Regnskab Borgmesterens forord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009. Borgmesterens forord"

Transkript

1 I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab 2009 Foto: Lasse Bruhn

2 INDHOLD Borgmesterens forord...1 Påtegninger...2 Ledelsens påtegning... 2 Revisionens påtegning...3 Ledelsens årsberetning...4 Driftsregnskab...8 Driftsregnskab udgiftsbaseret... 8 Driftsregnskab omkostningsbaseret... 9 Balance...10 Balance Omregningstabel...12 Personaleoversigt...13 Overførsler...15 Overførte bevillinger på driftsområderne Bemærkninger Driftsområder uden overførselsadgang Overførte og afsluttede anlæg...24 Overførte anlæg Afsluttede anlæg Kautions og garantiforpligtigelser...28 Oversigt over Swap aftaler...28 Noter til driftsregnskab og balance...29 Note 1. Skatter, tilskud og udligning Note 2. Byudvikling, bolig og miljø Note 3. Undervisning og kultur Note 4. Sundhedsområdet Note 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Note 6. Fællesudgifter og administration Note 7. Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele Note 8. Udvikling i egenkapitalen Note 9. Langfristet gæld Note 10. Tværgående artsoversigt Anvendt regnskabspraksis vedr. omkostningsregnskab...34 Regnskabsoversiger...39 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Udførelse af opgaver for andre myndigheder Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Regnskabsoversigt på stedniveau... 51

3 Borgmesterens forord Regnskabet for 2009 foreligger nu, og det udviser et overskud af ordinær drift på 23,7 mio. kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende, set i forhold til de forventninger, der var ved årets start. I det oprindelige budget var der et forventet overskud af ordinær drift på 13,2 mio. kr. I løbet af 2009 blev der meddelt tillægsbevillinger for i alt 59,3 mio. kr., hvoraf de 51,3 mio. kr. vedrører overførte overskud fra Det er meget positivt, at kommunens økonomistyring nu, efter kommunesammenlægningen i 2007, er så præcis, at der, ud af et samlet driftsbudget på mere end 2,3 mia. kr. kun er behov for tillægsbevillinger ud over overførslerne på netto 8 mio. kr. Og det er meget positivt, at regnskabet tilmed bliver en anelse bedre end dette. De opsparede overskud, der skal overføres fra 2009 til 2010, forventes at udgøre 52,3 mio. kr., og dermed ser det ud til, at vi nu har ramt et stabilt niveau, da det stort set svarer til niveauet fra På anlægssiden er der afholdt skattefinansierede udgifter for i alt 207, 9 mio. kr. Det er et meget højt niveau for en kommune som Frederikssund, og skyldes ikke mindst, at byggeriet af det nye ældrecenter Pedersholm har været i fuld gang i Ældrecentret finansieres ved byggekredit og efterfølgende låneoptagelse, og derfor modsvares en del af udgifterne af ekstraordinært store indtægter. Medvirkende til det høje anlægsniveau er også, at kommunen, på grund af problemer med den digitale tinglysning, endnu ikke har modtaget indtægten fra salget af den tidligere administrationsbygning på Heimdalsvej i Frederikssund. Kommunen solgte i 2009 denne bygning da der viste sig mulighed for at erhverve bygninger på Torvet i Frederikssund, som tidligere blev anvendt af Retten i Frederikssund. Dette har gjort det muligt at samle en stor del af kommunens administration i Frederikssund, hvilket har medført rationaliseringer og besparelser på driftsbudgettet. At udviklingen i 2009 har været lidt bedre end forventet, og at der generelt har været en god økonomistyring, er ikke ensbetydende med, at kommunens økonomiske udfordringer er løst. I 2009 blev kassebeholdningen reduceret med 89 mio. kr., og det giver sig selv, at det ikke er holdbart på længere sigt. Heldigvis har Frederikssund Kommune har en god kassebeholdning, og derfor er det muligt at lave de nødvendige forbedringer af økonomien på en gennemtænkt og langsigtet måde. Frederikssund Byråd er fast besluttet på at foretage de nødvendige tilpasninger, således at vi får en langtidsholdbar økonomi i balance. Det er nemlig forudsætningen for at kunne videreudvikle kommunen og dens service til borgerne. Frederikssund, den 11. maj 2010 Ole Find Jensen Borgmester 1

4 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 18. maj 2010 aflagt årsregnskab for 2009 for Frederikssund Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse og reglerne i Indenrigs og Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelsesloven 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Kommunens revision (KPMG) skal senest 15. august afgive revisionsberetning således at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af september måned. Frederikssund Kommune, den 26. maj 2010 Ole Find Jensen Borgmester Ole Jacobsen Kommunnaldirektør 2

5 Revisionens påtegning 3

6 Ledelsens årsberetning Forudsætningen for budget 2009 Udgangspunktet for budget 2009 var overslagsårene i det vedtagne budget I budgettet for 2008 var der forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt i 2009, og ved at tage udgangspunkt i overslagsårene, er disse ændringer medtaget i budgettet, med mindre andet er besluttet særskilt. I forhold til 2008 blev der foretaget fremskrivning af priser og lønninger til 2009 niveau med KL s anbefalede satser. For 2009 valgte Frederikssund Kommune statsgaranti, da vurderingen på tidspunktet for budgetvedtagelsen var, at dette var mere fordelagtigt end selvbudgettering. Denne vurdering er fortsat gældende, ikke mindst fordi finanskrisen har udviklet sig til en økonomisk krise med lavere aktivitet og faldende ejendomspriser. Valget af statsgaranti betyder, at der ikke sker en individuel regulering af skatteindtægter og bloktilskud for Frederikssund Kommune i 2012, som der ville, såfremt man havde valgt selvbudgettering. Frederikssund vil dog få andel i en generel regulering af balancetilskuddet, såfremt de samlede skatteindtægter for alle landets kommuner afviger fra det forudsatte ved budgetvedtagelsen i Det samlede resultat kendes endnu ikke, og derfor vides det heller ikke, om en evt. regulering bliver positiv eller negativ. På udgiftssiden blev der i budgettet for 2009 indarbejdet en række reguleringer som følge af f.eks. konstaterede behov i forbindelse med budgetopfølgninger m.v. i løbet af 2008 og DUT reguleringer, dvs. ændringer som følge af bl.a. ny lovgivning, der medfører ændringer af kommunernes bloktilskud. For 2009 var det bl.a. merudgifter som følge af kommunernes overtagelse af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi og merudgifter i forbindelse med øgede brændstofafgifter ved kollektiv trafik. Af egentlige, politiske ændringer, blev der i budgettet for 2009 vedtaget besparelser m.v. for i alt 38 mio. kr., hvilket medførte, at der i det oprindelige budget var et overskud af ordinær driftsvirksomhed på ca. 13 mio. kr. og en budgetteret reduktion af likvide aktiver på ca. 37 mio. kr. Det overordnede regnskabsresultat Nedenstående tabel viser det overordnede regnskabsresultat for 2009 sammen med det oprindelige og korrigerede budget 2009 og afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget. Mio. kr. + = udgifter / = indtægter Opr. budget Kor. budget Regnskab Afvigelse Indtægter fra skatter, tilskud og udligning 1.875, , ,1 3,8 Skattefinansierede driftsudgifter 2.229, , ,3 62,9 Renter og kursreguleringer 24,6 24,0 13,8 10,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 13,2 46,1 23,6 69,9 Skattefinansierede anlægsudgifter 127,2 196,8 207,9 11,1 Resultat af det skattefinansierede område 114,0 242,9 184,3 58,7 Resultat af forsyningsområdet 2,4 68,1 10,0 58,1 Resultat i alt 116,5 311,0 194,3 116,8 Optagne lån 125,7 205,5 120,9 84,6 Afdrag på lån 36,2 35,3 34,2 1,1 Øvrige finansforskydninger m.v. 10,2 10,5 18,6 29,1 Ændring af likvide aktiver 37,2 151,3 89,0 62,3 4

7 Ordinær driftsvirksomhed I det oprindelige budget var der regnet med et overskud af ordinær drift på 13,2 mio. kr. I årets løb blev der givet tillægsbevillinger, således at dette blev vendt til et underskud på 46,1 mio. kr. Det altovervejende forklaring herpå er, at der blev overført decentrale overskud fra 2008 på 51,3 mio. kr. Regnskabet udviser et overskud af ordinær drift på 23,6 mio. kr., hvilket er 69,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Heraf vedrører 52,3 mio. kr. decentrale overskud, der skal overføres til Overførslerne er specificeret og kommenteret i særskilt afsnit i regnskabet. Overførslerne fra 2008 til 2009 var som nævnt 51,3 mio. kr., og dermed ser det ud til, at man nu har ramt et stabilt niveau efter kommunesammenlægningen i 2006/07. Den del af overskuddet, der ikke overføres til 2010, udgør 17,6 mio. kr. Dette overskud kan altovervejende henføres til Økonomiudvalgets områder, nærmere betegnet et mindreforbrug på administration på ca. 10 mio. kr. og mindreudgifter til renter m.v. i samme størrelsesorden. Mindreudgiften til renter skyldes bl.a. et højere likviditetsniveau end forudsat ved budgetvedtagelsen og en ikke budgetteret indtægt fra salget af KMD (tidl. Kommunedata), hvor Frederikssund Kommune fik udbetalt en andel på 4 mio. kr. Kommunens udgifter er bevillingsmæssigt opdelt i områder med og uden overførselsadgang. Overordnet er alle serviceudgifter, hvilket bl.a. er udgifter på det tekniske område, kultur, skoler, daginstitutioner, ældrepleje og administration, omfattet af overførselsadgang, men overførselsindkomster, f.eks. sygedagpenge, pensioner, kontanthjælp og boligsikring, ikke overføres mellem de enkelte budgetår. På områder uden overførselsadgang er der i 2009 et mindreforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen heraf fremgår af særskilt oversigt til regnskabet. Det er ledelsens vurdering, at Frederikssund Kommune på længere sigt bør have et overskud af ordinær driftsvirksomhed på min. 60 mio. kr., således at kommunen har mulighed for at finansiere nødvendige anlægsprojekter og afdrage på kommunens gæld. Det positive resultat, med et overskud af ordinær drift på 23,6 mio. kr., er derfor, efter ledelsens opfattelse, ikke ensbetydende med, at arbejdet med at forbedre kommunens driftsbalance er færdigt. Skattefinansieret anlægsvirksomhed I det oprindelige budget var der indlagt skattefinansierede anlæg for 127,2 mio. kr. I det korrigerede budget steg niveauet til 196,8 mio. kr., svarende til en forøgelse på knapt 70 mio. kr. Fra 2008 til 2009 blev der overført anlæg for 136 mio. kr., og der blev i årets løb givet en tillægsbevilling til erhvervelse af arealer til byudvikling i St. Rørbæk på ca. 100 mio. kr. I modsat retning gik en reduktion af budgettet til plejecentret Pedershave på ca. 140 mio. kr. hvilket dels skyldes, at udgiften både var medtaget i det oprindelige budget 2009 og overførslen fra 2008, dels at der i løbet af 2009 er foretaget en fornyet vurdering af fordelingen af anlægsudgifter mellem 2009 og 2010, hvorefter budgettet for 2009 er nedskrevet, og budgetgrundlaget for 2010 er opskrevet tilsvarende. De 140 mio. kr. er fordelt med nedskrivning af budgettet pga. overførsel fra 2008 på hhv. 93 mio. kr. vedr. boligdelen og 11 mio. kr. vedr. servicearealer og overflytning af budget til 2010 på 36 mio. kr. Endelig blev budgettet i 2009 korrigeret med en nettoindtægt på 26 mio. kr. i forbindelse med, at kommunen fik mulighed for at købe tidligere retsbygninger på Torvet i Frederikssund til administrative formål og i den forbindelse solgte Islebjerggård på Heimdalsvej, hvor kommunens socialafdeling tidligere var placeret. 5

8 Udgiften til skattefinansierede anlæg er i regnskabet 207,9 mio. kr., hvilket er 11,1 mio. kr. mere end korrigeret budget. Forklaringen på merforbruget er, at ovennævnte nettoindtægt på 26 mio. kr. fra salget af Heimdalsvej ikke er indgået i regnskabet, da handlen endnu ikke er tinglyst. En anden væsentlig post uforbrugte bevillinger til ældrecentret Pedershave på ca. 20 mio. kr., og hertil kommer uforbrugte bevillinger på andre områder, som samlet burde medføre et mindreforbrug på skattefinansierede anlæg. Forklaringen på, at der, på trods af disse mindreforbrug, er et samlet merforbrug, er svigtende indtægter fra salg af kommunale ejendomme. Salgsindtægterne er vurderet i forbindelse med overførslen af uforbrugte anlæg fra 2009 til 2010, og dette betyder, at der foreslås overført netto 1,5 mio. kr., hvilket er noget under det faktiske merforbrug på 11,1 mio. kr. Regnskab, budget og overførsel for de enkelte anlægsprojekter fremgår af særskilt oversigt til regnskabet. Forsyningsområdet I det oprindelige budget var der forudsat et underskud på forsyningsvirksomhederne på 2,4 mio. kr. Dette beløb vedrører alene affaldshåndtering og tømningsordninger, idet vand og spildevand var forudsat udskilt i særskilt aktieselskab i Selskabsdannelsen blev dog først gennemført i sidste halvdel af 2009, dog med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2009, og derfor blev uforbrugte bevillinger, også til vand og spildevand, overført til 2009, således at forsyningsvirksomhederne havde bevillingsmæssig dækning for at afholde anlægsudgifter indtil selskabsdannelsen blev gennemført. Dette er forklaringen på, at det korrigerede budget er øget med 65,7 mio. kr. til i alt 68,1 mio. kr. Regnskabet for forsyningsvirksomhederne udviser et underskud på 1,0 mio. kr., som kan henføres til affaldshåndtering og tømningsordninger. Lån og øvrige finansforskydninger I det oprindelige budget var der forudsat låneoptagelse for 125,7 mio. kr. og afdrag på lån for 36,2 mio. kr. Låneoptagelsen blev i det korrigerede budget øget med 79,8 mio. kr. til 205,5 mio. kr. De væsentligste ændringer i budgettet var, at Byrådet i 2009 besluttede at foretage arealerhvervelser til byudvikling i St. Rørbæk for godt 120 mio. kr., og at lånefinansiere 85% af udgiften hertil, svarende til 103,4 mio. kr. I modsat retning gik, at lånefinansieringen af ældrecentret Pedershave blev reduceret med 26,8 mio. kr. i forbindelse med reduktionen af anlægsbudgettet, jf. bemærkningerne under skattefinansieret anlægsvirksomhed. I regnskabet er der foretaget låneoptagelse på 120,9 mio. kr., hvilket er 84,6 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget. Dette skyldes bl.a., at Pedershave var forudsat lånefinansieret, men da byggeriet ikke var afsluttet i 2009, er finansieringen sket på byggekredit under øvrige finansforskydninger, der til gengæld udviser en merindtægt. En anden væsentlig forklaring er, at den automatiske låneramme for 2009 først blev udnyttet primo Denne er på 20,5 mio. kr., og vil medføre en ekstraordinær forbedring af resultatet for

9 Udviklingen i likvide aktiver Det oprindelige budget 2009 indeholdt et forbrug af likvide aktiver på 37,2 mio. kr. Som følge af de ovennævnte bevillingsændringer blev det forventede forbrug ændret til 151,3 mio. kr. i det korrigerede budget, mens regnskabet udviser et forbrug på 89,0 mio. kr. I alt et mindreforbrug på 62,3 mio. kr., hvoraf de 52,3 mio. kr. kan tilskrives decentrale overskud, der overføres til Mio. kr. Månedlig likviditet samt kassekreditregel Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gns. kassekreditregel Reduktionen i likvide aktiver afspejler sig også i kurven over den månedlige udvikling i kommunens likviditet for Som det ses, har niveauet været faldende hen over året, og været på et markant lavere niveau end i Dette har medført et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning målt efter kassekreditreglen, som ved udgangen af 2009 var 173,7 mio. kr. Kassekreditreglen indebærer, at en kommune, på intet tidspunkt, må have negativ gennemsnitlig kassebeholdning, målt over de sidste 365 dage. Frederikssund Kommune har i 2009 ikke på noget tidspunkt været i nærheden af at komme i konflikt med denne regel, men det er oplagt, at den tendens, som har været i 2009, ikke kan fortsætte. Som nævnt under ordinær driftsvirksomhed, er der behov for at forbedre kommunens driftsbalance, hvilket vil medføre en mere positiv udvikling i kommunens likviditet. Kommunens likviditet er dog fortsat på et ganske højt niveau, og det er derfor muligt at gennemføre de nødvendige ændringer på en gennemarbejdet måde, og kommunens ledelse vil derfor i den kommende tid arbejde med forslag til driftsforbedringer, som kan sikre, at faldet i likvide aktiver standses. 7

10 Driftsregnskab Driftsregnskab udgiftsbaseret (1.000 kr.) A. Det skattefinansierede område Oprindeligt budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse Indtægter Skatter Tilskud og udligning I alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Renter m.v Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration I alt Resultat af det skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter udgifter) Anlæg (indtægter udgifter) Resultat af forsyningsvirksomheder C. Resultat i alt (A+B) Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I alt Ændring af likvide aktiver

11 Driftsregnskab omkostningsbaseret Resultatopgørelse Hele kr. Regnskab 2008 Regnskab 2009 Det skattefinansierede område Indtægter excl. refusion (art 7) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Statsrefusion Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I alt I alt indtægter incl. refusion Afskrivninger (art 0.1) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Hensættelser (art 0.3) Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Øvrige omkostninger Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Resultat af ordinær drift Indtægter Skatteindtægter Tilskud og udligning Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Årets resultat af det skattefinansierede område Forsyningsområdet Indtægter incl. refusion (art 7) Afskrivninger (art 0.1) Hensættelser (art 0.3) 81 Øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift og før ekstraordinære poster Årets resultat af forsyningsområdet Ekstraordinære poster Konvertering af aktiver til forsyningsselskab Kommunens samlede resultat

12 Balance Balance Hele kr. Ultimo 2008 Ultimo 2009 Aktiver Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver (funktion ) Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) Finansielle anlægsaktiver (funktion og ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebehanoldning (funktion 9.86) Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funktion ) Værdipapirer (funktion 9.20) Likvide beholdninger (funktion og ) Omsætningsaktiver i alt Aktiver ialt Passiver Egenkapital (funktion ) Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv (funktion ) Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24) udgør 103,5 mio. kr. ultimo

13 Pengestrømsopgørelse Hele kr. Regnskab 2009 Årets resultat afskrivning, hkt hensættelser (tjenestemandspensioner), hkt øvrige periodiserede omkostninger, hkt Likvide midler fra årets virksomhed Investeringer nettoinvesteringer, hkt Likvide midler fra investeringer Finansiering Konvertering af aktiver til forsyningsvirksomhed låneoptagelse, fkt afdrag på lån, fkt øvrige finansforskydninger, fkt og Likvide midler fra finansieringsvirksomheden Ændring i likvide midler, fkt Likvider, primo budgetåret, fkt Likvider, ultimo budgetåret, fkt Det bemærkes, at forskellen mellem likvider primo og ultimo udgør tkr., mens ændring i likvider udgør tkr. Differencen på tkr. skyldes flg.: Afskrivning af beløb på drifts og likviditetskonti vedr. Museet Færgegården, idet konti er opgjort i pengeinstitut i Regulering af obligationsbeholdning I alt

14 Omregningstabel Hele kr. Regnskab 2009 Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0 9) Aktiverede anskaffelser (art 0.0) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Konvertering af forsyningsselskab Aktiverede anskaffelser (art 0.0) ialt Af og nedskrivninger (art 0.1) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Af og nedskrivninger (art 0.1) ialt Evt. lagerregulering (art 0.2) ialt Hensættelser (art 0.3) 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 03 Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Hensættelser (art 0.3) ialt Øvrige periodiserede omkostninger (art ) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Tilskud Øvrige periodiserede omkostninger (art ) ialt Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 0 9)

15 Personaleoversigt Antal medarbejdere omregnet til heltidsansatte Regnskab Regnskab Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme, fælles formål 1,00 1,00 Faste ejendomme i alt 1,00 1, Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 17,16 16,13 Fritidsfaciliteter i alt 17,16 16, Øvrig planlægning, undersøgelser m.v. 0,74 0,98 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0,74 0, Redningsberedskab 68,26 0,00 Redningsberedskab i alt 68,26 0,00 Hovedkonto 00 i alt 87,16 18,11 01 Forsyningsvirksomheder m.v Vandforsyning 6,53 7,00 Vandforsyning i alt 6,53 7, Spildevandsanlæg, fælles formål 16,22 16,70 Spildevandsanlæg i alt 16,22 16, Genbrugsstationer 13,68 16,29 Affaldshåndtering i alt 13,68 16,29 Hovedkonto 01 i alt 36,43 39,99 02 Transport og infrastruktur Fælles formål 76,14 72,85 Transport og infrastruktur i alt 76,14 72,85 Hovedkonto 02 i alt 76,14 72,85 03 Undervisning og kultur Folkeskoler 622,52 606, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1,29 1, Syge og hjemmeundervisning 0,02 0, Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 34,77 35, Skolefritidsordninger 193,36 195, Kommunale specialskoler 141,30 146, Sprogstimulering for 2 sprogede børn førskolealder 1,40 1, Specialpædagogisk bistand til voksne 0,00 0, Idrætsfaciliteter for børn og unge 0,00 0,12 Folkeskolen i alt 994,66 988, Erhvervsgrunduddannelser 0,00 0,06 Erhvervsgrunduddannelser i alt 0,00 0, Folkebiblioteker 41,34 40,30 Folkebiblioteker i alt 41,34 40, Museer 20,93 20, Musikarrangementer 11,80 11, Andre kulturelle opgaver 8,50 6,42 Kulturel virksomhed i alt 41,23 37, Folkeoplysende voksenundervisning 0,27 0, Ungdomsskolevirksomhed 24,22 25,76 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. i alt 24,49 25,79 Hovedkonto 03 i alt 1101, ,65 04 Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 20,99 23, Kommunal tandpleje 31,60 33, Sundhedsfremme og forebyggelse 1,77 2, Kommunal sundhedstjeneste 13,09 14,88 Sundhedsområdet i alt 67,45 74,08 Hovedkonto 04 i alt 67,45 74,08 fortsættes næste side 13

16 fortsat fra forrige side Antal medarbejdere omregnet til heltidsansatte Regnskab Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 1) 76,71 50, Dagpleje 155,34 148, Vuggestuer 0,00 0, Børnehaver 69,79 47, Integrerede daginstitutioner 378,93 426, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 75,6 64, Særlige dagtilbud og særlige klubber 9,51 21, Tilskud til privatinst., privat dagpleje m.v., puljeordninger 4,05 5,17 Dagtilbud til børn og unge i alt 769,93 764, Plejefam. og opholdssteder m.v. for børn og unge 0,22 0, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 19,17 22, Døgninstitutioner for børn og unge 43,27 37,04 Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt 62,66 59, Ældreboliger 0,00 0, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2) 695,19 735, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12,56 24, Plejehjem og beskyttede boliger 0,00 0, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. 12,79 12,06 Tilbud til ældre og handicappede i alt 720,54 771, Aktivitets og samværstilbud 0,00 0,04 Rådgivning i alt 0,00 0, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 0,00 39, Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 29,83 28, Kontaktperson og ledsageordning (pgf. 45, 97 99) 8,93 4, Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) 17,30 27,82 Tilbud til voksne med særlige behov i alt 56,06 100, Sociale formål 0,07 0,05 Kontante ydelser i alt 0,07 0, Revalidering 5,75 6,26 Revalidering i alt 5,75 6, Løntilskud til ledige ansat i kommuner 14,41 29, Beskæftigelsesordninger 6,13 5,65 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 20,54 34,98 Hovedkonto 05 i alt 1635, ,63 06 Fællesudgifter og administration m.v Kommunalbestyrelsesmedlemmer 27,25 0, Valg m.v. 0,00 0,17 Politisk organisation i alt 27,25 0, Administrationsbygninger 18,29 7, Sekretariat og forvaltninger 3) 299,48 303, Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 42,98 49, Administration vedørende naturbeskyttelse 0,00 4, Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0,00 3,52 Administrativ organisation i alt 360,75 368, Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0,09 0,10 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 0,09 0,10 Hovedkonto 06 i alt 388,09 368,65 Hovedkontiene i alt 3392, ,96 Heraf udgør: 1) Praktikpladser, pædagogstud. og PAU/PGU elever 17,60 2) Div. elever 70,70 3) Div. elever 1, Ekstern konto UU Vest 13,00 13, Ekstern konto Beredskab Halsnæs Frederikssund 116,04 SUM 3405, ,90 14

17 Overførsler Overførte bevillinger på driftsområderne Udvalg Korrigeret budget Regnskab Korrektioner Korrigeret resultat Møde resultat 1/3 overførsel fra 2007 Samlet overførsel Overførsel i % af korrigeret budget Serviceudgifter Økonomiudvalget Boligpolitik % Driftssikring af boligbyggeri % Beredskab % Redningsberedskab % Politisk organisation % Politisk organisation % Kommunalbestyrelsesmedlemmer % Kommissioner, råd og nævn % Valg % Administration % Administrationsbygninger % Sekretariat og forvaltninger % Administration vedr. jobcentre % Administration vedr. naturbeskyttelse % Administration vedr. miljøbeskyttelse % Diverse udgifter og indtægter % Turisme kun Byciklen Lønpuljer og tjenestemandspensioner % Lønpuljer % Tjenestemandspension % I alt økonomiudvalget % fortsættes næste side 15

18 fortsat fra forrige side Overførsel i Udvalg Korrigeret budget Regnskab Korrektioner Korrigeret resultat Møde resultat 1/3 overførsel fra 2007 Samlet overførsel % af korrigeret budget Opvækst og uddannelsesudvalget 0 Skole og klubområdet % Folkeskoler % Fællesudgift. for kommunens samlede skolevæsen % Syge og hjemmeundervisning % skolefritidsordninger % Befordring af elever i grundskolen % Bidrag til statslige og private skoler % Efterskoler % Ungdomsskolens uddannelsesvejledning % Produktionsskoler % Teatre % Ungdomsskoleundervisning % Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvvejende % Kommunal tandpleje % Klubber og andre socialpæd. Fritidstilb % Specialundervisning % Pædagogisk psykologisk rådgivning % Skolefritidsordninger % Specialundervisning i regionale tilbud % Kommunale specialskoler % Sprogstimulering for tosprogede børn % Støttepædagogkorpset % Særlige dagtilbud og særlige klubber % Dagpasning % Teatre Kommunal Sundhedstjeneste % Fælles formål % Dagpleje % Børnehaver % Integrerede institutioner % Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner % Anbringelser og forebyggende foranstaltninger % Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Plejefamilier og opholdssteder % Forebyggende foranstaltninger % Døgninstitutioner % Sikrede døgninstitutioner % Botilbud forpersoner med særlige sociale porblemer Kontantperson og ledsagerordning Sociale formål % Administration % Sekretariat og forvaltninger % I alt Opvækst og uddannelsesudvalget % fortsættes næste side 16

19 fortsat fra forrige side Udvalg Korrigeret budget Regnskab Korrektioner Korrigeret resultat Møde resultat 1/3 overførsel fra 2007 Samlet overførsel Overførsel i % af korrigeret budget Kultur, Fritid og Idrætsudvalget Kultur og Fritid % Andre fritidsfaciliteter % Idrætsfaciliter % Folkebiblioteker % Museer % Biografer % Teatre % Musikarrangementer % Andre kulturelle opgaver % Fælles formål % Folkeoplysende voksenundervisning % Frivilligt folkeoplysende foreniingsarbejde % Lokaletilskud % Administration Sekretariat og forvaltninger % I alt Kultur, Fritid og og Kulturudvalget % 0 Social, Ældre og Sundhedsudvalget 0 Socialservice Specialpædagogisk bistand til voksne % Ungdomsuddannelser % Andre sundhedsudgifter % Pleje og omsorg af ældre og handicappede % Forebyggende indsats for ældre % Rådgivning Hjælpemiddeldepot % Botilbud til personer med særlige sociale problemer % Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede % Behandling af stofmisbruger % Botilbud til længerevarende ophold % Botilbud til midlertidigt ophold % Kontaktperson og ledsagerordning % Beskyttet beskæftigelse % Aktivitets og samværstilbud % Øvrige sociale formål % Servicecenter % Andre sundhedsudgifter % Ældreområdet % Andre sundhedsudgifter % Ældreboliger % Pleje og omsorg af ældre og handicappede % Forebyggende indsats for ældre % Plejehjem og beskyttede boliger % Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v % Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign % Rådgivning Hjælpemiddeldepot 0 0 Sundhed og forebyggelse % Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, gr % Sundhedsfremme og forebyggelse % Kommunal Sundhedstjeneste % Forebyggende indsats for ældre og handc % Aktivitetsbestemt (med)finansiering % Aktivitetsbestemt medfinansiering % Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning % Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Administration % Sekretariat og forvaltninger % I alt Social, Ældre og Sundhedsudvalget % fortsættes næste side 17

20 fortsat fra forrige side Overførsel i Udvalg Korrigeret budget Regnskab Korrektioner Korrigeret resultat Møde resultat 1/3 overførsel fra 2007 Samlet overførsel % af korrigeret budget Beskæftigelsesudvalget 0 Beskæftigelsesindsats % Revalicdering % Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats Løntilskud til ledige ansat i kommuner % Servicejob % Beskæfigelsordninger % I alt Beskæftigelsesudvalget % Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget Jordforsyning % Jordforsyning % Kommunale bygninger % Faste ejendomme/fælles formål % Beboelse % Erhvervsejendomme % Andre faste ejendomme % Byfornyelse % Hovedvedligeh oldelse % Tværgående gr Veje og grønne områder % Grønne områder og naturpladser % Fælles formål % Driftsbygninger og pladser Parkering % Vejvedligeholdelse m.v % Belægninger m.v % Vintertjeneste % Natur og miljø % Naturforvaltningsprojekter % Vedligeholdelse af vandløb % Miljøbeskyttelse % Skadedyrsbekæmpelse % Erhverv og turisme % Turisme / % Erhvervsservice og iværksætteri % Administration % Sekretariat og forvaltninger % I alt Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget % Plan og Udviklingsudvalget Kollektiv trafik % Busdrift % Administration % Sekretariat og forvaltninger % I alt Plan og udviklingsudvalget % I alt % 18

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 2010 26. maj 2011 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Borgmesterens forord Side 4 Fakta om s regnskab for 2010 Side 7 Side 11 Side 13 Side 17 Side 18 Generelle regnskabsbemærkninger

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere