Hvordan udarbejdes en strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan udarbejdes en strategi"

Transkript

1 LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden, og føre virksomheden videre i en retning, som er ønskeligt for virksomheden. Strategien skal udarbejdes således at der er respekt for indholdet, og der er opbakning til strategien - ellers er strategien udelukkende lavet for papirets skyld, og kan ikke bruges i praksis. Strategier er vigtige for at fastlægge den retning en virksomhed skal udvikle sig i. En strategi er et planlægningsværktøj der bruges til at guide medarbejdere og ledere til at udvikle virksomheden i den ønskede retning. Derfor er det vigtigt at de involverede personer føler ejerskab for strategien, og her ligger den største fare i udarbejdelsen af en strategi, nemlig at målsætningerne bliver så høje og uoverskuelige, og der ikke er taget udgangspunkt i virkeligheden. Derved har medarbejderne ikke har tillid til målene, og derved heller ikke har kommitment til at nå målene. Indholdet i en strategi skal afspejle virksomhedens aktuelle arbejdsområde, og skal derfor dække alle strategiske aspekter af virksomheden, det gælder både interne og eksterne forhold, ligesom det gælder produkter og personale. De forskellige aspekter kan prioriteres forskelligt, ligesom evt. KPI (Key Performance Indicator) naturligvis også skal være indeholdt i en strategi. Når så strategien er udarbejdet, er det vigtigt at få fastlagt en opfølgningsplan, dvs. hvorledes skal der følges op på de enkelte punkter i strategien, således at det er muligt at sikre at strategien bliver fulgt. Ligesom det skal fastlægges hvorledes der skal følges på indholdet i strategien, så den løbende tilpasses virkeligheden. "ENHVER STRATEGI BØR BEGYNDE MED AT SE VERDEN SOM DEN ER, MEN DE FLESTE BEGYNDER MED ØNSKELISTER TIL JULEMANDEN". CITAT: CHRISTIAN MAJGAARD Hvordan kommer man i gang med at udarbejde en strategi for en virksomhed. Udarbejd en overordnet Strategiplan, som fortæller om de forskellige processer, der skal gennemløbes for at kunne skabe en strategi. Få afklaret om der er overordnede forhold, som f.eks. visioner eller målsætninger, som strategien skal følge, således at man ikke står med en strategi, der ikke passer til virksomhedens overordnede mål. Få fastlagt hvem interessenterne er, og hvorledes der kan skabes opbakning fra interessenterne. Få udarbejdet og evalueret strategien, både i forhold til de muligheder den giver, men også i forhold til de risici der findes.

2 SIDE 2 HVORDAN UDARBEJDES EN STRATEGI Typiske aktiviteter i en strategiplan er: - En beskrivelse af de aktiviteter der skal gennemføres. - Fastlæggelse af de interessenter der har interesse i strategien. - Udarbejdelsen af strategien og evaluering af denne. UDARBEJDELSEN AF STRATEGIEN Helt essentielt for arbejdet med strategier er at lave en overordnet plan en strategiplan som kan bruges til til at fastlægge de aktiviteter, der er forbundet med udarbejdelsen af en strategi. I forbindelse med udarbejdelsen af en strategiplan, vil de faser der skal gennemløbes være aktuelle at beskrive. Typiske aktiviteter i en strategiplan er: En beskrivelse af de aktiviteter der skal gennemføres. Fastlæggelse af de interessenter der har interesse i strategien. Udarbejdelsen af strategien og evaluering af denne. Strategiplanen skal sikre, at der er en røde tråd i gennem hele strategiarbejdet, og samtidig sikre, at man får afsluttet de forskellige punkter, så man når frem til et resultat, der kan anvendes i praksis. Herefter kan strategien evalueres og tilpasses, som en del af virksomhedens fastlagte processer, uanset om det er via et årshjul i virksomheden, eller det er ved en årlig revurdering af de processer, som findes i virksomheden. Virksomhedens årshjul er oplagt at bruge til igangsætning af de processer, der skal føre til en strategi. Herunder igangsætning, opfølgning og konklusioner på aktiviteter, og efterfølgende anvendelse ved udarbejdelse af tidsplan, markedsføringsplan, og endelig som en kontinuerlig proces med opfølgning, evaluering og justering af strategien. Vigtigt er det at strategien ikke står alene, da den i så fald hurtigt bliver et tomt stykke papir, som ingen anvender til dagligt, og derved er spildt arbejde.

3 SIDE 3 AKTIVITETERNE TIL FASTLÆGGELSE AF EN STRATEGI For at kunne udarbejde en strategi er det nødvendigt at arbejde med de overordnede aktiviteter, der danne baggrunden for strategiarbejdet. Herunder at sikre at virksomhedens vision og mission er understøttet, således at strategien supplerer disse. For at fastlægge det overordnede mål, kan det være hensigtsmæssigt at nedsætte en arbejdsgruppe, som udarbejder en rapport af den virkelighed, som virksomheden arbejder i, både nu og i fremtiden. Elementer i den analyse er: 1) Hvilke eksterne forhold påvirker virksomheden. Dvs. en analyse af det eksterne miljø, herunder hvem er kunderne, konkurrenterne, leverandørerne og hvilke farer muligheder står virksomheden overfor i forhold til disse. Oplagte værktøjer til denne form for analyse vil være Porters 5 forces analyse over det eksterne miljø, evt. sammenholdt med hvilke konkurrencemæssige fordele virksomheden har i forhold til konkurrenterne (Porters Competetive advantage). 2) Hvilke interne forhold påvirker virksomheden. Herunder en analyse af den kultur der er i virksomheden, og hvor forandringsvillig organisationen er, hvilket Scheins kulturanalyse eller en OCAI analyse kan hjælpe med til at afklare. Ligeledes er det vigtigt at undersøge om virksomhedens vidensniveau er højt nok til at kunne gennemføre en ny strategi, eller der først skal anvendes ressourcer på at kvalificere organisationen. Et oplagt værktøj til at færdiggøre denne del af analysen er via en klassisk SWOT analyse, for på den måde at få sat ord på de interne forhold, og den mulighed der er for at gennemføre en fremtidig strategi. 3) Hvilket produktsortiment (og produktionsudvikling) skal der til, for at kunne gennemføre en ny strategi. I den forbindelse er det vigtigt at forholde sig til nogle af de samme faktorer som under de interne kultur forhold, f.eks. om der er de rigtige folk til at producere og stå for den innovation der skal til, for at kunne gennemføre en ny strategi. Ligeledes er det vigtigt, at få fastlagt en metode til at nå frem til et aktuelt produktprogram. Herunder få fastlagt om det er forholdsvis små ændringer der skal til, eller der skal udvikles helt nye produkter, og i den sammenhæng, hvordan skal det forgå. Skal kunderne inddrages i udviklingen, så produkterne straks passer til kundernes behov?, eller er det internt i organisationen at udviklingen skal forgå, således at man kan overraske markedet med nye produkter? Samtidig er det vigtigt, at det bliver fastslået hvem der står for udviklingen af disse produkter, således at det er muligt at lave en tidsplan for produktudviklingen, - uanset hvor usikker den så må være, da det alt andet lige vil være bedre at have en usikker tidsplan, end slet ikke at have en tidsplan. Tidsplanen skal naturligvis indgå i den samlede overordnede tidsplan for implementeringen af strategien. 4) Hvilke økonomiske og tidsmæssige perspektiver er nødvendige for at kunne efterleve strategien. Herunder en analyse af den pengestrøm der kræves for at kunne efterleve strategien, både i forhold til de eksterne og interne forhold, men også i forhold til produktprogrammet. Det kan f.eks. være en analyse af den nul-punktsomsætning der skal til, eller hvornår strategien når til en break-even punkt, begge dele vil samtidig beskrive den finansiering, der er nødvendig for at kunne udleve strategien. Sammen med disse analyser vil det være naturligt at lave en tidsplan, som beskriver hvornår og hvordan lanceringen af nye produkter og evt. ændringer i de interne og eksterne forhold forventes at skulle implementeres, og hvilken indvirkning det har på de økonomiske faktorer. Tidsplanen kan laves på mange måder, men oplagte muligheder vil være som et gannt-kort eller som et stage-gate diagram. Vigtigt er det at den økonomiske tidsplan passer til implementeringen af strategien. Ofte vil ovenstående aktiviteter udgøre det meste af den skriftlige dokumentation, der skal til for at strategien kan udarbejdes. Det er ligeledes det skriftlige materiale, der danner udgangspunkt for den efterfølgende involvering af deltager, og materialet vil derfor også gennemgå en forandring undervejs. Det ændrer dog ikke på det faktum, at en gennemarbejdet oplæg vil give en mere kvalificeret diskussion om de muligheder som strategien vil give i fremtiden.

4 SIDE 4 HVORDAN UDARBEJDES EN STRATEGI Når aktiviteterne er fastlagt, er det vigtigt at se på hvilke interessenter der er i strategiprocessen, og hvorledes disse skal involveres i arbejdet med udviklingen af en strategi. I den forbindelse er det meget vigtigt, at sikre at den psykologiske kontrakt er tilstede mellem de ansvarlige for strategien og dem der skal stå for gennemførslen af strategien. Det kan derfor være en fordel at inddrage et forholdsvis stort antal personer i færdiggørelsen af en strategi, mens de indledende faser ofte kan gennemføres med færre deltagere, - nemlig dem der er ansvarlige for strategien. Typiske interessenter vil være: INTERESSENTERNE I STRATEGIPLANEN 1. Virksomhedens ejere eller øverste ledelse. Det helt essentielle i den forbindelse er, at skaffe kommitment og opbakning til strategien. Normalt er denne type interessenter også involveret i udarbejdelsen af analysen af virksomheden. Enten ved selv at deltage i dokumentationen, eller via interview, herunder fokusinterviews eller via en indledende workshop, som danner udgangspunkt for den analyse, der skal udarbejdes. 2. Produkt, salgs- og service ansvarlige samt andre primære interessenter for forretningsområdet. Denne type medarbejdere har typisk et mere detaljeret forhold til elementerne indenfor virksomhedens kunder og produkter. Det, der er vigtigt at være opmærksom på, er typisk, at disse medarbejdergrupper samtidig vil have en tendens til at fokusere på egne fokusområder, som måske ikke er de samme som de overordnede mål, dvs. se det fra et helikopterperspektiv, ligesom denne gruppe medarbejdere typisk sub-optimer egne arbejdsområder, på bekostning af de mere tværgående områder. Medarbejdergruppen er dog vigtig, da dens detailviden for virksomheden normalt er mere up-to-date, og mere konkret end den som virksomhedens ejere og/eller øverste ledelse besidder. 3. Det øvrige personale. Alle medarbejdere har et behov for at føle sig som en del af virksomheden, for at kunne arbejde effektivt. Derved er det også nødvendigt at inddrage, eller som minimum at informere, de medarbejdere der bliver påvirket af strategien, uanset om det er fastansatte, eller andet mere løst tilkoblet personale hvis de skal arbejde og trække virksomheden fremad som en enhed, er det vigtigt at få alle medarbejdere med, og samtidig få dem til at føle et ansvar og kommitment for den strategi, der skal gennemføres. 4. Kunderne. I nogle sammenhænge vil virksomhedens kunder være vigtige i udformningen af en strategi. Eksempler kan være, at virksomheden har nogle (få) store kunder indenfor et forretningsområde, og derved er afhængig af disse. Ligeledes kan kunderne være vigtige ved opbygningen af nye forretningsområder, og måske ligefrem kan nogle af kunderne være lead -users, og på den måde få stor påvirkningskraft i forhold til udarbejdelsen af en strategi for området. Arbejder virksomheden i en branche hvor der er store segmenteringer indenfor forretningsområdet, kan det ligeledes være vigtigt at inddrage kunder fra de forskellige segmenter, således at den strategi der bliver fastlagt også passer til kunderne indenfor de enkelte segmenter. Naturligvis er det ikke sikkert at virksomhedens kunder kan deltage på samme niveau, og få samme informationer som f.eks. virksomhedens ledelse. Man skal også være opmærksom på at specielt de eksterne aktører kan have helt andre, mere skjulte, agendaer i forhold til en given virksomhed, ligesom konkurrenter og leverandører der også kan være med til at påvirke en strategi.

5 SIDE 5 Med udgangspunkt i den gennemførte analyse, og med deltagelse af interessenterne, er det muligt at udarbejde strategien. Udarbejdelsen kan ske som en proces, hvor en eller flere af interessenterne laver et forslag til en strategi. Det skal efterfølgende præsenteres, gennemgås og evt. justeres af de øvrige interessenter. Vigtigt er det, at der er enighed og specielt forståelse og opbakning til det resultat der kommer frem, - og som vil være strategien for virksomheden eller dens forretningsområdet. Under udarbejdelsen af strategien er der en række temaer som normalt er indeholdt. Disse er: Overordnet beskrivelse af indholdet i strategien. Overordnet er det vigtigt at få fastlagt hvilke ord der skal beskrive strategien, og hvilke KPI er der skal arbejdes efter. Den overordnede beskrivelse skal ligeledes danne baggrund for en uddybende beskrivelse af elementerne i strategien. Samtidig skal den overordnede beskrivelse skabe forbindelsen til virksomhedens vision og mission, således at strategien kan hænges op på disse. Udarbejdelse af kunde-segmenter I forhold til analysen og i forhold til interessenternes vurderinger af fremtidigt potentiale er det ofte nødvendigt at fokusere på bestemte kunder, kundetyper eller kundesegmenter. Det er også vigtigt at få fastlagt hvilke kundesegmenter, der ikke skal fokuseres på, og hvordan virksomheden skal forholde sig til disse segmenter. Årsagen er, at ligesom det er legalt at fokusere på bestemte kunder, bliver det herved legalt og afvise andre kunder, og det kan ske med henvisning til strategien. Udarbejdelse af produktprogrammer Produktprogrammet skal afspejle de nødvendige produkter til de valgte kundesegmenter. Ofte vil en strategi betyde, at nogle produkter skal opprioriteres, videreudvikles eller på anden vis tilpasses. Ligeledes kan der være en del produkter som kan udgå. Det er derfor nødvendigt at analysere alle primære elementer, der skal anvendes, og fastlægge en moderniseringsplan for produkterne, således at de passer til strategien. Vigtigt er det at få lavet en tidsplan eller en stage-gate model, som afspejler den produktudvikling, der skal til, ligesom en tidsplan for udfasning af eksisterende produkter, der ikke mere skal arbejdes med, skal beskrives. Udarbejdelse af budgetter Ingen strategi kan overleve uden et budget. Ofte vil det være et af KPI erne, at vurdere hvorledes strategien bliver implementeret, i forhold til de budgetterede forventninger. Nødvendige forhold vil ofte være hvilke omkostninger og hvilken indtjening, kan der forventes. Som et led i udarbejdelsen af budgettet er det nødvendigt at få fastlagt salgspriser, dækningsgrader og andre KPI er, både i forhold til kunderne, og i forhold til de produkter der arbejdes med. F.eks. som en matrixoversigt, med kunder og produkter på hver akse. Er der start, drift, personale, markedsføring eller andre omkostninger som er relevante for budgettet, skal disse naturligvis fremgå af budgettet. Omhandler strateien større investeringer, eller en lang tilbagebetalingsperiode, kan det ligeledes være nødvendigt at beskrive de pengestrømme, nulpunktsomsætning og hvornår man når en break-even i forhold til indtjening og udgifter. Denne analyse skal udarbejdes under hensyntagen til virksomhedens overordnede vision, og ligeledes afspejle hvilken tidsperiode der arbejdes med. UDARBEJDELSEN AF STRATEGIEN Opbygning og forandring af organisationen En ny strategi kan betyde ændringer i en virksomheds organisation. Vigtigt er det at få beskrevet de organisatoriske ændringer der skal gennemføres. Herunder også at få involveret de berørte personer så metget som muligt, således at der opstår en posiitiv-kemi til gennemførsel af ændringerne. Er der medarbejdere der skal afskediges, omplaceres eller lignende, ofte negative konsekvenser, er det også vigtigt at få deres holdninger taget seriøst, således at negative følelser ikke bliver en blokering for en gennemførsel af strategien. Og endelig er det vigtigt at få gennemført organisationsændringerne så rent og effektivt som muligt, således at virksomheden hurtigst muligt kan komme tilbage en til stabil arbejdssituation, og man kan få succes med den nye strategi.

6 IMPLEMENTERING AF STRATEGIEN Når strategien er afklaret, aktiviteterne er fastlagt, og deltagernes engagement er sikret, skal strategien også implementeres. I den forbindelse er der to punkter som er vigtige, nemlig en tidsplan og en markedsføringsplan. Tidsplan Ved hjælp af de temaer der er gennemgået for at nå frem til strategien, er det muligt at opstille en tidsplan for implementeringen. Den tid det tager at implementere en strategi, vil i høj grad afhænge af de forandringer der skal gennemføres. Derfor er det vigtigt at få lavet en overordnet masterplan, med forskellige punkter, som hvert har deres egen tidsplan. Tidsplanen bør tage hensyn til, at det er vigtigere at få personalet med på strategien, end det er at få den implementeret hurtigt. Ligeledes skal tidsplanen tage hensyn til hvor forandringsvillig virksomheden er, herunder hvor lang tid der skal bruges på at overbevise evt. tvivlere på det rigtige i strategien. Markedsføringsplan Markedsføring af strategien er vigtig, både den markedsføring der skal ske internt i virksomheden, men også den eksterne markedsføring, overfor kunder, leverandører presse osv. Som udgangspunkt vil en del at det materiale der blev opbygget gennem med at skabe strategien kunne anvendes til at opbygge en markedsføringsplan. De primære aktiviteter vil være, at få aktiviteterne konkretiseret til markedsføringstiltag, og få dem realiseret, igen under hensyntagen til den tidsplan der er lagt for strategien. Forskellige markedsføringstiltag skal håndteres forskelligt, det gælder f.eks. markedsføring via internet og , som er medier hvor man hurtigt når en stor målgruppe, ligesom det gælder personlig målrettet markedsføring, som er mere tidskrævende, men normalt også mere effektiv. Elementer til at lave markedsføringsplanen kan være en 4*P analyse med Product, Price, Promotion og Place, som de gennemgående punkter. Formålet er at få et overblik over hvilke metoder og virkemidler der kan bruges for at nå målgrupperne, både internt og eksternt. EVALUERING AF STRATEGIEN Når hele strategien er implementeret, er det samtidig vigtigt at man husker at få strategien evalueret, f.eks. ved at strategiarbejdet fremgår af virksomhedens årshjul. Evt. kan strategiarbejdet være inddelt i forskellige faser, der skal gennemføres på bestemte tidspunkter. En af disse faser kan være en scenarieanalyse, der kan bruges til at forudsige fremtiden for forretningsområdet eller virksomheden, og derved være et redskab til at få evalueret strategien. Scenarieanalysen behøver ikke være en evalueringen af selve strategien, som typisk vil forgå efter scenarieanalysen, for på den måde at få tilpasset strategien til de fremtidige udfordringer, således at strategien er anvendelig, og ikke bare et stykke papir, som ikkeanvendes i praksis. Lennart Svenstrup Kyøvænget Tilst

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Brian Nielsen 27-08-2006

Brian Nielsen 27-08-2006 Grundlæggende regnskabsforståelse Økonomistyring og budgettering 1 Virksomheden Økonomistyring og budgettering Systime Academic, side 12 2 Hvad vil virksomheden? Samlet omkostning i kr. pr helårsperson

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Indhold Kommissorium for Styregruppen... 2 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet:... 2 Mission og visioner... 3 Kerneværdier... 4 Pædagogisk statusgruppe...

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning. Direktør Jens Andersen

Strategisk Energiplanlægning. Direktør Jens Andersen Strategisk Energiplanlægning Direktør Jens Andersen Strategiplan Formål: Strategien skal beskrive hvilke veje organisationen skal følge for at nå visionen. Virksomhedens skaktræk for at kunne drive en

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Strategikoncept FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere