Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre"

Transkript

1 Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre

2 Indholdsfortegnelse Indledning Få overblik og undgå skader Arbejdspladsvurdering APV Introduktion af nyansatte Sikkerhedsrundering Analyse og forebyggelse af ulykker Hvornår bliver det farligt Ulykker kan medføre døden Maskindirektivet CE-mærkning og forebyggelse Brugsanvisning Afskærmning Sikkerhed for alle Kunder og sikkerhed Rod og støj Tunge løft, arbejdsstillinger og bevægelser Oliemaskinen Løft af fustager, service, madvarer, mv Køkkenet Arbejdsstillinger og bevægelser i bowlingmaskinerne Unge under 18 år og gravide Psykisk arbejdsmiljø Gå glad på arbejde Støtte fra kolleger og ledelse samt anerkendelse Indflydelse på eget arbejde For store krav for små krav Information og kommunikation Mobning og chikane Øretæver i luften? Kendskab til konflikthåndtering Stop problemet ved døren Stands farlig opførsel med det samme Gør kunderne tilfredse Hvad gør I, når I ikke får forhindret røverier, vold eller trusler? Styr på kemien Dårlig kemi Sikkerhedsdatablad Arbejdspladsbrugsanvisning APV checkliste for bowlingcentre APV Handlingsplan Jeg vil vide mere... 19

3 Indledning Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne branchevejledning give et redskab til sikkerhedsorganisationen i bowlingcentre til brug for det daglige sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde. Branchevejledningen indeholder en beskrivelse af de forhold, som kan påvirke de ansattes sikkerhed og sundhed, og der anvises gode idéer til hvordan, der kan træffes effektive forebyggende foranstaltninger. Fokus er lagt på de arbejdsfunktioner, der er knyttet til driften af bowlingbanerne, mens emner i forhold til køkken- og restaurantdelen kun beskrives i kort form. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner for det pågældende område. Branchevejledningen og den tilhørende APV-checkliste kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside eller bestilles på hjemmesiden: Branchevejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens parter. Side / 03

4 Få overblik og undgå skader Det er bedre at forebygge end at helbrede! I forebygger, hvis I kan forudse en risiko, synliggøre risikoen og sætte gang i de handlinger, der skal til for at undgå de fysiske og psykiske belastninger, risikoen kan medføre. For at det kan lykkes, er det først og fremmest afgørende, at både ledelse og de ansatte i bowlingcentret skaber en fælles sikkerhedskultur, at I alle synes, forebyggelse er en rigtig god idé, og at de nødvendige ressourcer afsættes. Lad os se på 4 gode metoder: Arbejdspladsvurdering (APV) Introduktion af nyansatte Sikkerhedsrundering Ulykkesforebyggelse. Arbejdspladsvurdering - APV Alle bowlingcentre skal ifølge arbejdsmiljølovgivningen udarbejde en skriftlig APV for alle arbejdsfunktioner i centret. Ved arbejdspladsvurderingen foretager I en samlet vurdering af arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder det psykiske arbejdsmiljø. I skal ligeledes inddrage jeres sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i jeres arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefravær. Ønsker I at læse mere om APV, kan I benytte Arbejdstilsynets hjemmeside og her klikke på fanebladene: Information og Regler. Se især At-vejledning D.1.1: Arbejdspladsvurdering. Introduktion af nyansatte Det er et lovkrav og en rigtig god idé, at alle nyansatte bliver introduceret til, hvordan de undgår, at de selv eller andre kommer til skade. For at huske at få alle punkter med, kan I udarbejde en skriftlig checkliste over alle væsentlige forhold, som medarbejderen skal introduceres til. Medarbejder og sikkerhedsgruppe sørger sammen for at komme det hele igennem og kvitterer på listen. Checklisten kan udformes med lidt beskrivende tekst og centrale fotos, således at den nyansatte kan repetere efter gennemgangen. En følordning, hvor den nye medarbejder kommer rundt om alle væsentlige forhold, vil ligeledes optimere introduktionen. I APV en skal I kortlægge, beskrive og vurdere bowlingcentrets arbejdsmiljø. Er der problemer, skal I udarbejde en handlingsplan. I handlingsplanen skal det fremgå i hvilken rækkefølge, I vil prioritere og løse problemerne, hvornår det gøres, og hvem af jer, der er ansvarlig for, at det bliver gjort. I skal altid ajourføre APV en, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og lignende, som har betydning for jeres arbejdsmiljø. APV en skal ajourføres senest hvert 3. år. Pligten til at sørge for, at APV en udarbejdes, er arbejdsgiverens. Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og ajourføring af APV en. Hvis I er en virksomhed uden krav om en sikkerhedsorganisation, skal de ansatte inddrages på samme måde. En dækkende APV, der konstant holdes ajour, medvirker til at sikre overblik og systematik i arbejdsmiljøarbejdet til gavn for jer alle. Til brug for APV en kan I benytte denne branchevejledning samt APV-checklisten og handlingsplanen på henholdsvis side 14 og 18. Checklisten og handlingsplanen kan downloades i A4-skemaform fra Sikkerhedsrundering For hele tiden at være ajour med sikkerhed og forebyggelse i bowlingcentret er det rigtig godt, hvis I med mellemrum (minimum 2 gange om året) går en sikkerhedsrundering. At gå en sikkerhedsrundering betyder, at I f.eks. med jeres APV-checkliste og APV-handlingsplaner i hånden går en tur rundt i hele bowlingcentret og ser på, om de forskellige forhold er i orden. På turen afgør I, om der er nye problematiske forhold, og om de løsninger, I har igangsat ud fra handlingsplanerne, fungerer. Hvis I finder et problematisk forhold, ser I på, om det kan løses med det samme. Hvis ikke, laver I en ny handlingsplan med beskrivelse af løsningen, hvor handlingerne, ansvarlig(e) og tidsfrister er angivet. Sikkerhedsrunderinger kan bruges til at skærpe opmærksomheden på farlige forhold i arbejdsmiljøet hos medar- Side / 04

5 bejdere og ledelse og få alle til at deltage mere aktivt i sikkerhedsforhold. Lad derfor flest mulige deltage på skift sammen med sikkerhedsgruppen. På samme måde tjekkes, i forhold til brandsikkerhed, nødudgange, skiltning, mv. efter en fast rutine. Analyse og forebyggelse af ulykker Hvis APV og sikkerhedsrunderinger udføres perfekt, skulle ulykker i udgangspunktet helt kunne forhindres. Skulle en ulykke alligevel forekomme eller være lige ved at ske, gælder det om at lære af hændelsen og forhindre, at det sker igen. Start med at få fuldstændig hold på, hvad der skete og find herefter ud af, hvorfor det kunne ske. I skal lede efter de bagvedliggende årsager så bliver løsningerne bedre. F.eks. er en tekniker ikke nødvendigvis kluntet, hvis han falder i gangen bag bowlingmaskinerne på grund af en kasse med reservedele. Pladsen er ofte trang, så det ville være sket før eller siden. I stedet mangler der måske en skriftlig regel om, at gangen skal holdes fri for emner. Det kan også være, at denne regel var besluttet, men ikke blev overholdt, enten fordi personen ikke kendte reglen eller var ligeglad. Hver af årsagerne kræver forskellige løsninger, som kan medvirke til at forbygge en gentagelse. Hvis årsagsanalysen var endt med, at det blot var fordi teknikeren var kluntet, eller at ulykken var et hændeligt uheld, ville det blot være et spørgsmål om tid, før en lignende ulykke skete. Læs mere om ulykkesforebyggelse på og Side / 05

6 Side / 06

7 Hvornår bliver det farligt? Når vi ser på de arbejdsfunktioner, der primært er knyttet til driften af bowlingbanerne, er der en række hovedområder, hvor der især kan forekomme uhensigtsmæssige fysiske og/ eller psykiske belastninger:...arbejdet med vedligeholdelse af bowlingmaskinerne og bowlingbanerne, herunder maskinsikkerhed...tunge løft, arbejdsstillinger og -bevægelser...det psykiske arbejdsmiljø, herunder vold og trusler om vold...kemiske stoffer. Påvirkninger i forhold til køkken- og restaurantdelen vil i kort form blive nævnt i relation til ovennævnte punkter. Ulykker kan medføre døden Når bowlingmaskiner skal repareres og vedligeholdes samt driftstop udbedres, kræves der viden, påpasselighed og en sikker indretning af maskinen. At det kan gå rigtig galt, vidner to meget tragiske dødsfald om. I Randers i år 2008 blev en person, der var alene i centret, klemt til døde under reparation af bowlingmaskinen, og i England i år 2007 blev en tekniker klemt til døde under et keglebord, da maskinen utilsigtet gik i gang. Herudover er der gennem årene sket en række alvorlige ulykker. Maskindirektivet Som hovedregel skal nye maskiner, der er leveret til brug efter den 1. januar 1995, opfylde kravene i Direktiv 98/37/ EF Maskindirektivet. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler (m. ændringer). CE-mærkning og forebyggelse Alle almindelige maskiner, der er indkøbt efter 1. januar 1995, skal være CE-mærkede. Så kravet gælder både bowlingmaskiner, oliemaskiner og maskiner, der anvendes i køkkenet. CE-mærket giver formodning om, at maskinen opfylder sikkerhedskravene i henhold til gældende EU-lovgivning, men er ingen garanti for dette. Fabrikanten skal have udfyldt en EF-overensstemmelseserklæring om, at maskinen er udført i overensstemmelse med alle de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som vedrører denne. Brugsanvisning Nye maskiner skal leveres med en brugsanvisning på dansk. Brugsanvisningen skal indeholde en fuldstændig beskrivelse af, hvordan maskinen skal bruges på en sikker og forsvarlig måde, og hvilke risici der foreligger. Selv om en maskine er fra før 1995, kræver Arbejdstilsynet, at der foreligger en dansk brugsanvisning, hvis maskinen anses for farlig. Dette er f.eks. tilfældet for bowlingmaskiner. En ansat, der ikke kan læse dansk, skal have relevant skriftlig information på et sprog, han forstår. Der skal være en beskrivelse af forholdsregler, så følgerne efter et uheld og svigt ikke resulterer i farlige situationer. Brugsanvisningen skal indeholde en nærmere beskrivelse af afhjælpning af driftstop, og hvordan maskinen skal vedligeholdes og justeres uden fare for den, der udfører operationerne. Husk, at I skal gennemgå denne i forbindelse med introduktion af nyansatte, der skal have med maskinerne at gøre. Afskærmning Hvis der er fare for klemning eller andre ulykker, skal der etableres en afskærmning. Når bevægelige afskærmninger åbnes, skal maskinerne standse automatisk. Der er særlige krav til tvangskoblingen og de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemet. Faste afskærmninger skal fastholdes ved systemer, der gør det nødvendigt at anvende værktøj for at åbne eller fjerne dem. Afskærmninger, der har været afmonterede i forbindelse med reparation, skal selvfølgelig være monterede og fastspændte igen inden opstart. Kravet om afskærmning gælder adgang til maskinen fra alle sider. Strømforsyningen skal aflåses inden reparation og vedligeholdelse. Det sikres herved, at bowlingmaskinerne altid er slukkede, når man går ind i dem. Maskiner, som af arbejdstekniske grunde ikke kan indrettes eller afskærmes, så risiko for personskade er udelukket, skal have nødstop ved farestederne. Nødstop skal supplere andre sikkerhedsforanstaltninger og ikke erstatte dem. Endelig skal bowlingmaskinerne være forsynet med forsvarlige adgangsveje og sikring mod nedstyrtning. Sikkerhed for alle I bowlingcentrene er det som regel kun teknikerne, der sørger for reparation og vedligehold af bowlingmaskiner, mens kuglestop, kegler på afveje og kegler, der lægger sig forkert eller kommer i klemme i bordet, også udbedres af andre. Sikkerheden for dette personale skal selvfølgelig være fuldt på højde med teknikerens. Dette sørger I for gennem optimal instruktion og kontrol af den enkeltes kunnen. Bowlingmaskinen skal altid være slukket ved enhver fejlretning, og alle skal kunne slukke maskinen i tilfælde af kritiske situationer. Side / 07

8 Kunder og sikkerhed Når en bowlingmaskine skal repareres, eller en fejl udbedres, skal bommen altid være kørt ned foran keglerne. Desuden markeres maskinstoppet med, at lyset over maskinen slukkes, og eventuelt at en rød lampe tændes. Skal der arbejdes foran bommen, bør I flytte kunderne til en anden bane, eller en kollega sørger for, at ingen kaster. Det er et kendt problem, at berusede kunder kan finde på at kaste kugler, når der arbejdes på maskinen. Af samme grund skal I gøre disse kunder ekstra opmærksomme på, at der arbejdes på banerne. Tunge løft, arbejdsstillinger og -bevægelser Oliemaskinen Med de rette hjælpemidler og en god indretning kan I undgå ergonomiske belastninger i forbindelse med håndtering af oliemaskiner. Rod og støj For at undgå faldulykker i det ofte snævre område bag bowlingmaskinerne er det en rigtig god idé, at I holder området ryddeligt. Anvend ligeledes høreværn, når I arbejder i længere tid ad gangen på en maskine, da støjen fra bowlingkugler, der rammer kegler, nemt overstiger 80 db(a). Vedvarende støjbelastning over db(a) kan give høreskader. De ansatte skal bruge høreværn ved arbejde, der vurderes at være høreskadeligt. Arbejdsgiveren skal stille høreværnene til rådighed. Sikker adgangsvej Brug høreværn Oliemaskine i brug Moderne oliemaskiner er stort set selvkørende, når de er fremme ved den enkelte bowlingbane og udfører banepleje. At få maskinen fra dens parkeringsplads til banen kan dog indebære problemer. Da maskinerne fylder ret meget i vandret position, parkeres de i de fleste bowlingcentre i lodret position op ad en væg. Nogle maskiner vejer over 150 kg, og et manuelt løft fra gulvniveau, selv af 2 personer, overbelaster muskler og led og må betegnes som klart sundhedsskadeligt. Det tunge løft kan helt undgås ved eksempelvis at anvende et vægmonteret hejseværk. Hejseværket er forsynet med 2 wirer, der anbringes i øjer på oliemaskinen, og benyttes både til at hæve og sænke oliemaskinen. Hejseværk Side / 08

9 Niveauforskelle kan ligeledes betyde, at kroppen belastes uhensigtsmæssigt, når oliemaskinen skal trækkes eller skubbes til og fra banerne. I bør så vidt muligt indrette jer, således at I undgår disse niveauforskelle. Hvor det ikke kan lade sig gøre, kan I anvende ramper med hældning 1:50 (højdeforskel på 2 cm. pr. løbende meter). Herved kan I undgå at skulle løfte maskinen. Løft af fustager, service, madvarer, mv. Da vægten af en fustage med indhold på 25 liter kan ligge på omkring 35 kg. eller mere, skal I undgå løft af disse og slet ikke bære dem. Fustagerne er svære at håndtere manuelt, og der er stor fare for sundhedsskadelig belastning af muskler og led på grund af vægten, belastende arbejdsstillinger, vrid, rækkeafstande mv. Benyt i stedet egnede tekniske hjælpemidler. Der er store forskelle på emballagetypen. Der fremstilles i dag lettere fustager, hvilket I bør stille krav til jeres leverandør om at anvende, hvis I skal håndtere dem manuelt. Det er også en god idé, om muligt, at anvende emballagestørrelser til sodavandsanlæg, således at vægten pr. enhed ikke overstiger kg. Der findes mange gode løsninger på at undgå løft og bæringer gennem en fornuftig indretning. På billedet nedenfor ses en løsning, hvor fustagerne leveres på en palle med 8 stk., der kan transporteres med en palleløfter. Er det nødvendigt at transportere fustager, skal I anvende egnede tekniske hjælpemidler som sækkevogne, trappekravlere, ramper mv. Se mere om emnet i BAR transport og engros udgivelse: Vejledning om transport af øl og vand (www.bartransport.dk). I de centre, hvor der sælges større mængder af øl, er det en stor fordel at etablere egentlige øltanke, som leverandøren kan fylde direkte fra sin tankbil. Køkkenet I køkkenet skal I ligeledes være opmærksomme på at reducere tunge løft og bæringer. Sørg f.eks. for, at leverandører leverer i enheder på maksimalt 10 kg. Slagteren skal altså ikke levere plasticposer med 50 kg. kød, men i stedet 5 poser med 10 kg. i hver. Undgå ligeledes at løfte høje tallerkenstabler, at fylde opvaskebakker helt op med tungt service, at placere tunge emner på høje eller lave hylder osv. Sørg for, at køkkenet er indrettet, således at de ansatte kan arbejde i gode arbejdsstillinger. Eksempelvis er væghængte højdeindstillelige arbejdsborde en rigtig god idé. Læs mere om godt arbejdsmiljø i køkkenet i BAR service- og tjenesteydelsers udgivelse: Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet, som kan downloades fra hjemmesiden:. under Hotel og restauration. Her kan du også finde andre gode materialer vedrørende køkken og restaurant. Arbejdsstillinger og bevægelser i bowlingmaskinerne Når I vedligeholder bowlingmaskinerne, sker det af og til i akavede arbejdsstillinger. Heldigvis er arbejdet som regel kortvarigt og udgør som regel ikke et stort problem. I skal dog altid sikre jer, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Sørg for at holde pauser fra de belastende stillinger, især når ryggen er vredet, og armene arbejder over skulderhøjde. Fustageanlæg Indholdet i fustagerne føres via slanger frem til ølhanerne. Leverandøren kan her komme frem til rummet og anbringe pallerne, således at yderligere flytning ikke bliver nødvendig. Side / 09

10 Unge under 18 år og gravide I skal være opmærksomme på, at der gælder særlige regler for både gravide og unge under 18 år. Gravide skal være særligt opmærksomme på at undgå for tunge løft og bæringer. Etabler ligeledes muligheder for, at gravide - især i de sidste måneder af graviditeten - kan få passende pauser og muligheder for at hvile sig. Hvis der er unge under 18 år ansat hos jer, skal de risici, de unge kan komme ud for i virksomheden, beskrives særskilt i jeres arbejdspladsvurdering. De unge skal have grundig oplæring og instruktion. Der skal føres effektivt tilsyn af de unge af en rutineret medarbejder over 18 år. Unge må f.eks. ikke udsættes for fysiske overbelastninger, og det skal i videst mulig omfang undgås, at unge løfter eller bærer byrder over 12 kg. Unge er ligeledes omfattet af særlige regler om arbejdstid, som I skal overholde. De må heller ikke arbejde med farlige maskiner som bowlingmaskinerne eller opholde sig i områder, hvor der sælges øl. Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning E.0.1 om undervisningspligtige unges arbejde og E.0.2 om ikke undervisningspligtige unges arbejde, som kan findes på under fanebladet Regler. På BAR Handels hjemmeside findes gode checklister vedrørende unges arbejde under menupunktet Værktøjer (www.barhandel.dk). Vedrørende gravide kan udgivelsen Gravide i job downloades fra BAR service- og tjenesteydelsers hjemmeside:. og på kan At-vejledning A.1.8 Gravides og ammendes arbejdsmiljø hentes. Side / 10

11 Psykisk arbejdsmiljø Gå glad på arbejde Som på alle andre arbejdspladser er det vigtigt, at I arbejder for et godt psykisk arbejdsmiljø, således at alle trives. At opnå det gode psykiske arbejdsmiljø er et fælles anliggende. Ledelsen, der leder og fordeler arbejdet, har dog i kraft heraf et særligt ansvar. Der er mange måder at varetage dette vigtige område på. Nedenfor nævnes et par vigtige overskrifter over emner, I bør give særlig fokus. Området vold og trusler om vold beskrives efterfølgende i sit eget afsnit. I kan hente inspiration til forskellige metoder i værktøjskasser om det psykiske arbejdsmiljø fra BAR service- og tjenesteydelser via hjemmesiden se f.eks. Voldsomme oplevelser og chokerende begivenheder og Mobning. Endvidere har Arbejdsmiljørådet en portal om det psykiske arbejdsmiljø: Støtte fra kolleger og ledelse samt anerkendelse Gennem social og faglig støtte får medarbejderen bl.a. sympati, respekt, feedback og direkte hjælp fra ledelse og kolleger. At få anerkendelse for de positive ting, en medarbejder tilfører arbejdspladsen, er helt central for medarbejderens trivsel. Så husk at rose hinanden, når der er en anledning til det. Indflydelse på eget arbejde Indflydelse på eget arbejde er medarbejderens muligheder for at påvirke, hvad han/hun skal gøre samt hvornår og hvordan det skal gøres. Hvem han/hun skal samarbejde med, og at de ressourcer, der er nødvendige for at løse en arbejdsopgave, kan opnås. For store krav for små krav For at man kan trives i sit arbejde, skal man have en passende fysisk og psykisk stimulation. Kravene må ikke være for store eller for små. Medarbejdere kan imidlertid have forskellige forudsætninger for at udføre de arbejdsopgaver, der stilles. Derfor varierer det fra person til person, hvilke krav der udgør en passende stimulering. Information og kommunikation God information og kommunikation spiller en stor rolle på enhver arbejdsplads. Eksempelvis bliver ansatte ofte utrygge, når der sker forandringer og omstruktureringer, som kan have betydning for ens jobsikkerhed. Derfor er det vigtigt med information og medinddragelse under hele processen. Det er ligeledes vigtigt, at sikkerhedsorganisationen sørger for, at der bliver informeret om væsentlige arbejdsmiljøtiltag, således at alle ansatte medinddrages. Mobning og chikane Mobning må ikke forveksles med almindeligt drilleri og sjov på arbejdspladsen. Drilleri kan dog udvikle sig til mobning, når en eller flere koncentrerer sig om altid at ramme én person, og vedkommende ikke kan stoppe chikanen. Som sikkerheds- eller tillidsrepræsentant og som leder er det vigtigt, at I er parate til at tale om problemet med den ansatte og dennes kolleger og medvirke til en løsning. Øretæver i luften? Et problem, der af og til kan forekomme i bowlingcentrene, er berusede og/eller utilfredse kunder. Utilfredsheden kan skyldes simple forhold som eksempelvis ventetid, mens et kuglestop udbedres. Hvis I håndterer situationerne uhensigtsmæssigt, kan det resultere i ubehagelige konflikter og i værste fald i vold eller trusler om vold. I skal forholde jer til problemet i jeres APV og udforme retningslinier for, hvordan I vil forebygge vold og trusler, og hvordan I vil handle, hvis problemet opstår. Nyansatte skal have en særlig introduktion til området. Der er en række gode tiltag, som I kan benytte jer af til at forebygge de tilspidsede situationer: Kendskab til konflikthåndtering Det er ikke ligegyldigt, hvordan I optræder overfor en problematisk kunde med kropssprog og ord. På den gode måde kan det lykkes at nedtrappe konflikten og nå en god løsning på situationen. Disse teknikker kan indlæres gennem undervisning og træning i samtaleteknik og konflikthåndtering. Det er vigtigt, at I giver jer selv mulighed for at lære af hinanden. Tag hændelser op på et personalemøde og gennemgå, hvilke handlinger der nedtrappede eller optrappede konflikten. En mulighed er også, at kun bestemte personer blandt ledelse og ansatte med særlig viden og kompetence går ind i de konfliktfyldte situationer, mens f.eks. teknikere og tjenere ikke går ind i diskussioner, men henviser til de førnævnte. Stop problemet ved døren Nogle centre har dørmænd på udvalgte dage, hvor der er særlig travlhed. Her er det muligt at opfange og afvise personer, der bedømmes til at kunne skabe problemer. Hvis der ikke er dørmænd, er det en stor fordel, hvis andet personale hurtigt og venligt viser personer, der f.eks. er for berusede, ud igen. Det kan også være en god idé, at I arbejder med at give karantæne til kunder, der har optrådt uhensigtsmæssigt. Side / 11

12 Endelig kan I bestemme, at der kun er adgang, hvis kunden skal bowle eller spise, og I kan fastlægge et maksimalt antal gæster, der er plads til. Stands farlig opførsel med det samme Vær konsekvente, når kunder udviser farlig opførsel. Det er f.eks. ikke acceptabelt, når en kunde kaster en bowlingkugle, mens en tekniker arbejder på maskinen. Her er en øjeblikkelig bortvisning og karantæne på plads. Den konsekvente holdning vil forebygge fremtidige situationer. Mindre farlige situationer, hvor en kunde eksempelvis kaster med 2 kugler på én gang, kan i første omgang måske klares med en advarsel, mens gentagelser bør føre til bortvisning. Manglende konsekvens vil kunne føre til mange afprøvninger af, hvor I har lagt jeres grænser. Gør kunderne tilfredse Når der opstår situationer, hvor kunderne bliver utilfredse, f.eks. på grund af ventetid ved udbedring af fejl på en bowlingmaskine, eller de føler sig dårligt behandlet, kan gaver løse meget. Mens der ventes, kan I tilbyde kunderne en forfriskning, og hvis ventetiden bliver lang, en anden bane eller et gavekort til brug en anden dag. Måske har I andre spændende aktiviteter i centret, som I kan tilbyde. Nogle centre har gode erfaringer med en ansat, der cirkler rundt, sørger for god musik og stemning, konkurrencer mv. Samtidig med det, får han også på en positiv måde formidlet centrets regler via sin mikrofon, når kunder går over stregen. Hvad gør I, når I ikke får forhindret røverier, vold eller trusler? Som nævnt, skal I have klare retningslinjer for, hvordan de ansatte skal forholde sig i forbindelse med vold eller ved trusler om vold, herunder procedurer for, hvordan man kommer nødstedte kolleger til hjælp. I skal have retningslinjer i forbindelse med eventuel hurtig tilkaldelse af hjælp fra f.eks. vagtberedskab eller politi. Det er en god idé at have overfaldsalarmer med direkte forbindelse til politiet. Det er vigtigt, at I har etableret procedurer, som sikrer anmeldelse og opfølgning ved episoder med vold og trusler om vold. Ligeledes vil det være en god idé, at den ramte hurtigt kan få adgang til effektiv krisehjælp, eventuel etabler en fast aftale med en udbyder på området. Læs mere om vold og trusler om vold i: Værktøjskassen: Voldsomme oplevelser og chokerende begivenheder - findes på og At-meddelelse nr : Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Meddelelsen kan findes på under fanebladet Regler. Styr på kemien Dårlig kemi I alle bowlingcentre anvendes faremærkede kemiske midler. Det er f.eks. midler til banerens, oliering af baner, rengøring og opvaskemaskine. Arbejdet med kemiske midler skal I tilrettelægge og udføre sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det vil sige, at I skal undgå unødige påvirkninger, og at påvirkninger begrænses så meget som muligt samt at fastsatte grænseværdier overholdes. Arbejdsgiveren har altid pligt til at sikre, at det er de mindst skadelige kemiske stoffer og materialer, der anvendes. Hvis det er nødvendigt at bruge farlige stoffer, har I alle pligt til at sørge for, at sikkerhedsforskrifterne overholdes, så arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Sikkerhedsdatablad Alle kemikalier skal være forsynet med en dansk etiket, der oplyser om handelsnavnet, stoffets kemiske navn, stoffet eller produktets evt. mærkning i form af farebetegnelser og faresymboler. I skal desuden fra leverandøren have et let forståelig sikkerhedsdatablad på dansk, som indeholder 16 punkter med bl.a. oplysninger om de sundhedsfarlige egenskaber og om de nødvendige personlige værnemidler. For de stoffer, hvor der er fastsat danske grænseværdier, skal der udarbejdes et sikkerhedsdatablad med 14 punkter, som I også skal have af leverandøren. Sikkerhedsdatabladet skal opbevares tilgængeligt for medarbejderen. Arbejdspladsbrugsanvisning Ud over leverandørbrugsanvisningerne skal I have udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning for de faremærkede midler. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal oplyse medarbejderne om de farer, der er forbundet med brug af midlet og hvilke foranstaltninger, der kan træffes for at undgå påvirkning. En arbejdspladsbrugsanvisning kan være et sikkerhedsdatablad suppleret med et tillæg, der indeholder de lokale oplysninger. F.eks. skal det her beskrives, hvad midlet må bruges Side / 12

13 til, hvordan midlet bruges og hvor øjenskylleflasker befinder sig på arbejdspladsen, hvis midlet er farligt for øjnene. Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal opbevares tilgængeligt for medarbejderne, og medarbejderne skal have en effektiv instruktion til indholdet i arbejdspladsbrugsanvisningerne. Se nærmere om hvordan I udarbejder en arbejdspladsbrugsanvisning i Arbejdstilsynets vejledning C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer, som kan hentes under fanebladet Regler på Vejledningen indeholder som bilag et eksempel på en arbejdspladsbrugsanvisning og et tillægsskema, som i udfyldt stand sammen med sikkerhedsdatabladet kan udgøre arbejdspladsbrugsanvisningen for midlet. Arbejdspladsbrugsanvisningerne kan udgøre den særlige vurdering for stoffer og materialer i arbejdspladsvurderingen, der stilles krav om, når der anvendes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen. Eventuelt kan I bede leverandøren være jer behjælpelige med oplysninger om stoffets egenskaber, værnemidler mm. Husk, at midlerne altid skal opbevares i originalemballagen. De må aldrig omhældes i sodavandsflasker eller lignende, da det kan give anledning til forveksling af indholdet. Side / 13

14 APV-checkliste for bowlingcentre ULYKKER JA NEJ.Undersøges ulykker og tilløb til ulykker, så arbejdspladsen kan forhindre, at samme ulykke sker igen?.instrueres og oplæres du i sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med arbejdet? Undersøges sikkerhedsmateriel jævnligt for fejl? Er der den nødvendige tid til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde? Er der taget forholdsregler, således at kunder ikke kaster bowlingkugler, mens fejl udbedres på en bowlingbane? Maskiner Er det forebygget, at du utilsigtet kan komme til at starte maskiner? Ved du, hvordan en bowlingmaskine slukkes? Er adgang til alle bevægelige dele forhindret med afskærmning? Er bevægelige afskærmninger forsynet med tvangskobling? Har alle maskiner nødstop, hvor der er krav herom? Findes der brugsanvisninger på dansk for maskiner, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse mm.? Er maskinerne vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger? Er maskinerne forsynet med sikre adgangsveje? Er der lovpligtige eftersyn på maskiner? Intern færden.er arbejdsområderne ryddelige og ordentlige? Er det forebygget, at du ikke falder eller træder forkert, f.eks. på grund af rod, glatte gulve eller niveauforskelle? Brand.Er sikkerhedsforholdene i forbindelse med eventuel brand i orden (nødudgange, frie branddøre, skiltning)? Andre ulykkesfarer.er det forebygget, at du ikke kan blive udsat for elektriske stød? Håndteres varme genstande, således at der ikke er risiko for forbrænding eller skoldning? Side / 14

15 KEMI JA NEJ Arbejder du altid med farlige kemikalier (f.eks. kemikalier med orange faresymboler) på en forsvarlig måde? Forefindes der danske leverandørbrugsanvisninger, og er der udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning. for alle farlige kemikalier, der er tilpasset virksomhedens lokale forhold? Er du orienteret om risikoen ved arbejdet med farlige kemikalier? Kan de farlige kemikalier, der bruges, erstattes (substitueres) af mindre farlige kemikalier? Arbejder man med kemikalierne i en form, der giver mindre sundhedsrisiko, f.eks. flydende. eller granulat i stedet for spray- eller pulverform? Bruges der personlige værnemidler, hvor det er påkrævet?.er alle kemiske midler i deres originalemballage? ERGONOMI Hjælpemidler Er der løfteredskaber eller transportmateriel ved løft over 11 kg. eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub?. (Oliemaskine, fustager, varer, mv.) Tunge løft Undgås løft af for tunge emner eller byrder manuelt? (Oliemaskine, fustager, varer, affald mv.) Undgås det at bære for tunge emner eller redskaber? Undgås det at løfte byrder i dårlige arbejdsstillinger, f.eks. langt fra kroppen, over skulder-højde eller under knæhøjde? Tunge skub og træk Er det let at trække eller skubbe maskiner eller hjælpemidler som f.eks. oliemaskine, servicevogne eller palleløftere? Forebygges belastninger som følge af ujævnt, skråt, blødt eller glat underlag, eller er der trin/niveauforskelle?.er pladsforholdene i orden ved skub og træk? Er oliemaskinen eller hjælpemidler udformet, så der kan anvendes gode arbejdsstillinger? Arbejdsstillinger Arbejdes der i bekvemme arbejdsstillinger? Modtager du instruktion i god arbejdsteknik? Kan inventar som arbejdsstole og arbejdsborde indstilles i tilstrækkelig grad? Er arbejdshøjder, rækkeafstande mv. i orden i kraft af hensigtsmæssig indretning, pladsforhold og inventar? Side / 15

16 APV-checkliste for bowlingcentre PSYKISK ARBEJDSMILJØ JA NEJ Krav i arbejdet Forebygges det, at du udsættes for stort tidspres og/eller stor arbejdsmængde? Kan du som regel nå alle arbejdsopgaver? Er det sjældent, at du må arbejde over? Er det unødigt, at du må arbejde meget hurtigt? Er du i stand til at træffe de nødvendige selvstændige beslutninger i dit arbejde? Forebygges det, at arbejdet bringer dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Er der behov for, at du skjuler dine følelser under arbejdet? Bliver der stillet modstridende krav? Er målene for arbejdet klare? Er arbejdet afvekslende? Har du muligheder for at bruge din kunnen eller færdigheder i arbejdet? Informationer på arbejdspladsen Får du informationer, der er nødvendige for at klare dit arbejde tilfredsstillende? Er der givet tilstrækkelig instruktion/oplæring? Indflydelse på eget arbejde Har du indflydelse på beslutninger om eget arbejde? Har du indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? Har du indflydelse på mængden af eget arbejde? Har du mulighed for at bestemme, hvornår der holdes pause? Støtte fra kolleger og ledelse Får du hjælp og støtte fra kolleger? Får du hjælp og støtte fra ledelsen? Mobning og seksuel chikane Forebygges mobning og/eller seksuel chikane på arbejdspladsen? Vold og trusler om vold Forebygges det, at du udsættes for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra f.eks. kunder? Forebygges fare for røveri og overfald? Er der udformet retningslinier for, hvordan vold og trusler om vold forebygges i centret? Side / 16

17 JA NEJ Er der udarbejdet retningslinier for, hvordan man skal forholde sig ved voldsepisoder?. (Komme kolleger til hjælp, overfaldsalarmer, tilkalde vagtberedskab/politi, anmeldelse, krisehjælp, mv.) Arbejder du som regel sammen med andre? Alenearbejde Er der problemer i forhold til alenearbejde mangel på social kontakt, fare, utryghed, mv.? Anerkendelse Bliver dit arbejdet anerkendt og påskønnet af ledelsen? Mening i arbejdet Er arbejdsopgaverne meningsfyldte? Udviklingsmuligheder i arbejdet Er der mulighed for at lære nyt gennem arbejdet? FYSISKE FORHOLD Støj Anvender teknikere høreværn, når de arbejder i længere tid med en bowlingmaskine, og er nabomaskinerne i brug? Belysning Er der tilstrækkelig dagslystilgang og kunstig belysning i arbejdsrum? Undgås blænding fra lysarmaturer eller vinduer? Indeklima Er temperaturen i arbejdsrummet mellem 18 C og 25 C? Undgås trækgener? Undgås kuldenedfald eller stråling? GRAVIDE OG UNGE Er der taget forholdsregler med henblik på at forebygge belastninger hos gravide og unge medarbejdere? SYGEFRAVÆR Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes? Side / 17

18 APV Handlingsplan Årsag til problem eller problemer Løsning Ansvarlig Frist og prioritering Virksomheden skal tage stilling til, hvordan der skal følges op på handlingsplanen, om handlingsplanen har haft den ønskede effekt, eller om der skal ske justeringer. Arbejdspladsvurderingen skal som minimum revideres hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, som har betydning for sikkerheden og sundheden under arbejdet. Udført af: Arbejdsgiver Dato Medarbejder Dato Se også det brancherettede APV-materiale, som branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet, og læs At-vejledning D.1.1, der oplyser om regler og krav til APV en. Side / 18

19 Jeg vil vide mere Nedenfor listes en række gode internet-links, hvor I kan søge mere viden til jeres indsats for et godt arbejdsmiljø i bowlingcentrene....www.bar-service.dk. BAR service- og tjenesteydelsers hjemmeside med et rigt udvalg af målrettede vejledningsmaterialer...www.at.dk. Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor I kan finde alt om regler og vejledninger for alle arbejdsmiljøforhold...www.arbejdsmiljoviden.dk. Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside, der formidler viden om aktuelle arbejdsmiljøemner og problemstillinger og. guider på vej til mere viden...www.amr.dk. Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder. om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser...www.arbejdsmiljoforskning.dk. Hjemmesiden for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her kan hentes viden om forskningsresultater på alle væsentlige arbejdsmiljøområder...www.danskebowlingcentre.dk. Hjemmesiden for Danske BowlingCentre (DBwC), der er en brancheorganisation for danske bowlingcentre...www.forebygulykker.dk. Hjemmeside i regi af BAR service- og tjenesteydelser. Metoder til forebyggelse af ulykker for forskellige brancher...www.arbejdsulykker.dk. Hjemmeside i regi af Arbejdstilsynet, Dansk Metal og DI. Metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Side / 19

20 Brug din BAR! BAR service- og tjenesteydelser er et råd, hvor faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger inden for servicefagene arbejder for at give virksomheder og medarbejdere brugbare informationer om arbejdsmiljøarbejdet. BAR service, som vi kaldes til dagligt, har udarbejdet en række vejledninger, foldere og pjecer om relevante emner i branchen. Hertil kommer, at vi løbende arrangerer konferencer og seminarer om arbejdsmiljøspørgsmål. Du kan læse meget mere om alt dette på men du er også velkommen til at kontakte os på nedenstående sekretariater. Vi er til for at blive brugt! Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax: Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf: Fax: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal 1553 København V Tlf: Fax: Denne branchevejledning kan også hentes på BAR service hjemmeside Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Fax: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax.: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: Denne branchevejledning kan købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden: Varenr ISBN oplag 2009 Layout & tryk: CaseOne

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere