5 Femern Bælt. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Femern Bælt. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT"

Transkript

1 5 Femern Bælt Kapitlet beskriver beslutningen om en fast forbindelse over Femer Bælt mellem Danmark og Tyskland, og Lolland Kommunes visioner for den udvikling som den fremtidige centrale placering mellem de store metropoler kan give kommunen. Med den faste forbindelse over Femer Bælt opnår Lolland Kommune en mere central placering, i den kommende Femern Bælt Region mellem de store metropoler København og Hamborg, som vist på kort Den faste forbindelse og en ny europæisk transportkorridor mellem metropolerne er en vigtig milepæl, der åbner mange døre for udviklingen i Lolland Kommune. Kommunen vil i den kommende tid bruge beslutningen om den faste forbindelse, som en anledning til at optimere udvikling og vækst for området. Både før, under og efter den faste forbindelses åbning. Målsætning Lolland Kommune skal udvikle sig til et centrum i den kommende Femern Bælt Region med varig vækst, bosætning og jobs, og til et dynamisk udviklingsområde med global konkurrenceevne. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT

2 5.1 Beslutning om en fast forbindelse I dette afsnit beskrives projekteringsloven og beslutningen om en fast forbindelse over Femer Bælt mellem Lolland og Femern i Tyskland Danmark og Tyskland indgik den 3. september 2008 en traktat om en fast forbindelse over Femer Bælt. Traktaten blev ratifi ceret den 26. marts 2009 ved folketingets behandling af en projekteringslov, for en fast forbindelse på den 19 km lange strækning over Femer Bælt mellem Lolland og Femern. Projekteringsloven giver den danske stat adgang til, at gennemføre de nødvendige forberedelser med henblik på etablering af en fast forbindelse over Femer Bælt samt tilhørende land anlæg i Danmark. Femern A/S igangsatte miljøundersøgelser i Miljøundersøgelserne og projekteringsarbejdet danner baggrund for design og planlægningen af anlægsprojektet, og for anlægsloven. Uanset om det bliver en skråstagsbro eller sænketunnel, bliver den faste forbindelse over Femer Bælt det hidtil største broprojekt i Europa eller verdens længste tunnel. Lolland Kommunes planopgaver i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen, og arealreservationer til diverse landanlæg og ilandføring af Femern Bælt forbindelsen, samt midlertidige arbejdshavne og produktionssteder er beskrevet i afsnit 10.2, Femern Bælt forbindelsen. Fakta Projekteringslovens formål er, at Folketinget kan give samtykke til den dansk - tyske traktat om en fast forbindelse samt give transportministeren bemyndigelse til at foretage de nødvendige undersøgelser og organisere projekteringen. udgangspunkt i, at fremtidige persontog kan køre med en hastighed på mindst 160 km/t. Godstog med mindst 120 km/t. I undersøgelserne indgår tidligere en opgørelse af merudgifter, såfremt togene skal kunne fremføres med en hastighed på km/t for persontog. Derudover foretages projektering af de nødvendige opgraderinger og miljømæssige forbedringer, af den eksisterende motorvej på strækningen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. Mere information om projekteringsloven kan fi ndes på Anlægsloven forventes vedtaget af Folketinget i 2012/2013, og fastlægger den endelige tekniske løsning (bro eller tunnel), vej- og jernbaneanlæg, betalingsanlæg, og placering af en eventuelt erstatningsstation. Herefter igangsættes internationalt udbud af anlægsopgaven. Den faste forbindelse og tilhørende landanlæg forventes bygget i perioden , og åbnet i Femern A/S er det statslige danske selskab, der på vegne af Transportministeren forestår forberedelsen af den faste forbindelse over Femer Bælt. Femern A/S er et datterselskab af det danske statsejede Sund & Bælt Holding A/S, der står bag de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Selskabet skal som bygherre for Femern projektet stå for forberedelse, planlægning, design, opførelse, fi nansiering, ejerskab samt drift og vedligeholdelse af kyst-til-kyst forbindelsen. Mere information om Femern A/S, miljøundersøgelser og projekteringsarbejdet kan fi ndes på Projektet omfatter en elektrifi ceret, dobbeltsporet jernbane og en fi resporet motorvej mellem Puttgarten og Rødbyhavn. Betalingsanlæg og diverse driftsfaciliteter placeres i Danmark. På forhånd er en broløsning i form af en skråstagsbro, udpeget som den foretrukne tekniske løsning. Som et ligeværdigt alternativ vil en sænketunnelløsning dog også blive undersøgt. Landfæstet for forbindelsen kan være beliggende øst for Rødbyhavn. En alternativ ilandføring af forbindelsen vest for Rødbyhavn er tillige medtaget i undersøgelserne. Jernbanestrækningen fra Ringsted til Rødbyhavn elektrifi - ceres. Det endelige tracé over Lolland fastlægges efter de gennemførte forundersøgelser. Projekteringen tager Boreplatform ved Rødbyhavn. FEMERN BÆLT 43

3 5.2 Central placering mellem de store metropoler I dette afsnit beskrives kommunens forventninger og strategi for at opnå varig vækst, bosætning og jobs, og for at blive et dynamisk udviklingsområde med attraktive erhvervsområder, et nyt turistområde på tværs af landegrænser og gode trafikforbindelser mellem Lolland, øvrige landsdele og kontinentet Varig vækst, bosætning og job I rette samspil mellem staten og kommunerne vil der kunne opnås en stor nytte af effekterne fra den faste forbindelse i den kommende Femern Bælt Region, og dermed regionens evne til at skabe varige vækstvilkår, varig bosætning og varige jobs, og kunne konkurrere globalt. Lolland Kommune arbejder tæt sammen med Femern A/S, Vejdirektoratet, Trafi kstyrelsen og Fonden Femern Belt Development samt andre centrale aktører om planlægning af den faste forbindelse og om et ønskescenario, der ikke bare giver en effektiv trafi kforbindelse, men som også giver vækst og udvikling på Lolland, Falster og Sjælland. Fakta Fonden Femern Belt Development er et udviklingsselskab, der formidler viden og information om Femern Bælt-projektet og tilknyttede aktiviteter. Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Det daglige arbejde varetages af et sekretariat. Fonden har sammensat 5 fokusgrupper, der rådgiver fondens bestyrelse og direktion indenfor: Erhvervsudvikling og Lokalisering, Job og Uddannelse, Infrastruktur, Image, Turisme og Bosætning, og grænseoverskridende samarbejde. Mere information om Femern Belt Development kan fi ndes på Arbejdsmarkedet under og efter åbningen I de kommende år ventes et stort pres på arbejdsmarkedet på Lolland-Falster. Bygningen af den faste forbindelse over Femer Bælt vil under etableringen i perioden 2014 til 2020 direkte og indirekte give beskæftigelse til mellem og personer årligt. Ud over selve byggeriet, vil etableringen afføde en udvikling i området, indenfor service, detailhandel, turisme mv. og derfor skabe mange spændende nye arbejdspladser, og en forbedret konkurrenceevne for virksomheder på begge sider af Femer Bælt. Kort Lolland Kommunes centrale placering mellem de store metropoler. 44 FEMERN BÆLT

4 Figur 5.1 Togforbindelsen over Femer Bælt. Arbejdsmarkedet står overfor flere udfordringer, som fonden Femern Belt Development i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland arbejder med. I første omgang er det en udfordring, at tiltrække arbejdskraft til området, og uddanne arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer til bygning af den faste forbindelse. På lang sigt er udfordringen, at fastholde arbejdskraften. Nye virksomheder og borgere Det er væsentligt for den fremtidige vækst og udvikling, at der etableres nye virksomheder og flytter flere borgere til kommunen. Der skal gives kvalificeret betjening til eksisterende og potentielt tilflyttende virksomheder og borgere. Kommunen vil derfor være opsøgende overfor virksomheder, som kunne være relevante at trække til eller fastholde i området. Samtidig arbejder kommunen på at skabe gode og attraktive rammer for at leve og bo på Lolland, som beskrevet i kapitel 6, Byudvikling og bosætning og kapitel 7, Boliger. Kommunen vil satse på en langsigtet udvikling, og undgå salg af erhvervsgrunde til kortsigtede forretninger i forbindelse med selve anlægsbyggeriet, der efterlader kommunen med tomme erhvervsbygninger af ringe kvalitet og forkert teknisk infrastruktur. En særlig indsats skal igangsættes for at skabe gode relationer mellem eksisterende virksomheder, og de mange forskellige selskaber der opnår kontrakter i forbindelse med den faste forbindelse. Lollands virksomheder kan opnå store ordrer som underleverandører under byggeriet og med spinoff ved et fortsat samarbejde efter byggeriet. Dynamisk udviklingsområde Lolland Kommune vil skabe attraktive erhvervsområder tæt på motorvej og havne, et nyt turistområde på tværs af landegrænser, og gode trafikforbindelser mellem Lolland, øvrige landsdele og kontinentet. Områderne hvor kommunen vil gøre en særlig udviklingsindsats er vist på oversigtstkort kort Attraktive erhvervsområder tæt på motorvej og havne Kommunen vil fokusere på at udvikle Nakskov og området mellem Rødbyhavn og Maribo erhvervsmæssigt, for at opnå status, som et visionært og dynamisk erhvervsudviklingsområde med optimale rammebetingelser for vækst i den kommende Femern Bælt Region. Kommunen har store ledige erhvervsarealer i Nakskov, Rødbyhavn, Holeby og Maribo. I denne kommuneplan udlægges der nye erhvervsarealer ved Holeby. I Nakskov omdefineres et areal fra agroindustri til transporttungt og Figur 5.2 Byggeri af Femern Bælt forbindelsen. FEMERN BÆLT 45

5 46 FEMERN BÆLT Kort Udviklingsområder (oversigtskort).

6 havnerelateret erhverv. Både i Nakskov, Maribo, Holeby og Rødbyhavn er udpeget perspektivområder som understøtter den udvikling som kommunen forventer at den faste forbindelse vil medføre indenfor erhverv, turisme og bosætning. Nye arealudlæg til boliger er beskrevet i kapitel 7, erhverv er beskrevet i kapitel 8 og Turisme og Friluftsliv er beskrevet i kapitel 12. Nakskov Miljø- og Industripark En grøn profi l er det bærende element i erhvervsområdet Nakskov Miljø- og Industripark med rekreative områder mellem Nakskov Fjord og de nye erhvervsarealer, og en grøn ring omkring byen, som adskiller arealerne til transporttungt og havnerelateret erhverv fra agroindustrielt erhverv. Principperne for den fremadrettede planlægning af Nakskov Miljø- og Industripark er illustreret på kort og den styrkede transportkorridor vokse sig til et større og sammenhængende bysamfund med bedre infrastruktur og nye bolig- og erhvervsområder, se også kapitel 8, Erhverv. Vision 2030 for Holeby er bygget op omkring de kulturhistoriske- og naturlige linjer der ligger i landskabet omkring Gl. Holeby i dag. Visionen afgrænses mod vest af motorvejen, mod syd og øst af den gamle jernbane og mod nord ved nordenden af de eksisterende erhvervsområder. Holeby - Vision 2030 ses på kort og er beskrevet på næste side. Lolland Kommune vil i den kommende planperiode udarbejde en bæredygtig helhedsplan for Holeby, som skal danne baggrund for den videre planlægning. Erhvervscenter ved Holeby Kommunen opruster sig til den udvikling Femern Bælt forbindelsen forventes at afføde. Det har afgørende betydning for Lollands udviklingsmuligheder, at der udlægges nye erhvervsarealer langs motorvejen ved Holeby, og at Holeby bliver det fremtidige trafi kale knudepunkt for offentlig servicetrafi k med Lolland Falster Airport, og en regional og international togstation på Lolland. Ved afkørslen til Holeby fra motorvej E47 ønskes derfor placeret et nyt erhvervsområde Energy Cluster. Området skal udlægges til miljø- og energiteknologiske virksomheder og til transporttungt erhverv nærmest motorvejen. Holeby skal med sin attraktive placering tæt på smukke naturområder, Kort Principperne for planlægning af Nakskov Miljø- og Industripark. FEMERN BÆLT 47

7 48 FEMERN BÆLT Kort Holeby - Vision 2030.

8 Holeby - Vision 2030 Efter åbningen af den faste forbindelse over Femer Bælt i år 2020, og på grund af en rettidig planlægning vokser Holeby. Holeby nyder godt af de mange nye arbejdspladser i de nye industriområder, der oprindeligt blev udlagt i år 2011, og af de mange tilfl yttere til de nye boligområder syd for det gamle Holeby. Fra Holeby kan man tage den nye elektriske letbane, der kører på den gamle jernbane, til Maribo for at handle til mere end bare dagligdagen. Eller man kan tage letbanen til Rødbyhavn og Lalandia og nyde stranden, havet, biografer mm. Letbanen har også betydet, at borgerne i Holeby har fået nem og billig adgang til kommunens øvrige tilbud. Fra Holeby Station er det nemt og hurtigt at tage toget til de større byer på Sjælland og til København, og den anden vej åbner det europæiske kontinent sig med alle sine tilbud, med Hamborg som første stop. Nye erhvervsarealer De nye erhvervsarealer er helt ud til motorvejen præget af transporttunge erhverv som f.eks. virksomheder inden for transport og logistik, bagved ligger de mere videnstunge erhverv, hvor Grønt Center, Nordic Sugar A/S, og Energy Cluster har været med fra starten. Men også virksomheder med stort energi- og vandforbrug, som f.eks. medicinalfi rmaer, fylder nu godt op i landskabet. Virksomhederne nyder godt af de gode trafi kale forbindelser, da de kan tiltrække arbejdskraft fra både Øresundsregionen og fra Hamborg området. Ved brug af den kollektive trafi k kan en stor del af medarbejderne koble sig op hjemmefra, og være klar til dagens arbejde på virksomheden en lille time senere, når de ankommer til Holeby Station. Ved hjælp af motorvejen er det samtidig nemt at komme til Holeby i bil, og den nye omfartsvej nordvest for byen giver nem adgang til de nye erhvervsarealer. Nye rekreative områder En del af de nye medarbejdere vælger at fl ytte tættere på, og dem der slår sig ned i Holeby nyder godt af de nye skove og de grønne arealer der adskiller bolig og erhverv, og som udgør et væsentligt rekreativt element for både beboere og medarbejdere der kan nyde de grønne arealer når de holder pause, eller bare skal koble af efter en travl arbejdsdag. På skolen nyder man godt af de nye fysik og kemilokaler, der er en gave fra de nye videns virksomheder, og med de grønne områder lige uden for døren er en del af undervisningen henlagt til skoven og engen, hvilket er med til at stimulere børnene både fysisk og mentalt. Nye boligområder De nye boligområder ligger tæt på stationen og, og gennem en gangtunnel under omfartsvejen, der nu går gennem byen, er der skabt en sikker skolevej for børnene. Boligområderne ligger som en vifte omkring Gammel Holeby, på de gamle agre fra udskiftningens tid. På kort kan man stadig se den smukke stjerneudskiftning, der er bevaret ved hjælp af levende hegn mellem boligområderne. Ved hjælp af planlægningen har man desuden sikret sig, at der i de nye boligområder kun bliver opført lavenergihuse, der er med til at understrege Lolland Kommunes grønne profi l. Et nyt turistområde på tværs af landegrænser Det fremtidige potentiale for udviklingen af turismen i Femern Bælt Regionen er ifølge den tværnationale tysk/danske organisation Destination Fehmarnbelt baseret på tre vigtige temaer: Genopladning, som handler om turisme inden for sport, aktivitet, medicinsk wellness og naturoplevelser. Det gode liv, som handler om gourmetoplevelser, shopping, kultur og musik. Familiefornøjelse, som handler om aktiviteter, der henvender sig til børnefamilier. Lolland Kommune skaber i denne kommuneplan planmæssige rammer som styrker eksisterende aktiviteter, eller som gør det muligt at realisere nye aktiviteter inden for disse temaer ved blandt andet at udlægge rammer for besøgscentre, nye feriehoteller, fritidsbådehavne, cykel- og vandrestier, som beskrevet i kapitel 12, Turisme og Friluftsliv. På lang sigt har kommunen visioner om at udvikle Rødbyhavn både i forhold til turisme, bosætning og erhverv, og har visioner om at informere om Lolland og Danmarks turistattraktioner ved Nordens port Gateway North, som beskrevet nedenfor. Lolland er rig på kulturarv. Det gør Lolland til et attraktivt område at bo og besøge som turist. Lolland Kommune vil i planperioden samarbejde med Museum Lolland-Falster, om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af Lolland-Falsters særlige historie og kulturhistorie. FEMERN BÆLT 49

9 Projektdirektør Claus Dynesen og Borgmester Stig Vestergaard klipper snoren til Femern A/S bygningen i Rødbyhavn. Ny udvikling i Rødbyhavn Med den faste forbindelse over Femer Bælt skal der tages stilling til fremtidig anvendelse af færgehavn, baneterrænet ved Rødbyhavn og arealerne øst for Rødbyhavn. Lolland Kommune vil arbejde med planer for nye bydele, turismeområder, rekreative arealer og erhverv i området. På kort illustreres Vision 2030 for den fremtidige anvendelse af arealerne i Rødbyhavn, opdelt efter en akse der løber langs det nuværende baneforløb og som deler området i en øst og en vest del. Principperne for planlægning af Rødbyhavn Havn er illustreret på kort Visionen er, at der vest for Rødbyhavn primært fastlægges områder til turisme og bosætning. Øst for Rødbyhavn ønskes primært placeret erhvervsfunktioner, som beskrevet under afsnittet om gode trafi kforbindelser mv. nedenfor. Et eksempel på hvordan by- og fritidshavneområdet i Rødbyhavn ser ud i fremtiden er illustreret på fi gur 5.3. Lolland Kommune vil udarbejde en visionær og bæredygtig helhedsplan for Rødbyhavn, som skal danne baggrund for den videre planlægning. Kort Ny udvikling i Rødbyhavn. 50 FEMERN BÆLT

10 Kort Rødbyhavn - Vision Rødbyhavn - Vision 2030 Rødbyhavn har været igennem en omfattende byrumsfornyelse, hvor kulturmiljøet er blevet bevaret. En varm sommeraften syder det af liv på de mange hyggelige cafeer langs hovedgaden, forretningerne tilbyder et stort udvalg af lollandske specialiteter og Femern Bælt souvenirs. Der er indrettet ferieboliger i Rødbyhavns mange charmerende by- og rækkehuse, og byen byder udover Lalandia på fl ere velbesøgte feriecentre og hoteller. Rødbyhavn Havn er i 2030 en aktiv erhvervshavn, med et attraktivt og levende havnemiljø. Bådeværftet og mange havnerelaterede service- og kontorerhverv har indrettet sig på de havnenære arealer. Mod vest på de kystnære bagvedliggende vestlige arealer er indpasset et mindre antal ferie- og helårsboliger med udsigt til klitterne og Femer bælt. Byen og de nye erhvervsområder mod øst er adskilt af en ny bypark med reminiscenser fra det gamle baneterræn. Den østlige del af havneområdet fungerer som Roll-onroll-off og containerhavn med tilknyttede erhvervsarealer i baglandet. Rødbyhavn trafi khavn er i 2030 blevet styrket med de nye havneaktiviteter i den østlige del af havneområdet. Rødbyhavn Havn. FEMERN BÆLT 51

11 Figur 5.3 Illustration af det fremtidige Rødbyhavn. Oplevelsesøkonomi - Gateway North Turisme er et af de meget centrale erhverv i Lolland Kommune. Der er vedtaget en særlig strategi og handlingsplan for turisme med fokus på at tiltrække fl ere turister og fl ere nye virksomheder indenfor turismeerhvervet til Lolland. En ny aktivitet på Lolland er Femern Bælt forbindelsen. Femern A/S har etableret en udstilling på Rødbyhavn havn som informerer om den faste forbindelse, da anlægsarbejdet forventes at tiltrække et stort antal turister og besøgende til Lolland. Ved Maribo er der en vision om at skabe et større turismecenter, Gateway North, som vist på kort Centret skal ligge ved motorvejen i udkanten af byen og tæt ved landbrugsland og skov. Centret skal indeholde erhverv som er knyttet til turisme og formidling på Lolland-Falster, og som sikrer fl ere besøgende til Lollands attraktioner, se også afsnit 12.1, Besøgscentre og større udendørs anlæg. Efter åbning af den faste forbindelse vil de eksisterende oplevelsescentre Lalandia, Knuthenborg Safaripark og sommerhusområderne på Lollands sydkyst blive mere tilgængelig, og strømmen af besøgende på gennemfart forventes at blive større. En særlig informations- og formidlingsindsats rettes derfor mod turister. 52 FEMERN BÆLT

12 Kort Gateway North. Gateway North - Vision 2030 Gateway North Nordens port er med til at styrke oplevelsesøkonomien på Lolland-Falster, da det via sit turistinformations- og formidlingscenter får mange turister til at vælge sydhavsøerne som det næste feriemål. På området ligger et spændende og helt anderledes besøgscenter, som blandt andet formidler forskning indenfor vedvarende energi. Besøgscentret er kendt i hele Europa for, at være et spændende turistmål for hele familien. Gateway North er også indrettet med motel- og kursusvirksomhed, og et serviceareal med benzinstation, spisesteder, og butikker som sælger lollandske specialiteter. De store rekreative arealer med dyrehold, picnicarealer, naturlegepladser og familieområde er et yndet udfl ugtsmål for de mange turister som trækkes til området på grund af besøgscentret, motel- og konferencegæsterne, og for de mange motorvejsbilister der har behov for et stop. Gode trafikforbindelser mellem Lolland, øvrige landsdele og kontinentet en ny trafi kforbindelse Motorvej E47 er en vigtig trafi kforbindelse fra Lolland til Hamburg og København, og gøres nu bedre med Femern Bælt forbindelsen. En attraktiv og smidig transportkorridor mellem Fyn og Femern Bælt forbindelsen, og en øget tilgængelighed til og fra regionen har også stor betydning for Lolland. Lolland Kommune har derfor indgået et samarbejde med Svendborg og Langeland Kommuner om, at undersøge mulighederne for at opgradere trafi kforbindelsen mellem Fyn, koblet på omfartsvejen ved Nakskov, til motorvej E47 videre mod Tyskland, med den såkaldte forbindelse forbindelsen eller alternativt en opgradering af landsdelsforbindelsen Rute 9 har stor betydning for Lollands fremtid, både med hensyn til bosætning men også i høj grad for vækst og udvikling af erhvervs- og turismesektoren på Lolland. En smidig transportkorridor vil understøtte kommunens massive satsning på havnerelateret godstransport, og de nyligt placerede erhvervsarealer til energi- og miljøteknologiske virksomheder i Nakskov. Derudover vil bedre fremkommelighed få betydning for de motorvejsnære erhvervsarealer ved Holeby. Visionen peger på, at nye opgraderede trafi kale forbindelser kan reducere transporttiden fra Svendborg til Spodsbjerg til 20 min. Med hurtigfærger kan sejladsen fra Spodsbjerg til Tårs reduceres til 20 min. Herfra kan turen videre til Rødby med nye vejforbindelser reduceres til 20 min. Og med Femern Bælt forbindelsen vil det tage 20 min. til Tyskland. Transportkorridoren forbindelsen er vist på kort Staten planlægger samtidig at motortrafi kvejen Tårs - Halsted, også kaldet rute 9, forbedres og opgraderes fra Halsted frem til Motorvej E47. Staten vil ifølge Aftale om grøn transportpolitik 2009 undersøge, hvilke perspektiver der FEMERN BÆLT 53

13 kan være for rute 9 som en alternativ forbindelse til Femern Bælt forbindelsen fra Fyn og Jylland. Forundersøgelsen skal være færdig i Retningslinjer for landsdelsforbindelsen Rute 9 og omfartvejen er beskrevet i kapitel 10, Trafi k og Transport. National og international jernbanestation på Lolland Med den faste forbindelses åbning tages stationen ved Rødby Færgehavn ud af drift. Lolland Kommune betragter anlæg af en erstatningsstation som en strategisk satsning i forhold til bæredygtig transport og kollektiv trafi k, nationalt og internationalt. Syd for Holeby og Lolland-Falster Airport ønsker Lolland Kommune derfor, at staten placerer en erstatningsstation med hele Lolland-Falster som opland og med togforbindelser til Sjælland og Tyskland. Den præcise placering skal Kort forbindelsen. naturligvis afpasses efter den endelige linjeføring til den faste forbindelse, og er heller ikke i sig selv afgørende. Se eksempel på jernbanestationens placering på kort Et eksempel på hvordan erstatningsstationen kan se ud, er illustreret på fi gur 5.4. For at styrke stationen vil Lolland Kommune opbygge et nyt trafi kalt knudepunkt for den offentlige servicetrafi k, som skal servicere de større byer i Lolland og Guldborgsund Kommune med gode og effektive busforbindelser. Det skal gøres attraktivt, at tage den hurtige togforbindelse til København og Hamborg. Det trafi kale knudepunkt skal derfor indrettes med busholdepladser og park and ride parkering, hvor pendlerne kan parkere deres biler sikkert. 54 FEMERN BÆLT

14 Figur 5.4 Illustration af en erstatningsstation syd for Holeby. En erstatningsstation har mange fordele, og gode argumenter: Den lokale erhvervsudvikling forudsætter fuld adgang til infrastrukturen. De øvrige jernbaneinvesteringer i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen, vil øge mulighederne for pendling til og fra Lolland og dermed stationens passagergrundlag. Nedlæggelse af en national og international station på Lolland vil være i strid med målsætningen om, at fremme den offentlige servicetrafi k og om at skabe vækst i yderområder. Nedlæggelse vil mindske fordelen ved den faste forbindelse for trafi k fra Jylland og Fyn via landsdelsforbindelsen rute 9. Nedlæggelse vil i særlig grad vanskeliggøre trafi k mellem Lolland og Nordtyskland, til skade for udviklingen af et fælles arbejdsmarked og for udviklingen af turisterhvervet. Det vil være absurd, hvis lokalbefolkningen stilles ringere end før anlæggelsen af den faste forbindelse. Trafi khavn i Rødbyhavn Godstransporten i Rødbyhavn har haft en vigende omsætning. Dette kan ændres med beliggenheden ved den faste forbindelse, og med de nye muligheder for kombineret godstransport. Ved Rødbyhavn skal mulighederne for at placere en Roll-on-roll-off-havn til last af køretøjer med færge eller specialskib og/eller en containerhavn, med tilhørende terminaler undersøges nærmere. Det er samtidig tanken, at de eksisterende arealer i Rødbyhavn øst skal udbygges som vist på kort Retningslinjer for havne er beskrevet i afsnit 10.6, Havne. FEMERN BÆLT 55

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Høringssvar til Lov om anlæg af en fast forbindelse under Femern Bælt m.v

Høringssvar til Lov om anlæg af en fast forbindelse under Femern Bælt m.v Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K. Att: Dorthe Gravgaard (dog@trm.dk) 5. januar 2015 Råhavegård Maribovej 9 4960 Holeby Tlf.: +45 5467 6140 Fax: +45 5467 6149 info@femern.info

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Oplæg til samarbejde mellem Svendborg-/Langeland Kommuner. Fonden Femern Belt Development. Januar 2010

Oplæg til samarbejde mellem Svendborg-/Langeland Kommuner. Fonden Femern Belt Development. Januar 2010 Oplæg til samarbejde mellem Svendborg-/Langeland Kommuner og Fonden Femern Belt Development Januar 2010 Indledning Femern Bælt forbindelsen vil i løbet af de kommende 8-9 år blive realiseret, og dermed

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

10 Trafik og transport

10 Trafik og transport 10 Trafik og transport Kapitlet beskriver planer for vejnettet, Femern Bælt forbindelsen, trafiksikkerhed, cykelstier, offentlig servicetrafik, havne og flyvepladser. Hovedparten af transporten af personer

Læs mere

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Disposition De statslige udmeldinger Status Kommuneplanrevision 2009 Erhvervsarealer generelt Erhvervsudvikling

Læs mere

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 Miljøcenter Odense Att. Frans Hejgaard post@ode.mim.dk og Langeland Kommune post@langelandkommune.dk

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Lolland bliver større

Lolland bliver større Nyhedsbrev nr. 14 21. september 2011 Indhold Lolland bliver større 1 Fehmarn får ny strand 2 Ændret linjeføring ved Rødbyhavn 3 Store forventninger til arkæologiske undersøgelser ved Rødbyhavn 4 Et projekt

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

3. Vordingborg Kommune og regionale sammenhænge

3. Vordingborg Kommune og regionale sammenhænge 3. Vordingborg Kommune og regionale sammenhænge 3. Vordingborg Kommune og regionale sammenhænge 3.1 Regional udvikling Mål Vi skal i samarbejde med de øvrige kommuner i Sjælland Syd og Lolland Falster

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

2.1 Strategiske udviklingsmål

2.1 Strategiske udviklingsmål 2. Erhverv 33 2.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve er og skal i fremtiden fortsat være et godt sted at arbejde og drive virksomhed. Byrådet vil i de kommende år fortsat have fokus på at skabe de bedste

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere