Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])"

Transkript

1 Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T F CVR-nr P Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Version 1.5 Januar 2015 P. 1-11

2 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG OMFANG YDELSERNE NETS DANIDS PLIGTER UNDER DRIFT NEMID TJENESTEUDBYDERS PLIGTER UNDER DRIFT VEDERLAG OG BETALING [Punktet gælder ikke for offentlige myndigheder] NETS DANIDS MISLIGHOLDELSE NEMID TJENESTEUDBYDERS MISLIGHOLDELSE OPHØR GODKENDELSE BILAG 1 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) OG SUPPORT BILAG 2 PRISER OG AFREGNINGSMODELLER PRIVATE VIRKSOMHEDER P. 2-11

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1 SLA Bilag 2 Priser og afregningsmodeller P. 3-11

4 Undertegnede parter Aftalepart Adresse Postnummer by CVR-nr. (Herefter betegnet NemID tjenesteudbyder ) og Lautrupbjerg Ballerup CVR-nr (Herefter betegnet Nets DanID ) har indgået følgende aftale: 1 FORMÅL OG OMFANG Ved indgåelse af denne aftale og opkobling til Nets DanIDs infrastruktur opnår NemID tjenesteudbyder ret til at benytte Nets DanIDs ydelser og tjenester til identifikation og signering, som nærmere specificeret i denne aftale. For at kunne benytte Nets DanIDs ydelser i infrastrukturen, skal NemID tjenesteudbyder indgå denne NemID tjenesteudbyderaftale (Aftalen), uanset om NemID tjenesteudbyder er koblet direkte på Nets DanIDs infrastruktur eller viderestilles via en driftsleverandør, offentlig SSO-service, samhandelspartner eller lignende. Denne Aftale omfatter modtagelse af OCES Certifikater. Udover denne Aftale gælder Generelle handelsbetingelser for ydelser fra. 2 YDELSERNE 2.1 Signatur tjenester Nets DanID driver og vedligeholder et certificeringscenter, der udsteder OCES-certifikater og gør det muligt at kontrollere OCES-certifikaters gyldighed. NemID tjenesteudbyder kan således ved hjælp af Nets DanIDs CA-system få valideret en Brugers OCES-certifikat, herunder tjekke om certifikatet er gyldigt (ikke udløbet eller spærret). Nets DanID har udarbejdet og vedligeholder en Certificate Practice Statement (CPS), der definerer det sikkerhedsniveau, som gælder for Nets DanIDs ydelser. CPS en fremgår af Nets DanID udsteder og administrerer NemID, der er en sikkerhedsløsning til log-in og digital signering. Der kan til NemID knyttes en offentlig digital signatur med et OCES-certifikat. 2.2 NemID tjenesteudbyderpakke P. 4-11

5 Nets DanID stiller en NemID tjenesteudbyderpakke til rådighed for at NemID tjenesteudbyder kan tilkoble sig Nets DanIDs tjenester. NemID tjenesteudbyderpakken indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af Nets DanIDs infrastruktur, fx spærrelistekontrol, LDAP opslag, basale testfunktioner m.v. 2.3 PID/RID NemID tjenesteudbyder har mulighed for at fastslå en Brugers identitet ved hjælp af den PID/RID til CPR tjeneste, som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Adgang til PID/RID tjenesten forudsætter, at NemID tjenesteudbyder indgår en tilslutningsaftale med tilhørende vilkår for anvendelse af tjenesten. Tilslutningsaftalen bestilles ved at udfylde en webformular på Nets DanIDs hjemmeside. Nets DanID administrerer aftalen for Digitaliseringsstyrelsen. 2.4 Andre ydelser Såfremt NemID tjenesteudbyder ønsker at tilkøbe andre ydelser end de ovenfor anførte, skal der indgås særskilt aftale herom. 3 NETS DANIDS PLIGTER UNDER DRIFT 3.1 Nets DanID udsteder OCES-certifikater på baggrund af: OCES CP er fra Digitaliseringsstyrelsen Nets DanIDs CPS CA-system indeholdende adgang til brug for opslag i databasen over Certifikatindehavere 3.2 CP Nets DanID overholder de krav, der fremgår af den til enhver tid gældende og relevante CP, herunder løbende opdatering og offentliggørelse af spærrelisten med maksimalt 12 timers intervaller. 3.3 Tilgængelighed Der er, ved normal drift, adgang til spærrelisten 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage. For tilgængelighed og Service Level (SLA) henvises generelt til Ændringer i tilgængeligheden vil blive varslet 3 måneder før ikrafttræden og meddelt den af NemID tjenesteudbyder udpegede kontaktperson jf. webformularen på Nets DanIDs hjemmeside (http://www.nets.eu/dk-da/produkter/sikkerhed/nemidtjenesteudbyder/pages/default.aspx#tab4). Midlertidige manglende tilgængelighed, fx manglende mulighed for at få oplysning om certifikaters status varsles ikke, når disse er forårsaget af akutte og ikke forudsete forhold. Nets DanID vil efterfølgende oplyse om sådanne uforudsete driftsforstyrrelser via 3.4 Varsel ved ændringer Ændringer af snitflader eller tekniske specifikationer, der har betydning for NemID tjenesteudbyders løsning varsles skriftligt overfor den i webformularen på Nets DanIDs hjemmeside (http://www.nets.eu/dk-da/produkter/sikkerhed/nemid- P. 5-11

6 tjenesteudbyder/pages/default.aspx#tab4) angivne kontaktperson minimum 3 måneder forud for gennemførelse af ændringen. 4 NEMID TJENESTEUDBYDERS PLIGTER UNDER DRIFT NemID tjenesteudbyder forpligter sig til at drive sin virksomhed på en måde, der ikke moralsk eller etisk stiller Nets DanID i et dårligt lys eller bringer Nets DanID i miskredit. 4.1 NemID tjenesteudbyder skal som Signaturmodtager sikre sig at: et modtaget Certifikat er gyldigt, dvs. at gyldighedsperioden, der fremgår af Certifikatet, ikke er overskredet et modtaget Certifikat ikke er spærret, dvs. ikke opført på Nets DanIDs spærreliste på Nets DanIDs hjemmeside. Hvis Certifikatet ikke er udløbet eller spærret kan det lægges til grund i overensstemmelse med de eventuelle begrænsninger, der fremgår af Certifikatet for anvendelse det formål Certifikatet søges anvendt til, er passende i forhold til de anvendelsesbegrænsninger, der er angivet i Certifikatet, fx certifikater til unge mellem 15 år og 18 år, hvoraf det fremgår Ung mellem 15 og 18 - kan som udgangspunkt ikke lave juridisk bindende aftaler, samt anvendelsen af Certifikatet i øvrigt er passende i forhold til det sikkerhedsniveau, som er beskrevet i den relevante CP. NemID tjenesteudbyder skal indrette sin indholdstjeneste således at ovenstående forpligtelser kan overholdes. 4.2 Validering af Certifikater NemID tjenesteudbyder skal validere certifikater mod den af Nets DanID offentliggjorte spærreliste. NemID tjenesteudbyder kan frit vælge én af de muligheder, som Nets DanID stiller til rådighed (OCSP eller opslag i CRL). NemID tjenesteudbyders applikation bør indrettes således, at kontrol af et modtaget Certifikat sker på baggrund af en spærreliste, der er opdateret efter modtagelse af de signerede data. Såfremt NemID tjenesteudbyders applikation tilsiger det, skal NemID tjenesteudbyder vælge tillægsydelsen "Online Certificate Status Protocol (OCSP) frem for standard opsætning, som er spærrelistetjek ved opslag i CRL Hvis applikationen ikke foretager kontrol af Certifikat på baggrund af en spærreliste, der er opdateret efter modtagelse af de signerede data, bør NemID tjenesteudbyder kontrollere spærrelisten manuelt på Nets DanIDs hjemmeside eller vælge at lægge Certifikatet til grund efter foretagelse af risikovurdering af datas forretningsmæssige betydning. NemID tjenesteudbyder bærer selv risikoen ved at lægge et Certifikat til grund kontrolleret mod en spærreliste, som er opdateret før modtagelse af signeret data. 4.3 Ikke kvalificeret certifikat OCES-certifikater er ikke kvalificerede Certifikater jf. lov om elektronisk signatur og bør ikke anvendes i forhold, hvor kvalificerede Certifikater er påkrævet. 4.4 Dokumentation P. 6-11

7 NemID tjenesteudbyder skal selv opbevare den dokumentation, der godtgør at et Certifikat fra Nets DanID har været anvendt i en bestemt sammenhæng. NemID tjenesteudbyder er således ansvarlig for at opbevare dokumentation indeholdende den nødvendige information om transaktionerne fx logninger, der kan påvise dato og klokkeslæt for transaktionerne. 4.5 NemID tjenesteudbyders markedsføring NemID tjenesteudbyder skal i sin markedsføring eller omtale af Nets DanIDs Certifikater og NemID følge Nets DanIDs retningslinjer eller anvisninger. NemID tjenesteudbyder må ikke i sin markedsføring skabe indtryk af, at de af NemID tjenesteudbyders varer eller tjenesteydelser udbydes, sælges eller på anden måde understøttes af Nets DanID. 4.6 Begrænsninger i NemID tjenesteudbyders brug af Certifikater NemID tjenesteudbyder udbyder en elektronisk service og modtager i den forbindelse Nets DanIDs Certifikater i forbindelse med Brugernes log-in og signering. Certifikater fra Nets DanID må ikke bruges til at generere eller signere Certifikater for andre eller i øvrigt danne grundlag for identifikation overfor tredjemand. NemID tjenesteudbyder er indforstået med, at Nets DanIDs ydelser ikke må videreføres eller benyttes til at gennemstille Bruger til anden tjenesteudbyder, hvorved denne får mulighed for at benytte den forudgående autentifikation foretaget med brug af OCES-Certifikater og NemID med mindre andet aftales. Aftale om gennemstilling forudsætter, at den anden tjenesteudbyder, der gennemstilles til også har indgået en NemID tjenesteudbyderaftale med Nets DanID, og at der afregnes transaktionsvederlag pr. Bruger. Ved en anden tjenesteudbyder forstås en virksomhed, institution, organisation med et CVR-nummer, der er forskelligt fra det, som denne Aftale vedrører. Anvendelse af services fra tredjemand, fx Software as a Service, Business Proces Outsourcing, som indlejres i egen service, betragtes ikke som gennemstilling. NemID tjenesteudbyder må alene benytte NemID til identifikation og elektronisk signering. NemID tjenesteudbyder må ikke understøtte løsninger, fx betalingsformidlingsløsninger, der indebærer, at Bruger vidende eller uvidende omgår sikkerheden i NemID, herunder bede Bruger om at videregive sin adgangskode og nøglekort/nøgleviser koder eller på anden måde overtræde Regler for brug af NemID til netbank og offentlig digital signatur med tillæg. 5 VEDERLAG OG BETALING [Punktet gælder ikke for offentlige myndigheder] Nets DanIDs priser og afregningsmodeller for private virksomheder fremgår af bilag 2. Alle priser er anført i danske kroner og eksklusive moms. 5.1 Særligt for modtagelsen af Ikke-OTP-baserede signaturer I forbindelse med modtagelse af ikke-otp-baserede OCES signaturer, hvor OpenSign- eller OpenLogon-applet anvendes, herunder Medarbejdersignaturer som nøglefil samt Person- eller Medarbejdersignaturer på hardware/crypto-tokens, er NemID tjenesteudbyder forpligtet til at indsende opgørelse over modtagelsen af disse ikke-otp-baserede signaturer. Opgørelsen fremsendes kvartalsvis senest 10 hverdage efter et kvartalsskift til Nets DanID på Opgørelsen skal indeholde: Virksomhedens CVR-nummer P. 7-11

8 En opgørelse over antal unikke brugere, der har foretaget log-in og/eller signering med ikke-otp-baserede OCES signaturer, hvor Open- Sign- eller OpenLogon-applet er anvendt i perioden hos NemID tjenesteudbyder En opgørelse over antal ikke-otp-baserede OCES-sessioner, antal log-ins og signeringer, hvor OpenSign- eller OpenLogon-applet er anvendt i perioden hos NemID tjenesteudbyder. 5.2 Dokumentation for opgørelse Ved valg af afregningsmodel jf. bilag 2, baseret på NemID tjenesteudbyders egen opgørelse af sessioner henholdsvis unikke brugere er NemID tjenesteudbyder på opfordring forpligtet til at fremlægge dokumentation for afregningsgrundlaget. Såfremt Nets DanID har begrundet mistanke om, at der er sket fejl i NemID tjenesteudbyders opgørelse kan Nets DanID kræve en kontrol gennemgang af NemID tjenesteudbyders afregningsgrundlag jf. punkt 5.3. Indledningsvist gennemgår Nets DanID selv NemID tjenesteudbyders afregningsgrundlag og kan anmode NemID tjenesteudbyder om at levere supplerende dokumentation, hvis Nets DanID skønner, der er behov herfor. 5.3 Ekstern revision mv. Såfremt Nets DanID, efter indhentning af supplerende dokumentation jf. punkt 5.2, skønner det nødvendigt, kan Nets DanID forlange at afregningsgrundlag og supplerende dokumentation bliver gennemgået og godkendt af en ekstern revisor. Såfremt gennemgangen af NemID tjenesteudbyder log og afregningsgrundlag dokumenterer, at NemID tjenesteudbyder har afregnet mere end 3 % for lidt i forhold til det reelle forbrug i perioden, sker gennemgangen for NemID tjenesteudbyders regning. NemID tjenesteudbyder skal afregne eventuelt manglende betaling på Nets DanIDs anfordring. Nets DanID forbeholder sig ret til at foretage gennemgang af NemID tjenesteudbyders afregningsgrundlag op til 2 år bagud. NemID tjenesteudbyder kan rekvirere detaljeret dokumentation for Nets DanIDs afregningsgrundlag i op til 2 år tilbage og på dette grundlag få rettet eventuelle fejl. 6 NETS DANIDS MISLIGHOLDELSE 6.1 Som Nets DanIDs væsentlig misligholdelse af denne aftale anses fx: manglende overholdelse af OCES CP manglende overholdelse af gældende lovgivning, herunder lov om behandling af personoplysninger manglende overholdelse af tavshedspligt manglende opdatering af register over afmeldte og spærrede Certifikater (spærrelister eller OCSP) eller undladelse af at gøre informationen tilgængelig indenfor det i CP en forudsatte tidsinterval. 7 NEMID TJENESTEUDBYDERS MISLIGHOLDELSE P. 8-11

9 7.1 Som NemID tjenesteudbyders væsentlig misligholdelse af denne aftale anses fx: manglende overholdelse af forhold i denne Aftale, som er omfattet af OCES CP en manglende overholdelse af gældende lovgivning, herunder lov om behandling af personoplysninger og lov om betalingstjenester manglende iagttagelse af tavshedspligten manglende betaling af det i bilag 2 angivne vederlag misbrug eller illoyal brug af NemID, Nets DanIDs navn og varemærker uetisk eller umoralsk forretningsførelse. 8 OPHØR Ved ophør af Aftalen - uanset årsagen hertil spærrer Nets DanID for NemID tjenesteudbyders mulighed for at modtage Certifikater. Bruger kan fortsat anvende OTP-enhed og Certifikat, som han har fået udstedt af Nets DanID til log-in og signering overfor andre NemID tjenesteudbydere. 9 GODKENDELSE Ved bestilling af NemID tjenesteudbyder jf. webformularen på Nets DanIDs hjemmeside (http://www.nets.eu/dk-da/produkter/sikkerhed/nemidtjenesteudbyder/pages/default.aspx#tab4) accepterer udbyder at være bundet af de i denne Aftale angivne vilkår og Generelle handelsbetingelser for ydelser fra. P. 9-11

10 1 BILAG 1 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) OG SUPPORT For denne Aftale gælder den på til enhver tid angivne SLA. Ved Aftalens indgåelse gælder SLA for produktionssystemer vedr. drift af Nets DanIDs infrastruktur til OCES digital signatur.. For denne aftale gælder den på til enhver tid angivne standardsupport. P

11 2 BILAG 2 PRISER OG AFREGNINGSMODELLER PRIVATE VIRKSOMHEDER Private virksomheder kan vælge mellem 2 afregningsmodeller i forbindelse med etablering af en NemID tjenesteudbyderaftale. For begge afregningsmodeller gælder det, at afregning baseres på brugers anvendelse af sin adgangskode (Medarbejdersignaturer som nøglefil samt Personeller Medarbejdersignaturer på hardware/crypto-tokens) eller sin bruger-id, password og en engangsnøgle fra sit nøglekort/nøgleviser (Person- eller Medarbejdersignaturer med OTP) på NemID tjenesteudbyders hjemmeside. Anvendelse af bruger-id, password og en engangsnøgle tæller med i anvendelsesopgørelsen uanset om Bruger opnår adgang til NemID tjenesteudbyders service eller ej. Afregningsmodellerne gælder kun for private virksomheder. Offentlige virksomheder skal ikke vælge afregningsmodel, da løsningen er frikøbt i henhold til aftale af 21. august 2008 mellem Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID. 2.1 Sessionsafregning For hver anvendelse, log-in og/eller signering, på en eller flere af NemID tjenesteudbyderens applikationer betales 1,01 kr. Prisen indeksreguleres årligt i henhold til Nets DanIDs Generelle handelsbetingelser for ydelser fra. Sessionsafregning faktureres bagud hvert kvartal. 2.2 Årlig afregning pr. unik Bruger Der afregnes et årligt beløb på 3,17 kr. pr. unik Bruger pr. kalenderår, som anvender Digital Signatur eller NemID på en eller flere af NemID tjenesteudbyderens applikationer. Der er ingen begrænsninger i antallet af anvendelser pr. unik Bruger ved denne afregningsmodel. Prisen indeksreguleres årligt i henhold til Nets DanIDs Generelle handelsbetingelser for ydelser fra Nets DanID A/S. Afregning finder sted pr. kalenderår årligt bagud. 2.3 Ændring af afregningsmodel Der kan med 3 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned skiftes fra en afregningsmodel til en anden. krediterer ikke for meget betalt såfremt en ændring i afregningsmodel betyder at en NemID tjenesteudbyder er berettiget hertil. 2.4 Valg af afregningsmodel NemID tjenesteudbyder vælger én af følgende afregningsmodeller (sæt kryds): Sessionsafregning Årlig afregning pr. unik bruger 2.5 Tilkøb af relaterede ydelser I forbindelse med etablering af en løsning hos en NemID tjenesteudbyder til håndtering af digital signatur kan der være behov for tilkøb af andre services. Aftale herom indgås i separat aftaledokument. P

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere