Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom"

Transkript

1 Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R

2 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner Debitor Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte Nyudstedt lånepantebrev Cirkulerende pantebrev Kvotehandel Afregningsdag Aftaletidspunktet 4 3. Tidspunktet for risikoens overgang 4 4. Leveringsstedet 4 5. Forsinkelse Nyudstedte pantebreve ved ejerskifte Nyudstedte lånepantebreve Cirkulerende pantebreve Fristforlængelse ved terminsopkrævning Kvotehandel Manglende levering 5 6. Mangler ved et pantebrev Generel mangelsbestemmelse Sælgers indeståelser Indeståelser, der gælder for alle pantebrevstyper Indeståelser vedrørende nyudstedte pantebreve ved ejerskifte Indeståelser vedrørende nyudstedte lånepantebreve Indeståelser vedrørende cirkulerende pantebreve Sælgers oplysningspligt Sælgers oplysningspligt i øvrigt 7 7. Købers misligholdelsesbeføjelser Hvis et pantebrev er leveret med en mangel Hæveadgang Skadeserstatning Refusion af omkostninger Hvis et pantebrev bliver leveret for sent Hvis et pantebrev ikke bliver leveret Pantebrevet er udstedt Pantebrevet er ikke blevet udstedt Udtømmende misligholdelsesbeføjelser 8 8. Reklamation 9 9. Forældelse 9 2

3 1. Anvendelsesområde Nedenstående vilkår fi nder anvendelse på erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom, hvis der er henvist til vilkårene i aftalen. 2. Definitioner 2.1. Debitor Ved debitor forstås skyldner ifølge pantebrevet Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte Ved nyudstedt pantebrev forstås et pantebrev, der udstedes i forbindelse med og alene til fi nansiering af ejerskifte, hvor pantebrevskøber eller ordre vil fremstå som pantebrevs kreditor ved første tinglysning af pantebrevet. Pantebrevet skal være udstedt senest et år efter datoen for købsaftalens indgåelse vedrørende ejendommen. Under defi nitionen af et nyudstedt pantebrev ved ejerskifte falder også et pantebrev, som oprindeligt er udstedt som en anden type pantebrev (fx ejerpantebrev) Nyudstedt lånepantebrev Ved nyudstedt lånepantebrev forstås et pantebrev, der udstedes i forbindelse med låneoptagelse i anden anledning end ejerskifte, og hvor pantebrevskøber eller ordre vil fremstå som pantebrevskreditor ved første tinglysning af pantebrevet. Under defi nitionen af et nyudstedt lånepantebrev falder også et pantebrev, som oprindeligt er udstedt som en anden type pantebrev (fx ejerpantebrev) Cirkulerende pantebrev Ved cirkulerende pantebrev forstås et allerede udstedt og tinglyst pantebrev, hvor pantebrevskøbers ret til pantebrevet påføres pantebrevet ved skriftlig transport. Et cirkulerende pantebrev kan oprindeligt have været et nyudstedt pantebrev eller et nyudstedt lånepantebrev Kvotehandel Ved kvotehandel forstås, at sælgeren inden en given frist skal levere en mængde pantebreve, der skal opfylde forud fastsatte specifi kationer i henhold til særskilt aftale mellem køber og sælger Afregningsdag Afregningsdagen er den dato, hvor der er skæringsdag for renteberegning og tillige betalingsdag for købesum for pantebrevet. 3

4 2.7. Aftaletidspunktet Aftaletidspunktet er datoen for pantebrevshandlens indgåelse. 3. Tidspunktet for risikoens overgang Ved handel med individuelt bestemte pantebreve overgår enhver risiko til køber på aftaletidspunktet. Ved kvotehandler overgår enhver risiko til køber på datoen for sælgers afsendelse af identifi kation af det enkelte pantebrev. Dette gælder, medmindre det specifi kt er aftalt, at køber først skal godkende hvert af de pantebreve, der skal opfylde kvotehandlen. I disse tilfælde overgår risikoen først til køber, når købers accept af, at pantebrevene kan indgå til opfyldelse af aftalen, er kommet frem til sælger. 4. Leveringsstedet Leveringsstedet er køberens forretningsadresse eller et af køberen anvist pengeinstitut her i landet. Sælgeren er ved underretning til køber - dog altid berettiget til, hvis køberen ikke har anvist et pengeinstitut, at levere et pantebrev til et pengeinstitut her i landet til frigivelse til køberen betinget af, at denne indbetaler købesummen til pengeinstituttet. 5. Forsinkelse Hvis sælger ikke leverer et pantebrev inden for de tidsfrister, der er nævnt nedenfor i pkt , foreligger der forsinkelse Nyudstedte pantebreve ved ejerskifte Sælger skal levere et nyudstedt pantebrev til køber senest 3 måneder efter den i købsaftalen fastsatte dato for ejendommens overtagelse. Enhver efterfølgende køber i en sammenhængende række af overdragelser af pantebrevet skal have pantebrevet leveret senest 15 hverdage efter, at hans sælger har fået pantebrevet leveret fra sin sælger Nyudstedte lånepantebreve Sælger skal levere et nyudstedt lånepantebrev til køber senest 3 måneder efter, at låntageren har accepteret det lånetilbud, der modsvarer udstedelsen af lånepantebrevet. Enhver efterfølgende køber i en sammenhængende række af overdragelser af pantebrevet skal have pantebrevet leveret senest 15 hverdage efter, at hans sælger har fået pantebrevet leveret fra sin sælger Cirkulerende pantebreve Sælger skal levere et cirkulerende pantebrev til køber senest 15 hverdage efter aftaletidspunktet, hvis der er aftalt utinglyst transport. 4

5 5.4. Fristforlængelse ved terminsopkrævning Hvis de tidsfrister for levering, der er nævnt i pkt , falder sammen med en terminsopkrævning, dvs. perioden 30 kalenderdage før en termin, udsættes fristen for levering til 10 hverdage efter debitors frist for rettidig betaling af terminsydelsen. Tidsfristforlængelsen gælder dog ikke pantebreve med flere end 4 årlige terminer Kvotehandel I kvotehandler skal sælger levere til den aftalte dato Manglende levering Der foreligger ikke manglende levering, hvor et pantebrev skal udstedes i forbindelse med køb af fast ejendom, hvor ejendommens køber ifølge lov eller købsaftalen er berettiget til at fi nansiere købet på en anden måde end aftalt eller er berettiget til at træde tilbage fra købet, og hvor køber gør brug af én af disse beføjelser, således at pantebrevet aldrig bliver udstedt. 6. Mangler ved et pantebrev 6.1. Generel mangelsbestemmelse Der foreligger en mangel ved pantebrevet, hvis: a) sælger ikke opfylder en indeståelse (se pkt om sælgers indeståelser). b) sælger har fortiet eller har givet urigtige eller vildledende oplysninger om forhold, som sælger skal oplyse om, og dette må anses for væsentligt (se pkt om sælgers oplysningspligt). c) sælger i øvrigt har fortiet oplysninger eller har givet urigtige eller vildledende oplysninger om et eller flere forhold, uanset om forholdet er nævnt i disse vilkår, og dette må anses for væsentligt. (Eksempler på sælgers generelle oplysningspligt fi ndes under pkt. 6.4.). Ved vurdering af væsentlighed under punkt b og c er det afgørende, om forholdet væsentligt påvirker pantebrevets værdi og omsættelighed, og det har haft betydning for køberens bedømmelse af pantebrevet. Det afgørende tidspunkt for mangelsbedømmelsen er tidspunktet for risikoens overgang Sælgers indeståelser Indeståelser, der gælder for alle pantebrevstyper Sælger indestår for, at: a) den pantsatte bebyggede ejendom er behørigt brandforsikret. 5

6 b) der på tidspunktet for risikoens overgang ikke i tingbogen af debitors kreditorer er lyst udlæg, udpantning, arrest eller meddelelse om ejendommens inddragelse under konkursbo eller insolvent dødsbo Indeståelser vedrørende nyudstedte pantebreve ved ejerskifte Sælger indestår for, at: a) debitor og eventuel kautionist ikke er registreret i RKI Kredit Information på tidspunktet for risikoens overgang på den i købsaftalen oplyste fraflytningsadresse eller anden oplyst adresse. Oplysninger om privatpersoner indhentes i personregisteret, mens oplysninger om selskaber indhentes i fi rmaregisteret. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle registreringer, der ikke er tilgængelige i RKI Kreditinformation på tidspunktet for risikoens overgang. b) udbetalingen er erlagt kontant af debitor som angivet i salgsmaterialet og/eller købsaftalen, herunder eventuelle allonger. c) ejendommens købesum er fastsat på markedsvilkår i en handel mellem 2 uafhængige parter (almindelig fri handel), herunder at der ikke er tale om helt eller delvist mageskifte. d) ydelser, der er forfaldne inden tidspunktet for risikoens overgang, er eller vil blive betalt rettidigt. Første ydelse anses dog for betalt rettidigt, selv om betalingen først er sket efter afgivelse af påkrav, jf. Tinglysningslovens 42 a, eller via den refusionsopgørelse, der udfærdiges i forbindelse med ejendomshandlen. e) de af kreditaftalelovens bestemmelser, som er civilretligt sanktioneret, er overholdt Indeståelser vedrørende nyudstedte lånepantebreve Sælger indestår for, at: a) debitor, for så vidt angår pant i ejendomme til lovlig helårsbeboelse, bebor ejendommen på tidspunktet for risikoens overgang, medmindre andet udtrykkeligt er oplyst. Folkeregisterets udvisende er afgørende for, om debitor havde bopæl på ejendommen på tidspunktet for risikoens overgang, medmindre andet bevis kan føres herfor. b) debitor og eventuel kautionist ikke er registreret i RKI Kredit Information på tidspunktet for risikoens overgang på ejendommens eller anden oplyst adresse. For indhentelse af kreditoplysninger gælder det samme som i pkt a., 2. afsnit. c) der på tidspunktet for risikoens overgang, ikke er restancer på ejendommens tinglyste lån, og at seneste ydelse på disse er betalt rettidigt. d) de af kreditaftalelovens bestemmelser, der er civilretligt sanktioneret, er overholdt Indeståelser vedrørende cirkulerende pantebreve Sælger indestår for, at : a) debitor, for så vidt angår pant i ejendomme til lovlig helårsbeboelse, bebor ejendommen på tidspunktet for risikoens overgang, medmindre andet er udtrykkeligt oplyst. Folkeregisterets udvisende er afgørende for, om debitor havde bopæl på ejendommen på tidspunktet for risikoens overgang, medmindre andet bevis kan føres herfor. 6

7 b) debitor og eventuel kautionist på tidspunktet for risikoens overgang ikke er registreret i RKI Kredit Information på ejendommens eller anden oplyst adresse. For indhentelse af kreditoplysninger gælder det samme som i pkt a., 2. afsnit. c) der på tidspunktet for risikoens overgang ikke er restancer på det pantebrev, der handles, og at seneste ydelse på dette pantebrev er betalt rettidigt. d) det er oplyst i salgsmaterialet, hvis et cirkulerende pantebrev oprindeligt var et nyudstedt lånepantebrev Sælgers oplysningspligt Oplysninger, som sælger altid skal afgive: a) Sælger skal i pantebrevsopstillingen, salgsaftalen eller andet salgsgrundlag beskrive den ejendomstype, hvori pantebrevet har sikkerhed. b) Det skal oplyses, hvis der af tingbogen fremgår byrdefulde servitutter eller efterstående pantehæftelser på ejendommen. En servitut betragtes som byrdefuld, når den har væsentlig betydning for pantebrevets værdi. c) Hvis sælger har modtaget meddelelse fra fogedretten om, at der er begæret afholdt tvangsauktion over ejendommen, skal dette oplyses til køber. d) For nyudstedte pantebreve skal sælger af pantebrevet oplyse, hvis ejendommen ikke er værdiansat af en ejendomsmægler/formidler. e) Har sælger givet oplysning om den pantsatte ejendoms handelsværdi, skal værdien svare til den nuværende anslåede kontantværdi Sælgers oplysningspligt i øvrigt Eksempler på oplysninger sælger skal afgive, hvis han er bekendt med dem: a) Sælger skal oplyse, hvis formidler eller sælger af ejendommen ved sikkerhedsstillelse eller på anden måde har bidraget til fi nansieringen af ejendommen. b) Sælger skal oplyse, hvis der er foretaget andre modregninger i udbetalingen, end dem der er aftalt i købsaftalen. c) Sælger skal oplyse, hvis denne har udarbejdet efterstående låne- og sælgerpantebreve. d) For nyudstedte pantebreve gælder endvidere, at hvis sælger på tidspunktet for risikoens overgang er bekendt med, at ejendommen ikke skal bebos eller benyttes af debitor, skal dette fremgå af salgsmaterialet vedrørende pantebrevet eller på anden skriftlig måde. 7

8 7. Købers misligholdelsesbeføjelser 7.1. Hvis et pantebrev er leveret med en mangel Hæveadgang Foreligger der en mangel i medfør af pkt. 6, kan køber hæve handlen. Tilbagebetaling til køberen skal i så fald ske af restgælden pr. senest betalte termin til afregningsdagens kurs (oprindelig kurs) plus renter fra senest betalte termin til tilbagebetalingstidspunktet beregnet på grundlag af pantebrevets pålydende rente. Sælger afholder eventuelle afgifter til det offentlige i denne forbindelse. Foreligger der en mangel ved ét eller flere enkelte pantebreve i en kvote, kan handlen alene hæves for dette/disse pantebreve Skadeserstatning Hvis manglen angår en indeståelse, eller sælger har handlet svigagtigt, kan køber endvidere kræve skadeserstatning Refusion af omkostninger Er et pantebrev behæftet med en hævebegrundende mangel, og ønsker sælger ikke straks på købers opfordring at tage pantebrevet tilbage, så skal sælger refundere køber alle rimelige, relevante og dokumenterede eksterne omkostninger, fx i forbindelse med inkassation eller med afholdelse af tvangsauktion Hvis et pantebrev bliver leveret for sent Ved forsinkelse, jf. pkt. 5, kan køber hæve handlen. Forsinkelse giver ikke ret til skadeserstatning Hvis et pantebrev ikke bliver leveret Pantebrevet er udstedt Hvis sælger ikke leverer pantebrevet, selvom det er udstedt, kan køber hæve handlen og kræve skadeserstatning Pantebrevet er ikke blevet udstedt Skyldes manglende levering, at pantebrevet ikke er blevet udstedt, ophæves handlen. Køber kan kræve skadeserstatning, medmindre sælger er uden skyld i, at pantebrevet ikke er blevet udstedt, jf. pkt Udtømmende misligholdelsesbeføjelser Køber kan ikke kræve forholdsmæssigt afslag, omlevering, eller at sælger erstatter differencen ved dækningskøb. 8

9 8. Reklamation Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køber give sælger en begrundet skriftlig meddelelse herom uden ugrundet ophold efter, at køber har eller burde have opdaget manglen. Har der været afholdt tvangsauktion over ejendommen, uden at køber har adviseret sælger om auktionen i så god tid, at sælger har haft mulighed for at varetage sine interesser på auktionen, kan køber ikke rejse noget krav mod sælger. Dette gælder dog ikke, hvor køber godtgør, at der åbenbart ikke kunne opnås dækning for pantebrevet. Vil køber påberåbe sig forsinkelse, skal køber give sælger en skriftlig meddelelse hurtigst muligt og senest uden ugrundet ophold efter, at køber har modtaget pantebrevet. 9. Forældelse Uanset bestemmelsen i pkt. 8 gælder, at har køber ikke påberåbt sig en mangel ved skriftlig meddelelse herom til sælger inden 5 år efter tidspunktet for risikoens overgang, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Vil køber påberåbe sig en mangel vedrørende betaling af seneste terminsydelse, skal køberen skriftligt meddele sælgeren dette senest 2 år efter tidspunktet for risikoens overgang. 9

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere