Oktober 2015 RAMPER VED E20 TSA 33 VEMMEDRUP. Foreløbig konsekvensvurdering af tilkørselsramper ved Natura 2000-område Køge Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2015 RAMPER VED E20 TSA 33 VEMMEDRUP. Foreløbig konsekvensvurdering af tilkørselsramper ved Natura 2000-område Køge Å"

Transkript

1 Oktober 2015 RAMPER VED E20 TSA 33 VEMMEDRUP Foreløbig konsekvensvurdering af tilkørselsramper ved Natura 2000-område Køge Å

2 PROJEKT RAMPER VED E20 TSA 33 VEMMEDRUP område Køge Å Projekt nr Version 3 Dokument nr Udarbejdet af ETD Kontrolleret af MAC Godkendt af JBN NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks Aarhus C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

3 INDHOLD 1 Baggrund Projektbeskrivelse Formål Lovgrundlag Metode Natura Bilag IV-arter Natura 2000-områder Naturområdets tilstand og status Pigsmerling Naturtyper Bilag IV arter Flagermus Padder Krybdyr Foreløbig konsekvensvurdering Habitatområde H Arealer Skyggeeffekt Overfladevand og sediment Vejvand Grundvand Uheld og forurening Støj og vibrationer Invasive arter Kumulative effekter Bilag IV arter Padder Flagermus Afværgeforanstaltninger Sammenfatning Referencer... 18

4 1 BAGGRUND Projektet omhandler etablering af østvendte ramper ved Vestmotorvejens tilslutningsanlæg 33 Vemmedrup i forbindelse med puljeprojektet "Kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet". Tilslutningsanlægget ligger i Køge Kommune og har i dag kun vestvendte ramper. Figur 1. Placering af projektområdet. Projektets formål er at skabe forbedret adgang fra Bjæverskov, Vemmedrup og Ejby til E20 Vestmotorvejen mod København og reducere den uønskede trafik gennem bysamfundene i Lellinge, Lille Skensved og Ejby. Samtidig tilgodeser projektet de store virksomheder i Bjæverskovs østlige ende, der har efterspurgt en mere direkte adgang til motorvejsnettet i retning mod København. Der er ikke væsentlige trafikale kapacitetsproblemer på lokaliteten i dag. Illustration af projektet fremgår af Figur 3. Jernbaneprojektet København - Ringsted forløber umiddelbart nord for Vestmotorvejen. 1.1 Projektbeskrivelse Nord for motorvejsbroen tilkobles frakørselsrampen på Ejbyvej ud for Bjæverskovvej. Rampen tilkobles i en vinkel på 90 grader på Ejbyvej og krydset signalreguleres. Rampen vil blive placeret mellem Vestmotorvejen og den nye jernbane. Syd for motorvejsbroen tilkobles tilkørselsrampen på Ejbyvej ca. 25 m nord for vejadgangen til ejendommen på Ejbyvej 111. Frakørselsrampens start ved motorvejen er rykket mod vest, således at det undgås at udvide broen over Køge Å. For tilkørselsrampen er det nødvendigt at have så lang en rampe, at bygværket over Køge Å skal sideudvides med ca. 4 m. Det forventes ikke at være nødvendigt med sænkning af grundvandsspejlet i forbindelse med anlægsarbejdet. 1

5 Ramperne anlægges med kantopsamling, da lokaliteten er placeret i område med drikkevandsinteresser og vandindvindingsboringer. Vejvandet vil så vidt muligt blive ledt til Vestmotorvejens nye regnvandsbassin nord for jernbanen og øst for Ejbyvej. Hvis det ikke er muligt, vil der blive etableret et nyt bassin syd for motorvejen med afløb til Køge Å. Dette vil blive afklaret af Vejdirektoratet i en senere fase af projektet. Der ligger en naturgasledning ved den nye østvendte tilkørselsrampe. Med den skitserede linjeføring for tilkørselsrampen er det nødvendigt at gasledningen omlægges. Selve anlægsperioden forventes at vare ca. 8 mdr. og at ligge i Figur 2. Oversigtskort med Vestmotorvejens tilslutningsanlæg 33 Vemmedrup. Figur 3. Illustration af de østvendte ramper ved Vemmedrup. 2

6 1.2 Formål Formålet med dette notat er at beskrive og vurdere påvirkninger af habitatnaturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for de Natura 2000-områder som potentielt kan påvirkes af projektet. Det konkluderes, om projektets påvirkning af Natura 2000-området er væsentlig ( foreløbig konsekvensvurdering ). Notatet indeholder desuden en beskrivelse og vurdering af de bilag IV-arter, som potentielt kan forekomme indenfor eller i nærheden af projektområdet. 3

7 2 LOVGRUNDLAG Natura 2000-områderne er udlagt inden for EU for at beskytte værdifulde naturområder, dyr og planter, som er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet /1/ og habitatdirektivet /2/. Natura 2000-områderne udgør et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. For hvert af de danske Natura områder er der udarbejdet en basisanalyse og en Natura 2000-plan, som beskriver tilstand, trusler og målsætning for områderne. Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura områder. Gunstig bevaringsstatus er defineret i habitatdirektivet, se boks. Målsætningen er nærmere beskrevet i de enkelte Natura 2000-planer, og bevaringsstatus er beskrevet i publikationer fra DCE /3/. En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når: det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i udbredelse, og den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på langt sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, samt når bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når: data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på langt sigt at bevare dens bestande I Danmark er fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet indarbejdet i lovgivningen i habitatbekendtgørelsen /4/. Ifølge direktiverne skal der laves konsekvensvurdering af planer og projekter, som vil være placeret inden for de beskyttede områder eller kan påvirke ind i de beskyttede områder og påvirke udpegningsgrundlaget. Det skal vurderes, om planforslagets påvirkning af Natura 2000-området er væsentlig ( foreløbig konsekvensvurdering ) og hvis påvirkningen er væsentlig, skal det vurderes, om den kan skade Natura 2000-området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger ( nærmere konsekvensvurdering ). Dette notat er en foreløbig konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens 7 stk. 1. Indholdet af denne foreløbige konsekvensvurdering modsvarer de krav og retningslinjer, som fremgår af habitatbekendtgørelsen. 4

8 3 METODE Beskrivelserne og vurderingerne af områder, arter og naturtyper, der er omfattet af internationale naturbeskyttelsesbestemmelser er baseret på relevant eksisterende viden, herunder oplysninger fra Natura 2000-planerne, Natura basisanalyserne, relevant faglitteratur og faglige rapporter såsom Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV /5/ og Naturstyrelsens artsbeskrivelser /6/. Der er foretaget en besigtigelse af projektområdet omkring Natura 2000-området den 21. september 2015, hvor der er set på udbredelse af naturtyper og egnede biotoper for bilag IV arter. 3.1 Natura 2000 Myndighedernes forvaltning af Natura 2000-lovgivningen er blandt andet baseret på vejledningen til habitatbekendtgørelsen /7/. Praksis i forvaltningen præciseres desuden i forbindelse med sager, som bliver afgjort ved EU-domstolen og Naturog Miljøklagenævnet. I 2014 er der eksempelvis truffet afgørelse af EUdomstolen vedrørende to sager, som omhandler små ødelæggelser af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, samt spørgsmålet om anvendelse af erstatningsarealer som afværgeforanstaltning for ødelagte eller beskadigede naturområder /8/. Den indledende vurdering af mulige påvirkninger af et Natura 2000-område betegnes en foreløbig vurdering eller en væsentlighedsvurdering /8/. Ifølge vejledningen til habitatbekendtgørelsen skal udtrykket væsentligt fortolkes objektivt, men skal samtidig også ses i forhold til de lokale miljø- og naturforhold i det konkrete Natura 2000-område. Det er en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, hvis en plan eller et projekt risikerer at skade bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000-område. Påvirkningen skal vurderes ud fra, om den er så væsentlig, at gunstig bevaringsstatus ikke kan opretholdes, eller der ikke kan opnås gunstig bevaringsstatus. Naturtyperne og arterne skal således være stabile eller i fremgang. Ifølge vejledningen til habitatbekendtgørelsen er en påvirkning som udgangspunkt ikke væsentlig: hvis påvirkningen skønnes at indebære negative udsving i bestandsstørrelser, der er mindre end de naturlige udsving, der anses for at være normale for den pågældende art eller naturtype, eller hvis den beskyttede naturtype eller art skønnes hurtigt og uden menneskelig indgriben at ville opnå den hidtidige tilstand eller en tilstand, der skønnes at svare til eller være bedre end den hidtidige tilstand. Generelt vurderes det, at der er tale om kort tid, hvis der sker en naturlig retablering af naturens tilstand inden for ca. et år. Midlertidige forringelser eller forstyrrelser i en eventuel anlægsfase, der ikke har efterfølgende konsekvenser for de arter og naturtyper Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, er almindeligvis ikke væsentlig påvirkning. 5

9 3.2 Bilag IV-arter I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil (se tekstboks herunder). Økologisk funktionalitet af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter Yngle- og rasteområder kan bestå af flere lokaliteter, der tjener som levesteder for den samme bestand. Nogle arter er organiseret i delbestande, som står i forbindelse med hinanden gennem udvandring og indvandring, og som benytter et netværk af levesteder over tid og rum (eksempelvis padder og flagermus). Netværket kan ses som et samlet yngle- eller rasteområde for samlingen af delbestande, som står i forbindelse med hinanden. De enkelte lokaliteter har hver især betydning for bestanden. Nogle vil ofte have mere betydning end andre. En skade på et levested et sted i netværket kan muligvis afværges ved at fremme kvaliteten eller udstrækningen af levestederne andetsteds i netværket. 6

10 4 NATURA 2000-OMRÅDER Køge Å er udpeget som habitatområde H131 og Natura 2000-område nr Natura 2000-området ligger i Køge Kommune og indenfor vandplanområdet hovedvandopland Køge Bugt /9/. Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte vandløbet og dets naturlige dynamik med de nære omgivelser samt dets indhold af planter og dyr, herunder særligt pigsmerling. Habitatområdet følger åens hovedløb fra Kulerup til udløbet i Køge Bugt. Åen følger Køge Ås, og karakteristisk for egnen er den langstrakte ådal med åspartier, mange småskove, samt den stærkt forgrenede Køge Å. Åen er overvejende reguleret på den øvre og midterste del, mens den nedre strækning har et naturligt forløb. Åen omgives af arealer, der primært anvendes til landbrugsformål samt skove. Det udpegende område udgør i alt 59 ha. Områdets udstrækning er markeret på et oversigtskort i Figur 4. Der findes ikke andre Natura 2000-områder nær projektområdet. Figur 4. Natura 2000-område Køge Å s afgrænsning ses med grøn signatur. Natura 2000-området består af habitatområde H131. Figur 5. Natura 2000-området og anlægget. 7

11 Udpegningsgrundlaget består af 5 naturtyper samt én art; pigsmerling (fisk). Kode Art / Naturtype Kortlagte arter og naturtyper jf. basisanalysen 1149 Pigsmerling (Cobitis taenia) Hele strækningen af Køge Å indenfor habitatområdet 3260 Vandløb med vandplanter Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 3150 Næringsrig sø - 91E0 Tabel 1. *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld - - 0,23 ha Udpegningsgrundlag for EF-Habitatområde H131 Køge Å. Prioriterede naturtyper er angivet med*. 4.1 Naturområdets tilstand og status Pigsmerling Pigsmerling forekommer i et bredt udvalg af vandområder som kanaler, grøfter, større og mindre vandløb og søer. Den træffes primært på steder, hvor der forekommer bund med fint substrat af sand eller silt. Desuden er steder med tæt neddykket vegetation vigtig i forbindelse med de voksne pigsmerlingers gydning, idet æggene lægges i vegetationen. Neddykkede vandløbsplanter yder desuden skjul mod predatorer. Den optimale habitat har en mosaik vekslende mellem planter og pletter uden planter. Arten kræver en tilfredsstillende vandkvalitet uden højt indhold af let omsætteligt organisk stof. Vandløbets vandkvalitet er således af afgørende betydning for pigsmerling, og faunaklasse 5 (DVFI) vurderes som udgangspunkt som minimum for vandløbets egnethed som levested for arten. Der må ikke være spærringer, som forhindrer pigsmerling i at nå frem til egnede gydepladser /6/. Pigsmerling er medtaget på udpegningsgrundlaget for 7 habitatområder på hhv. Fyn, Sjælland og Lolland. I forbindelse med vandløbsovervågning af vandløbenes fiskebestand er arten tidligere blevet registreret i vandløb på Fyn og Sydsjælland. På Sjælland lever arten i Susåen, Tude Å, Halleby Å og Køge Å. I Natura område nr. 148 er pigsmerling fundet flere steder i Køge Å, og den vurderes at være forholdsvis talrig. Den er fundet regelmæssigt på strækningen, uden at der kan uddrages nogen af- eller tiltagende tendens i dens forekomst. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere artens præcise udbredelse og bestandsstørrelser i de enkelte områder. Den nationale bevaringsstatus for pigsmerling er vurderet at være gunstig /3/, fordi der er stabile bestand tætheder og udbredelsen er god i de ovenfor nævnte vandsystemer inklusiv Køge Å. Der må ikke ske indskrænkninger i artens mulighed for vandringer og for dens naturlige reproduktion. 8

12 4.1.2 Naturtyper Der forekommer fem naturtyper i udpegningsgrundlaget (tabel 1). Kun naturtypen 91E0 elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld er kortlagt i basisanalysen /10/. Bevaringsstatus for naturtypen elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld er generelt stærkt ugunstig /3/. Områdets forekomst af elle- og askeskov (91E0) har god tilstand. Der er kortlagt 0,23 ha af den prioriterede naturtype 91E0* elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld beliggende i den østligste del af habitatområdet langt fra de områder, som kan blive påvirket af projektet. Naturtyperne 3260 (vandløb med vandplanter) og 3270 (vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter) samt naturtype 6430 (bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn) er ikke kortlagt i habitatområdet i forbindelse med nyeste basisanalyse. Bevaringsstatus for disse naturtyper i den nationale afrapportering er ukendt for 3270, stærkt ugunstig for 6430 og 3150 samt moderat ugunstig for 3260 /3/. Det fremgår af den tidligere basisanalyse /11/, at naturtype 3260 (vandløb med vandplanter) forventes at findes langs store dele af å-strækningen, og naturtype 3270 (vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter) forventes at forekomme på mindre strækninger af Køge Å. Det angives også i den tidligere basisanalyse, at der er registreret m naturtype 6430 (bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn) langs Køge Å. Det fremgår ikke præcist, hvor disse arealer findes. Der er på den relevante strækning for projektet ikke registreret habitatnaturtyper omkring vandløbet, som kan påvirkes direkte andet end selve Køge Å (vandløb med vandplanter). På grund af det stærkt strømmende vand forekommer der ikke undervands-planter i vandløbet af betydning på denne strækning af Køge Å /12/. Ved besigtigelsen kunne det også konstateres, at der ved krydsningen med motorvejen ikke er vandplanter i Køge Å. Bunden af vandløbet består af sten og sand. Flere steder er der lagt store sten i siden af vandløbet. Strækningen af Køge Å nord for motorvejen, hvor der tidligere var høj skov, ligger nu åben med anlægsarbejde for København Ringsted Banen. Tidligere var strækningen skygget og uden vandløbsbræmme med høje urter. Nu er der vandløbsbræmme med høje urter af bl.a. rød hestehov og lodden dueurt. Under motorvejen er vandløbet skygget og kun med enkelte urter langs kanten, se Figur 6. 9

13 Figur 6. Foto fra syd mod nord. Syd for motorvejen, se Figur 7. Figur 7. Køge Å syd for motorvejen. 5 BILAG IV ARTER Indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektområdet findes arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Herunder præsenteres relevante arter, som er observeret i området. 5.1 Flagermus Ved Køge Å og Skovhus Vænge er der fundet aktivitet af mindst fire arter flagermus: dværg-, syd-, vand- og brunflagermus /12/. Andre arter af flagermus, som eksempelvis troldflagermus og skimmelflagermus, vurderes også at kunne 10

14 forekomme i området /5/. Der er talrige potentielle opholdssteder i de gamle træer og potentielle opholdssteder i enkelte bygninger. Åen og skoven er fødesøgningsområder af høj værdi. Ramperne går delvist igennem Skovhus Vænge Skov, og projektet indebærer, at der vil blive ryddet 765 m² fredskov. Skovarealet nord for motorvejen er ryddet i 2013/2014 i forbindelse med baneprojektet. I skoven syd for og nærmest motorvejen er der relativt unge træer af rødel, ahorn, elm, seljepil, bøg, vortebirk, og ask, se Figur 8. Figur 8. Bræmme af træer syd for motorvejen. 5.2 Padder Der ligger tre søer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, inden for m fra projektområdet. Den nærmeste sø inddrages i forbindelse med etableringen af København-Ringsted Banen, og vurderes derfor ikke nærmere her /12/. De andre to vandhuller ligger henholdsvis nord og syd for motorvejen. Der vil ikke ske påvirkning af de to søer. I de to vandhuller er der i 2007 registreret stor vandsalamander og springfrø. Andre arter af padder (ikke bilag IV) vurderes at kunne forekomme, se Figur 9 /12/. 11

15 Figur 9. I de to vandhuller (A2-46 og A2-47) er der i 2007 registreret stor vandsalamander og springfrø. 5.3 Krybdyr Der er fundet en bestand af markfirben på vejskrænter, overdrev og grusgrave ved resterne af Køge Ås mellem Ll. Salby, Vittenbjerg og Vemmedrup. Disse områder påvirkes ikke og der vurderes ikke at være væsentlige lokaliteter for markfirben nær projektområdet /12/. 12

16 6 FORELØBIG KONSEKVENSVURDERING 6.1 Habitatområde H131 Projektet berører Køge Å, der er udpeget som habitatområde H131 og Natura 2000-område nr Projektet kan dermed potentielt påvirke habitatnatur og levesteder for habitatarter på udpegningsgrundlaget i habitatområdet. I anlægsfasen vurderes de potentielle påvirkninger at være arealinddragelse, grundvandssænkning, tilledning af overfladevand og sediment samt støj og vibrationer. De potentielle påvirkninger i driftsfasen vurderes at være arealinddragelse, skyggeeffekt og tilledning af vejvand Arealer De nye tilkørselsanlæg etableres uden for Natura 2000-området, og der vil derfor ikke være et direkte habitattab forbundet med projektet. Der vil desuden ikke være midlertidige arealbeslaglæggelser, idet alle arbejdsarealer og arbejder i øvrigt vil foregå uden for Natura 2000-området. Anlægsarbejderne i forbindelse med udvidelsen af den eksisterende bro vil ikke påvirke Natura 2000-området direkte Skyggeeffekt Der etableres ikke ny bro over Køge Å. Dog skal bygværket over Køge Å sideudvides en smule (maksimalt 4 m). Der foretages en skrå udbygning af broen. Der vil formentligt være brug for 2 understøtninger, som placeres på linje med de eksisterende bropiller. Det vurderes, at sideudvidelsen ikke vil bidrage væsentligt til skyggeeffekten på vandløbet eller den vandløbsnære vegetation, og der vil derfor ikke være væsentlige effekter på naturtyper og pigsmerling Overfladevand og sediment Projektet vil ikke medføre tilledninger af overfladevand eller sediment til Natura 2000-området. I anlægsfasen vil det ved etablering af arbejdsarealer blive sikret, at der ikke sker direkte overfladeafstrømning fra disse arealer til Køge Å. Herved sikres det også, at der ikke tilledes jord og andre materialer til Køge Å. Det bliver sikret, at der ikke oplagres jord og grus m.v., hvor der er risiko for, at materialet kan skylles ud i Køge Å eller på anden vis tilføres Natura 2000-området i mængder, der er problematiske for naturtyper på udpegningsgrundlaget. Støv fra kørsel mv. vurderes ikke at ville kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt Vejvand Ramperne anlægges med kantopsamling, da lokaliteten er placeret i område med drikkevandsinteresser og vandindvindingsboringer. Vejvandet vil så vidt muligt blive ledt til Vestmotorvejens nye regnvandsbassin nord for jernbanen og øst for Ejbyvej. Hvis det ikke er muligt, vil der blive etableret et nyt bassin syd for 13

17 motorvejen med afløb til Køge Å. Dette vil blive afklaret af Vejdirektoratet i en senere fase af projektet. Mængden af ekstra vejvand som følge af ramperne i driftsfasen er ikke beregnet, men det vurderes at være begrænset i forhold til den nuværende situation. Det ekstra vejvand vurderes at have samme (eller mindre) indhold og koncentration af miljøfremmede stoffer og næringsstoffer som det vejvand, der i dag afledes fra motorvejen. Det vil således være meget begrænsede ekstra mængder miljøfremmede stoffer og næringsstoffer, der ledes til bassinerne og herfra til Køge Å. Uanset bassinløsning vil der ikke ske væsentlig påvirkning af vandkvaliteten i Køge Å, og der vil ikke være væsentlige påvirkninger af pigsmerling eller habitatnaturtyper Grundvand Der foretages ikke grundvandssænkninger i anlægsfasen og grundvandet vil ikke blive påvirket i driftsfasen. På denne baggrund vil der ikke være påvirkninger af de hydrologiske forhold i Natura 2000-området Uheld og forurening Det vil blive sikret, at der ikke oplagres miljøfremmede stoffer eller påfyldes brændstof, hvor der er risiko for spild til Natura 2000-området. Der udarbejdes en miljøhandlingsplan, som sikrer dette. Risikoen for forureninger i driftsfasen vurderes ikke at blive ændret som følge af projektet. Omlægningen af den eksisterende naturgasledning vurderes ikke at udgøre en særskilt risiko ift. Natura 2000-området, med ovenstående foranstaltninger. På denne baggrund vurderes der, selv ved uheld, ikke at være væsentlige påvirkninger på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag Støj og vibrationer Pigsmerling vurderes ikke at være sårbar over for støj og vibrationer som følge af projektet. Det vurderes desuden, at pigsmerling vil have mulighed for at fortrække til andre egnede områder i anlægsfasen Invasive arter Kæmpe-bjørneklo forekommer i store bestande mange steder langs Køge Å. Kæmpe-bjørneklo kan på sigt blive en alvorlig trussel mod områdets naturtyper og arter. Risikoen for spredning af kæmpe-bjørneklo minimeres ved, at der i forbindelse med anlægsarbejderne ikke tilføres jord til habitatområdet samt ikke køres i habitatområdet. Ved besigtigelsen blev der ikke konstateret kæmpebjørneklo langs Køge Å. Der blev konstateret en lille bestand af kæmpebjørneklo langs vejdæmningen øst for Ejbyvej nær Vestmotorvejens nye regnvandsbassin. 14

18 6.1.9 Kumulative effekter I 2018 forventes en ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted at blive indviet. Den nye bane vil forløbe langs Vestmotorvejen tæt op ad tilslutningsanlægget, se Figur 10. Figur 10. Illustration af linjeføringen for Den nye bane København - Ringsted ved TSA 33 Vemmedrup. Kilde: Banedanmark. Lokaliteten vil blive påvirket af baneprojektet, hvorfor det vil være vigtigt med koordinering mellem de to projekter. Jernbanen vil krydse Køge Å via en åben dalbro med en længde på ca. 80 m, og forløbe under Ejbyvej gennem et nyt bygværk. De relevante potentielle påvirkningstyper som følge af baneprojektet vurderes at være sammenlignelige med de ovenfor beskrevne. Anlægsfasen er igangsat i 2014 bl.a. med rydning af skov. I forbindelse med baneprojektet indarbejdes en række afværgeforanstaltninger, så områdets økologiske funktionalitet vurderes opretholdt. Etablering af nye ramper forventes først at ske i , hvor anlægsarbejdet til København-Ringsted Banen forventes afsluttet og der vil foregå testkørsel på banen. Idet både de midlertidige og permanente påvirkninger vurderes at være meget begrænsede i dette projekt, vil de ikke ændre på de vurderinger, der er lavet i forbindelse med VVM-undersøgelsen og Natura 2000-konsekvensvurderingen for baneprojektet /12/. Der vurderes dermed ikke at være væsentlige kumulative effekter med baneprojektet. 6.2 Bilag IV arter Der er registreret stor vandsalamander og springfrø (Habitatdirektivets bilag II og IV) og flere arter af flagermus (Habitatdirektivets bilag IV) nær projektområdet. Disse arter kan blive påvirket af projektet, hvis ikke der tages hensyn Padder Relevante paddevandhuller påvirkes hverken i anlægs- eller driftsfasen. I anlægsfasen vil spredningskorridoren for padder under Vestmotorvejen blive opret- 15

19 holdt og spredningsmulighederne mellem egnede paddelokaliteter vurderes derfor ikke at blive væsentligt påvirket. Der vurderes således, at anlægsarbejde i umiddelbar nærhed til motorvejen ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af området for padderne. Placering af arbejdsareal på marken syd for motorvejen vurderes ligeledes ikke at påvirke padderne. I forbindelse med den nye jernbane etableres en passagemulighed under jernbanen ved Skovhus Vænge, som er af samme omfang som den eksisterende passage under Vestmotorvejen. I driftsfasen vurderes der således ikke at være yderligere påvirkning af padder Flagermus Træfældning skal begrænses til det nødvendige. Der vil kun blive ryddet meget begrænsede arealer med skov (765 m 2 ). Dette vurderes ikke at have væsentlig betydning for flagermus, idet det er en meget lille andel af det samlede skovområde. I skoven syd for motorvejen er der i det område, hvor træerne skal fældes, relativt unge træer af rødel, ahorn, elm, seljepil, bøg, vortebirk, og ask. Der vurderes således ikke at være træer, som er egnede for flagermus. Fældning af træerne vil derfor ikke påvirke flagermus væsentligt. Spredningsmulighederne for flagermus under motorvejen vurderes opretholdt i anlægsfasen. Ved anlægsarbejde i perioden fra april til oktober vil det blive sikret, at evt. belysning af arbejdsarealer, herunder ved broen, sker i passende afstand af motorvejen samt i en højde, så evt. tiltrækning af flagermus ikke forårsager øgning i trafikdræbte individer. Ramperne vil være beliggende i et område, hvor der i forvejen er mange store tekniske anlæg, herunder Vestmotorvejen, Ringstedvej og den nye Ringsted- Femern togforbindelse. Det vurderes, at anlæg af ramper i et område, hvor der i forvejen er mange store tekniske anlæg, ikke vil ændre væsentligt på forholdene for flagermus. 7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER I dette afsnit opsummeres de ovennævnte afværgeforanstaltninger, der er indbygget i projektet. Anlægsarbejdet udføres så udvidelsen af den eksisterende bro ikke påvirker Natura 2000-området direkte. Anlægsarbejdet udføres så oplagret jord og grus ikke skylles ud i eller på anden vis tilføres Køge Å. Ekstra vejvand skal udledes gennem regnvandsbassin og have lavere eller samme indhold og koncentration af miljøfremmede stoffer og næringsstoffer, som det vand der udledes i dag. Anlægsarbejdet udføres uden grundvandssænkninger. Anlægsarbejdet udføres så der ikke er risiko for spild af miljøfremmede stoffer, brændstof m.v. i Natura 2000-området. Der udarbejdes en miljøhandlingsplan, som sikrer dette. 16

20 Risiko for spredning af kæmpe-bjørneklo minimeres ved at der i forbindelse med anlægsarbejderne ikke tilføres jord til habitatområdet samt ikke køres i habitatområdet. 8 SAMMENFATNING Dette notat indeholder en såkaldt indledende foreløbig vurdering af bilag IV arter samt en foreløbig konsekvensvurdering af etablering af østvendte ramper ved Vestmotorvejens tilslutningsanlæg 33 Vemmedrup. Relevante bilag IV arter vurderes at være arter af padder og flagermus. Med de ovennævnte afværgetiltag vurderes projektet ikke at påvirke den økologiske funktionalitet af området for bilag IV arter. Projektet medfører ikke aktiviteter inden for afgræsningen af habitatområdet. Projektet vil ikke ændre de fysiske og kemiske forhold af betydning for habitatområdets udpegningsgrundlag og vil ikke have betydning for de økologiske forhold. Der vil ikke være væsentlige kumulative påvirkninger med andre planer eller projekter. Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke andre Natura 2000-områder. Den samlede konklusion er derfor, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på naturtyper og arter på udpegningsgrundlag for Natura områder. 17

21 9 REFERENCER /1/ 79/409/EØF. (u.d.). Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. /2/ EU. (1992). Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. /3/ Aarhus Universitet, Institut for Bioscience (2014). Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering. /4/ Miljøministeriet (2007). Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. /5/ Søgaard, B., & Asferg, T. (2007). Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV - til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser. /6/ Naturstyrelsen (2015). Artsleksikon: /7/ Naturstyrelsen (2011). Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Miljøministeriet. /8/ Naturstyrelsen (2014). Orientering om nyere EU-domme om beskyttelse af Natura 2000-områder. /9/ Naturstyrelsen (2014). Forslag til Natura 2000-plan Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131. /10/ Naturstyrelsen (2014). Natura 2000-basisanalyse Revideret udgave Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131. /11/ Roskilde Amt (2006). H131 Køge Å. Natura 2000-basisanalyse. /12/ KØBENHAVN-RINGSTED, DELPROJEKT A2. Konsekvensvurdering af Natura 2000-områder på strækningen Solrød til Kværkeby. NIRAS,

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 309 Offentligt Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura 2000 30. april 2015 Vores reference: 30.2100.20

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

KALUNDBORG NY VESTHAVN

KALUNDBORG NY VESTHAVN Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Naturforhold

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Morten Toft Bodilsen. Parkvej 5, Glyngøre, 7870 Roslev. 8. oktober 2015

Morten Toft Bodilsen. Parkvej 5, Glyngøre, 7870 Roslev. 8. oktober 2015 Morten Toft Bodilsen Parkvej 5, Glyngøre 7870 Roslev 8. oktober 2015 Godkendelse til rørlægning af delstrækning af det private vandløb Afløb fra Søparken Projektet omfatter rørlægning af cirka 40 meter

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjællandsbroen, København ApS c/o MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg. Lars Ulrik Hansen, luh@mth.dk 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0107376

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående.

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående. VVM-screeningsskema Bilag A Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Kommune, Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Bo Karlshøj Riis E-mail: bri@horsens.dk Spildevand Sagsbehandler: Jakob Humaidan Direkte:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer)

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Tendenser (miljø) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder VVM-redegørelsens

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard NOTAT Sagsnr.: 14/10818 Dok.nr.: 95799/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

År: 2014. ISBN nr.: 978-87-7091-843-5. Dato: 18. december 2014

År: 2014. ISBN nr.: 978-87-7091-843-5. Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan.

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde nr. 141 År: 2016 ISBN nr.: 978-87-7091-855-8 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika:

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning på matr.nr. 16h Ledøje By, Ledøje. Navn og adresse på bygherre Vejdirektoratet,

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016. Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 21-04-2016 / 01.03.03-P16-115-15 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til etablering af

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Basisoplysninger Tekst

Basisoplysninger Tekst Anmeldelsee af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelsee (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse,

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU 18. JANUAR 2017 OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU STATUS FOR NATURENS TILSTA Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre In-situ afværge overfor benzinforurening i det sekundære grundvand. Projektet er beskrevet i

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde-

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere