5 Femern Bælt. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Femern Bælt. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT"

Transkript

1 5 Femern Bælt Kapitlet beskriver beslutningen om en fast forbindelse over Femer Bælt mellem Danmark og Tyskland, og Lolland Kommunes visioner for den udvikling som den fremtidige centrale placering mellem de store metropoler kan give kommunen. Med den faste forbindelse over Femer Bælt opnår Lolland Kommune en mere central placering, i den kommende Femern Bælt Region mellem de store metropoler København og Hamborg, som vist på kort Den faste forbindelse og en ny europæisk transportkorridor mellem metropolerne er en vigtig milepæl, der åbner mange døre for udviklingen i Lolland Kommune. Kommunen vil i den kommende tid bruge beslutningen om den faste forbindelse, som en anledning til at optimere udvikling og vækst for området. Både før, under og efter den faste forbindelses åbning. Målsætning Lolland Kommune skal udvikle sig til et centrum i den kommende Femern Bælt Region med varig vækst, bosætning og jobs, og til et dynamisk udviklingsområde med global konkurrenceevne. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT

2 5.1 Beslutning om en fast forbindelse I dette afsnit beskrives projekteringsloven og beslutningen om en fast forbindelse over Femer Bælt mellem Lolland og Femern i Tyskland Danmark og Tyskland indgik den 3. september 2008 en traktat om en fast forbindelse over Femer Bælt. Traktaten blev ratifi ceret den 26. marts 2009 ved folketingets behandling af en projekteringslov, for en fast forbindelse på den 19 km lange strækning over Femer Bælt mellem Lolland og Femern. Projekteringsloven giver den danske stat adgang til, at gennemføre de nødvendige forberedelser med henblik på etablering af en fast forbindelse over Femer Bælt samt tilhørende land anlæg i Danmark. Femern A/S igangsatte miljøundersøgelser i Miljøundersøgelserne og projekteringsarbejdet danner baggrund for design og planlægningen af anlægsprojektet, og for anlægsloven. Uanset om det bliver en skråstagsbro eller sænketunnel, bliver den faste forbindelse over Femer Bælt det hidtil største broprojekt i Europa eller verdens længste tunnel. Lolland Kommunes planopgaver i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen, og arealreservationer til diverse landanlæg og ilandføring af Femern Bælt forbindelsen, samt midlertidige arbejdshavne og produktionssteder er beskrevet i afsnit 10.2, Femern Bælt forbindelsen. Fakta Projekteringslovens formål er, at Folketinget kan give samtykke til den dansk - tyske traktat om en fast forbindelse samt give transportministeren bemyndigelse til at foretage de nødvendige undersøgelser og organisere projekteringen. udgangspunkt i, at fremtidige persontog kan køre med en hastighed på mindst 160 km/t. Godstog med mindst 120 km/t. I undersøgelserne indgår tidligere en opgørelse af merudgifter, såfremt togene skal kunne fremføres med en hastighed på km/t for persontog. Derudover foretages projektering af de nødvendige opgraderinger og miljømæssige forbedringer, af den eksisterende motorvej på strækningen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. Mere information om projekteringsloven kan fi ndes på Anlægsloven forventes vedtaget af Folketinget i 2012/2013, og fastlægger den endelige tekniske løsning (bro eller tunnel), vej- og jernbaneanlæg, betalingsanlæg, og placering af en eventuelt erstatningsstation. Herefter igangsættes internationalt udbud af anlægsopgaven. Den faste forbindelse og tilhørende landanlæg forventes bygget i perioden , og åbnet i Femern A/S er det statslige danske selskab, der på vegne af Transportministeren forestår forberedelsen af den faste forbindelse over Femer Bælt. Femern A/S er et datterselskab af det danske statsejede Sund & Bælt Holding A/S, der står bag de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Selskabet skal som bygherre for Femern projektet stå for forberedelse, planlægning, design, opførelse, fi nansiering, ejerskab samt drift og vedligeholdelse af kyst-til-kyst forbindelsen. Mere information om Femern A/S, miljøundersøgelser og projekteringsarbejdet kan fi ndes på Projektet omfatter en elektrifi ceret, dobbeltsporet jernbane og en fi resporet motorvej mellem Puttgarten og Rødbyhavn. Betalingsanlæg og diverse driftsfaciliteter placeres i Danmark. På forhånd er en broløsning i form af en skråstagsbro, udpeget som den foretrukne tekniske løsning. Som et ligeværdigt alternativ vil en sænketunnelløsning dog også blive undersøgt. Landfæstet for forbindelsen kan være beliggende øst for Rødbyhavn. En alternativ ilandføring af forbindelsen vest for Rødbyhavn er tillige medtaget i undersøgelserne. Jernbanestrækningen fra Ringsted til Rødbyhavn elektrifi - ceres. Det endelige tracé over Lolland fastlægges efter de gennemførte forundersøgelser. Projekteringen tager Boreplatform ved Rødbyhavn. FEMERN BÆLT 43

3 5.2 Central placering mellem de store metropoler I dette afsnit beskrives kommunens forventninger og strategi for at opnå varig vækst, bosætning og jobs, og for at blive et dynamisk udviklingsområde med attraktive erhvervsområder, et nyt turistområde på tværs af landegrænser og gode trafikforbindelser mellem Lolland, øvrige landsdele og kontinentet Varig vækst, bosætning og job I rette samspil mellem staten og kommunerne vil der kunne opnås en stor nytte af effekterne fra den faste forbindelse i den kommende Femern Bælt Region, og dermed regionens evne til at skabe varige vækstvilkår, varig bosætning og varige jobs, og kunne konkurrere globalt. Lolland Kommune arbejder tæt sammen med Femern A/S, Vejdirektoratet, Trafi kstyrelsen og Fonden Femern Belt Development samt andre centrale aktører om planlægning af den faste forbindelse og om et ønskescenario, der ikke bare giver en effektiv trafi kforbindelse, men som også giver vækst og udvikling på Lolland, Falster og Sjælland. Fakta Fonden Femern Belt Development er et udviklingsselskab, der formidler viden og information om Femern Bælt-projektet og tilknyttede aktiviteter. Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Det daglige arbejde varetages af et sekretariat. Fonden har sammensat 5 fokusgrupper, der rådgiver fondens bestyrelse og direktion indenfor: Erhvervsudvikling og Lokalisering, Job og Uddannelse, Infrastruktur, Image, Turisme og Bosætning, og grænseoverskridende samarbejde. Mere information om Femern Belt Development kan fi ndes på Arbejdsmarkedet under og efter åbningen I de kommende år ventes et stort pres på arbejdsmarkedet på Lolland-Falster. Bygningen af den faste forbindelse over Femer Bælt vil under etableringen i perioden 2014 til 2020 direkte og indirekte give beskæftigelse til mellem og personer årligt. Ud over selve byggeriet, vil etableringen afføde en udvikling i området, indenfor service, detailhandel, turisme mv. og derfor skabe mange spændende nye arbejdspladser, og en forbedret konkurrenceevne for virksomheder på begge sider af Femer Bælt. Kort Lolland Kommunes centrale placering mellem de store metropoler. 44 FEMERN BÆLT

4 Figur 5.1 Togforbindelsen over Femer Bælt. Arbejdsmarkedet står overfor flere udfordringer, som fonden Femern Belt Development i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland arbejder med. I første omgang er det en udfordring, at tiltrække arbejdskraft til området, og uddanne arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer til bygning af den faste forbindelse. På lang sigt er udfordringen, at fastholde arbejdskraften. Nye virksomheder og borgere Det er væsentligt for den fremtidige vækst og udvikling, at der etableres nye virksomheder og flytter flere borgere til kommunen. Der skal gives kvalificeret betjening til eksisterende og potentielt tilflyttende virksomheder og borgere. Kommunen vil derfor være opsøgende overfor virksomheder, som kunne være relevante at trække til eller fastholde i området. Samtidig arbejder kommunen på at skabe gode og attraktive rammer for at leve og bo på Lolland, som beskrevet i kapitel 6, Byudvikling og bosætning og kapitel 7, Boliger. Kommunen vil satse på en langsigtet udvikling, og undgå salg af erhvervsgrunde til kortsigtede forretninger i forbindelse med selve anlægsbyggeriet, der efterlader kommunen med tomme erhvervsbygninger af ringe kvalitet og forkert teknisk infrastruktur. En særlig indsats skal igangsættes for at skabe gode relationer mellem eksisterende virksomheder, og de mange forskellige selskaber der opnår kontrakter i forbindelse med den faste forbindelse. Lollands virksomheder kan opnå store ordrer som underleverandører under byggeriet og med spinoff ved et fortsat samarbejde efter byggeriet. Dynamisk udviklingsområde Lolland Kommune vil skabe attraktive erhvervsområder tæt på motorvej og havne, et nyt turistområde på tværs af landegrænser, og gode trafikforbindelser mellem Lolland, øvrige landsdele og kontinentet. Områderne hvor kommunen vil gøre en særlig udviklingsindsats er vist på oversigtstkort kort Attraktive erhvervsområder tæt på motorvej og havne Kommunen vil fokusere på at udvikle Nakskov og området mellem Rødbyhavn og Maribo erhvervsmæssigt, for at opnå status, som et visionært og dynamisk erhvervsudviklingsområde med optimale rammebetingelser for vækst i den kommende Femern Bælt Region. Kommunen har store ledige erhvervsarealer i Nakskov, Rødbyhavn, Holeby og Maribo. I denne kommuneplan udlægges der nye erhvervsarealer ved Holeby. I Nakskov omdefineres et areal fra agroindustri til transporttungt og Figur 5.2 Byggeri af Femern Bælt forbindelsen. FEMERN BÆLT 45

5 46 FEMERN BÆLT Kort Udviklingsområder (oversigtskort).

6 havnerelateret erhverv. Både i Nakskov, Maribo, Holeby og Rødbyhavn er udpeget perspektivområder som understøtter den udvikling som kommunen forventer at den faste forbindelse vil medføre indenfor erhverv, turisme og bosætning. Nye arealudlæg til boliger er beskrevet i kapitel 7, erhverv er beskrevet i kapitel 8 og Turisme og Friluftsliv er beskrevet i kapitel 12. Nakskov Miljø- og Industripark En grøn profi l er det bærende element i erhvervsområdet Nakskov Miljø- og Industripark med rekreative områder mellem Nakskov Fjord og de nye erhvervsarealer, og en grøn ring omkring byen, som adskiller arealerne til transporttungt og havnerelateret erhverv fra agroindustrielt erhverv. Principperne for den fremadrettede planlægning af Nakskov Miljø- og Industripark er illustreret på kort og den styrkede transportkorridor vokse sig til et større og sammenhængende bysamfund med bedre infrastruktur og nye bolig- og erhvervsområder, se også kapitel 8, Erhverv. Vision 2030 for Holeby er bygget op omkring de kulturhistoriske- og naturlige linjer der ligger i landskabet omkring Gl. Holeby i dag. Visionen afgrænses mod vest af motorvejen, mod syd og øst af den gamle jernbane og mod nord ved nordenden af de eksisterende erhvervsområder. Holeby - Vision 2030 ses på kort og er beskrevet på næste side. Lolland Kommune vil i den kommende planperiode udarbejde en bæredygtig helhedsplan for Holeby, som skal danne baggrund for den videre planlægning. Erhvervscenter ved Holeby Kommunen opruster sig til den udvikling Femern Bælt forbindelsen forventes at afføde. Det har afgørende betydning for Lollands udviklingsmuligheder, at der udlægges nye erhvervsarealer langs motorvejen ved Holeby, og at Holeby bliver det fremtidige trafi kale knudepunkt for offentlig servicetrafi k med Lolland Falster Airport, og en regional og international togstation på Lolland. Ved afkørslen til Holeby fra motorvej E47 ønskes derfor placeret et nyt erhvervsområde Energy Cluster. Området skal udlægges til miljø- og energiteknologiske virksomheder og til transporttungt erhverv nærmest motorvejen. Holeby skal med sin attraktive placering tæt på smukke naturområder, Kort Principperne for planlægning af Nakskov Miljø- og Industripark. FEMERN BÆLT 47

7 48 FEMERN BÆLT Kort Holeby - Vision 2030.

8 Holeby - Vision 2030 Efter åbningen af den faste forbindelse over Femer Bælt i år 2020, og på grund af en rettidig planlægning vokser Holeby. Holeby nyder godt af de mange nye arbejdspladser i de nye industriområder, der oprindeligt blev udlagt i år 2011, og af de mange tilfl yttere til de nye boligområder syd for det gamle Holeby. Fra Holeby kan man tage den nye elektriske letbane, der kører på den gamle jernbane, til Maribo for at handle til mere end bare dagligdagen. Eller man kan tage letbanen til Rødbyhavn og Lalandia og nyde stranden, havet, biografer mm. Letbanen har også betydet, at borgerne i Holeby har fået nem og billig adgang til kommunens øvrige tilbud. Fra Holeby Station er det nemt og hurtigt at tage toget til de større byer på Sjælland og til København, og den anden vej åbner det europæiske kontinent sig med alle sine tilbud, med Hamborg som første stop. Nye erhvervsarealer De nye erhvervsarealer er helt ud til motorvejen præget af transporttunge erhverv som f.eks. virksomheder inden for transport og logistik, bagved ligger de mere videnstunge erhverv, hvor Grønt Center, Nordic Sugar A/S, og Energy Cluster har været med fra starten. Men også virksomheder med stort energi- og vandforbrug, som f.eks. medicinalfi rmaer, fylder nu godt op i landskabet. Virksomhederne nyder godt af de gode trafi kale forbindelser, da de kan tiltrække arbejdskraft fra både Øresundsregionen og fra Hamborg området. Ved brug af den kollektive trafi k kan en stor del af medarbejderne koble sig op hjemmefra, og være klar til dagens arbejde på virksomheden en lille time senere, når de ankommer til Holeby Station. Ved hjælp af motorvejen er det samtidig nemt at komme til Holeby i bil, og den nye omfartsvej nordvest for byen giver nem adgang til de nye erhvervsarealer. Nye rekreative områder En del af de nye medarbejdere vælger at fl ytte tættere på, og dem der slår sig ned i Holeby nyder godt af de nye skove og de grønne arealer der adskiller bolig og erhverv, og som udgør et væsentligt rekreativt element for både beboere og medarbejdere der kan nyde de grønne arealer når de holder pause, eller bare skal koble af efter en travl arbejdsdag. På skolen nyder man godt af de nye fysik og kemilokaler, der er en gave fra de nye videns virksomheder, og med de grønne områder lige uden for døren er en del af undervisningen henlagt til skoven og engen, hvilket er med til at stimulere børnene både fysisk og mentalt. Nye boligområder De nye boligområder ligger tæt på stationen og, og gennem en gangtunnel under omfartsvejen, der nu går gennem byen, er der skabt en sikker skolevej for børnene. Boligområderne ligger som en vifte omkring Gammel Holeby, på de gamle agre fra udskiftningens tid. På kort kan man stadig se den smukke stjerneudskiftning, der er bevaret ved hjælp af levende hegn mellem boligområderne. Ved hjælp af planlægningen har man desuden sikret sig, at der i de nye boligområder kun bliver opført lavenergihuse, der er med til at understrege Lolland Kommunes grønne profi l. Et nyt turistområde på tværs af landegrænser Det fremtidige potentiale for udviklingen af turismen i Femern Bælt Regionen er ifølge den tværnationale tysk/danske organisation Destination Fehmarnbelt baseret på tre vigtige temaer: Genopladning, som handler om turisme inden for sport, aktivitet, medicinsk wellness og naturoplevelser. Det gode liv, som handler om gourmetoplevelser, shopping, kultur og musik. Familiefornøjelse, som handler om aktiviteter, der henvender sig til børnefamilier. Lolland Kommune skaber i denne kommuneplan planmæssige rammer som styrker eksisterende aktiviteter, eller som gør det muligt at realisere nye aktiviteter inden for disse temaer ved blandt andet at udlægge rammer for besøgscentre, nye feriehoteller, fritidsbådehavne, cykel- og vandrestier, som beskrevet i kapitel 12, Turisme og Friluftsliv. På lang sigt har kommunen visioner om at udvikle Rødbyhavn både i forhold til turisme, bosætning og erhverv, og har visioner om at informere om Lolland og Danmarks turistattraktioner ved Nordens port Gateway North, som beskrevet nedenfor. Lolland er rig på kulturarv. Det gør Lolland til et attraktivt område at bo og besøge som turist. Lolland Kommune vil i planperioden samarbejde med Museum Lolland-Falster, om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af Lolland-Falsters særlige historie og kulturhistorie. FEMERN BÆLT 49

9 Projektdirektør Claus Dynesen og Borgmester Stig Vestergaard klipper snoren til Femern A/S bygningen i Rødbyhavn. Ny udvikling i Rødbyhavn Med den faste forbindelse over Femer Bælt skal der tages stilling til fremtidig anvendelse af færgehavn, baneterrænet ved Rødbyhavn og arealerne øst for Rødbyhavn. Lolland Kommune vil arbejde med planer for nye bydele, turismeområder, rekreative arealer og erhverv i området. På kort illustreres Vision 2030 for den fremtidige anvendelse af arealerne i Rødbyhavn, opdelt efter en akse der løber langs det nuværende baneforløb og som deler området i en øst og en vest del. Principperne for planlægning af Rødbyhavn Havn er illustreret på kort Visionen er, at der vest for Rødbyhavn primært fastlægges områder til turisme og bosætning. Øst for Rødbyhavn ønskes primært placeret erhvervsfunktioner, som beskrevet under afsnittet om gode trafi kforbindelser mv. nedenfor. Et eksempel på hvordan by- og fritidshavneområdet i Rødbyhavn ser ud i fremtiden er illustreret på fi gur 5.3. Lolland Kommune vil udarbejde en visionær og bæredygtig helhedsplan for Rødbyhavn, som skal danne baggrund for den videre planlægning. Kort Ny udvikling i Rødbyhavn. 50 FEMERN BÆLT

10 Kort Rødbyhavn - Vision Rødbyhavn - Vision 2030 Rødbyhavn har været igennem en omfattende byrumsfornyelse, hvor kulturmiljøet er blevet bevaret. En varm sommeraften syder det af liv på de mange hyggelige cafeer langs hovedgaden, forretningerne tilbyder et stort udvalg af lollandske specialiteter og Femern Bælt souvenirs. Der er indrettet ferieboliger i Rødbyhavns mange charmerende by- og rækkehuse, og byen byder udover Lalandia på fl ere velbesøgte feriecentre og hoteller. Rødbyhavn Havn er i 2030 en aktiv erhvervshavn, med et attraktivt og levende havnemiljø. Bådeværftet og mange havnerelaterede service- og kontorerhverv har indrettet sig på de havnenære arealer. Mod vest på de kystnære bagvedliggende vestlige arealer er indpasset et mindre antal ferie- og helårsboliger med udsigt til klitterne og Femer bælt. Byen og de nye erhvervsområder mod øst er adskilt af en ny bypark med reminiscenser fra det gamle baneterræn. Den østlige del af havneområdet fungerer som Roll-onroll-off og containerhavn med tilknyttede erhvervsarealer i baglandet. Rødbyhavn trafi khavn er i 2030 blevet styrket med de nye havneaktiviteter i den østlige del af havneområdet. Rødbyhavn Havn. FEMERN BÆLT 51

11 Figur 5.3 Illustration af det fremtidige Rødbyhavn. Oplevelsesøkonomi - Gateway North Turisme er et af de meget centrale erhverv i Lolland Kommune. Der er vedtaget en særlig strategi og handlingsplan for turisme med fokus på at tiltrække fl ere turister og fl ere nye virksomheder indenfor turismeerhvervet til Lolland. En ny aktivitet på Lolland er Femern Bælt forbindelsen. Femern A/S har etableret en udstilling på Rødbyhavn havn som informerer om den faste forbindelse, da anlægsarbejdet forventes at tiltrække et stort antal turister og besøgende til Lolland. Ved Maribo er der en vision om at skabe et større turismecenter, Gateway North, som vist på kort Centret skal ligge ved motorvejen i udkanten af byen og tæt ved landbrugsland og skov. Centret skal indeholde erhverv som er knyttet til turisme og formidling på Lolland-Falster, og som sikrer fl ere besøgende til Lollands attraktioner, se også afsnit 12.1, Besøgscentre og større udendørs anlæg. Efter åbning af den faste forbindelse vil de eksisterende oplevelsescentre Lalandia, Knuthenborg Safaripark og sommerhusområderne på Lollands sydkyst blive mere tilgængelig, og strømmen af besøgende på gennemfart forventes at blive større. En særlig informations- og formidlingsindsats rettes derfor mod turister. 52 FEMERN BÆLT

12 Kort Gateway North. Gateway North - Vision 2030 Gateway North Nordens port er med til at styrke oplevelsesøkonomien på Lolland-Falster, da det via sit turistinformations- og formidlingscenter får mange turister til at vælge sydhavsøerne som det næste feriemål. På området ligger et spændende og helt anderledes besøgscenter, som blandt andet formidler forskning indenfor vedvarende energi. Besøgscentret er kendt i hele Europa for, at være et spændende turistmål for hele familien. Gateway North er også indrettet med motel- og kursusvirksomhed, og et serviceareal med benzinstation, spisesteder, og butikker som sælger lollandske specialiteter. De store rekreative arealer med dyrehold, picnicarealer, naturlegepladser og familieområde er et yndet udfl ugtsmål for de mange turister som trækkes til området på grund af besøgscentret, motel- og konferencegæsterne, og for de mange motorvejsbilister der har behov for et stop. Gode trafikforbindelser mellem Lolland, øvrige landsdele og kontinentet en ny trafi kforbindelse Motorvej E47 er en vigtig trafi kforbindelse fra Lolland til Hamburg og København, og gøres nu bedre med Femern Bælt forbindelsen. En attraktiv og smidig transportkorridor mellem Fyn og Femern Bælt forbindelsen, og en øget tilgængelighed til og fra regionen har også stor betydning for Lolland. Lolland Kommune har derfor indgået et samarbejde med Svendborg og Langeland Kommuner om, at undersøge mulighederne for at opgradere trafi kforbindelsen mellem Fyn, koblet på omfartsvejen ved Nakskov, til motorvej E47 videre mod Tyskland, med den såkaldte forbindelse forbindelsen eller alternativt en opgradering af landsdelsforbindelsen Rute 9 har stor betydning for Lollands fremtid, både med hensyn til bosætning men også i høj grad for vækst og udvikling af erhvervs- og turismesektoren på Lolland. En smidig transportkorridor vil understøtte kommunens massive satsning på havnerelateret godstransport, og de nyligt placerede erhvervsarealer til energi- og miljøteknologiske virksomheder i Nakskov. Derudover vil bedre fremkommelighed få betydning for de motorvejsnære erhvervsarealer ved Holeby. Visionen peger på, at nye opgraderede trafi kale forbindelser kan reducere transporttiden fra Svendborg til Spodsbjerg til 20 min. Med hurtigfærger kan sejladsen fra Spodsbjerg til Tårs reduceres til 20 min. Herfra kan turen videre til Rødby med nye vejforbindelser reduceres til 20 min. Og med Femern Bælt forbindelsen vil det tage 20 min. til Tyskland. Transportkorridoren forbindelsen er vist på kort Staten planlægger samtidig at motortrafi kvejen Tårs - Halsted, også kaldet rute 9, forbedres og opgraderes fra Halsted frem til Motorvej E47. Staten vil ifølge Aftale om grøn transportpolitik 2009 undersøge, hvilke perspektiver der FEMERN BÆLT 53

13 kan være for rute 9 som en alternativ forbindelse til Femern Bælt forbindelsen fra Fyn og Jylland. Forundersøgelsen skal være færdig i Retningslinjer for landsdelsforbindelsen Rute 9 og omfartvejen er beskrevet i kapitel 10, Trafi k og Transport. National og international jernbanestation på Lolland Med den faste forbindelses åbning tages stationen ved Rødby Færgehavn ud af drift. Lolland Kommune betragter anlæg af en erstatningsstation som en strategisk satsning i forhold til bæredygtig transport og kollektiv trafi k, nationalt og internationalt. Syd for Holeby og Lolland-Falster Airport ønsker Lolland Kommune derfor, at staten placerer en erstatningsstation med hele Lolland-Falster som opland og med togforbindelser til Sjælland og Tyskland. Den præcise placering skal Kort forbindelsen. naturligvis afpasses efter den endelige linjeføring til den faste forbindelse, og er heller ikke i sig selv afgørende. Se eksempel på jernbanestationens placering på kort Et eksempel på hvordan erstatningsstationen kan se ud, er illustreret på fi gur 5.4. For at styrke stationen vil Lolland Kommune opbygge et nyt trafi kalt knudepunkt for den offentlige servicetrafi k, som skal servicere de større byer i Lolland og Guldborgsund Kommune med gode og effektive busforbindelser. Det skal gøres attraktivt, at tage den hurtige togforbindelse til København og Hamborg. Det trafi kale knudepunkt skal derfor indrettes med busholdepladser og park and ride parkering, hvor pendlerne kan parkere deres biler sikkert. 54 FEMERN BÆLT

14 Figur 5.4 Illustration af en erstatningsstation syd for Holeby. En erstatningsstation har mange fordele, og gode argumenter: Den lokale erhvervsudvikling forudsætter fuld adgang til infrastrukturen. De øvrige jernbaneinvesteringer i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen, vil øge mulighederne for pendling til og fra Lolland og dermed stationens passagergrundlag. Nedlæggelse af en national og international station på Lolland vil være i strid med målsætningen om, at fremme den offentlige servicetrafi k og om at skabe vækst i yderområder. Nedlæggelse vil mindske fordelen ved den faste forbindelse for trafi k fra Jylland og Fyn via landsdelsforbindelsen rute 9. Nedlæggelse vil i særlig grad vanskeliggøre trafi k mellem Lolland og Nordtyskland, til skade for udviklingen af et fælles arbejdsmarked og for udviklingen af turisterhvervet. Det vil være absurd, hvis lokalbefolkningen stilles ringere end før anlæggelsen af den faste forbindelse. Trafi khavn i Rødbyhavn Godstransporten i Rødbyhavn har haft en vigende omsætning. Dette kan ændres med beliggenheden ved den faste forbindelse, og med de nye muligheder for kombineret godstransport. Ved Rødbyhavn skal mulighederne for at placere en Roll-on-roll-off-havn til last af køretøjer med færge eller specialskib og/eller en containerhavn, med tilhørende terminaler undersøges nærmere. Det er samtidig tanken, at de eksisterende arealer i Rødbyhavn øst skal udbygges som vist på kort Retningslinjer for havne er beskrevet i afsnit 10.6, Havne. FEMERN BÆLT 55

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

10 Trafik og transport

10 Trafik og transport 10 Trafik og transport Kapitlet beskriver planer for vejnettet, Femern Bælt forbindelsen, trafiksikkerhed, cykelstier, offentlig servicetrafik, havne og flyvepladser. Hovedparten af transporten af personer

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

8 Erhverv. Fakta Lolland Kommune vil, jf. Erhvervsstrategi 2009:

8 Erhverv. Fakta Lolland Kommune vil, jf. Erhvervsstrategi 2009: 8 Erhverv Kapitlet beskriver kommunens planer for erhvervsudviklingen i hovedbyer, centerbyer, landsbyer og landzonen. En hensigtsmæssig placering af erhvervsområder er med til at sikre funktionelle byer,

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

17 Miljøvurdering. Kapitlet indeholder en miljøvurdering af kommuneplanen,

17 Miljøvurdering. Kapitlet indeholder en miljøvurdering af kommuneplanen, 17 Miljøvurdering Kapitlet indeholder en miljøvurdering af kommuneplanen, med speciel vægt på de nye kommuneplanrammer, der udlægges med kommuneplanen. Lov om miljøvurdering af planer og programmer fastlægger,

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Lolland og Femern Bælt Broen

Lolland og Femern Bælt Broen Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 252 Offentligt 3. UDKAST Lolland og Indhold Indledning... 3 På vej mod en anlægslov... 4 Havnefaciliteter og fabrikationsområder... 6 En ny station ved Rødby/Rødbyhavn...10

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008 Lolland Kommunes Erhvervsstrategi December 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Lollands udgangspunkt 4 1.2 Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan 6 2 Vision, mål og indsatsområder...7

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

2) Præsentation af projektet og anlægsarbejdet v/ projektchef Rasmus Warborg Larsen, Femern A/S

2) Præsentation af projektet og anlægsarbejdet v/ projektchef Rasmus Warborg Larsen, Femern A/S NOTAT Dato J. nr. 28. november 2013 2013-2313 Referat af borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt Dato og sted: Torsdag den 29. august

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 1 Hovedstruktur 2. udgave, 1. oplag 600 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Akvaral: Kort: Planteam, Lolland Kommune Grafi

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne 200 milliarder indtil 2025 Oversigt over anlægsprojekterne KLAR TIL HEDER ULIG NYE M Hvorfor være med i Klar til nye muligheder? De kommende 10 til 15 år vil der blive brugt for over 200 milliarder kroner

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse

Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse Velkommen til fodbold i topklasse Få adresse i Vejle Stadion Tårne Som noget helt specielt inviterer vi nu dig og din virksomhed indenfor i Stadion Tårnene

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere