Hvordan udarbejdes en strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan udarbejdes en strategi"

Transkript

1 LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden, og føre virksomheden videre i en retning, som er ønskeligt for virksomheden. Strategien skal udarbejdes således at der er respekt for indholdet, og der er opbakning til strategien - ellers er strategien udelukkende lavet for papirets skyld, og kan ikke bruges i praksis. Strategier er vigtige for at fastlægge den retning en virksomhed skal udvikle sig i. En strategi er et planlægningsværktøj der bruges til at guide medarbejdere og ledere til at udvikle virksomheden i den ønskede retning. Derfor er det vigtigt at de involverede personer føler ejerskab for strategien, og her ligger den største fare i udarbejdelsen af en strategi, nemlig at målsætningerne bliver så høje og uoverskuelige, og der ikke er taget udgangspunkt i virkeligheden. Derved har medarbejderne ikke har tillid til målene, og derved heller ikke har kommitment til at nå målene. Indholdet i en strategi skal afspejle virksomhedens aktuelle arbejdsområde, og skal derfor dække alle strategiske aspekter af virksomheden, det gælder både interne og eksterne forhold, ligesom det gælder produkter og personale. De forskellige aspekter kan prioriteres forskelligt, ligesom evt. KPI (Key Performance Indicator) naturligvis også skal være indeholdt i en strategi. Når så strategien er udarbejdet, er det vigtigt at få fastlagt en opfølgningsplan, dvs. hvorledes skal der følges op på de enkelte punkter i strategien, således at det er muligt at sikre at strategien bliver fulgt. Ligesom det skal fastlægges hvorledes der skal følges på indholdet i strategien, så den løbende tilpasses virkeligheden. "ENHVER STRATEGI BØR BEGYNDE MED AT SE VERDEN SOM DEN ER, MEN DE FLESTE BEGYNDER MED ØNSKELISTER TIL JULEMANDEN". CITAT: CHRISTIAN MAJGAARD Hvordan kommer man i gang med at udarbejde en strategi for en virksomhed. Udarbejd en overordnet Strategiplan, som fortæller om de forskellige processer, der skal gennemløbes for at kunne skabe en strategi. Få afklaret om der er overordnede forhold, som f.eks. visioner eller målsætninger, som strategien skal følge, således at man ikke står med en strategi, der ikke passer til virksomhedens overordnede mål. Få fastlagt hvem interessenterne er, og hvorledes der kan skabes opbakning fra interessenterne. Få udarbejdet og evalueret strategien, både i forhold til de muligheder den giver, men også i forhold til de risici der findes.

2 SIDE 2 HVORDAN UDARBEJDES EN STRATEGI Typiske aktiviteter i en strategiplan er: - En beskrivelse af de aktiviteter der skal gennemføres. - Fastlæggelse af de interessenter der har interesse i strategien. - Udarbejdelsen af strategien og evaluering af denne. UDARBEJDELSEN AF STRATEGIEN Helt essentielt for arbejdet med strategier er at lave en overordnet plan en strategiplan som kan bruges til til at fastlægge de aktiviteter, der er forbundet med udarbejdelsen af en strategi. I forbindelse med udarbejdelsen af en strategiplan, vil de faser der skal gennemløbes være aktuelle at beskrive. Typiske aktiviteter i en strategiplan er: En beskrivelse af de aktiviteter der skal gennemføres. Fastlæggelse af de interessenter der har interesse i strategien. Udarbejdelsen af strategien og evaluering af denne. Strategiplanen skal sikre, at der er en røde tråd i gennem hele strategiarbejdet, og samtidig sikre, at man får afsluttet de forskellige punkter, så man når frem til et resultat, der kan anvendes i praksis. Herefter kan strategien evalueres og tilpasses, som en del af virksomhedens fastlagte processer, uanset om det er via et årshjul i virksomheden, eller det er ved en årlig revurdering af de processer, som findes i virksomheden. Virksomhedens årshjul er oplagt at bruge til igangsætning af de processer, der skal føre til en strategi. Herunder igangsætning, opfølgning og konklusioner på aktiviteter, og efterfølgende anvendelse ved udarbejdelse af tidsplan, markedsføringsplan, og endelig som en kontinuerlig proces med opfølgning, evaluering og justering af strategien. Vigtigt er det at strategien ikke står alene, da den i så fald hurtigt bliver et tomt stykke papir, som ingen anvender til dagligt, og derved er spildt arbejde.

3 SIDE 3 AKTIVITETERNE TIL FASTLÆGGELSE AF EN STRATEGI For at kunne udarbejde en strategi er det nødvendigt at arbejde med de overordnede aktiviteter, der danne baggrunden for strategiarbejdet. Herunder at sikre at virksomhedens vision og mission er understøttet, således at strategien supplerer disse. For at fastlægge det overordnede mål, kan det være hensigtsmæssigt at nedsætte en arbejdsgruppe, som udarbejder en rapport af den virkelighed, som virksomheden arbejder i, både nu og i fremtiden. Elementer i den analyse er: 1) Hvilke eksterne forhold påvirker virksomheden. Dvs. en analyse af det eksterne miljø, herunder hvem er kunderne, konkurrenterne, leverandørerne og hvilke farer muligheder står virksomheden overfor i forhold til disse. Oplagte værktøjer til denne form for analyse vil være Porters 5 forces analyse over det eksterne miljø, evt. sammenholdt med hvilke konkurrencemæssige fordele virksomheden har i forhold til konkurrenterne (Porters Competetive advantage). 2) Hvilke interne forhold påvirker virksomheden. Herunder en analyse af den kultur der er i virksomheden, og hvor forandringsvillig organisationen er, hvilket Scheins kulturanalyse eller en OCAI analyse kan hjælpe med til at afklare. Ligeledes er det vigtigt at undersøge om virksomhedens vidensniveau er højt nok til at kunne gennemføre en ny strategi, eller der først skal anvendes ressourcer på at kvalificere organisationen. Et oplagt værktøj til at færdiggøre denne del af analysen er via en klassisk SWOT analyse, for på den måde at få sat ord på de interne forhold, og den mulighed der er for at gennemføre en fremtidig strategi. 3) Hvilket produktsortiment (og produktionsudvikling) skal der til, for at kunne gennemføre en ny strategi. I den forbindelse er det vigtigt at forholde sig til nogle af de samme faktorer som under de interne kultur forhold, f.eks. om der er de rigtige folk til at producere og stå for den innovation der skal til, for at kunne gennemføre en ny strategi. Ligeledes er det vigtigt, at få fastlagt en metode til at nå frem til et aktuelt produktprogram. Herunder få fastlagt om det er forholdsvis små ændringer der skal til, eller der skal udvikles helt nye produkter, og i den sammenhæng, hvordan skal det forgå. Skal kunderne inddrages i udviklingen, så produkterne straks passer til kundernes behov?, eller er det internt i organisationen at udviklingen skal forgå, således at man kan overraske markedet med nye produkter? Samtidig er det vigtigt, at det bliver fastslået hvem der står for udviklingen af disse produkter, således at det er muligt at lave en tidsplan for produktudviklingen, - uanset hvor usikker den så må være, da det alt andet lige vil være bedre at have en usikker tidsplan, end slet ikke at have en tidsplan. Tidsplanen skal naturligvis indgå i den samlede overordnede tidsplan for implementeringen af strategien. 4) Hvilke økonomiske og tidsmæssige perspektiver er nødvendige for at kunne efterleve strategien. Herunder en analyse af den pengestrøm der kræves for at kunne efterleve strategien, både i forhold til de eksterne og interne forhold, men også i forhold til produktprogrammet. Det kan f.eks. være en analyse af den nul-punktsomsætning der skal til, eller hvornår strategien når til en break-even punkt, begge dele vil samtidig beskrive den finansiering, der er nødvendig for at kunne udleve strategien. Sammen med disse analyser vil det være naturligt at lave en tidsplan, som beskriver hvornår og hvordan lanceringen af nye produkter og evt. ændringer i de interne og eksterne forhold forventes at skulle implementeres, og hvilken indvirkning det har på de økonomiske faktorer. Tidsplanen kan laves på mange måder, men oplagte muligheder vil være som et gannt-kort eller som et stage-gate diagram. Vigtigt er det at den økonomiske tidsplan passer til implementeringen af strategien. Ofte vil ovenstående aktiviteter udgøre det meste af den skriftlige dokumentation, der skal til for at strategien kan udarbejdes. Det er ligeledes det skriftlige materiale, der danner udgangspunkt for den efterfølgende involvering af deltager, og materialet vil derfor også gennemgå en forandring undervejs. Det ændrer dog ikke på det faktum, at en gennemarbejdet oplæg vil give en mere kvalificeret diskussion om de muligheder som strategien vil give i fremtiden.

4 SIDE 4 HVORDAN UDARBEJDES EN STRATEGI Når aktiviteterne er fastlagt, er det vigtigt at se på hvilke interessenter der er i strategiprocessen, og hvorledes disse skal involveres i arbejdet med udviklingen af en strategi. I den forbindelse er det meget vigtigt, at sikre at den psykologiske kontrakt er tilstede mellem de ansvarlige for strategien og dem der skal stå for gennemførslen af strategien. Det kan derfor være en fordel at inddrage et forholdsvis stort antal personer i færdiggørelsen af en strategi, mens de indledende faser ofte kan gennemføres med færre deltagere, - nemlig dem der er ansvarlige for strategien. Typiske interessenter vil være: INTERESSENTERNE I STRATEGIPLANEN 1. Virksomhedens ejere eller øverste ledelse. Det helt essentielle i den forbindelse er, at skaffe kommitment og opbakning til strategien. Normalt er denne type interessenter også involveret i udarbejdelsen af analysen af virksomheden. Enten ved selv at deltage i dokumentationen, eller via interview, herunder fokusinterviews eller via en indledende workshop, som danner udgangspunkt for den analyse, der skal udarbejdes. 2. Produkt, salgs- og service ansvarlige samt andre primære interessenter for forretningsområdet. Denne type medarbejdere har typisk et mere detaljeret forhold til elementerne indenfor virksomhedens kunder og produkter. Det, der er vigtigt at være opmærksom på, er typisk, at disse medarbejdergrupper samtidig vil have en tendens til at fokusere på egne fokusområder, som måske ikke er de samme som de overordnede mål, dvs. se det fra et helikopterperspektiv, ligesom denne gruppe medarbejdere typisk sub-optimer egne arbejdsområder, på bekostning af de mere tværgående områder. Medarbejdergruppen er dog vigtig, da dens detailviden for virksomheden normalt er mere up-to-date, og mere konkret end den som virksomhedens ejere og/eller øverste ledelse besidder. 3. Det øvrige personale. Alle medarbejdere har et behov for at føle sig som en del af virksomheden, for at kunne arbejde effektivt. Derved er det også nødvendigt at inddrage, eller som minimum at informere, de medarbejdere der bliver påvirket af strategien, uanset om det er fastansatte, eller andet mere løst tilkoblet personale hvis de skal arbejde og trække virksomheden fremad som en enhed, er det vigtigt at få alle medarbejdere med, og samtidig få dem til at føle et ansvar og kommitment for den strategi, der skal gennemføres. 4. Kunderne. I nogle sammenhænge vil virksomhedens kunder være vigtige i udformningen af en strategi. Eksempler kan være, at virksomheden har nogle (få) store kunder indenfor et forretningsområde, og derved er afhængig af disse. Ligeledes kan kunderne være vigtige ved opbygningen af nye forretningsområder, og måske ligefrem kan nogle af kunderne være lead -users, og på den måde få stor påvirkningskraft i forhold til udarbejdelsen af en strategi for området. Arbejder virksomheden i en branche hvor der er store segmenteringer indenfor forretningsområdet, kan det ligeledes være vigtigt at inddrage kunder fra de forskellige segmenter, således at den strategi der bliver fastlagt også passer til kunderne indenfor de enkelte segmenter. Naturligvis er det ikke sikkert at virksomhedens kunder kan deltage på samme niveau, og få samme informationer som f.eks. virksomhedens ledelse. Man skal også være opmærksom på at specielt de eksterne aktører kan have helt andre, mere skjulte, agendaer i forhold til en given virksomhed, ligesom konkurrenter og leverandører der også kan være med til at påvirke en strategi.

5 SIDE 5 Med udgangspunkt i den gennemførte analyse, og med deltagelse af interessenterne, er det muligt at udarbejde strategien. Udarbejdelsen kan ske som en proces, hvor en eller flere af interessenterne laver et forslag til en strategi. Det skal efterfølgende præsenteres, gennemgås og evt. justeres af de øvrige interessenter. Vigtigt er det, at der er enighed og specielt forståelse og opbakning til det resultat der kommer frem, - og som vil være strategien for virksomheden eller dens forretningsområdet. Under udarbejdelsen af strategien er der en række temaer som normalt er indeholdt. Disse er: Overordnet beskrivelse af indholdet i strategien. Overordnet er det vigtigt at få fastlagt hvilke ord der skal beskrive strategien, og hvilke KPI er der skal arbejdes efter. Den overordnede beskrivelse skal ligeledes danne baggrund for en uddybende beskrivelse af elementerne i strategien. Samtidig skal den overordnede beskrivelse skabe forbindelsen til virksomhedens vision og mission, således at strategien kan hænges op på disse. Udarbejdelse af kunde-segmenter I forhold til analysen og i forhold til interessenternes vurderinger af fremtidigt potentiale er det ofte nødvendigt at fokusere på bestemte kunder, kundetyper eller kundesegmenter. Det er også vigtigt at få fastlagt hvilke kundesegmenter, der ikke skal fokuseres på, og hvordan virksomheden skal forholde sig til disse segmenter. Årsagen er, at ligesom det er legalt at fokusere på bestemte kunder, bliver det herved legalt og afvise andre kunder, og det kan ske med henvisning til strategien. Udarbejdelse af produktprogrammer Produktprogrammet skal afspejle de nødvendige produkter til de valgte kundesegmenter. Ofte vil en strategi betyde, at nogle produkter skal opprioriteres, videreudvikles eller på anden vis tilpasses. Ligeledes kan der være en del produkter som kan udgå. Det er derfor nødvendigt at analysere alle primære elementer, der skal anvendes, og fastlægge en moderniseringsplan for produkterne, således at de passer til strategien. Vigtigt er det at få lavet en tidsplan eller en stage-gate model, som afspejler den produktudvikling, der skal til, ligesom en tidsplan for udfasning af eksisterende produkter, der ikke mere skal arbejdes med, skal beskrives. Udarbejdelse af budgetter Ingen strategi kan overleve uden et budget. Ofte vil det være et af KPI erne, at vurdere hvorledes strategien bliver implementeret, i forhold til de budgetterede forventninger. Nødvendige forhold vil ofte være hvilke omkostninger og hvilken indtjening, kan der forventes. Som et led i udarbejdelsen af budgettet er det nødvendigt at få fastlagt salgspriser, dækningsgrader og andre KPI er, både i forhold til kunderne, og i forhold til de produkter der arbejdes med. F.eks. som en matrixoversigt, med kunder og produkter på hver akse. Er der start, drift, personale, markedsføring eller andre omkostninger som er relevante for budgettet, skal disse naturligvis fremgå af budgettet. Omhandler strateien større investeringer, eller en lang tilbagebetalingsperiode, kan det ligeledes være nødvendigt at beskrive de pengestrømme, nulpunktsomsætning og hvornår man når en break-even i forhold til indtjening og udgifter. Denne analyse skal udarbejdes under hensyntagen til virksomhedens overordnede vision, og ligeledes afspejle hvilken tidsperiode der arbejdes med. UDARBEJDELSEN AF STRATEGIEN Opbygning og forandring af organisationen En ny strategi kan betyde ændringer i en virksomheds organisation. Vigtigt er det at få beskrevet de organisatoriske ændringer der skal gennemføres. Herunder også at få involveret de berørte personer så metget som muligt, således at der opstår en posiitiv-kemi til gennemførsel af ændringerne. Er der medarbejdere der skal afskediges, omplaceres eller lignende, ofte negative konsekvenser, er det også vigtigt at få deres holdninger taget seriøst, således at negative følelser ikke bliver en blokering for en gennemførsel af strategien. Og endelig er det vigtigt at få gennemført organisationsændringerne så rent og effektivt som muligt, således at virksomheden hurtigst muligt kan komme tilbage en til stabil arbejdssituation, og man kan få succes med den nye strategi.

6 IMPLEMENTERING AF STRATEGIEN Når strategien er afklaret, aktiviteterne er fastlagt, og deltagernes engagement er sikret, skal strategien også implementeres. I den forbindelse er der to punkter som er vigtige, nemlig en tidsplan og en markedsføringsplan. Tidsplan Ved hjælp af de temaer der er gennemgået for at nå frem til strategien, er det muligt at opstille en tidsplan for implementeringen. Den tid det tager at implementere en strategi, vil i høj grad afhænge af de forandringer der skal gennemføres. Derfor er det vigtigt at få lavet en overordnet masterplan, med forskellige punkter, som hvert har deres egen tidsplan. Tidsplanen bør tage hensyn til, at det er vigtigere at få personalet med på strategien, end det er at få den implementeret hurtigt. Ligeledes skal tidsplanen tage hensyn til hvor forandringsvillig virksomheden er, herunder hvor lang tid der skal bruges på at overbevise evt. tvivlere på det rigtige i strategien. Markedsføringsplan Markedsføring af strategien er vigtig, både den markedsføring der skal ske internt i virksomheden, men også den eksterne markedsføring, overfor kunder, leverandører presse osv. Som udgangspunkt vil en del at det materiale der blev opbygget gennem med at skabe strategien kunne anvendes til at opbygge en markedsføringsplan. De primære aktiviteter vil være, at få aktiviteterne konkretiseret til markedsføringstiltag, og få dem realiseret, igen under hensyntagen til den tidsplan der er lagt for strategien. Forskellige markedsføringstiltag skal håndteres forskelligt, det gælder f.eks. markedsføring via internet og , som er medier hvor man hurtigt når en stor målgruppe, ligesom det gælder personlig målrettet markedsføring, som er mere tidskrævende, men normalt også mere effektiv. Elementer til at lave markedsføringsplanen kan være en 4*P analyse med Product, Price, Promotion og Place, som de gennemgående punkter. Formålet er at få et overblik over hvilke metoder og virkemidler der kan bruges for at nå målgrupperne, både internt og eksternt. EVALUERING AF STRATEGIEN Når hele strategien er implementeret, er det samtidig vigtigt at man husker at få strategien evalueret, f.eks. ved at strategiarbejdet fremgår af virksomhedens årshjul. Evt. kan strategiarbejdet være inddelt i forskellige faser, der skal gennemføres på bestemte tidspunkter. En af disse faser kan være en scenarieanalyse, der kan bruges til at forudsige fremtiden for forretningsområdet eller virksomheden, og derved være et redskab til at få evalueret strategien. Scenarieanalysen behøver ikke være en evalueringen af selve strategien, som typisk vil forgå efter scenarieanalysen, for på den måde at få tilpasset strategien til de fremtidige udfordringer, således at strategien er anvendelig, og ikke bare et stykke papir, som ikkeanvendes i praksis. Lennart Svenstrup Kyøvænget Tilst

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

ARBEJDET MED STRATEGI

ARBEJDET MED STRATEGI GØR DET BEDRE ARBEJDET MED STRATEGI Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE arbejdet med strategi er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på

Læs mere

ARBEJDET MED STRATEGI

ARBEJDET MED STRATEGI GØR DET BEDRE ARBEJDET MED STRATEGI Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE arbejdet med strategi er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Udviklingsplanen trin for trin. Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold?

Udviklingsplanen trin for trin. Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold? Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Udviklingsplanen trin for trin Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold? Anne Mette Dahl Jensen og Christian Philip Kjøller Institut for Geovidenskab

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal VELKOMMEN Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen Thomas Kroghede PwC www.pladstilambitioner.dk Foredragsholdere Kristian B. Lassen Regionsleder for PwC indenfor SMV

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter.

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter. Den gode projektplan Innovationsagent Kai Ormstrup Jensen fra DELTA vil, med baggrund i InnoBooster programmet, fremvise en projektplan, som giver overblik over de vigtige parametre i projektarbejde. Projektplanen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Strategi i praksis LMO Fagland d. 25. nov v/keld Bech Møller, LMO og gårdejer Henrik Kreutzfeldt

Strategi i praksis LMO Fagland d. 25. nov v/keld Bech Møller, LMO og gårdejer Henrik Kreutzfeldt Strategi i praksis LMO Fagland d. 25. nov. 2015 v/keld Bech Møller, LMO og gårdejer Henrik Kreutzfeldt Dagens program 1. Hvorfor skal enhver virksomhed have en strategi? 2. Begrebsafklaring strategi bredt

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer Roskilde Festival-gruppen Organisationen Ansvar og kompetencer 1. Indledning 1.1 Roskilde Festival-gruppen er i sit udspring og i sin virkelighed én fælles og samlet organisation. Opsplitning i 3 juridiske

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod V E R S I O N J A N U A R 2016 STRATEGI FOR Dansk Varmblod 2015-2020 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Mission....3 3. Værdier i Dansk Varmblod... 4 4. Målsætning... 4 5. Strategi 2015

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces At bidrage til fælles kultur og værdier

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Lønkontrol Implementeringsguide

Lønkontrol Implementeringsguide Lønkontrol Implementeringsguide Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 3 3. Forandringsområder 4 4. Faser i processen 5 5. Forankring og videnressourcer 5 6. Hvordan kan det gribes an? 6 7. Hvor skal

Læs mere

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Indhold Kommissorium for Styregruppen... 2 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet:... 2 Mission og visioner... 3 Kerneværdier... 4 Pædagogisk statusgruppe...

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere