Forskningsplan for økologiske bær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsplan for økologiske bær"

Transkript

1 Forskningsplan for økologiske bær Udarbejdet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug via projektet: Netværk for økologiske bær. Af seniorforsker Hanne Lindhard Pedersen 1 og chefkonsulent Hans Bach-Lauritsen 2 1 Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev, Tlf.: Projekt- og Udviklingskonsulenterne, Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København, Tlf.:

2 Baggrund Målet med Forskningsplanen er at sætte fokus på økologisk frugt og bær, gennem fokusering på de mest relevante forskningsområder set fra hele branchens synspunkt. Det vil sige at finde de områder, hvor der mangler viden for at kunne producere og afsætte større mængder af økologiske kvalitetsbær i Danmark. Diversiteten og kvaliteten af de solgte produkter ønskes forøget og dermed også branchens størrelse og mængden af bær produceret med rentabel økonomi for producenten. Dette gælder både for økologiske kvalitetsbær og bærprodukter, som afsættes både direkte til forbrugerne til frisk konsum og til industriel forarbejdning. Desuden ønskes det, at forbrugerinteressen for nye økologiske bærkoncepter bliver øget, og dermed medvirker til en tilsvarende positiv udvikling i branchens virksomheder. Denne positive effekt skabes ved at sætte fokus på bærrenes produktionsmetoder, spisekvalitet og sundhed. Produktionen af økologiske bær er meget begrænset og foregår på 70 ha med buskfrugt, hovedsageligt solbær og 63 ha med jordbær til frisk konsum (Korsgaard og Lindhard Pedersen 2007). Produktionen af mange bærtyper er i øjeblikket så lille, at produktionen næsten er ikke-eksisterende. For friske bær foregår der oftest en produktion på meget små arealer med udelukkende lokalt salg. For bær til industriel forarbejdning er produktionen så lille, at det er vanskeligt for forarbejdningsvirksomheder, der ønsker at bruge økologiske bær, at få mængder nok til en rentabel produktion. Derfor vælger mange at importere økologiske bær. Arealet og diversiteten af producerede økologiske bær ønskes øget, således at større mængder og flere forskellige bærtyper er repræsenteret både på det økologiske friskmarked og i industrielt forarbejdede produkter. Forskningsplanen sætter fokus på følgende områder: 1. Øge diversiteten i produktionen og mængden af bær egnede til frisk konsum. 2. Øge produktionen af bær til forarbejdning. 3. Optimering af råvarekvaliteten. 4. Sætte fokus på sundhed og spisekvalitet 5. Afsætningsfremme Forskningsplanen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra branchen, både avlere, pakkerier, grossister, forarbejdningsvirksomheder samt afsætningsled. Der har været afholdt en workshop, hvor alle branchens aktører var inviteret (bilag 1). De aktuelle deltagere kan ses af bilag 2. Input til forskningsprogrammet er hovedsageligt fremkommet på workshoppen. Workshoppen startede med, at deltagerne fik baggrundsinformation i 3 indlæg, hhv. 1: Status på økologisk bærproduktion i Danmark ved konsulent Maren Korsgaard (bilag 3), 2. Tidligere og igangværende dansk forskning i økologisk bærdyrkning ved seniorforsker Hanne Lindhard (bilag 4) og 3. Potentialet for økologisk bærproduktion ved Svend Jensen fra Danske Bær. Referat fra workshoppen inklusive alle ideer til forskningsemner kan ses i referatet fra workshoppen (bilag 5). Disse ideer er viderebearbejdet til forskningsideer. 2

3 Forskningsplanen forventes at være et meget vigtigt arbejdsredskab for fokusering på økologisk forskning og udarbejdelser af relevante projektansøgninger inden for bærområdet i årene efter nærværende projekt. Forskningsideer fra Workshop. Ideerne fra workshoppen er grupperet under de 5 fokusområder. Ideerne står kun ét sted, selvom nogle af de fremkomne ideer dækker flere områder. 1. Øge diversiteten i produktionen og mængden af bær egnede til frisk konsum. Sorter Der mangler kontinuerlig udvikling, afprøvning og forædling af sorter, som er robuste og modstandsdygtige over for skadevoldere og som derved kan give de bedste udbytter i en økologisk/usprøjtet produktion. Det kan være, at de rigtige sorter kan findes i de gamle sorter, som blev dyrket, før brugen af pesticider blev udbredt. Ved forædling kunne man tage patent på en speciel sort med en god indre kvalitet, f.eks. et højt indhold af sundhedsfremmende stoffer, og dermed skabe et specielt/unikt produkt. Find sorter med stor smag. Ukrudtskontrol Ukrudtskontrol er et problem i alle frilandskulturer. Ukrudtskontrol er vigtigt for at opnå god vækst i afgrøden og dermed et godt udbytte. Mekanisk kontrol skal udføres ofte og er tidskrævende. Der mangler viden om optimering af ukrudtsbekæmpelsen, vigtigste tidspunkter og effektive redskaber. Gødskning Mangler generelt viden om optimal gødskning af bærafgrøder. Både den rette timing, mængde og type af gødning. Ved brug af drypvanding er der brug for en økologisk metode til rensning af drypslangerne. Fremtidens klima Klimaet i fremtiden forventes at give udfordringer til frilandsdyrkning. Der mangler viden om, hvordan disse klimaændringer bedst muligt overkommes, f.eks. ved brug af regntag, tunneldyrkning, optimeret vanding i tørre perioder, planter/sorter, som kan klare tørke og eller ekstrem regn. Desuden kan der blive muligheder for at dyrke nye, mere varmekrævende afgrøder som f.eks. spisedruer og minikiwi. Der forventes at komme andre skadevoldere, både svampesygdomme og skadedyr. Mindske omfanget af svampesygdomme på produktet 3

4 Brug af økologisk acceptable sprøjtemidler. Plantestyrkende midler. Naturlig regulering af skadedyr Fuglekasser til opformering og bedre levesteder for småfugle, der hjælper til med regulering af insekter/skadedyr i afgrøden. Effektive læbælter som skjul og levested for nyttedyr, der potentielt kan hjælpe til med at regulere skadevoldere i afgrøden. Jordbærproduktion Der er potentiale i økologisk jordbærproduktion, men der er manglende viden om optimal vand- og gødningstilførsel, samt brug af vækstmedier til tunnel- eller væksthusproduktion. Øge diversiteten af bærudbuddet Stikkelsbær. Trendy nye bærtyper. Bruge restproduktion Presserester kan måske blive ingredienser i fødevareprodukter eller dyrefoder. Presserester kan indeholde f.eks. fibre, olier, farve. 2. Øge produktionen af bær til forarbejdning. Produktudvikling Nye produkter savnes, f.eks.: Ribs ketchup, solbærsuppe. Investgruppe til nye bærprodukter. Øge produktionen Avlerne kan hjælpe hinanden til at skabe større produktmængder, som kan bruges til f.eks. eksport ved at gå sammen i avlergrupper. 3. Optimere råvarekvaliteten. Råvarens renhed Problemer med snegle i produktet, både med og uden hus. Bedre logistik. Bevaring af råvarens kvalitet fra planten til salg eller forarbejdning. F.eks. mht. indholdsstoffer Skånsom høst eller solide bær. Effektiv transport med f. eks. kølingsmulighed. Mindre transport fra høst til frysning, lokal produktion. Spis årstidens frugter og bær, kort tid fra jord til bord, minimer transporttiden. 4

5 Optimere dyrkningsforhold Optimere vanding, gødskning og ukrudtsbekæmpelse Blåbær Bærstørrelsen i blåbær er svingende. Hvordan kan den blive øget/stabil/ensartet? 4. Sætte fokus på sundhed og spisekvalitet Sortsrene safter. Forskning for optimering af kvalitet Dyrkningsforholds indflydelse på indre kvalitet Hvad betyder jordbunden og klimaet for kvaliteten? Terroir. 5. Afsætningsfremme Lige vilkår for produktionen Der er ønske om lige vilkår for produktionen i EU. Info og oplysning til forbrugere Hjemmesider om/fra producenterne. Lokale fødevarer. Info til indkøbere Indkøbere skal geares mere til at købe økologiske varer. Kendskab til produktionen fra indkøbere. Dokumentation/branding af produkt Jord til bord Dokumentation/branding. Mere Morten Korch. En øko-maskot, ligesom DSB s Harry. Produkter med et ansigt, kend producenten. Sundhedsanprisninger Mulighed for anprisning af produktion uden pesticider. Samarbejde med sundhedssektorer (f.eks. som Hyben Vital). Markedsføring. Brug for at gøre markedsføring mere professionel. 5

6 Producenter kunne have gavn af mere viden om markedsføring. Forberedelse af markedsføringen vil være en god idé. Oplevelse Selvpluk med oplevelser. Internetsalg Indkøbsportal for privatkunder. Bruge medierne Fange mediernes opmærksomhed (som f. eks småøers fødevarenetværk) F.eks. med nye produkter og events. Kendt kok, opskrifter. 6

7 Forskningsområder 1. Sorter og forædling De dyrkede sorter danner basis for både udbytteniveauet, ydre og indre kvalitet, samt modstandsdygtighed over for skadevoldere. Til økologisk dyrkning er dette ekstra vigtigt, fordi der næsten ingen hjælpestoffer er til at reparere på skader i marken. Der mangler kontinuerlig udvikling, afprøvning og om muligt forædling af sorter, som er robuste og modstandsdygtige over for skadevoldere og som derved kan give de bedste udbytter i en økologisk/usprøjtet produktion. Det er muligt, at de rigtige sorter kan findes i de gamle sorter, som blev dyrket, før brugen af pesticider blev udbredt. 2. Produktudvikling Det er vigtigt hele tiden at tænke i udvikling af nye produkter. Dette gælder både nye forarbejdede produkter, som f.eks. ribs-ketchup og solbærsuppe, men også muligheden for dyrkning af nye bærtyper som blåbær eller gamle bærtyper, der kan blive moderne igen, som f.eks. stikkelsbær. Desuden kan der tænkes i baner af udnyttelse af restprodukter, som f.eks. presseresten efter saftproduktion. 3. Optimere produktionen mht.: vand- og gødningstilførsel, ukrudtskontrol og forberede produktionerne til klimaændringer, samt virkning af disse tiltag på indre kvalitet. I den økologiske produktion er der manglende viden om de forskellige bærafgrøder, hvilke gødningstyper, som bedst kan bruges, hvornår de skal tilføres og i hvilke mængder for at optimere produktionen både mht. udbytte samt ydre og indre kvalitet af bærrene. Brugen og vanding og optimering af drypvanding mht. timing og vandmængder er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Ukrudtskontrollen giver store problemer i praksis, fordi den er vanskelig, tidskrævende og ofte skader planten. Der mangler viden om de bedste metoder, maskiner og tidspunkter for kontrollen. Klimaet i fremtiden forventes at give udfordringer for frilandsdyrkning. Der mangler viden om, hvordan disse klimaændringer bedst muligt overkommes, f.eks. ved brug af regntag, tunneldyrkning, optimeret vanding i tørre perioder, planter/sorter, som kan klare tørke og/eller ekstrem regn. Desuden kan der blive muligheder for at dyrke nye, mere varmekrævende afgrøder, som f.eks. spisedruer og minikiwi. Det forventes, at andre skadevoldere bliver problematiske i takt med ændrede klimaforhold og/eller ændrede produktionsformer. 4. Vækstmedier i beskyttet produktion (jordbær) Beskyttet produktion i tunnel eller hus for at forlænge sæsonen for bær eller skabe en produktion, som er mere sikker, fordi den er beskyttet mod klimaet, betyder, at der er en øget interesse for produktion af planter i andre medier end jord. Der er behov for at undersøge, hvordan dette gøres økologisk korrekt og forsvarligt. 5. Naturlig regulering af skadedyr 7

8 Der findes mange skadedyr, som angriber bær. For at regulere disse angreb er det specielt i flerårige afgrøder muligt at bruge nyttedyr, som opholder sig i afgrøden eller i etablerede levesteder omkring afgrøden. F.eks. kan der opsættes fuglekasser til opformering og bedre levesteder for småfugle, der hjælper til med regulering af insekter/skadedyr i afgrøden eller læbælterne kan indrettes, så de også kan bruges som skjul og levested for nyttedyr. Der er brug for viden om, hvordan disse reguleringsmekanismer kan optimeres og hvor effektive de er i aktuelle bærproduktioner mod alvorlige skadevoldere. 6. Mindske angreb af svampesygdomme. Der finde mange svampesygdomme, som potentielt kan være begrænsende eller ødelæggende for udbyttet og/eller for bærkvaliteten. Der er brug for alternative økologisk acceptable metoder til regulering eller bekæmpelse af disse svampesygdomme. Dette kunne være brug af økologisk acceptable sprøjtemidler eller såkaldte plantestyrkende midler, som er tilladt i Tyskland. 7. Bevaring af råvarens kvalitet, både ydre og indre under høst, transport og lagring. Råvaren bliver produceret på planterne. Det er vigtigt, at råvarekvaliteten bliver bevaret helt frem til konsumering af varen, både hvis det drejer sig om produktion til frisk konsum eller om forarbejdede råvarer. Det er vigtigt, at bærrene høstes skånsomt eller at bærrene er så robuste, at de ikke tager skade af høstprocessen. Transporten fra plante til opbevaring bør ske hurtigt og skånsomt, evt. med muligheder for køle- eller frysetransport. Det er også vigtigt at mindske transportvejen ved at have lokalt salg eller forarbejdning og at spise årstidens bær. Der er brug for øget viden om, hvordan vi bedst bevarer råvarens kvalitet fra mark til mund. 8

9 Aktiviteter for øget afsætning Information til både indkøbere og forbrugere om varen. Skal gøres professionelt og koordineret, avlere kunne slå sig sammen i avlergrupper, udarbejdelse af hjemmesider, internetsalg. Sæt fokus på det lokale marked. F.eks. selvpluk med oplevelser. Branding af produkterne, f.eks. billede af producenten på produktet, mere Morten Koch eller øko-maskot, som f.eks. Harry fra DSB. Brug medierne bevist og professionelt. Events som samarbejde mellem producenter og aftagere af produkterne, f.eks. kokke. Uddannelse af producenter til at få mere viden om markedsføring. Undersøge og/eller arbejde for mulighederne for sundhedsanprisninger af produkter produceret uden brug af pesticider, evt. gennem forskningssamarbejde med sundhedssektorer som Hyben Vital. Arbejde for ens produktionsmuligheder i EU. Initiativer på baggrund af workshoppen. Efter workshoppen er der taget initiativ til følgende aktiviteter: Ansøgning til innovationsloven: Udvikling af succesfulde, smarte, sunde og smagsfulde bærdrikke til børn og unge. Ansøgning til innovationsloven: Fremtidssikret intelligent vandoptimering i økologisk buskfrugt. PhD-ansættelse på området: Plasticity of black currants in a changing climate; focus on water efficiency. PhD-ansættelse på området: Impact of climate on productivity and quality of raspberry. November 2009 Hanne Lindhard og Hans Bach-Lauritsen 9

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER EN KORTLÆGNING AF FORBRUGET AF ØKOLOGI I AALBORG, AARHUS, FURESØ, HVIDOVRE OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE I EFTERÅRET 2013. Projektmedarbejder, Lærke Mai Bonde

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

gartner tidende Tema: Nr. 20 torsdag 6. november 2008 124. årgang www.gartnertidende.dk Medicinplanter og sundhed

gartner tidende Tema: Nr. 20 torsdag 6. november 2008 124. årgang www.gartnertidende.dk Medicinplanter og sundhed gartner tidende Nr. 20 torsdag 6. november 2008 124. årgang www.gartnertidende.dk Tema: Medicinplanter og sundhed Et netop afsluttet interregionalt EU-projekt viser, at flere medicinplanter, som kan dyrkes

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Evaluering i drivhuset af midlernes virkning. (BCS Imagebank 00044351) 10 år efter opfindelsen og omfattende forskning kan midlet

Læs mere

Forord. Rapporten er opdelt i afsnit, svarende til emneblokkene i konferencens program.

Forord. Rapporten er opdelt i afsnit, svarende til emneblokkene i konferencens program. Forord Denne rapport er en samling af oplægsholdernes manuskripter til konferencen om Gensplejsede fødevarer - problemer og perspektiver, som blev afholdt på Christiansborg den 4. april 2000. Konferencen

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre TEKNOLOGISK INSTITUT Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Analyse og Erhvervsfremme April/2010 Indhold 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 2.

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere