5 Femern Bælt. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Femern Bælt. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT"

Transkript

1 5 Femern Bælt Kapitlet beskriver beslutningen om en fast forbindelse over Femer Bælt mellem Danmark og Tyskland, og Lolland Kommunes visioner for den udvikling som den fremtidige centrale placering mellem de store metropoler kan give kommunen. Med den faste forbindelse over Femer Bælt opnår Lolland Kommune en mere central placering, i den kommende Femern Bælt Region mellem de store metropoler København og Hamborg, som vist på kort Den faste forbindelse og en ny europæisk transportkorridor mellem metropolerne er en vigtig milepæl, der åbner mange døre for udviklingen i Lolland Kommune. Kommunen vil i den kommende tid bruge beslutningen om den faste forbindelse, som en anledning til at optimere udvikling og vækst for området. Både før, under og efter den faste forbindelses åbning. Målsætning Lolland Kommune skal udvikle sig til et centrum i den kommende Femern Bælt Region med varig vækst, bosætning og jobs, og til et dynamisk udviklingsområde med global konkurrenceevne. Skitse af Femern Bælt forbindelsen. 42 FEMERN BÆLT

2 5.1 Beslutning om en fast forbindelse I dette afsnit beskrives projekteringsloven og beslutningen om en fast forbindelse over Femer Bælt mellem Lolland og Femern i Tyskland Danmark og Tyskland indgik den 3. september 2008 en traktat om en fast forbindelse over Femer Bælt. Traktaten blev ratifi ceret den 26. marts 2009 ved folketingets behandling af en projekteringslov, for en fast forbindelse på den 19 km lange strækning over Femer Bælt mellem Lolland og Femern. Projekteringsloven giver den danske stat adgang til, at gennemføre de nødvendige forberedelser med henblik på etablering af en fast forbindelse over Femer Bælt samt tilhørende land anlæg i Danmark. Femern A/S igangsatte miljøundersøgelser i Miljøundersøgelserne og projekteringsarbejdet danner baggrund for design og planlægningen af anlægsprojektet, og for anlægsloven. Uanset om det bliver en skråstagsbro eller sænketunnel, bliver den faste forbindelse over Femer Bælt det hidtil største broprojekt i Europa eller verdens længste tunnel. Lolland Kommunes planopgaver i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen, og arealreservationer til diverse landanlæg og ilandføring af Femern Bælt forbindelsen, samt midlertidige arbejdshavne og produktionssteder er beskrevet i afsnit 10.2, Femern Bælt forbindelsen. Fakta Projekteringslovens formål er, at Folketinget kan give samtykke til den dansk - tyske traktat om en fast forbindelse samt give transportministeren bemyndigelse til at foretage de nødvendige undersøgelser og organisere projekteringen. udgangspunkt i, at fremtidige persontog kan køre med en hastighed på mindst 160 km/t. Godstog med mindst 120 km/t. I undersøgelserne indgår tidligere en opgørelse af merudgifter, såfremt togene skal kunne fremføres med en hastighed på km/t for persontog. Derudover foretages projektering af de nødvendige opgraderinger og miljømæssige forbedringer, af den eksisterende motorvej på strækningen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. Mere information om projekteringsloven kan fi ndes på Anlægsloven forventes vedtaget af Folketinget i 2012/2013, og fastlægger den endelige tekniske løsning (bro eller tunnel), vej- og jernbaneanlæg, betalingsanlæg, og placering af en eventuelt erstatningsstation. Herefter igangsættes internationalt udbud af anlægsopgaven. Den faste forbindelse og tilhørende landanlæg forventes bygget i perioden , og åbnet i Femern A/S er det statslige danske selskab, der på vegne af Transportministeren forestår forberedelsen af den faste forbindelse over Femer Bælt. Femern A/S er et datterselskab af det danske statsejede Sund & Bælt Holding A/S, der står bag de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Selskabet skal som bygherre for Femern projektet stå for forberedelse, planlægning, design, opførelse, fi nansiering, ejerskab samt drift og vedligeholdelse af kyst-til-kyst forbindelsen. Mere information om Femern A/S, miljøundersøgelser og projekteringsarbejdet kan fi ndes på Projektet omfatter en elektrifi ceret, dobbeltsporet jernbane og en fi resporet motorvej mellem Puttgarten og Rødbyhavn. Betalingsanlæg og diverse driftsfaciliteter placeres i Danmark. På forhånd er en broløsning i form af en skråstagsbro, udpeget som den foretrukne tekniske løsning. Som et ligeværdigt alternativ vil en sænketunnelløsning dog også blive undersøgt. Landfæstet for forbindelsen kan være beliggende øst for Rødbyhavn. En alternativ ilandføring af forbindelsen vest for Rødbyhavn er tillige medtaget i undersøgelserne. Jernbanestrækningen fra Ringsted til Rødbyhavn elektrifi - ceres. Det endelige tracé over Lolland fastlægges efter de gennemførte forundersøgelser. Projekteringen tager Boreplatform ved Rødbyhavn. FEMERN BÆLT 43

3 5.2 Central placering mellem de store metropoler I dette afsnit beskrives kommunens forventninger og strategi for at opnå varig vækst, bosætning og jobs, og for at blive et dynamisk udviklingsområde med attraktive erhvervsområder, et nyt turistområde på tværs af landegrænser og gode trafikforbindelser mellem Lolland, øvrige landsdele og kontinentet Varig vækst, bosætning og job I rette samspil mellem staten og kommunerne vil der kunne opnås en stor nytte af effekterne fra den faste forbindelse i den kommende Femern Bælt Region, og dermed regionens evne til at skabe varige vækstvilkår, varig bosætning og varige jobs, og kunne konkurrere globalt. Lolland Kommune arbejder tæt sammen med Femern A/S, Vejdirektoratet, Trafi kstyrelsen og Fonden Femern Belt Development samt andre centrale aktører om planlægning af den faste forbindelse og om et ønskescenario, der ikke bare giver en effektiv trafi kforbindelse, men som også giver vækst og udvikling på Lolland, Falster og Sjælland. Fakta Fonden Femern Belt Development er et udviklingsselskab, der formidler viden og information om Femern Bælt-projektet og tilknyttede aktiviteter. Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Det daglige arbejde varetages af et sekretariat. Fonden har sammensat 5 fokusgrupper, der rådgiver fondens bestyrelse og direktion indenfor: Erhvervsudvikling og Lokalisering, Job og Uddannelse, Infrastruktur, Image, Turisme og Bosætning, og grænseoverskridende samarbejde. Mere information om Femern Belt Development kan fi ndes på Arbejdsmarkedet under og efter åbningen I de kommende år ventes et stort pres på arbejdsmarkedet på Lolland-Falster. Bygningen af den faste forbindelse over Femer Bælt vil under etableringen i perioden 2014 til 2020 direkte og indirekte give beskæftigelse til mellem og personer årligt. Ud over selve byggeriet, vil etableringen afføde en udvikling i området, indenfor service, detailhandel, turisme mv. og derfor skabe mange spændende nye arbejdspladser, og en forbedret konkurrenceevne for virksomheder på begge sider af Femer Bælt. Kort Lolland Kommunes centrale placering mellem de store metropoler. 44 FEMERN BÆLT

4 Figur 5.1 Togforbindelsen over Femer Bælt. Arbejdsmarkedet står overfor flere udfordringer, som fonden Femern Belt Development i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland arbejder med. I første omgang er det en udfordring, at tiltrække arbejdskraft til området, og uddanne arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer til bygning af den faste forbindelse. På lang sigt er udfordringen, at fastholde arbejdskraften. Nye virksomheder og borgere Det er væsentligt for den fremtidige vækst og udvikling, at der etableres nye virksomheder og flytter flere borgere til kommunen. Der skal gives kvalificeret betjening til eksisterende og potentielt tilflyttende virksomheder og borgere. Kommunen vil derfor være opsøgende overfor virksomheder, som kunne være relevante at trække til eller fastholde i området. Samtidig arbejder kommunen på at skabe gode og attraktive rammer for at leve og bo på Lolland, som beskrevet i kapitel 6, Byudvikling og bosætning og kapitel 7, Boliger. Kommunen vil satse på en langsigtet udvikling, og undgå salg af erhvervsgrunde til kortsigtede forretninger i forbindelse med selve anlægsbyggeriet, der efterlader kommunen med tomme erhvervsbygninger af ringe kvalitet og forkert teknisk infrastruktur. En særlig indsats skal igangsættes for at skabe gode relationer mellem eksisterende virksomheder, og de mange forskellige selskaber der opnår kontrakter i forbindelse med den faste forbindelse. Lollands virksomheder kan opnå store ordrer som underleverandører under byggeriet og med spinoff ved et fortsat samarbejde efter byggeriet. Dynamisk udviklingsområde Lolland Kommune vil skabe attraktive erhvervsområder tæt på motorvej og havne, et nyt turistområde på tværs af landegrænser, og gode trafikforbindelser mellem Lolland, øvrige landsdele og kontinentet. Områderne hvor kommunen vil gøre en særlig udviklingsindsats er vist på oversigtstkort kort Attraktive erhvervsområder tæt på motorvej og havne Kommunen vil fokusere på at udvikle Nakskov og området mellem Rødbyhavn og Maribo erhvervsmæssigt, for at opnå status, som et visionært og dynamisk erhvervsudviklingsområde med optimale rammebetingelser for vækst i den kommende Femern Bælt Region. Kommunen har store ledige erhvervsarealer i Nakskov, Rødbyhavn, Holeby og Maribo. I denne kommuneplan udlægges der nye erhvervsarealer ved Holeby. I Nakskov omdefineres et areal fra agroindustri til transporttungt og Figur 5.2 Byggeri af Femern Bælt forbindelsen. FEMERN BÆLT 45

5 46 FEMERN BÆLT Kort Udviklingsområder (oversigtskort).

6 havnerelateret erhverv. Både i Nakskov, Maribo, Holeby og Rødbyhavn er udpeget perspektivområder som understøtter den udvikling som kommunen forventer at den faste forbindelse vil medføre indenfor erhverv, turisme og bosætning. Nye arealudlæg til boliger er beskrevet i kapitel 7, erhverv er beskrevet i kapitel 8 og Turisme og Friluftsliv er beskrevet i kapitel 12. Nakskov Miljø- og Industripark En grøn profi l er det bærende element i erhvervsområdet Nakskov Miljø- og Industripark med rekreative områder mellem Nakskov Fjord og de nye erhvervsarealer, og en grøn ring omkring byen, som adskiller arealerne til transporttungt og havnerelateret erhverv fra agroindustrielt erhverv. Principperne for den fremadrettede planlægning af Nakskov Miljø- og Industripark er illustreret på kort og den styrkede transportkorridor vokse sig til et større og sammenhængende bysamfund med bedre infrastruktur og nye bolig- og erhvervsområder, se også kapitel 8, Erhverv. Vision 2030 for Holeby er bygget op omkring de kulturhistoriske- og naturlige linjer der ligger i landskabet omkring Gl. Holeby i dag. Visionen afgrænses mod vest af motorvejen, mod syd og øst af den gamle jernbane og mod nord ved nordenden af de eksisterende erhvervsområder. Holeby - Vision 2030 ses på kort og er beskrevet på næste side. Lolland Kommune vil i den kommende planperiode udarbejde en bæredygtig helhedsplan for Holeby, som skal danne baggrund for den videre planlægning. Erhvervscenter ved Holeby Kommunen opruster sig til den udvikling Femern Bælt forbindelsen forventes at afføde. Det har afgørende betydning for Lollands udviklingsmuligheder, at der udlægges nye erhvervsarealer langs motorvejen ved Holeby, og at Holeby bliver det fremtidige trafi kale knudepunkt for offentlig servicetrafi k med Lolland Falster Airport, og en regional og international togstation på Lolland. Ved afkørslen til Holeby fra motorvej E47 ønskes derfor placeret et nyt erhvervsområde Energy Cluster. Området skal udlægges til miljø- og energiteknologiske virksomheder og til transporttungt erhverv nærmest motorvejen. Holeby skal med sin attraktive placering tæt på smukke naturområder, Kort Principperne for planlægning af Nakskov Miljø- og Industripark. FEMERN BÆLT 47

7 48 FEMERN BÆLT Kort Holeby - Vision 2030.

8 Holeby - Vision 2030 Efter åbningen af den faste forbindelse over Femer Bælt i år 2020, og på grund af en rettidig planlægning vokser Holeby. Holeby nyder godt af de mange nye arbejdspladser i de nye industriområder, der oprindeligt blev udlagt i år 2011, og af de mange tilfl yttere til de nye boligområder syd for det gamle Holeby. Fra Holeby kan man tage den nye elektriske letbane, der kører på den gamle jernbane, til Maribo for at handle til mere end bare dagligdagen. Eller man kan tage letbanen til Rødbyhavn og Lalandia og nyde stranden, havet, biografer mm. Letbanen har også betydet, at borgerne i Holeby har fået nem og billig adgang til kommunens øvrige tilbud. Fra Holeby Station er det nemt og hurtigt at tage toget til de større byer på Sjælland og til København, og den anden vej åbner det europæiske kontinent sig med alle sine tilbud, med Hamborg som første stop. Nye erhvervsarealer De nye erhvervsarealer er helt ud til motorvejen præget af transporttunge erhverv som f.eks. virksomheder inden for transport og logistik, bagved ligger de mere videnstunge erhverv, hvor Grønt Center, Nordic Sugar A/S, og Energy Cluster har været med fra starten. Men også virksomheder med stort energi- og vandforbrug, som f.eks. medicinalfi rmaer, fylder nu godt op i landskabet. Virksomhederne nyder godt af de gode trafi kale forbindelser, da de kan tiltrække arbejdskraft fra både Øresundsregionen og fra Hamborg området. Ved brug af den kollektive trafi k kan en stor del af medarbejderne koble sig op hjemmefra, og være klar til dagens arbejde på virksomheden en lille time senere, når de ankommer til Holeby Station. Ved hjælp af motorvejen er det samtidig nemt at komme til Holeby i bil, og den nye omfartsvej nordvest for byen giver nem adgang til de nye erhvervsarealer. Nye rekreative områder En del af de nye medarbejdere vælger at fl ytte tættere på, og dem der slår sig ned i Holeby nyder godt af de nye skove og de grønne arealer der adskiller bolig og erhverv, og som udgør et væsentligt rekreativt element for både beboere og medarbejdere der kan nyde de grønne arealer når de holder pause, eller bare skal koble af efter en travl arbejdsdag. På skolen nyder man godt af de nye fysik og kemilokaler, der er en gave fra de nye videns virksomheder, og med de grønne områder lige uden for døren er en del af undervisningen henlagt til skoven og engen, hvilket er med til at stimulere børnene både fysisk og mentalt. Nye boligområder De nye boligområder ligger tæt på stationen og, og gennem en gangtunnel under omfartsvejen, der nu går gennem byen, er der skabt en sikker skolevej for børnene. Boligområderne ligger som en vifte omkring Gammel Holeby, på de gamle agre fra udskiftningens tid. På kort kan man stadig se den smukke stjerneudskiftning, der er bevaret ved hjælp af levende hegn mellem boligområderne. Ved hjælp af planlægningen har man desuden sikret sig, at der i de nye boligområder kun bliver opført lavenergihuse, der er med til at understrege Lolland Kommunes grønne profi l. Et nyt turistområde på tværs af landegrænser Det fremtidige potentiale for udviklingen af turismen i Femern Bælt Regionen er ifølge den tværnationale tysk/danske organisation Destination Fehmarnbelt baseret på tre vigtige temaer: Genopladning, som handler om turisme inden for sport, aktivitet, medicinsk wellness og naturoplevelser. Det gode liv, som handler om gourmetoplevelser, shopping, kultur og musik. Familiefornøjelse, som handler om aktiviteter, der henvender sig til børnefamilier. Lolland Kommune skaber i denne kommuneplan planmæssige rammer som styrker eksisterende aktiviteter, eller som gør det muligt at realisere nye aktiviteter inden for disse temaer ved blandt andet at udlægge rammer for besøgscentre, nye feriehoteller, fritidsbådehavne, cykel- og vandrestier, som beskrevet i kapitel 12, Turisme og Friluftsliv. På lang sigt har kommunen visioner om at udvikle Rødbyhavn både i forhold til turisme, bosætning og erhverv, og har visioner om at informere om Lolland og Danmarks turistattraktioner ved Nordens port Gateway North, som beskrevet nedenfor. Lolland er rig på kulturarv. Det gør Lolland til et attraktivt område at bo og besøge som turist. Lolland Kommune vil i planperioden samarbejde med Museum Lolland-Falster, om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af Lolland-Falsters særlige historie og kulturhistorie. FEMERN BÆLT 49

9 Projektdirektør Claus Dynesen og Borgmester Stig Vestergaard klipper snoren til Femern A/S bygningen i Rødbyhavn. Ny udvikling i Rødbyhavn Med den faste forbindelse over Femer Bælt skal der tages stilling til fremtidig anvendelse af færgehavn, baneterrænet ved Rødbyhavn og arealerne øst for Rødbyhavn. Lolland Kommune vil arbejde med planer for nye bydele, turismeområder, rekreative arealer og erhverv i området. På kort illustreres Vision 2030 for den fremtidige anvendelse af arealerne i Rødbyhavn, opdelt efter en akse der løber langs det nuværende baneforløb og som deler området i en øst og en vest del. Principperne for planlægning af Rødbyhavn Havn er illustreret på kort Visionen er, at der vest for Rødbyhavn primært fastlægges områder til turisme og bosætning. Øst for Rødbyhavn ønskes primært placeret erhvervsfunktioner, som beskrevet under afsnittet om gode trafi kforbindelser mv. nedenfor. Et eksempel på hvordan by- og fritidshavneområdet i Rødbyhavn ser ud i fremtiden er illustreret på fi gur 5.3. Lolland Kommune vil udarbejde en visionær og bæredygtig helhedsplan for Rødbyhavn, som skal danne baggrund for den videre planlægning. Kort Ny udvikling i Rødbyhavn. 50 FEMERN BÆLT

10 Kort Rødbyhavn - Vision Rødbyhavn - Vision 2030 Rødbyhavn har været igennem en omfattende byrumsfornyelse, hvor kulturmiljøet er blevet bevaret. En varm sommeraften syder det af liv på de mange hyggelige cafeer langs hovedgaden, forretningerne tilbyder et stort udvalg af lollandske specialiteter og Femern Bælt souvenirs. Der er indrettet ferieboliger i Rødbyhavns mange charmerende by- og rækkehuse, og byen byder udover Lalandia på fl ere velbesøgte feriecentre og hoteller. Rødbyhavn Havn er i 2030 en aktiv erhvervshavn, med et attraktivt og levende havnemiljø. Bådeværftet og mange havnerelaterede service- og kontorerhverv har indrettet sig på de havnenære arealer. Mod vest på de kystnære bagvedliggende vestlige arealer er indpasset et mindre antal ferie- og helårsboliger med udsigt til klitterne og Femer bælt. Byen og de nye erhvervsområder mod øst er adskilt af en ny bypark med reminiscenser fra det gamle baneterræn. Den østlige del af havneområdet fungerer som Roll-onroll-off og containerhavn med tilknyttede erhvervsarealer i baglandet. Rødbyhavn trafi khavn er i 2030 blevet styrket med de nye havneaktiviteter i den østlige del af havneområdet. Rødbyhavn Havn. FEMERN BÆLT 51

11 Figur 5.3 Illustration af det fremtidige Rødbyhavn. Oplevelsesøkonomi - Gateway North Turisme er et af de meget centrale erhverv i Lolland Kommune. Der er vedtaget en særlig strategi og handlingsplan for turisme med fokus på at tiltrække fl ere turister og fl ere nye virksomheder indenfor turismeerhvervet til Lolland. En ny aktivitet på Lolland er Femern Bælt forbindelsen. Femern A/S har etableret en udstilling på Rødbyhavn havn som informerer om den faste forbindelse, da anlægsarbejdet forventes at tiltrække et stort antal turister og besøgende til Lolland. Ved Maribo er der en vision om at skabe et større turismecenter, Gateway North, som vist på kort Centret skal ligge ved motorvejen i udkanten af byen og tæt ved landbrugsland og skov. Centret skal indeholde erhverv som er knyttet til turisme og formidling på Lolland-Falster, og som sikrer fl ere besøgende til Lollands attraktioner, se også afsnit 12.1, Besøgscentre og større udendørs anlæg. Efter åbning af den faste forbindelse vil de eksisterende oplevelsescentre Lalandia, Knuthenborg Safaripark og sommerhusområderne på Lollands sydkyst blive mere tilgængelig, og strømmen af besøgende på gennemfart forventes at blive større. En særlig informations- og formidlingsindsats rettes derfor mod turister. 52 FEMERN BÆLT

12 Kort Gateway North. Gateway North - Vision 2030 Gateway North Nordens port er med til at styrke oplevelsesøkonomien på Lolland-Falster, da det via sit turistinformations- og formidlingscenter får mange turister til at vælge sydhavsøerne som det næste feriemål. På området ligger et spændende og helt anderledes besøgscenter, som blandt andet formidler forskning indenfor vedvarende energi. Besøgscentret er kendt i hele Europa for, at være et spændende turistmål for hele familien. Gateway North er også indrettet med motel- og kursusvirksomhed, og et serviceareal med benzinstation, spisesteder, og butikker som sælger lollandske specialiteter. De store rekreative arealer med dyrehold, picnicarealer, naturlegepladser og familieområde er et yndet udfl ugtsmål for de mange turister som trækkes til området på grund af besøgscentret, motel- og konferencegæsterne, og for de mange motorvejsbilister der har behov for et stop. Gode trafikforbindelser mellem Lolland, øvrige landsdele og kontinentet en ny trafi kforbindelse Motorvej E47 er en vigtig trafi kforbindelse fra Lolland til Hamburg og København, og gøres nu bedre med Femern Bælt forbindelsen. En attraktiv og smidig transportkorridor mellem Fyn og Femern Bælt forbindelsen, og en øget tilgængelighed til og fra regionen har også stor betydning for Lolland. Lolland Kommune har derfor indgået et samarbejde med Svendborg og Langeland Kommuner om, at undersøge mulighederne for at opgradere trafi kforbindelsen mellem Fyn, koblet på omfartsvejen ved Nakskov, til motorvej E47 videre mod Tyskland, med den såkaldte forbindelse forbindelsen eller alternativt en opgradering af landsdelsforbindelsen Rute 9 har stor betydning for Lollands fremtid, både med hensyn til bosætning men også i høj grad for vækst og udvikling af erhvervs- og turismesektoren på Lolland. En smidig transportkorridor vil understøtte kommunens massive satsning på havnerelateret godstransport, og de nyligt placerede erhvervsarealer til energi- og miljøteknologiske virksomheder i Nakskov. Derudover vil bedre fremkommelighed få betydning for de motorvejsnære erhvervsarealer ved Holeby. Visionen peger på, at nye opgraderede trafi kale forbindelser kan reducere transporttiden fra Svendborg til Spodsbjerg til 20 min. Med hurtigfærger kan sejladsen fra Spodsbjerg til Tårs reduceres til 20 min. Herfra kan turen videre til Rødby med nye vejforbindelser reduceres til 20 min. Og med Femern Bælt forbindelsen vil det tage 20 min. til Tyskland. Transportkorridoren forbindelsen er vist på kort Staten planlægger samtidig at motortrafi kvejen Tårs - Halsted, også kaldet rute 9, forbedres og opgraderes fra Halsted frem til Motorvej E47. Staten vil ifølge Aftale om grøn transportpolitik 2009 undersøge, hvilke perspektiver der FEMERN BÆLT 53

13 kan være for rute 9 som en alternativ forbindelse til Femern Bælt forbindelsen fra Fyn og Jylland. Forundersøgelsen skal være færdig i Retningslinjer for landsdelsforbindelsen Rute 9 og omfartvejen er beskrevet i kapitel 10, Trafi k og Transport. National og international jernbanestation på Lolland Med den faste forbindelses åbning tages stationen ved Rødby Færgehavn ud af drift. Lolland Kommune betragter anlæg af en erstatningsstation som en strategisk satsning i forhold til bæredygtig transport og kollektiv trafi k, nationalt og internationalt. Syd for Holeby og Lolland-Falster Airport ønsker Lolland Kommune derfor, at staten placerer en erstatningsstation med hele Lolland-Falster som opland og med togforbindelser til Sjælland og Tyskland. Den præcise placering skal Kort forbindelsen. naturligvis afpasses efter den endelige linjeføring til den faste forbindelse, og er heller ikke i sig selv afgørende. Se eksempel på jernbanestationens placering på kort Et eksempel på hvordan erstatningsstationen kan se ud, er illustreret på fi gur 5.4. For at styrke stationen vil Lolland Kommune opbygge et nyt trafi kalt knudepunkt for den offentlige servicetrafi k, som skal servicere de større byer i Lolland og Guldborgsund Kommune med gode og effektive busforbindelser. Det skal gøres attraktivt, at tage den hurtige togforbindelse til København og Hamborg. Det trafi kale knudepunkt skal derfor indrettes med busholdepladser og park and ride parkering, hvor pendlerne kan parkere deres biler sikkert. 54 FEMERN BÆLT

14 Figur 5.4 Illustration af en erstatningsstation syd for Holeby. En erstatningsstation har mange fordele, og gode argumenter: Den lokale erhvervsudvikling forudsætter fuld adgang til infrastrukturen. De øvrige jernbaneinvesteringer i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen, vil øge mulighederne for pendling til og fra Lolland og dermed stationens passagergrundlag. Nedlæggelse af en national og international station på Lolland vil være i strid med målsætningen om, at fremme den offentlige servicetrafi k og om at skabe vækst i yderområder. Nedlæggelse vil mindske fordelen ved den faste forbindelse for trafi k fra Jylland og Fyn via landsdelsforbindelsen rute 9. Nedlæggelse vil i særlig grad vanskeliggøre trafi k mellem Lolland og Nordtyskland, til skade for udviklingen af et fælles arbejdsmarked og for udviklingen af turisterhvervet. Det vil være absurd, hvis lokalbefolkningen stilles ringere end før anlæggelsen af den faste forbindelse. Trafi khavn i Rødbyhavn Godstransporten i Rødbyhavn har haft en vigende omsætning. Dette kan ændres med beliggenheden ved den faste forbindelse, og med de nye muligheder for kombineret godstransport. Ved Rødbyhavn skal mulighederne for at placere en Roll-on-roll-off-havn til last af køretøjer med færge eller specialskib og/eller en containerhavn, med tilhørende terminaler undersøges nærmere. Det er samtidig tanken, at de eksisterende arealer i Rødbyhavn øst skal udbygges som vist på kort Retningslinjer for havne er beskrevet i afsnit 10.6, Havne. FEMERN BÆLT 55

8 Erhverv. Fakta Lolland Kommune vil, jf. Erhvervsstrategi 2009:

8 Erhverv. Fakta Lolland Kommune vil, jf. Erhvervsstrategi 2009: 8 Erhverv Kapitlet beskriver kommunens planer for erhvervsudviklingen i hovedbyer, centerbyer, landsbyer og landzonen. En hensigtsmæssig placering af erhvervsområder er med til at sikre funktionelle byer,

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008 Lolland Kommunes Erhvervsstrategi December 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Lollands udgangspunkt 4 1.2 Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan 6 2 Vision, mål og indsatsområder...7

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse

Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse Hovedstruktur Regionalt perspektiv Fingerplan 2012 og den regionale

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere