Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter."

Transkript

1 Den gode projektplan Innovationsagent Kai Ormstrup Jensen fra DELTA vil, med baggrund i InnoBooster programmet, fremvise en projektplan, som giver overblik over de vigtige parametre i projektarbejde. Projektplanen kan bruges som ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag ifm. igangsætning af projekter - herunder også fremtidige ansøgninger om funding. Kort sagt, en plan som beskriver projektets muligheder og udfordringer, så det er muligt på et oplyst grundlag at træffe de rigtige beslutninger inden projektet igangsættes. På workshoppen benyttes en udvidet InnoBooster template, som er baseret på Kai Ormstrup Jensens store erfaring i InnoBooster projekter. På workshoppen vil der blive rig lejlighed for at diskutere jeres individuelle spørgsmål. Offentligt medfinansierede projekter. Når man søger om et offentligt medfinansieret projekt, skal man gøre sig klart hvilke dele af det samlede projekt, det er muligt at få medfinansiering til og hvor stor en andel af de aktiviteter der skal udføres i projektet som støtten må udgøre. Man kan derfor dele projektet op som vist i figuren herunder. Hvis vi siger, at projektet tager udgangspunkt i en virksomhed, der har en god idé som de ønsker offentlig med finansiering til at realisere, så tager vi som oftest udgangspunkt i at projektet indeholder nogle elementer som det offentlige kan understøtte, gennem en medfinansiering. Det vil derfor være naturligt at se på at opsplitte projektet som angivet ovenfor. Dette giver mulighed for at angive hvilket forretningsmæssigt grundlag projektet/idéen tager udgangspunkt i, hvad det samlede projekt indeholder og hvad der søges midler til. Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg 0.2 1

2 Specifikation af projektet Når et projekt beskrives, er det vigtigt at forholde sig til, og anvende de templates som sponsor ønsker og sætte sig ind i, hvad formålet for sponsor er med at indkalde ansøgninger hvad er det for værdier, det offentlige ønsker fremme? I dette eksempel tager vi udgangspunkt i et par emner som ønskes behandlet i forbindelsen med en InnoBooster ansøgning. De enkelte elementer er angivet i figuren herunder, og I vil få lejlighed til at arbejde med de enkelte elementer selvstændigt. For InnoBooster projekter findes der en række vurderingskriterier. Når ansøgningen udformes er det vigtigt hele tiden at have disse present, så det vises at ansøgningen understøtter de mål sponser har for at støtte projektet. 4. Vurderingskriterier Hvis din virksomhed opfylder kravene for deltagelse, vurderes din innovationsplan på baggrund af følgende kriterier: Nyhedsværdi Får virksomheden tilført viden udefra via InnoBooster-projektet? Iværksættes der med InnoBooster-projektet nye udviklingsaktiviteter i virksomheden? Er det klart, hvordan idéen adskiller sig fra konkurrerende produkter/løsninger? Forretningsmæssigt potentiale og gevinst Er det tydeligt, hvordan InnoBooster-projektet løfter virksomhedens idé? Er det klart, hvordan virksomheden vil komme til at tjene penge på deres løsning og er efterspørgslen sandsynliggjort? Er det sandsynligt, at virksomheden vil kunne opnå en væsentlig konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenterne? Økonomisk effektivitet og gennemførsel Er det klart, hvad der skal foregå, og hvad der er målet med projektet? Har virksomheden et team med kompetencer og erfaringer til at gennemføre projektet med succes? Er samarbejdspartnerne og/eller nyansættelser de rigtige? Er budgettet rimeligt og realistisk i forhold til de opstillede aktiviteter? Står den ønskede investering mål med den forventede forretningsmæssige gevinst samt projektets risiko og afklarethed? Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg 0.2 2

3 Vejledning til hvad der med fordel kan stå i de enkelte afsnit af InnoBooster faglig beskrivelse I det følgende er der indsat nogle forslag til hvad der kan skrives i de enkelte afsnit, som den faglige beskrivelse er opdelt i. Målet med ansøgningen er at vise: Hvad (InnoBooster) projektet går ud på? Hvad I får ud af at gennemføre projektet i form af: - ny viden og dermed mulighed for hurtigere at realisere jeres idé? - ny viden som kan bruges til fremtidige (udviklings)projekter? Hvordan det styrker jeres forretningsmæssige grundlag i den fremtidige udvikling af virksomheden? Den faglige beskrivelse består af en række afsnit, som skal udfyldes, disse afsnit er angivet nedenfor. Til hvert af disse afsnit er der angivet: En hjælpetekst som Innovationsfonden har lagt ind, som deres hjælp til at udfylde de enkelte afsnit, denne tekst er angivet med italic. Et forslag fra InnovationsAgenten om hvad de enkelte afsnit bør adressere for at sikre, at de vurderingskriterier ansøgningen holdes op mod belyses, Ref.: Afsnit 4 Vurderingskriterier, som er angivet ovenfor. Denne vejledningstekst er angivet med blåt. Under disse vejledningstekster er der med grønt afsat plads til at skrive den tekst, I vil bruge i jeres ansøgning. Bemærk: For hvert af afsnittene er der et max antal tegn, som den endelige ansøgning må indeholde. InnovationsAgenten anbefaler, at der ikke fokuseres på dette i første omgang. Det er vigtigt først at få styr på indholdet og hvilket budskab I vil sende i de enkelte afsnit, inden ansøgningen tilpasses til max antal tegn for de enkelte afsnit. Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg 0.2 3

4 Virksomheden (max. 800 tegn) Hvad laver virksomheden i dag? Hvem er jeres kunder og konkurrenter? Understøt dette punkt med at beskrive: Synliggør hvilken virksomhed I pt. har, hvem er jeres kunder og hvad sælger I til dem, og hvilke brancher er I inden for? Hvor lang tid har I været i branchen, og hvad er jeres position på markedet? Hvilke behov løser I for jeres kunder på nuværende tidspunkt, og hvilken viden har I om branchen? Synliggør at I har kendskab til jeres konkurrenter - herunder deres stærke og svage punkter på markedet. Formålet med afsnittet: Vise, at I har en virksomhed, som sælger produktet til kunder og har kendskab til hvad der foregår i branchen. I kender markedet og kunderne og ved hvad de efterspørger af nye produkter/services - herunder ikke mindst hvad de vil betale for det. Dette lægger op til præsentationen af jeres idé i det næste afsnit og viser, at I har indsigt i, hvad der kan skabe øget indtjening for jer. Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg 0.2 4

5 Idéen (max tegn) Beskriv den overordnede idé kort. Hvilket problem eller udfordring vil idéen adressere, og hvem er målgruppen? Hvad findes der af konkurrerende løsninger, og hvordan adskiller jeres løsning sig? Hvorfor er jeres løsning bedre? Hvor langt er I med at udvikle idéen, og hvad skal der evt. ske efter InnoBooster-projektet for at I lykkes? Understøt dette punkt med at beskrive: Synliggør hvad jeres idé går ud på, og hvilken gevinst (jeres) kunder vil kunne opnå ved at kunne købe jeres realiserede idé? Hvilke forhold er afgørende for at jeres kunder får succes i markedet, og hvilke egenskaber hos jeres produkt bidrager særligt positivt hertil? Synliggør at der mangler et produkt - som det I har i tankerne - på markedet og at I vil kunne sælge det (kender/har adgang til afsætningskanaler) og tjene penge på det (ved hvad kunderne er villige til at betale for det), og I vil kunne producere til denne pris med en god avance? Hvordan vil jeres kommende produkt adskille sig fra konkurrenternes produkter og byde på et bedre forhold mellem omkostninger og udbytte (cost vs. benefits)? Beskriv hvor langt I er kommet med at udvikle idéen. Har I eksempelvis lavet en tidlig prototype eller været i dialog med nøglekunder om deres interesse/behov for produktet? Beskriv hvad der mangler for at jeres idé er realiseret. Synliggør hvad det vil koste i kr. og personaleressourcer at gennemføre det samlede projekt og sandsynliggør at det er en god investering med et rimeligt, realistisk og gennemarbejdet budget. Beskriv hvordan dette produkt supplerer jeres nuværende produkter herunder hvordan I ønsker at markedsføre det. Kan det sælges i sammenhæng hermed af de samme kanaler m.m. hvis ikke, hvordan vil I så sælge/markedsføre det? Beskriv med udgangspunkt i jeres indsigt i markedet og foreløbige kundetilbagemeldinger hvordan I forventer at markedet tager imod produktet. Er der tale om et for jer nyt marked, beskriv hvordan I vil tilgå dette marked med referencer til jeres erfaringer fra det nuværende marked. Er der tale om et eksisterende marked, eksemplificer hvordan I vil tilgå markedet, baseret på jeres erfaringer. Formålet med afsnittet: Vise at I har en gennemtænkt plan for, hvordan I vil realisere/udvikle idéen samt en plan for hvad der skal ske efter InnoBooster-projektet er afsluttet. Dette danner udgangspunkt for, at I kan beskrive hvilken ny viden I mangler for at kunne realisere idéen. Dette danner udgangspunkt for, at I herunder kan beskrive hvilken ny viden I søger midler til at erhverve gennem denne ansøgning. Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg 0.2 5

6 InnoBooster-projektet (max tegn) Forklar hvad der skal ske inden for rammerne af InnoBooster-projektet. Hvilke konkrete innovationsaktiviteter skal gennemføres, og hvilken ny viden har I brug for til disse aktiviteter? Beskriv også eventuelle eksterne samarbejdspartnere og nyansættelser, som I søger finansiering til via InnoBooster-projektet, herunder deres kompetencer og hvad de konkret skal bidrage med. Understøt dette punkt med at beskrive: Synliggør hvilke dele af de samlede aktiviteter, som skal foregå i InnoBooster-projektet udgangspunktet er beskrivelsen af projektets samlede aktivitetsoversigt/indhold. Beskriv de aktiviteter, som skal indgå i InnoBooster-projektet med en: Overskrift indholdsbeskrivelse hvilken ny viden har I behov for til at kunne gennemføre denne aktivitet, og hvad vil I bidrage med i form af (time)medfinansiering til aktiviteten 1 beskriv ligeledes hvordan I vil erhverve viden eksempelvis ved at inddrage konsulenter med specialviden inden for området (Firmanavn og specialist inden for xx) eller ansætte en medarbejder med kompetencer inden for området. Beskriv ligeledes hvad målet med aktiviteten er. Sikring af en klar spejling mellem dette afsnit og afsnittet aktivitetsplan (Overskrift, mål og økonomital kopieres evt.) Dette afsnit vil efter bevillingen danne udgangspunkt for rapportering og løbende udbetaling af midler fra Innovationsfonden i takt med, at de enkelte aktiviteter afsluttes med tilfredsstillende målopfyldelse. Formålet med afsnittet: Vise et overblik over den samlede proces samt at I har gennemarbejdet hvilke aktiviteter, som skal foregå inden for rammerne af InnoBooster-projektet og hvordan de hænger sammen - herunder hvad I mangler viden om, og hvor viden kommer fra samt hvad målet med de enkelte aktiviteter i projektet er. 1 Vær opmærksom på at der er krav til den private medfinansieringsgrad som pt. er 67%, se yderligere info i Retningslinjerne for InnoBooster Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg 0.2 6

7 Gevinsten (max tegn) Forklar hvordan I vil tjene penge på den løsning, som I vil udvikle? Forklar f.eks. forretningsmodellen, den forventede markedsstørrelse og -andel eller værdien af jeres forventede procesforbedring. Hvem er kunderne til den nye løsning? Har I dokumentation for deres interesse? Hvad gør, at netop jeres virksomhed vil kunne høste gevinsterne på markedet? Understøt dette punkt med udgangspunkt i de forrige afsnit og beskriv: Beskriv hvilken gevinst I opnår gennem dette projekt, handler det eksempelvis om: o I opnår en sikkerhed for at et kritisk element af jeres teknologi understøtter markedets krav? det kan teknisk lade sig gøre. Dette sikrer, at der er fjernet en stor risiko i den produktudvikling I efterfølgende vil udføre, og som sikrer at ejerkredsen selv kan påtage sig det resterende udviklingsarbejde, eller der er skabt en sådan sikkerhed, at andre investorer er interesseret i at bidrage til den videre udvikling. Den risiko som holdt andre investorer tilbage er fjernet gennem dette projekt. o I opnår adgang til nye markeder eksempelvis gennem tilpasning af eksisterende produkter til nye markeder/brancher. Beskriv hvornår gevinsten viser sig viser den sig direkte i øget indtjening efter dette projekt er gennemført og markedsført, eller er der andre projekter som skal gennemføres inden gevinsten viser sig? Hvordan I vil videreudvikle og markedsføre resultatet af InnoBooster-projektet, så det bliver en succes for jer? Beskriv hvordan, I vil sikre jer, at I opnår den ønskede/estimerede gevinst fra dette projekt? Formål med afsnittet: Sandsynliggøre, at I gennem bidraget fra Innovationsfonden får en så stor Return Of Investment, som retfærdiggør den samlede investering, som skal til for at nå målet. Herunder også sandsynliggøre at I har erfaring og evner til at sikre, at målet nås. Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg 0.2 7

8 Teamet (max. 700 tegn) Beskriv de konkrete personer, som er essentielle i jeres InnoBooster-projekt, og deres erfaringer og kompetencer i forhold til InnoBooster-projektet og den efterfølgende implementering af resultatet. Understøt dette punkt med: Vis overblik over hvilke kompetencer, som er nødvendige for at gennemføre projektet. Beskriv hvilken viden, som allerede findes i virksomheden, og hvordan denne viden vil blive udvidet gennem ansættelse af nye medarbejdere med specielle kompetencer eller samarbejde med en videninstitution. Sandsynliggør her at I med dette samlede team af interne og eksterne kompetencer har al den viden som skal til for at kunne gennemføre projektet. Beskriv hvordan den (nye) viden, som erhverves gennem dette projekt, integreres og fastholdes i virksomheden efter InnoBooster. Beskriv hvordan tilføjelsen af denne nye viden vil styrke jeres organisation på den lange bane og dermed bidrage til jeres evne til at udvikle nye produkter, som fremadrettet vil styrke jeres muligheder. Formål med afsnittet: Tydeliggør at det samlede team af medarbejdere, som allokeres til dette projekt, besidder den viden som skal til for at gennemføre projektet viden er til stede. Det synliggøres, at teamet med den erfaring og de faglige kompetencer, det besidder, er i stand til at gennemføre projektet inden for de afsatte rammer det er muligt baseret på den erfaring og viden at nå de opstillede mål for projektet. Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg 0.2 8

9 Faldgruber (max. 400 tegn) Hvad er de største risici i InnoBooster-projektet, og hvordan vil I håndtere dem? Understøt dette punkt med: Beskriv hvilke risici I har identificeret i forbindelse med gennemførelse af projektet. Risiciene kan med fordel opdeles i: o Teknologiske risici kan vi finde en teknologi, som kan indfri de krav vi har? Er der forhold omkring andres rettigheder til teknologien, som skal afklares? o Ressourcemæssige risici inden for projektets rammer kan vi få adgang til (interne) ressourcer som har den viden og kompetence, som skal til for at sætte nye videnpersoner ind i vort forretningsområde, så de er i stand til bidrage konstruktivt med deres viden? inden for organisationens rammer Er der ressourcer og kapacitet til at gennemføre dette projekt, parallelt med at firmaets øvrige interesser tilgodeses? o Markedsmæssige risici at konkurrenter undervejs lancerer produkter, som erobrer markedet før jeres egen lancering; at der kommer nye, billigere løsninger frem; at kundebehov ændres f.eks. som følge af nye krav. Forklar kort hvordan I vil være opmærksomme på markedsudviklingen undervejs og evt. justere projektet. Formål med afsnittet: Vise et overblik over de enkelte risici samt at I har overvejet hvordan disse imødegås. Det er vigtigt, at der i forbindelse med de enkelte risici beskrives hvordan de vil blive adresseret med reference til projektplanens aktiviteter, så det synliggøres, hvordan I vil imødegå risiciene. Det vises her, at I er i stand til at udarbejde en realistisk projektplan for det samlede projekt, som sikrer at projektet har klare og realistiske mål for de enkelte aktiviteter. I den risikoanalyse, som ligger til grund for beskrivelsen i dette afsnit, viser I, at I har styr på, hvor projektets største udfordringer/risici ligger og underbygger dermed vurderingskriterierne: Står den ønskede investering mål med den forventede forretningsmæssige gevinst samt projektets risiko og afklarethed? Er budgettet rimeligt og realistisk i forhold til de opstillede aktiviteter? Har virksomheden et team med kompetencer og erfaringer til at gennemføre projektet med succes? (Er samarbejdspartnerne og/eller nyansættelser de rigtige?) Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg 0.2 9

10 Aktivitetsplan Lav en kort projektplan. Indsæt jeres egen plan her i regnearket, husk referencen til afsnittet InnoBooster-projektet Aktivitet Hvem gør det? Resultat af aktiviteten Budget (Tids)Periode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg

11 Evt. tidligere InnoBooster-investering (max. 700 tegn) Hvis din virksomhed eller du som kontaktperson tidligere har modtaget en investering fra InnoBooster-programmet, bedes du beskrive hvilke resultater der er opnået, og hvordan det nye InnoBooster-projekt hænger sammen med den tidligere investering. Understøt dette punkt med: Beskriv hvilke tidligere offentligt medfinansierede projekter har I gennemført: o Hvad har målet med disse projekter været? 2 o I hvor høj grad har I været i stand til at indfri de opstillede mål? o Hvilken indsigt har gennemførelsen af disse projekter givet jer, som kan understøtte begrundelsen for den nuværende ansøgning? o Hvis der har været udfordringer i at indfri de (oprindelige) mål, hvordan er det da grebet an? Har der eksempelvis været dialog med sponsor om udfordringerne, og har I sammen opstillet og aftalt nye mål, som sikrer fremdrift og det ønskede udbytte af projektet? Formålet med dette afsnit: At vise I har været i stand til at gennemføre og styre et projekt på en professionel måde - herunder bl.a. vist hvordan I håndterede de udfordringer, som kommer i udviklingsprojektet til gavn for alle interessenter. I viser ligeledes, hvordan erfaringerne fra tidligere projekter har givet jer ny viden og dermed behov for at få afklaret nye/(bagvedliggende) problemstillinger, i form af denne ansøgning. Derudover vises det, at det ansøgte projekt efterspørger ny viden, som bygger oven på eksisterende viden og som er afgørende for at opnå succes med virksomheden. Venlig hilsen Kai Ormstrup Jensen, InnovationsAgent DELTA Tlf Innovationsfonden ønsker ikke at yde midler til projekter (projektmål) de tidligere har støttet, og det er derfor vigtigt i forbindelse med ansøgninger at konkretisere målene meget klart, således det er muligt efterfølgende at søge om midler til et projekt, som har et nyt og andet mål. Filename - SP offentligt medfinansierede projekter - Master Class 7. okt 2016 udg

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster Søren Jensen Innovationsfonden Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster kort fortalt InnoBooster investerer i videnbaserede udviklingsprojekter i SMV er, start-ups

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

InnoBooster 2015 fra 1. august

InnoBooster 2015 fra 1. august InnoBooster 2015 fra 1. august Oplæg ved Magistrenes A-kasse den 7. august 2015 Anna Laybourn InnoBooster investerer i den viden der skal til for at føre den gode idé ud i livet Viden kan komme fra: Innovationsplan

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

m e d e t b o o s t p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r

m e d e t b o o s t p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r I n n o B o o s t e r. Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e t b o o s t p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r Ditte Amskov, 3. nov 2015 Om rammerne

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/ InnoBooster: Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e n i n v e s t e r i n g p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r i d i t i n n o v a t i v e

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

tilrettelæggelse af strategi roadmaps

tilrettelæggelse af strategi roadmaps tilrettelæggelse af strategi roadmaps www.nygaardadvisory.dk Strategi roadmap Fastlæggelse af strategiske mål, delmål eller milestones og overordnede aktiviteter, der skal til for at komme i mål, er en

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Bilag 3. Tilbudsevalueringen (tildelingskriterier og evalueringsmetode)

Bilag 3. Tilbudsevalueringen (tildelingskriterier og evalueringsmetode) Bilag 3 Tilbudsevalueringen (tildelingskriterier og evalueringsmetode) 1. TILDELINGSKRITERIET SAMT UNDERKRITERIER Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil i den forbindelse

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

TEKNOLOGI I MODE- OG TEKSTILBRANCHEN

TEKNOLOGI I MODE- OG TEKSTILBRANCHEN 6 MASTER CLASSES 1 BILLET Få fuldt udbytte af TEKNOLOGI I MODE- OG TEKSTILBRANCHEN Vi har samlet nogle af de skarpeste digitale og teknologiske eksperter, som kan hjælpe livsstilsvirksomheder med at få

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Klimatilpasningspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 5 Dato Maj 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

ANSØGNING om Finansieringsstøtte til produktudvikling

ANSØGNING om Finansieringsstøtte til produktudvikling NAALAKKERSUISUT GRØNLANDS SELVSTYRE GOVERNMENT OF GREENLAND Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ministry

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

ANSØGNING om støtte til fødevareprojekter / is- og vandprojekter PROJEKTOPLYSNINGER

ANSØGNING om støtte til fødevareprojekter / is- og vandprojekter PROJEKTOPLYSNINGER Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel ANSØGNING om støtte til fødevareprojekter / is- og vandprojekter PROJEKTOPLYSNINGER

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes!

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! ARTIKEL Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! Der er skrevet et hav af bøger og artikler om vigtigheden af at sikre en effektiv implementering, når man som virksomhed har gjort sig umage og

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Det effektive pitch deck:

Det effektive pitch deck: Det effektive pitch deck: Selv om der er utallige måder og holdninger til hvorledes et effektivt pitch deck skal se ud så viser forskning, at der er gennemgående træk for hvad der virker overfor en potentiel

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Implementeringsvejledning. Signs of Safety

Implementeringsvejledning. Signs of Safety Implementeringsvejledning Signs of Safety 1 Indholdsfortegnelse Hvad er implementeringsvejledningen?...3 Ledelse...4 Milepæl: Kommunens mål med og målgruppe for indsatsen er beskrevet...4 Milepæl: Det

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november Beierholms Faglige Dage 2014 København d. 19. november Velkommen NYE PENGE TIL VÆKST 2 2014 November Beierholms 2012 Faglige Mastersæt. Dage Power Point Fremgang kræver balancegang 3 2014 November Beierholms

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Studiestartcase Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi. 24 timers case

Studiestartcase Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi. 24 timers case Studiestartcase 2017 Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi 24 timers case Studerende & Slagelse Musikhus I skal undersøge, hvordan Slagelse Musikhus med fordel kan markedsføre sig

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Business case skabelon

Business case skabelon Business case skabelon 27. februar 2016 Den gode business case - fra beslutningsdokument til styringsdokument Forfatter: Martin J. Ernst, Jimmy Kevin Pedersen og Peter Hellmann Index Forord... 3 Ledelsesresumé...

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere