Dimittendundersøgelse 2012 En analyse af cand. polit ers holdninger og vurderinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2012 En analyse af cand. polit ers holdninger og vurderinger."

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET ØKONOMISK INSTITUT Dimittendundersøgelse 2012 En analyse af cand. polit ers holdninger og vurderinger. November 2012

2 Dimittendundersøgelse en analyse af cand. polit ers holdninger og vurderinger. Executive summary During spring of 2012 a survey was conducted at the Department of Economics to measure and evaluate the labour market experiences of graduates 2005 to Apparently, the Economics programme is highly successful; 99pct. of our graduates hold good, meaningful jobs, very often related to analytically oriented functions in a wide array of sectors of society. This is so even though the survey was conducted in the recession following the financial crisis where in general unemployment among newly educated academics was high in Denmark. It is clear that most candidates first employments have been emanating from temporary student positions. Either people continue in these jobs after graduation or they point to valuably experiences from these temporary student jobs when they successfully apply for their first real positions. The labour marked mobility is impressive! Our graduates stay in their first - permanent - position in approx. two and a half years before moving on. These results clearly contradict the popular political mantra that student jobs are a distraction which harmfully lowers labour supply and increases the period of completion. While our students undoubtfully are slow, they obtain valuable skills while they gradually slide into good jobs. Approx. two-thirds of all respondents are pleased with our courses while one-third indicates that more is needed. Business or finance related courses are in high demand and so are courses related to management, IT, accounting and practical economics. Some of this has been implemented in recent years; some will be introduced, while a few of the suggestions cause difficulties. The results of the survey are encouraging and must be regarded as a valuable input for further improvements. 1. Baggrund og procedure Da økonomiuddannelsen på Københavns Universitet blev akkrediteret i 2009, blev det kritiseret, at studiet aldrig havde gennemført en dimittendundersøgelse. Efterfølgende har man ved flere lejligheder, bl.a. ved implementering af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets kvalitetssikringspolitik konstateret, at der manglede viden om de nybagte kandidaters syn på uddannelsen. Økonomisk Institut og Økonomisk Studienævn har hidtil haft den opfattelse, at sådanne dimittendundersøgelser ikke skulle prioriteres så højt som f. eks. øget optag og bedre gennemførelse, fordi arbejdsmarkedet altid har været særdeles gunstigt for de nyuddannede kandidater, mens det har knebet mere med optag og gennemførelse på bacheloruddannelsen. På den anden side er der en række ting, vi gerne vil have sikker viden om: Har vi de rigtige fag, er det hensigtsmæssigt med flere formelle linjer end den ene nuværende finansieringslinje, er vores vejledning i spe- 1

3 cialisering og valget afkurser effektiv, og skal der gøres mere for næsten-kandidaterne end blot at stole på, at studiejobs tilføjer al den viden om jobvalg, som behøves? Et stort spørgsmål er netop, hvilken betydning den meget udbredte erhvervsarbejde har. I foråret 2012 tog vi fat på at designe en dimittendundersøgelse. Det blev hurtigt klart, at der ikke på Københavns Universitet var nogen fast model for udarbejdelse af dimittendundersøgelser der var hverken faste spørgeskemaer eller procedurer for indhentning og bearbejdning af oplysninger. Vi bestemte os for at rette henvendelse til alle, der afsluttede kandidatuddannelsen i årene fra og med 2005 til og med 2010, og vi lavede et spørgeskema 1, der var rettet mod at belyse tilfredsheden med hele uddannelsen i lyset af overgangen til arbejdsmarkedet; vi lagde ikke vægt på at få dimittenders opfattelse af de enkelte kurser, da vi mener at have god viden fra de løbende evalueringer. Den største udfordring har været at finde frem til kandidaterne. De studieadministrative systemer indeholder oplysninger om bl.a. kandidaternes cpr-nr. og adresse i tiden før afslutningen det sidste kunne vi ikke bruge til noget. Og det nuværende system med tildeling af livslange KU-mailadresser er helt nyt. Vi valgte at samkøre kandidaternes cpr-numre med cpr-registret for på denne måde at få deres postadresse. Derefter kunne vi sende et postbrev med et link til et elektronisk spørgeskema. Modtageren skulle selv taste linket i en browser for på den måde at finde frem til spørgeskemaet. Al begyndelse er svær, og desværre var det link, vi benyttede kompliceret det var langt, og man skulle taste helt rigtigt for at systemet virkede. Nogle respondenter mailede for at få hjælp, men andre har nok opgivet, og da vi så, at svarprocenten var nede på ca. 20, sendte vi et nyt brev ud med et simplere link. Den samlede svarprocent kom så op på 4. Arbejdet med at udforme spørgeskemaet og tilrettelægge indsamlingsproceduren blev ledet af fuldmægtig Katja Dall Svendsen, som sideløbende koordinerede samarbejdet med fakultetets fire øvrige fag, der alle nu eller om kort tid gennemfører tilsvarende undersøgelser. Studievejleder Kasper Rye Andersen stod for implementeringen af det elektroniske spørgeskema, mens stud. polit. Mathias Wester opstillede resultaterne i Excel. 2. Svarprocent og databearbejdning Undersøgelsens omfang og den opnåede respons fremgår af denne tabel. Udsendte breve til kandidater fra Returpost fra PostDanmark (især breve sendt til kandidater, der er 53 rejst til udlandet) Reelt antal udsendelser 1303 Antal svar 509 Svarprocent 39,1 Tabel 1 1 For spørgeskema, se bilag 1 2

4 Spørgeskemaet var opstillet i SurveyExact, hvorfra leveredes Excel-ark med de sammentalte resultater, inkl. en række udsagn fra skemaets fritekstrubrikker. Det er umuligt at vide, om svarprocenten har givet et bias i resultaterne undersøgelsen peger på en meget høj beskæftigelsesgrad og en stor tilfredshed med studiet, så man kan frygte, at det især er de mest tilfredse, der har svaret. 3. Baggrundoplysninger for respondenterne. De 509 deltagere, der besvarede undersøgelsen, fordeler sig ret jævnt på de 6 dimittendår: pct pct pct pct pct pct. Tabel 2 Respondenternes gennemsnitlige alder er 32 år, 64pct. er mænd og 36pct. er kvinder, hvilket svarer godt til kønsfordelingen blandt de studerende, der blev optaget i de foregående år. 4. Respondenterne faglige profil Vi har her spurgt til inden for hvilke områder respondenterne har specialiseret sig på kandidatuddannelsen med mulighed for at angive flere muligheder. Finansiering pct. Investering International økonomi pct. Økonomisk Politik pct. Miljø- og ressourceøkonomi 39 8pct. Udviklingsøkonomi 67 13pct. Økonometri pct. Andet pct. Ved ikke 34 7pct. Tabel 3 Resultatet bekræfter, at de studerende i de senere år har været stærkt optaget af finansiering i bred forstand, men at det slet ikke har elimineret interessen for de aspekter af økonomi og de anvendelser, der retter sig mod traditionel økonomisk politisk analyse. 3

5 Har de studerende så været tilfredse med de muligheder, de har haft? Ja pct. Nej pct. Tabel 4 Udvalgte, supplerende kommentarer: 1) Det var fint at man kunne vælge de fag, man havde interesse for. Man kunne dog godt bruge nogle vejledende standard sammensætninger af forskellige fag for forskellige retninger, man så kunne tage udgangspunkt i. Evt. kunne man blive tilbudt vejledning i at sammensætte sin kandidat del fornuftigt med henblik på fremtidige karriereønsker. 2) - godt udbud inden for det teoretisk - savner lidt mere forbindelse til praksis og anvendelse. Fx opgaver til at løse konkrete forretningsproblemer 3) Asset Pricing Theory, Fixed Income Derivatives, Advanced Finance Theory, and Financial Econometrics were excellent courses. 4) Jeg var glad for at kunne foreslå egne øvelser. 5) Tog fag på matøk da udbuddet for småt på polit 6) Tog flere og mere inspirerende fag i USA 7) Cand.polit. udbyder mange gode kurser, men hvis man i højere grad skal kunne fokusere på at specialisere sig, så kræver det at I som uddannelsessteder i højere grad oplyser om kombinationsmulighederne uden for cand.polit. Dermed kan man drage fordel af enkelte fag på andre uddannelsesinstitutioner. 8) Mere sundhedsøkonomi og ledelse. Ca. tre fjerdedele udtrykker tilfredshed med mulighederne. En gennemlæsning af fritekst-kommentarerne peger på, at kandidaterne har følt sig godt rustede efter en solid bacheloruddannelse, men ville have ønsket flere finansieringsfag både de stærkt matematisk orienterede, men også de bløde varianter. Manglende finansiering er ikke den eneste mangel, der omtales flere nævner behovet for både mere erhvervsog sundhedsøkonomi. Det store flertal af de adspurgte må have tilbragt et eller flere semestre på et udenlandsk universitet, hvorved de har opnået mellem 1/3 og 2/3 af deres kursus ects-points. Tilsyneladende betragter meget få udlandsophold som en mulighed for at få adgang til kurser, der ikke udbydes på økonomistudiet i København. Dette er meget overraskende eftersom en gennemgang af de fag, vores studerende læser i udlandet viser, at man ofte vælger nye fag inden for fx business, accounting og andet, vi ikke tilbyder (eller tilbød, da de adspurgte dimittender læste på uddannelsen). 5. Overgang fra studium til job Det er klart, at valget af en bestemt uddannelse i nogen grad er påvirket af ønsker om bestemte jobs, men det er lige så klart, at det at gennemløbe en uddannelse øger informationen om bestemte dele af arbejdsmarkedet, hvorved jobvalget påvirkes. For at belyse dette samspil spurgte vi respondenterne, om hvornår de gjorde sig overvejelser om den jobtype, som økonomiuddannelsen skule føre til. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Husker ikke 4

6 Før studiestart 11pct. 31pct. 32pct. 23pct. 3pct. Under bacheloruddannelsen 17pct. 47pct. 27pct. 8pct. 1pct. Under kandidatuddannelsen 62pct. 28pct. 8pct. 2pct. Umiddelbart før dimissionen 66pct. 16pct. 8pct. 1 Umiddelbart efter dimissionen 6 13pct. 9pct. 17pct. Tabel 5 Vi ser, at de studerende, der søger ind på uddannelsen ikke har konkrete planer med studiet - formentlig fordi de ved relativt lidt om, hvad økonomi går ud på, og hvad det kan brugers til. Billedet ændrer sig ikke væsentligt under det basalt orienterede bachelorforløb, hvorefter bevidstheden om jobinteresser ændres markant under kandidatuddannelsen. Ved dimissionen ved vores studerende ganske nøje, hvad de vil! Den omstændighed, at de studerende træffer beslutning om valg af job relativt sent, kan være forklaringen på, at kursus- og jobvalg ikke hænger tæt sammen. Vi stillede spørgsmålet, om overvejelser om job påvirkede valg af kurser og den øvrige tilrettelæggelse af studiet: Ja, meget Ja, lidt Nej Tabel 6 32pct. 46pct. 23pct. Når job- og kursusvalg i nogen grad er afkoblet, så er det ekstra interessant at finde ud af, hvad der inspirerer de studerende til at væge job og karriere. Vi har derfor spurgt, hvilke steder, de har søgte information om senere job, mens de studerede. De studerende kunne angive flere kilder: Studievejledning på din uddannelse Studievejledning uden for din uddannelse Projekt- og karrierevejledning på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU Jobportalen Andre jobportaler på internettet Karrieremesser Netværk fra specialet Netværk fra studiejob Netværk fra praktikophold Netværk fra studiekammerater Netværk fra familie og venner Din fagforening Din a-kasse Medierne generelt Arbejdsformidlingen Ingen 4pct. 1pct. 3pct. 11pct. 42pct. 24pct. 9pct. 56pct. 5pct. 47pct. 27pct. 16pct. 2pct. 31pct. 6pct. 5

7 Andet Tabel 7 6pct. Netværk fra studiekammerater og studiejob springer i øjnene. Man vælger altså job i forlængelse af studiejob de studerende glider langsom ud på arbejdsmarkedet, mens de læser på kandidatuddannelsen. Måske fortsætter man i den jobfunktion, man allerede har, eller også opnår man job på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig på sit studiejob. Men det er kun en begyndelse! Vi betragter altså kandidater, der i gennemsnit er ca. 3 år fra deres dimissionstidspunkt og konstaterer overraskende mange jobskift. Vi spurgte de studerende, hvor mange jobs (inkl. jobs med løntilskud), de havde haft siden dimissionen. 0 1pct. 1 41pct. 2 36pct. 3 15pct. 4 5pct. 5 eller flere 2pct. Tabel 8 Vi ser altså en meget betydelig mobilitet: de færdige kandidater begynder et sted (måske på den arbejdsplads, hvor de havde deres studiejob) for hurtigt at bevæge sig videre! Det kan de kun gøre, hvis deres jobmuligheder i gennemsnit er gode, og det har været tilfældet. Vi spurgte til, om de var i job på det tidspunkt, de udfyldte spørgeskemaet: Ja 99pct. Nej 1pct. Tabel 9 Kun 6 af de adspurgte stod uden job og taget i betragtning, at dimittenderne fra 2011-årgangen i nogle tilfælde udfyldte spørgeskemaet umiddelbart efter deres dimission må dette siges at være et overraskende lavt, samlet antal ledige. Ikke mindst set i lyset af den generelle konjunkturtilbagegang som følge af finanskrisen. Det går altså rigtig godt med at komme i beskæftigelse og med efterfølgende at finde frem til nye jobs. Vi spurgte derfor supplerende, hvor lang tid der gik fra dimissionen, og til det første job blev opnået. Fik det mens jeg studerede 76pct. Fik det senere 24pct. - gennemsnit for sidste kategori 4,1 måned Tabel 10 6

8 Tre fjerdedele har job ved dimissionen. De er ikke bare til rådighed for arbejdsmarkedet de er allerede på arbejdsmarkedet! På denne baggrund er det måske overraskende, at den sidste fjerdedel i gennemsnit er 4 måneder om at komme i beskæftigelse. Men der kan være tale om, at man venter på bestemte jobs, ph.d. stipendier eller tager på længere ferier. Men efter at have fået det første job, går det rask videre! Vi spurgte Hvor længe var du/har du været ansat i dit 1. job efter endt uddannelse? Gennemsnit Tabel 11 27,9 måneder Der er tale om et gennemsnit beregnet på alle adspurgte: dem der stadig er i deres første job og dem, der er skiftet mindst en gang. Som allerede vist ovenfor - dimittenderne skifter hurtigt job. Vi spurgte, Er du stadig i dit 1. job? Ja 41pct. Nej 59pct. Tabel 12 Dimittenderne skifter tilsyneladende ikke, fordi de i første omgang opnår deltidsbeskæftigelse: Var/er dit 1. job efter endt uddannelse et fuldtids- eller deltidsjob? Var dit 1. job efter endt uddannelse et fuldtids- eller deltidstid job? Fuldtid Deltid Er dit 1. job efter endt uddannelse et fuldtids- eller deltidstid job? Fuldtid Deltid Tabel 13 98pct. 2pct. 99pct. 1pct. Der er ingen som helst grund til at tro, at deltidsjobs er noget, cand. polit er tvinges til at tage mod deres vilje! Der er rigtige stillinger at få. Det viser sig da også, at det store flertal af dimittender opnår faste ansættelser med det samme. Vi spurgte respondenterne, hvilken ansættelsestype der 1. job var/er. Hvordan var din ansættelsestype i dit 1. job efter endt uddannelse? Fastansættelse Tidsbegrænset (fx projektstilling eller vikariat) Ansættelse med offentligt løntilskud (fx jobtræning eller virksomhedspraktik) Free lance Selvstændig 83pct. 16pct. 1pct. 1pct. 7

9 Hvordan er din ansættelsestype i dit 1. job efter endt uddannelse? Fastansættelse Tidsbegrænset (fx projektstilling eller vikariat) Ansættelse med offentligt løntilskud (fx jobtræning eller virksomhedspraktik) Free lance Selvstændig Tabel 14 64pct. 5pct. Var-delen af tabellen vedrører altså adspurgte som har forladt 1. job, mens er-delen er besvaret af adspurgte, der stadig er i 1. job. Man kan se, at både de kandidater, der har bevæget sig videre til nye jobs, og de, der er blevet i deres 1. job, ikke i nogen stor udstrækning havde eller har usikre jobs. Det kan måske overraske, at så få cand. polit er har etableret sig som selvstændige. Her har vi en formodning om men det er der ikke belæg for at slutte ud fra undersøgelsen at entreprenører snarere begynder i nye afdelinger i bestående virksomheder end etablerer egen virksomhed. Begrundelsen for at mene det er, at vi i vores entrepreneurshipaktiviteter konstaterer en vis interesse for intrepreneurship og at vi i et vist omfang opfordrer de studerende til at prøve det. En anden forklaring er, at jobmulighederne er så gode, så de unge kandidater ikke er presset til at starte som selvstændige for at få arbejde. 6. Hvor ansættes nybagte cand. polit er? Vi spurgte undersøgelsens deltagere, inden for hvilken branche deres 1. job efter end uddannelse var/er (hvor altså 41 pct. er i deres første job, mens 59 pct. har bevæget sig videre): Inden for hvilken branche var dit 1. job efter end uddannelse? Penge- og realkreditinstitutioner Forsikring Erhvervs- og interesseorganisationer Offentlig administration/vejledning/rådgivning Forskning/innovation(undervisning (herunder Ph.d.) Fremstilling af farmaceutiske produkter Anden produktion og udvikling Shipping Andet Inden for hvilken branche er dit 1. job efter end uddannelse? Penge- og realkreditinstitutioner Forsikring Erhvervs- og interesseorganisationer Offentlig administration/vejledning/rådgivning Forskning/innovation(undervisning (herunder Ph.d.) Fremstilling af farmaceutiske produkter Anden produktion og udvikling Shipping Andet Tabel 15 25pct. 2pct. 7pct. 34pct. 5pct. 1pct. 3pct. 2pct. 2 17pct. 3pct. 4pct. 27pct. 5pct. 1pct. 1pct. 12pct. 8

10 Udvalgte, supplerende kommentarer: 1) Udviklings/nødhjælps branchen 2) Finansielle sektor London 3) Nationalbanken Man kan for det første se, at branchevalget ikke ser ud til at ændres væsentligt fra første til senere ansættelser, hvilket måske afkræfter den almindelige forestilling, at mange cand. polit er begynder med jobs i den offentlige eller finansielle sektor for så at bevæge sig videre til andre brancher. Det er muligt at det sker, men i så fald foregår det så sent, at det ikke fanges her. Det er overraskende, at hverken den farmaceutiske branche (med bl.a. Novo-virksomhederne) og shipping-erhvervet (med især Mærsk) vejer særlig tungt. At den offentlige sektor som her defineret tæller så tungt kunne antyde, at vi burde have udskilt konsulentvirksomheder, som vi ved har ansat mange i den betragtede periode. Man kan overveje, hvordan sammenhængen er mellem studiets indretning og kandidaternes jobvalg: efterspørges bestemte fag (fx finansierings- og analyseorienterede fag), fordi man vil ansættes i den finansielle eller offentlige sektor, eller tvinger studiets indretning til bestemte jobvalg? den omstændighed, at man i høj grad og via studiejobs har valgt arbejde før man har taget alle relevante fag indikerer, at efterspørgslen efter fag er bestemt af arbejdsmarkedsbehovene. Hvordan var sammenhængen mellem kandidatuddannelsen i økonomi og 1. job? Jobbet lå i forlængelse af specialet Jobbet lå inden for uddannelsens område Jobbet lå uden for uddannelsens område, men med generelle kvalifikationer fra min uddannelse Jobbet fordrede ingen eller næsten ingen kvalifikationer fra min uddannelse Hvordan er sammenhængen mellem kandidatuddannelsen i økonomi og 1. job? Jobbet lå i forlængelse af specialet Jobbet lå inden for uddannelsens område Jobbet lå uden for uddannelsens område, men med generelle kvalifikationer fra min uddannelse Jobbet fordrede ingen eller næsten ingen kvalifikationer fra min uddannelse Tabel 16 16pct. 53pct. 27pct. 4pct. 19pct pct. Cand. polit er kommer ud på arbejdsmarkedet og arbejder med det, de er uddannede i! Dette billede genfindes, når der spørges til de evner dimittenderne brugte/bruger i deres 1. job: Hvilke evner brugte du i dit 1. job? I høj I nogen I mindre Slet Ved ikke/husker grad grad grad ikke ikke Analytiske evner 79pct. 16pct. 4pct. 9

11 Evnen til at forstå komplekse problemstillinger 73pct. 2 5pct. 1pct. Evnen til at definere relevante problemstillinger 64pct. 26pct. 5pct. 1pct. Evnen til effektivt at tilegne mig ny viden 79pct. 17pct. 4pct. Evnen til at vælge den bedste metode 39pct. 39pct. 2 2pct. blandt flere Evnen til at anvende metoder fra mit fag 21pct. 37pct. 31pct. 12pct. Evnen til at optimere og videreudvikle 17pct. 29pct. 39pct. 16pct. metoder fra mit fag Evnen til at løse konkrete problemer 61pct. 31pct. 6pct. 1pct. Evnen til at samarbejde med andre med 4 32pct. 23pct. 5pct. samme baggrund Evnen til at samarbejde med andre med 45pct. 32pct. 19pct. 4pct. anden baggrund Evnen til at arbejde selvstændigt 73pct. 23pct. 3pct. 1pct. Evnen til at planlægge og strukturere min 64pct. 28pct. 6pct. 2pct. tid og mine opgaver Evnen til at arbejde projektorienteret 39pct. 29pct. 25pct. 7pct. Evnen til at formidle på engelsk 37pct. 2 23pct. 18pct. 1pct. IT-færdigheder (fx SAS, Excel eller andet) 65pct. 24pct. 8pct. 3pct. Hvilke evner bruger du i dit 1. job? Analytiske evner 86pct. 13pct. 1pct. Evnen til at forstå komplekse problemstillinger 83pct. 14pct. 3pct. Evnen til at definere relevante problemstillinger 71pct. 23pct. 6pct. Evnen til effektivt at tilegne mig ny viden 75pct. 22pct. 3pct. Evnen til at vælge den bedste metode 47pct. 35pct. 16pct. 2pct. blandt flere Evnen til at anvende metoder fra mit fag 24pct. 33pct. 34pct. 9pct. Evnen til at optimere og videreudvikle 2 27pct. 36pct. 17pct. metoder fra mit fag Evnen til at løse konkrete problemer 75pct. 21pct. 2pct. 1pct. Evnen til at samarbejde med andre med 48pct. 28pct. 18pct. 6pct. samme baggrund Evnen til at samarbejde med andre med 48pct. 28pct. 18pct. 6pct. anden baggrund Evnen til at arbejde selvstændigt 78pct. 22pct. Evnen til at planlægge og strukturere min 7 22pct. 9pct. tid og mine opgaver Evnen til at arbejde projektorienteret 38pct. 36pct. 22pct. 2pct. 1pct. Evnen til at formidle på engelsk 37pct. 21pct. 24pct. 18pct. 1pct. IT-færdigheder (fx SAS, Excel eller andet) 65pct. 24pct. 8pct. 3pct. Tabel 17 Brugte henviser altså til svar fra adspurgte som har bevæget sig videre efter 1. job, men bruger henviser til respondenter, der stadig er i 1. job 10

12 Der kan måske spores en beskeden ændring fra kandidater i 1. job, til lidt mere vægt på arbejdsmarkedserfaringerne med tiden vejer de analytiske kompetencer lidt mindre, hvilket også kan forventes. Det virkeligt interessante er, at evnen til analyse, til at forstå komplekse problemstillinger og til at erhverve ny viden, betyder rigtig meget og her kan uddannelsen bryste sig af, at den imødekommer behovet. Men der er lige så stort et engagement i at kunne løse problemer, og gøre det selvstændigt. Sådanne kompetencer trænes på uddannelsen, men opgaveløsning, fremlæggende af papers ved økonomiske øvelser og udarbejdelse af gode specialer er næppe arbejdsprocesser, der helt matcher situationen på almindelige arbejdspladser! Her er det meget nærliggende at antage, at det omfattende studenterarbejde supplerer uddannelsen perfekt. De studerende får vigtige akademiske kompetencer på studiet og lærer at bruge dem på jobbet. Hvis man på uddannelsen skal fokusere på akademisk læring, så er det relevant at spørge dimittenderne, hvor tilfredse de har været med det, de blev tilbudt. Vi spurgte derfor, om der var kvalifikationer, de har manglet fra deres kandidatuddannelse i økonomi i forhold til at varetage deres 1. job? Ja : Skriv hvilke Ingen Tabel 18 38pct. 62pct. Når man skal forstå, hvad de 38 pct. mener, må man læse kommentarerne. Nogle har manglet fag, som de kunne have taget, men som de altså valgte fra (især fag inden for IT). Nogle peger på behovet for fag, som er indført på det allerseneste (fx videregående regnskab), men et antal beder om noget, uddannelsen ikke tilbyder (især videregående erhvervsøkonomi og projektstyring). Billedet af den afgørende betydning af studiejobs kom igen frem, da vi spurgte, om i hvor høj grad følgende har haft betydning for, at de adspurgte endte i deres 1. job: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke / ej aktuelt Studiejobs 64pct. 15pct. 8pct. 13pct. Udlandsophold 14pct. 11pct. 15pct. 6 Praktik 5pct. 3pct. 9pct. 83pct. Frivilligt arbejde 3pct. 5pct. 11pct. 81pct. Specialeskrivningen 18pct. 22pct. 19pct. 41pct. Specialekarakteren 8pct. 16pct. 18pct. 22pct. Mine karakterer generelt 25pct. 34pct. 18pct. 58pct. Min uddannelses renommé 48pct. 33pct. 8pct. 11pct. Mit valg af kurser på uddannelsen 23pct. 38pct. 21pct. 17pct. At jeg blev hurtigt færdig 6pct. 15pct. 25pct. 55pct. Mit netværk 25pct. 18pct. 2 37pct. Min personlighed 54pct. 34pct. 6pct. 5pct. Tilfældigheder 19pct. 33pct. 25pct. 23pct. Konjunkturen 16pct. 29pct. 23pct. 31pct. Tabel 19 11

13 Udvalgte, supplerende kommentarer: 1) {Mere} praktisk økonomi fx en videreudbygning af samfundsbeskrivelse fra 1. årsprøve 2) Bedre SAS-kundskaber og kendskab til den politiske del af at være i et ministerium 3) Fag med mere fokus på driftsøkonomi samt ledelse 4) IT færdigheder (Excel, VBA programmering) 5) Jeg har ikke i gennem min uddannelse lært at samarbejde med andre. Jeg kunne sagtens have kommet i gennem politstudiet uden at have været tvunget til at samarbejde med andre. Desuden lærte jeg ikke direkte at planlægge og strukturere min tid og opgaver. Det var en nødvendighed at evne for at komme i gennem studiet, men ville have ønsket mere direkte læring til gavn for både i mit studieforløb og i mit første job. Man ser igen den afgørende betydning af kombinationen studiejobs og herudover uddannelsens anseelse. At dimittenderne så også udviser en betydelig selvsikkerhed, skader formentlig ikke. Det er overraskende, at udlandsophold, der fylder meget på uddannelsen, tillægges en så beskeden vægt kan det være sådan, at spørgsmål om udlandsopholds betydning fortolkes uden hensyntagen til de akademiske aspekter? Det forekommer yderst usandsynligt, eftersom studerende bruger rigtig megen energi, når udlandsophold skal planlægges, hvilket også er en forudsætning for at komme gennem Økonomisk Instituts godkendelsesprocedure. 7. Hvad arbejder dimittenderne med? Ovenfor er tilknytningen til brancher belyst, men det er selvsagt lige så interessant at undersøge, hvad dimittenderne arbejder med på tværs af ansættelsessteder: Hvad var dine arbejdsopgaver i dit 1. job? Analyse Projektledelse Konsulentarbejde Planlægning/organisering Information og formidling Administration/sagsbehandling Rådgivning/vejledning Evaluering Forskning/innovation Undervisning Ledelse Salg/marketing Forhandling Investering Økonomi og regnskab HR/personaleforhold Produktion og produktionsudvikling IT-funktioner Service 84pct. 22pct. 23pct. 32pct. 44pct. 26pct. 28pct. 16pct. 8pct. 5pct. 4pct. 6pct. 11pct. 15pct. 35pct. 2pct. 3pct. 15pct. 6pct. 12

14 Andet Hvad er dine arbejdsopgaver i dit 1. job? Analyse Projektledelse Konsulentarbejde Planlægning/organisering Information og formidling Administration/sagsbehandling Rådgivning/vejledning Evaluering Forskning/innovation Undervisning Ledelse Salg/marketing Forhandling Investering Økonomi og regnskab HR/personaleforhold Produktion og produktionsudvikling IT-funktioner Service Andet Tabel 20 5pct. 88pct. 28pct. 26pct. 34pct. 42pct. 27pct. 25pct. 18pct. 14pct. 11pct. 9pct. 8pct. 11pct. 12pct. 38pct. 3pct. 5pct. 18pct. 5pct. 9pct. Udvalgte, supplerende kommentarer, andet: 1) Risk Management 2) Business controlling Især tabel 15 ovenfor viser, at mange dimittender er ansat i private virksomheder, og tabel 20 understreger tydeligt, at ganske mange har egentlige erhvervsøkonomiske arbejdsopgaver. Herefter vendes blikket fra det 1. job til efterfølgende ansættelser. Mens alle 509 adspurgte har svaret på de foregående spørgsmål, er der kun 296 respondenter i det følgende. Som det fremgik af tabel 8 er 41pct. stadig i deres 1. job. Af de 296 er kun 4 uden arbejde. Først spurgtes til, hvor længe dimittenderne havde været ansat i nuværende/seneste job: I hvor mange måneder har du været ansat i dit nuværende job? Gennemsnit I hvor mange måneder har du været ansat i seneste job? gennemsnit Tabel 21 22,7 måneder 30,5 måneder 13

15 Der er stadig tale om, at kandidaterne har fuldtidsjobs: Hvordan er din ansættelsestype i dit nuværende job? Fastansættelse 94pct. 274 Tidsbegrænset (fx projektstilling eller vikariat) 5pct. 15 Ansættelse med offentligt løntilskud (fx jobtræning og virksomhedspraktik) 0 Freelance 0 Selvstændig 1pct. 3 Hvordan var din ansættelsestype i dit seneste job? Fastansættelse 10 4 Tidsbegrænset (fx projektstilling eller vikariat) 0 Ansættelse med offentligt løntilskud (fx jobtræning og virksomhedspraktik) 0 Freelance 0 Selvstændig 0 Tabel 22 Der er selvfølgelig interessant at se, om der kan iagttages en bevægelse i jobvalgene i forhold til, hvad der blev valgt ved 1. job (altså i forhold til resultaterne i tabel 15). Vi stillede derfor disse spørgsmål om valg af branche: Hvilken branche ligger dit nuværende job inden for? Penge- og realkreditinstitutioner Forsikring Erhvervs- og interesseorganisationer Offentlig administration/vejledning/rådgivning Forskning/innovation/undervisning (herunder Ph.d.) Fremstilling af farmaceutiske produkter Anden produktion og udvikling Shipping Andet Hvilken branche ligger dit seneste job inden for? Penge- og realkreditinstitutioner Forsikring Erhvervs- og interesseorganisationer Offentlig administration/vejledning/rådgivning Forskning/innovation/undervisning (herunder Ph.d.) Fremstilling af farmaceutiske produkter Anden produktion og udvikling Shipping Andet Tabel 23 26pct. 5pct. 5pct. 26pct. 5pct. 2pct. 5pct. 2pct. 22pct. 75pct. 25pct. Svarede vedr. de seneste job vedrører altså de fire, som pt. ikke har job. 14

16 Udvalgte, supplerende kommentarer vedr. andet i første del af tabellen, omfattende de adspurgte, som er i beskæftigelse: 1) Telekommunikation 2) Skaffe finansiering og risikoafdækning til international infrastruktur projekter 3) pensionsbranchen 4) Oil Trading Man kan altså iagttage en svag bevægelse væk fra offentlige jobs over mod de fleste andre brancher. Det er svært at sige, om dette blot afspejler, at den offentlige sektor har sparet eller, at der er en mere fast karrierebane, således at man begynder i et ministerium og efterhånden finder noget andet. Men tendenserne er i alle tilfælde moderate. Igen spørger vi til sammenhængen mellem uddannelse og job. Hvordan er sammenhængen mellem kandidatuddannelsen i økonomi og dit nuværende job? Jobbet ligger i forlængelse af specialet Jobbet ligger inden for uddannelsens område Jobbet ligger uden for uddannelsens område, men med generelle akademiske kvalifikationer fra uddannelsen Jobbet fordrer ingen eller næsten ingen kvalifikationer fra min uddannelse Hvordan er sammenhængen mellem kandidatuddannelsen i økonomi og dit nuværende job? Jobbet lå i forlængelse af specialet Jobbet lå inden for uddannelsens område Jobbet lå uden for uddannelsens område, men med generelle akademiske kvalifikationer fra uddannelsen Jobbet fordrede ingen eller næsten ingen kvalifikationer fra min uddannelse Tabel 24 12pct. 62pct. 24pct. 2pct. 5 5 Vel ikke et billede, der adskiller sig væsentligt fra tabel 16, hvor vi så på de tilsvarende forhold omkring det 1. job. Kandidaterne kommer ud som økonomer, og arbejder som sådan! Det er så muligt, at mange endnu senere glider over mod stillinger med et større indhold af generel ledelse. Helt som i forbindelse med tabel 17, spørger vi så om de evner, kandidaterne har brug for i det job, de har nu (eller for de få lediges vedkommende, hvad de havde brug for i det job, de lige har forladt). Hvilke evner brugte du i det seneste job? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/husker ikke Analytiske evner 75pct. 25pct. Evnen til at forstå komplekse problemstillinger 75pct. 25pct. Evnen til at definere relevante problemstillinger 75pct. 25pct. Evnen til effektivt at tilegne mig ny viden 75pct. 25pct. 15

17 Evnen til at vælge den bedste metode 25pct. 5 25pct. blandt flere Evnen til at anvende metoder fra mit fag 25pct. 25pct. 25pct. 25pct. Evnen til at optimere og videreudvikle 25pct. 25pct. 25pct. 25pct. metoder fra mit fag Evnen til at løse konkrete problemer 75pct. 25pct. Evnen til at samarbejde med andre med 25pct. 5 25pct. samme baggrund Evnen til at samarbejde med andre med 25pct. 25pct. 25pct. 25pct. anden baggrund Evnen til at arbejde selvstændigt 5 25pct. 25pct. Evnen til at planlægge og strukturere min 5 25pct. 25pct. tid og mine opgaver Evnen til at arbejde projektorienteret 25pct. 5 25pct. Evnen til at formidle på engelsk 5 25pct. IT-færdigheder (fx SAS, Excel eller andet) 75pct. 25pct. Hvilke evner bruger du i det nuværende job? Analytiske evner 9 9pct. Evnen til at forstå komplekse problemstillinger 89pct. 1 1pct. Evnen til at definere relevante problemstillinger 82pct. 14pct. 4pct. Evnen til effektivt at tilegne mig ny viden 85pct. 13pct. 4pct. Evnen til at vælge den bedste metode 56pct. 33pct. 1 1pct. blandt flere Evnen til at anvende metoder fra mit fag 31pct. 33pct. 28pct. 6pct. 1pct. Evnen til at optimere og videreudvikle 27pct. 25pct. 34pct. 14pct. 1pct. metoder fra mit fag Evnen til at løse konkrete problemer 8 17pct. 3pct. 1pct. Evnen til at samarbejde med andre med 55pct. 28pct. 13pct. 3pct. samme baggrund Evnen til at samarbejde med andre med 58pct. 28pct. 12pct. 2pct. anden baggrund Evnen til at arbejde selvstændigt 83pct. 13pct. 3pct. Evnen til at planlægge og strukturere min 79pct. 17pct. 2pct. 1pct. tid og mine opgaver Evnen til at arbejde projektorienteret 51pct. 27pct. 18pct. 2pct. 1pct. Evnen til at formidle på engelsk 42pct. 23pct. 24pct. 11pct. 1pct. IT-færdigheder (fx SAS, Excel eller andet) 53pct. 32pct. 12pct. 2pct. 1pct. Tabel 25 Der skal ikke lægges særligt vægt på svarene fra de 4 ledige! Hvad angår den store gruppe, der er i job, synes der med forsigtighed at kunne konstateres, at kravene er stigende: der stilles noget større krav til udførelsen af efterfølgende jobs, og der er i hvert fald ikke noget der tyder på, at det økonom-faglige indhold reduceres. 16

18 Vi spørger så igen til, hvad kandidaterne i deres senere jobs måtte have oplevet af mangler på kandidatuddannelsen. Hvilke kvalifikationer har du manglet for at kunne varetage dit seneste job? Skriv hvilke: Ingen Hvilke kvalifikationer har du manglet for at kunne varetage dit nuværende job? Skriv hvilke: Ingen Tabel 26 25pct. 75pct. 33pct. 67pct. Udvalgte, supplerende kommentarer: 1) Basal forståelse af regnskaber. Desuden bedre forståelse af Excel. Det burde være obligatorisk at blive superbruger i Excel! 2) Helt basal viden omkring kommunaløkonomi eksempelvis kontoplaner m.v. 3) Ingen 4) Projektledelse 5) Verden er mere kompleks og mindre til at sætte på formel. Prisdannelse er til tider meget langt væk fra rationel og markedet er meget mere irrationelt og åbent for påvirkning ved forhandling osv. end vores modeller typisk antager. I kommentarerne nævnes mange ønsker til fag. Man nævner bl.a. ledelse, IT, projektstyring og (anvendt) finansiering. Men mange nævner også ting, som de uden diskussion ville have kunnet tage på uddannelsen, men som de åbenbart har valgt fra, fx industriøkonomi og regnskab. Så i nogen grad antydes måske et manglende kendskab til mulighederne for efter kandidatuddannelsen at tage kurser på Åben Uddannelse. Der er enkelte, nærmest overraskende ønsker, som fx PowerPoint! Som i tabel 19 ovenfor forsøger vi at afdække, hvilke faktorer, der har været afgørende for kandidaterne i deres nuværende eller seneste job: I hvor høj grad har følgende haft betydning for, at du fik dit seneste job: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke /ej relevant Studiejobs 25pct. 75pct. Udlandsophold 25pct. 75pct. Praktik 10 Frivilligt arbejde 10 Specialeskrivningen 10 Specialekarakteren 25pct. 10 Mine karakterer generelt 25pct. 75pct. Min uddannelses renommé 25pct. 75pct. Mit valg af kurser på uddannelsen 25pct. 75pct. At jeg blev hurtigt færdig 10 Mit netværk 75pct. 25pct. 17

19 Min personlighed 5 25pct. 25pct. Tilfældigheder 25pct. 25pct. Konjunkturen 25pct. 25pct. 5 I hvor høj grad har følgende haft betydning for, at du fik dit nuværende job: Studiejobs 27pct. 22pct. 2 31pct. Udlandsophold 1 15pct. 18pct. 56pct. Praktik 3pct. 2pct. 15pct. 8 Frivilligt arbejde 3pct. 5pct. 18pct. 75pct. Specialeskrivningen 11pct. 12pct. 29pct. 48pct. Specialekarakteren 1 22pct. 27pct. 41pct. Mine karakterer generelt 18pct. 31pct. 22pct. 29pct. Min uddannelses renommé 46pct. 33pct. 8pct. 13pct. Mit valg af kurser på uddannelsen 18pct. 34pct. 24pct. 25pct. At jeg blev hurtigt færdig 4pct. 1 27pct. 58pct. Mit netværk 39pct. 19pct. 16pct. 26pct. Min personlighed 65pct. 28pct. 3pct. 4pct. Tilfældigheder pct. 21pct. Konjunkturen 11pct. 22pct. 28pct. 39pct. Tabel 27 Udvalgte, supplerende kommentarer: 1) Tidligere job 2) Ny stilling indenfor samme arbejdsplads 3) At have arbejdet i udlandet I forhold til kandidaternes første job belyst i tabel 19 ser man, at indholdet af uddannelsen spiller en noget mindre rolle efterhånden som karrieren tager fart. Det er helt forventeligt, men det er dog bemærkelsesværdigt, at det stadig har stor positiv betydning, at man agerer på arbejdsmarkedet som cand. polit. Som man kan se i den følgende tabel som indeholder svarene på spørgsmålet om, hvad kandidaterne beskæftiger sig med i deres seneste job så spiller analyse stadig en afgørende rolle. Jobfunktionerne er nærmest mere økonom-orienterede, end vi så ved belysningen af indholdet i 1. job (tabel 20) Hvad var dine arbejdsopgaver i dit seneste job? Analyse Projektledelse Konsulentarbejde Planlægning/organisering Information og formidling Administration/sagsbehandling Rådgivning/vejledning Evaluering 10 25pct. 25pct. 25pct. 18

20 Forskning/innovation Undervisning Ledelse Salg/marketing Forhandling Investering Økonomi og regnskab HR/personaleforhold Produktion og produktionsudvikling IT-funktioner Service Andet Hvad er dine arbejdsopgaver i dit nuværende job? Analyse Projektledelse Konsulentarbejde Planlægning/organisering Information og formidling Administration/sagsbehandling Rådgivning/vejledning Evaluering Forskning/innovation Undervisning Ledelse Salg/marketing Forhandling Investering Økonomi og regnskab HR/personaleforhold Produktion og produktionsudvikling IT-funktioner Service Andet Tabel pct. 44pct. 25pct. 45pct. 5 24pct. 35pct. 18pct. 8pct. 9pct. 19pct. 1 14pct. 17pct. 35pct. 3pct. 5pct. 15pct. 5pct. 4pct. I forhold til første job (tabel 20) er forskydningerne beskedne. Analytiske kompetencer betyder stadig meget, men ændrede arbejdsfunktioner i gennemsnit sikkert som følge af forfremmelser men ledelse tillægges nu en voksende vægt. Det er næppe meningsfuldt at slutte meget ud af første del af tabellen, der beskriver situationen for fire ledige cand. polit er! I alt tre kandidater har aldrig haft et job, og de er spurgt om, hvilke evner de forventer at skulle bruge, når de får deres første job. Hvilke evner forventer du at bruge i et kommende job? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 19

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Institut for Antropologi Line Græsted Bjerring Februar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t CENTRE OF AFRICAN STUDIES U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Fra studium til job U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi Indledning Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet?

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Emil Regin Brodersen 1. oktober 2017 Indledning Formålet med dette notat er, at undersøge om nyuddannede akademikere belønnes på arbejdsmarkedet for,

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16.

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014 Forum Aftagerpanelet ØKONOMISK STUDIENÆVN Mødedato: 16. januar 2014,

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Jeg savnede undervisning med mere substans især på 2. semester, hvor jeg synes,

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere