning af certifikaterne Certifikatanmodning Certifikatanmodningen om Document Signer certifikat fremstilles af pasleverandøren. Pasleverandøren er dermed garant for, at oplysninger om Document signer Public Key er ægte og tilhører Rigspolitiet. Nøgle og certifikatudveksling finder normalt sted 1 gang årligt ved et møde hos PBS jf. forretningsgang specificeret i ref. d. PBS starter processen ved at fremsende en indkaldelse til Rigspolitiet og pasleverandøren. Ekstraordinære certifikatudstedelser skal varsles skriftligt af Rigspolitiet over for PBS minimum 1 uge forinden. Udstedelse foregår ligeledes i henhold til forretningsgang specificeret i ref. d. Såfremt der er sket en kompromittering af Document Signer Private Key, skal Rigspolitiet straks meddele PBS om dette. PBS vil den nærmeste hverdag bidrage til at normalisere situationen ved at medvirke til at få fremstillet nye Document Signer Certificates Side 9 af 22

10 5.3. Certifikatudstedelse Ved det årlige nøgle- og certifikatudstedelsesmøde vil både Rigspolitiet og pasleverandøren være til stede. PBS indkalder til mødet med anbefalet brev. Pasleverandøren vil medbringe Document Signer certifikatanmodninger for det næste år. Navnene på deltagerne ved nøgle- og certifikatudvekslingsmødet skal meddeles til PBS inden mødet. Mødedeltagerne skal legitimere sig med brug af fotolegitimation. PBS CA har indrettet sine procedurer således, at kun autoriserede personer kan udstede certifikater Certifikatspærring af Document Signer Certificate Certifikater bliver ugyldige ved, at certifikatet optages på en spærreliste. Rigspolitiet har ansvaret for at sikre distribution af spærrelisten til alle parter, der har behov for at kontrollere Document Signer Certificates gyldighed. Spærrelister indeholder oplysning om samtlige ugyldige CSCA og Document Signer certifikater, indtil disses gyldighedsperiode udløber. Efter at have spærret et Document Signer Certificate sørger PBS CSCA for at informere Rigspolitiet om, at spærring har fundet sted Spærring af certifikater og spærringsårsager Document Signer certifikater skal spærres i tilfælde af, at oplysningerne i certifikatet ændres som følge af, at de ikke længere er korrekte, eller hvis den tilhørende private nøgle er kompromitteret. Rigspolitiet skal spærre certifikater hvis: a. Der er mistanke om, at den private nøgle er kompromitteret, b. Adgangskoden til den private nøgle er tabt eller stjålet Procedure for spærring Rigspolitiet skal spærre Document Signer Certificate straks efter at have konstateret en spærreårsag, f.eks. kompromittering af Document Signer Private Key, jf Spærring kan ske ved, at Rigspolitiet anmoder PBS CSCA om, at certifikatet skal spær Side 10 af 22

11 res jf. ref. e). PBS CSCA skal søge uafhængig bekræftelse af spærringsanmodning ved en kontrolopringning til Rigspolitiet. PBS CSCA arkiverer alle modtagne spærringsanmodninger, årsagen til spærringen samt PBS CSCAs efterfølgende handlinger Opdatering af spærrelisten Et certifikat udstedt af PBS CSCA er spærret, når dette optræder på en spærreliste (CRL - Certificate Revocation List) udstedt af PBS CSCA. Spærring af certifikater vil foregå i umiddelbar forlængelse af, at PBS hos Rigspolitiet har fået bekræftet, jf. proceduren specificeret i ref. e), at certifikatet skal spærres. Rigspolitiet har herefter mulighed for at verificere certifikatets status på CRL. Spærrelisten sendes som standard til Rigspolitiet. Spærring af certifikater kan ikke ophæves Logning Logning af handlinger Som led i de system- og sikkerhedsmæssige kontroller logges bl.a. følgende oplysninger i PBS CA systemet: a. Opstart og nedlukning af systemet. b. Alle oprettelser af og ændringer i operatørrettigheder på systemet. c. Alle operatørhandlinger med relevante status-/fejlmeddelelser i tilknytning hertil. d. Installation af ny hardware, software eller opdateringer hertil. e. Tidspunkt og anden relevant information, såsom foretagen backup og eksport af logfiler, m.v Gennemgang af logfiler Logfiler gennemgås og analyseres periodisk for at identificere eventuelle fejl og/eller uautoriserede handlinger Side 11 af 22

12 Opbevaring og kopiering af logfiler Logfilerne opbevares i 2 eksemplarer i en periode på 10 år. De 2 eksemplarer opbevares på separate sikrede fysiske lokationer Beskyttelse af logfiler CSCA specifikke logfiler er integritetsbeskyttede Arkivering Dette afsnit beskriver procedurer, der er relevante for håndtering af arkivmateriale hos PBS CSCA Relevante oplysninger, der registreres og arkiveres PBS CA opbevarer følgende materiale: a. Indhold af alle udstedte certifikater. b. Spærringsanmodninger og al øvrig information udvekslet med den, der har anmodet om spærring, herunder tidspunkt for anmodning om spærring. c. Offentliggjorte spærrelister og andet relevant materiale vedrørende certifikatstatus. d. Nuværende og tidligere gældende CPS ere Opbevaring af arkiv Arkivoplysninger opbevares i en periode på mindst 15 år Beskyttelse af arkivmateriale Arkivmateriale opbevares således, at det er beskyttet mod modifikation og ødelæggelse Fornyelse af certifikater Nye CSCA certifikater udstedes 4 måneder inden udløbet af de gamle certifikater Kompromittering og katastrofesituationer Ved kompromittering af CSCA certifikat, vil PBS: a. Informere Rigspolitiet og pasleverandøren om situationen. b. Spærre alle CSCA - og Document Signer certifikater, som er udstedt på grundlag Side 12 af 22

13 af den kompromitterede PBS CSCA Private Key. c. Udstede ny CSCA Certificate og Document Signer Certifikater. Ved en katastrofesituation f.eks. hvor en brand har ødelagt CA med tilhørende HSM, vil PBS: a) Informere Rigspolitiet og pasleverandøren om situationen. b) Gen-etablere CSCA produktion på bagrund af CA kopi komponenter og backup af data. c) Inkludere HSM (kopi) i den nye CSCA produktionsplatform Lukning af PBS CA Ved lukning af PBS CSCA ophører alle PBS CSCA funktioner. Lukningen varsles over for Rigspolitiet 12 måneder forinden. PBS vil ved overdragelsen af CSCA til Rigspolitiet: a. Udlevere HSM moduler og tilhørende data. b. Udlevere data på alle udstedte CSCA certifikater og Document Signer certifikater der endnu er gyldige. c. Udlevere arkivoplysninger jf. afsnit Side 13 af 22

14 6. Fysiske, procedure- og personalemæssige sikkerhedsforanstaltninger og kontroller 6.1. Implementering af fysiske sikkerhedsforanstaltninger Der er implementeret fysiske sikkerhedskontroller for at styre adgangen til PBS CSCA hardware og software. Dette inkluderer CA-servere og alle eksterne kryptografiske hardwaremoduler eller chipkort. Der forefindes en log over samtlige fysiske indgange til dette eller de områder, hvor PBS CSCA hardware og software befinder sig. Nøglerne til signering af CSCA certifikater og spærrelister opbevares fysisk beskyttet, således at disse ikke bliver afsløret på grund af uautoriseret adgang til servere. PBS CSCA opbevarer på sikker vis backups, således at tab, manipulation eller uautoriseret anvendelse af opbevaret information kan forhindres. Backups opbevares både for data recovery og for opbevaring af vigtige informationer. Backups opbevares også i lokaliteter, der er forskellig fra PBS CSCA driftsområde for at sikre rekonstruktion i tilfælde af, at en naturkatastrofe indtræffer ved PBS CSCA primære driftsområde. Der foretages regelmæssig sikkerhedskontrol af de fysiske lokaliteter, hvor PBS CSCAs centrale udstyr er opstillet. Kontrollen har til formål at sikre, at PBS CSCA systemet og tilhørende kryptografisk udstyr er forsvarligt opbevaret, hvis de ikke er i brug, at de fysiske sikkerhedssystemer (f.eks. dørlåse og alarmer) fungerer hensigtsmæssigt, og at der ikke har været forsøgt indbrud eller uautoriseret indtrængen CA driftscentrets placering og konstruktion PBS CSCA systemet, som omfatter kryptografisk udstyr og kryptografisk materiale, er installeret i fysiske sikre omgivelser. De fysiske sikre omgivelser har et indbrudsdetekteringssystem, og adgangen styres via låse og adgangskort etc. Kameraovervågning med 24 timers vagt er installeret. Indbrudsdetekteringssystemet overvåges 24 timer i døgnet og er forsynet med nødstrømsforsyning. Systemet optager og arkiverer alarmer. Alarmer omfatter såvel autoriserede som uautoriserede hændelser på systemet. Alle alarmer analyseres og løses. Låse sikrer, at udelukkende personale med et arbejdsbetinget behov kan komme ind til PBS CSCA udstyret. Nøgler administreres således, at udlevering og brug kan henføres til personniveau. Distribution og indsamling af nøgler registreres. Loggen for hver enkelt nøgle opbevares til brug for senere inspektion Fysisk adgang Adgangen til det fysisk sikrede område, hvor PBS CSCA udstyr indeholdende bl.a Side 14 af 22

15 CSCA Private Key, kræver tilstedeværelse af minimum 2 personer, som individuelt er blevet tildelt rettigheder til området. Adgangen til PBS CSCA områder er begrænset til det personale, som udfører en af de funktioner, der er beskrevet i afsnit Adgangen styres ved brug af adgangskontrolsystemer til de rum, hvor PBS CSCA systemet befinder sig. Personer, som ikke optræder på adgangskontrollisten, eskorteres af personer, som har adgang. Der foreligger en procedure for tildeling og ophævelse af adgangsprivilegier. Adgangskontrolsystemet inspiceres regelmæssigt af kvalificeret personale. Denne inspektion dokumenteres og opbevares i mindst 3 år for at understøtte den interne systemrevision Strøm, køling og brand PBS CSCA systemet er tilsluttet et nødstrømsforsyningsanlæg og installeret i rum med air-condition. Der er installeret fugtcensorer i gulvene. Automatisk branddetektions- og slukningsudstyr er installeret i de rum, hvor PBS CSCA systemet befinder sig Proceduremæssige kontroller Centrale PBS CSCA funktioner kan kun udføres, hvis minimum 2 personer deltager samtidig ved udførelse af den enkelte funktion Funktionsadskillelse For at sikre at en person ikke alene kan omgå sikkerhedskontrollerne, adskilles ansvaret for opgaverne i PBS CSCA systemet på flere funktioner. Funktionsadskillelsen i PBS CSCA er fastlagt i overensstemmelse med PBS IT-sikkerhedspolitik herunder retningslinjer og forretningsgange. Certifikat Administrator (CAA) CAA funktionen inkluderer følgende opgaver: a. Certifikatfremstilling, som udføres af det centrale PBS CA udstyr i henhold til de definerede regler. b. Nøgleparfremstilling og distribution af spærrelister. c. Administrative funktioner i forbindelse med vedligeholdelse af PBS CSCA database og medvirken ved undersøgelser af misbrugssager Side 15 af 22

16 System Administrator (SA) SA funktionen inkluderer: a. Udførelse af initial systemopsætning inklusive sikker boot start-up og nedlukning af systemet. b. Initial parameteropsætning. c. Opsætning af netværksparametre. d. Dannelse af backup til brug for nød start-up, hvorfra data kan genskabes i tilfælde af en katastrofesituation. e. Udføre system backups, software opgradering, og foretage sikker opbevaring og distribution af backup til off-site lokationer. f. Ændring af host navne og/eller netværksadresser. Information System Security Officer (ISSO) ISSO rollen inkluderer: a. Tildeling af sikkerhedsprivilegier og adgangsautorisationer til CAA. b. Tildeling af passwords til alle nye operatører. c. Arkivering af de krævede logfiler. d. Gennemgang af revisionslog for at konstatere om CAA overholder forretningsgangene Personalemæssige sikkerhedskontroller Baggrund, kvalifikationer og erfaring Medarbejderes tidligere ansættelsesforhold kontrolleres med henblik på at indhente oplysninger om personens faglige og personlige egenskaber. Desuden forudsættes en ren straffeattest. Straffeattesten indhentes på ansættelsestidspunktet. PBS medarbejdere, som deltager i fremstilling og udstedelse af certifikater til danske biometriske pas, skal sikkerhedsgodkendes forinden af Rigspolitiet. Personale som er beskæftiget med PBS CSCA-opgaver har den fornødne ekspertise, erfaring og kvalifikationer, herunder sagkundskab inden for elektronisk signaturteknologi og indgående kendskab til sikkerhedsprocedurer Side 16 af 22

17 Forretningsgange og procedurer er skriftlige og direkte tilgængelige for medarbejdere med et arbejdsbetinget behov. De medarbejdere, som får tildelt opgaver som CAA, SA eller ISSO, er kompetente inden for anvendelsen af kryptografisk udstyr. Medarbejderne har gennemgået uddannelse og træning både i generelle sikkerhedsdicipliner og i anvendelsen af det konkrete kryptografiske udstyr samt i drift af CA. Medarbejdernes viden inden for sikkerhedsområdet holdes vedlige i kraft af deltagelse i kurser og konferencer inden for sikkerhedsområdet Side 17 af 22

18 7. Nøgleadministration Dette afsnit indeholder beskrivelse af sikkerhedskontroller for administration af offentlig/private nøglepar Nøgleparfremstilling og installation Nøgleparfremstilling/-beskyttelse PBS CSCA PBS CSCA nøglepar fremstilles inde i et hardwaresikret kryptografisk modul i henhold til FIPS140-2 level 3. Den private nøgle vil forblive i det sikre miljø i forbindelse med dens anvendelse til fremstilling af Document Signer certifikater og sikring af spærrelister. Fremstillingsproceduren og opbevaring af den private nøgle sikrer nøglen mod ændring og afsløring både inde og uden for det kryptografiske modul, der fremstillede den. Input til nøglefremstillingsprocessen er et tilfældigt tal, fremstillet på en sådan måde og med en længde, så det er udregningsmæssigt umuligt at genfremstille det, selv med viden om hvornår og på hvilket udstyr det blev fremstillet. Fremstilling af PBS CA nøglepar kræver medvirken af minimum 2 personer med CAA autorisationsrettigheder Nøgleparfremstilling/-beskyttelse CA operatører CAA, SA og ISSO Nøglepar til brug for chipkort til operatører fremstilles inde i et hardwaresikret kryptografisk modul i henhold til FIPS level 3. Nøglefremstilling udføres i en batchproces forud for certifikatfremstillingen. Den private nøgle dannes i og opbevares i chipkort. Nøglerne certificeres af en specifik ADM CA hos PBS Nøglelængder Længden af PBS CSCA Private Key er mindst 3072 bit modulus (m) for RSA. Længden af Document signer Private key er mindst 2048 bit modulus (m) for RSA Backup af CSCA Private Key Der eksisterer en backup af PBS CSCA private Key. Denne backup foretages til et tilsvarende HSM modul som produktionsnøglerne. Endvidere foretages der backup til chipkort, der er forsvarligt sikret i aflåste skabe. Der er fastlagt procedurer for retablering af PBS CSCA Private Key i tilfælde af system Side 18 af 22

19 nedbrud Sletning af private nøgler Ved ophør af brugen af PBS CSCA Private Key bliver alle kopier af private nøgler slettet på sikker vis Arkivering af CSCA certifikater PBS CSCA opbevarer kopi af de CSCA certifikater fra andre lande, som Rigspolitiet leverer til PBS. Disse certifikater bliver beskyttet med brug af HSM Anvendelsesperiode for CSCA Private Key CSCA certifikatet kan blive anvendt til at eftervise en digital signatur, såfremt det kan fastslås, at signaturen var fremstillet før udløbet af CSCA certifikatet eller før tidspunktet for spærring. PBS CSCAs certifikat er gyldig i : 3 år: CSCA Private Key anvendelsesperiode 10 år: Gyldighedsperiode for pas 4 måneder: Ekstra gyldighedsperiode som kan anvendes af de lokale politikredse 3 måneder: DS Key anvendelsesperiode 14 dage: Sikkerhedsmargin for DS Key 1 år: For at modregne at DS certifikater bliver fremstillet 1 år frem i tiden 1 år Sikkerhedsmargin for CSCA key (PBS kommer tilbage med forslag til dette) Total gyldighedsperiode: 15 år + 7 måneder + 14 dage Sikkerhedskontroller i PBS CA systemet Implementerede sikkerhedskontroller sikrer et fuldstændigt og intakt kontrol- og transaktionsspor for nøgleadministrationen på CSCA-systemet, jf Specifikke tekniske krav til systemsikkerhed Registrering af de initiale rettigheder i certificeringssystemet udføres og kontrolleres af 2 sikkerhedsadministratorer i forening og dokumenteres i underskrevet procedurelog Side 19 af 22

20 Initialisering af det system, der anvender PBS CSCA s Private Key, kræver medvirken af mindst 2 operatører, som begge er identificeret af systemet (dual access og dual control) Tekniske kontroller (livscyklus) Systemudviklingskontroller Udvikling af PBS CA applikationssoftware, som implementerer CA funktionalitet, udføres i kontrollerede omgivelser. Det er et krav, at leverandøren benytter et kvalitetssikringssystem, som er i overensstemmelse med internationale standarder, herunder beskyttelse mod indlæggelse af uautoriseret programmel f.eks. virus Netværkssikkerhedskontroller PBS CA systemet, der er forbundet til et eksternt net, sikres med en firewall. Firewall en skal have tilstrækkelig styrke til at beskytte det mod angreb, der kan forudses at opstå på det specifikke net, som det er tilsluttet. Firewall en konfigureres således, at kun en minimal mængde af protokoller tillades. Kun de protokoller, der er identificeret som nødvendige for at implementere PBS CA eller RA funktioner, tillades; alle andre bliver afvist. Desuden er servere konfigureret således, at kun den minimale funktionalitet, der er nødvendig for at realisere PBS CA til stede. Alle kommunikationsporte, som ikke eksplicit er nødvendige er de-aktiveret, og softwareprocesser, der benytter disse porte, er slået fra. Kommunikation til og fra PBS CA system, over et eksternt net, er sikret kryptografisk (triple DES) Softwaresikkerhedskontrol Der foreligger forretningsgange, der sikrer funktionsadskillelse mellem udvikling, vedligeholdelse og drift. Udviklings- og vedligeholdelsesmedarbejdere kan dermed ikke egenhændigt installere nye programversioner. Et Change Management System sikrer, at nye versioner skal godkendes af en produktansvarlig inden installation Systemer og produkter PBS CA systemet er baseret på Technology Nexus AB Certifikat Manager, som er certificeret efter CEN CWR (CEN Workshop Agreement) Den anvendte chip til medarbejderchipkort er godkendt efter ITSEC E4/High sikkerhedsvurderingen Side 20 af 22

21 Kommunikationen mellem chipkort og PBS CA Certifikat Manager er baseret på en SSL internet forbindelse med stærk kryptering og med klientgenkendelse Side 21 af 22

22 8. Systemrevision 8.1. Definition af systemrevision Ved systemrevision forstås revision af, 1. generelle edb-kontroller i virksomheden, 2. edb-baserede brugersystemer m.v. til generering af nøgler og nøglekomponenter samt registrering, udstedelse, verificering, opbevaring og spærring af certifikater, og 3. edb-systemer til udveksling af data med andre. Revision sker som led i leverandørens almindelige revision. Rigspolitiet vil en gang årligt modtage en Systemrevisionserklæring vedrørende PBS A/S ydelser for tilsluttede finansielle virksomheder PBS systemrevisor Systemrevisor rapporterer til bestyrelsen i PBS A/S via systemrevisors løbende revisionsprotokol. Den løbende revisionsprotokol fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde. Protokoltilføjelser underskrives af bestyrelsen og systemrevisor. Systemrevisor afgiver i protokollen beretning om den gennemførte systemrevision samt konklusionerne herpå (inkl. redegørelse for alle væsentlige bemærkninger). Systemrevisor skal i protokollatet ved årets afslutning erklære sig om, hvorvidt 1. systemrevisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik, 2. han har modtaget alle de oplysninger, han har anmodet om, 3. de anførte revisionsopgaver er udført ifølge denne CPS krav, og 4. den samlede data-, system- og driftssikkerhed må anses for betryggende. Systemrevisor er i øvrigt forpligtet til at udføre revisionsmæssige opgaver, der er beskrevet i den relevante CP Side 22 af 22

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7 2 Referencer...8

Læs mere

Håndbog net-id standard

Håndbog net-id standard Håndbog net-id standard Version 1.11 17. juli 2007 Håndbog net-id standard 27-08-07 1 af 90 Synopsis Dokumentnavn: Konceptnummer: Konceptnavn: Kravbeskrivelse IO-2162 Håndbog net-id standard Version, Versionsdato:

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S FEBRUAR 2015 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 -

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 - OTP-politik Januar 2012 Version 2.0 OTP-politik - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Kildehenvisninger... 3 1.3. Forkortelser... 3 1.4.

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Wannafind. ISAE 3402 Type 2

Wannafind. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Wannafind ISAE 3402 Type 2

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31.

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31. Zitcom A/S ISAE 3402 Type 2 Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til drifts- og hosting-ydelser for 1. januar 2014 til 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere