Reg.afg. kr ,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90"

Transkript

1 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr ,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Sindberg & Kristensen Bjerregrav Torvegade Møldrup 8850 Bjerringbro Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT GENPART TA 4.10%00 K Endeligt skøde Underskrevne, Anders Chr. Andersen, Herredsvejen 90, Bjerregrav, 9632 Møldrup, sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne Karsten Bredgaard Gl. Århusvej Viborg den sælger tilhørende faste ejendom, matr.nr. 3 u Bjerregrav by, V. Bjerregrav, af areal iflg. tingbogen 1365 m2, beliggende Herredsvejen 90, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Ejendommen er pr. 1. januar 2002 vurderet til ejendomsværdi kr ,00, heraf grundværdi kr ,00. Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere vilkår: 1. Overtagelsen finder sted den 1. januar 2003 fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende henligger for købers regning og risiko. - Risikoen i ildebrandsstilfælde, for hvilke ejendommen er forsikret i Topdanmark under policenr. P , er overgået til køber fra købsaftalens dato/fortrydelsesrettens udløb. Køber er da berettiget til erstatningen for brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde sine forpligtelser iflg. nærværende skøde. DSS X 9 Bulk Sort I Hvid

2 Side 2 k' -4. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. i 2. Ejendommen med derpå værende enfamiliehus overdrages med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg med oliefyr og overfladetank, alle slags ledninger og installationer, herunder faste lamper og fast badeværelsesudstyr, hegn, træer, beplantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. I handlen medfølger endvidere uden særskilt vederlag komfur, emhætte, køleskab, opvaskemaskine og vaskemaskine Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer medfølger ikke. Ejendommen overdrages endvidere med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter: Dok. om forsynings- og afløbsledninger m.v.. Prioritet forud for pantegæld Lokalplan nr Ejendommen overdrages i øvrigt, som den nu er og forefindes og af køber beset, idet sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højst i sælgers ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe- og/eller insektangreb, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder, at al gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, varme, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning, at der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser vedrørende førnævnte, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, at olietanken sælger bekendt er lovlig /

3 T Akt: skab nr. Side 3 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Køber er bekendt med, at emhætte ikke er tilsluttet aftræk. Sælger har givet en landmand lov til at krydse grunden i den østlige ende for at have lettere adgang til sin mark. Køber har - inden aftalens indgåelse og inden køber har givet tilbud om at købe ejendommen - modtaget en tilstandsrapport, der er udarbejdet af beskikket bygningssagkyndig Ingeniør Ejner Bay Pedersen den 22. juli 2002, og køber har modtaget oplysning om ejerskifteforsikring fra forsikringsselskabet Alm. Brand, samt tilbud fra sælger om betaling af halvdelen af forsikringspræmien til ejerskifteforsikringen. Såvel køber som sælger har modtaget oplysninger om ansvarsreglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. e Af loven fremgår bl.a., at køber over for sælgeren kun kan påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er Mangelfuld i det omfang, det fremgår af lovens 2, stk Køber kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Konstateres fejl, som burde have været omtalt i rapporten, kan køber i henhold til lovens 3 fremsætte krav om skadeserstatning over for den bygningssagkyndige indtil 5 år efter overtagelsesdagen, dog højst indtil 6 år fra rapportens datering. Ejendommen er omfattet af lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Det er aftalt parterne imellem at køber selv for egen regning får udarbejdet energimærke og energiplan, idet der er taget højde herfor ved fastsættelse af prisen på ejendommen. Det er aftalt, at køber ikke kan fremsætte krav mod sælger i anledning af dokumenternes indhold. 4. Købesummen er aftalt til kr ,00 skriver tre hundrede sekstifem tusinde 00/100 der berigtiges på følgende måde: Kontant købesum erlægges således: Kontant udbetaling er erlagt hos EDC Mæglerne Ole Mortensen Kontant deponeres pr. overtagelsesdagen i Danske Bank, Viborg kr ,00 kr ,00 KØBESUM IALT kr ,00

4 Side Køber er ansvarlig for, at alle ydelser på overtagne prioriteter, ejendomsskatter m.v., som forfalder på eller efter overtagelsesdagen, betales rettidigt, og dette gælder, uanset om opkrævningskortene måtte lyde på købers eller sælgers navn..,, Opmærksomheden henledes på, at dette også er tilfældet, selvom køber ikke har modtaget opkrævninger. 6. Køber får i forbindelse med handelen overleveret kopi af ejendomsoplysningsskemaet fra Møldrup Kommune, dateret den 11/ Fra overtagelsesdagen indtræder køber i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbrug af vand, varme eller el, betales af køber fra skæringsdagen. 8. Skøde og øvrige handelsdokumenter udfærdiges af købers advokat. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Udgifterne til skødets værdi- og registreringsafgift betales af parterne i forening med halvdelen hver. Mæglersalær betales af sælger. Bjerringbro, den 3. januar 2003 Som køber: Karsten Bredgaard

5 a. o. rn ni 5 Møldrup, den S Som sælger: Akt: skab nr. Side 5 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anders Chr. Andersen Til vitterlighed om underskriftens/enres ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens/ernes myndighed, for så vidt angår sælger: Stilling: Bopæl: femdom ægter. Navnt--- orteq en Ahornvej Møldrup Navn: Stilling: Bopæl: yrigvej Skals Stel I (-kicittor Forannævnte ejenaorta er under np.-nr. Vurderet pr. I I.Q0023 Reguleret pr. Kontantejendomsværdi V. exrc sr," ' e, heraf kontantgrundværdi '"ti 500 kr. Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Moldrup kommune, ejendomsadministrationen, den 13 / 2oa3 kr. Kirsten V iling

6 *** * *** Side: 6 * * * * * *** * * * Retten i Viborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen X 9 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 3 Ejendomsejer: Karsten Lyst første gang den: Senest ændret den : Skødet er endeligt U, Bjerregrav By, V. Bjerregrav Bredgaard under nr under nr Anmærkning: 1) kr. til Nykredit 2) kr. til privat Retten i Viborg den Bente Nielsen e

7 i Ejerlav: - Matr. nr.: 3 u Bjerregrav by, Vester Bjerregrav Gade og husnr.: Anmelder Herredsvejen 90 Navn. Stempel kr Retsafgift kr , kr 450, Akt: Skab (Udfyldes af tinglysningskontoret) Adresse: Den Danske Bank Sct. Mathias Gade Viborg nr. Telefon nr: 89 PS EJERPANTEBREV (FAST EJENDOM) Debitor: Navn: Adresse: Postnr. og by: Kreditor: Beløb: Rente- og betalingsvilkår: Anders Shr. Andersen Herredsvejen 90, Bjerregrav 9632 Møldrup giver herved sig selv eller den, til hvem dette ejerpantebrev måtte blive overdraget, uden personligt gældsansvar i tilfælde af ejerpantebrevets overdragelse til andre, det være sig til ejendom, pant eller på anden måde, panteret for -.,,,,..24:,:..,,,,,19;31".' :.*,,' skriver kroner Femtitusinde 00/100 Ejerpantebrevet forrentes fra overdragelsen med 10% p.a. over Danmarks Nationalbanks diskonto til enriver tid, dog mindst 11% p.a. Renten beregnes af ejerpantebrevets beløb (hovedstol) hver 11. december termin, første gang ved første termin efter overdragelsen for den da forløbne tid. Renten tillægges årligt pr. 11 december termin ejerpantet brevets beløb med den retsvirkning, at det beløb, som ejerpantebrevet skal give pant for, gradvis forhøjes. Den, til hvem ejerpantebrevet er overdraget, kan således forlange uforfaldne renter samt indtil 5 års forfaldne renter af ejerpantebrevets beløb (hovedstol) som omfattet af pantesikkerheden, og i øvngt4 overensstemmelse med reglerne i tinglysningslovens 40, stk. 4. Renterne forfalder til betaling samtidig med ejerpantebrevets beløb, når ejerpantebrevet opsiges eller kravet er forfaldent efter ejerpantebrevets bestemmelser. Opsigelse: Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 3 u Bjerregrav by, Vester Bjerregrav Oprykkende panteret efter: Kreditor Oprindelig kr. til % p a. Nykredit ,0 'Privat Pantebrev -, ,0 g 8 a 8 ø ø Særlige bestemmelser: i Meddelelser i henhold til retsplejelovens kap. 51 og andre meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til Den Danske Bank Aktieselskab, Sct. Mathias Gade Viborg der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive-påtegninger af enhver art på dette pantebrev, herunder kvittenngs-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, punkt 9 a. Side 1

8 Særlige bestemmelser (fortsat): Den i pantebrevets sædvanemæssige tekst (Justitsministeriets pantebrevsformular A) pkt. 10 indeholdende tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette pantebrev. Respekterede servitutter m.v.: Med hensyn til de på den pantsatte ejendom nu påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 3). Dato: Underskrift: Hvis ejerpantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at.være ugift, eller at den pantsatte ejendom ikke er omfattet af 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger. Debitor 4/10-96 Anders Andersen Hvis debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger, meddeler medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. (Er ægtefællen medejer, underskrives som debitor og pantsætter). Debitor Ægtefælle Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed Navn:.- ' 1c. irstertt,ragtrup - Palle Rohde Stilling: -,tc-gstistent $1-6.bpd-lans Gade i B, i. mt. Bopæl: : Viborg Navn: Stilling: Bopæl: fuldmægtig Fuglebakken Viborg Side 2

9 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 4 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 3 U, Bjerregrav By, V. Bjerregrav Ejendomsejer: Anders Christian Andersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Viborg den Birthe Bjertrup

10 Afgift kr.: g Side 5 / Allonge Anmelder: Navn: AdvokevanpartseetsKabet, AdreSINDBERG S. KRISTEN Bierri TelefOrfflpgede - ibiefon esessom Til ejerpantebrev opr. kr lyst første gang den og senere. Matr. nr. 3 U Bjerregrav By, V. Bjerregrav beliggende Herredsvejen 90, 9632 Møldrup udstedt af Anders Christian Andersen Nærværende ejerpantebrev transporteres og overdrages hermed til Karsten Bredgaard, der har erhvervet den pantsatte ejendom, og som ved sin underskrift på nærværende påtegning overtager ejerpantebrevet som debitor og kreditor. Nærværende ejerpantebrev skal fremtidigt respektere og have oprykkende panteret næstefter: Kreditor Hovedstol Låntype Rentesats Nykredit A/S obl.lån 5,00 Ejerpantebrevet forrentes med 10 % over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto fra overdragelsestidspunktet at regne. Renten erlægges hver 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12 termin. Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal tilgå pantekreditor, bedes sendt til Nykredit Bank A/S, Driftscenter Privat, Kalvebod Brygge 20, 1780 København V, tlf , der i øvrigt bemyndiges til på mine/vore vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations-, og relaksationspåtegninger. I øvrigt forbliver ejerpantebrevets bestemmelser uændret gældende. Nærværende ejerpantebrev består herefter af 5, sider. Sted M-\\)(3v0\ Dato GENPART TÅ 1.400,00 K 8 m Oncieics Gv\c/keicsQ,"/ (sælger) 1(1.RXZ NEN (køber) a 2 rn O

11 For så vidt angår køber: Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Navn: Navn: - Stilling:. Stilling: ORLA ANDERSEN Bopæl: boligkonsulent kil!~ Skals Bopæl: Postnr./by Postnr./by JAN THOSTRUP Boligkonsulent Teglmarken Viborg Underskrift Underskrift

12 *** * *** * * * * *** * * Retten i Viborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 6 Akt.nr.: X 9 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 3 U, Bjerregrav By, V. Bjerregrav Ejendomsejer: Karsten Bredgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Forud hæfter fortsat Pantebrev Nykredit, Dkk Pantebrev Niels Ole Olsen, Dkk Retten i Viborg den Bente Nielsen

13 ċ. g E 5: Afgift kr.: 1.400,00 GENPART TA K Ejendomsnr.: Anmelder: Navn: Adr.: Tlf. nr.: Anmelder Nykredit A/S Tingi. gruppen Sct. Mathiasgade Viborg Tlf Allonge til ejerpantebrev stort oprindeligt med pant i matr. nr. tinglyst den u, Bjerregrav by, V. Bjerregrav, 7/ Fremover respekteres alene følgende hæftelser: Kreditor Hovedstol Valuta Låntype Nykredit ,00 DKK obl. 5% Nykredit ,00 DKK obl. 5% Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Pantebrevets bestemmelser er i øvrigt uændrede. Side /af sider leben h(fivn den J5/q Nykredit Bank A/S Driftscenter Privat Kalvebod Brygge ' Københ V

14 o. a g g rn g 7L2' E *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 3 U, Bjerregrav By, V. Bjerregrav Ejendomsejer: Karsten Bredgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Viborg den Side: 9 Akt.nr.: X 9 Kirsten Bisballe

15 VIBORG E Ejerlav Bjerregrav By, V. Bjerregrav Matr.nr. 3u Gade og husnr. Herredsvejen 90, Bjerregrav Afgift: kr Anmelder Navn: Adresse: Tlf.nr.: Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder Nykredit As Tingi. gruppen Sct. Maddasgade Viborg' Pålydende nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Ved beregningen er anvendt kursværdi Pantebrev Obligationslån Lånet er konverterbart Debitors navn og bopæl Karsten Bredgaard Gl. Århusvej 34 B Viborg Kreditor Nykredit Realkredit A/S, CVR.nr.: København GENPART TA 5.300y00 K Lånets størrelse Årlig rente Serie Løbetid Kr ,00% 03 D 30 år Rente- og betalingsvilkår Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Bidrag 0,1469% kvartårligt beregnet af lånets restgæld. Betalingstidspunkter Terminsydelserne på lånet forfalder hver den 11. marts for terminsperioden 11. juni for terminsperioden 11. september for terminsperioden 11. december for terminsperioden 1. januar marts 1. april juni 1. juli september 1. oktober december Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a.

16 VIBORG Ved ændring af refinansieringstidspunktet kan forfaldstidspunkterne ændres. Opsigelse Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B. i Den pantsatte ejendom Matr.nr. 3 u Bjerregrav By, V. Bjerregrav Areal m Oprykkende panteret efter Ingen. Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig) De før tinglyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer dette pantebrev. Særlige bestemmelser for konverterbare nominallån Vilkår for lånet For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Debitor har sammen med lånetilbudet modtaget et eksemplar af de på tilbudstidspunktet gældende almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Lånet er ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed, medmindre andet er anført. Debitors hæftelse Debitor hæfter over for Nykredit såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Betalinger på lånet Lånets afdragsform er anført under "Rente- og betalingsvilkår". Debitor er, indtil lånet er fuldstændigt afviklet, forpligtet til at forrente og afdrage lånet samt betale bidrag ved kontant at indbetale ydelserne i overensstemmelse med vilkårene for lånet. En ordinær terminsydelse består af rente, afdrag og bidrag. Renten beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Længden af lånets første terminsperiode fastsættes ved lånets udbetaling og bliver oplyst i forbindelse med udbetalingen. Lånets første terminsydelse betales som en forholdsmæssig ydelse regnet fra udbetalingsdagen frem til afslutningen af terminsperioden. I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet. Såfremt lånet udbetales ved VP-ovetførsel af obligationer, skal der endvidere betales vedhængende kuponrente, som kan opkræves i forbindelse med udbetalingen. En terminsydelse skal betales kontant senest sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er fastsat til den sidste hverdag i forfaldsmåneden, der ikke er en lørdag. Nykredit kan iøvrigt fastsætte betalingssted og -form for ydelser på lånet, og kan herunder fastsætte, at debitors anvendelse af visse betalingsformer kun kan ske mod betaling af et gebyr til Nykredit. 2

17 VIBORG Bidrag Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Nykredit. Bidragets størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet. Nykredit kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid forhøje eller nedsætte størrelsen af bidraget og/eller ændre beregningsprincipperne for bidraget. Nykredit kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidraget og/eller beregningsprincipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil. Morarenter og gebyrer m.v. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes p.t. med 1,40% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Nykredit fastsætter beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan ændres af Nykredit uden varsel. Nykredit kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for udsendelse af erindrings- og misligholdelsesbreve o.lign. samt for andre serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet. Nykredit kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen af fastsatte gebyrer samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. Indfrielse Fuldstændig eller delvis ekstraordinær indfrielse kan ske ved indlevering af obligationer svarende til lånets obligationsrestgæld. Obligationerne, der ikke må være udtrukket eller opsagte, skal være i samme fondskode, som de obligationer, der blev udstedt ved lånets udbetaling. Herudover kan indfrielse ske ved kontant betaling til Nykredit af det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af lånets obligationsrestgæld til pari. Den del af et lån, der er opsagt til kontant indfrielse, kan ikke indfries ved indlevering af obligationer. Indfrielse ved kontant betaling kan alene ske til udløbet af en terminsperiode og kun, hvis dette er meddelt Nykredit senest 2 måneder før en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Nykredit kan dog fastsætte et kortere varsel. Er dagen, hvor opsigelse senest skal være meddelt Nykredit, en lørdag, søndag eller helligdag, skal meddelelsen senest være Nykredit i hænde den forudgående hverdag. Nykredit kan forlange, at der skal stilles en efter Nykredits opfattelse betryggende sikkerhed for kontantbeløbets betaling. Ved fuldstændig ekstraordinær indfrielse skal der betales en forholdsmæssig ydelse beregnet fra første dag i den terminsperiode, hvori indfrielsen sker, frem til indfrielsesdagen. Delvis ekstraordinær indfrielse kan alene ske til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1 oktober, og der betales derfor ikke forholdsmæssig ydelse. Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved indfrielse er debitor forpligtet til samtidigt at betale øvrige skyldige beløb til Nykredit, herunder gebyrer og morarenter. Nykredit foretager en beregning af indfrielsesbeløbet. Beregningen foretages mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved delvis ekstraordinær indfrielse reguleres lånets rente- og ydelsesvilkår. Nykredit bestemmer, om ekstraordinære afdrag på kontantlån afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller alene på restgælden. Forfald og opsigelse Lånet forfalder helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden varsel, hvis: - ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse, der ville have medført en anden låntype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse. Ved forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor lånet overgik til endeligt lån, - lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om reallcreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.,

18 VIBORG - ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets udløb overgår til en anden ejendomskategori. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anden anvendelse. Nykredit kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse, hvis: - ejendommen uden Nykredits forudgående samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på dette og foranstående lån, - der sker helt eller delvist ejerskifte af den pantsatte ejendom. Særlig opsigelsesgrund Hvis lånsøger fortier eller afgiver urigtige oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og disse oplysninger har indflydelse på låneudmålingen eller værdiansættelsen, betragtes dette som en svigtende forudsætning for Nykredit, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse. Fuldmagt Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen. Force majeure Nykredit er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer og edb-driftsforstyrrelser. Nykredit er heller ikke ansvarlig for skader, der skyldes strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om Nykredit selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af Nykredits funktioner. Medvirken til retablering af lån ved låneomlægning Hvis omlægningen af lån i ejendommen ikke gennemføres som forudsat, kan Nykredit - uanset årsagen hertil - uden varsel kræve lånet/lånene retableret i ejendommen i en panteretsstilling inden for rammerne for det/de indfriede lån. Debitor er i så fald forpligtet til at medvirke til at tilpasse lånet/lånene med hensyn til hovedstol, reguleret restgæld, afdragsprofil og løbetid. Debitor giver Nykredit bemyndigelse til at underskrive de til retablering af prioritetsstilling m.v. nødvendige dokumenter, påtegninger m.v. Kreditoplysninger Debitor bekræfter ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler. Gældsovertagelse ved ejerskifte Nykredit kan efter ansøgning bevilge gældsovertagelse af lånet til en ny ejer af den pantsatte ejendom, men Nykredit forbeholder sig ubegrænset ret til at afslå bevilling af gældsovertagelse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Hvis pantebrevet kun underskrives af debitor: Pantsætningen tiltrædes af medunderskrevne Jeg erklærer samtidig at være ugift, eller at ejen- ægtefælle. Hvis ægtefællen er medejer dommen ikke omfattes af 18 i lov om ægte- underskrives som debitor og pantsætter. skabets retsvirkninger. \) \ie den X 20 C-1_ Karsten Bredgaard 0 ce N..5C 1 EG O (Ægtefælles underskrift) 4

19 VIBORG Til vitterlighed om underskriftens(-emes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn Stilling Adresse ORLA ANDERSEN boligkonsulent Åbriken Skals Postnr./By Underskrift Navn Stilling Adresse Postnr./By Underskrift JAN THOSTRUP Boligkonsulent Teglmarken Viborg ø ø 5

20 .. N N *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 3 U, Bjerregrav By, V. Bjerregrav Ejendomsejer: Karsten Bredgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Side: 8 Akt.nr.: X 9 Anm: Pantebrev Nykredit, Dkk Pantebrev Niels Ole Olsen, Dkk Ejerpantebrev med medd Nykredit Bank-Kalvebod Brygge/Kbh V, Dkk Retten i Viborg den el Birthe Bjertrup

21 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 9 Akt.nr.: X 9 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 3 U, Bjerregrav By, V. Bjerregrav Ejendomsejer: Karsten Bredgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm. gentages for så vidt angår: Pantebrev Niels Ole Olsen, Dkk Ejerpantebrev med medd Nykredit Bank-Kalvebod Brygge/Kbh V, Dkk Retten i Viborg den Bente Susanne Jørgensen 1

22 E VIBORG Ejerlav Bjerregrav By, V. Bjerregrav Matr.nr. 3u Gade og husnr. Herredsvejen 90, Bjerregrav Afgift: kr Anmelder Navn: GENPART TA 2.900,00 Y Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder Nykredit A/S Tingi. gruppen Adresse: Sct. Mathiasgade Viborg Telf Tlf.n r. : Pålydende nyt lån kr. - Restgæld, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Ved beregningen er anvendt nominel værdi Pantebrev Obligationslån Lånet er konverterbart Debitors navn og bopæl Karsten Bredgaard Herredsvejen 90, Bjerregrav 9632 Møldrup Kreditor Nykredit Realkredit A/S, CVR.nr.: København Lånets størrelse Årlig rente Serie Løbetid Kr ,00% 03 D 30 år I Rente- og betalingsvilkår Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Bidrag 0,2021% kvartårligt beregnet af lånets restgæld. Betalingstidspunkter Terminsydelserne på lånet forfalder hver den 11. marts for terminsperioden 11. juni for terminsperioden 11. september for terminsperioden 11. december for terminsperioden 1. januar marts 1. april juni 1. juli september 1. oktober december 0 ei 0 0 O Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a. 1

23 VIBORG Opsigelse Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B. Den pantsatte ejendom Matr.nr. Areal m2 3 u Bjerregrav By, V. Bjerregrav Oprykkende panteret efter Hovedstol Kreditor kr Nykredit A/S Med hensyn til særlige vilkår for lån, der respekteres af dette pantebrev, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig) De før tinglyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer dette pantebrev. Særlige bestemmelser for konverterbare nominallån Vilkår for lånet For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Debitor har sammen med lånetilbudet modtaget et eksemplar af de på tilbudstidspunktet gældende almindelige forretningsbestemmelser for udlån. 41, Lånet er ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed, medmindre andet er anført. Debitors hæftelse Debitor hæfter over for Nykredit såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Betalinger på lånet Lånets afdragsform er anført under "Rente- og betalingsvilkår". Debitor er, indtil lånet er fuldstændigt afviklet, forpligtet til at forrente og afdrage lånet samt betale bidrag ved kontant at indbetale ydelserne i overensstemmelse med vilkårene for lånet. En ordinær terminsydelse består af rente, afdrag og bidrag. Renten beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Længden af lånets første terminsperiode fastsættes ved lånets udbetaling og bliver oplyst i forbindelse med udbetalingen. Lånets første terminsydelse betales som en forholdsmæssig ydelse regnet fra udbetalingsdagen frem til afslutningen af terminsperioden. I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet. Såfremt lånet udbetales ved VP-overførsel af obligationer, skal der endvidere betales vedhængende kuponrente, som kan opkræves i forbindelse med udbetalingen. En terminsydelse skal betales kontant senest sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er fastsat til den sidste hverdag i forfaldsmåneden, der ikke er en lørdag. Nykredit kan løvrigt fastsætte betalingssted og -form for ydelser på lånet, og kan herunder fastsætte, at debitors anvendelse af visse betalingsformer kun kan ske mod betaling af et gebyr til Nykredit. 2

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE

NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE NIELSEN THOMSEN Matr.nr.: 4 dk Høje-Taastrup by, Høje- Taastrup Ejerl.nr. 1 Beliggende: Skjeberg Alle 1 2630 Taastrup Anmelder: Advokat Thomas Fiellau Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544 7000 Afgift:

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere