RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 22. februar Kbh. K. J.nr. RA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 22. februar Kbh. K. J.nr. RA"

Transkript

1 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 22. februar Kbh. K. J.nr. RA Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Sager, hvor videoafhøring af børn kan anvendes 3. Afgørelse om videoafhøring 4. Underretning af de sociale myndigheder og beskikkelse af bistandsadvokat for barnet 4.1. Underretning af de sociale myndigheder 4.2. Beskikkelse af bistandsadvokat for barnet 5. Assistance mellem politikredsene til videoafhøring af børn 6. Forberedelse af videoafhøringen 6.1. Politiets forberedelse af videoafhøringen, orientering af barnet mv Beskikkelse af forsvarer/advokat for den mistænkte/sigtede 7. Mistænktes/sigtedes stilling i forbindelse med videoafhøringen 7.1. Mistænkte/sigtede kan ikke overvære videoafhøringen 7.2. Forsvarerens tilstedeværelse ved videoafhøringen 8. Gennemførelse af videoafhøringen 8.1. Lokaler mv Tilstedeværelse under videoafhøringen 8.3. Orientering af bisidder/tryghedsskabende person 8.4. Orientering af barnet 8.5. Afhøringen 9. Den mistænktes/sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaring og vejledning af den mistænkte/sigtede 9.1. Mistænkte/sigtede gennemser videoafhøringen hos politiet 9.2. Mistænkte/sigtede gennemser ikke videoafhøringen hos politiet

2 9.3. Tidsforløbet i forbindelse med afhøring af barnet 9.4. Rapport om henvendelser til mistænkte/sigtede og forsvareren 10. Genafhøring af barnet 11. Videoafhøringen som bevis 12. Varetagelse af barnets interesser i forbindelse med lægeundersøgelse af barnet 13. Kontaktperson for kommunerne hos politiet 14. Recovered memory (genfundne erindringer) 15. Tiltalerejsning og sagens behandling i retten Straffebestemmelser og tiltale Forhåndsafgørelse om dørlukning mv Strafpåstand 16. Ikrafttræden mv.

3 Afsnit 1. Side 1 1. Indledning I juni 2003 udsendte jeg Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2003 om videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory mv. Retningslinjerne var i vidt omfang fastsat på baggrund af de regler om videoafhøring af børn, der blev indført ved lov nr. 228 af 2. april 2003 om ændring af bl.a. retsplejeloven (Børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn, salg af børn og gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn), samt anbefalingerne i Justitsministeriets betænkning nr. 1420/2002 om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn. Denne nye meddelelse om behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager udsendes bl.a. som følge af, at assistanceordningen mellem politikredsene vedrørende videoafhøring af børn justeres som følge af politikredsreformen, jf. afsnit 5. Endvidere er afsnit 4.2. om beskikkelse af bistandsadvokat for barnet blevet ændret som følge af de nye regler, der blev indført i retsplejelovens kapitel 66 a ved lov nr. 588 af 24. juni 2005 (Forbedring af voldtægtsofres retsstilling mv. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i straffesager mod politipersonale). Der er er desuden tilføjet et nyt afsnit 15 om tiltalerejsning og sagens behandling i retten, herunder om straffebestemmelser og tiltale, forhåndsafgørelse om dørlukning mv. samt strafpåstand. Samtidig er meddelelsen på enkelte punkter blevet præciseret på baggrund af konkrete afgørelser fra domstolene. Endelig er retningslinjerne i Rigsadvokaten Informerer nr. 20/2005 om behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager blevet indarbejdet i meddelelsen. Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2003 og Rigsadvokaten Informerer nr. 20/2005 ophæves, jf. afsnit 16 nedenfor.

4

5 Afsnit 2. Side 1 2. Sager, hvor videoafhøring af børn kan anvendes Anvendelse af en videoafhøring som bevis i stedet for en indenretlig forklaring er reguleret i retsplejelovens 872 (tidligere 877 a). Efter denne bestemmelse kan politiets afhøring af et barn, når afhøringen er optaget på video (videoafhøring), benyttes som bevis under domsforhandlingen, jf. nærmere nedenfor under afsnit 11. Ifølge forarbejderne til den nævnte bestemmelse er udgangspunktet, at videoafhøring kan benyttes som bevis under domsforhandlingen, hvis der er tale om afhøring af et barn på 12 år eller derunder. Der kan dog foreligge særlige omstændigheder, herunder barnets udvikling og psykiske tilstand, der bevirker, at videoafhøring af ældre børn kan anvendes som bevis. Kerneområdet for retningslinjerne om videoafhøring i denne meddelelse er således sager, hvor et barn på 12 år eller derunder må formodes at have været udsat for seksuelle overgreb, jf. bestemmelserne i straffelovens 210 (incest) og kapitel 24 (forbrydelser mod kønssædeligheden), men retningslinjerne i meddelelsen finder også anvendelse, hvis der i sædelighedssager foretages videoafhøring af lidt ældre børn, eller hvis der bliver tale om at afhøre børn, der ikke er forurettede, som vidner i sædelighedssager. Det følger i øvrigt af forarbejderne, at der også i andre typer af sager end sager om seksuelle overgreb, f.eks. drabs- eller voldssager, og hvor de samme hensyn til barnet gør sig gældende, efter omstændighederne kan være et tilsvarende behov for, at afhøringen af et barn som vidne optages på video med henblik på forevisning under domsforhandlingen. Sådanne videoafhøringer er ikke nærmere omtalt i denne meddelelse, men det er naturligvis i sådanne tilfælde muligt at benytte de faciliteter mv., der anvendes ved videoafhøring af børn i sædelighedssager, jf. afsnit 8.1. nedenfor.

6

7 Afsnit 3. Side 1 3. Afgørelse om videoafhøring Når politiet modtager en anmeldelse af et seksuelt overgreb mod et barn, bør der snarest i samråd med anklageren tages stilling til, om barnet skal videoafhøres. Selv om en videoafhøring ikke kan forevises for retten efter bestemmelsen i 872, jf. afsnit 2, kan en videooptagelse af afhøringen af et barn, der er ældre end 12 år, ske med det formål at tilvejebringe et bedre grundlag for afgørelse af tiltalespørgsmålet. Videoafhøring af barnet bør søges gennemført hurtigst muligt, og hvis det er praktisk muligt inden en uge fra anmeldelsen. Formålet hermed er at sikre barnets hukommelse om forholdet og at skåne barnet for at blive afhørt på et tidspunkt, hvor en behandling af barnet er i gang. Endvidere kan en afhøring inden for kort tid efter anmeldelsen være med til at mindske påvirkninger af barnet fra familien eller andre. Spørgsmålet om varetagelse af barnets interesser i forbindelse med afhøring af barnet er omtalt i betænkning nr. 1420/2002, afsnit I betænkningen antages det, at det ikke kan anses for nødvendigt at indhente forældrenes eller en af forældrenes udtrykkelige samtykke til afhøringen. I de tilfælde, hvor der er to indehavere af forældremyndigheden, og den ene af disse er mistænkt/sigtet og modsætter sig politiets afhøring af barnet, vil politiet kunne foretage afhøring af barnet, hvis den anden forældremyndighedsindehaver ikke modsætter sig dette. Hvis der kun er én indehaver af forældremyndigheden over barnet, og denne modsætter sig politiets afhøring, eller hvis begge indehavere af forældremyndigheden modsætter sig, at barnet afhøres hos politiet, må politiet forelægge spørgsmålet om vidneafhøring af barnet for retten med henblik på en eventuel indenretlig afhøring af barnet efter retsplejelovens 747. Tilsvarende må antages at gælde, hvis forældremyndighedsindehaveren må anses for ude af stand til at varetage barnets interesser på grund af sygdom eller lignende, eller hvis forældremyndighedsindehaverens kendskab til afhøringen bør undgås af hensyn til efterforskningen.

8 Afsnit 3. Side 2 Retten vil herefter eventuelt kunne give pålæg om, at barnet skal afgive en indenretlig vidneforklaring, jf. retsplejelovens 171, stk. 3. Der kan i den forbindelse f.eks. henvises til U H, hvor Højesteret i medfør af retsplejelovens 171, stk. 3, pålagde to børn på 5 og 9 år at afgive forklaring i en sag, hvor deres mor og dennes kæreste var sigtet for vold mod et barn på 1½ år, og hvor moderen og børnenes biologiske far modsatte sig afhøring af børnene. Det fremgår af betænkningen, at hensynet til barnet i disse tilfælde tilsiger, at afhøringen af barnet ikke bør foregå som en sædvanlig indenretlig afhøring i retslokalet. Det anbefales derfor i betænkningen, at afhøringen i stedet gennemføres som en indenretlig videoafhøring, hvor afhøringen foretages af en særligt uddannet afhører i det til politiets vidneafhøringer indrettede lokale, og således at videoafhøringen sker under medvirken af en dommer, der befinder sig i monitorrummet. Reglerne om vidnefritagelse gælder også for børn, og i U H accepterede Højesteret en 14-årig piges ret til at nægte at afgive forklaring mod sin far. Ved afhøring af sådanne større børn må det derfor overvejes at gøre barnet bekendt med reglerne om vidnefritagelse. For mindre børn bør det som udgangspunkt overlades til forældrene (eller en af forældrene) at tage stilling til et eventuelt spørgsmål om vidnefritagelse.

9 Afsnit 4. Side 1 4. Underretning af de sociale myndigheder og beskikkelse af bistandsadvokat for barnet 4.1. Underretning af de sociale myndigheder Politiet skal underrette kommunen, når en person under 15 år som forurettet eller vidne skal afhøres i en sag om seksuelle overgreb, idet kommunen i disse tilfælde har pligt til at sende en repræsentant til afhøringen, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 79 af 4. februar 1998 om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring. Det følger i øvrigt af denne bekendtgørelse, at repræsentanten under afhøringen hos politiet skal støtte barnet og påse, at afhøringen foregår med en skånsomhed, der er afpasset sagens karakter og barnets alder. Repræsentanten skal under afhøringen forholde sig neutral og må ikke deltage aktivt i udspørgen. Repræsentanten fra kommunen (bisidderen fra socialforvaltningen) skal således have adgang til at være til stede under afhøringen, jf. nærmere nedenfor under pkt Afhøreren bør forud for afhøringen vejlede bisidderen nærmere om bisidderens rolle og opgaver under afhøringen, jf. afsnit 8.4. I øvrigt følger det af Socialministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2000 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service, som ændret ved bekendtgørelse nr. 462 af 19. maj 2006, at offentligt ansatte skal underrette kommunen, når de i deres virke bliver bekendt med forhold for et barn eller en ung under 18 år, der må give formodning om, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte Beskikkelse af bistandsadvokat for barnet Det følger af retsplejelovens 741 a, stk. 2, 1. og 3. pkt., at i sager om overtrædelse af straffelovens 210, 216 og 217, 218, stk. 2, 222, stk. 2, 2. led, 223, stk. 1, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, skal der ske beskikkelse af en advokat for den, der er forurettet ved lovovertrædelsen, medmindre den pågældende efter at være vejledt om retten til beskikkelse af advokat frabeder sig det.

10 Afsnit 4. Side 2 I sager om overtrædelse af bl.a. straffelovens 218, stk. 1, , 222, stk. 1, 222, stk. 2, 1. led, 223, stk. 2, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, er advokatbeskikkelse derimod afhængig af, at forurettede fremsætter begæring herom, jf. retsplejelovens 741 a, stk. 1. Fremsætter den forurettede ikke begæring om beskikkelse af advokat, eller frabeder forurettede sig beskikkelse, kan der efter politiets begæring beskikkes en advokat for den forurettede under efterforskningen, jf. retsplejelovens 741 a, stk. 4. Ifølge forarbejderne til bestemmelserne, der blev indført ved lov nr. 558 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven (Forbedring af voldtægtsofres retsstilling mv. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i straffesager mod politipersonale), forudsættes 741 a, stk. 4, f.eks. anvendt i de tilfælde, hvor en værge for en mindreårig frabeder sig beskikkelse af advokat, eller hvor det er tvivlsomt, om en erklæring fra en psykisk syg person om ikke at ville have beskikket advokat er alvorlig ment. Det er samtidig anført, at beskikkelse i sådanne tilfælde kan være nødvendig for at varetage forurettedes interesser, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger pkt I sager, hvor der er formodning om, at et barn har været udsat for et seksuelt overgreb, bør politiet derfor begære en bistandsadvokat beskikket for barnet. Dette gælder selv om barnet, barnets forældre eller andre, der kan varetage barnets tarv, ikke fremsætter begæring herom, jf. 741 a, stk. 1, eller de nævnte personer frabeder sig beskikkelse, jf. 741 a, stk. 2, medmindre beskikkelse synes åbenbart unødvendigt. I sager om overtrædelse af straffelovens 210, 216 og 217, 218, stk. 2, 222, stk. 2, 2. led, 223, stk. 1, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, skal forurettede som udgangspunkt have lejlighed til at tale med en bistandsadvokat før politiets afhøring, jf. 741 a, stk. 2, 2. pkt. I sager, hvor der skal foretages videoafhøring, vil en eventuel samtale kunne finde sted umiddelbart inden videoafhøringen, hvor både forurettede og bistandsadvokaten er til stede. Hensynet til sagens efterforskning kan dog begrunde fravigelse af udgangspunktet, hvorefter forurettede skal have lejlighed til at tale med en advokat inden afhøringen, jf. lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen, hvor følgende er anført:

11 Afsnit 4. Side 3 Efter den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens 741 a, stk. 2, 2. pkt., skal den forurettede i de pågældende sager have lejlighed til at tale med en advokat før afhøringen, medmindre den pågældende efter at være blevet vejledt, frabeder sig det. Med henblik på at undgå, at ordningen med bistandsadvokat skaber efterforskningsmæssige vanskeligheder, således at udsigten til at få udredt tingenes rette sammenhæng forringes, herunder muligheden for at tage en gerningsmand på friske spor, forudsættes det, at politiet uanset reglerne kan foretage en helt foreløbig udspørgen af forurettede. Politiet vil således kunne stille uopsættelige spørgsmål til forurettede og nødvendige efterforskningsskridt bør kunne finde sted, også før advokaten er kommet til stede. Politiet vil således kunne stille forurettede spørgsmål med henblik på meddelelse af akutte oplysninger af betydning for en umiddelbar bevissikring, f.eks. om tid, sted og signalement mv. Der forudsættes at være tale om oplysninger, der er nødvendige for foretagelsen af efterforskningsskridt, som ikke kan opsættes uden risiko for, at øjemedet forspildes. Det kan indebære oplysning om gerningsforløbet,»udførelsesmåden«mv. med henblik på stillingtagen til om mulige DNA-spor skal sikres. Det kan også dreje sig om oplysninger, der er nødvendige for stillingtagen til, om der foreligger et anholdelsesgrundlag. Der vil således kunne være tale om en udspørgen, der ikke er helt kort. Det forudsættes endvidere, at der hvis forurettede ønsker det som supplement til eller i stedet for den indledende samtale kan gennemføres en telefonsamtale mellem forurettede og den advokat, der udpeges. I sager om overtrædelse af straffelovens 210, 216 og 217, 218, stk. 2, 222, stk. 2, 2. led, 223, stk. 1, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, kan afhøring af den forurettede endvidere kun foregå uden bistandsadvokatens tilstedeværelse, hvis forurettede anmoder om det, mens det i andre tilfælde alene er en betingelse, at forurettede er villig til at udtale sig, selv om der er fremsat begæring om beskikkelse, jf. retsplejelovens 741 b, stk. 2. Endvidere følger det af retsplejelovens 741 c, stk. 1, jf. stk. 4, at bistandsadvokaten bl.a. har adgang til at overvære afhøringer af den forurettede og stille yderligere spørgsmål til forurettede.

12 Afsnit 4. Side 4 Reglerne om vejledning af forurettede om adgangen til at begære en bistandsadvokat beskikket fremgår af retsplejelovens 741 b, stk. 1. I øvrigt henvises til bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 66 a og til de retningslinjer, der er udsendt af Rigsadvokaten om politiets vejledning til ofre for forbrydelser.

13 Afsnit 5. Side 1 5. Assistance mellem politikredsene til videoafhøring af børn Videoafhøringer af børn i sædelighedssager skal foretages af særligt uddannede polititjenestemænd, og under afhøringen benyttes de nedennævnte lokaler. I det omfang en politikreds ikke selv råder over personale, der er særligt uddannet til at foretage videoafhøringer, anmodes politidirektøren i den kreds, hvorunder videoafhøringslokalet henhører, om at udpege en polititjenestemand, der kan foretage afhøringen. Hvis videoafhøringen skal foretages i en anden politikreds, træffes endvidere aftale med denne kreds om tidspunktet mv. for benyttelsen af lokalet. Videoafhøringer foretages herefter således: Videoafhøringslokalet i Glostrup: Henhører under Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi og benyttes af denne politikreds samt af Københavns Politi og af Midt- og Vestsjællands Politi. Videoafhøringslokalet i Hillerød: Henhører under Politidirektøren for Nordsjællands Politi og benyttes af denne politikreds. Videoafhøringslokalet i Slagelse: Henhører under Politidirektøren for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og benyttes af denne politikreds samt af Midt- og Vestsjællands Politi. Videoafhøringslokalet i Odense: Henhører under Politidirektøren for Fyns Politi og benyttes af denne politikreds. Videoafhøringslokalet i Esbjerg: Henhører under Politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi og benyttes af denne politikreds samt af Sydøstjyllands Politi. Videoafhøringslokalet i Viborg: Henhører under Politidirektøren for Midt- og Vestjyllands Politi og benyttes af denne politikreds. Videoafhøringslokalet i Århus: Henhører under Politidirektøren for Østjyllands Politi og benyttes af denne politikreds samt af Sydøstjyllands Politi.

14 Afsnit 5. Side 2 Videoafhøringslokalet i Ålborg: Henhører under Politidirektøren for Nordjyllands Politi og benyttes af denne politikreds. Videoafhøringslokalet på Bornholm: Henhører under Politidirektøren For Bornholms Politi og benyttes af denne politikreds.

15 Afsnit 6. Side 1 6. Forberedelse af videoafhøringen 6.1. Politiets forberedelse af videoafhøringen, orientering af barnet mv. Efter udpegningen af en polititjenestemand, der skal foretage videoafhøringen af barnet, sker forberedelsen af videoafhøringen i samarbejde mellem denne polititjenestemand og den sagsbehandlende polititjenestemand og anklageren i den kreds, hvor efterforskningen i sagen foregår. Den polititjenestemand, der skal foretage videoafhøringen, skal have en grundig orientering om sagen og om barnets personlige forhold og have adgang til sagens akter. I betænkning nr. 1420/2002, afsnit , anbefales det, at forberedelsen af barnet på videoafhøringen foretages af den polititjenestemand, der skal forestå afhøringen af barnet. Der henvises i den forbindelse til, at barnet kan føle sig mere tryg ved under afhøringen at tale med en person, som det er blevet præsenteret for tidligere, ligesom det kan være af betydning for afhøringen, at polititjenestemanden har truffet barnet forud og haft lejlighed til at danne sig et indtryk af barnet. Politiet bør også forud for videoafhøringen drøfte spørgsmålet om, hvem der skal ledsage barnet i afhøringslokalet, med forældrene og eventuelt tillige med et større barn, jf. også afsnit 8.2. nedenfor. Politiet bør således spørge større børn navnlig børn fra 8 år og opefter hvorvidt og i givet fald af hvem barnet ønsker at blive ledsaget i afhøringslokalet. Det kan således forekomme, at et større barn ikke føler behov for at have en ledsager med i afhøringslokalet, eller at et større barn vil foretrække, at der kun er barnet selv og afhøreren i afhøringslokalet. Den polititjenestemand, der skal foretage afhøringen, bør derfor aflægge et besøg hos barnet i hjemmet for at få et indtryk af barnet og dets sproglige udvikling og for at præsentere sig for barnet og orientere barnet om, hvor og under hvilke former afhøringen skal foregå, ligesom spørgsmålet om ledsagelse af barnet under afhøringen kan drøftes under dette besøg. Besøget kan eventuelt aflægges sammen med den sagsbehandlende polititjenestemand, men der bør ikke deltage mere end to polititjenestemænd i besøget.

16 Afsnit 6. Side 2 Det nærmere indhold i afhøringen må ikke drøftes med barnet forud for videoafhøringen, og hvis barnet selv begynder at tale om sagen, må polititjenestemanden afbryde barnet og forklare, at de først skal tale om dette under videoafhøringen. Polititjenestemanden må dog nødvendigvis orientere barnet om formålet med afhøringen. Der bør udfærdiges en detaljeret politirapport om et besøg hos barnet og om den samtale med barnet, der har fundet sted med henblik på at orientere om videoafhøringen. Selve afhøringen bør planlægges omhyggeligt og i lyset af barnets alder og modenhed og det sprog, som barnet må forventes at kunne forstå. Det kan være nødvendigt at søge rådgivning om særlige etniske forhold, skikke og opfattelser. Det vil typisk være hensigtsmæssigt at udarbejde en tjekliste med spørgsmål. I enkelte tilfælde, hvor et barn er særligt psykisk belastet af overgrebet, eller hvor barnets manglende udvikling eller sygdom skønnes at gøre det vanskeligt at afhøre barnet, kan politiet efter en konkret vurdering af oplysningerne om barnet overveje, om det er hensigtsmæssigt at lade en børnesagkyndig bistå ved afhøringen, dog således at afhøringen fortsat foretages af polititjenestemanden, jf. herved betænkning 1420/2002, afsnit Den børnesagkyndige vil i sådanne tilfælde forud for afhøringen kunne give konkrete råd og vejledning til afhøreren. Endvidere kan den børnesagkyndige overvære afhøringen fra monitorrummet, således at afhøreren under en pause i afhøringen kan få råd fra den børnesagkyndige, f.eks. om spørgeteknik eller om muligheden for via andre samtaleemner at få barnet til at fortælle om, hvad der måtte være sket. Den børnesagkyndige vil endvidere kunne give råd og vejledning til forsvareren, anklageren og bistandsadvokaten i relation til formulering af supplerende spørgsmål til barnet. Børnesagkyndig bistand kan eventuelt ydes af en ansat i barnets institution, en sagkyndig med tilknytning til institutionen, eller en sagkyndig, som anvises af socialforvaltningen. Det kan være en fordel, at den sagkyndige kender barnet, men den pågældende må ikke være involveret i sagen. Endelig må det overvejes, om der er behov for tolk under afhøringen af barnet.

17 Afsnit 6. Side 3 Tidspunktet for videoafhøringen bør fastsættes under hensyntagen til, at barnet, dennes bistandsadvokat, bisidderen fra socialforvaltningen og forsvareren (samt eventuelt en tryghedsskabende person, en tolk eller en børnesagkyndig) kan være til stede Beskikkelse af forsvarer/advokat for den mistænkte/sigtede Inden videoafhøringen skal der beskikkes en forsvarer for den, der er mistænkt eller sigtet eller senere måtte blive mistænkt eller sigtet i sagen, hvis videoafhøringen formodes at skulle anvendes som bevis under domsforhandlingen, jf. retsplejelovens 731 a. Forsvarerbeskikkelse er således obligatorisk i alle sager, hvor der skal foretages videoafhøring af et barn, hvis den mistænkte/sigtede ikke selv har valgt en forsvarer, eller hvis den valgte forsvarer udebliver. Forsvarerbeskikkelse er ligeledes obligatorisk, selv om ingen endnu er mistænkt eller sigtet i sagen. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i retsplejelovens 731 a, at retten i medfør af retsplejelovens 733, stk. 2, og 736, stk. 2, kan nægte at beskikke (eller nægte opretholdelsen af beskikkelsen af) en forsvarer, hvis forsvarerens medvirken ud fra retsplejemæssige hensyn til sagens behørige fremme ikke kan anses for forsvarlig mv. Ifølge forarbejderne er det således muligt for retten efter omstændighederne at afvise at beskikke en bestemt forsvarer, hvis det på forhånd står klart, at den pågældende forsvarer ikke vil kunne deltage i politiets videoafhøring af barnet inden for ganske kort tid efter politiets modtagelse af en anmeldelse om det mulige strafbare forhold, da en tidlig afhøring af barnet vil være afgørende for sagens videre efterforskning. På samme måde har retten mulighed for at nægte at opretholde en beskikkelse af en forsvarer i tilfælde, hvor det på grund af forsvarerens forhold ikke vil være muligt at få gennemført videoafhøringen inden for kort tid. Det følger endvidere af forarbejderne til 731 a, at forsvareren får de beføjelser, som efter retsplejeloven er tillagt en beskikket eller valgt forsvarer i en straffesag, herunder muligheden for at gøre sig bekendt med det materiale, politiet har tilvejebragt, jf. retsplejelovens 729 a, stk. 3. Forsvareren bør inden videoafhøringen have adgang til sagens akter.

18

19 7. Mistænktes/sigtedes stilling i forbindelse med videoafhøringen 7.1. Mistænkte/sigtede kan ikke overvære videoafhøringen RM 2/2007 Afsnit 7. Side 1 Mistænkte/sigtede har ikke adgang til at overvære videoafhøringen, jf. retsplejelovens 745 e, stk. 2, 1. pkt. Den pågældende skal dog snarest have adgang til at gennemse videooptagelsen hos politiet, jf. 745 e, stk. 2, 2. pkt., og nedenfor under afsnit Forsvarerens tilstedeværelse ved videoafhøringen Forsvareren er forpligtet til at overvære videoafhøringen, når det må formodes, at videoen skal finde anvendelse som bevis under domsforhandlingen, jf. retsplejelovens 745 e, stk. 1. Bestemmelsen indebærer, at forsvareren ikke blot har adgang til at overvære videoafhøringen af barnet, men pålægger denne en pligt til at overvære videoafhøringen. Det sikres herved, at den mistænktes/sigtedes eller den endnu ikke identificerede gerningsmands interesser kan varetages under afhøringen af barnet, selv om den mistænkte/sigtede ikke selv har adgang til at overvære afhøringen. Forsvarerens tilstedeværelse under afhøringen af barnet vil samtidig sikre, at forsvareren allerede på dette tidspunkt vil kunne stille de spørgsmål, som den pågældende almindeligvis efter forudgående samtale med sin klient måtte have til barnet, således at en eventuel genafhøring af barnet vil kunne begrænses til supplerende spørgsmål, som måtte være foranlediget af den mistænktes/sigtedes og forsvarerens gennemsyn af hovedafhøringen.

20

21 Afsnit 8. Side 1 8. Gennemførelse af videoafhøringen 8.1. Lokaler mv. Videoafhøringen foregår i særligt indrettede videoafhøringslokaler, jf. nærmere ovenfor under pkt. 5. Det anbefales i betænkning nr. 1420/2002, afsnit , at der ved placeringen af afhøringslokaler bør tages højde for, at barnet ikke skal gennem hele politistationen for at komme til afhøringslokalet. Endvidere anbefales i betænkningen afsnit en række forhold vedrørende indretning af afhøringslokalet. Det bør tilstræbes, at videoafhøringslokalerne indrettes i overensstemmelse med anbefalingerne i betænkningen. I forbindelse med de enkelte afhøringer bør politiet være opmærksom på, at de personer, der er til stede i afhøringslokalet, så vidt muligt sidder sådan, at de alle er med i videobilledet under afhøringen, ligesom det skal undgås, at barnet placeres bag et bord eller på anden måde, som forhindrer at man kan se barnets kropssprog mv Tilstedeværelse under videoafhøringen Mistænkte/sigtede har som nævnt i afsnit 7.1. ikke adgang til at overvære videoafhøringen, men har adgang til efterfølgende at blive gjort bekendt med barnets forklaring, jf. nedenfor afsnit 9. De personer, der har adgang til at overvære videoafhøringen, placeres i afhøringslokalet eller monitorrummet, jf. nedenfor. I betænkning nr. 1420/2002, afsnit , anbefales det, at der af hensyn til barnet bør være så få personer til stede som muligt i selve afhøringslokalet. I afhøringslokalet bør således normalt kun barnet, der skal afhøres, afhøreren og som udgangspunkt bisidderen fra socialforvaltningen være til stede. Endvidere kan der være en tolk til stede, hvis der er behov for tolkebistand.

22 Afsnit 8. Side 2 Hvis et større barn har udtrykt ønske om ikke at have en ledsager med i afhøringsrummet, jf. afsnit 6.1. ovenfor, eller hvis der er en tryghedsskabende person til stede sammen med barnet i afhøringslokalet, jf. nedenfor, bør bisidderen fra socialforvaltningen overvære afhøringen fra monitorrummet og herfra påse, at afhøringen foregår med den fornødne skånsomhed. Hvis barnet ikke er ledsaget af en tryghedsskabende person under afhøringen, bør bisidderen være til stede sammen med barnet i afhøringsrummet i den pause, der normalt holdes under afhøringen, Hvis der er et særligt behov for at styrke barnets tryghed, kan der i stedet for bisidderen fra socialforvaltningen være en tryghedsskabende person til stede i afhøringslokalet. Ifølge betænkning nr. 1420/2002, afsnit , kan f.eks. en pædagog fra barnets daginstitution eller en bedsteforælder, som ikke forventes senere at skulle afgive vidneforklaring, medvirke som tryghedsskabende person. Det bør derimod undgås, at den person, der skal skabe tryghed for barnet, er en person, der eventuelt senere skal afgive forklaring i retten, eller en person, der tidligere har drøftet sagen med barnet, ligesom det bør undgås, at en forælder medvirker som tryghedsskabende person eller overværer afhøringen fra monitorrummet. Det vil således forekomme, at barnets forældre skal afgive forklaring som vidne under straffesagen. Endvidere vil en forælders tilstedeværelse kunne have indflydelse på barnets forklaring ved, at barnet ikke vil eller ikke kan forklare om det passerede i sine forældres påhør, eller ved at barnets forklaring ved en eventuel genafhøring vil kunne påvirkes af, at forældrene efter den første afhøring har talt med barnet om afhøringen. Den sagsbehandlende polititjenestemand, anklageren fra den politikreds, der behandler sagen, bistandsadvokaten og eventuelt bisidderen fra socialforvaltningen, jf. ovenfor, og forsvareren overværer afhøringen fra et andet lokale (monitorrummet), hvorfra de på en monitor kan følge afhøringen. I de enkelte tilfælde, hvor en børnesagkyndig inddrages til at rådgive i forbindelse med afhøringen, jf. afsnit 6.1. ovenfor, overværer denne ligeledes afhøringen fra monitorrummet Orientering af bisidder/tryghedsskabende person

23 Afsnit 8. Side 3 I betænkning nr. 1420/2002, afsnit , anbefales det, at afhøreren, inden afhøringen påbegyndes, aftaler med bisidderen eller en eventuelt tryghedsskabende person, hvilke opgaver henholdsvis bisidderen/den tryghedsskabende person og afhøreren har i forbindelse med afhøringen. Bisidderen eller en tryghedsskabende person, der skal være til stede i afhøringslokalet, skal således forud for afhøringen vejledes om ikke at blande sig i afhøringen, men at forholde sig neutral til denne, og om, at sagen og afhøringen ikke bør drøftes med barnet i pauser under afhøringen. Der bør endvidere vejledes om, at ledsagerens funktion er at støtte barnet, f.eks. ved at holde barnet i hånden, tage barnet på skødet eller trøste barnet, hvis der er behov for det, samt at det almindeligvis også er bisidderens eller den tryghedsskabende persons opgave at forsøge at berolige barnet, hvis barnet er uroligt og f.eks. ikke vil sidde ned Orientering af barnet Det må efter en konkret vurdering afgøres, om det er nødvendigt og hensigtsmæssigt i forbindelse med videoafhøringen at orientere barnet om, at mistænkte/sigtede efterfølgende har adgang til at blive gjort bekendt med barnets forklaring. Ved denne vurdering må bl.a. barnets alder og modenhed samt omstændighederne i sagen indgå. I hvert fald, når der er tale om mindre børn, vil det normalt være tilstrækkeligt, at barnets bisidder fra socialforvaltningen, bistandsadvokaten og efter omstændighederne i sagen tillige forældrene orienteres om, at mistænkte/sigtede efterfølgende har adgang til at blive gjort bekendt med barnets forklaring Afhøringen Som det fremgår ovenfor under pkt. 5, er der etableret en assistanceordning, hvor der er udpeget polititjenestemænd, der er særligt uddannede med henblik på at foretage afhøring af børn. Der fastsættes derfor ikke i denne meddelelse nærmere retningslinjer om afhøringen udover det nedenfor angivne: Afhøringen bør indledes med en introduktion, hvor dato og tidspunkt for afhøringen nævnes, og hvor der gøres rede for, hvem der skal afhøres, hvem der gennemfører afhøringen, hvilke personer der i øvrigt er tilstede i afhøringslokalet, og hvor

24 Afsnit 8. Side 4 de er placeret, ligesom der gøres rede for, hvem der i monitorrummet overværer afhøringen. Af introduktionen bør endvidere fremgå, at barnet er bekendt med, at afhøringen optages på videobånd. Den indledende introduktion gives af afhøreren (eller eventuelt af den sagsbehandlende polititjenestemand), mens denne er alene i afhøringslokalet, hvorefter barnet og andre, der skal være til stede i afhøringslokalet, hentes ind. Afhøringen indledes med en neutral og uformel samtale med barnet, der har til formål at skabe tryghed hos barnet og vurdere barnets evne til at forstå og svare på stillede spørgsmål. På et forholdsvis tidligt tidspunkt herefter bør barnet forklares grunden til afhøringen, ligesom det på en måde, der svarer til barnets alder, og uden at det opfattes som mistro bør tilkendegives, at det er vigtigt, at barnet svarer sandfærdigt. Det bør herunder forklares barnet, at det er acceptabelt at svare ved at sige jeg ved det ikke, jeg husker det ikke, eller jeg forstår det ikke. Når afhøreren har stillet de spørgsmål til barnet, som findes relevante, holdes en pause i afhøringen, hvor afhøreren drøfter eventuelle yderligere spørgsmål til barnet med de personer, der har overværet afhøringen fra monitorrummet. Der bør herunder lægges særlig vægt på at imødekomme forsvarerens anmodninger om spørgsmål til barnet. Video- og lydoptagelse af personer i afhøringslokalet skal fortsættes i pausen. Supplerende spørgsmål fra de, der har overværet afhøringen, stilles altid af den afhørende polititjenestemand. Når afhøringen er afsluttet, bør barnet og en eventuel medfølgende voksen have navn og telefonnummer på en person i politiet, hvortil der kan rettes henvendelse. Den medfølgende voksne bør orienteres om, at der straks skal rettes henvendelse til politiet, hvis barnet i tilknytning til afhøringen taler videre om sagen og herunder giver oplysninger, som den voksne anser for at være nye.

25 Afsnit 9. Side 1 9. Den mistænktes/sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaring og vejledning af den mistænkte/sigtede Såfremt videoafhøringen giver grundlag for at fortsætte strafforfølgningen, skal der snarest rejses sigtelse mod mistænkte, hvis dette ikke allerede er sket. Forsvareren skal have tilsendt en kopi af videoafhøringen og en udskrift af denne, jf. retsplejelovens 729 a, stk. 3. Den mistænkte/sigtede skal snarest muligt have adgang til sammen med sin forsvarer at gennemse videooptagelsen hos politiet, jf. retsplejelovens 745 e, stk. 2, 2. pkt., og det påhviler politiet at vejlede mistænkte/sigtede om denne adgang. Det er frivilligt for den mistænkte/sigtede, om han ønsker at gennemse videoafhøringen Af hensyn til en eventuel genafhøring af barnet bør det ifølge forarbejderne til bestemmelsen tilstræbes, at mistænkte/sigtede ser videoafhøringen så hurtigt som muligt efter optagelsen eventuelt samme dag og så vidt muligt inden for 1 til 2 uger efter afhøringen. Hvis den mistænkte/sigtede ønsker at gennemse videoafhøringen, men er lovligt forhindret f.eks. på grund af sygdom eller sagligt begrundet udlandsophold, må videooptagelsen forevises ham hurtigst muligt efter forhindringens ophør. En væsentlig udskydelse af tidspunktet for den mistænktes/sigtedes gennemsyn af videooptagelsen kan betyde, at en eventuel anmodning om genafhøring af barnet af hensyn til barnet må afvises, jf. nærmere nedenfor under afsnit 10. Det skal således i politikredsene sikres, at politiet efter videoafhøring af et barn foretager det fornødne med henblik på, at mistænkte/sigtede snarest muligt gennemser videoafhøringen Mistænkte/sigtede gennemser videoafhøringen hos politiet Udgangspunktet efter retsplejelovens 745 e og forarbejderne til bestemmelsen er, at den mistænktes/sigtedes gennemsyn af videooptagelsen skal foregå hos politiet,

26 Afsnit 9. Side 2 således at politiet kan dokumentere, at den mistænkte/sigtede har set videooptagelsen inden en eventuel domsforhandling. Hvis den mistænkte/sigtede har gennemset videooptagelsen hos forsvareren, og dette er dokumenteret over for politiet ved en erklæring fra forsvareren om, at mistænkte/sigtede har gennemset forsvarerens kopi af videooptagelsen, vil mistænktes/sigtedes gennemsyn af videooptagelsen hos politiet dog kunne undlades. I de tilfælde, hvor mistænkte/sigtede ønsker at gennemse videoafhøringen hos politiet uden forsvarerens tilstedeværelse, f.eks. i forbindelse med en afhøring, skal forsvareren forinden underrettes herom, således at forsvareren har mulighed for at drøfte denne beslutning nærmere med sin klient. Det skal i så fald fremgå af en politirapport, at forsvareren er blevet kontaktet, og hvad der i den forbindelse er blevet aftalt. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til forsvareren, bør forevisningen udskydes, således at der er mulighed for, at mistænkte/sigtede snarest muligt hos politiet kan gennemse videoafhøringen sammen med sin forsvarer. Der henvises herved til Vestre Landsrets kendelse af 25. april 2006 (U V), hvor en videoafhøring blev afvist som bevis i en sag, hvor tiltalte efter eget ønske havde gennemset videoafhøringen uden sin forsvarers tilstedeværelse, og hvor politiet ikke havde underrettet forsvareren herom. I forbindelse med mistænktes/sigtedes gennemsyn af videooptagelsen hos politiet bør det søges afklaret, om mistænkte/sigtede eller forsvareren vil fremsætte anmodning om, at der foretages en genafhøring af barnet, jf. nærmere nedenfor under afsnit 10. Politiet skal vejlede mistænkte/sigtede om, at en begæring om genafhøring skal fremsættes snarest muligt og senest inden 2 uger efter gennemsyn af videoafhøringen, og at mistænkte/sigtede må forventes at være afskåret fra at begære barnet afhørt på ny, hvis han ikke kort tid efter forevisning af videoafhøringen fremsætter begæring om genafhøring, jf. pkt Mistænkte/sigtede gennemser ikke videoafhøringen hos politiet Hvis den mistænkte/sigtede afstår fra at gennemse videooptagelsen eller forholder sig passiv over for politiets henvendelse om gennemsyn kan den mistænkte/sigtede ikke af den grund efterfølgende under domsforhandlingen anfægte,

27 Afsnit 9. Side 3 at videoafhøringen anvendes som bevis under sagen. Den mistænkte/sigtede bør senest samtidig med, at han afstår fra at gennemse videooptagelsen, gøres bekendt med, at anvendelsen af videooptagelsen som bevismiddel ikke efterfølgende kan anfægtes under henvisning til, at han ikke har set videoafhøringen forud for domsforhandlingen. Hvis den mistænkte/sigtede forholder sig passiv over for politiets henvendelser om adgangen til at se videooptagelsen, bør det ved fornyet henvendelse til hans forsvarer sikres, at han har modtaget vejledning om adgangen til at gennemse videoafhøringen og formålet hermed. Afstår den pågældende herefter fra at gennemse videooptagelsen, eller forholder han sig passiv, bør hans forsvarer orienteres om, at han ikke ønsker at gennemse videooptagelsen eller ikke har reageret på politiets henvendelser. Det bør samtidig tilkendegives forsvareren, at en eventuel begæring om genafhøring skal fremsættes snarest muligt og senest inden 2 uger, og at adgangen til at begære barnet afhørt på ny ellers må forventes afvist, jf. pkt Tidsforløbet i forbindelse med afhøring af barnet Som det fremgår ovenfor, bør det tilstræbes, at spørgsmålet om forevisning af videoafhøringen for mistænkte/sigtede, og spørgsmålet om begæring af en eventuel genafhøring af barnet er afklaret senest 4 uger efter den første afhøring Rapport om henvendelser til mistænkte/sigtede og forsvareren Der bør udfærdiges udførlig rapport om alle henvendelser til mistænkte/sigtede og forsvareren om adgangen til at gennemse videoafhøringen og om, hvorvidt der er yderligere spørgsmål til barnet, ligesom genpart af eventuelle skrivelser om disse spørgsmål naturligvis skal indgå i sagen. Det bør i den forbindelse særligt sikres, at politirapporterne indeholder dokumentation for den vejledning, der er givet mistænkte/sigtede samt dennes advokat om forevisning af videoafhøring mv., herunder at der er givet følgende vejledning: - at mistænkte/sigtede har adgang til at gennemse videoafhøringen, og at dette skal ske snarest og inden 2 uger,

28 Afsnit 9. Side 4 - at videoen vil blive anvendt som bevis under den senere straffesag, og at videoen ikke kan anfægtes som bevismiddel under henvisning til, at mistænkte/sigtede ikke har set videoen forud for domsforhandlingen, - at en eventuel begæring om genafhøring af barnet skal fremsættes straks og inden to uger efter gennemsyn af videoen, og - at mistænkte/sigtede må forventes at være afskåret fra at begære barnet afhørt på ny, hvis han ikke kort tid efter forevisning af videoafhøringen fremsætter begæring om genafhøring.

29 Afsnit 10. Side Genafhøring af barnet En begæring fra den, der er mistænkt eller sigtet, eller dennes forsvarer om, at der skal foretages en genafhøring af barnet, skal fremsættes snarest efter, at den pågældende har haft adgang til at gennemse videoafhøringen, jf. 745 e, stk. 2, 3. pkt. Ifølge forarbejderne til bestemmelse skal begæringen fremsættes snarest muligt og som udgangspunkt inden 2 uger efter, at den mistænkte/sigtede har foretaget gennemsyn af den første afhøring af barnet. Det vil være hensigtsmæssigt, at begæringen fremsættes skriftligt og med angivelse af temaet for genafhøringen. Genafhøring bør af hensyn til barnet kun ske, hvis det findes rimeligt begrundet, for at den mistænkte/sigtede kan varetage sit forsvar. Hvorvidt der skal foretages en genafhøring må afgøres ud fra en konkret vurdering, hvor det bl.a. kan tillægges vægt, om der er fremkommet nye oplysninger efter den første afhøring af barnet, om den mistænkte/sigtede og dennes forsvarer ønsker, at der bliver stillet nye relevante spørgsmål til barnet, eller om der i øvrigt foreligger andre særlige grunde til at foretage en genafhøring. Fremsættes en anmodning om genafhøring senere end 2 uger efter, at den mistænkte/sigtede har haft adgang til at gennemse afhøringen af barnet, må der ifølge forarbejderne ved vurderingen af, om genafhøring skal foretages, lægges vægt på, om hensynet til barnet tilsiger navnlig på grund af den tid, der er forløbet siden den første afhøring at der ikke bør foretages fornyet afhøring af barnet. Det må ved vurderingen endvidere indgå, hvad der er årsag til den sene begæring om genafhøring, herunder om det skyldes den mistænktes/sigtedes egne forhold. En eventuel tvist mellem politiet/anklagemyndigheden og den mistænkte/sigtede og dennes forsvarer om, hvorvidt der skal foretages genafhøring af barnet, vil kunne indbringes for retten i medfør af retsplejelovens 746, stk. 1. Hvis det besluttes, at der skal foretages en fornyet afhøring af barnet, må denne søges gennemført ved en yderligere videoafhøring ved politiet eller eventuelt afhængig af barnets alder og forældremyndighedsindehaverens stillingtagen hertil i retten.

30 Afsnit 10. Side 2 Den mistænkte/sigtede har adgang til efterfølgende at gennemse en eventuel genafhøring af barnet. Der skal således snarest rettes henvendelse til sigtede og hans forsvarer om, at gennemsyn af genafhøringen kan ske hos politiet.

31 Afsnit 11. Side Videoafhøringen som bevis Ifølge retsplejelovens 872 (tidligere 877 a) kan politiets afhøring af et barn, der er optaget på video, benyttes som bevis under domsforhandlingen. Bestemmelsen medfører, at der er udtrykkelig hjemmel til, at videoafhøringer af børn, der er foretaget efter bestemmelsens ikrafttræden den 4. april 2003, kan dokumenteres som bevis under domsforhandlingen. Da anvendelse af videoafhøringer som bevis under domsforhandlingen er en fravigelse af princippet om umiddelbar bevisførelse, forudsættes det i forarbejderne til bestemmelsen, at fremgangsmåden i retsplejelovens 745 e er fulgt i forbindelse med videoafhøringen. Er der sket tilsidesættelse af de grundlæggende betingelser i 745 e, bør videoafhøringen som altovervejende udgangspunkt ikke anvendes som bevismiddel under domsforhandlingen. Hvis der ikke har været en forsvarer for den mistænkte/sigtede til stede under videoafhøringen af barnet, eller den mistænkte/sigtede ikke har haft adgang til at gennemse videoafhøringen, bør videoafhøringen således som altovervejende udgangspunkt ikke anvendes. Eventuelt forsvarerskifte efter gennemførelse af videoafhøringen har derimod ikke betydning for videoafhøringens anvendelse som bevismiddel under domsforhandlingen. Hvis den mistænkte/sigtede vælger at skifte forsvarer, vil dette således ikke indebære, at der alene af den grund skal foretages en fornyet afhøring af barnet. I øvrigt vil det ifølge forarbejderne afhænge af karakteren og betydningen af den forskrift, der i givet fald er tilsidesat i forbindelse med videoafhøringen, om der kan ske anvendelse af videoafhøringen som bevismiddel under domsforhandlingen. Indsigelser om f.eks. ledende spørgsmål til barnet, eller at en tryghedsskabende person har blandet sig i afhøringen, bør i almindelighed ikke kunne føre til, at videoafhøringen ikke kan forevises som bevis under sagen. Det må således i overensstemmelse med princippet om fri bevisbedømmelse overlades til den dømmende ret at afgøre, om og i givet fald i hvilket omfang fejl af denne karakter ved videoafhøringens gennemførelse bør have betydning for videoafhøringens bevismæssige værdi.

32 Afsnit 11. Side 2 Afviser retten, at en videoafhøring anvendes som bevis, bør der snarest tages stilling til, om barnet skal indkaldes til at afgive vidneforklaring for retten, eller om en ny videoafhøring vil kunne afhjælpe fejl ved den tidligere videoafhøring. Der kan i den forbindelse henvises til en kendelse afsagt af Østre Landsret den 21. september 2005, hvor en tidligere afvist videoafhøring efterfølgende blev tilladt anvendt som bevis. Videoafhøringen var blevet afvist under ankesagens behandling i landsretten, fordi tiltalte ikke var blevet vejledt om sin ret til at gennemse optagelsen med sin forsvarer, om at han havde adgang til at begære genafhøring, samt om at adgangen hertil kunne fortabes, hvis den ikke blev fremsat snarest muligt. Landsretten hjemviste herefter sagen til fornyet behandling i byretten, hvor der opstod spørgsmål om anvendelse af den samme videoafhøring. Byretten afviste videoafhøringen, selv om der inden domsforhandlingen var givet tiltalte og hans forsvarer adgang til at gennemse videooptagelsen, og der var givet behørig vejledning om adgangen til genafhøring mv. Byrettens kendelse blev kæret til landsretten, som tillod videoafhøringen anvendt. Landsretten lagde herved bl.a. vægt på, at hensynet til tiltaltes retssikkerhed kunne varetages ved, at der under en supplerende videoafhøring kunne stilles de fornødne supplerende spørgsmål.

33 Afsnit 12. Side Varetagelse af barnets interesser i forbindelse med lægeundersøgelse af barnet I sager om seksuelle overgreb mod børn må politiet overveje, om der er grundlag for en undersøgelse af barnet. Betingelserne for at foretage legemsindgreb over for en person, der ikke er sigtet, er fastsat i retsplejelovens 792 d. Legemsbesigtigelse, der ikke kræver afklædning, herunder optagelse af fotografier, aftryk og lignende af legemet og visitation af tøj, kan ske med samtykke, der så vidt muligt skal være skriftligt, jf. 792 d, stk. 1, eller efter rettens bestemmelse, hvis betingelserne i retsplejelovens 792 d, stk. 2, er opfyldt. Legemsundersøgelse kan alene ske med samtykke, der så vidt muligt skal være skriftligt, jf. retsplejelovens 792 d, stk. 1. For legemsindgreb mod børn gælder, at samtykke som udgangspunkt kan gives af forældremyndighedens indehaver. For større børn det vil sige børn på omkring 12 år og derover bør barnets holdning dog også indgå ved vurderingen af, om der skal foretages legemsindgreb. Af betænkning nr. 1420/2002, afsnit , fremgår bl.a. følgende om legemsundersøgelse og samtykke hertil: I de tilfælde, hvor der er to indehavere af forældremyndigheden, og den ene af disse er mistænkt/sigtet og modsætter sig, at barnet legemsundersøges, må der efter arbejdsgruppens opfattelse kunne foretages en legemsundersøgelse af barnet, hvis den anden forældremyndighedsindehaver giver sit samtykke hertil. Hvis forældremyndighedsindehaveren modsætter sig, at barnet legemsundersøges, f.eks. fordi en undersøgelse vil kunne bevirke eller bestyrke en mistanke om, at barnet udsættes for seksuelt misbrug af forældremyndighedsindehaveren, og der er risiko for, at barnet vil kunne blive udsat for yderligere overgreb eller anden form for vanrøgt, vil børne- og ungeudvalget i kommunen i medfør af lov om social service 39 kunne træffe bestemmelse om, at

34 Afsnit 12. Side 2 barnet skal undersøges under ophold på en institution eller under indlæggelse på sygehus mod forældremyndighedsindehaverens og den unge, der er fyldt 15 års vilje. Det er en forudsætning for anvendelse af hjemlen i lov om social service 39, at undersøgelsen må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling. I bemærkningerne til loven anføres endvidere, at undersøgelsen, hvis forholdene i det enkelte tilfælde tilsiger det, vil kunne foregå ambulant. Lov om social service 39 vil derimod ikke kunne anvendes, hvis der ikke er grundlag for at antage, at der er risiko for, at barnet, hvis der ikke foretages en undersøgelse mv., vil blive udsat for yderligere overgreb eller anden vanrøgt

35 Afsnit 13. Side Kontaktperson for kommunerne hos politiet Mistanke om, at et barn har været udsat for seksuelle overgreb, opstår i nogle tilfælde i barnets institution eller skole eller som følge af henvendelser til kommunen om barnet. I sådanne tilfælde kan det være nyttigt for den kommunale forvaltnings vurdering og behandling af sagen og for det videre forløb af en eventuel strafferetlig efterforskning og forfølgning, at kommunen og politiet på et tidligt tidspunkt kan drøfte, om der er grundlag for, at der indgives en anmeldelse i sagen. Dette kan medvirke til at sikre, at der hurtigst muligt indledes en politimæssig efterforskning i de tilfælde, hvor der er grundlag herfor, samtidig med, at man i de tilfælde, hvor en mistanke vurderes at være helt grundløs, kan undgå ved en anmeldelse til politiet at rette en mere formel mistanke om seksuelle overgreb mod en bestemt person. Det anbefales derfor i overensstemmelse med forslaget i betænkning nr. 1420/2002, afsnit at politikredsene udpeger en polititjenestemand eller jurist med erfaring i behandling af sager om seksuelt misbrug af børn, som kommunerne mere uformelt kan kontakte og forelægge en mistanke om mulige seksuelle overgreb.

videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og

videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 Videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory m.v. Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Videoafhøring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Videoafhøring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Videoafhøring Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sagens oplysning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 31.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 19.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 3 2. Politiets

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) 1 I retsplejeloven,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. juni 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2015-731-0053 Dok.: 1644248 UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

Færøudvalget (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt

Færøudvalget (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. juni 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2015-731-0052 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Der er indkommet i alt 211 skemaer med oplysninger om videoafhøring af børn.

Der er indkommet i alt 211 skemaer med oplysninger om videoafhøring af børn. JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Marts 2005 UNDERSØGELSE AF VIDEOAFHØRING AF BØRN I SÆDELIGHEDSSAGER 1. Indledning Til brug for en redegørelse om, hvordan de nye retningslinier for gennemførelse af

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade,

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, - 57 - til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, hvis politiet - som under den gældende retstilstand - kan meddele, at

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2007-500-0011 Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 1554 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Vicestatsadvokat Michael Møller Hansen Statsadvokaten for Nord- og Østjylland og Kriminalassistent Gitte Christensen Østjyllands Politi Det tværfaglige

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Videoafhøring af børn, og den bevismæssige betydning heraf i straffesager

Videoafhøring af børn, og den bevismæssige betydning heraf i straffesager Videoafhøring af børn, og den bevismæssige betydning heraf i straffesager Kandidatafhandling, Jura, Aalborg Universitet, 2016. Udarbejdet af: Marlene Helene Hansen Titelblad Type: Specialeafhandling Uddannelsessted:

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet oktober 2009 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet oktober 2009 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger 26. september 2015/ver. 1.0 Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger Retningslinjerne er til brug for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

RIGSADVOKATEN RM 2/2005 Bilag 1

RIGSADVOKATEN RM 2/2005 Bilag 1 RIGSADVOKATEN RM 2/2005 Dette bilag indeholder uddybende bemærkninger vedrørende de enkelte punkter i Rigsadvokatmeddelelse 2/2005 om retningslinier vedrørende meddelere. Til afsnit II Til pkt. 1. Begrebet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere